Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen, telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side 1

2 Saksnr PS 10/1 PS 10/2 PS 10/3 PS 10/4 PS 10/5 PS 10/6 PS 10/7 PS 10/8 PS 10/9 PS 10/10 PS 10/11 PS 10/12 PS 10/13 PS 10/14 PS 10/15 PS 10/16 Innhold Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen Ad sak - Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder- invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer Karrieresenter i Bodø Skjenkebevilling i Ljøsenhammer Cafe og Caravan Samarbeidsavtale Bodø kommune - IMDI Nord om kunnskapsutvikling Frikjøp for manglende leke- og utearealer Moving Art - et nordnorsk dansekompani - søknad om støtte til forestilling Nytt gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven m.m. Fritak for eiendomsskatt i henhold til 7 i lov om eiendomsskatt Byen og havna. Årsrapport Arbeidsprogram Bruk av DA-midler. Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Valen Burøya Kaier på Valen. Overtakelse og utbygging. Fartsgrense Innstrandveien, Fenesveien, Holand, Godøynes og Skålbones Startlån - Orientering Referatsaker RS 10/1 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg RS 10/2 Bodø Senior Høyre - vedr. privat eldreomsorg PS 10/17 Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling. Unnt. Off. Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Sign. Linda K. Storjord formannskapssekretær Side 2

3 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet /1 Formannskapet Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen Sammendrag Amundsen Eiendom AS ønsker å få håndgitt tomt under utsprenging mellom Løvold og Sjøguttskolen på Valen. Bedriften har søkt om håndgivelse av tomten, og fått avslag fra administrasjonen. Til tross for avslag legges saken fram til behandling i formannskapet fordi saken også illustrerer mangelen på tilgjengelige tomter for bedrifter i vekst i næringslivet i Bodø. Søknaden anbefales ikke imøtekommet. Bodø kommune kan i en overgangsfase, inntil egnet areal er tilgjengelig, være behjelpelig med å finne midlertidig arealtil tankbilparkering. Saksopplysninger Amundsen Eiendom AS søkte , om kjøp av tomt på Valen for oppbevaring av tankkjøretøy, propan og salg av farlig gods produkter. Kart vedlegg 1, søknad datert vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4. Søknaden ble avslått administrativt, begrunnet ut fra følgende forhold: o Området er prioritert til fiskeri/marin virksomhet ihht hovedkonklusjon i Havnebruksplan for Bodø nasjonalhavn vedtatt og kommunens generelle forvaltning av eiendommer i området. o Tomta er ikke tilgjengelig før ca pga masseuttak. o Kommunen har ved andre henvendelser presisert at denne typen virksomhet bør lokaliseres til Kvalvikodden eller Lille Hjertøy når disse er utbygd Tomtesøknaden er redusert i omfang fra hele tomta til ca 6 daa av mellom Løvold industri eiendom AS og Nyholmsundet videregående skole ( Sjøguttskolen ), jfr kart vedlegg 1. Virksomhet, behov og planer: Amundsen Eiendom AS ønsker etablering på nevnte eiendom på Valen for utleie til Fyringsekspressen AS, med følgende: o Bygning med kontor, lager og vaske/avtiningshall for tankbiler eventuelt i kombinasjon med utleie til Naustvik AS. o Oppstillingsplass for tankbiler (både egne og andres) o Plassering av dieseltanker, flaskegassanlegg (propan) og utelager av propanflasker. Side 3

4 Fyringsekspressen AS sin virksomhet er: o Transport av fyringsolje, drivstoff (bensin, diesel) og gass med tankbil o Lagring og transport av smøreoljer o Lagring av propan (tank) og flaskegassanlegg for fylling av små flasker Lokalisering: o Tankbilene er parkert ved Shells lager i Vestervika. I tillegg har Fyringsekspressen AS en vedlikeholds- og vaskehall samt lager for smørolje og propantank/flaskegassanlegg i Tømrerveien 8, i leide lokaler hos Robert Amundsen Behov for endring av infrastruktur: o Fyringsekspressen AS har fått varsel om at tankbilene på sikt ikke kan parkeres inne på Shell s tankanlegg i Vestervika Dette gjelder både deres og andres tankbiler m/henger (ca 12 i Bodø) som trenger en alternativ oppstillingsplass fortrinnsvis i nærheten av tankanlegget. Formell oppsigelse er ikke mottatt. o Fyringsekspressen AS har fått en avtale om å representere AS Norske Shell som oljeforhandler i store deler av Nord-Norge. Dette innebærer behov for økt lagerkapasitet. o Fyringsekspressen AS ser i tillegg for seg å kunne tilby bunkringsanlegg for fiskebåter og eventuelt andre fartøy. Bodø kommune har presisert at det pga avløpsledning til Kvalvikodden ikke er mulig å anlegge kai i direkte tilknytning til omsøkt tomt. Nye momenter: o Naustvik AS har behov for inntil 800 m² kombinert frys-/kjølelager og produksjonshall (bl.a. filetering) og ønsker intensjonsavtale med Amundsen Eiendom AS om leie av bygg på Valen. Naustvik AS er en grossist som leverer fisk og fiskeprodukter til restauranter og storkjøkken i Bodø. o Naustvik AS er også leietaker i Tømrerveien 8 hos Robert Amundsen. Øvrige forhold: o Amundsen Eiendom AS mener at utsettelsen pga bearbeiding av tomta (nedsprenging) ikke er problematisk, fordi man likevel må regne med en planleggingstid. o Amundsen Eiendom AS må ta en avgjørelse bl.a. knyttet til bruk av forsikringsutbetaling etter brann på Fauske til oppføring av til nytt bygg Salten Brann uttaler i brev datert at det er akseptabelt å samle denne type virksomhet i det angjeldende området. Søker har fått utarbeidet Risikoanalyse av Norsk Industri Sikkerhet AS ca september 2009 for gassanlegg og parkering av tankbiler på tomt på Valen. Risikoanalysen konkluderer med at det er stor risiko ved parkering av kjøretøy utenfor tilrettelagt område, og det bør settes inn tiltak, som inngjerding mm. Miljøvernsjef i Bodø kommune påpeker at det er viktig med tiltak for å forhindre lekkasje til grunn ved tankbilparkering. Vurderinger Bedriftens behov vurderes å være flerdelt: - Oppstillingsplass til tankbiler (gjelder også andre aktører) - Utvidelse av lager pga økt omsetning/større distribusjonsområde - Flaskegassanlegg (og eventuelt større gasstank) - Verksteds- og servicefunksjoner til biler og sjåfører Side 4

5 Oppstillingsplass til tankbiler vurderes å være den mest kritiske oppgaven å få løst, også sett i et samfunnsperspektiv, fordi dette berører flere aktører, samtidig som det vil være gunstig å samle denne typen aktivitet på ett sted, med en viss kontroll og avskjerming fra boligbebyggelse og allmenn ferdsel. Kommunen bør bidra til finne alternative lokaliseringer inntil Kvalvikodden eller Lille Hjertøy er tilgjengelig for en mer permanent løsning, ikke nødvendigvis på omsøkt areal. Bedriften ønsker naturlig nok å samle all aktivitet på ett sted, spesielt antas det å være gunstig å ha oppstillingsplass og verksted-/servicefunksjoner samme sted. Finansielle forhold knyttet til forsikringsoppgjør, tilsier at midlertidige løsninger ikke er spesielt gunstig. Forhold som taler for at kommunen bør bidra til en løsning for bedriften: Bedriften representerer en virksomhet med betydning for Bodøs rolle som logistikksenter for drivstoff, gass og oljeprodukter, og leverer en service også til fiskeflåten. Bedriften står foran en utvikling og omsetningsøkning, og ser også for seg å kunne betjene både marin og maritim sektor på en bedre måte med plassering nært sjø/kai. Dagens lokalisering er lite egnet for en utvidelse av distribusjonsvirksomheten, og plassering av flaskegassanlegg/gasstank i dag er ikke optimal. Plassering av tankbiler vil være en generell utfordring i Bodø dersom disse ikke lenger kan stå i Vestervika. Amundsen Eiendom AS foreslår en løsning på dette på et avgrenset, inngjerdet og kontrollert område, istedenfor plassering rundt om i byen. Det er også et ønske for tankbileierne å være lokalisert i noenlunde nærhet til oljeanlegget i Vestervika. Dette gjør derfor tomter på Tverlandet mindre interessant. Når det gjelder lokalisering til den aktuelle (omsøkte) tomta, vil dette representere en vesentlig bedre løsning mht plassering av tankbiler, lager og eventuelle gassanlegg i forhold til plassering andre steder i området rundt Olav V gt. eller Rønvikleira. Plasseringen skjer skjermet bak en fjellknaus, langt fra boligbebyggelse og med sjø på begge sider. Følgende momenter taler mot etablering på den omsøkte tomta: Tomta ligger i et område som er prioritert til fiskeri/marin virksomhet ihht Havnebruksplanen for Bodø nasjonalhavn og kommunens generelle forvaltning av eiendommer i området. Bruk av tomta til fiskeri/marin virksomhet, er også i tråd med den generelle tilretteleggingen som gjøres i området, senest i form av Bodø bystyres vedtak i møte om å bevilge kr 1,5 mill til framføring av sjøvannsledninger til marine bedrifter i Valen/Burøyaområdet. Kommunen har i andre saker presisert at denne typen virksomhet bør lokaliseres til Kvalvikodden eller Lille Hjertøy når disse er utbygd. Det er viktig at kommunen er forutsigbar i forhold til både planverk og andre aktører. Manglende tilknytning til fiskeri/marin virksomhet. Naustvik AS er grossist, og leveranse av smøreolje til båter er ikke tilstrekkelig. Ved vurdering av bruk av det aktuelle tomteområdet på Valen, bør man tenke funksjonsfordeling i et generasjonsperspektiv, slik at man på sikt kan trekke ut synergier av flere relaterte aktører i ett og samme område. Gitte premisser må være forutsigbare for næringsaktørene som løpende investerer betydelige midler i området. Samlet sett framstår den omsøkte tomta ikke som et godt permanent lokaliseringsalternativ. I et langsiktig perspektiv, kan man tenke seg at denne typen virksomhet plasseres til nye næringsarealer på Kvalvikodden eller Lille Hjertøy, eller at det finnes private løsninger andre steder i kommunen. Side 5

6 Dersom kommunen skal bidra til en løsning, vurderes det som mest aktuelt å bidra til å finne alternativ lokalisering for parkering av tankbiler, både for bedriften og andre aktører. Slike midlertidige arealer kan eventuelt utstyres med et minimum av serviceløsninger knyttet til garderobe m.m. for sjåfører. Dette er hittil avvist av søker. Midlertidighet er for øvrig i tråd med den løsningen Bodø kommune fant for Barents Naturgass AS, som har fått en midlertidig servituttavtale for klausuleringssone for gasstank på Burøya, som kan sies opp av Bodø kommune fra Konklusjon og anbefaling Den omsøkte tomta sikres i tråd med Havnebruksplanen fortsatt til fiskeri/marin virksomhet, og håndgis ikke til Amundsen eiendom AS som et permanent lokaliseringssted for verksted og lager for drivstoffrelaterte produkter. Kommunen bør bidra aktivt til å finne en løsning for oppstilling av tankbiler, gitt at dette er en generell utfordring både for den aktuelle bedriften og andre aktører i dette markedet. Inntil Kvalvikodden eller Lille Hjertøy er tilgjengelig for slik oppstilling, bør kommunen bidra til å finne en alternativ midlertidig løsning, men ikke utover 3 år. Forslag til vedtak 1. Søknad om håndgivelse tomt til Amundsen Eiendom AS på 6 daa på Valen avslås. Saksbehandler: Helga Vik Svein Blix Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Trykte vedlegg: Situasjonskart Valen (se møteinnkalling ) Utrykte vedlegg: Søknader datert Side 6

7 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /322 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/2 Formannskapet Ad sak - Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen Sammendrag PS sak 09/169 ble utsatt i møte i påvente av uttalelse fra Mattilsynet samt vurdere andre alternative areal, kommunale og private, for permanent eller midlertidig løsning. Saksopplysninger Mattilsynet Distriktskontor Salten sitt brev datert følger som vedlegg 1. Norway Pelagic ASA sin kommentar på mail til Mattilsynets uttalelse følger som vedlegg 2. Behovet for en midlertidig oppstilling tankbiler synes ikke akutt, så lenge bedriften så langt ikke har mottatt noen oppsigelse fra anlegget i Vestervika, jfr brev datert fra A/S Norske Shell Vestervika depot, vedlegg 3. Bodø kommune kan bistå med å peke på andre områder hvor tankbilene kan få en midlertidig oppstillingsplass. Vurderinger Mattilsynet Det følger av Mattilsynets vurdering at selv mindre utslipp til grunnen eller direkte til Hjertøysundet vil gi negative følger for framtidig bruk av sjøvann fra området i sjømat-virksomheter. Mattilsynet stiller seg derfor sterkt tvilende til at tekniske installasjoner og driftsprosedyrer som Amundsen Eiendom AS / Fyringsekspressen AS legger opp til, sammenhengende skal fungere så optimalt at ingen ukontrollerte utslipp eller annen uforutsett negativ påvirkning på omgivelsene vil skje i forhold til eksisterende framtidig sjømatproduksjon på Valen. Mattilsynet Distriktskontor Salten tilrår ikke omsøkt etablering. Alternative løsninger Som en midlertidig løsning på parkering av tankbiler i påvente av reguleringsmessig avklaring og byggemodning av Kvalvikodden i løpet av 3-4 år, kan administrasjonen i samarbeid med Amundsen Eiendom AS se på midlertidig løsninger på kommunal tomt i samme tidsaspekt. 1. Kvalvikodden vurderes på kort og lang sikt. Kan vurderes midlertidig men helst permanent. Det må gjøres en konkret vurdering i henhold til reguleringsforhold, adkomst etc. 2. Langskjæret: Den delen av Langskjæret kommunen eier, brukes i dag til masselager. Området har en viss nærhet til servicefunksjoner på oljeanlegget i Vestervika. 3. Burøya nord for Burøyveien 20-26: Aktuell dersom Bodø videregående skole med tilhørende hall på kommunal grunn trekker seg ut. Arealet grenser til Forsvarets eiendom (snu-/oppstillingsplass), som brukes noe av bl.a Amundsen maskin allerede i dag til å sette Side 7

8 anleggsmaskiner etc. på. Området har en viss nærhet til servicefunksjoner på oljeanlegget i Vestervika. 4. Valhammarn (dvs. det omsøkte området): Dette området er også mulig å bruke som midlertidig oppstilling av tankbiler så snart massene er fjernet. 5. Tomt ved Blomsterland: Anses som lite aktuell 6. Rønvikfjæra 11: Bør ikke blokkeres over lang tid. Dette er et område som bare kan brukes inntil det eventuelt kommer interessenter med mer relevante behov marin/fiskeri. 7. Området nord for fryselageret på Rønvikleira: Utleid til midlertidig masselagring. Disponeres fortsatt formelt av Bodø kommune, men avsatt til terminalområde i kommunedelplan Bodø indre havn. 8. Trekanten sør for Energihuset på Rønvikleira: Har vært brukt til masselagring, opprydding pågår. Sannsynligvis ikke aktuelt å bruke dette område i vegsammenheng i evt aktuell leieperiode. Kart hvor de ulike alternativene er vist med nummer som refererer til teksten følger som vedlegg 4. Tomter på Burøya/Valen anses som mindre aktuelle som følge av Mattilsynets uttalelse. Administrasjonen har tidligere oppmuntret Amundsen Eiendom AS om private alternativer og kan gjerne på nytt i samarbeid med søker bistå med å framskaffe eier- og reguleringsforhold på ubebygde private tomter, Det er ikke kjent for administrasjonen om hvilke tomter som er til salgs på det private markedet, men vi kan bistå Amundsen Eiendom AS med å kome i kontakt med private aktører. Følgende ubebygde tomter kan være aktuelle for Amundsen Eiendom AS: Rønvikleira del av felt 6 mellom Nordstrandveien 47-57, Langstranda Fredensborgveien 9, areal ved Nordland betongindustri Kvitrørhaugen, Olav V s gt 106, Olav V s gt 118,, Bodøsjøveien 50 Slakteritomta, Olav V s gt nylig til salgs tidligere Salten bygg, Trålveien 8, Vikan,Nystad gartneri har betongplater) Konklusjon Forslag til vedtak i saksframlegg PS sak 09/169 opprettholdes. Som en midlertidig løsning parkering tankbiler kan administrasjonen i samarbeid med Amundsen Eiendom AS vurdere midlertidige løsninger på kommunal tomt 1-8 inntil Kvalvikodden er byggemodnet. Saksbehandler: Helga Vik Svein Blix rådmann Thor-Arne Tobiassen eiendomssjef Trykte vedlegg: 1 Mattilsynets brev Norway Pelagic ASA mail A/S Norske Shell Vestervika depot brev datert Kart over kommunale areal Side 8

9 VEDLEGG 1 AD F.SAK AMUNDSEN Ugradert Bodø kommune Postboks Bodø Deres ref: 2009/2080 Vår ref: 2009/ Dato: Org.nr: Att. Vik Helga l ETABLERING AV DRIVSTOFFRELATERT VIRKSOMHET PÅ VALEN - UTTALELSE FRA MATTILSYNET Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten er tilsynsmyndighet på matområdet med hjemmel i lov om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven), hvis formål er å fremme god plante- og dyrehelse, sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon. Loven omfatter følgelig også forhold vedrørende f6r og sjømat. Enhver virksomhet som kommer innenfor matlovens virkeområde, skal sørge for at plassering, utforming og drift av aktiviteter er hygienisk forsvarlig. Med bakgrunn i loven er det utarbeidet forskrifter vedrørende forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak herunder informasjon til allmennheten. Avhengig av faretype og grad vil virksomheten måtte iverksette ulike former for og omfang av forebyggende tiltak. Er påvirkningen av eksterne farekilder ikke forenlig med produksjon av fôr eller næringsmidler, må virksomheten opphøre. Ut fra ovenstående skjønner man at Mattilsynet kan fatte vedtak overfor virksomheter som kommer inn under matloven, men har ingen eller svært begrenset direkte myndighet overfor utenforstående virksomheter. Norway Pelagic AS sitt anlegg i Bodø er en av de større sjømatprodusentene i Nord-Norge. Noe av produksjonen oppfattes å være avhengig av bruk av sjøvann. Størstedelen av markedet er utenlands. Det oppfattes at flere av importørene og importlandenes myndigheter har krav relatert til hygiene, tungmetaller, miljøgifter og mattrygghet som er minst like strenge som de norske. Det være seg krav direkte til varen som sådan, men også i forhold til påvirkning fra miljø og omgivelser. Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten oppfatter at området på Valen vest og nord for Norway Pelagic AS, av Bodø kommune er planlagt brukt til flskeri/marin virksomhet. Slik virksomhet som ennå ikke er etablert, vil få avslag fra Mattilsynet på søknad om godkjenning dersom området i framtiden ikke lenger er egnet til slik aktivitet. Tilsvarende vil Norway Pelagic AS måtte få restriksjoner eller begrensninger i sin aktivitet og bruk av området, inkludert bruk av sjøvann. Det vil da bli en balansegang for bedriften hvor langt den har mulighet til å innfri regelverkets og myndighetenes krav før den må stoppe sin aktivitet. Amundsen Eiendom AS søker Bodø kommune om å få benytte området på Valen nord for Norway Pelagic AS til drivstoffrelatert virksomhet. I dette ligger plassering av dieseltanker, flaskegassanlegg, oppstillingsplass for tankbiler med og uten last, lager for diverse oljeprodukter samt avtinings-, vaske- og vedlikeholdshall for tankbiler. Mattilsynet Distriktskontoret for Salten Saksbehandler: Birger Willumsen Tlf: Besøksadresse: Notveien 17, Bodø E-post: ostmottak mattils net.no (Husk mottakers navn) Side 9 Postadresse: Postboks 383 Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

10 Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten anser det som umulig at Amundsen Eiendom AS / Fyringsekspressen AS ut fra den aktivitet som omtales i søknaden, skal klare å samle opp enhver avrenning fra området. Selv mindre utslipp til grunnen eller direkte til Hjertøysundet vil gi negative følger for framtidig bruk av sjøvann fra området i sjømatvirksomheter. Både fra Mattilsynet og fra eventuelle importlands matmyndigheter vil sjømatvirksomhetene bli bedt om å dokumentere den løpende kvaliteten på sjøvannet som tappes ut av kranene inn i produksjonen pg hvilke sikkerhetsbarrierer de har lagt inn for å hindre at mulig forurensning i området pumpes inn med sjøvannet. Mattilsynet stiller seg derfor sterkt tvilende til at tekniske installasjoner og driftsprosedyrer som Amundsen Eiendom AS / Fyringsekspressen AS legger opp til, sammenhengende skal fungere så optimalt at ingen ukontrollerte utslipp eller annen uforutsett negativ påvirkning på omgivelsene vil skje i forhold til eksisterende framtidig sjømatproduksjon på Valen. Bystyret har nylig vedtatt at et eventuelt framtidig avfallsforbrenningsanlegg i Bodø skal legges på Burøya i nær tilknytning til Bodø Sildoljefabrikk. Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten ga i forkant av administrativ og politisk behandling klart uttrykk for at en plassering av avfallsforbrenningsanlegg på Burøya, anså vi som uforenlig med den aktivitet Bodø Sildoljefabrikk, Norway Pelagic og evt framtidige fôreller sjømatprodusenter har/vil sette i gang i Burøy-/Valenområdet; jf blant annet brev av Dette spesielt ut fra smitterisiki knyttet til inntransport og mellomlagring av avfall. Politiske myndigheter tok ikke hensyn til Mattilsynets betenkeligheter og konsekvensbeskrivelser. Ved en etablering av avfallsforbrenningsanlegg på Burøya, er vi redd for at området allerede har fått redusert sin framtidige mulighet til å kunne anvendes for etablering og videreutvikling av fiskeri/marin aktivitet slik Bodø kommune primært har i sine planer. Med hilsen Birger Willumsen distriktssjef Kopi: Norway Pelagic AS, Avd Bodø, 8037 Bodø. Side 2 av 2 Side 10

11 UVEDLEGG 2 Side 1 av 1 AD F.SAK AMUNDSEN Helga Vik Fra: Helge Blålid Sendt: 5. januar :26 Til: Kopi: Postmottak Bodø Kommune; Odd Tore Fygle; Helga Vik Kari Henriksen; Gunnar Domstein; Ken-Even Westerman; SynnoveAmundsen Emne: Etablering av Drivstoffrelatert virksomhet på Valen Vedlegg: Uttallelse Mattilsynet..pdf God dag og Godt Nyttår! Norway Pelagic AS har i dag mottatt kopi av brev frå Mattilsynet der de hevder at en avrenning fra dette anlegget kan medføre begrensninger av vår virksomhet i Bodø. Se vedlegg. Norway Pelagic AS har ikke mottatt noe fra Amundsen AS eller fra Bodø Kommune i denne forbindelse. Vårt anlegg i Bodø er allerede blitt påført bergrensinger og økte kostnader som følge av tungmetaller i indre havn, der Mattilsynet har stengt vårt gamle sjøvannsinntak. Som kjent er det nå under etablering et nytt sjøvannsinntak i Hjertøysundet nord for vårt anlegg, med inntak som grenser opp mot denne nye virksomheten. Resepienten, som vi nå skal hente sjøvann fra, er allerede nok belastet fra det kommunale kloakkutslipp. Vi ber i denne anledning Bodø Kommune ta hensyn til Mattilsynets uttalelse og sørge for at en eventuell etablering av en slik virksomhet ikke vil medføre begrensninger av vår virksomhet eller hindre en videreutvikling av denne. Ei heller påføre oss ekstra kostnader som følge av utslipp fra denne virksomheten. Norway Pelagic AS er av den oppfatning at all virksomhet i dette området må pålegges nødvendige tiltak som sikrer en videreutvikling av fiskeindustri og marin aktivitet som dette området er planlagt til. Viser også til det planlagte fiernvarmeanlegget som er planlagt på Valen. Vi vil ikke hindre utvikling av næringsvirksomhet på Valen, men vi ber om at Bodø kommune tar nødvendige hensyn til allerede etablert virksomhet, og sørger for at nødvendige tiltak blir gjort og at Fylkesmannens Miljøavdeling, SFT, Mattilsynet og andre tilsynsmyndigheter i lag med de etablerte virksomhetene, blir tatt hensyn til i slike saker. Norway Pelagic ASA i0ige aicl Office Direct:, Mob1, f'ax. F norwaypelagic_no Nnrway Pe8g7 SA 5,'juw-,!..i N-6706 Matøy NORWAy Phone, , nc A1 n Side 11

12 3 NOV2003 VEDLEGG 3 AD F.SAK AMUNDSEN k 09 R.co PB Bodø Att: Daglig leder. A/S Hode L2008 Parkering av ADR (farlig gods) tank kjøretøy Det er pr.dd. 12 ADR tanlc kjøretøy som bar Vestervika som lastedepot. Alle kjøretøy bar naturlig tilhold i Bodø, da sjåførene har adresse i Bodø. Som vi har signalisertidligere, det er små areal Vestervfica har til disposisjon ang. parkering av privat eiet ADR tank kjøretøy. A/S Norske Shell som eier av Vestervila depot, bar i ftere k stillet med parkaingsplass for ovennevnte kjøretøy. Patkaingsplassen som benyttes er for lengst overbelastet Det oppfordres fra depoets side at eier av transportmateriell må anskaffe egnet areal for fremtidig oppstilling av ADR kjøretøy, dette ihnt. regelverk. Med vennlig hilsen A/S Norske Shell Vestervika depot Driflsbestyrer Geir Kristiansea qq»), Side 12

13 VEDLEGG 4 AD F.SAK AMUNDSEN KVALVIKA 150 Kvalvikodden ;) 20 Gigant e Seafood RØYA Langskjæret Bodøterm - Rapp- Bomek Bodø Sildoljefabdke Vestervika Vesfflordferga. es z Rapp- Hydema Skanse , Kart over kommunal grunn med nummer som refererer til teksten i Ad sak Amundsen 1. Kvalvikodden 2. Langskjæret 3. Burøya nord for Burøyveien 20-26: Vestervika 4. Valhammarn (dvs, det omsøkte området) 5. Tomt ved Blomsterland 6. Rønvikfjæra Området nord for fryselageret på Rønvikleira 8. "Trekanten" sør for Energihuset Side 13,,,xit.4ø62~1ie, 7. ^\.4,! :, dil

14 Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/3 Formannskapet Etablering av ny modell for forvaltning av verneområderinvitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer Sammendrag Regjeringen har vedtatt at nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes lokalt. Gjennom den nye forvaltningsmodellen for verneområdene som er beskrevet i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010, vil kommunene få forvaltningsmyndighet gjennom deltagelse i politisk sammensatte nasjonalpark- eller verneområdestyrer. En god og aktiv forvaltning av nasjonalparkene og de øvrige verneområdene er avgjørende for å sikre verneverdiene. Vi er bedt om innen 10. februar 2010 å gi tilbakemelding på om kommunen ønsker å delta i forvaltningen av verneområdene som omfattes av nevnte verneplanene gjennom nasjonalpark- eller verneområdestyre. Styret skal være politisk styrt med eget sekretariat og med øremerkede midler over statsbudsjettet. Bodø kommune ønsker å delta i et slikt styre og valgstyret velger en representant blant bystyrets representanter. Saksopplysninger Det er et mål å stanse tapet av naturens mangfold. For å nå målet må man bruke flere virkemidler. At områder blir båndlagt eller vernet er en viktig strategi som er valgt. Men for å sikre en bedre måloppnåelse er det viktig å styrke forvaltningen av verneområdene. I valget av forvaltningsmodell for nasjonalparkene og de øvrige verneområdene har regjeringen vektlagt at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, lokalt forankret og bidra til en mest mulig enhetlig forvaltning. Naturmangfoldloven slår fast at natur skal forvaltes kunnskapsbasert, og at forvaltningen skal bygge både på vitenskaplig og erfaringsbasert kunnskap. I Miljøverndepartementets budsjettproposisjon (Prop.1 S ( ), s ) er det lagt fram en ny modell for forvaltning av verneområdene. Den nye modellen omfatter nasjonalparker og landskapsvernområder, verneområder i sammenheng som grenser opp mot hverandre, og forvaltning av små verneområder. I denne omgang er det fokus på nasjonalparkene og andre store verneområder. Ny forvaltningsmodell for nasjonalparker og store verneområder Nasjonalpark- eller verneområdestyre Den nye forvaltningsmodellen innebærer at nasjonalparker, andre store verneområder og verneområder i sammenheng skal forvaltes av et interkommunalt, politisk sammensatt nasjonalpark- eller verneområdestyre, bestående av en representant fra hver av de berørte kommunene i tillegg til en fra fylkeskommunen. I områder med samiske interesser skal også Sametinget oppnevne representant til styret. Styret skal sørge for en helhetlig og kontinuerlig forvaltning på tvers av administrative grenser og innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriften for det enkelte verneområdet. Side 14

15 Faglig rådgivende utvalg Samarbeid med de ulike brukerinteressene i verneområdene er viktig for å få til en god forvaltning. Det legges derfor opp til samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensattfaglig rådgivende utvalg av grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer, som villreinnemnder, næringsliv, frivillige organisasjoner som natur- og miljøvernorganisasjoner, og ikke minst samiske interesser. Nasjonalpark- eller verneområdeforvalter Sekretariatet for styret er en administrativt ansatt nasjonalparkforvalter eller verneområdeforvalter. Forvalteren skal ansettes av fylkesmannen. Ansettelsen av forvalteren vil skje i nær dialog med styret. Forvalteren er underlagt verneområdestyret. Etablering av ny forvaltningsmodell Når styrene er på plass, vil ansettelse av forvaltere skje så raskt som mulig innenfor gjeldende budsjettrammer. Miljøverndepartementet har som mål å etablere den nye modellen for de kommunene som ønsker det i løpet av Vurderinger Nærmere om nasjonalpark-/verneområdestyrene Forvaltningsmyndigheten vil bli delegert til det interkommunale styret, jf. Naturmangfoldloven 62 andre ledd tredje punktum. Dersom Bodø kommune er interessert i å være representert i et slikt styre må vi gi departementet tilbakemelding om dette innen 10. februar Et vilkår for at lokal forvaltning kan etableres, er at flertallet av berørte kommuner som har et eller flere verneområder innenfor sine grenser, ønsker å delta. Dersom flertallet ikke ønsker å forvalte verneområdene gjennom en slik ordning, skal fylkesmannen fortsatt være forvaltningsmyndighet. Sammensetning av styret Styret velges av kommunestyrene og skal bestå av en representant fra hver kommune. Styret bør primært bestå av ordførere eller andre kommunestyrerepresentanter. I tillegg skal fylkestinget oppnevne politisk representant. Andelen av samisk representasjon i styret skal vurderes ut i fra områdets betydning for samisk kultur og næringsutøvelse. Miljøverndepartementet vil etter samråd med Sametinget ta den endelige beslutningen om samisk representasjon i de aktuelle styrene. Det skal også vurderes om et styre kan ha forvaltningsansvar for flere verneområder. Ved oppnevning av styrene forutsettes det at kravene til kjønnsfordeling, jf likestillingsloven 21, blir lagt til grunn. Opprettelse av styrene Beslutningen om å opprette styrene tas av Miljøverndepartementet. Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning vil bistå i konstitueringsprosessen av styrene. Styrets oppgaver Styrets oppgave er å være forvaltningsmyndighet. I grove trekk innebærer dette å fatte beslutninger knyttet til vernebestemmelsene, gjennomføring av tiltak som tilrettelegging for bruk, informasjons og skjøtselstiltak, og i samarbeid med statens naturoppsyn bidra til lokal forankring i gjennomføringen av tiltakene. Det kan være aktuelt at styret utarbeider og rullerer forvaltnings- og skjødselsplaner. Det blir utarbeidet en konkret oversikt over ansvar og oppgaver som tillegges styret. Side 15

16 Miljøverndepartementet vil i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene bidra med veiledning og opplæring av styrene. Klagebehandling og mulige sanksjoner Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak fattet av styret. Klagesaker blir forberedt av Direktoratet for naturforvaltning. Fylkesmannen kan påklage vedtak fattet av styret, jf. naturmangfoldloven 62. Fordi forvaltningen av verneområder handler om å oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser, skal statlige myndigheter gripe inn dersom forvaltningen ikke er i samsvar med naturmangfoldloven og formålet med vernet. Dette kan gjøres ved at den statlige myndigheten instruerer styret, omgjør vedtak som er truffet eller ved at delegert myndighet trekkes tilbake, jf forvaltningsloven 35 og naturmangfoldloven 67. Økonomiske konsekvenser Finansiering av ordningen vil skje gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Det forutsettes ikke kommunal finansiering av forvaltningsordningen. Når ordningen er etablert, vil bevilgningene til verneområdeforvaltere bli overført til kap Fylkesmennene som øremerkede midler, mens driftsbevilgningene til styrene fortsatt vil sortere under Miljøverndepartementet over budsjettet til Direktoratet for naturforvaltning. Forslag til vedtak Formannskapet i Bodø kommune ønsker å delta i nasjonalpark eller verneområdestyre med en representant. Representanten velges blant bystyrets medlemmer. Bodø kommune mener et verneområdestyre bør forvalte flere av verneområdene som ligger i geografisk nærhet til hverandre. Svein Blix Rådmann Saksbehandler: Jan Wasmuth Side 16

17 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet Bystyret Etablering av karrieresenter i Bodø Sammendrag Flere offentlige rapporter og stortingsmeldinger påpeker at veiledningstjenesten i Norge er for svakt utviklet, både for elever som er i skolen og for voksne som er utenfor utdanningssystemet. Dette framheves som en viktig årsak til stort frafall i videregående skole, og også som årsak til at flere voksne står utenfor arbeidsmarkedet på grunn av manglende utdannelse eller feil kompetanse i forhold til arbeidsmarkedets behov. Nasjonale føringer og behovene i fylket er bakgrunnen for at fylkeskommunen har tatt initiativ til etablering av en fylkesdekkende ordning med karrieresentre. I forhold til Bodø er arbeidet nå kommet så langt at det er viktig med en politisk avgjørelse om dette skal etableres i Bodø. Saksframlegget inneholder også forslag til styringsform, målgrupper, oppgaver, lokalisering, bemanning og finansieringsforslag. Saksopplysninger I Nordland har det vært iverksatt forsøk med partnerskap for karriereveiledning i fem regioner, Ofoten, Indre Salten, Ytre Helgeland, Rana-området og Mosjøen-området. Partnerskapene har hatt deltagelse fra kommunene, NAV, videregående skoler, lokalt næringsliv og RKK, med fylkeskommunen som prosjektleder. Karrieresentrene i disse regionene videreføres som et varig tiltak under ledelse av regionalt partnerskap. Fylkeskommunen forutsetter at hele fylket skal omfattes av et tilbud om karrieresenter. Med bakgrunn av erfaringene fra disse forsøkene har fylkestinget hatt saken til behandling i følgende saker : FT sak 126/07: Karriereveiledningen i Nordland-mål og strategier for det videre arbeid. FT sak 134/08: Organisering og drift av regionale karrieresenter i Nordland. Bodø har ikke vært med i forsøksperioden. I møter med NAV, Bodø og Bodin videregående skole samt Bodø kommune er det konkludert med at det er et stort behov for et karrieresenter også her. Dette ut fra at man har stor kommunal voksenopplæringsvirksomhet, fortrinnsvis mange grunnskoler, to store videregående skoler, store sykehusenheter, fengsel, høgskole og noen generelle byutfordringer. Kommunen har dessuten en altfor stor andel av unge som er utenfor arbeid og opplæring. Arbeidet for å motvirke frafall i videregående skole må starte lenge før Side 17

18 ungdommene kommer til videregående skole, og er derfor et viktig satsingsområde i oppvekstarbeidet. Organisering av et Karrieresenter i Bodø. Regionalt partnerskap Karrieresenteret i Bodø skal dekke en helhetlig og samordnet veiledningstjeneste tilgjengelig for alle som bor i Bodø. Det etableres et regionalt partnerskap bestående av representanter ved ledelse i NAV Bodø, Bodø kommune, Bodø videregående skole og representant fra næringslivet. Det regionale partnerskapet skal: -sørge for regional styring -avklare lokal finansiering og ha økonomiansvar -sørge for lokalisering -drøfte og iverksette strategier og prioriteringer i veiledningsarbeidet, herunder hvilke målgrupper som skal prioriteres -bidra til informasjon om virksomheten i regionen -årlig evaluering og rapportering til fylkespartnerskapet Målgrupper Individuell veiledning: Voksne og unge som ikke er i utdanningssystemet: - ansatte i bedrifter og andre virksomheter - utdanningssøkende - arbeidssøkende - personer med ulike støtteordninger - lærlinger, lærekandidater Etter avtale med skolene: - elever i grunnskoler og videregående skoler - elever ved Bodø voksenopplæring Systemrettet arbeid: I forhold til grunnskoler, videregående skoler, Bodø voksenopplæring, øvrige naturlige samarbeidspartnere i og utenfor kommunen. Krav til kompetanse og kvalitetskrav til tjenesten følger de krav som er utarbeidet i Karriere Nordland. Lokalisering. Karrieresentret legges i tilknytning til NAV sine nye lokaler i Sjøgata. Det vil derfor ligge godt til rette for samhandling også i forhold til arbeidslivssentret og senter for yrkesrettet attføring. Sentret organiseres som en egen enhet. Bemanning Det legges opp til tre stillinger, inkludert leder, som er fast tilknyttet karrieresentret. I dette inngår 50 % stilling som koordinerer arbeidet mot grunnskolen, og denne stillingsressursen plassert ved Bankgata skole har kommunen allerede, og den kan benyttes i tiltaket. Det kan på sikt vurderes hvordan man kan knytte voksenopplæringen på grunnskolens område og veiledning fra flyktningetjenesten tettere inn i samarbeidet med sentret. Side 18

19 Totale kostnader for etablering og drift i 2010(6mnd drift) kr Budsjett Tre stillinger i 6 mnd Drift av nytt kontor Møter og div Finansiering Nordland fylkeskommune kr Bodø kommune (I hovedsak 50% stilling) (på helårsbasis) NAV Fylkesrådet behandler saken i sitt møte den NAV - Bodø bidrar med gratis lokaler i det nye NAV-bygget - Bodø kommune bidrar med inntil kr som dekkes av eksisterende stillingsressurs i For 2011 må det vurderes å legge inn ca. kr for fullfinansiering av tiltaket. I slutten av oktober 2009 fikk kommunen orientering fra fylket at de hadde problemer med sin finansieringsdel og at etablering i Bodø ble utsatt til På denne bakgrunn ble de manglende kr fra avdelingens side lagt inn på varslede behov på sikt. Imidlertid fikk fylket allikevel finansiert sin part, lokalene er klare, og saken er derfor tatt opp igjen til behandling. Salten regionråd behandlet saken i SR-sak 37/09 og gir sin tilslutning til etablering. Nordland Fylkeskommune har bevilget et oppstartstilskudd på kr Oppgaver Karrieresentret i Bodø skal fungere som førstelinjetjeneste for voksne og ungdom som ikke er tilknyttet skoleverket og som har behov for karriereveiledning. Sentret skal være kompetanseressurs for personalet i skolene, ansatte i NAV, bedrifter og andre virksomheter. Sentret kan være en supplerende veiledningstjeneste for elever i skolen etter forespørsel fra den enkelte skole. Dette innebærer å: - Gjennomføre karrieresamtaler - Informere om utdanningstilbud og yrkesvalg på alle nivå - Informere om regelverk, rettigheter, søknadsfrister, inntakskrav og studielån - Informere om arbeidsmarkedets kompetansekrav og ulike yrker - Vurdere rett til grunnskoleopplæring - Kartlegge, dokumentere og vurdere realkompetanse - Vurdere kompetanse og informasjon til minoritetsspråklige - Bistå enkeltpersoner å søke til utdanning, jobbsøknader og utfylling av skjema. Systemrettet arbeid skolene - Være informasjons- og ressurssenter for brukere og de som gir karriereveiledning i skolen - Lage og følge opp regionale planer for karriereveiledning 8 13 trinn - Bistå i organisering og koordinering av faget utdanningsvalg - Være pådriver i samarbeid mellom skole og næringsliv Side 19

20 - Bistå skolene i å gjennomføre kurs og tiltak for ungdomsskoleelever (f.eks selvforståelse, valgkompetanse) - Bidra med kompetanseutvikling for kontaktlærere, rådgivere, faglærere og eventuelt foresatte etter nærmere avtale - Koordinere samarbeidet innenfor rådgivningstjenesten i Bodøskolene. Systemrettet arbeid NAV, offentlige og private virksomheter - Bidra med kompetanseheving for ansatte i NAV (F.eks. utdanningssystemet, regelverk, veiledningspedagogikk e.l) - Være støttespiller for bedrifter og offentlige virksomheter - Være støttespiller for veiledere ved skolene ved de medisinske institusjonene i arbeidet med karriereveiledning f.eks Må avklares nærmere i partnerskapsavtale. Vurderinger Det store frafallet i videregående skole er en utfordring, samt den store andelen unge voksne uten arbeid og utdanning. Det er behov for en slik enhet som kan fange opp og legge til rette for nye muligheter i forhold til arbeid og utdanning, samt at denne enheten kan, dersom vi lykkes, gjøre noe med systemene våre slik at det ikke blir tjenestene og forvaltningsnivåene som blir i fokus, men koordinert hjelp og støtte. Det foreligger rapporter fra andre kommuner/regioner som gir oss bakgrunn for å tro at dette er et tiltak som vil virke for målgruppen. Forslag til innstilling: 1. Bodø kommune ser positivt på å etablere et karrieresenter i Bodø. 2. Det etableres et interimstyre/partnerskap for Bodø bestående av følgende: Bodø videregående skole v/rektor, NAV-Bodø v/leder, Bodø næringsforum v/leder og Bodø kommune.. 3. Bodø kommune oppnevner v/ Per Oskar Schjølberg og vara Henny Aune. 4. Sentret etableres basert på halvårlig drift i Bodø kommunes finansielle andel består i overføring av 50 % stilling. 5. For 2011 må Bodø kommunes andel vurderes på vanlig måte i forbindelse med utarbeidelsen av økonomiplan Svein Blix Rådmann Saksbehandler: Henny Aune Arne Øvsthus Kommunaldirektør Side 20

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Ad sak - Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen

Ad sak - Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 349/2010 2010/322 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/2 Formannskapet 27.01.2010 Ad sak - Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen Sammendrag

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12726/2010 2010/3447 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/44 Formannskapet 24.03.2010 M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Frikjøp for manglende leke- og utearealer

Frikjøp for manglende leke- og utearealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2010 659/2010 2010/588 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/7 Formannskapet 27.01.2010 10/5 Bystyret 11.02.2010 Frikjøp for manglende leke- og utearealer

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2013 25044/2013 2013/1659 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/82 Formannskapet 16.05.2013 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom

Detaljer

Maskinering AS - søknad om kjøp av næringstomt Burøyveien

Maskinering AS - søknad om kjøp av næringstomt Burøyveien Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.11.2011 71191/2011 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/9 Formannskapet 25.01.2012 Maskinering AS - søknad om kjøp av næringstomt Burøyveien

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54736/2013 2013/5156 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/59 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Prinsippavklaring - igangsetting av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2010 39435/2010 2010/12049 016 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Bystyret 16.09.2010 Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø

Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger i Osphaugen - Studentsamskipnaden i Bodø Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2012 35318/2012 2012/3309 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/109 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om håndgivelse av tomt til studentboliger

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2014 37076/2014 2014/1019 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/135 Formannskapet 25.06.2014 Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS

Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64632/2012 2010/2240 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/179 Formannskapet 21.11.2012 Søknad om sletting av servitutt på eiendommen

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37949/2013 2011/5365 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/114 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2014 470/2014 2013/3551 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/73 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad

Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2013 32270/2013 2013/1632 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/96 Formannskapet 05.06.2013 Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt

Detaljer

Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Burøya

Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Burøya Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48792/2010 2010/337 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/124 Formannskapet 29.09.2010 Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27118/2014 2014/9 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/98 Formannskapet 16.05.2014 Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30. Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Bård Rasmussen Forfall: Leif

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Vertskommune for integreringsmottak i Bodø/Kommunalt asylmottak

Vertskommune for integreringsmottak i Bodø/Kommunalt asylmottak Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.08.2016 61986/2016 2015/4847 F31 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 31.08.2016 Bystyret 08.09.2016 Vertskommune for

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 26.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer