Dokumentasjon til E-læringskurs i makroøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon til E-læringskurs i makroøkonomi"

Transkript

1 Dokumentasjon til E-læringskurs i makroøkonomi Anders Tveit Høsten 2009

2 BI Bank og finans 2009 Det må ikke kopieres fra denne studieguiden ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i Lov om opphavsrett til åndsverk, Lov om rett til fotografi og Avtale mellom Staten og Rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet. Brudd på disse bestemmelsene vil bli anmeldt. 2

3 E-LÆRINGSKURS I MAKROØKONOMI Anders Tveit Handelshøyskolen BI Dette kurset tar for seg de viktigste typene av data som økonomer bruker i makroøkonomiske analyser. Av disse er nasjonalregnskapet den viktigste kilden. Med bakgrunn i et slikt regnskap kan vi ikke bare studere økonomien i et land, men også foreta sammenlikninger land imellom. Dette gir oss også et godt grunnlag for å studere endringer i priser, renter og valutakurser. Andre data er størrelser fra arbeidsmarkedet, så som arbeidsledighet og reallønn. I dette kurset går jeg også nærmere inn på regjeringers finanspolitikk og sentralbankers pengepolitikk. Kursets Internettadresse er: (NB! Tast inn bokstaven liten l som i le (ikke tallet 1) etter Bruk denne papirutgaven til å skrive inn dine svar. Svarene finner du ved å gå igjennom e-læringskurset. 3

4 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Del 1 Hvordan virker renten på inflasjonen?... 6 Oppsummeringstest del Del 2 Årsaker til inflasjon lang sikt Oppsummeringstest del Del 3 Nasjonalregnskap Oppsummeringstest del Del 4 Konsumprisindeks og informasjon om arbeidsmarkedet Oppsummeringstest del Del 5 Statsbudsjett, renter og valutakurser Oppsummeringstest del

5 E-læringskurs i makroøkonomi Innledning Endringer i renter, priser og valutakurser er et resultat av valg vi mennesker foretar hver dag. Dette kurset handler om å forstå mer av hvorfor det er slik. Utfordringen er å se sammenhengen mellom det hver enkelt av oss gjør og hvilke følger det får for nasjonen som en helhet. Endringer finner ikke sted nødvendigvis fordi jeg gjør noe, men er det mange som gjør det samme kan endringene bli store. Som det sto på et skilt før broen: Hundre mann kan jeg bære på min rygg, men svikter om de alle marsjerer (1). Makroøkonomi handler om å se hvordan summen av alle våre handlinger slår ut. Til å hjelpe oss har vi steder som Statistisk sentralbyrå. De samler inn data og setter dem sammen i størrelser som kalles nasjonalprodukt, konsum, investering, eksport osv. Ved å studere disse kan vi forstå mer av sammenhengene, og det åpner seg nye muligheter i form av at vi kan begynne å spå: Hva tror vi skjer med renten, valutakursene osv? Dette kan vi bruke når vi snakker med familien, når vi snakker med kolleger og når vi snakker med kunder på jobben. Det er det fine med makroøkonomi. Det angår oss alle alltid. Det slutter ikke når vi går hjem fra arbeidet. Men la oss komme i gang. La oss begynne litt forsiktig med et eksempel på en typisk makroøkonomisk problemstilling. Kurset består av fem deler. De to første delene tar for seg typiske makroøkonomiske problemstillinger. Samtidig får du en innføring i hvordan vi samfunnsøkonomer tenker. Fra del 3 går jeg mer systematisk igjennom temaene. Lykke til! Del 1: Hvordan virker renten på inflasjonen? trykk her Del 2: Årsaker til inflasjon lang sikt. trykk her Del 3: Nasjonalregnskap trykk her Del 4: Konsumprisindeks og informasjon om arbeidsmarkedet trykk her Del 5: Statsbudsjett, renter og valutakurser trykk her (1) Hentet fra sangen: Far har fortalt, av Lillebjørn Nilsen. 5

6 Del 1 Hvordan virker renten på inflasjonen? Vi starter dette kurset ved å gå igjennom denne typiske makroøkonomiske problemstillingen. Det gjør vi ved å ta for oss de forskjellige trinnene i besvarelsen av en slik oppgave. Først avgrenser vi problemstillingen og avklarer begreper. Innledningsvis kan det også være lurt å presisere rekkefølgen for analysen. Det blir å studere hvilken effekt en renteendring har på inflasjonen (ikke omvendt, det vil si hva som vil skje med renten hvis inflasjonen endres). Så presiserer vi ordene i teksten: Hvordan virker, rente, inflasjon La oss starte med Hvordan virker, det vil si virker på hvem? Hvilke grupper av aktører har vi i et samfunn/land? Følgende inndeling kan være et mulig utgangspunkt: Jeg har altså skilt mellom tre sektorer: Privat sektor, offentlig sektor og utlandet (eller to: Norge i forhold til utlandet). Innen privat sektor skiller vi mellom publikum (husholdninger og bedrifter) og banker. Innen offentlig sektor (myndighetene) trekker vi først og fremst frem regjering/storting (statsbudsjett/finanspolitikk) og sentralbanken/ Norges Bank (pengepolitikk). 6

7 Så må vi presisere hva vi mener med rente. Hvilken rente? Mener vi innskuddsrente, utlånsrente, effektiv rente, nominell rente, styringsrente, foliorente, signalrente.? En diskusjon om hvilken effekt en renteendring har på inflasjonen starter typisk med en renteendring i Norges Bank. Renteendringen gjelder bankenes innskudds- og utlånsrenter i sentralbanken. Dette kalles også signal- eller styringsrenten. I dag er det først og fremst endringer i innskuddsrenten som påvirker bankenes rentesetting. Navn som benyttes om denne renten er innskuddsrente = foliorente = styringsrente = signalrente. Avstikker: Gå til Norges Banks hjemmeside og finn ut hva styringsrenten er i dag trykk her Styringsrenten: (dato) Så må vi presisere hva vi mener med inflasjon. Definisjon: Svekkelse av pengenes kjøpekraft (stadig økende priser på varer og tjenester). Prisnivå måles ved hjelp av prisindekser. En indeks som får stor oppmerksomhet i presse og media er konsumprisindeksen KPI. Den måler utvikling i levekostnader til en gjennomsnitts husholdning. KPI er et mål på prisstigningen på privat konsum. Når Norges Bank snakker om inflasjon bruker de gjerne ordet kjerneinflasjon eller underliggende inflasjon. Begrepene har ingen presis definisjon, men forbindes gjerne med KPI justert for effekten av endringer i avgifter (KPIJA) og energipriser (KPIJAE). Norges Bank benytter også KPIXE som er en sammenveining av KPIJAE og trendveksten i energiprisene i KPI. Det er disse størrelsene de sjekker opp mot sitt mål for pengepolitikken (inflasjonsmålet). Avstikker: Gå til Statistisk Sentralbyrås temaside Priser. Let blant nøkkeltallene til venstre. Skriv ned tallene for KPI og KPI JAE trykk her KPI: (dato) KPI JAE: (dato) Gå deretter til Norges Bank og finn frem til tallet for inflasjonsmålet (mål for pengepolitikken) trykk her. Inflasjonsmålet for pengepolitikken er: 7

8 Vi skal altså se på hvilken effekt en endring i signalrenten har på KPI. La oss ta eksempelet høyere rente: Trinn 1: Høyere signalrenter i Norges Bank gjør etterhvert at: Trinn 2: Bankenes markedsrenter stiger. Dette gjør at: Trinn 3: Publikum: a) Bedrifter reduserer investeringer mens husholdninger reduserer forbruk. b) Dessuten vil krona styrkes. Dette reduserer eksporten mens importen blir billigere. Trinn 4: Til sammen gir det redusert etterspørsel og dermed lavere vekst. Trinn 5: Redusert etterspørsel gir lavere produksjon og dermed mindre press i økonomien og dermed lavere Inflasjon (KPI) Multiple choice oppgave: Økonomiens virkemåte trykk her. Avstikker: På Norges Banks hjemmeside kan du se en animasjon som beskriver denne utviklingen trykk her. I denne animasjonen heter det at pengepolitikken virker via forskjellige kanaler. To grunnleggende kanaler er: Etterspørselskanalen: økt rente betyr mindre press i økonomien, som igjen gir lavere lønnsvekst og dermed lavere inflasjon. Valutakurskanalen: høyere rente enn utlandet gir netto kapital inn, NOK mer verdt, billigere import og dermed lavere inflasjon. Dessuten omtales en tredje kanal: Forventningskanalen: Det er viktig for Norges Bank at vi (som forbrukere og som bedriftsledere) forventer at inflasjonen blir 2.5 %. Dette er en viktig faktor for at den faktisk blir det. Hvis vi begynner å forvente noe annet vil dette påvirke hva det faktisk blir, og dermed medvirke til negative spiraler (inflasjonsspiral eller deflasjonsspiral). Vi avslutter med konklusjonen: Høyere rente gir lavere inflasjon og omvendt. OPPSUMMERING Etter å ha gått igjennom del 1; test deg selv ved å trykke her. 8

9 Oppsummeringstest del 1 Test deg selv ved å skrive inn med egne ord hva du forbinder med følgende: Makroøkonomiske aktører i et samfunn. Hvem de er og hva det heter når myndighetene driver sin politikk. Styringsrente KPI JAE Inflasjonsmålet Etterspørselskanal Valutakurskanal Tilbake til innledningen trykk her. 9

10 Del 2 Årsaker til inflasjon lang sikt I denne delen skal vi ta for oss en annen typisk makroøkonomisk problemstilling. Hva er det som er en grunnleggende årsak til at prisene på varer og tjenester stiger i et samfunn? I problemstillingen rentens effekt på inflasjonen (del 1), benyttet vi det vi kaller en økonomisk modell. Det vil si en forenklet representasjon av en økonomi. En modell sier noe om økonomiens virkemåte. Da benytter vi ord, figurer, piler og likninger. Vi bruker modeller fordi vi ønsker å fokusere på noen sider ved en sak. Dette gir oversikt. Samtidig kan vi oppdage nye sammenhenger. La meg forklare dette nærmere ved å gå igjennom problemstillingen i del 1 hvor jeg også bruker ordene eksogen (gitt utenfra) og endogen (gitt i modellen): Høyere rente reduserer konsum (de som har gjeld føler seg fattigere) og investeringer (færre prosjekt blir lønnsomme, bedre å sette pengene i banken). Dermed reduseres etterspørselen slik at det blir mindre press i økonomien og dermed lavere prisstigning. Dette omtales også som etterspørselskanalen. Dessuten vil en høyere rente (enn utlandet) trekke i retning av sterkere krone (lavere valutakurs). Dermed blir importen billigere og prisstigningen lavere. Dette omtales også som valutakurskanalen. La oss så se på tema årsaker til inflasjon. 10

11 Da trenger vi først å skille mellom: I enhver transaksjon er det penger involvert. Du kjøper penger ved å arbeide, og du selger penger når du skaffer deg varer og tjenester. Det er imidlertid viktig å skille mellom de to typene av objekter. Dette skillet skal vi benytte når vi skal diskutere emnet grunnleggende årsaker til inflasjon. For å se hvordan dette kan beskrives kan du lese tegneserien om onkel skrue og tornadoen i kornsiloen (en av Carl Barks beste). Se Internett adressen: trykk her Vi økonomer kaller dette for: Kvantitetsteorien Dette er en modell som har blitt benyttet for å forklare årsaker til inflasjon. Dessuten har den vært benyttet overfor politikere for å argumentere for hvordan pengepolitikk bør legges opp. Sammenhengen kalles også omsetningslikningen og har røtter tilbake til 1500 tallet. Likningen ble hentet frem av Milton Friedman som i 1976 fikk Nobels minnepris i økonomi. 11

12 Kvantitetsteorien: Prisvekst + produksjonsvekst = pengemengdevekst + vekst i pengenes omløpshastighet La oss nå bruke dette som en modell for å si noe om årsaker til inflasjon. Vi starter med å presisere forutsetninger det vil si avgrense modellen slik at vi kan få entydige svar. Forutsetter: lang sikt (det vil si vi har et langt tidsperspektiv) og at pengenes omløpshastighet er konstant. Da blir sammenhengen: Prisvekst + produksjonsvekst = pengemengdevekst eller hvis vi flytter produksjonsvekst over: Prisvekst = pengemengdevekst produksjonsvekst Dette fikk Friedman til å konkludere som følger: Så lenge det ikke produseres mer realobjekt vil mer penger (flere finansobjekt) bare bety høyere priser når omløpshastigheten er konstant. Realøkonomisk vekst og pengemengdevekst må gå hånd i hånd hvis ikke blir det inflasjon/deflasjon. 12

13 Oppgave Anta at Statistisk sentralbyrå anslår at over en periode har den årlige realøkonomisk vekst i snitt vært 2 %. I samme periode har den årlige pengemengdeveksten i snitt vært 6 %. (i) Hvilken årlig prisstigning vil dette gi ifølge Kvantitetsteorien? Svaret blir: Sjekk svaret ved å trykk her (ii) Hvilken holdning ville Norges Bank hatt til en slik situasjon? Svaret blir: Sjekk svaret ved å trykk her (iii) Foreslå tiltak myndighetene (storting/regjering og sentralbank) kan sette i verk for å nå målet. Svaret blir: Sjekk svaret ved å trykk her (iv) Anta så at Norges Bank setter i verk tiltak som foreslått over, men at inflasjonen likevel ikke går ned. Bruk kvantitetsteorien til å forklare mulige årsaker til dette. Svaret blir: Sjekk svaret ved å trykk her Multiple choice oppgave: Kvantitetsteorien trykk her. Til slutt en historie fra virkeligheten: I oktober 1923 steg prisene i Tyskland med %. Det er det samme som om en sjokolade kostet 1 kr ved starten av måneden og 290 kr ved utgangen av måneden. 20. november 1923 ble tyske mark erklært ugyldig som betalingsmiddel. En viktig årsak var klart at det var for mange penger i omløp i forhold til varer og tjenester. 13

14 Etter å ha gått igjennom del 2; test deg selv ved å trykke her. Oppsummeringstest del 2 Test deg selv ved å skrive inn med egne ord hva du forbinder med følgende: Økonomisk modell Eksogene variable Endogene variable Realobjekt Finansobjekt Kvantitetsteorien Tilbake til innledningen trykk her. 14

15 Del 3 Nasjonalregnskap Så skal jeg gå mer systematisk igjennom sentrale makroøkonomiske tema. Vi starter med en gjennomgang av nasjonalregnskapet, det vil si hvordan en nasjon er drevet økonomisk sett jfr kap 6 i Per Halvor Vales bok. Den viktigste størrelsen i nasjonalregnskapet er nasjonalproduktet det vil si verdien av varer og tjenester produsert i landet, verdsatt til markedspris, i en gitt periode, typisk et år. Nasjonalproduktet = verdien av produksjonen En presisering: Alle som har pusset opp et hus vet hvor fort ting forfaller. Forfallet heter i nasjonalregnskapet kapitalslit (engelsk D for depresiering). Det er kapitalslitet som utgjør forskjellen mellom brutto- og netto nasjonalprodukt (BNP eller Y kontra NNP eller R). Så til den viktigste sammenhengen i nasjonalregnskapet - den økonomiske sirkulasjon (økosirk) også kalt reallikningen. Den sier følgende: 15

16 Varer og tjenester kan komme fra to steder (tilgang eller tilbud): Enten produsert i landet (brutto nasjonalproduktet) eller fra utlandet (import B). BNP + B Varer og tjenester kan brukes tre steder (anvendelse eller etterspørsel): - Konsum/forbruk (privat husholdninger og ideelle organisasjoner C og offentlig G), - brutto realinvestering (I) eller - eksport (A) (C + G) + I + A Reallikningen: BNP + B = (C + G) + I + A 16

17 Oppgave: Finn oppdaterte tall for norsk økonomi ved å gå til siste Stortingsmelding nr 1 tabell 2.1 Hovedtall for norsk økonomi trykk her Tabell 2.1 Hovedtall for norsk økonomi. Mrd. kroner Privat konsum år Offentlig konsum Bruttoinvesteringer i fast kapital Eksport - Import Bruttonasjonalprodukt En presisering: Her kan vi også snakke om brutto- og netto størrelser når det gjelder realinvesteringer. Forskjellen er kapitalslitet. I mange sammenhenger er det viktig å huske på at vi må bruke mye penger bare i vedlikehold av bygninger, veier osv. Hvor mange penger? Trykk her og finn ut! Kapitalslit i Norge = Dato 17

18 Oppgave BNP anvendelse Situasjonen i et land kan beskrives ved å se størrelsene i reallikningen (konsum osv) i forhold til BNP (% andel). Hvordan er situasjonen for Norge? Hent tall fra Statistisk Sentralbyrås temaside Nasjonalregnskap ved å trykke her (du finner tallene under (BNP anvendelse) ved å se på kakediagram midt på siden). En viktig presisering Nominelle - kontra reelle størrelser Husk at du finner en verdi ved å multiplisere pris med mengde. Verdi = pris * mengde Verdi kalles også nominelt eks nominelt nasjonalprodukt mengde kalles også reelt eks reelt nasjonalprodukt 18

19 På vekst form blir sammenhengen: Verdivekst = prisvekst + mengdevekst eller vi kan bruke ordene: Nominell vekst = inflasjon + reell vekst Uttrykket kan også løses med hensyn på reell vekst slik at vi får: Reell vekst = nominell vekst - inflasjon Når vi studerer økonomisk vekst er det viktig å skille mellom endring i pris og endring i mengde. Land med høy inflasjon får dermed mye høyere nominell vekst enn reell (volum/mengde) vekst. Vi har altså: BNP målt i løpende priser = nominelt BNP BNP målt i faste priser = reelt BNP 19

20 Oppgave nasjonalprodukt (i) Statistisk Sentralbyrå har funnet ut at verdien av alle varer og tjenester produsert i fjor = 100 (for eks mill kr). I år var verdien av alle varer og tjenester produsert = 110. I samme periode steg prisene med 8 %. Hvor mange % flere varer og tjenester ble produsert i år i forhold til i fjor? Hva kalles denne veksten? Svar: For å sjekke at du har rett trykk her (ii) Fra et år til et annet stiger nominell økonomisk vekst i et land mens den reelle økonomiske veksten er negativ. Hva har skjedd? Svar: For å sjekke at du har rett trykk her Multiple choice oppgave: Nominell BNP trykk her. 20

21 Oppgave reallikningen: Fyll inn det som mangler (tallene er i %). BNP C G I A B Som over Som over Som over Hvilket land er best?

22 Disponibel inntekt og sparing Vanligvis vil det meste av inntekten i et land skrive seg fra landets egen verdiskapning, men vi må også ta hensyn til inntekter som strømmer over landegrensene. Slike inntekststrømmer gjør at netto nasjonalproduktet (NNP eller R) blir forkjellig fra disponibel inntekt Q. Q = R + (F + GA) hvor F + GA = renteinntekter, utbytte og gaver overfor utlandet, netto. Dette kan være u-hjelp, inntekter fra Statens pensjonsfond utland (petroleumsfondet) og utlendinger som jobber her og som sender penger hjem og omvendt. Tidligere har jeg introduserte reallikningen hvor det het at det er tre former for anvendelse: konsum, investering og eksport. Sparing er det som ikke er konsum det vil si investering og eksport. Litt mer presist: Et land kan spare på to måter. Enten ved å ha positive netto realinvesteringer I - D (investere mer enn det som må til for å dekke kapitalslitet) eller ved å ha større eksport enn import. For ordens skyld må vi her også huske på størrelsen F + GA det vil si renteinntekter og annet til og fra utlandet. Likningen blir Eksport A import B + F + GA. Dette kalles både driftsbalansen (CA current account) og netto finansinntekter (FI). Balansen inngår i utenriksregnskapet. En positiv driftsbalanse betyr at landet har valuta til overs. Hvor denne plasseres avhenger av landets situasjon. (kjøpe utenlandske verdipapir, - eiendommer eller nedbetale utenlandsgjeld) Den andre viktige likningen i nasjonalregnskapet ved siden av reallikningen blir da: S = I - D + FI eller S = I - D + CA For utledning av sammenhengene se vedlegg ved å trykke her. 22

23 Oppgave om disponibel inntekt og sparing I et land er følgende nasjonalregnskapstall oppgitt: I = 16 % av BNP, D = 12 % av BNP, CA = 13 % av BNP, F + GA = 0 % av BNP (i) Hva forteller det om landets valuta situasjon? Netto eksport av valuta eller netto import? Svar: (ii) Hvis landet ikke har utenlands gjeld. Hvor kan valutaen plasseres (jfr. Spm (i))? Svar: (iii) Hva blir landets sparing? Svar: (iv) Hvordan er forholdet mellom disponibel inntekt og samlet konsum i landet? Svar: (v) Forklar forskjellen hvis følgende størrelser er annerledes ny I = 10 % og ny CA = - 10 % (resten er som over)? Svar: For å se forslag til svar trykk her Etter å ha gått igjennom del 3 test deg selv ved å trykke her. 23

24 Oppsummeringstest del 3 Test deg selv ved å skrive inn med egne ord hva du forbinder med følgende: BNP = Y C G I A B Q D S CA=FI F + GA Tilbake til innledningen trykk her. 24

25 Del 4 Konsumprisindeks og informasjon om arbeidsmarkedet. Denne indeksen publiseres hver måned av SSB (statistisk sentralbyrå) og er en indikator på utviklingen i levekostnadene til en norsk gjennomsnitts husholdning. KPI er et mål på prisstigningen på privat konsum. Den er basert på en utvalgsundersøkelse der mer enn 2000 utsalgssteder innenfor detaljhandel og tjenesteyting over hele landet er med. Med utgangspunkt i KPI publiseres også konsumprisindeksen justert for avgifter og energi (KPI JAE). Denne indeksen kalles også den underliggende konsumprisveksten eller kjerneinflasjonen. Dette er en viktig indikator Norges Bank bruker for å undersøke om pengepolitikkens mål om stabile priser (inflasjonsmålet) er oppnådd. Dette er hjemlet i forskrift om pengepolitikken av Der heter det: Det skal i utgangspunktet ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser. For å gå til forskriften trykk her. Hvis KPI JAE ligger under 2.5 % er dette en indikator som trekker i retning av lavere renter (og omvendt). Rapporten som analyserer utviklingen i inflasjon, produksjon og etterspørsel de tre siste årene heter Pengepolitisk rapport (tidligere inflasjonsrapporten). I rapporten vurderes også risikobildet og usikkerheten rundt anslagene. Pengepolitisk rapport finner du på Norges Banks hjemmeside. Hvis du vil lese mer om dette trykk her. Multiple choice oppgave: Pengepolitikk trykk her. 25

26 Oppgave om KPI Bruk SSBs temaside PRISER til å svare på spørsmålene: For å gå til temasiden trykk her Tall for KPI = (når?) Tall for KPI JAE = (når?) KPI forsøker å måle prisstigningen på privat konsum. Hvilke andre indekser finner du på siden? Informasjon om arbeidsmarkedet Økonomisk vekst henger nøye sammen med aktiviteten i arbeidsmarkedet. Informasjon fra arbeidsmarkedet er derfor viktig når vi skal vurdere situasjonen og konjunkturutsiktene i økonomien. I denne sammenheng er det greit å tenke igjennom følgende størrelser og sammenhengen mellom dem: 26

27 I et land er det de sysselsatte som produserer varer og tjenester mens det er nasjonalprodukt i forhold til befolkningen som helhet vi tenker på når vi snakker om levestandard. Vi har to måter å måle arbeidsledighet: - AKU arbeidskraftsundersøkelsen (Statistisk sentralbyrå (SSB)) og - Registrerte arbeidssøkere (nav arbeids- og velferdsetaten). Når arbeidsledigheten oppgis i prosent benyttes formelen: u = (N-L) / N hvor u = ledighetsraten, N = arbeidsstyrken og L = antall sysselsatte. Oppgave arbeidsmarkedet Bruk SSBs temaside ARBEID for å svare på spørsmålene. For å gå til temasiden trykk her. I Norge bor det ca 4.7 millioner mennesker. Av disse er ca 3.4 millioner mellom 15 og 74 år (arbeidsdyktig befolkning). Hvor stor er arbeidsstyrken? Svar i prosent: Dette utgjør ca antall personer: Hvor mange er sysselsatte: Svar i prosent: Dette utgjør ca antall personer: Dermed blir antall arbeidsledige ca: 27

28 Men SSB er det ene av to steder vi kan finne informasjon om arbeidsledighet i Norge. Det andre stedet er nav (arbeids- og velferdsetaten) hvor vi finner nye tall for registrerte arbeidsledige. Gå til nav og finn nye tall ved å trykke her Totalt antall registrerte ledige = (presiser når) En svakhet ved begrepet arbeidsledighet er at det ikke fanger opp individer som ikke regnes med i arbeidsstyrken. I land som over lengre tid har hatt høy ledighet vil ofte en del ledige personer gi opp å lete etter jobb. Men de som slutter å lete etter arbeid faller også utenfor arbeidsstyrken (tenk igjennom hvor mange du fant i oppgaven over som var mellom 15 og 74 år, men som ikke var en del av arbeidsstyrken). Dermed går ledigheten ned uten at sysselsettingen går opp. For måling av sysselsetting i forhold til hele den arbeidsdyktige befolkningen brukes begrepet yrkesdeltakelse eller yrkesaktive. Det vil si arbeidsstyrken (N) delt på alle mellom 15 og 64 eller 74 år (total arbeidsdyktig befolkning). Dette kalles også sysselsettingsfrekvensen. Oppgave Gå til SSBs temaside ARBEID og finn tall for yrkesaktive/yrkesdeltakelse i Norge og internasjonalt (se søylediagrammer). trykk her Yrkesaktive: Norge ca % Italia ca % Totalt OECD ca % En konklusjon fra denne siden er at Norge har høy yrkesdeltakelse sammenliknet med andre land. 28

29 Lønnsvekst Som for nasjonalprodukt er det viktig å skille mellom nominelle og reelle størrelser når det gjelder lønn. Nominell lønn W= penger per enhet arbeidskraft (eks årslønn i kr) Reallønn w = lønnens kjøpekraft: mengde av konsumgoder som lønnen kan kjøpe. w = W/KPI På vekstform blir sammenhengen: Vekstraten i reallønnen = nominell lønnsvekst inflasjonsraten Etter del 4 kan du teste deg selv ved å trykke her. 29

30 Oppsummeringstest del 4 Fyll inn det som mangler: Reell BNP vekst Nominell BNP vekst Inflasjon % 5 % 2 % 4 % % 2 % % 2 % 4 % 2 % 2 % % 5 % % 3 % 3 % 5.5 % % 30

31 Ny oppgave Forklar ordene: Oppgaven er knyttet til Statistisk sentralbyrås temaside (se under ordforklaring til venstre på temasiden trykk her) Indekser = Inflasjon = Prisvekst = Prosent = Prosentpoeng = KPI JAE = 31

32 Ny oppgave Oppgaven er knyttet til Statistisk sentralbyrås temaside Befolkning (trykk her) og temaside Arbeid (trykk er). Se dessuten arbeidskraftsundersøkelsen aku trykk her og nav trykk her. 1. Folketallet i Norge akkurat nå er (presiser dato og klokkeslett) 2. Av disse er arbeidsdyktig befolkning (presiser når) (se siste arbeidskraftsundersøkelse aku og tabeller i venstre marg Personer år i arbeidsstyrken) 3. Antall i arbeidsstyrken (sysselsatte + arbeidsledige) (presiser når) 4. Av disse er antall sysselsatte (presiser når) 5. Men akkurat nå er det arbeidsledige (presiser når) Til nav trykk her Tilbake til innledningen trykk her. 32

33 Del 5 Statsbudsjett, renter og valutakurser. Statsbudsjettet = regjeringens oppstilling over statens inntekter og utgifter herunder Statens pensjonsfond utland (tidligere petroleumsfondet). Budsjettet legges frem hver oktober (Storingsmelding nr 1). Budsjettet kommer i en revidert utgave om våren (Stortingsmelding nr 2). Finanspolitikk: Statsbudsjettet er det viktigste styringsinstrumentet for finanspolitikken. Med ekspansiv finanspolitikk mener vi økning i statens utgifter eller reduksjon i skattebeløp. Med kontraktiv finanspolitikk mener vi reduksjon i statens utgifter eller økte skatter. NB! Hvis statsbudsjettet går fra balanse til underskudd legges med andre ord finanspolitikken om i en mer ekspansiv retning. 33

34 Oppgave: Finn oppdaterte tall for statsbudsjettet (siste stortingsmelding nr 1). Gå til finansdepartementets hjemmeside og finn frem til Tabell 3.2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond ved å trykke her. Hovedtall i Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond år Totale inntekter Totale utgifter Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond Utland - Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten = Oljekorrigert overskudd + Overført fra Statens pensjonsfond Utland = Overskudd på statsbudsjettet + Netto avsatt i Statens pensjonsfond Utland + Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond = Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond 34

35 Memo: Markedsverdien av Statens pensjonsfond Utland Vil du karakterisere statsbudsjettet som ekspansivt eller kontraktivt? Svar: Kommentar trykk her. I starten av Stortingsmelding nr 1, kapittel 3 nevnes også handlingsregelen. Hva går denne ut på? Svar Handlingsregelen: Hva er poenget med Tabell 3.1 Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i Stortingsmelding nr 1? Multiple choice oppgave: Finanspolitikk trykk her. 35

36 Renter og valutakurser Norges Banks rentesetting Mens det operative målet for pengepolitikken er en vekst i konsumprisene som over tid er nær 2½ prosent, er styringsrenten (foliorenten) det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken. Hver sjette uke møtes hovedstyret i Norges Bank for å ta stilling til om bankens styringsrente skal endres. Som omtalt tidligere er styringsrenten den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Nominell rente og realrente Også når det gjelder renter er det viktig å skille mellom nominelle og reelle størrelser. Boligrenten du får ved et boliglån i en bank er en nominell rente. Det er også Norges Banks styringsrente. Realrenten er en beregnet størrelse som også tar hensyn til at prisstigning fører til fall i pengenes kjøpekraft. Dermed synker realrenten når inflasjonen stiger. Poenget med et lån er at du får tilgang til en viss mengde kjøpekraft på lånetidspunktet mot å betale tilbake en viss mengde kjøpekraft året etter. Derfor: Realrenten er et mål på reell lånekostnad (eller realavkastning av finanskapital). r = i - π Hvor r = Realrente, i = nominell rente og π = inflasjon. 36

37 Oppgave realrente Fyll inn det som mangler: Realrente Nominell rente Inflasjon % 6 % 2 % 10 % % 10 % 2 % 18 % % % 8 % 2 % 10 % 8 % % 2 % % - 1 % Multiple choice oppgave: RENTER trykk her. 37

38 Nominelle valutakurser Nominell valutakurs = verdien av et lands pengeenhet i forhold til pengeenheten til et annet land eks NOK/EUR (kalles også eurokursen i kroner) eller NOK/USD (kalles også dollarkursen i kroner). Det er slike valutakurser du finner i norske aviser. Valutakursendringer Hvis kronen appresierer blir kursen lavere. Da trenger du færre av landets penger for å kjøpe en enhet av andre land penger. Med andre ord blir landets penger mer verdt. Dette svekker konkurranseevne. Samtidig vil importen bli billigere og dermed bidra til lavere inflasjon. Det omvendte kalles depresiering. I pressen hører en ofte ordet kronekurs. Det kan for eksempel være EUR/NOK (kronekursen i euro). Med en slik definisjon blir det omvendt av beskrevet over dvs høyere kronekurs betyr at NOK appresierer. Med andre ord må du ha flere euro for å kjøpe en enhet landets penger (NOK). Multiple choice oppgave: Nominell valutakurs trykk her 38

39 Realvalutakurser Realvalutakursen er prisforholdet mellom goder produsert i et land i forhold til et annet land. Realvalutakursen λ = E P*/P hvor E = nominell valutakurs. P* = prisindeks ute. P = prisindeks hjemme. På en måte kan du si at vi rensker for prisforskjeller. Vi sitter dermed igjen med mengde. Eks Hvis realvalutakurs Big Mac hamburger = (7.5 NOK/$) (2 $/30 NOK) = 0.5 betyr det at bytteforhold er slik at vi kan bytte 0.5 norske hamburgere mot 1 amerikansk hamburger. Multiple choice oppgave: Realvalutakurs trykk her. 39

40 Kjøpekraftsparitetsteorien (PPP). Dette er en teori om valutakursutvikling på lang sikt. Teorien sier at hvis prisnivået i to land vokser med ulik takt, vil nominell valutakurs justere seg over tid slik at den reelle valutakursen (nominell valutakurs justert for prisutvikling) blir den samme. Med andre ord vil reell valutakurs (λ) være lik 1 λ= E P*/P = 1 hvor E= nominell valutakurs, P*= prisindeks ute mens P = prisindeks hjemme. Eks. Hvis inflasjonen er større i Norge enn i utlandet vil folk handle ute fordi det er billigere der. Da vil de veksle om fra norske kroner til utlandets penger (valuta). Dermed vil andre lands penger stige i verdi (appresiere) mens norske kroner vil synke i verdi (depresiere). Konklusjon PPP lang sikt: Land med høyere inflasjon enn andre land vil typisk over tid oppleve at landets penger blir mindre verdt (nominell depresiering) Multiple choice oppgave: PPP trykk her. Så over til et kortsiktig fenomen: Kort sikt (prisrigiditet): Land med høyere rente enn andre land vil typisk oppleve at landets penger blir mer verdt (realappresiering) på kort sikt. Dette samsvarer med antakelsen jeg omtalte i del 2 Valutakurskanalen. Dette er et kortsiktig fenomen. Over tid sier kjøpekraftsparitetsteorien at det motsatte vil skje dvs landets penger vil svekke seg i verdi (depresiere). Multiple choice oppgave: Økonomiens virkemåte trykk her. 40

41 Oppgave kjøpekraftsparitetsteori (PPP) PPP sier: (E)P*/P = 1 Anta følgende situasjon gjelder mellom to land (tenk for eks på Norge i forhold til Sverige): Før: (1)1/1=1 Etter: (E)1/1.1=1 (i) (ii) (i) Hva forteller dette om nominell valutakurs og inflasjonen i landene i situasjonen før? Hva blir E i situasjonen etter? Hva har skjedd i følge PPP? Svar trykk her Etter del 5 kan du teste deg selv ved å trykke her. 41

42 Oppsummeringstest del 5 Test deg selv ved å skrive inn med egne ord hva du forbinder med følgende: Finanspolitikk: Ekspansiv finanspolitikk: Kontraktiv finanspolitikk: Statens pensjonsfond: Handlingsregelen: 42

43 Oppgave a Kommentar til oppgave a trykk her. 43

44 Oppgave b Kommentar til oppgaven trykk her 44

45 Oppgave c Kommentar til oppgaven trykk her. Tilbake til innledningen trykk her. 45

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Dynamiske modeller: Forklarer hvordan økonomiske størrelser og priser endrer seg over tid

Dynamiske modeller: Forklarer hvordan økonomiske størrelser og priser endrer seg over tid MAKROØKONOMI Statiske modeller: Toner ned tidsaspekter Dynamiske modeller: Forklarer hvordan økonomiske størrelser og priser endrer seg over tid Finanspolitikk: Størrelsen på offentlige utigfter, skatter

Detaljer

Makroøkonomi for økonomer SØK3525

Makroøkonomi for økonomer SØK3525 Makroo.no Makroøkonomi for økonomer SØK3525 Innhold Introduksjon 2 Nasjonalregnskap 4 Økonomisk vekst 8 Strukturell arbeidsledighet 12 Penger og valuta 19 Konjunkturteori 24 Rente og inflasjon 30 Økonomisk

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse. Makroøkonomi. Bokmål. Dato: Torsdag 22. mai 2014. Tid: 4 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og ledelse Makroøkonomi Bokmål Dato: Torsdag 22. mai 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 6 Antall oppgaver: 3 Kandidaten besvarer alle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H13

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H13 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 131, H13 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt,, oppgave vekt,5, og oppgave 3 vekt,3. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: Ha nesten

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2011 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er de

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Våren 2011 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er de

Detaljer

Talsnes ONE - 995850168 Enhver form for mangfoldiggjørelse av hele eller deler av innholdet av dette materiale er i henhold til norsk lov om

Talsnes ONE - 995850168 Enhver form for mangfoldiggjørelse av hele eller deler av innholdet av dette materiale er i henhold til norsk lov om 1 Deskriptivt utsagn: En setning som uttrykker om noe er sant eller usant (hvordan ting er). "Styringsrenten i Norge er 2%" Normativt utsagn: En setning som uttrykker en norm eller vurdering (hvordan ting

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

Aktuelle pengepolitiske spørsmål

Aktuelle pengepolitiske spørsmål Aktuelle pengepolitiske spørsmål Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø. september SG Tromsø.9. Hva er pengepolitikk Pengepolitikken utøves av Norges Bank etter retningslinjer (forskrift) fastsatt av Regjeringen.

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Våren 2009 Hvis ikke annet avtales med seminarleder, er det ikke seminar i uke 8, 10 og 13. 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard

Detaljer

Renteutviklingen. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Kartellkonferanse LO Stat 28. november 2007

Renteutviklingen. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Kartellkonferanse LO Stat 28. november 2007 Renteutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Kartellkonferanse LO Stat. november Konsumpriser og bruttonasjonalprodukt Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt (sentrert) Konsumprisvekst BNP-vekst

Detaljer

Transmisjonsmekanismen for pengepolitikken

Transmisjonsmekanismen for pengepolitikken Transmisjonsmekanismen for pengepolitikken Den direkte valutakurskanalen til inflasjonen Etterspørselskanalen til inflasjon - Realrentekanalen - Valutakurskanalen Forventningskanalen til inflasjon Hva

Detaljer

Sensorveiledning /løsningsforslag ECON 1310, våren 2014

Sensorveiledning /løsningsforslag ECON 1310, våren 2014 Sensorveiledning /løsningsforslag ECON 1310, våren 2014 Ved sensuren vil oppgave 1 telle 30 prosent, oppgave 2 telle 40 prosent, og oppgave 3 telle 30 prosent. Alle oppgaver skal besvares. Oppgave 1 I

Detaljer

Fleksibel inflasjonsstyring

Fleksibel inflasjonsstyring Fleksibel inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Børsgruppen BI Sandvika 9. mars Forskrift om pengepolitikken Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Oljeinntekter, pengepolitikk og konjunkturer

Oljeinntekter, pengepolitikk og konjunkturer Oljeinntekter, pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo HiT 13. november 22 Petroleumsvirksomhet og norsk økonomi 1997 1998 1999 2 21 22 Andel av BNP 16,1 11,4 16, 17, 17, 18, Andel

Detaljer

Pengepolitikken i Norge

Pengepolitikken i Norge Pengepolitikken i Norge Forelesning Øistein Røisland Pengepolitisk avdeling, Norges Bank Rolledeling i den økonomiske politikken Finanspolitikken: - Inntektene fra petroleumssektoren overføres til Petroleumsfondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Vår 2010

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Vår 2010 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Vår 2 Ved sensuren tillegges oppgave vekt,2, oppgave 2 vekt,5, og oppgave 3 vekt,3. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall vise svare riktig på 2-3 spørsmål

Detaljer

Renter og pengepolitikk

Renter og pengepolitikk Renter og pengepolitikk Anders Grøn Kjelsrud 12.10.2017 Disposisjon Utvide Keynes-modellen med Phillipskurven (IS-PK-modellen) Se bredt på virkningene av endring i styringsrenten (tre hovedkanaler) Utvide

Detaljer

Renter og pengepolitikk

Renter og pengepolitikk Renter og pengepolitikk Anders Grøn Kjelsrud a.g.kjelsrud@econ.uio.no 13.3.2017 Disposisjon Utvide Keynes-modellen med Phillipskurven (IS-PK-modellen) Se bredt på virkningene av endring i styringsrenten

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Våren 2015 Hensikten med seminarene er at studentene skal lære å anvende pensum gjennom å løse oppgaver. Vær forberedt til seminarene

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver EON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2014 1) Måling av økonomiske variable. Holden forelesningsnotat 2, Blanchard kap 1, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet,

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave. ECON oktober 2015

Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave. ECON oktober 2015 Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave ECON 1310 26. oktober 2015 Oppgave 1 Fremgangsmåte: Forklare med ord, men holde det kort Forholde seg til den virkelige verden mer enn modellene Vise at man kan

Detaljer

Forskrift om pengepolitikken (1)

Forskrift om pengepolitikken (1) Forskrift om pengepolitikken (1) Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen.

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

1310 høsten 2010 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave

1310 høsten 2010 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave 3 høsten 2 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave For å bestå oppgaven, må besvarelsen i hvert fall vise svare riktig på 2-3 spørsmål på oppgave, kunne sette opp virkningen på BNP ved reduserte investeringer

Detaljer

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2014

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2014 Fasit til øvelsesoppgave EON 30 høsten 204 Keynes-modell i en åpen økonomi (i) Ta utgangspunkt i følgende modell for en åpen økonomi () Y = + + G + X - Q (2) = z + c( Y T) cr 2, der 0 < c < og c 2 > 0,

Detaljer

Econ 1310 Oppgaveverksted nr 3, 23. oktober Oppgave 1 Ta utgangspunkt i en modell for en lukket økonomi,

Econ 1310 Oppgaveverksted nr 3, 23. oktober Oppgave 1 Ta utgangspunkt i en modell for en lukket økonomi, Econ 3 Oppgaveverksted nr 3, 23. oktober 22 Oppgave Ta utgangspunkt i en modell for en lukket økonomi, () YC I G, (2) C = c + c(y- T) c >, < c , < b 2

Detaljer

ECON 1310: Forelesning nr 8 (13. mars 2008)

ECON 1310: Forelesning nr 8 (13. mars 2008) ECON 1310: Forelesning nr 8 (13. mars 2008) Ragnar Nymoen Økonomisk institutt. Universitetet i Oslo. 11. mars 2008 1 1 Innledning Vi skal ta opp to temaer i denne forelesningen: 1. Vi skal foreta en liten

Detaljer

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2005

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2005 Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 131 høsten 25 NB oppgaven inneholder spørsmål som ikke ville blitt gitt til eksamen, men likevel er nyttige som øvelse. Keynes-modell i en åpen økonomi (i) Ta utgangspunkt

Detaljer

Årstalen Figur 1 Utvikling i BNP og renter Prosent Årlig endring. Prosent.

Årstalen Figur 1 Utvikling i BNP og renter Prosent Årlig endring. Prosent. Årstalen 5 Figur 1 Utvikling i BNP og renter Årlig endring. 19-191 Styringsrente BNP 1 års obligasjonsrente - 19 19 19 191 19 19 19 191 Kilder: Statistisk sentralbyrå og 1 Figur Internasjonale realrenter

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2012 Denne versjonen: (Oppdateringer finnes på

Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2012 Denne versjonen: (Oppdateringer finnes på Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2012 Denne versjonen:23.10.2012 (Oppdateringer finnes på http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ2310/h12/) Seminar 1 (uke 36) Innledning: Enkle Keynes-modeller

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 2310

Seminaroppgaver ECON 2310 Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2006 Denne versjonen: 7-11-2006 (Oppdateringer finnes på http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ2310/h06/) 1) (uke 36) Innledning: Enkle Keynes-modeller Blanchard

Detaljer

Oppgave 1 IS-RR-PK- modellen Ta utgangspunkt i følgende modell for en lukket økonomi. der 0 < t < 1 n E Y Y

Oppgave 1 IS-RR-PK- modellen Ta utgangspunkt i følgende modell for en lukket økonomi. der 0 < t < 1 n E Y Y Fasit oppgaveseminar 3, ECON 1310, V15 Oppgave 1 IS-RR-PK- modellen Ta utgangspunkt i følgende modell for en lukket økonomi (1) Y = C + I + G (2) C e C = z + c1 ( Y T ) c2 ( i π ), der 0 < c 1 < 1 og c

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Sensorveiledning ECON 1310 Høsten 2005

Sensorveiledning ECON 1310 Høsten 2005 Sensorveiledning ECON 3 Høsten 25 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. Oppgave Veiledning I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om

Detaljer

Om pengepolitikk og kronen

Om pengepolitikk og kronen Om pengepolitikk og kronen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stord, 7. juni Norge og Tyskland. Relative priser og valutakurs. 97 =. Logaritmisk skala Konsumpriser Kronekurs 97 97 98 98 99 99 Kilde: Statistisk

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT oppgave 1310, V12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT oppgave 1310, V12 UNIVERSIEE I OSLO ØKONOMISK INSIU oppgave 30, V Ved sensuren tillegges oppgave vekt /6, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /3. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst tre nesten riktige

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2013 Denne versjonen: (Oppdateringer finnes på

Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2013 Denne versjonen: (Oppdateringer finnes på Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2013 Denne versjonen:29.10.2013 (Oppdateringer finnes på http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ2310/h13/) Seminar 1 (uke 36) Innledning: Enkle Keynes-modeller

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning ECON1310, h16

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning ECON1310, h16 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning ECON1310, h16 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 20%, oppgave 2 vekt 60% og oppgave 3 vekt 20%. For å få godkjent besvarelsen, må den i hvert

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Fasit - Obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, H09 Ved sensuren tillegges oppgave vekt 0,, oppgave vekt 0,45, og oppgave 3 vekt 0,45. Oppgave (i) Forklar kort begrepene

Detaljer

Pengepolitikken og rammebetingelser for våre vareproduserende næringer

Pengepolitikken og rammebetingelser for våre vareproduserende næringer Pengepolitikken og rammebetingelser for våre vareproduserende næringer Sentralbanksjef Svein Gjedrem Foredrag på Norsk Landbrukssamvirkes temakonferanse Trondheim 11. januar Retningslinjer for den økonomiske

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren.

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. ECON 30 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. Oppgave Veiledning I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven. Oppgave:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h16

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h16 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, h6 Ved sensuren tillegges oppgave vekt 20%, oppgave 2 vekt 60%, og oppgave 3 vekt 20%. For å få godkjent besvarelsen,

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 Hvor Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig kjøp av varer og

Detaljer

Duisenbergs definisjon av åpenhet

Duisenbergs definisjon av åpenhet Duisenbergs definisjon av åpenhet Åpenhet betyr at den eksterne presentasjonen av beslutningene er i samsvar med den interne beslutningsprosessen. Åpenhet og forutsigbarhet åpenhet bør bidra til at offentligheten

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h15

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h15 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, h5 Ved sensuren tillegges oppgave vekt 20%, oppgave 2 vekt 60%, og oppgave 3 vekt 20%. For å få godkjent besvarelsen,

Detaljer

Oppgave uke 48 Makroøkonomi. Innledning

Oppgave uke 48 Makroøkonomi. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 48 Makroøkonomi Innledning Professor Robert A. Mundells forskning på 60-tallet har vært av de viktigste bidragene innen økonomisk forskning

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Penger og inflasjon. 10. forelesning ECON 1310. 12. oktober 2015

Penger og inflasjon. 10. forelesning ECON 1310. 12. oktober 2015 Penger og inflasjon 10. forelesning ECON 1310 12. oktober 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva): fordringer

Detaljer

Forelesning # 2 i ECON 1310:

Forelesning # 2 i ECON 1310: Forelesning # 2 i ECON 1310: Konjunkturer 25. august 2012 Den økonomiske sirkulasjonen i et samfunn Temaer for forelesning om konjunkturer og arbeidsmarked 1 Arbeidsmarkedet Noen definisjoner To mål på

Detaljer

Passer inflasjonsmålstyringen Norge?

Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel, 22. oktober 2004

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning 1310, H14

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning 1310, H14 UNVERSTETET OSLO ØKONOMSK NSTTUTT Sensorveiledning 30, H4 Ved sensuren tillegges oppgave vekt 20%, oppgave 2 vekt 60%, og oppgave 3 vekt 20%. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: Ha nesten

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises:

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises: Oppgave uke 46 Nasjonalregnskap Innledning Nasjonalregnskapet er en oversikt over hovedstørrelsene i norsk økonomi som legges fram av regjeringen hver vår. Det tallfester blant annet privat og offentlig

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Sør. mai SG 5, Region Sør, Kristiansand Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og

Detaljer

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 0,1, oppgave 2 vekt 0,5, og oppgave 3 vekt 0,4.

Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 0,1, oppgave 2 vekt 0,5, og oppgave 3 vekt 0,4. ECON3 Sensorveiledning eksamen H6 Ved sensuren tillegges oppgave vekt,, oppgave vekt,5, og oppgave 3 vekt,4. Oppgave Hvilke av følgende aktiviteter inngår i BNP i Norge, og med hvilket beløp? a) du måker

Detaljer

Penger, Inflasjon og Finanspolitikk

Penger, Inflasjon og Finanspolitikk Penger, Inflasjon og Finanspolitikk Forelesning 10 12. april 2016 Trygve Larsen Morset Pensum: Holden Kapittel 11 og 12 pluss deler av Nasjonalbudsjettet 2016 Disposisjon Penger og inflasjon Penger før

Detaljer

Oppsummeringsforelesning Keynes og IS-RR. ECON november 2015

Oppsummeringsforelesning Keynes og IS-RR. ECON november 2015 Oppsummeringsforelesning Keynes og IS-RR ECON 30 6. november 205 Disposisjon Kort om nasjonalregnskapet Kort om Keynes-modellen Kort om lønnsdannelse og Phillipskurven Kort om IS-RR modellen Nasjonalregnskapet

Detaljer

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før Inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal. januar SG Gausdal.. BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før BNP Fastlands- Norge Konsumpriser 99 99 99 99 99 99 99

Detaljer

Ta utgangspunkt i følgende modell for en åpen økonomi. der 0 < t < 1 = der 0 < a < 1

Ta utgangspunkt i følgende modell for en åpen økonomi. der 0 < t < 1 = der 0 < a < 1 Fasit Oppgaveverksted 2, ECON 30, V5 Oppgave Veiledning: I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men det er ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Publisering 10 Uke 12. Innleveringsdato: Anvendt Makroøkonomi. Side 0

Publisering 10 Uke 12. Innleveringsdato: Anvendt Makroøkonomi. Side 0 Publisering 10 Uke 12 Innleveringsdato: 28. 03. 2010 Anvendt Makroøkonomi Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2 Oppgave a)...3 Oppgave b)...3 Litteraturliste:...4 Vedlegg:...4

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 10

Løsningsforslag kapittel 10 Løsningsforslag kapittel 10 Oppgave 1 a) Valutakursen angir hvor mye vi må betale i vår valuta for en enhet av utenlands valuta. 108 NOK / 100 DKK = 1, 08 NOK/DKK b) Kronekursen angir hvor mange enheter

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Nord. mai SG 5, Region Nord, Bodø Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Ved sensuren tillegges oppgave og 2 lik vekt. Oppgave (a) De finanspolitiske virkemidlene i denne modellen er knyttet til det offentlige konsumet (G) og skattesatsen

Detaljer

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 1 Statsbudsjettet 211 Norge har en spesiell næringsstruktur BNP fordelt etter næring 8 % USA (27) Norge (28) 1 % 14 % 42 % 69 % 13 % 8 % Industri Andre vareproduserende næringer Offetlig administrasjon

Detaljer

Nasjonalregnskap Makroøkonomi

Nasjonalregnskap Makroøkonomi HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 15.11.2009 Nasjonalregnskap Makroøkonomi Forord I perioden 1986 2008 har utvikling

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2008 Denne versjonen: (Oppdateringer finnes på

Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2008 Denne versjonen: (Oppdateringer finnes på Seminaroppgaver ECON 2310 Høsten 2008 Denne versjonen: 13-10-2008 (Oppdateringer finnes på http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ2310/h08/) Seminar 1 (uke 36) Innledning: Enkle Keynes-modeller

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Seminaroppgaver ECON Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2017

Seminaroppgaver ECON Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2017 Seminaroppgaver ECON 30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 207 Hensikten med seminarene er å lære anvendelse av pensum gjennom å løse oppgaver. Det forventes at alle studenter forsøker seg

Detaljer

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Ved fast valutakurs griper sentralbanken aktivt inn i valutamarkedet med kjøp og salg for å holde den offisielle valutakursen.

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Penger, Inflasjon og Finanspolitikk

Penger, Inflasjon og Finanspolitikk Penger, Inflasjon og Finanspolitikk Forelesning 10 26. oktober 2017 Trygve Larsen Morset Pensum: Holden Kapittel 11 og 12 pluss deler av Nasjonalbudsjettet 2017 Disposisjon Penger og inflasjon Penger før

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Forelesning # 2 i ECON 1310:

Forelesning # 2 i ECON 1310: Forelesning # 2 i ECON 1310: Arbeidsmarkedet og konjunkturer Anders Grøn Kjelsrud 26.8.2013 Praktisk informasjon Kontaktstudenter: Marie: mariestorkli@gmail.com Steffen: steffen.m.kristiansen@gmail.com

Detaljer

ii) I vår modell fanger vi opp reduserte skatter ved Δz T < 0. Fra (6) får vi at virkningen på BNP blir

ii) I vår modell fanger vi opp reduserte skatter ved Δz T < 0. Fra (6) får vi at virkningen på BNP blir Fasit Oppgaveverksted 2, ECON 30, V6 Oppgave i) Fra (6) får vi at virkningen på BNP blir (7) Δ Y = Δ X < 0 c ( t) b + a BNP reduseres. Redusert eksport fører til redusert samlet etterspørsel, slik at BNP

Detaljer

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken YS inntektspolitiske konferanse 27. februar 28 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Disposisjon: Den økonomiske utviklingen

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer