Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015"

Transkript

1 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen da byrådet la frem sitt forslag til budsjett for SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Oslo SVs bystyregruppe 1

2 Barnebyen Oslo. SVs budsjettforslag Oslo forventer en befolkningsvekst på rundt nye innbyggere i løpet av Det forventes at Oslo vil ha om lag innbyggere i 2030, mot i 2014 (1.7.14). Dette stiller store krav til bygging av boliger, barnehager, skoler, parker og lekeområder, og utbygging av kollektivtransporten. Årets budsjettforslag fra byrådet viser tydelig behovet for økte inntekter for å hindre kutt i velferd og for å sikre høy kvalitet på barnehager, skoler, kollektivtransport og velferdstilbud. SV ønsker å skape en by som folk trives i der kommunen setter innbyggerne i sentrum og der vi har en miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Byrådets budsjettforslag vil føre til alvorlige kutt i velferden i byen. Etater og bydeler kuttes. Det betyr kutt i vikarbudsjettene i barnehagene, for få ansatte lærere, kutt i rusomsorgen, kutt i barnevernet, kutt i hjemmebaserte tjenester, kutt i forebyggende helsearbeid og kutt i tiltak for barn og unge. Det vil øke forskjellene i byen og gjøre byen mindre solidarisk. En slik utvikling vil SV ikke være med på. SV vil vise en ny retning for byen, der vi satser på bedre oppvekstbetingelser for barn og unge, skaper trygghet for befolkningen og en mer klimavennlig og miljøvennlig by. SV vil at Oslo skal bli verdens beste by å bo i for barn. SV har i budsjett 2015 laget en omfattende barnepakke som skal sikre de minste barna tettere og god oppfølgning. SV styrker kvaliteten i barnehagene, innfører gratis kjernetid i AKS, flere ansatte i skolene, styrker det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i bydelene og innfører bedre spedbarnsomsorg. SV er opptatt av å utvikle en miljøvennlig by med gode skoler, gode barnehager, gode velferdstjenester og trygghet for folk i byen. Utviklingen av Oslo skal gjøre byen grønnere, renere og tryggere og det skal være tett med gode rekreasjonsområder og tilbud nært der folk bor. SV ønsker også i budsjett 2015 å satse på mulighetene for at barn og kan leve et aktivt liv. Byrådet har foreslått en rekke store kutt til de frivillige organisasjonene som gjør en viktig jobb for barn og voksne i en sårbar og utsatt livssituasjon. SV ønsker tvert imot å styrke frivilligheten, og satse på et tett og godt samarbeid med de frivillige organisasjonene og styrker disse i budsjettet. SV er opptatt av at Oslo kommune skal være en god arbeidsgiver, med gode og trygge lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Den storstilte privatiseringen av Oslo fører til det motsatte, der de ansattes lønns- og pensjonsrettigheter blir satt på spill. 2

3 Innholdsfortegnelse Barnebyen Oslo... 2 SVs store satsinger i budsjettet... 5 BARNEPAKKE Ingen kutt Mer penger til bydelene... 9 Velferd og eldre bydelene... 9 Skole Trivsel i barnehage og skole 10 Utleie av skolebygg Frukt og grønt i Osloskolen Leksehjelp Aktivitetsskolen (AKS) Barnehage den beste investeringen i fremtiden er å satse på de aller minste Den grønne byen Byrådet styrer mot kø, kork og kaos i kollektivtrafikken Trygge skoleveier Universell utforming av kollektivtrafikken TT-transporten SV vil styrke satsingen på friluftsliv Økte driftskostnader til Kollektivtrafikken millioner til torg og møteplasser. 20 millioner til nye lekeplasser for barn Avvikling av Oslo Privatisering og kommersialisering av Oslo Boligpolitikken kan ikke overlates til markedet SV vil styrke både kommunale tjenester og samarbeide med frivilligheten Rettshjelp til utsatte grupper Velferd og eldre Kultur

4 Tøyen-avtalen Munch museet Eiendomsskatt Idrett Åsland - Ny flerbruksskytebane Voldsløkka landhockey/kunstisbane, inkl. klubbhus Svømmetilbudet Bad i Oslo

5 SVs store satsinger i budsjettet SV har en storstilt satsning på de aller minste barna i Oslo. SVs mål er at Oslo skal bli en barneby der vi bruker de store pengene på de minste barna. De første årene av et barns liv er de viktigste. Vi vet at en god barndom varer hele livet, og i flere generasjoner. SV foreslår en satsning på over 500 millioner på barna. SV innfører bedre fødselsomsorg, flere ansatte i barnevernet og kompetanseheving. Skolene har opplevd for mange år med kutt. SV foreslår å bevilge 80 mill. mer til flere ansatte i skolen. SV vil ha en større satsing mot mobbing i skolen i barnehagene, og legger inn 10. millioner til dette. SV innfører leksehjelp til alle elevene i grunnopplæringen, innfører kulturskoletimen og frukt og grønt til elevene.sv styrker innsatsen mot frafall i skolen. SVs skolesatsing er på 200 millioner kroner. SV sikrer at gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen. I 2015 starter vi opp i 8 bydeler: bydelene Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og Søndre Nordstrand (85 millioner kroner). SV vil styrke i bydelene og øker bydelsbudsjettene med 335 millioner kroner. SV sikrer to barnehageopptak i året, som en start på veien mot målet om at alle barn som trenger barnehageplass i Oslo skal få det. SV øker antall ansatte i barnehagene og foreslår en økning på 150 millioner til bydelene som er lagt på barnehageområdet. SV har i budsjettet en økt kommunal utbygging av barnehager på 100 mill. SV foreslår 13 mill. mer til kompetanseheving for de ansatte i barnehagene. SV vil ha en grønnere by og satser mer på kollektivtransport, sykkelveier, trygge skoleveier og flere parker, lekeområder, grønt arealer og benker i sentrum. SV vil styrke renholdet i sentrum og innfører bydelsrusken i alle bydeler. Sum 165 millioner kroner. SV innfører fra 1. april 2015 eiendomsskatt for boliger med markedsverdi over 3,7 millioner kroner og for næringseiendom fra Dette gir kommunen en inntekt på omlag 360 millioner kroner i SV styrker det kommunale boligtilbudet med 60 millioner kroner. I dette heftet finner du endringer SV foreslår til byrådets endelige budsjettforslag for Byrådets budsjettforslag finner du her: 5

6 BARNEPAKKE 1 De første årene er de viktigste i barns liv 5-årig opptrappingsplan som starter i 2015 It takes a village to raise a child (afrikansk ordtak En halv milliard til «BARNE PAKKE 1» De første årene av et barns liv er de viktigste. Vi vet at en god barndom varer hele livet, og i flere generasjoner. En god oppvekst og en god barndom for barn er alltid avhengig av et godt samarbeid mellom barnets foreldre, kommunen og barnet selv. Dette handler om tilrettelegging av alle sider ved vårt samfunn som påvirker barns oppvekst, slik som boligene, bomiljøene, fødselsomsorgen, helsestasjonene, barnehagene, skolene, idrett og friluftsliv osv. Det er imidlertid et spesielt ansvar å gi støtte og hjelp til familier som sliter, i kortere eller lengre perioder. Det er også et klart lovmessig og etisk ansvar å bistå barn som opplever omsorgssvikt, mishandling og overgrep. I dag ser vi at det stadig kommer fram historier der barn ikke har fått hjelp til at overgrep og mishandling opphører. De har ikke blitt sett, hørt eller trodd. Oslos barnebefolkning vokser, og det er også derfor viktig å ha et eksplisitt fokus på barns oppvekst, og forebygge problemer og utrygghet blant barn. Vi må gi hjelp til barn når de trenger det. Vi kan og må aldri akseptere at det er barn i Oslo som ikke har trygge og gode oppvekstvilkår og trygg og god omsorg. Derfor har SV laget en oppstart til en 5-årig barnepakke, der forebyggende arbeid får et stort fokus sammen med de tjenestene kommunen har for hjelp til barn i en vanskelig og kritisk situasjon. Å sikre en god barndom handler om mye mer enn barneverntjenesten. SV vil i de neste 5 årene satse på: Bedret fødselsomsorg, ved at alle gravide og nyfødte skal ha hjembesøk fra helsestasjonen. Dette er viktig for å fange tidlig opp barn og familier i risikosonen. Forskning viser at for å sikre at alle får en utdanning og kan klare seg selv, må vi starte tidlig. Da er både gode barnehager og helsestasjoner for alle barn helt sentralt. Helsestasjonene må styrkes betydelig med økt bemanning, slik at de kan ha tettere oppfølging av barn mellom 0-6 år. Helsestasjonene må få økt kompetanse og økt fokus på psykisk helse blant barn. Bydelenes budsjetter må styrkes slik at bydelene får økt handlingsrom til å drive forebyggende arbeid. Gratis kjernetid i barnehagene i Oslo utvides til flere bydeler, og utvides til flere aldersklasser. Dette fordi gode barnehager er en viktig del av barns sosialisering, og bidrar til læring og utvikling på alle nivåer. 6

7 Barnehagenes økonomi må styrkes slik at bemanningsnormen oppfylles, at vi har nok førskolelærere og et tilstrekkelig vikarbudsjett. God kvalitet i barnehagene er forutsetningen for at barnehager er bra for barn. 2 barnehageopptak i året fra 2015, slik at flere barn får komme i barnehage raskere. Dette trappes opp slik at alle barn og foreldre kan være sikker på at de får en barnehageplass når de trenger det. Gratis kjernetid i Aktivitetsskolen skal innføres i alle bydeler i løpet av en treårsperiode. Dette er viktig fordi det utjevner forskjeller barn i dag opplever ved at mange barn ikke får være med på AKS, grunnet familienes økonomi eller prioriteringer. Barn som går på AKS klarer seg jevnt over bedre faglig enn barn som ikke går på AKS. Det handler også om like muligheter for barn til å være med på lek og aktiviteter. Flere lærere i skolen, slik at hvert enkelt barn får muligheter til å utvikle sine evner og talent. Skolen skal ha tid og rom for fysisk aktivitet, alle elever skal sikres leksehjelp og det innføres frukt og grønt på alle skoler som har et ungdomstrinn. Flere helsesøstre, sosialpedagoger og barnevernspedagoger må inn i skolen, med faste stillinger. Dette er viktig for å samarbeide med lærerne for å forebygge mobbing, hjelpe elever som sliter både fysisk og psykisk. Foreldresamtaler i barnehagene og i skolene må også kunne foregå i barnets hjem. Dette vil styrke dialogen hjem-skole/barnehage og kunne fange opp barn som har det vanskelig tidligere enn i dag. I alle deler av oppveksttilbudene for barn skal det i særdeleshet legges vekt på dialog med barn og unge selv, og sikre en styrket deltakelse og medvirkning både i utviklingen av tiltakene og omfanget av disse. Spesielt om barneverntjenesten: Barnevernet må styrkes med flere stillinger, og det bør innføres en bemanningsnorm i barnevernet der ingen saksbehandler kan ha ansvaret for mer enn mellom 9-14 barn. I dag er det eksempler på saksbehandlere som har et oppfølgingsansvar for mellom barn. Mange av sakene er svært komplekse, og barnevernet forteller selv at sakene er blitt tyngre de senere årene. Veksten i antall barn og saksmengden i barnevernet har økt mye mer enn antall stillinger. Dette går utover mulighetene for å ha tett nok oppfølging av det enkelte barn. Dette fører til at det er for liten tid til å snakke med barna og ha tett kontakt med familiene. Det er viktig at barnevernsarbeiderne har tid til å bygge tillitt og trygghet rundt familiene, da endringsarbeid i familiene er en av kjerneoppgavene til barnevernet. Barnevernets ansatte og deres ledere må kontinuerlig sikres kompetanse. Arbeidet de gjør skal i størst mulig grad være basert på forskning og kunnskap om effekter av tiltakene. Derfor må det settes av ressurser til kompetanseheving og kunnskapsoverføringer. Det bør bygges ut et tettere samarbeid mellom tjenestene i barnevernet, NAV, rus og psykiatriomsorgen. I dag er det flere instanser som jobber med samme familier og barn uten at dialogen er god nok. I denne dialogen må barns egne stemmer i større grad bli hørt og tatt på alvor. Barnevernets kontakt med helsestasjonene, BUP, PPT, barnehagene og skolen,må styrkes og videreutvikles, slik at barn får et bedre og mer helhetlig tilbud. 7

8 Oslo kommune må ta tjenestene tilbake til kommunen, å bygge opp egen kompetanse i stedet for å kjøp en rekke hjemmebaserte barneverntjenester fra ulike private firmaer, som kommunen i dag har rammeavtaler med. Avtalene må etter hvert fases ut og kommunen må bygge opp egen kapasitet. Fosterhjemstjenesten må få et økonomisk og faglig løft. Mange barn venter for lenge på gode fosterhjem, og mange barn flytter for ofte fra fosterhjem til fosterhjem, og fosterhjem «sprekker». Bedre oppfølging og kvalitetssikring av fosterhjemmene er nødvendig, gjennom blant annet bedre informasjon, opplæring og tettere veiledning. Kommunen må også foreta en gjennomgang av fosterforeldres rettigheter, arbeidsbetingelser og ivaretakelse. Mer varierte kommunale institusjonstilbud og flere plasser. Noen barn, som trenger døgnbasert omsorg, greier ikke å nyttiggjøre seg fosterhjem, men trenger en institusjon eller institusjonslignende plassering. Utviklingen i Oslo med stadig økt bruk av private institusjonsplasser og nedbygging av det kommunale tilbudet er uheldig. Kommunen må derfor utvikle et eget mer variert og fleksibelt institusjonssystem. Dagens praksis med anbudskonkurranser skaper utrygghet og uforutsigbarhet for barna, derfor bør dette avvikles. Disse tiltakene foreslår SV: 25 millioner til 50 nye saksbehandlerstillinger i barnevernet. Det lages en opptrappingsplan som sikrer en bemanningsnorm i barnevernet. 5 millioner til kompetanseutvikling for ledere og saksbehandlere i barnevernet. 25 millioner til bedre fødselsomsorg, med bl.a. hjembesøk til alle nyfødte, og tettere oppfølging av gravide og nybakte foreldre på helsestasjonene. Forslaget vil innebære omlag 40 nye stillinger. SV øker bydelsbudsjettene med 335 millioner, hvorav 150 millioner til bydelene er øremerket barnehagene for å sikre kvalitet, ved bemanning, vikarbudsjetter, kompetanseheving m.m. I tillegg gis bydelene med dette muligheter til å styrke sitt forebyggende miljøarbeid. Det er også satt av 75 millioner på oppvekst. 20 millioner til å ruste opp det kommunale institusjonstilbudet. Det foreslås en rammeoverføring for prosjektering av nye kommunale institusjonstiltak, som skal dekke utgifter og ressurser til prosjektering, ny bygningsmasse og andre materielle utgifter for å ferdigstille nye institusjonstilbud. 85 millioner settes av til gratis AKS i 8 bydeler (Stovner, Grorud, Bjerke. Alna, Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand). SV tar sikte på at de resterende bydelene innlemmes i budsjett millioner mer til skolen, pengene skal brukes til flere lærere og andre stillinger som sosialpedagoger, barnevernspedagoger og helsesøstre. 18 millioner til leksehjelp til alle elever i skolen (1-10 trinn) 13 millioner til frukt og grønt for alle skoler med ungdomstrinn 3 millioner til etterutdanning av lærere. 10 millioner til tiltak mot frafall i videregående skole. 1 million til kveldsåpen barnehage på Grünerløkka 13 millioner til kurs og kompetanseheving av barnehageansatte 10 millioner til styrking av PPT og utdanningsetaten for å øke innsatsen mot mobbing i barnehage og skole. 8

9 Ingen kutt Mer penger til bydelene Velferd og eldre bydelene Befolkningsveksten i Oslo fører til økt behov for kommunale tjenester som skole, barnehage, helse og kollektivtilbud. Byrådets budsjett inneholder derimot store nedskjæringer i byens velferdstilbud. Bydelene, som faktisk skal sørge for en rekke tjenester til voksne og barn kuttes i byrådets budsjett med om lag 300 millioner kroner. Dette til tross for at befolkningsøkningen er beregnet å være i 2015 på om lag personer. Dette vil innebære dårligere kvalitet for unger i barnehagene og i skolene, og for syke og eldre som trenger omsorg. Bydelene har ansvar for forebyggende arbeid og barnevern. Oslo er den byen i Norge med de største levekårsforskjellene og der barnefattigdommen er størst. Dette tar ikke byrådet på alvor i budsjettfremlegget. Gjennom bydelene ytes det særs viktig tjenestetilbud til byens innbyggere, i alle aldersgrupper. I mange år har bydelene fått store og alvorlige kutt i sine budsjetter. Konsekvensene viser seg på de tilbudene som bydelene har mulighet for å kutte. Spesielt har det gått ut over forebyggende barne- og ungdomstiltak, og det som kalles ikke lovpålagte tjenester. I tillegg har de siste års innstramninger også ført til store kutt i vikarbudsjettene til barnehagene, og etablering av nye barnehageplasser. SV mener at bydelene trenger å styrkes, og foreslår i sitt alternative budsjett i stedet å styrke bydelene med 335 mill. SV fordeler beløpene slik på de ulike rammeområdene: FO1 - Helse og sosial og nærmiljø FO2A - Barnehager FO2B - Oppvekst/barnevern/aktivitetstiltak og skolehelsetjeneste FO3 - Pleie og omsorg FO4 - Økonomisk sosialhjelp Ø Styrkningen gir bydelene penger til å øke innsatsen innenfor barnevernet og helsestasjoner for barn- og ungdom i risikosonen, eller som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Ø Det gir bydelene mulighet til å opprettholde forebyggende tiltak som fritidsklubber for ungdom, oppsøkende team og fritidstiltak for barn og unge. Ø Dette gir midler til nødvendig bemanning i barnehagene og vikarbudsjetter, slik at barna får et trygt og stimulerende barnehagetilbud. Ø Det gjør bydelene i stand til å opprettholde og styrke hjemmetjenesten, og sikre forebyggende innsats for å støtte opp under målet om at den enkelte om ønskelig kan bli boende i sitt hjem. 9

10 Skole Den viktigste ressursen for å sikre en god skole, der den enkelte elev får utviklet sine talenter, er gode lærere. Dyktige lærere og tilstrekkelig mange lærere er det viktigste for å satse på kvalitet og innhold i skolen, slik at vi sikrer at barna våre får tilpasset opplæring og trives i skolen. Det forventes omlag 1400 flere elever i 2015 i grunnskolen, samtidig som byrådet foreslår å kutte store summer i skolebudsjettet. SV har store ambisjoner for osloskolen. Gjennom en sterk offentlig fellesskole skal alle sikres kunnskap og ferdigheter til å møte voksenlivet. SV foreslår et alternativt budsjett som gir flere lærere og økte ressurser til skolen. Det har blitt færre lærere i skolen sett i forhold til elevtallsveksten, og byrådets budsjettforslag vil innebære en ytterligere reduksjon. Byrådet legger opp til at en elev skal koste 80 prosent av det den egentlig koster. Beregnet ut fra Utdanningsetatens konsekvensanalyse vil dette bety at det vil bety en reduksjon i lærerårsverk i Osloskolen i SV ønsker å gå motsatt vei og foreslår 80 millioner til flere lærere/ansatte i skolen. SV vil frigjøre lærernes tid til undervisning og oppfølging av hver enkelt elev. Antall elever pr. lærer i vanlige undervisningstimer i grunnskolen (gruppestørrelse 2) er høyest i Oslo, sammenlignet med de ti andre største byene i Norge. SV ønsker å forhindre kutt i videregående skole og voksenopplæringen, og legger inn midler til dette i budsjettet. Over mange år har det blitt flere elever og færre lærere i Osloskolen og klasserommene er fulle. Denne trenden ønsker SV å snu. Byrådet gjør for lite for å redusere frafallet i videregående skole. Til tross for at byrådets mål er at 90 % skal fullføre og bestå videregående innen 2015, viser tallene fra 2011 at bare 74,8 prosent besto. For lærlinger med ungdomsrett (ungdom med rett til videregående skole) var det 63,1 % som fullførte. SV mener at frafallet i Osloskolen er for høyt, spesielt blant yrkesfaglige elever. Vi ønsker flere tiltak for å redusere frafallet, og styrker derfor bevilgningen til yrkesopplæringen med til sammen 20 millioner kroner. Midlene skal fordeles på tiltak mot frafall og til utstyr på yrkesfag. SV legger inn penger i sitt budsjett til flere lærlingplasser. Trivsel i barnehage og skole Resultatet fra elevundersøkelsen viser at mobbing og krenkelser og er et alvorlig problem i Osloskolen. Resultatene viser at vi må intensivere arbeidet mot mobbing og krenkelser i Osloskolen og vi må påbegynne en systematisk satsning i Oslobarnehagene mot mobbing. Elevundersøkelsen viser at 4,2 prosent av elevene i grunnopplæringen i Oslo oppgir at de blir mobbet to eller tre ganger i måneden og 10 prosent av elevene svarer at de har blitt gjort narr av eller ertet slik at de har blitt lei seg to-tre ganger i måneden. 50 prosent av elevene som er krenket opplever at skolene ikke visste eller gjorde noe for å hjelpe. Dette mener SV er alvorlig. Og foreslår å styrke innsatsen mot mobbing i barnehage og skole med 10 millioner. 10

11 Utleie av skolebygg Etterspørselen for utleie av skolebygg er stor, det er viktig at Oslo legger til rette for at organisasjoner og spesielt barn og unge har mulighet for å leie skolelokalene gratis. Det er en underfinansiering i byrådets budsjett med 16. millioner kroner. SV foreslår å legge inn 16 millioner i sitt budsjett for å sikre åpne og tilgjengelige skoler etter skoletid. Frukt og grønt i Osloskolen Resultatene fra ny følgeforskning viser at gratis frukt i skolen er effektivt for å bedre skolebarns inntak av frukt og grønt. Forskningen viser at barn som tidligere var storforbrukere av brus og snacks, er de elevene som har størst nedgang i forbruk av denne type mat, når de fått gratis frukt. Elever med gratis frukt rapporterer om mindre overvekt åtte år etter de var med i ordningen, enn elevene som ikke fikk det samme tilbudet. SV er opptatt av å forebygge helseproblemer blant barn, og har lenge vært bekymret for de fedmeproblemer som vi ser hos barn, og den ulikhet i helse vi ser blant barn, knyttet til deres sosioøkonomiske bakgrunn. SV mener det er viktig at vi også utvikler en politikk på det helseforebyggende og helsefremmende området som er mest mulig kunnskapsbasert og kan basere seg på forskning som viser klare sammenhenger. Nå finnes det så mye forskning som klart viser sammenhengen mellom gratis skolefrukt og helsegevinster hos barn, at vi mener Oslo bystyre må ta kunnskapen i bruk i praktisk politikk. SV foreslår å innføre gratis frukt og grønt i ungdomstrinnet og de skoler som har ungdomstrinn. Leksehjelp Staten har bevilget 12 millioner til Oslo kommune til leksehjelp, og disse midlene er fordelt til trinn. Med endringen som er gjort med at en ikke skal ha leksehjelp fra trinn har gjort at mange foreldre i Osloskolen har fått beskjed om at deres barn mister sitt tilbud om leksehjelp, og SV har fått flere skarpe reaksjoner på dette. Tidlig innsats og leksehjelp er et viktig virkemiddel for å sikre barn muligheter for å utvikle sine evner og potensialer. Det er viktig for barna å komme tidlig i gang med gode vaner som rutiner for lekser. I tillegg vil det å få hjelp på skolen til lekser utjevne forskjellene og urettferdigheten som er mellom de barna som får mye hjelp hjemme og de som ikke får hjelp. SV mener at dette viser at det er viktig å sikre at det er høy kvalitet på det leksehjelp tilbudet som gis. Der en gir en god kvalitet fører dette til mestring og bidrar positivt til opplæringen. SVs styrking av leksehjelp vil sikre leksehjelp for alle elevene fra trinn i skolen. Det koster i tillegg årlig omlag 24 mill. å innføre leksehjelp på alle trinn i skolen. SV foreslår å innføre leksehjelp fra trinn fra 1. januar 2015 og fra trinn fra august SV 11

12 legger inn 18 mill. ekstra til leksehjelp og 1 mill. i økning til leksehjelp av frivillige organisasjoner. Aktivitetsskolen (AKS) Osloskolens aktivitetsskole er systematisk sosialt segregerende. Mens over 95 % av elevene i klasse på skoler som Bestum, Vinderen, Tåsen og Grefsen skole går på AKS, var det bare en av tre elever på skoler som Mortensrud og Tøyen som brukte tilbudet før SV innførte gratis halvdagsplass på disse aktivitetsskolene. Gjennom forsøk som den rød-grønne regjeringen innførte på Mortensrud skole ser man at deltagelsen har blitt ekstremt høy fra en dekningsgrad på 41% til en dekningsgrad på 88%. Det samme ser man når SV gjennom Tøyen- Munch avtalen fikk gjennomført det skal innføres gratis halvdagsplass på Tøyen skole. På Tøyen skole var dekningsgraden på 29% og i dag er den på 99%, derav 100% dekning på 1. og 2. trinn. Dette viser at AKS er for dyrt for svært mange. I tillegg er innholdet ujevnt. SV vil gjennomføre en AKS-satsning i Oslo og vil trappe opp tilbudet om gratis halvdagsplass i AKS, samt styrke kvaliteten i Aktivitetsskolen i Oslo. SV legger inn 85 millioner til gratis halvdagsplass i aktivitetsskole fra 1.august 2015 i åtte bydeler: Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Resterende bydeler skal få gratis halvdagsplass Ø Elevene som går på AKS har en bedre sosial utvikling Ø Elevene som går på AKS lærer norsk raskere Ø Elevene som går på AKS får bedre karakterer 12

13 Disse tiltakene foreslår SV bevilgninger til: Gratis aktivitetsskole SV legger inn 85 millioner til gratis halvdagsplass i aktivitetsskole fra 1.august 2015 i åtte bydeler: Gamle Oslo, Sagene, Grûnerløkka, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Dette er første steget for å satse på gratis halvdagsplass på AKS i hele Oslo SV vil innføre gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen i hele Oslo. Flere lærere og etterutdanning i grunnskolen SV styrker rammebevilgningen til grunnskolen med 80 millioner slik at vi kan få flere lærere og andre yrkesgrupper i skolen. I tillegg øker SV budsjettet med 3 millioner til etterutdanning av lærere. Åpne og tilgjengelige skolebygg SV foreslår å øke budsjettet med 16 mill kroner får å sikre åpne skolebygg på ettermiddag og kveldstid. Styrket satsing på videregående skole 10 millioner ekstra til tiltak for å redusere frafall og styrke videregående skole. 10 millioner ekstra til utstyr på yrkesfaglige skoler. Kulturskolesatsing- opprettholde gratis time på kulturskolen i skolen SV vil opprettholde en gratis time for skolebarn i kulturskolen og foreslår 7,2 millioner. SV øker budsjettet til kultur- og musikkskolen (OMK) med 1 mill. kroner. De viktigste oppgavene for OMK framover er å redusere ventelistene, utvide tilbudet med flere kulturstasjoner i bydelene og gi et bedre tilbud til korps, kor og orkestre som benytter seg av OMKs ansatte. Flere lærlinger i kommunen SV styrker posten for inntak av lærlinger i kommunen med 3 millioner. Bedre elevenes svømmetilbud SV legger inn 1 millioner kroner til prosjektering av svømmebasseng knytte til nye skoler. Frukt og grønt i skolene SV vil gi elevene frukt og grønt i skoler med ungdomstrinn - 13,1 millioner kroner Styrking av PP- tjenesten og etaten for å styrke antimobbearbeidet i skole og barnehage SV har en øker budsjettet til PPT med 5 millioner for å satse på forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen og skolene, samt 5 million til utdanningsetaten for tiltak mot mobbing i barnehage og skole. 13

14 Mer penger til voksenopplæringen Styrking av voksenopplæringen 5 millioner. Leksehjelp til alle trinn i grunnskolen. SV styrker leksehjelpen i skolen til å gjelde alle trinn i skolen og foreslår i budsjettet å bevilge 18. mill. til leksehjelp til alle trinn i grunnskolen. Leksehjelp i frivillige organisasjoner SV vil ønsker å styrke leksehjelp til frivillige organisasjoner med 1 mill. 14

15 Barnehage den beste investeringen i fremtiden er å satse på de aller minste Oslo er den kommunen med lavest barnehagedekning i Norge, med 85 prosent. I 2013 ble dekningsgraden for barn i aldersgruppen 1-5 år redusert fra 85,3 prosent til 85 prosent i Oslo, fordi det ikke ble bygget nok barnehageplasser. Byrådet legger i budsjettet opp til å bygge netto 350 nye barnehageplasser. Dette er minst 1000 plasser for lite og mange flere barn som trenger barnehageplass vil ikke få det, dette skjer samtidig som barnehagene får store kutt i budsjettet. Det er om lag barn i barnehagen i Oslo dvs. fem av seks Oslobarn i alderen 1-5 år. Foreldrene skal være trygge på at ungene har et trygt og godt tilbud, der hvert enkelt barn blir sett og får utviklingsmuligheter. Barna skal få leke, lære og ha det gøy. SV mener at barnehagene i Oslo må styrkes og prioriteres. Det er med bekymring at SV ser at barnehagene og de yngste barna har blitt en salderingspost i byrådets budsjettforslag. SV er bekymret over at det meldes om at det mer er regelen at det ikke tas inn vikarer ved sykdom i de kommunale barnehagene før etter 16. dager. Byrådet foreslår at barnehageutbyggingen først og fremst skal foretas i privat regi i budsjettet for 2015 og fremover. I 2015 legges det opp til etablering av i overkant av 700 private plasser og en avvikling av i underkant av 400 kommunale plasser. For hele økonomiplanplanperioden er tallene henholdsvis ca nye private plasser og en avvikling av kommunale plasser. SV foreslår 100 mill. til bygging av nye kommunale barnehager i budsjettet og at utsalget av kommunale barnehager stoppes. Og at en satser på økt rehabilitering av de kommunale barnehagene. SV mener at Oslo kommune må ha et bedre system som sikrer og rekrutterer tilstrekkelig kompetanse i barnehagene. At Oslo har om lag 765 dispensasjoner fra førskolelærerkravet, mener SV er alvorlig. Barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte i barnehagen. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er bærebjelken i å utvikle barnehagene til å bli et godt pedagogisk og sosialt tilbud for det enkelte barn. Derfor er det viktig å styrke etter- og videreutdanningen, samt AFP utdanningen. SV legger inn penger til dette. Desto lengre barna har gått i barnehage, desto bedre er leseferdighetene. Forskning viser at de barn som fikk god språkstimulering i barnehagen, men ikke hjemme, gjorde det bedre enn de som hadde rik språkstimulering hjemme, men ikke i barnehagen. En god barnehage kan utjevne sosiale forskjeller i forhold til språk og leseferdigheter. SV er opptatt av å styrke kompetansen og språkutviklingen hos barn i barnehagen og legger inn ekstra penger i budsjettet til dette. SV ønsker at barn skal få barnehageplass når de trenger det. Med byrådets budsjettforslag vil dette ikke kunne gjennomføres. Det legges ikke opp til å bygge nok barnehager i året. For å sikre god kvalitet og mange nok kompetente voksne i barnehagen er det viktig at kommunen bruker mer penger på kvalitet og sikrer god grunnbemanning, og et tilstrekkelig bemanningsog vikarbudsjett. SV vil i tillegg at kommunen skal bygge ut, ansette og drifte barnehager og legger opp til det i sitt alternative budsjett. 15

16 Finansieringen for de private barnehagene er nå tilnærmet lik de private barnehagene får en økning i budsjettet fordi de fra 1.august 2014 har fått 98 prosent statlig finansiering. SV mener at det skal stilles likeverdige kvalitetskrav til private barnehager og kommunale barnehager. Det er viktig at en har like overgangsordninger fra barnehage til skole, at alle deltar i samarbeid med barnevern og deltar i foreldreundersøkelsen på lik linje osv. samt at en har tilnærmet lik lønns- og pensjonsrettigheter i private og kommunale barnehager. SV satser i sitt budsjett på økte ressurser til: Driftsmidler til barnehagene SV mener at det nå er nødvendig med et kvalitets- og kompetanseløft i barnehagene. SV legger inn 335 millioner mer til bydelene i budsjettet og prioriterer innenfor dette rammeområde FO2 som er barnehage, med 150 millioner. Dette for å kunne gjennomføre to barnehageopptak i Oslo og på sikt løpende opptak, for å få kunne tilby de foreldre og barn som ønsker barnehage plass en god barnehage. Investering av nye kommunale barnehager Oslo har hatt en stor vekst i barnehageutbyggingen de siste årene. Dette har stilt kommunen overfor store utfordringer knyttet til utbygging og drift. SV ønsker å øke den kommunale utbyggingen av barnehagene og legger inn 100 millioner ekstra i budsjettet til dette. Rehabilitering av barnehager SV legger inn 20 millioner kroner ekstra til rehabilitering av kommunale barnehager. Prosjektering av nye kommunale barnehager SV bruker 3 millioner til prosjektering av nye kommunale barnehager Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning SV foreslår å øke midlene med 5. mill til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Etter- og videreutdanning for de ansatte Styrking av etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagen legger SV inn 5 millioner. Styrket språkutvikling SV styrke kompetansen og språkutviklingen hos barn i barnehagen med 3 millioner. Økt satsning mot mobbing Økt satsning på tiltak mot mobbing i barnehage og skole på 5 millioner, samt styrking av PPT på 5 millioner. Til sammen 10 millioner kroner på økt satsning mot mobbing i skole og barnehage. Kveldsåpen barnehage på Grünerløkka SV foreslår å bevilge 1 mill kroner til kveldsåpen barnehage på Grünerløkka. 16

17 Den grønne byen Byrådet styrer mot kø, kork og kaos i kollektivtrafikken Oslo kommune har vedtatt at all vekst i trafikk skal tas på kollektiv, sykkel og gange. Ruter sier at det er nødvendig med en vekst på 5 pst, dersom kollektivtrafikken skal ta all vekst i motorisert trafikk. Likevel planlegger byrådet kun for en 2 pst vekst i kollektivtilbudet i Dette betyr at vi ikke kommer til å nå de politiske vedtak bystyret har fattet. Allerede i dag er kapasiteten i rushtiden sprengt på buss, trikk og bane. Byrådets budsjett vil kunne føre til trangere og manglende kapasitet fremover på busser, trikker og baner. Økt kapasitet krever store investeringer. SV er glad for at det er bred politisk enighet om at vi trenger en ny t-banetunnel, A-hus bane og Fornebubane. Den store bekymringen er imidlertid at disse tiltakene ikke er finansiert. I tillegg er det store vedlikeholdsetterslep, på 6 milliarder kroner. Ruter opplyser selv at de trenger 900 millioner kroner årlig for vedlikehold og nødvendig reinvesteringer, dette er 800 millioner kroner mer enn det som ligger i årets budsjett. Manglende finansieringsplan for de store nye og helt nødvendige investeringer i ny-t banetunell, A-hus bane og Fornebu bane er sterkt bekymringsfullt. De statlige bymiljøpakkene og Statens lovnader om 50 pst finansiering er ikke tilstrekkelig til å løse morgendagens utfordringer. Ruter har fremmet 100 tiltak for bedre fremkommelighet for busser og trikker. Bare noen av disse er gjennomført i SV mener dette er for lite og for svakt. Byrådet bør snarlig komme med en tidsplan for hvordan de vil gjennomføre de resterende tiltakene. Det haster å sikre raskere og bedre fremkommelighet for trikker og busser. Dette handler om å utnytte infrastrukturen på en bedre måte. Ved å sikre økt framkommelighet, lage egne kollektivtraseer, fjerne parkeringsplasser, så kan en også lettere øke frekvensen på buss og trikketilbudet. SV foreslår 8.millioner i økning på budsjettet for å gjennomføre Ruters fremkommelighetstiltak. Å bedre framkommeligheten for busser og trikker haster i Oslo. Trikker og busser står i rushtiden i kø, og det er dårlig økonomisk utnyttelse av infrastrukturen. Derfor vil SV raskt innføre de fremkommelighetstiltakene som Ruter har bedt om. Flere gater skal gjøres om til rene kollektivgater, og det skal fjernes en del gateparkering, spesielt der busser og trikker kjører. For å sikre bedre fremkommelighet for busser og trikker vil SV fjerne parkeringsplasser i indre by og øke parkeringsavgiften med 60% Dette vil gi kommunen 68 millioner kroner i økt inntekt. SV vil innføre parkeringsavgift på kveldstid i sentrum og de bydeler som har beboerparkering. SV mener at det er viktig at byrådet kommer tilbake med en sak om hvordan dette kan gjøres for å forhindre større utfordringer for beboerne. SV vil også at kommunen skal søke samferdselsdepartementet om å få økt bøtene i forbindelse med feilparkering på 17

18 kommunale plasser, dette vil gi kommunen inntekter vi kan bruke på kollektivsatsingen og sykkelsatsingen. Trygge skoleveier SV vil at barn skal kunne gå trygt til og fra skolen. Mange barn er i dag redde fordi skoleveien er utrygg. Dette vil SV gjøre noe med. Derfor vil vi i årene som kommer ha økt satsing på trygge skoleveier. SV ønsker også at flere, både voksne og barn skal sykle til og fra skole, jobb og aktiviteter. Da må vi få bygget ut flere sykkelveier og sikre bedre vedlikehold av sykkelveiene både sommer og vinter. Universell utforming av kollektivtrafikken Det er mye som er blitt bedre når det gjelder universell utforming av kollektivtransporten i Oslo, men det gjenstår mye arbeid, før personer med ulike former for funksjonsnedsettelser har muligheter for å bruke alle deler av kollektivtransporten. SV er glad for at Oslo bystyret har vedtatt at Oslo skal være universelt utformet innen Alle nye kjøp og investeringer må ha som mål å sikre universell utforming. SV vil understreke betydningen av å videreføre dialogen med de ulike brukergruppenes organisasjoner. TT-transporten Etterspørselen etter TT transport har sammenheng med hvor universelt utformet kollektivtransporten er. Likevel vil det være grupper som i hele eller deler av året vil trenge TT kjøring. En god TT transport er en forutsetning for aktiv deltakelse i samfunnet. SV er derfor glad for at Oslo har valgt å ha en av landets beste TT tjenester. Prisene på TT reisene bør være det samme som prisen på kollektivreiser. Det bør også gis muligheter for rabatterte priser slik det er vanlig for kollektivreisende ellers. Et månedskort, og klippekort skal ha lik pris for Ruters reisende, så vel som for de som reiser kollektivt. SV vil styrke satsingen på friluftsliv Både for folkehelsen og for tryggheten og trivselen i byen er det viktig å ta vare på, sikre grønne lunger og parker i byen. SV vil ha flere torg, møteplasser og lekeplasser for ungdom, voksne og barn. SV vil ha flere benker i Oslo sentrum. SV berømmer det arbeidet som mange frivillige gjør knyttet til Rusken arbeidet over hele byen. SV vil ha Byrusken i alle bydelene. Økte driftskostnader til Kollektivtrafikken SV plusser på 60 millioner kroner til drift og kjøp av transporttjenester, samt stengning av gater til rene kollektivtraseer. Dette sikre bedre fremkommelighet for trikk, og et bedre busstilbud med raskere fremkommelighet og flere avganger. Selv om det de siste årene er gjort et viktig arbeid for å forenkle og rasjonalisere samferdselssektoren, er det fortsatt store potensialer i å forenkle selskapsstrukturen og effektivisere og slanke byråkratiet. SV har derfor i tråd med tidligere rapporter lagt inn et ytterligere besparelse på 50 millioner i forenklingsarbeidet. Ruter har i sin egen konsekvensanalyse sagt at det mangler 60 mill. for å ta den økte trafikkveksten i

19 20 millioner til torg og møteplasser. 20 millioner til nye lekeplasser for barn og ungdom SV foreslår i å bevilge 20 millioner for å ruste opp møteplasser og 20 millioner til å etablere lekeplasser med treningsutstyr i sentrum. Folkehelsearbeidet i kommunen handler mye om å sørge for at det er lagt til rette for at innbyggerne selv kan ta sunne valg. Det handler om samfunnsplanlegging og prioriteringer at det finnes lekeområder og andre rekreasjonsområder inne i Oslo er svært viktige for mosjon, frisk luft, opplevelse og sosialt liv. Bylivsundersøkelsen i Oslo sentrum 2014 dokumenterer at det er stort behov for opprustning av Oslo sentrums torg og møteplasser, samt at barn ikke er prioritert i byrommet i Oslo sentrum. Det er et voldsomt etterslep og budsjettforslaget til byrådet legger ikke opp til at det skal bli bedre. SV mener at det må etableres nye benker/sitteplasser i Oslo sentrum. Bylivsundersøkelsen viser at det er stor mangel på «gratis» sitteplasser i Oslo sentrum. SV satser i sitt alternative budsjett på økte ressurser til: Økte driftskostnader til Kollektivtrafikken SV plusser på 60 millioner kroner til drift og kjøp av transporttjenester, Trygge skoleveier SV plusser på budsjettet med 20 millioner i investeringer for å trygge skoleveier. Torg og møteplasser SV plusser på 20 millioner til å oppgradere torg og få flere gode møteplasser i byen. Herunder flere benker i sentrum og treningsapparater i parker. Lekeplasser SV plusser på 20 millioner kroner til flere lekeplasser for barn og unge, med utgangspunkt i de gode erfaringene vi har med lekeplassen i Frognerparken (Frognerborgen). Vedlikehold av dammer og fontener SV foreslår å øke vedlikeholdet av dammer og fontener i Oslo med 4 millioner Bedre fremkommelighet for busser og trikker Ruter har fremmet 100 tiltak for bedre fremkommelighet for busser og trikker i Oslo. SV foreslår i budsjettet 7 millioner for å øke gjennomføringen av disse tiltakene. Flere gang og sykkelveier SV plusser på 20 millioner i investeringer til nye sykkelveier, utenfor hovedsykkelveinettet. 19

20 Økt satsning på renhold i Oslo. Det foreslåtte budsjettet for renhold av gater og parker fører til at det ikke vil komme flere søppelkasser og heller ikke oftere renovering av gater og parker. SV foreslår å øke renholdet med 10 mill kroner. Fontener i Oslo Oslo har mange fontener og dammer. For mange av disse er tidvis ute av drift. SV ønsker å intensivere arbeidet med å vedlike holde byens fontener og bekker og foreslår 4 mill. til dette i budsjettet. Ny T-banetunnel SV setter av 5 millioner kroner til oppstart av prosjektering av ny T-banetunnel. Fisk i Osloelevene SV øker tilskuddet til Oslomarkas Fiskeadministrasjon med 1 million Kraftig økning i parkeringsgebyr og nedtrapping av parkeringsplasser i Oslo Indre by SV foreslår i sitt budsjett forslag å øke avgiften på parkering i Oslo med 60%. Dette vil gi en økt inntekt på ca 68 million kroner. SV foreslår å innføre kveldsparkeringsavgift i sentrum og bydeler med beboerparkering. 30 millioner i inntekt. I tillegg vil SV at Byrådet ber Samferdselsdepartementet om mulighetene for å fordoble parkeringsbøtene, der biler er feilparkert. Det vil også kunne gi kommunen inntekter på flere titallsmillioner kroner, om det gis muligheter for det. 20

SVs forslag til budsjett

SVs forslag til budsjett Oslo SVs bystyregruppe -Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar de nødvendige grepene for

Detaljer

SVs alternative budsjett 2015

SVs alternative budsjett 2015 SVs alternative budsjett 2015 Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler 1 000 Tilfeldige utgifter etter bystyrets 102 bestemmelse

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

SVs alternative budsjett 2014

SVs alternative budsjett 2014 SVs alternative budsjett 2014 SV Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler 2 000 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Grorud Venstres program for 2015-19

Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstre er det grønne og sosialliberale partiet i bydel Grorud. Venstre har alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01346-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet 23138106 Oslo Byrådsavdelingen for finans

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

SVs alternative forslag til budsjett og økonomiplan

SVs alternative forslag til budsjett og økonomiplan Oslo SVs bystyregruppe SVs alternative forslag til budsjett og økonomiplan 2013 SVs merknader MERKNADER Finanskomiteen GENERELT Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV presenterer et helhetlig alternativer

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger 30. april 2014 Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger En historisk satsing på kommunale boliger Oslo kommune er blitt enige med OBOS om å kjøpe 617 av OBOS utleieboliger for 1,35 mrd kroner.

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Kristiansand Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Kristiansand Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2015 2018 1 Innledning Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata).

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldte spørsmål fra SV: Anbud - flytting til Marstrandgata

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Grünerløkka BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Generelt forslag: R0 For små budsjettrammer til bydelene Byrådets forslag til budsjett gir bydelene og bydel Grünerløkka alt for små rammer

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

BUDSJETT 2013 Fremskrittspartiets endringsforslag

BUDSJETT 2013 Fremskrittspartiets endringsforslag Eldre og sosiale tjenester Drift Kapital FO3 Pleie og omsorg Hjemmetjenesten 30 000 000 Eldresentrene 10 000 000 Øke antall TT reiser med 20 for de over 67 år 8 150 000 Redusere prisøkning egenandel TT

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg?

Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg? TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg? Skien, 07. mars 2013 Hvorfor folkehelsearbeid? Velferdsstaten under press Etterspørselspress Organisatorisk press Forventningspress økonomisk

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [13/01790-6] Sak 171 Bystyremelding nr. 2/2013 - Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo - For økt folkehelse og trivsel - Byrådssak 228 av 19.12.2013 Sendt til byrådet.

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar.

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. BARNEHAGE 1. Barnehageloven angir maksimalt antall barn pr. pedagogisk leder i barnehagen. Den sier 7-9 barn under 3 år og 14-18 barn

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Bydelsprogram for Bjerke Venstre. for perioden 2015 2019

Bydelsprogram for Bjerke Venstre. for perioden 2015 2019 Bydelsprogram for Bjerke Venstre for perioden 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Liberal bydel... 3 En bydel i vekst... 3 Grønn bydel... 4 Miljø... 4 Samferdsel... 4 Grønn byutvikling...

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Ulike elever like muligheter

Ulike elever like muligheter Uttalelse vedtatt på Årsmøtet i Oslo SV 24.03.12 Ulike elever like muligheter Osloskolen er en god skole for mange. Skolene har god tilgang på kompetente lærere og ledere, og på kompetansemiljøer. Men

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Lokalprogram for Søndre Nordstrand

Lokalprogram for Søndre Nordstrand Lokalprogram for Søndre Nordstrand Sammen for en grønn og rettferdig bydel Kandidater fra SV til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand fra venstre: Zakia Khairhoum, Ismail Ali Ahmed, Erlend Tynning Larsen,

Detaljer

A lternativt budsjett 2011,

A lternativt budsjett 2011, A lternativt budsjett 2011, økonomiplan 2011 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrP presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer