Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014"

Transkript

1 Alternativt forslag til Oslobudsjett for

2 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som kunne og burde vært bedre. Oslo står overfor store utfordringer vi må løse sammen. Vi mener det blå byrådet mangler ambisjoner for byen. Ting går for sakte og for mye penger brukes på byråkrati. Arbeiderpartiet er opptatt av at fremtidens Oslo, og vi er utålmodige. Menneskers hverdag er utgangspunktet for Arbeiderpartiets politikk. Det viser vi tydelig med vårt alternative budsjett for Oslo kommune Vi vil bruke de store pengene på de store oppgavene, og flytter penger fra byråkratiet til tjenester som påvirker folks hverdag. Vi mener det trengs en kraftig satsing på barnehager. Totalt foreslår vi 95 millioner ekstra til Oslobarnehagen for Nok voksne i barnehagen, flere barnehageplasser og bedre kvalitet er blant sakene vi satser på. Oslo skal være dugnadsbyen. Arbeiderpartiet vil samarbeide med frivilligheten og sikre dem støtten de trenger for å utøve sine viktige oppgaver. Både innenfor helse, rus, kunst, kultur og idrett stiller folk opp for hverandre med tilbud som kommunen ikke selv har. Arbeiderpartiet foreslår over 17 millioner kroner mer enn byrådet til organisasjoner, lag og foreninger. En god by tar vare på dem som trenger omsorg og hjelp. Folk må få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Arbeiderpartiet foreslår en kraftig styrking av tjenester til byens eldre i årets budsjett. Arbeiderpartiet setter av totalt mer enn 62 millioner kroner utover byrådets forslag til å styrke bemanningen på sykehjem og hjemmetjeneste. Vi vil også styrke kollektivtrafikken, skolen og idretten. Byrådet ønsker ikke å snakke om utfordringene folk i byen opplever. Oslo mangler skoler, sykehjemsplasser, barnehager og boliger. Oslo har også blant landets største forskjeller i levekår. Arbeiderpartiet mener at kjærlighet for byen må følges med ærlighet om behovene. Når vi ser problemene gjør vi noe med dem. Arbeiderpartiet mener de store pengene må gå til de gode løsningene fremfor byråkrati og privatisering. Arbeiderpartiet er utålmodige. Vi har store ambisjoner for byen vår og vil ha et Oslo der alle skal med. 2

3 Barnehagene Gode barnehager med nok voksne og et høyt pedagogisk nivå er positivt for både barna, foreldrene og samfunnet. Det er fortsatt mange barn som ikke får barnehageplass når de trenger det, og for mange barnehager mangler faglært personale. Arbeiderpartiets budsjettforslag vil sørge for flere barnehageplasser, nok ansatte på jobb hver dag, og høyere kvalitet på tilbudet. Vi starter opptrappingen mot to hovedopptak i Oslobarnehagene. Vi ønsker å bygge og rehabilitere flere barnehager allerede neste år. Vårt budsjettforslag vil bety flere hundre nye barnehageplasser i løpet av Vårt budsjettforslag gir økt kvalitet i barnehagen. Gjennom bydelenes budsjetter sørger vi for at barnehagene kan få flere ansatte med fagutdanning, god faglig ledelse, og økonomisk rom for å bruke vikarer ved behov. Økt kompetanse er nøkkelen til å forbedre kvaliteten i barnehagene. I vårt alternative budsjett foreslår vi nye stipender for førskolelærere som ønsker videreutdanning, styrere som vil ha spesialkompetanse i barnehageledelse, og for assistenter som vil bli ta fagbrev eller bli førskolelærere. Vi kommer også med nye forslag for å øke assistentenes status, både ved å øke deres kompetanse og gi en ny yrkestittel til assistenter som har fagbrev eller annen relevant utdanning. Rehabilitering og nye barnehager Kvalitet i barnehagen Bydelsramma barnehager (FO2a) TOTALT

4 Eldre Arbeiderpartiet mener aktivitet og deltagelse er grunnlaget for en god alderdom. Den viktigste jobben samfunnet kan gjøre overfor fremtidens pensjonister er godt folkehelsearbeid som forebygger sykdom og fremmer helsa. Eldrepolitikk er mer enn sykehjem. Derfor legger Arbeiderpartiet inn økte midler til seniorsentrene og idrettsaktiviteter for eldre. Eldre i Oslo lever lenger, men fortsatt er det store forskjeller i forventet levealder både mellom bydeler og internt i bydelene. I eldreomsorgen ønsker vi at hver enkelt får tilbud om tjenester og omsorg som er tilpasset deres situasjon og behov. Bydelene yter de viktigste hjemmetjenestene. Når det blir flere eldre med pleie- og bistandsbehov og flere yngre brukere med store pleiebehov, trenger bydelene bedre økonomi for å kunne gi omsorg til alle. Arbeiderpartiet vil bruke 45 millioner mer å pleie og omsorg i bydelene. Arbeiderpartiet er opptatt av at de som bor på sykehjem får pleie og omsorg av høy kvalitet, utført av ansatte med nok tid til hver enkelt. Bemanningen på byens sykehjem har blitt kuttet flere år på rad. Byrådets forslag for 2014 betyr enda færre ansatte som tar seg beboerne. Det går ut over kvaliteten på omsorgen. Derfor vil Arbeiderpartiet styrke bemanningen på sykehjemmene. Sykehjemsetaten FO 3 (pleie og omsorg i bydelene ) TOTALT

5 Bibliotek og kultur Bibliotekene er en viktig ressurs og til glede for byens befolkning. Ikke minst benytter mange skoler seg flittig av de lokale filialene. Byrådet viser manglede forståelse for betydningen av dette når de legger opp til en storstilt avvikling av lokale bibliotek. Arbeiderpartiet vil gå i motsatt retning og bevare bibliotekene. I tillegg ønsker vi å gi større rom for at bibliotekene kan fungere som lokale kulturhus for byens befolkning. Arbeiderpartiet er opptatt av kulturens betydning på alle arenaer. Vi ønsker å støtte opp om lokale scener, institusjoner og organisasjoner som har vist at de kan levere både kvalitet og nyskapning. Vi vil satse på musikk og film, og gi nye talenter og nye kunstuttrykk muligheten til å vokse fram. Musikkbyen Oslo har blitt et begrep internasjonalt. Arbeiderpartiet mener at vi må bygges videre på dette. Når det borgerlige byrådet valgte å selge kinoen skapte det et enda større behov for å gi Oslo et sterkt filmmiljø utenfor Oslo Kino. Arbeiderpartiet ønsker å bidra til å bygge opp flere uavhengige aktører, slik de har klart i Stockholm og København. Kulturetaten legger spesiell vekt på film i tildelingen av de løpende kulturtilskuddene som deles ut i løpet av året. Lokale bibliotek Kulturtilskudd Litteraturhuset Billedkunstforeningen Oslo og Akershus Det andre teatret Dramatikkens Hus Oslo teatersenter Rampelysfestivalen Proda Barrat Due Blå booking Konsertforeninga Musikkfest Oslo Parkteatret Granittrock Miniøya Oslo operafestival Jødisk Museum Film fra Sør Oslo dokumentarkino Oslo Jazzfestival Oslo barnemuseum Rom for dans Arjuna dukketeater AKKS Oslo

6 Grünerløkka lufthavn Abloom Filmfestival Globaliseringskonferansen TOTALT

7 Velferd sammen med frivilligheten Kommunen samarbeider med frivillig sektor for å gi gode og varierte tilbud til byens befolkning. Innen velferdssektoren er det mange små og store aktører som sammen med kommunen hjelper enkeltmennesker i vanskelige situasjoner og bidrar til at mange får økt livskvalitet. Arbeiderpartiet foreslår over 14 millioner mer enn byrådet til frivillige organisasjoner innenfor rus, velferd, helse og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot unge. Et godt eksempel på viktigheten av frivillige aktører er jussfeltet, der Juridisk rådgivning for kvinner, Jussbuss og Gatejuristen gjør en uvurderlig jobb med å sikre rettsikkerheten til mennesker som faller utenfor det offentlige. Arbeiderpartiet vil støtte deres arbeid. I 2013 ble overgrepsmottaket på Oslo legevakt tilført en ny stilling. Hensikten var å styrke samarbeidet med politiet og redusere tiden fra undersøkelse til eventuell anmeldelse. Men fortsatt er det få av de som får behandling på mottaket som anmelder voldtekt. Økt kapasitet på mottaket og tettere samarbeid med politiet vil øke muligheten for at flere velger å anmelde. Arbeiderpartiet vil styrke overgrepsmottaket med ytterligere et årsverk. Rusomsorgen i Oslo er omfattende. Dette er særlig takket være et godt samarbeid med flere ideelle aktører. Kommunen gjør mye, men på lag med frivilligheten får vi til mer. Det er viktig å møte rusavhengige der de er. Sykepleie på hjul oppsøker de rusavhengige der hvor de ferdes, også på kveldstid. De utøver et viktig sykdomsforebyggende og helsefremmende oppdrag. Dette tilbudet trenger kommunens støtte. Diverse rustiltak - Velferdsetaten Overgrepsmottak Helseetaten FO1 - helse, sosial og nærmiljø i bydelene Tilskudd frivilligheten Aktiv på dagtid Blåkors kontaktsenteret Bekkelagstunet Norsk Folkehjelp Flyktningeguiden, Røde kors Fontenehuset i Oslo Fontenehuset Øst Fransiskushjelpen-pleietjenesten Fransiskushjelpen-sykepleie på hjul Home start betanien Juridisk rådgivning for kvinner, JURK Jussbuss Kirkens bymisjon gatejuristen Kirkens bymisjon Natthjemmet Leieboerforeningen NAV LPP Oslo/ PIO - drift LPP Oslo/ PIO - personlig ombud Lønn som fortjent Mira-senteret Nasjonalforeningen for folkehelse, seniorsenter Robust Seniorprosjektet, Idrettskretsen Sex og samfunn Stiftelsen Retretten

8 Ungdom mot vold Gatemekling, Røde Kors Røde kors ressurssenter Groruddalen Ressurssenter Mortensrud TOTAL

9 Skole Skolen er fremtidens ryggrad. Vårt budsjettforslag betyr mer læring i skolen. Vi vil innføre 100 prosent elevkompensasjon i motsetning til byrådets foreslåtte 80 prosent. Da vil hver nye elev utløse samme ressursene for skolen de starter på, som de som er der fra før Arbeiderpartiet vil gjøre lærerne enda bedre rustet for å gi tilbakemelding til elevene gjennom hele skoleåret. Internasjonal forskning viser at kontinuerlig tilbakemelding fører til at elevene lærer mer. Osloskolen har en særskilt utfordring. Mange elever er gode på lesing og rettskrivning, men sliter med ordforrådet. Vi vil legge vekt på å utvikle skolenes kompetanse i hvordan å øke ordforrådet hos elevene. Arbeiderpartiet vil ha en reell satsning på skolehelsetjenesten. Det vil forebygge fysisk og psykisk sykdom blant barn og unge, forhindre frafall i videregående skole og redusere mobbing. Bystyret har nylig vedtatt målsetning om at skolehelsetjenesten skal være åpen 5 dager i uken på alle skoler. Lengre åpningstider blir vanskelig å få til med byrådets foreslåtte kutt. For å sikre en reell opptrapping av skolehelsetjenesten legger Arbeiderpartiet inn 20 millioner til skolehelsetjenesten i vårt alternative budsjett. Grunnskole, videregående og PPT kompensasjon for elevtallsvekst Skolehelsetjenesten TOTAL

10 Godt bymiljø Arbeiderpartiet vil satse på kollektivtrafikk for å redusere klimagassutslippene. Det haster å bedre luftkvaliteten for Oslos innbyggere. Et bedre kollektivtilbud vil også redusere køene i Oslotrafikken. Arbeiderpartiets forslag vil gjøre det lettere for buss, trikk og t-bane å komme fram. Gjennom å styrke Ruter med 55 millioner kroner ønsker Arbeiderpartiet å forbedre tilbudet, og holde billettprisene nede. Bedre gang- og sykkelvei er viktig for folkehelsa. Sykkelveiene må bli bedre for å gi et trygt og reelt alternativ til bilkjøring. Oslo mangler ikke strategier, planer eller vedtak for å bli en sykkelvennlig by. Mangel på gjennomføring fra H, V, og KrF-byrådets side gjør at vi ser lite til planlagte sykkelruter. Arbeiderpartiet vil derfor styrke sykkelprosjektet med nye stillinger som skal brukes til å få raskere utbygging av hovedsykkelveinettet. I tillegg ønsker Arbeiderpartiet å etablere flere sykkelparkeringer, sikre bedre rydding av sykkelveier, og bedre merking av sykkelvei. Gode løsninger for varelevering i sentrum er viktig for næringslivet, men også for trafikkflyten, fremkommeligheten for kollektivtrafikken og miljø. 50 prosent av CO2-utslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Kommunen må legge til rette for bedre varelevering, slik at man unngår at varebiler sperrer for syklister og gående. Det er viktig for næringslivet som trenger varene sine, og busser og trikker som altfor ofte må vente på en varebil som står i veien. Styrke tilbud kollektivtrafikk Parker/lekeplasser Økt renhold gater og parker Styrke sykkelprosjektet Fremkommelighetstiltak, drosjeholdeplasser, tiltak for lettere varelevering i sentrum, trygg skolevei TOTAL

11 Idretts- og svømmeanlegg Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for idretten. Oslo mangler idretts- og svømmeanlegg og behovet blir større for hvert år som går på grunn av befolkningsveksten. Oslo fikk kun 18,8 millioner i spillemidler i Bare Finnmark fikk mindre enn Oslo. Årsaken til dette er byrådets mangler planlegging av idrettsprosjekter. I 2014 må vi derfor få på plass flere byggeklare idrettsprosjekter. Tall fra Oslo Idrettskrets viser at rundt 30 idrettsprosjekter som Oslo bystyre har vedtatt ikke er gjennomført i dag. Samtidig hadde Bymiljøetaten et investeringsetterslep på 315 millioner kroner i Oslo bystyre vedtok å opprette en idrettspott i 2012 som skulle samle alle investeringsmidlene for idrett. Arbeiderpartiet foreslår en økning av investeringspotten for idrett med 5 millioner, slik at flere prosjekter kan realiseres. Arbeiderpartiet vil styrke svømmetilbudet i Oslo. Holmlia bad er det nyeste badet av Oslobadene og ble åpnet for 30 år siden. Arbeiderpartiet har etterlyst en helhetlig plan for å bedre badetilbudet i Oslo. Arbeiderpartiet legger inn midler slik at åpningstidene på Oslobadene må utvides, særlig på lørdager og søndager. Vi ønsker også å gjøre om Frognerbadet til helårsbad, og vil starte prosjekteringen i Idrett, økt avsetning til investeringspott Lengre åpningstid badene Prosjektering og drift av idrettsanlegg Alna ridesenter TOTAL

12 Byutvikling Arbeiderpartiet er opptatt av å øke boligbyggingen i Oslo. For private utbyggere er det viktig at saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten gjøres mer tilgjengelig og effektiv. Etaten bør komme i gang med digitalisering av det gamle papirbaserte byggesaksarkivet. Etaten bør få på plass nye veiledere, samt gjennomgå flere av de eksisterende. Blant annet bør man gjennomgå loftsveilederen og balkongveilederen, og det bør utarbeides en heisveileder. Dette må gjøres i samarbeid med Byantikvaren. Arbeiderpartiet mener at kommunen kan gjøre mer for å øke boligbyggingen i byen. I dag står private eiendomsutviklere for mesteparten av planleggingen. Slik behøver det ikke å være. Derfor fremmer vi forslag om at det settes i gang et samarbeid mellom EBY og PBE for kommunal egenplanlegging og tilrettelegging for å øke boligbyggingen. Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen må ta ansvar for opprydding av giftfyllingene i Groruddalen. Områder med giftfyllinger i bakken kan ikke bygges ut og forhindrer derfor byutvikling. Heller ikke i år er det satt av egne midler til dette, mens EBY tidligere er bevilget midler som ikke er blitt benyttet. Arbeiderpartiet mener kommunen må kartlegge samtlige giftfyllinger, og lage en plan for oppfølging og opprydding. Plan og bygningsetaten økt tilgjengelighet og saksbehandlingssystem Kommunale boliger og sosialhjelp Et trygt sted å bo er viktig for å kunne lykkes. Vi foreslår mer penger til tiltak som bedrer bomiljøene i de kommunale boligene. Spesielt gårder med mange kommunale boliger er preget av utrygge og utrivelige miljøer. Mere oppfølging av beboere og vaktmestere kan bedre situasjonen. Arbeiderpartiet har gjennom de siste årene foreslått bygging av flere nye kommunale boliger, og satt av midler til løpende vedlikehold på budsjettene til Boligbygg Oslo KF. Arbeiderpartiet er bekymret for at det ikke er avsatt midler til anbefalte brannsikkerhetstiltak for byens kommunale boliger. Arbeiderpartiet mener kutt i bydelens budsjetter for arbeidsmarkedstiltak og kvalifisering vil gå ut over arbeidsledigheten i byen og gi høyere utgifter til sosialhjelp. Arbeiderpartiet legger derfor inn ekstra midler til bydelens arbeid for å få folk ut i arbeid. Kjøp/rehabilitering av kommunale boliger Bedre bomiljø i kommunale gårder Bydel FO4 (kvalifisering, arbeidsmarkedstiltak) 12

13 Fornuftig organisering Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen bruker fellesskapets midler på en effektiv og god måte. For oss betyr det å bruke minst mulig penger på unødvendig byråkrati og mest mulig på tjenester som påvirker folks hverdag. Vi mener at vi får til dette ved å jobbe sammen med de ansatte, bruke av deres fagkunnskap og erfaringer, og lytte til byens innbyggere. Arbeiderpartiet er imot utviklingen vi ser i Oslo kommune der stadig mer penger brukes på konsulenter i stedet for at kommunen ansetter fagkunnskapen som trengs. Oslo kommunes etater, bydeler, byrådsavdelinger og kommunale foretak brukte i 2012 i overkant av 1,3 mrd kroner på konsulenttjenester. I tillegg brukte kommunalt hel- eller deleide selskaper, som for eksempel Ruter, til sammen 208,5 millioner på eksterne konsulenter. Dette er store summer per innbygger sammenlignet med andre byer i Norge. Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative budsjett et effektivitetsuttak hos etater og virksomheter som bruker mye konsulenttjenester. Vi foreslår også at byrådet skal legge frem en plan for å redusere konsulentbruken i kommunen. Arbeiderpartiet er bekymret for at en stadig større del av kommunens tjenester konkurranseutsettes. Det er så langt ikke bevist at konkurranseutsetting gir bedre tjenester. Derimot har det ført til flere kontroll- og rapporteringsregimer, dyre anbudsprosesser og usikkerhet for både ansatte og brukere. Arbeiderpartiet har derfor fremmet en rekke forslag der vi foreslår å stoppe konkurranseutsetting av blant annet sykehjem og barnehager. Arbeiderpartiet mener at kommunen må evaluere sin egen organisering på flere felt for å se om dagens praksis faktisk er til det beste for brukerne og hvordan organiseringen kan gjøres mer effektiv. Blant annet foreslår vi at bestiller/utfører-modellen evalueres og at det gjøres en forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten. Vi foreslår også at Sporveien omorganiseres fra mange små selskaper som kjøper tjenester av hverandre, til større, mer effektive enheter. Minimum innsparingseffekt på dette er ifølge en rapport bestilt av Sporveien på 55 millioner. Redusere konsulentbruk og mindre byråkrati UKE, byrådsavdelingene, Oslo2022 og Utdanningsetaten Ikke konkurranseutsette sykehjem Omorganisere Sporveien TOTALT

14 God styring av Oslo kommunes økonomi Arbeiderpartiet er opptatt av at de store pengene brukes på de viktigste oppgavene. Oslo kommune har et budsjett på over 50 milliarder kroner, hvor det aller meste brukes på viktige oppgaver for byens befolkning. I Arbeiderpartiets forslag til budsjett flytter vi på 360 millioner kroner for å få et bedre tilbud til byens befolkning. For å finansiere nødvendige utbygginger for den ventede befolkningsveksten har Oslo kommune allerede måttet ta opp store lån, og Oslo kommune har over 20 milliarder kroner i lån. Denne gjelden er de neste fire årene planlagt å øke med 16 milliarder kroner. Med en samlet gjeld i denne størrelsen er Oslo svært sårbar for renteøkninger. Gjeldsgraden er et mål som viser kommunens lånegjeld som andel av driftsinntektene. I 2014 er det planlagt at Oslo vil ha en gjeldsgrad på 56 %, og denne vil øke til 75 % i Oslo kommune har hatt en sterk vekst i pensjonskostnadene de senere årene, i likhet med resten av kommunesektoren. Måten man beregner pensjonskostnader på gjør at kommunen må sette av mer midler til å betjene fremtidige pensjoner. Oslo kommunes økonomiske handlingsrom vil i årene fremover begrenses ved at en stadig større andel av kommunens frie inntekter vil måtte gå til å betjene økte pensjonsutgifter og finanskostnader ved store lån. Arbeiderpartiet mener derfor det er viktig å ha god styring. Byrådet i Oslo har økt bruken av finansiell leasing, også kalt Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Denne typen finansiering av offentlige bygg har vist seg å være veldig store utgifter i andre land som har brukt mye OPS, som Storbritannia. OPS binder opp mye penger over mange år. Byggene får dessuten en lite fleksibel bruk på grunn av detaljerte kontrakter og blir dyrere enn bygging gjennom vanlige lån. Arbeiderpartiet foreslår derfor at Oslo ikke skal bygge gjennom OPS og sparer da over 20 millioner kroner bare i 2014 på byråkrati som lager OPS-kontrakter. Arbeiderpartiet mener at kommunen må sørge for at alle vi kjøper tjenester fra har anstendige lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte. I en tid der mange nye bygg bygges for kommunen mener vi at det er viktig å intensivere arbeidet med å forhindre sosial dumping. Derfor foreslår vi ekstra ressurser til UKE, slik at de både kan følge opp kontrakter og drive oppsøkende virksomhet direkte på byggeplassene. Arbeiderpartiet mener at de viktigste oppgavene må prioriteres først. Derfor har vi skjøvet noe på vedlikehold av kirker, kalking av plastgraver og investeringer i vei. Vi vil heller bruke investeringsmidler på å bygge og rehabilitere barnehager, kjøpe kommunale boliger til vanskeligstilte og finansiere idrettsanlegg. Arbeiderpartiet foreslår å øke parkeringsavgiften med 20%. Kommunen har det siste året fått mindre inntekter fra parkering, men selv med vår foreslåtte økning vil prisene fortsatt være lavere enn på private parkeringsplasser. Vi ser også at et strengt parkeringsregime og reduksjon i antallet parkeringsplasser på gategrunn i sentrum vil ha en svært positiv miljøeffekt. Økte parkeringsinntekter skal brukes til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, gjøre skoleveiene tryggere, opprettelse av vareleveringslommer og flere drosjeholdeplasser i sentrum. 14

15 OPS sykehjemsetaten OPS Utdanningsetaten OPS UKE Økt parkeringsavgift 20% Forhindre sosial dumping Investering kirke Kalking av plastgraver Mindre gateutbedringer TOTALT

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Behandling Dato Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Innholdsfortegnelse Byrådets budsjetterklæring... 3 Byrådsavdeling for finans... 5 Byrådsavdeling for næring,

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer