Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai Tid: 4 timer / kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl."

Transkript

1 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse Makroøkonomi Bokmål Dato: Torsdag 22. mai 2014 Tid: 4 timer / kl Antall sider (inkl. forside): 6 Antall oppgaver: 3 Kandidaten besvarer alle oppgavene. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator (se kalkulatorreglementet) Merknad: Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn. Bruk blå eller sort kulepenn på innføringsarket. Emnekode: ØASØK1100 (ORD) 1

2 Oppgavesettet består av tre oppgaver som alle skal besvares. Oppgave 1 (vekt 1/3) (a) (b) (c) Sett opp en kortsiktig makroøkonomisk modell for en åpen økonomi uten pengemarked der skattene er endogene. Det er ikke nødvendig å forklare de enkelte likningene i modellen, men det må angis hvilke variabler som er endogene og hvilke som er eksogene. Sett også opp de viktigste forutsetningene for modellen. Utled redusert form uttrykket (likevektslikningen) for BNP. Drøft virkningen på BNP av ekspansiv finanspolitikk innenfor rammen til modellen over. Her og senere forventes det at du forklarer de økonomiske mekanismene. Forklar hva som menes med at inntektsavhengige skatter (endogene skatter) virker som en automatisk stabilisator i økonomien. Gjør rede for sammenhengen mellom mål og virkemidler i den økonomiske politikken. Forklar også hva som menes med en målkonflikt. Drøft om det innenfor rammene til modellen over er mulig ved finanspolitiske tiltak å oppnå økt BNP samtidig som saldoen på handelsbalansen (nettoeksporten) er uendret. Oppgave 2 (vekt 1/3) (a) (b) Definer hva som menes med økonomisk vekst, og gjør kort rede for mulige årsaker til dette. a 1 a Ta utgangspunkt i makroproduktfunksjonen Y F( K, L) AK L, der Y er bruttonasjonalproduktet og L og K er innsatsfaktorene arbeid og kapital. (i) Formuler den tilhørende vekstlikningen, og forklar hva den uttrykker. (ii) Anta at realkapitalen (K) i en bestemt periode har vokst med gjennomsnittlig 5% per år, mens sysselsettingen har vokst med gjennomsnittlig 2,5% per år. Anta videre at kapitalens inntektsandel av BNP er 1/5. Veksten i total faktorproduktivitet har i den samme perioden vært 1% per år. Regn ut den gjennomsnittlige veksten i BNP (Y) i løpet av perioden. (c) Ta igjen utgangspunkt i makroproduktfunksjonen Y F K L AK L a 1 a (, ). (i) (ii) K Utled uttrykket for BNP per sysselsatt som funksjon av kapitalintensiteten k. L Avgjør om denne funksjonen er voksende eller avtakende, og om den er konkav eller konveks og forklar det økonomiske innholdet i resultatene. Illustrer grafisk. Regn også ut vekstraten til BNP per sysselsatt med utgangspunkt i de tallfestede opplysningene i forrige oppgave. 2

3 Oppgave 3 (vekt 1/3) I denne oppgaven skal spørsmålene 1-8 besvares ved å velge ett av de oppgitte svaralternativene. Hvert spørsmål har kun ett riktig svar. I besvarelsen er det tilstrekkelig å angi hvilket svaralternativ du velger. Du behøver altså ikke begrunne valget av svaralternativ eller utdype svaret, selv om det er tillatt å gjøre det dersom du foretrekker det. Alle spørsmålene 1-8 har lik vekt, og det gis 3 poeng for riktig svar, 0 poeng for ubesvart (som svarer til svaralternativ e) for hvert av spørsmålene) og -1 poeng for galt svar. Hvis du velger to eller flere svar på samme spørsmål, vil det bli registrert som galt svar. Spørsmål 1 Handlingsregelen i finanspolitikken er retningslinjer a) som innebærer at statens årlige bruk av petroleumsinntekter om lag skal svare til den forventede realavkastningen fra Statens Pensjonsfond utland, tallfestet til 4% av saldoen på fondet. b) fastsatt av EU som krever at underskuddet på den offentlige budsjettbalansen ikke kan overstige 4% av statens samlete skatte- og avgiftsinntekter. Norge er som EØS-medlem forpliktet til å følge de samme finanspolitiske retningslinjene som gjelder for alle medlemslandene i EU. c) som fastsetter at Norge over tid ikke skal ha et underskudd i utenrikshandelen (nettoeksporten) som er større enn 4% av saldoen på Statens Pensjonsfond utland. d) som krever at medlemsland i EMU-området ikke kan ha en samlet utenlandsgjeld (for privat og offentlig sektor) som overstiger 4% av realavkastningen fra landets realkapital. Spørsmål 2 Følgende data for nasjonalregnskapet i et land er gitt (alle tall i milliarder kroner): Bruttonasjonalprodukt = 3000; privat og offentlig konsum = 2200; kapitalslit = 200; bruttorealinvestering = 300; formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, netto = 100. Landets sparing er da: a) 600. b) 700. c) 800. d)

4 Spørsmål 3 Hvis hypotesen om kjøpekraftsparitet er tilfredsstilt, og nominell renteparitet samtidig gjelder, vil a) nominell rente innenlands være lik nominell rente i utlandet. b) nominell valutakurs være lik realvalutakursen. c) realrenta innenlands være lik realrenta i utlandet. d) reallønnsnivået innenlands være lik reallønnsnivået i utlandet. Spørsmål 4 NOK På et bestemt tidspunkt er valutakursen mellom norske kroner og euro 7, 5, mens den euro euro tilsvarende valutakursen mellom euro og amerikanske dollar er 0, 8. Hvis vi ser bort USD fra vekslingskostnader og andre friksjoner i valutamarkedet, og samtidig forutsetter at det ikke er noen feilprisinger som kan gi vekslingsgevinster (eller tap), vil valutakursen mellom norske NOK kroner og amerikanske dollar,, være USD a) 6. b) 6,7. c) 8,3. d) 9,375. 4

5 Spørsmål 5 I et land vil arbeidsstyrken de neste årene synke som følge av lave fødselsrater i kombinasjon med rask aldring av befolkningen. Imidlertid påvirkes hverken arbeidsproduktiviteten eller arbeidstakernes forhandlingsmakt i lønnsoppgjørene av dette. Innenfor rammene til en modell som forklarer strukturledighet, vil en slik utvikling føre til at a) ledigheten og reallønna forblir uendret. b) ledigheten forblir uendret og reallønna øker. c) ledigheten synker og reallønna øker. d) ledigheten synker mens reallønna forblir uendret. Spørsmål 6 Anta at inflasjonen fra et år til et annet har vært 1%, samtidig som nominell lønnsvekst har vært 3% og nominell rente har vært 2%. Da har realrenta vært a) 3% mens reallønna har økt med 2%. b) 1% mens reallønna har økt med 4%. c) 3% mens reallønna har økt med 4%. d) 1% mens reallønna har økt med 2%. Spørsmål 7 En økning i Norges Bank styringsrente vil føre til at kronekursen på kort sikt a) appresierer, hvilket fører til høyere importert prisvekst. b) depresierer, hvilket fører til høyere importert prisvekst. c) appresierer, hvilket fører til lavere importert prisvekst. d) depresierer, hvilket fører til lavere importert prisvekst. 5

6 Spørsmål 8 Anta at sentralbanken styrer etter et fleksibelt inflasjonsmål i pengepolitikken. I en situasjon med lavkonjunktur og lavere inflasjon enn det tallfestede målet, vil a) det oppstå en målkonflikt mellom inflasjonsmålet og hensynet til stabilisering av konjunkturene, slik at sentralbanken må avveie målene mot hverandre under fastsettelsen av styringsrenten. b) det oppstå en målkonflikt mellom inflasjonsmålet og målet om balanse i utenrikshandelen, slik at sentralbanken må avveie målene mot hverandre under fastsettelsen av styringsrenten. c) sentralbanken øke styringsrenten. d) sentralbanken redusere styringsrenten. 6

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Kandidatnummer: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy: B1: utdelt kalkulator,

Detaljer

Settes renta fornuftig? Februar 2003

Settes renta fornuftig? Februar 2003 Settes renta fornuftig? Februar 2003 av Kai Leitemo, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. Det er få forhold som påvirker vår privatøkonomi mer enn de rentebeslutningene som fattes i

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no!

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen 1 Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen... 1 AD-kurven... 1 AS-kurven... 2 Tidsperspektiver for bruk av modellen... 2 Analyse

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning Kapittel 1 Innledning Øyvind Eitrheim og Kristin Gulbrandsen 1 Den norske kronen styrket seg betydelig fra sommeren 2000 til januar 2003. I samme periode var rentedifferansen mot utlandet høy og økende.

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Innføring i makroøkonomi I Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy:

Detaljer

Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet

Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Valutaseminaret, Gausdal, 31. januar 2003 Inflasjonsstyring i dagens konjunktursituasjon Inflasjonsstyring

Detaljer

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer). ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

Detaljer

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Ved fast valutakurs griper sentralbanken aktivt inn i valutamarkedet med kjøp og salg for å holde den offisielle valutakursen.

Detaljer

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten av Camilla Høstmark Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 1

Etterspørsel, investering og konsum 1 Forelesningsnotat 4, januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 1 Innhold Etterspørsel, investering og konsum...1 Investering og rente...2 Nominell rente og nåverdi...2 Realrenten...4 Investeringene...5

Detaljer

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse 2. Innledning inntekt og formue En nasjons inntekter avhenger i all hovedsak av verdien av den samlede produksjonen av varer og tjenester.

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

1. Porteføljevalg, rente og valuta

1. Porteføljevalg, rente og valuta SØK3003 - ensumsammendrag 1. orteføljevalg, rente og valuta 1A. Valutamarkedet (Rødseth kap. 1) - Innledende om det utenlandske valutamarkedet: o ris: Valutakursen, uttrykt som prisen på 1$ i NOK: E =

Detaljer

BNP per innbygger 1960

BNP per innbygger 1960 Forelesningsnotat nr 12, oktober 2005, Steinar Holden Økonomisk vekst Noen grove trekk:... 1 Måling av økonomisk vekst... 2 Faktorer bak økonomisk vekst... 2 Teorier for økonomisk vekst... 3 Klassisk (malthusiansk)

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal. Lasse Sigbjørn Stambøl

PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal. Lasse Sigbjørn Stambøl Statistisk sentralbyrå Forskningsavdelingen Lasse Sigbjørn Stambøl 24.11.2007 PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal Av

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 8. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 8. Innledning Verdensøkonomien er i tilbakeslag. Veksten

Detaljer