Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014"

Transkript

1 Alternativt forslag til Oslobudsjett for

2 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som kunne og burde vært bedre. Oslo står overfor store utfordringer vi må løse sammen. Vi mener det blå byrådet mangler ambisjoner for byen. Ting går for sakte og for mye penger brukes på byråkrati. Arbeiderpartiet er opptatt av at fremtidens Oslo, og vi er utålmodige. Menneskers hverdag er utgangspunktet for Arbeiderpartiets politikk. Det viser vi tydelig med vårt alternative budsjett for Oslo kommune Vi vil bruke de store pengene på de store oppgavene, og flytter penger fra byråkratiet til tjenester som påvirker folks hverdag. Vi mener det trengs en kraftig satsing på barnehager. Totalt foreslår vi 95 millioner ekstra til Oslobarnehagen for Nok voksne i barnehagen, flere barnehageplasser og bedre kvalitet er blant sakene vi satser på. Oslo skal være dugnadsbyen. Arbeiderpartiet vil samarbeide med frivilligheten og sikre dem støtten de trenger for å utøve sine viktige oppgaver. Både innenfor helse, rus, kunst, kultur og idrett stiller folk opp for hverandre med tilbud som kommunen ikke selv har. Arbeiderpartiet foreslår over 17 millioner kroner mer enn byrådet til organisasjoner, lag og foreninger. En god by tar vare på dem som trenger omsorg og hjelp. Folk må få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Arbeiderpartiet foreslår en kraftig styrking av tjenester til byens eldre i årets budsjett. Arbeiderpartiet setter av totalt mer enn 62 millioner kroner utover byrådets forslag til å styrke bemanningen på sykehjem og hjemmetjeneste. Vi vil også styrke kollektivtrafikken, skolen og idretten. Byrådet ønsker ikke å snakke om utfordringene folk i byen opplever. Oslo mangler skoler, sykehjemsplasser, barnehager og boliger. Oslo har også blant landets største forskjeller i levekår. Arbeiderpartiet mener at kjærlighet for byen må følges med ærlighet om behovene. Når vi ser problemene gjør vi noe med dem. Arbeiderpartiet mener de store pengene må gå til de gode løsningene fremfor byråkrati og privatisering. Arbeiderpartiet er utålmodige. Vi har store ambisjoner for byen vår og vil ha et Oslo der alle skal med. 2

3 Barnehagene Gode barnehager med nok voksne og et høyt pedagogisk nivå er positivt for både barna, foreldrene og samfunnet. Det er fortsatt mange barn som ikke får barnehageplass når de trenger det, og for mange barnehager mangler faglært personale. Arbeiderpartiets budsjettforslag vil sørge for flere barnehageplasser, nok ansatte på jobb hver dag, og høyere kvalitet på tilbudet. Vi starter opptrappingen mot to hovedopptak i Oslobarnehagene. Vi ønsker å bygge og rehabilitere flere barnehager allerede neste år. Vårt budsjettforslag vil bety flere hundre nye barnehageplasser i løpet av Vårt budsjettforslag gir økt kvalitet i barnehagen. Gjennom bydelenes budsjetter sørger vi for at barnehagene kan få flere ansatte med fagutdanning, god faglig ledelse, og økonomisk rom for å bruke vikarer ved behov. Økt kompetanse er nøkkelen til å forbedre kvaliteten i barnehagene. I vårt alternative budsjett foreslår vi nye stipender for førskolelærere som ønsker videreutdanning, styrere som vil ha spesialkompetanse i barnehageledelse, og for assistenter som vil bli ta fagbrev eller bli førskolelærere. Vi kommer også med nye forslag for å øke assistentenes status, både ved å øke deres kompetanse og gi en ny yrkestittel til assistenter som har fagbrev eller annen relevant utdanning. Rehabilitering og nye barnehager Kvalitet i barnehagen Bydelsramma barnehager (FO2a) TOTALT

4 Eldre Arbeiderpartiet mener aktivitet og deltagelse er grunnlaget for en god alderdom. Den viktigste jobben samfunnet kan gjøre overfor fremtidens pensjonister er godt folkehelsearbeid som forebygger sykdom og fremmer helsa. Eldrepolitikk er mer enn sykehjem. Derfor legger Arbeiderpartiet inn økte midler til seniorsentrene og idrettsaktiviteter for eldre. Eldre i Oslo lever lenger, men fortsatt er det store forskjeller i forventet levealder både mellom bydeler og internt i bydelene. I eldreomsorgen ønsker vi at hver enkelt får tilbud om tjenester og omsorg som er tilpasset deres situasjon og behov. Bydelene yter de viktigste hjemmetjenestene. Når det blir flere eldre med pleie- og bistandsbehov og flere yngre brukere med store pleiebehov, trenger bydelene bedre økonomi for å kunne gi omsorg til alle. Arbeiderpartiet vil bruke 45 millioner mer å pleie og omsorg i bydelene. Arbeiderpartiet er opptatt av at de som bor på sykehjem får pleie og omsorg av høy kvalitet, utført av ansatte med nok tid til hver enkelt. Bemanningen på byens sykehjem har blitt kuttet flere år på rad. Byrådets forslag for 2014 betyr enda færre ansatte som tar seg beboerne. Det går ut over kvaliteten på omsorgen. Derfor vil Arbeiderpartiet styrke bemanningen på sykehjemmene. Sykehjemsetaten FO 3 (pleie og omsorg i bydelene ) TOTALT

5 Bibliotek og kultur Bibliotekene er en viktig ressurs og til glede for byens befolkning. Ikke minst benytter mange skoler seg flittig av de lokale filialene. Byrådet viser manglede forståelse for betydningen av dette når de legger opp til en storstilt avvikling av lokale bibliotek. Arbeiderpartiet vil gå i motsatt retning og bevare bibliotekene. I tillegg ønsker vi å gi større rom for at bibliotekene kan fungere som lokale kulturhus for byens befolkning. Arbeiderpartiet er opptatt av kulturens betydning på alle arenaer. Vi ønsker å støtte opp om lokale scener, institusjoner og organisasjoner som har vist at de kan levere både kvalitet og nyskapning. Vi vil satse på musikk og film, og gi nye talenter og nye kunstuttrykk muligheten til å vokse fram. Musikkbyen Oslo har blitt et begrep internasjonalt. Arbeiderpartiet mener at vi må bygges videre på dette. Når det borgerlige byrådet valgte å selge kinoen skapte det et enda større behov for å gi Oslo et sterkt filmmiljø utenfor Oslo Kino. Arbeiderpartiet ønsker å bidra til å bygge opp flere uavhengige aktører, slik de har klart i Stockholm og København. Kulturetaten legger spesiell vekt på film i tildelingen av de løpende kulturtilskuddene som deles ut i løpet av året. Lokale bibliotek Kulturtilskudd Litteraturhuset Billedkunstforeningen Oslo og Akershus Det andre teatret Dramatikkens Hus Oslo teatersenter Rampelysfestivalen Proda Barrat Due Blå booking Konsertforeninga Musikkfest Oslo Parkteatret Granittrock Miniøya Oslo operafestival Jødisk Museum Film fra Sør Oslo dokumentarkino Oslo Jazzfestival Oslo barnemuseum Rom for dans Arjuna dukketeater AKKS Oslo

6 Grünerløkka lufthavn Abloom Filmfestival Globaliseringskonferansen TOTALT

7 Velferd sammen med frivilligheten Kommunen samarbeider med frivillig sektor for å gi gode og varierte tilbud til byens befolkning. Innen velferdssektoren er det mange små og store aktører som sammen med kommunen hjelper enkeltmennesker i vanskelige situasjoner og bidrar til at mange får økt livskvalitet. Arbeiderpartiet foreslår over 14 millioner mer enn byrådet til frivillige organisasjoner innenfor rus, velferd, helse og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot unge. Et godt eksempel på viktigheten av frivillige aktører er jussfeltet, der Juridisk rådgivning for kvinner, Jussbuss og Gatejuristen gjør en uvurderlig jobb med å sikre rettsikkerheten til mennesker som faller utenfor det offentlige. Arbeiderpartiet vil støtte deres arbeid. I 2013 ble overgrepsmottaket på Oslo legevakt tilført en ny stilling. Hensikten var å styrke samarbeidet med politiet og redusere tiden fra undersøkelse til eventuell anmeldelse. Men fortsatt er det få av de som får behandling på mottaket som anmelder voldtekt. Økt kapasitet på mottaket og tettere samarbeid med politiet vil øke muligheten for at flere velger å anmelde. Arbeiderpartiet vil styrke overgrepsmottaket med ytterligere et årsverk. Rusomsorgen i Oslo er omfattende. Dette er særlig takket være et godt samarbeid med flere ideelle aktører. Kommunen gjør mye, men på lag med frivilligheten får vi til mer. Det er viktig å møte rusavhengige der de er. Sykepleie på hjul oppsøker de rusavhengige der hvor de ferdes, også på kveldstid. De utøver et viktig sykdomsforebyggende og helsefremmende oppdrag. Dette tilbudet trenger kommunens støtte. Diverse rustiltak - Velferdsetaten Overgrepsmottak Helseetaten FO1 - helse, sosial og nærmiljø i bydelene Tilskudd frivilligheten Aktiv på dagtid Blåkors kontaktsenteret Bekkelagstunet Norsk Folkehjelp Flyktningeguiden, Røde kors Fontenehuset i Oslo Fontenehuset Øst Fransiskushjelpen-pleietjenesten Fransiskushjelpen-sykepleie på hjul Home start betanien Juridisk rådgivning for kvinner, JURK Jussbuss Kirkens bymisjon gatejuristen Kirkens bymisjon Natthjemmet Leieboerforeningen NAV LPP Oslo/ PIO - drift LPP Oslo/ PIO - personlig ombud Lønn som fortjent Mira-senteret Nasjonalforeningen for folkehelse, seniorsenter Robust Seniorprosjektet, Idrettskretsen Sex og samfunn Stiftelsen Retretten

8 Ungdom mot vold Gatemekling, Røde Kors Røde kors ressurssenter Groruddalen Ressurssenter Mortensrud TOTAL

9 Skole Skolen er fremtidens ryggrad. Vårt budsjettforslag betyr mer læring i skolen. Vi vil innføre 100 prosent elevkompensasjon i motsetning til byrådets foreslåtte 80 prosent. Da vil hver nye elev utløse samme ressursene for skolen de starter på, som de som er der fra før Arbeiderpartiet vil gjøre lærerne enda bedre rustet for å gi tilbakemelding til elevene gjennom hele skoleåret. Internasjonal forskning viser at kontinuerlig tilbakemelding fører til at elevene lærer mer. Osloskolen har en særskilt utfordring. Mange elever er gode på lesing og rettskrivning, men sliter med ordforrådet. Vi vil legge vekt på å utvikle skolenes kompetanse i hvordan å øke ordforrådet hos elevene. Arbeiderpartiet vil ha en reell satsning på skolehelsetjenesten. Det vil forebygge fysisk og psykisk sykdom blant barn og unge, forhindre frafall i videregående skole og redusere mobbing. Bystyret har nylig vedtatt målsetning om at skolehelsetjenesten skal være åpen 5 dager i uken på alle skoler. Lengre åpningstider blir vanskelig å få til med byrådets foreslåtte kutt. For å sikre en reell opptrapping av skolehelsetjenesten legger Arbeiderpartiet inn 20 millioner til skolehelsetjenesten i vårt alternative budsjett. Grunnskole, videregående og PPT kompensasjon for elevtallsvekst Skolehelsetjenesten TOTAL

10 Godt bymiljø Arbeiderpartiet vil satse på kollektivtrafikk for å redusere klimagassutslippene. Det haster å bedre luftkvaliteten for Oslos innbyggere. Et bedre kollektivtilbud vil også redusere køene i Oslotrafikken. Arbeiderpartiets forslag vil gjøre det lettere for buss, trikk og t-bane å komme fram. Gjennom å styrke Ruter med 55 millioner kroner ønsker Arbeiderpartiet å forbedre tilbudet, og holde billettprisene nede. Bedre gang- og sykkelvei er viktig for folkehelsa. Sykkelveiene må bli bedre for å gi et trygt og reelt alternativ til bilkjøring. Oslo mangler ikke strategier, planer eller vedtak for å bli en sykkelvennlig by. Mangel på gjennomføring fra H, V, og KrF-byrådets side gjør at vi ser lite til planlagte sykkelruter. Arbeiderpartiet vil derfor styrke sykkelprosjektet med nye stillinger som skal brukes til å få raskere utbygging av hovedsykkelveinettet. I tillegg ønsker Arbeiderpartiet å etablere flere sykkelparkeringer, sikre bedre rydding av sykkelveier, og bedre merking av sykkelvei. Gode løsninger for varelevering i sentrum er viktig for næringslivet, men også for trafikkflyten, fremkommeligheten for kollektivtrafikken og miljø. 50 prosent av CO2-utslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Kommunen må legge til rette for bedre varelevering, slik at man unngår at varebiler sperrer for syklister og gående. Det er viktig for næringslivet som trenger varene sine, og busser og trikker som altfor ofte må vente på en varebil som står i veien. Styrke tilbud kollektivtrafikk Parker/lekeplasser Økt renhold gater og parker Styrke sykkelprosjektet Fremkommelighetstiltak, drosjeholdeplasser, tiltak for lettere varelevering i sentrum, trygg skolevei TOTAL

11 Idretts- og svømmeanlegg Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for idretten. Oslo mangler idretts- og svømmeanlegg og behovet blir større for hvert år som går på grunn av befolkningsveksten. Oslo fikk kun 18,8 millioner i spillemidler i Bare Finnmark fikk mindre enn Oslo. Årsaken til dette er byrådets mangler planlegging av idrettsprosjekter. I 2014 må vi derfor få på plass flere byggeklare idrettsprosjekter. Tall fra Oslo Idrettskrets viser at rundt 30 idrettsprosjekter som Oslo bystyre har vedtatt ikke er gjennomført i dag. Samtidig hadde Bymiljøetaten et investeringsetterslep på 315 millioner kroner i Oslo bystyre vedtok å opprette en idrettspott i 2012 som skulle samle alle investeringsmidlene for idrett. Arbeiderpartiet foreslår en økning av investeringspotten for idrett med 5 millioner, slik at flere prosjekter kan realiseres. Arbeiderpartiet vil styrke svømmetilbudet i Oslo. Holmlia bad er det nyeste badet av Oslobadene og ble åpnet for 30 år siden. Arbeiderpartiet har etterlyst en helhetlig plan for å bedre badetilbudet i Oslo. Arbeiderpartiet legger inn midler slik at åpningstidene på Oslobadene må utvides, særlig på lørdager og søndager. Vi ønsker også å gjøre om Frognerbadet til helårsbad, og vil starte prosjekteringen i Idrett, økt avsetning til investeringspott Lengre åpningstid badene Prosjektering og drift av idrettsanlegg Alna ridesenter TOTAL

12 Byutvikling Arbeiderpartiet er opptatt av å øke boligbyggingen i Oslo. For private utbyggere er det viktig at saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten gjøres mer tilgjengelig og effektiv. Etaten bør komme i gang med digitalisering av det gamle papirbaserte byggesaksarkivet. Etaten bør få på plass nye veiledere, samt gjennomgå flere av de eksisterende. Blant annet bør man gjennomgå loftsveilederen og balkongveilederen, og det bør utarbeides en heisveileder. Dette må gjøres i samarbeid med Byantikvaren. Arbeiderpartiet mener at kommunen kan gjøre mer for å øke boligbyggingen i byen. I dag står private eiendomsutviklere for mesteparten av planleggingen. Slik behøver det ikke å være. Derfor fremmer vi forslag om at det settes i gang et samarbeid mellom EBY og PBE for kommunal egenplanlegging og tilrettelegging for å øke boligbyggingen. Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen må ta ansvar for opprydding av giftfyllingene i Groruddalen. Områder med giftfyllinger i bakken kan ikke bygges ut og forhindrer derfor byutvikling. Heller ikke i år er det satt av egne midler til dette, mens EBY tidligere er bevilget midler som ikke er blitt benyttet. Arbeiderpartiet mener kommunen må kartlegge samtlige giftfyllinger, og lage en plan for oppfølging og opprydding. Plan og bygningsetaten økt tilgjengelighet og saksbehandlingssystem Kommunale boliger og sosialhjelp Et trygt sted å bo er viktig for å kunne lykkes. Vi foreslår mer penger til tiltak som bedrer bomiljøene i de kommunale boligene. Spesielt gårder med mange kommunale boliger er preget av utrygge og utrivelige miljøer. Mere oppfølging av beboere og vaktmestere kan bedre situasjonen. Arbeiderpartiet har gjennom de siste årene foreslått bygging av flere nye kommunale boliger, og satt av midler til løpende vedlikehold på budsjettene til Boligbygg Oslo KF. Arbeiderpartiet er bekymret for at det ikke er avsatt midler til anbefalte brannsikkerhetstiltak for byens kommunale boliger. Arbeiderpartiet mener kutt i bydelens budsjetter for arbeidsmarkedstiltak og kvalifisering vil gå ut over arbeidsledigheten i byen og gi høyere utgifter til sosialhjelp. Arbeiderpartiet legger derfor inn ekstra midler til bydelens arbeid for å få folk ut i arbeid. Kjøp/rehabilitering av kommunale boliger Bedre bomiljø i kommunale gårder Bydel FO4 (kvalifisering, arbeidsmarkedstiltak) 12

13 Fornuftig organisering Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen bruker fellesskapets midler på en effektiv og god måte. For oss betyr det å bruke minst mulig penger på unødvendig byråkrati og mest mulig på tjenester som påvirker folks hverdag. Vi mener at vi får til dette ved å jobbe sammen med de ansatte, bruke av deres fagkunnskap og erfaringer, og lytte til byens innbyggere. Arbeiderpartiet er imot utviklingen vi ser i Oslo kommune der stadig mer penger brukes på konsulenter i stedet for at kommunen ansetter fagkunnskapen som trengs. Oslo kommunes etater, bydeler, byrådsavdelinger og kommunale foretak brukte i 2012 i overkant av 1,3 mrd kroner på konsulenttjenester. I tillegg brukte kommunalt hel- eller deleide selskaper, som for eksempel Ruter, til sammen 208,5 millioner på eksterne konsulenter. Dette er store summer per innbygger sammenlignet med andre byer i Norge. Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative budsjett et effektivitetsuttak hos etater og virksomheter som bruker mye konsulenttjenester. Vi foreslår også at byrådet skal legge frem en plan for å redusere konsulentbruken i kommunen. Arbeiderpartiet er bekymret for at en stadig større del av kommunens tjenester konkurranseutsettes. Det er så langt ikke bevist at konkurranseutsetting gir bedre tjenester. Derimot har det ført til flere kontroll- og rapporteringsregimer, dyre anbudsprosesser og usikkerhet for både ansatte og brukere. Arbeiderpartiet har derfor fremmet en rekke forslag der vi foreslår å stoppe konkurranseutsetting av blant annet sykehjem og barnehager. Arbeiderpartiet mener at kommunen må evaluere sin egen organisering på flere felt for å se om dagens praksis faktisk er til det beste for brukerne og hvordan organiseringen kan gjøres mer effektiv. Blant annet foreslår vi at bestiller/utfører-modellen evalueres og at det gjøres en forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten. Vi foreslår også at Sporveien omorganiseres fra mange små selskaper som kjøper tjenester av hverandre, til større, mer effektive enheter. Minimum innsparingseffekt på dette er ifølge en rapport bestilt av Sporveien på 55 millioner. Redusere konsulentbruk og mindre byråkrati UKE, byrådsavdelingene, Oslo2022 og Utdanningsetaten Ikke konkurranseutsette sykehjem Omorganisere Sporveien TOTALT

14 God styring av Oslo kommunes økonomi Arbeiderpartiet er opptatt av at de store pengene brukes på de viktigste oppgavene. Oslo kommune har et budsjett på over 50 milliarder kroner, hvor det aller meste brukes på viktige oppgaver for byens befolkning. I Arbeiderpartiets forslag til budsjett flytter vi på 360 millioner kroner for å få et bedre tilbud til byens befolkning. For å finansiere nødvendige utbygginger for den ventede befolkningsveksten har Oslo kommune allerede måttet ta opp store lån, og Oslo kommune har over 20 milliarder kroner i lån. Denne gjelden er de neste fire årene planlagt å øke med 16 milliarder kroner. Med en samlet gjeld i denne størrelsen er Oslo svært sårbar for renteøkninger. Gjeldsgraden er et mål som viser kommunens lånegjeld som andel av driftsinntektene. I 2014 er det planlagt at Oslo vil ha en gjeldsgrad på 56 %, og denne vil øke til 75 % i Oslo kommune har hatt en sterk vekst i pensjonskostnadene de senere årene, i likhet med resten av kommunesektoren. Måten man beregner pensjonskostnader på gjør at kommunen må sette av mer midler til å betjene fremtidige pensjoner. Oslo kommunes økonomiske handlingsrom vil i årene fremover begrenses ved at en stadig større andel av kommunens frie inntekter vil måtte gå til å betjene økte pensjonsutgifter og finanskostnader ved store lån. Arbeiderpartiet mener derfor det er viktig å ha god styring. Byrådet i Oslo har økt bruken av finansiell leasing, også kalt Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Denne typen finansiering av offentlige bygg har vist seg å være veldig store utgifter i andre land som har brukt mye OPS, som Storbritannia. OPS binder opp mye penger over mange år. Byggene får dessuten en lite fleksibel bruk på grunn av detaljerte kontrakter og blir dyrere enn bygging gjennom vanlige lån. Arbeiderpartiet foreslår derfor at Oslo ikke skal bygge gjennom OPS og sparer da over 20 millioner kroner bare i 2014 på byråkrati som lager OPS-kontrakter. Arbeiderpartiet mener at kommunen må sørge for at alle vi kjøper tjenester fra har anstendige lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte. I en tid der mange nye bygg bygges for kommunen mener vi at det er viktig å intensivere arbeidet med å forhindre sosial dumping. Derfor foreslår vi ekstra ressurser til UKE, slik at de både kan følge opp kontrakter og drive oppsøkende virksomhet direkte på byggeplassene. Arbeiderpartiet mener at de viktigste oppgavene må prioriteres først. Derfor har vi skjøvet noe på vedlikehold av kirker, kalking av plastgraver og investeringer i vei. Vi vil heller bruke investeringsmidler på å bygge og rehabilitere barnehager, kjøpe kommunale boliger til vanskeligstilte og finansiere idrettsanlegg. Arbeiderpartiet foreslår å øke parkeringsavgiften med 20%. Kommunen har det siste året fått mindre inntekter fra parkering, men selv med vår foreslåtte økning vil prisene fortsatt være lavere enn på private parkeringsplasser. Vi ser også at et strengt parkeringsregime og reduksjon i antallet parkeringsplasser på gategrunn i sentrum vil ha en svært positiv miljøeffekt. Økte parkeringsinntekter skal brukes til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, gjøre skoleveiene tryggere, opprettelse av vareleveringslommer og flere drosjeholdeplasser i sentrum. 14

15 OPS sykehjemsetaten OPS Utdanningsetaten OPS UKE Økt parkeringsavgift 20% Forhindre sosial dumping Investering kirke Kalking av plastgraver Mindre gateutbedringer TOTALT

SVs alternative budsjett 2014

SVs alternative budsjett 2014 SVs alternative budsjett 2014 SV Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler 2 000 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse

Detaljer

SVs alternative budsjett 2015

SVs alternative budsjett 2015 SVs alternative budsjett 2015 Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler 1 000 Tilfeldige utgifter etter bystyrets 102 bestemmelse

Detaljer

Arbeiderpartiets Bystyregruppe

Arbeiderpartiets Bystyregruppe Arbeiderpartiets Bystyregruppe ALTERNATIVT OSLOBUDSJETT 2015 Introduksjon Oslo er en levende og mangfoldig by som gir oss som bor her mange muligheter. Oslo er også en av Europas raskest voksende byer,

Detaljer

BUDSJETT 2013 Fremskrittspartiets endringsforslag

BUDSJETT 2013 Fremskrittspartiets endringsforslag Eldre og sosiale tjenester Drift Kapital FO3 Pleie og omsorg Hjemmetjenesten 30 000 000 Eldresentrene 10 000 000 Øke antall TT reiser med 20 for de over 67 år 8 150 000 Redusere prisøkning egenandel TT

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata).

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldte spørsmål fra SV: Anbud - flytting til Marstrandgata

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Finanskomiteens område

Finanskomiteens område TALLBUDSJETT Byrådets innstilling til drifts- og investeringsbudsjett ble vedtatt med følgende endringer: Finanskomiteens område DEL 9 FINANS OG NÆRING 130 Kemnerkontoret Sum utgifter forhøyet med 2.000.000

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Grorud Venstres program for 2015-19

Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstre er det grønne og sosialliberale partiet i bydel Grorud. Venstre har alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede

Detaljer

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01346-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet 23138106 Oslo Byrådsavdelingen for finans

Detaljer

BUDSJETT 2014 Fremskrittspartiets endringsforslag

BUDSJETT 2014 Fremskrittspartiets endringsforslag Eldre og sosiale tjenester Drift Kapital FO3 Pleie og omsorg Hjemmetjenesten 30 000 000 Eldresentrene 10 000 000 59 Omsorgsbygg Flere sykehjemsplasser 200 000 000 313 Sykehjemsetaten Øke bemanningen på

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

SVs forslag til budsjett

SVs forslag til budsjett Oslo SVs bystyregruppe -Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar de nødvendige grepene for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll 10. februrar 2010 De fem prioriterte sakene fra Ungdommens Bystyremøte 2010: Sak 1: Ungdommens nasjonalforsamling På Ungdommens Bystyremøte diskuteres det mange saker

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015

Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015 Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015 Eva Hurtig, fagsjef Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Utbyggingsplan for helsehus og

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører.

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører. Rita Hirsum Lystad, Akershus 20150414 17:01 Kapittel: Levekår og velferd #8 Forebygging av psykiske lidelser og selvmord Mange unge opplever store utfordringer som er vanskelig å takle. Manglende mestring,

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

15.09.15 STYRINGSGRUPPEMØTE

15.09.15 STYRINGSGRUPPEMØTE 15.09.15 STYRINGSGRUPPEMØTE Agenda Orientering fra seminar i Finland deres erfaring fra kommunereformarbeid Orientering fra besøk i to bydeler i Oslo kommunedelsdemokrati Status Værnesregionen Statistikk

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Bydelsprogram for Bjerke Venstre. for perioden 2015 2019

Bydelsprogram for Bjerke Venstre. for perioden 2015 2019 Bydelsprogram for Bjerke Venstre for perioden 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Liberal bydel... 3 En bydel i vekst... 3 Grønn bydel... 4 Miljø... 4 Samferdsel... 4 Grønn byutvikling...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kommunevalget 2015 Ved kommunevalget 13. og 14. september skal du stemme på representanter for de politiske partiene, både til

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253 Saksprotokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 17/14 05.11.2014 10 Ungdomsrådet 9/14 04.11.2014 2

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Program 2011-2015 Rødt Moss

Program 2011-2015 Rødt Moss Moss som en solidarisk og inkluderende kommune eller drevet som en butikk? Legg stemmen på vekta - Tenk Rødt! Stem Rødt! Program 2011-2015 Rødt Moss Et annet samfunn er mulig og nødvendig Rødt er et sosialistisk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Kristiansand Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Kristiansand Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2015 2018 1 Innledning Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Privatisering av barnehager - Oslo

Privatisering av barnehager - Oslo Rapport 4: 2013 Stein Stugu Privatisering av barnehager - Oslo Lønner det seg? Forord 2 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER... 4 2 REGLENE FOR STØTTE TIL PRIVATE

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 13. februar 2013 1 Verdige løsninger for bostedsløse i Oslo I mai 2013 vedtok bystyret at det skulle være forbudt å sove ute på gatene eller i parkene i tettbygde strøk. Da bystyret

Detaljer

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 13. februar 2013 1 Verdige løsninger for bostedsløse i Oslo I mai 2013 vedtok bystyret at det skulle være forbudt å sove ute på gatene eller i parkene i tettbygde strøk. Da bystyret

Detaljer

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Omformulert spørsmål Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Idretten inn på statsbudsjettet? Svaret avhenger av

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARN OG UNGE I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER 2010-2014 BYDEL GRÜNERLØKKA

HANDLINGSPLAN FOR BARN OG UNGE I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER 2010-2014 BYDEL GRÜNERLØKKA HANDLINGSPLAN FOR BARN OG UNGE I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER 2010-2014 BYDEL GRÜNERLØKKA 1 1. Innledning Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester vedtok 23.05.07 en plan for å forebygge og bekjempe

Detaljer

Hva betyr EØS-avtalen for Løkka? Av Per Østvold BU-leder (SV)

Hva betyr EØS-avtalen for Løkka? Av Per Østvold BU-leder (SV) Hva betyr EØS-avtalen for Løkka? Av Per Østvold BU-leder (SV) Historia om 11 vannveier og et anbud - Fontenen på Olaf Ryes plass - Basseng, vannspyer og drikkefontene i Birkelunden - Fontene, basseng og

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang?

Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang? Modum 2. Navn på prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse gjennom utvikling av nye tiltak og modeller innen kommunesektoren. Arbeidet

Detaljer

På vei mot fremtidens eldrepolitikk

På vei mot fremtidens eldrepolitikk På vei mot fremtidens eldrepolitikk På vei mot fremtidens eldrepolitikk Fremtidens eldre blir flere, lever lengre og har behov for tjenester og tilbud som gjør dem i stand til å leve de livene de selv

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Lokalprogram for Søndre Nordstrand

Lokalprogram for Søndre Nordstrand Lokalprogram for Søndre Nordstrand Sammen for en grønn og rettferdig bydel Kandidater fra SV til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand fra venstre: Zakia Khairhoum, Ismail Ali Ahmed, Erlend Tynning Larsen,

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer