Ad sak - Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ad sak - Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /322 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/2 Formannskapet Ad sak - Amundsen Eiendom AS - håndgivelse Valen Sammendrag PS sak 09/169 ble utsatt i møte i påvente av uttalelse fra Mattilsynet samt vurdere andre alternative areal, kommunale og private, for permanent eller midlertidig løsning. Saksopplysninger Mattilsynet Distriktskontor Salten sitt brev datert følger som vedlegg 1. Norway Pelagic ASA sin kommentar på mail til Mattilsynets uttalelse følger som vedlegg 2. Behovet for en midlertidig oppstilling tankbiler synes ikke akutt, så lenge bedriften så langt ikke har mottatt noen oppsigelse fra anlegget i Vestervika, jfr brev datert fra A/S Norske Shell Vestervika depot, vedlegg 3. Bodø kommune kan bistå med å peke på andre områder hvor tankbilene kan få en midlertidig oppstillingsplass. Vurderinger Mattilsynet Det følger av Mattilsynets vurdering at selv mindre utslipp til grunnen eller direkte til Hjertøysundet vil gi negative følger for framtidig bruk av sjøvann fra området i sjømat-virksomheter. Mattilsynet stiller seg derfor sterkt tvilende til at tekniske installasjoner og driftsprosedyrer som Amundsen Eiendom AS / Fyringsekspressen AS legger opp til, sammenhengende skal fungere så optimalt at ingen ukontrollerte utslipp eller annen uforutsett negativ påvirkning på omgivelsene vil skje i forhold til eksisterende framtidig sjømatproduksjon på Valen. Mattilsynet Distriktskontor Salten tilrår ikke omsøkt etablering. Alternative løsninger Som en midlertidig løsning på parkering av tankbiler i påvente av reguleringsmessig avklaring og byggemodning av Kvalvikodden i løpet av 3-4 år, kan administrasjonen i samarbeid med Amundsen Eiendom AS se på midlertidig løsninger på kommunal tomt i samme tidsaspekt. 1. Kvalvikodden vurderes på kort og lang sikt. Kan vurderes midlertidig men helst permanent. Det må gjøres en konkret vurdering i henhold til reguleringsforhold, adkomst etc. 2. Langskjæret: Den delen av Langskjæret kommunen eier, brukes i dag til masselager. Området har en viss nærhet til servicefunksjoner på oljeanlegget i Vestervika. 3. Burøya nord for Burøyveien 20-26: Aktuell dersom Bodø videregående skole med tilhørende hall på kommunal grunn trekker seg ut. Arealet grenser til Forsvarets eiendom (snu-/oppstillingsplass), som brukes noe av bl.a Amundsen maskin allerede i dag til å sette Side 7

2 anleggsmaskiner etc. på. Området har en viss nærhet til servicefunksjoner på oljeanlegget i Vestervika. 4. Valhammarn (dvs. det omsøkte området): Dette området er også mulig å bruke som midlertidig oppstilling av tankbiler så snart massene er fjernet. 5. Tomt ved Blomsterland: Anses som lite aktuell 6. Rønvikfjæra 11: Bør ikke blokkeres over lang tid. Dette er et område som bare kan brukes inntil det eventuelt kommer interessenter med mer relevante behov marin/fiskeri. 7. Området nord for fryselageret på Rønvikleira: Utleid til midlertidig masselagring. Disponeres fortsatt formelt av Bodø kommune, men avsatt til terminalområde i kommunedelplan Bodø indre havn. 8. Trekanten sør for Energihuset på Rønvikleira: Har vært brukt til masselagring, opprydding pågår. Sannsynligvis ikke aktuelt å bruke dette område i vegsammenheng i evt aktuell leieperiode. Kart hvor de ulike alternativene er vist med nummer som refererer til teksten følger som vedlegg 4. Tomter på Burøya/Valen anses som mindre aktuelle som følge av Mattilsynets uttalelse. Administrasjonen har tidligere oppmuntret Amundsen Eiendom AS om private alternativer og kan gjerne på nytt i samarbeid med søker bistå med å framskaffe eier- og reguleringsforhold på ubebygde private tomter, Det er ikke kjent for administrasjonen om hvilke tomter som er til salgs på det private markedet, men vi kan bistå Amundsen Eiendom AS med å kome i kontakt med private aktører. Følgende ubebygde tomter kan være aktuelle for Amundsen Eiendom AS: Rønvikleira del av felt 6 mellom Nordstrandveien 47-57, Langstranda Fredensborgveien 9, areal ved Nordland betongindustri Kvitrørhaugen, Olav V s gt 106, Olav V s gt 118,, Bodøsjøveien 50 Slakteritomta, Olav V s gt nylig til salgs tidligere Salten bygg, Trålveien 8, Vikan,Nystad gartneri har betongplater) Konklusjon Forslag til vedtak i saksframlegg PS sak 09/169 opprettholdes. Som en midlertidig løsning parkering tankbiler kan administrasjonen i samarbeid med Amundsen Eiendom AS vurdere midlertidige løsninger på kommunal tomt 1-8 inntil Kvalvikodden er byggemodnet. Saksbehandler: Helga Vik Svein Blix rådmann Thor-Arne Tobiassen eiendomssjef Trykte vedlegg: 1 Mattilsynets brev Norway Pelagic ASA mail A/S Norske Shell Vestervika depot brev datert Kart over kommunale areal Side 8

3 VEDLEGG 1 Ugradert Bodø kommune Postboks Bodø Deres ref: 2009/2080 Vår ref: 2009/ Dato: Org.nr: Att. Vik Helga l ETABLERING AV DRIVSTOFFRELATERT VIRKSOMHET PÅ VALEN - UTTALELSE FRA MATTILSYNET Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten er tilsynsmyndighet på matområdet med hjemmel i lov om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven), hvis formål er å fremme god plante- og dyrehelse, sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon. Loven omfatter følgelig også forhold vedrørende f6r og sjømat. Enhver virksomhet som kommer innenfor matlovens virkeområde, skal sørge for at plassering, utforming og drift av aktiviteter er hygienisk forsvarlig. Med bakgrunn i loven er det utarbeidet forskrifter vedrørende forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak herunder informasjon til allmennheten. Avhengig av faretype og grad vil virksomheten måtte iverksette ulike former for og omfang av forebyggende tiltak. Er påvirkningen av eksterne farekilder ikke forenlig med produksjon av fôr eller næringsmidler, må virksomheten opphøre. Ut fra ovenstående skjønner man at Mattilsynet kan fatte vedtak overfor virksomheter som kommer inn under matloven, men har ingen eller svært begrenset direkte myndighet overfor utenforstående virksomheter. Norway Pelagic AS sitt anlegg i Bodø er en av de større sjømatprodusentene i Nord-Norge. Noe av produksjonen oppfattes å være avhengig av bruk av sjøvann. Størstedelen av markedet er utenlands. Det oppfattes at flere av importørene og importlandenes myndigheter har krav relatert til hygiene, tungmetaller, miljøgifter og mattrygghet som er minst like strenge som de norske. Det være seg krav direkte til varen som sådan, men også i forhold til påvirkning fra miljø og omgivelser. Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten oppfatter at området på Valen vest og nord for Norway Pelagic AS, av Bodø kommune er planlagt brukt til flskeri/marin virksomhet. Slik virksomhet som ennå ikke er etablert, vil få avslag fra Mattilsynet på søknad om godkjenning dersom området i framtiden ikke lenger er egnet til slik aktivitet. Tilsvarende vil Norway Pelagic AS måtte få restriksjoner eller begrensninger i sin aktivitet og bruk av området, inkludert bruk av sjøvann. Det vil da bli en balansegang for bedriften hvor langt den har mulighet til å innfri regelverkets og myndighetenes krav før den må stoppe sin aktivitet. Amundsen Eiendom AS søker Bodø kommune om å få benytte området på Valen nord for Norway Pelagic AS til drivstoffrelatert virksomhet. I dette ligger plassering av dieseltanker, flaskegassanlegg, oppstillingsplass for tankbiler med og uten last, lager for diverse oljeprodukter samt avtinings-, vaske- og vedlikeholdshall for tankbiler. Mattilsynet Distriktskontoret for Salten Saksbehandler: Birger Willumsen Tlf: Besøksadresse: Notveien 17, Bodø E-post: ostmottak mattils net.no (Husk mottakers navn) Side 9 Postadresse: Postboks 383 Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

4 Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten anser det som umulig at Amundsen Eiendom AS / Fyringsekspressen AS ut fra den aktivitet som omtales i søknaden, skal klare å samle opp enhver avrenning fra området. Selv mindre utslipp til grunnen eller direkte til Hjertøysundet vil gi negative følger for framtidig bruk av sjøvann fra området i sjømatvirksomheter. Både fra Mattilsynet og fra eventuelle importlands matmyndigheter vil sjømatvirksomhetene bli bedt om å dokumentere den løpende kvaliteten på sjøvannet som tappes ut av kranene inn i produksjonen pg hvilke sikkerhetsbarrierer de har lagt inn for å hindre at mulig forurensning i området pumpes inn med sjøvannet. Mattilsynet stiller seg derfor sterkt tvilende til at tekniske installasjoner og driftsprosedyrer som Amundsen Eiendom AS / Fyringsekspressen AS legger opp til, sammenhengende skal fungere så optimalt at ingen ukontrollerte utslipp eller annen uforutsett negativ påvirkning på omgivelsene vil skje i forhold til eksisterende framtidig sjømatproduksjon på Valen. Bystyret har nylig vedtatt at et eventuelt framtidig avfallsforbrenningsanlegg i Bodø skal legges på Burøya i nær tilknytning til Bodø Sildoljefabrikk. Mattilsynet, Distriktskontoret for Salten ga i forkant av administrativ og politisk behandling klart uttrykk for at en plassering av avfallsforbrenningsanlegg på Burøya, anså vi som uforenlig med den aktivitet Bodø Sildoljefabrikk, Norway Pelagic og evt framtidige fôreller sjømatprodusenter har/vil sette i gang i Burøy-/Valenområdet; jf blant annet brev av Dette spesielt ut fra smitterisiki knyttet til inntransport og mellomlagring av avfall. Politiske myndigheter tok ikke hensyn til Mattilsynets betenkeligheter og konsekvensbeskrivelser. Ved en etablering av avfallsforbrenningsanlegg på Burøya, er vi redd for at området allerede har fått redusert sin framtidige mulighet til å kunne anvendes for etablering og videreutvikling av fiskeri/marin aktivitet slik Bodø kommune primært har i sine planer. Med hilsen Birger Willumsen distriktssjef Kopi: Norway Pelagic AS, Avd Bodø, 8037 Bodø. Side 2 av 2 Side 10

5 UVEDLEGG 2 Side 1 av 1 Helga Vik Fra: Helge Blålid Sendt: 5. januar :26 Til: Kopi: Postmottak Bodø Kommune; Odd Tore Fygle; Helga Vik Kari Henriksen; Gunnar Domstein; Ken-Even Westerman; SynnoveAmundsen Emne: Etablering av Drivstoffrelatert virksomhet på Valen Vedlegg: Uttallelse Mattilsynet..pdf God dag og Godt Nyttår! Norway Pelagic AS har i dag mottatt kopi av brev frå Mattilsynet der de hevder at en avrenning fra dette anlegget kan medføre begrensninger av vår virksomhet i Bodø. Se vedlegg. Norway Pelagic AS har ikke mottatt noe fra Amundsen AS eller fra Bodø Kommune i denne forbindelse. Vårt anlegg i Bodø er allerede blitt påført bergrensinger og økte kostnader som følge av tungmetaller i indre havn, der Mattilsynet har stengt vårt gamle sjøvannsinntak. Som kjent er det nå under etablering et nytt sjøvannsinntak i Hjertøysundet nord for vårt anlegg, med inntak som grenser opp mot denne nye virksomheten. Resepienten, som vi nå skal hente sjøvann fra, er allerede nok belastet fra det kommunale kloakkutslipp. Vi ber i denne anledning Bodø Kommune ta hensyn til Mattilsynets uttalelse og sørge for at en eventuell etablering av en slik virksomhet ikke vil medføre begrensninger av vår virksomhet eller hindre en videreutvikling av denne. Ei heller påføre oss ekstra kostnader som følge av utslipp fra denne virksomheten. Norway Pelagic AS er av den oppfatning at all virksomhet i dette området må pålegges nødvendige tiltak som sikrer en videreutvikling av fiskeindustri og marin aktivitet som dette området er planlagt til. Viser også til det planlagte fiernvarmeanlegget som er planlagt på Valen. Vi vil ikke hindre utvikling av næringsvirksomhet på Valen, men vi ber om at Bodø kommune tar nødvendige hensyn til allerede etablert virksomhet, og sørger for at nødvendige tiltak blir gjort og at Fylkesmannens Miljøavdeling, SFT, Mattilsynet og andre tilsynsmyndigheter i lag med de etablerte virksomhetene, blir tatt hensyn til i slike saker. Norway Pelagic ASA i0ige aicl Office Direct:, Mob1, f'ax. F norwaypelagic_no Nnrway Pe8g7 SA 5,'juw-,!..i N-6706 Matøy NORWAy Phone, , nc A1 n Side 11

6 3 NOV2003 VEDLEGG 3 k 09 R.co PB Bodø Att: Daglig leder. A/S Hode L2008 Parkering av ADR (farlig gods) tank kjøretøy Det er pr.dd. 12 ADR tanlc kjøretøy som bar Vestervika som lastedepot. Alle kjøretøy bar naturlig tilhold i Bodø, da sjåførene har adresse i Bodø. Som vi har signalisertidligere, det er små areal Vestervfica har til disposisjon ang. parkering av privat eiet ADR tank kjøretøy. A/S Norske Shell som eier av Vestervila depot, bar i ftere k stillet med parkaingsplass for ovennevnte kjøretøy. Patkaingsplassen som benyttes er for lengst overbelastet Det oppfordres fra depoets side at eier av transportmateriell må anskaffe egnet areal for fremtidig oppstilling av ADR kjøretøy, dette ihnt. regelverk. Med vennlig hilsen A/S Norske Shell Vestervika depot Driflsbestyrer Geir Kristiansea qq»), Side 12

7 VEDLEGG 4 KVALVIKA 150 Kvalvikodden ;) 20 Gigant e Seafood RØYA Langskjæret Bodøterm - Rapp- Bomek Bodø Sildoljefabdke Vestervika Vesfflordferga. es z Rapp- Hydema Skanse , Kart over kommunal grunn med nummer som refererer til teksten i Ad sak Amundsen 1. Kvalvikodden 2. Langskjæret 3. Burøya nord for Burøyveien 20-26: Vestervika 4. Valhammarn (dvs, det omsøkte området) 5. Tomt ved Blomsterland 6. Rønvikfjæra Området nord for fryselageret på Rønvikleira 8. "Trekanten" sør for Energihuset Side 13,,,xit.4ø62~1ie, 7. ^\.4,! :, dil

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer