Institutt for samfunnsøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institutt for samfunnsøkonomi"

Transkript

1 Prosjektoppgave i: SØK Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Utleveringsdato: kl 9.00 Innleveringsdato: kl Totalt antall sider: 12 Vedlegg: 1 FORMELLE KRAV Prosjektoppgaven skal løses individuelt. Samarbeid om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk eller forsøk på fusk og rammes av Forskrift om studier og eksamen (Studiereglement) for Handelshøyskolen BI som det forutsettes at studentene er kjent med. Forsiden skal inneholde: Studentnummer (7 siffer plasseres i øverste høyre hjørne. Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av besvarelsen.) Eksamenskode, kursnavn og tittel på oppgaven Ut- og innleveringsdato Studiested Eventuelt merkes konfidensiell Retningslinjer for layout: Se presisering i hver oppgave. Regler for sitering og referanseteknikk finnes på bibliotekets hjemmeside: Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave (endelig versjon digital mappe). Besvarelsen skal innleveres forsvarlig stiftet eller innbundet i tre eksemplarer. Unngå plastlommer, plastmapper, permer og lignende. Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens studiested. Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier, BI Bank og finans og BI Forsikring som kan sende sin besvarelse til: Handelshøyskolen BI i Oslo, [aktuelt studiested], 0442 Oslo. Besvarelsen sendes som rekommandert post. Dato og klokkeslett for innlevering påføres konvolutten som også må stemples og signeres av en postfunksjonær. Uten slik dokumentasjon vil besvarelsen ikke bli sensurert. NB! Innleveringsfristen er ufravikelig! For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert! Husk å levere egenerklæring. Her følger en nærmere gjennomgang av publiseringsoppgavene delkurs 1 og delkurs 2: Side 1 av 12

2 PUBLISERINGSOPPGAVER MED FRISTER SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring våren 2010 Delkurs 1 Anvendt Makroøkonomi Eksamen Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave (endelig versjon digital mappe) som må skrives ut og leveres i innbundet form. Etter dette blir studenten testet i form av en fire timers individuell skriftlig eksamen med tanke på i hvilken grad mappearbeidene er forstått. Spørsmålene vil da først og fremst være knyttet til mappearbeidet, men kan også stilles med tanke på pensum generelt. Ved store avvik mellom digital mappe og avsluttende eksamen kan kandidaten kalles inn til en muntlig høring. Digitale mapper I kurset benyttes digitale mapper/blogg som en del av arbeids- og evalueringsformen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon gjennom semesteret. Hver student må opprette en digital mappe, basert på standard mal. Mappen skal legges på Internett og vil bestå av individuelle publiseringer. Publiseringene vil bli vurdert av studenten selv (egenvurdering) og andre studenter (medstudentvurdering). Vurderingsaspektet er et viktig virkemiddel for å fremme motivasjon og læring. Et annet element vil være dokumentasjon (elektroniske lenker). Nøyaktig tidspunkt for publiseringer oppgis ved kursstart (se under). Kurset frister må overholdes for å kunne delta. Informasjon om: - Mappemetodikk trykk her. - Hvordan opprette hjemmeside/blogg trykk her. - Hvordan legge til et dokument trykk her. Hjemmesidens form (egen blogg): Følgende informasjon bør legges inn: (student navn) sitt nettsted ved Handelshøyskolen BI. Student på Bachelorstudiet i finans for studieåret Vi anbefaler også at du legger inn et bilde. Publiseringene (besvarelsene) legges inn på en slik måte at det er lett for lesere å finne frem. Husk synliggjør historikk dvs. skriv tydelig dato. NB! Etter at du har laget deg din egen hjemmeside/blogg må du sende adressen til fagansvarlig: Etter hvert som adressene kommer inn vil en oversikt bli lagt på delkursets hjemmeside som du kan gå til ved å trykke her. Side 2 av 12

3 Uke 2 Rollespillet Makropoly del 1: Strategipresentasjon Litteratur: Deltakermanual TOPSIM MacroEconomics (deles ut). Opprett hjemmeside og legg ut din egen forside som beskrevet innledningsvis. Frist: Kl søndag uke 2. Uke 3 Ingen undervisning i anvendt makroøkonomi a) Lag et tankekart hvor du gir en oversikt over pensum i hele kurset. Omfang: 1 side. b) Legg ut henvisninger til 3 Internett artikler som du mener problematiserer pensum på en interessant og god måte. Til hver artikkel: Begrunn kort hvorfor du valgte artikkelen og hva den omhandler. - Hva et tankekart er kan du lese om på adressen: - For å lage hjernekart/tankekart finner du et mulig gratis program på følgende adresse: Frist: Kl søndag uke 3. Uke 4 Likviditetspreferanseteorien, Sentralbank balansen og Pengemengdebegrep Litteratur: Mishkin kap. 3, 5 og 14. Legg ut henvisninger til 3 Internett artikler som du mener problematiserer pensum kap 3, 5 og 14 på en interessant og god måte. Til hver artikkel: Begrunn kort hvorfor du valgte artikkelen og hva den omhandler. Frist: Kl søndag uke 4. Uke 5 NB! Tirsdag 2.2 Side 3 av 12

4 Pengemultiplikatoren Litteratur: Mishkin kap. 13 og 14. Ta utgangspunkt i temaene gjennomgått til nå i kurset. Velg deg ett tema. Formuler en problemstilling og drøft denne. Husk dybde fremfor bredde og struktur det vil si problemstilling, avgrensning, selve analysen, konklusjoner og andre moment. Et typisk eksempel på dybde vil være et tall eksempel. En god besvarelse inneholder også tydelig kildehenvisning til pensum og elektroniske lenker (Internett adresser). For riktig kildebruk og referanseteknikk, se bibliotekets sider ved å trykke her. Studier viser at elektroniske lenker forsvinner/forandres. En mulighet er å sikre siden slik den fremstår i dag og lagre den på følgende adresse: Omfang: Maksimalt 1 side. Frist: Kl søndag uke 5. Uke 6 Rentedannelsen i pengemarkedet. Litteratur: Mishkin kap. 15 Bruk rentekorridor systemet (Mishkin kap 15) med tanke på Norge høsten Drøft årsaker til at interbankrenten var betydelig over signalrenten. Omfang: Maksimalt 2 sider. Frist: Kl søndag uke 6. Uke 7 Ingen undervisning i anvendt makroøkonomi Studer caset Rikets tilstand (caset finner du vedlagt) Publiser dine svar på oppgavene knyttet til caset (oppgavene finner du vedlagt) Side 4 av 12

5 Frist: Kl søndag uke 7. Uke 8 Case Rikets tilstand: Casegjennomgang Forklar situasjonen landet har kommet opp i. Foreslå finans og pengepolitiske tiltak. Presiser mål! Omfang: Maksimalt 1 side. Frist: Kl søndag uke 8. NB! Husk å få tak i fra foreleser Deltakermanual TOPSIM MacroEconomics hvis du ikke var tilstede uke 2. Uke 9 Ingen undervisning i anvendt makroøkonomi Legg ut henvisninger til 3 aktuelle Internett artikler som du mener problematiserer pensum på en interessant og god måte. Til hver artikkel: Begrunn kort hvorfor du valgte artikkelen og hva den omhandler. Frist: Kl søndag uke 9. Som forberedelse til uke 10: Bruk Deltakermanual TOPSIM MacroEconomics (utdelt uke 2 eller uke 8) til å forberede beslutninger for periode 2 for sektoren du var en del av uke 2 (hvis du ikke var tilstede uke 2 velger du selv en sektor). Uke 10 Rollespillet Makropoly del 2: Endelige beslutninger periode 2. Litteratur: Deltakermanual TOPSIM MacroEconomics. Legg ut henvisninger til 3 Internett artikler som du mener problematiserer aktuelle makroøkonomiske problemstillinger på en interessant og god måte. Til hver artikkel: Begrunn kort hvorfor du valgte artikkelen og hva den omhandler. Frist: Kl søndag uke 10. Uke 11 Side 5 av 12

6 Resultater rollespillet, refleksjon og mappekommentarer Litteratur: Deltakermanual TOPSIM MacroEconomics. Medstudentrespons Hver student skal gi den neste på listen (se adresseoversikt på fagansvarlig sin hjemmeside) medstudentrespons. (Hvis den neste på listen ikke har en operativ internett adresse med innhold går du videre på listen.) Gi respons ved å svare på spørsmålene: - Har medstudent strukturert hjemmesiden/bloggen sin på en god måte? Velg deg en oppgave hvor du kan besvare følgende spørsmål: 1. Er besvarelsen strukturert? (innledning, problemstilling, problemavgrensning, begrepsdefinisjoner, modell/teori anvendelse, konklusjon, avslutning/andre moment) 2. Skiller medstudent tydelig mellom det som er egen refleksjon og det som er hentet fra andre? 3. Er det lett å finne frem til kilder og referanser? (For riktig kildebruk og referanseteknikk, se bibliotekets sider ved å trykke her.) Medstudentresponsen legges på egen hjemmeside/blogg med elektronisk lenke til medstudent. Send e-post til medstudent når du har publisert din respons. Frist: Kl søndag uke 11. Uke 12 Valutamarkedet. Litteratur: Mishkin kap. 17. a) Hvordan vil valutakurser mellom land med høyt prisnivå sett i forhold til land med lavt prisnivå utvikle seg i følge kjøpekraftsparitetsteorien? Presiser teoriens forutsetninger og forklar grunner til at dette ikke gjelder i praksis. b) Ved sammenlikninger av BNP per innbygger land i mellom regner en om til felles valuta (typisk USD). Da benyttes gjerne valutakurser justert for prisforskjeller (kjøpekraftspariteter). Forklar ved et eksempel hvilken forskjell vi får om dette gjøres ved hjelp av kjøpekraftspariteter kontra ved hjelp av faktiske valutakurser. Presiser tydelig hvorfor det gjøres slik. Omfang: Maksimalt 1 side. Side 6 av 12

7 Frist: Kl søndag uke 12. Uke 13 Påske Uke 14 Rollespillet Makropoly del 3: Beslutninger periode 3 Litteratur: Deltakermanual TOPSIM MacroEconomics. a) Forklar påstandens innhold og drøft et av alternativene nøye: Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er umulig på samme tid. b) Analyser hovedtrekkene i norsk pengepolitikk i perioden i lys av påstanden i a). Omfang: Maksimalt 5 sider. Frist: Sammen med innlevering av prosjektoppgave (endelig versjon digital mappe) 20. mai kl Uke 15 Ingen undervisning i anvendt makroøkonomi Arbeid med oppgaven fra uke 14 Uke 16 NB! Tirsdag 20.4 Gjennomgang resultater rollespillet Makropoly periode 3 og siste tema: Pengepolitikk. Litteratur: Mishkin kap 16. Side 7 av 12

8 Eksamen Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave (endelig versjon digital mappe). Mappen må skrives ut og leveres i innbundet form. NB! Sammen med publiseringsoppgavene som er beskrevet over skal det leveres inn et refleksjonsnotat. Notatet skal beskrive prosessen du har gått igjennom i løpet av kurset. Gi også mappen din karakter (skala A-F) som begrunnes. Omfang: 2 sider. Innlevering prosjektoppgave (endelig versjon digital mappe) 20. mai kl SØK Prosjektoppgave (Endelig versjon digital mappe) teller 60 % for å oppnå karakter i kurset SØK 2500, 12 studiepoeng. Etter dette blir studenten testet i form av en fire timers individuell skriftlig eksamen med tanke på i hvilken grad mappearbeidene er forstått. Spørsmålene vil da først og fremst være knyttet til mappearbeidet, men kan også stilles med tanke på pensum generelt. Ved store avvik mellom digital mappe og avsluttende eksamen kan kandidaten kalles inn til en muntlig høring. Avsluttende fire timers individuell eksamen 3. juni kl SØK Individuell fire timers skriftlig eksamen teller 40 % for å oppnå karakter i kurset SØK 2500, 12 studiepoeng. Begge eksamener må bestås for at vitnemål i kurset skal bli tildelt. Rikets tilstand Case presentert i kurset SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring våren 2010 Landets økonomi er i en høykonjunktur, sysselsettingen stiger og lønnsveksten tiltar, men landet er i en realøkonomisk ubalanse hvor både statsbudsjettet og handelsbalansen viser underskudd. I boligmarkedet er det stigende usikkerhet, prisene faller i aksjemarkedet og det er stigende uro i finansmarkedet. Myndighetene har blitt kritisert både for fastkursregimet og regjeringens økende bruk av penger. Landet har også opplevd tilløp til kapitalflukt til tross for fallende renter ute. Lavere rente ute skylles at mange land er i en annen konjunkturfase. Side 8 av 12

9 Bankkriser og finansiell uro Landets regjering må tåle hard kritikk for sin beslutning om å nasjonalisere banken South Park. Statsministeren har tillyst en pressekonferanse mandag formiddag der han vil forklare avgjørelsen. Selv om regjeringen har understreket at nasjonaliseringen er midlertidig, er reaksjonene på avgjørelsene sterke. Aksjeeiere er rasende over beslutningen, som trolig vil redusere deres aksjeavkastning vesentlig. Aksjeeiere har varslet at de kan komme til å gå til rettssak for å kreve høyere utbetalinger. Landets aviser skriver mandag at avgjørelsen er en kraftig ripe i lakken for statsministeren og et slag mot regjeringens gode økonomiske rykte. Partiet De komprimerte raser ikke uventet mot avgjørelsen om nasjonaliseringen, som er den første i landet siden 1970-årene. Dette er dagen statsministerens rykte om økonomisk kompetanse døde, sier Gun Obers i det komprimerte partiet til avisen The Drifters. Statsministeren har vinglet seg frem mot nasjonaliseringskatastrofen. Nå må skattebetalerne bære hele risikoen på lån på 100 milliarder i et usikkert boligmarked. Vi støtter ikke nasjonalisering. Vi vil ikke hjelpe regjeringen med å bringe dette landet tilbake til 1970-tallet, tordner Obers. For landets banker generelt har prisen på penger gått kraftig opp. At dette til syvende og sist vil påvirke alle kundetyper også i vår Bank, er ingen hemmelighet, sier leder Otto Diez i Bank 1. Alle renter øker i forhold til styringsrenten i Sentralbanken. På toppen øker marginpåslaget som har tikket oppover helt siden finans uroen startet. Dette er ganske dramatisk. Jeg kan faktisk ikke huske en tilsvarende reprising av kredittpapirer. Vi tror dagens situasjon vil omprise hele landets sparebank markedet, sier Jan Lort leder for rentebordet i Dagens Capital til TD. (Fortsetter på neste side) Lønnsoppgjør og konkurranseevne Lønnsoppgjøret ble et av de tøffeste på mange år. Et historisk stramt arbeidsmarked og god utvikling i landets økonomi de siste årene ga høye krav fra arbeidstagerorganisasjoner med sterke kort på hånden. Partiet The marginals skatte- og avgiftspolitiske talsmann Grom Husbær, frykter ytterligere sprekk i kommende lønnsoppgjør og påfølgende problemer for landets næringsliv. Regjeringen bør ta kontakt med partene i arbeidslivet og tilby en pakke med skattelette som et bidrag i lønnsoppgjøret, sier Husbær. Vi er i ferd med å gå inn i en periode med roligere aktivitet i verdensøkonomien, og kanskje også i landets økonomi. Da er det uheldig med sterke lønnsoppgjør, mener politikeren. Side 9 av 12

10 Lederen for partiet The Orange, Truls Fjor uttaler følgende: For at veksten skal kunne fortsette for industribedriftene må man unngå typiske feil som gjøres i høykonjunkturer. For ekspansiv finanspolitikk og pengepolitikk kan gjøre videre fastkurspolitikk umulig, og dermed ødelegge konkurransevilkårene for landets bedrifter. Valutakursen er en svært viktig rammebetingelse for industrien. Industrien er livredd for at en styrket valutakurs skal gi negative konsekvenser for bedriftene. Virkningen kan bli katastrofal. Landets produksjonsliv kan i løpet av kort tid få en gigantisk merkostnad når kostnader i landets penger skal omregnes til utenlandsk valuta. Effekten kan tilsvare mange tariffoppgjør. Hvis noen skulle mene at lønnsoppgjøret var så dyrt at det svekket bedriftenes konkurranseevne, så vil det uansett være helt bagatellmessig i forhold til den ødeleggende effekten stigende valutakurs vil få, hevder lederen av partiet The Orange. Side 10 av 12

11 Spørsmål til Caset Rikets tilstand Case presentert i kurset SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring våren 2010 Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. 2) landet er i en realøkonomisk ubalanse hvor både statsbudsjettet og handelsbalansen viser underskudd 3) Landet har også opplevd tilløp til kapitalflukt til tross for fallende renter ute. 4) Nå må skattebetalerne bære hele risikoen på lån på 100 milliarder i et usikkert boligmarked. 5) Jeg kan faktisk ikke huske en tilsvarende reprising av kredittpapirer. 6) Regjeringen bør ta kontakt med partene i arbeidslivet og tilby en pakke med skattelette som et bidrag i lønnsoppgjøret, sier Husbær. 7) For ekspansiv finanspolitikk og pengepolitikk kan gjøre videre fastkurspolitikk umulig, og dermed ødelegge konkurransevilkårene for landets bedrifter. Forbered et innlegg på 5 minutter hvor du tar stilling til følgende punkter: Hvilke problemer oppstår på grunn av fast valutakurs? Hvilke utfordringer står finansiell sektor overfor? Hvilke virkemidler bør sentralbanken og regjeringen sette i verk for å unngå en finansiell krise og realøkonomisk negativ vekst? Side 11 av 12

12 PUBLISERINGSOPPGAVER MED FRISTER SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring våren 2010 Delkurs 2 Finansiell endring Publiseringer/Medstudentrespons 1. Alle publiseringer legges ut på egen hjemmeside/blogg 2. Alle publiseringer skal gis en medstudentrespons som publiseres på egen blogg. Kommenter publiseringen til studenten foran deg på listen. Frist: innen neste publiseringsfrist. Publisering 2-1: Frist Ma NB! Husk å skrive navn og e-postadresse øverst på selve besvarelsen (gjelder alle publiseringene i delkurs 2!) 1. Definer begrepene basispengemengde og M2 2. Gå til Norges Banks hjemmeside og finn frem til "Historical Monetary statistics, Kapitlet Monetary aggregates: aspx. Lag en figur i Excel som viser utviklingen (veksten) av M0 og M2 (målt som årsgjennomsnitt av månedsobservasjoner, jfr. table 3). Hvordan ser det ut til at sirkulerende sedler og mynt (currency) utvikler seg som andel av M2? 3. Skriv et sammendrag av Mishikin, kapittel 12 Publisering2-2 - frist mandag 1. mars Publ2_oppg2.xlsx (9.659 Kb) 1. Skriv et kort (max 2 s.) sammendrag av Mishkin kap Besvar spørsmålene som du finner i Excel-filen ovenfor 3. Beskriv hovedtrekk i utviklingen av det norske banksystemet før 1920 Publisering 2-3: frist mandag 12. april 1. Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand) 2. Diskuter årsakene til den aktuelle amerikanske og internasjonale finanskrisen (maks 3 s., 1.5 linjeavstand) 3. Sammenlign årsakene til den norske bankkrisen med krisene i spm. 1 og 2. Er det noen felles trekk? (maks 2 s., 1,5 linjeavstand) Publisering 2-4: Frist 20 mai 1. Felles med delkurs 1 2. Analyser hovedtrekkene i norsk pengepolitikk i lys av Mundels trilemma Vedlegg: Regneark publisering 2 (egen excel fil) Side 12 av 12

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering 15/13 Arbeidsnotat Working Paper Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering Hvordan påvirker kvantitative lettelser i USA, eurosonen og Storbritannia norske bankers finansiering? Roger Drange Olav

Detaljer