Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015"

Transkript

1 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen da byrådet la frem sitt forslag til budsjett for SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Oslo SVs bystyregruppe 1

2 Barnebyen Oslo. SVs budsjettforslag Oslo forventer en befolkningsvekst på rundt nye innbyggere i løpet av Det forventes at Oslo vil ha om lag innbyggere i 2030, mot i 2014 (1.7.14). Dette stiller store krav til bygging av boliger, barnehager, skoler, parker og lekeområder, og utbygging av kollektivtransporten. Årets budsjettforslag fra byrådet viser tydelig behovet for økte inntekter for å hindre kutt i velferd og for å sikre høy kvalitet på barnehager, skoler, kollektivtransport og velferdstilbud. SV ønsker å skape en by som folk trives i der kommunen setter innbyggerne i sentrum og der vi har en miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Byrådets budsjettforslag vil føre til alvorlige kutt i velferden i byen. Etater og bydeler kuttes. Det betyr kutt i vikarbudsjettene i barnehagene, for få ansatte lærere, kutt i rusomsorgen, kutt i barnevernet, kutt i hjemmebaserte tjenester, kutt i forebyggende helsearbeid og kutt i tiltak for barn og unge. Det vil øke forskjellene i byen og gjøre byen mindre solidarisk. En slik utvikling vil SV ikke være med på. SV vil vise en ny retning for byen, der vi satser på bedre oppvekstbetingelser for barn og unge, skaper trygghet for befolkningen og en mer klimavennlig og miljøvennlig by. SV vil at Oslo skal bli verdens beste by å bo i for barn. SV har i budsjett 2015 laget en omfattende barnepakke som skal sikre de minste barna tettere og god oppfølgning. SV styrker kvaliteten i barnehagene, innfører gratis kjernetid i AKS, flere ansatte i skolene, styrker det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i bydelene og innfører bedre spedbarnsomsorg. SV er opptatt av å utvikle en miljøvennlig by med gode skoler, gode barnehager, gode velferdstjenester og trygghet for folk i byen. Utviklingen av Oslo skal gjøre byen grønnere, renere og tryggere og det skal være tett med gode rekreasjonsområder og tilbud nært der folk bor. SV ønsker også i budsjett 2015 å satse på mulighetene for at barn og kan leve et aktivt liv. Byrådet har foreslått en rekke store kutt til de frivillige organisasjonene som gjør en viktig jobb for barn og voksne i en sårbar og utsatt livssituasjon. SV ønsker tvert imot å styrke frivilligheten, og satse på et tett og godt samarbeid med de frivillige organisasjonene og styrker disse i budsjettet. SV er opptatt av at Oslo kommune skal være en god arbeidsgiver, med gode og trygge lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Den storstilte privatiseringen av Oslo fører til det motsatte, der de ansattes lønns- og pensjonsrettigheter blir satt på spill. 2

3 Innholdsfortegnelse Barnebyen Oslo... 2 SVs store satsinger i budsjettet... 5 BARNEPAKKE Ingen kutt Mer penger til bydelene... 9 Velferd og eldre bydelene... 9 Skole Trivsel i barnehage og skole 10 Utleie av skolebygg Frukt og grønt i Osloskolen Leksehjelp Aktivitetsskolen (AKS) Barnehage den beste investeringen i fremtiden er å satse på de aller minste Den grønne byen Byrådet styrer mot kø, kork og kaos i kollektivtrafikken Trygge skoleveier Universell utforming av kollektivtrafikken TT-transporten SV vil styrke satsingen på friluftsliv Økte driftskostnader til Kollektivtrafikken millioner til torg og møteplasser. 20 millioner til nye lekeplasser for barn Avvikling av Oslo Privatisering og kommersialisering av Oslo Boligpolitikken kan ikke overlates til markedet SV vil styrke både kommunale tjenester og samarbeide med frivilligheten Rettshjelp til utsatte grupper Velferd og eldre Kultur

4 Tøyen-avtalen Munch museet Eiendomsskatt Idrett Åsland - Ny flerbruksskytebane Voldsløkka landhockey/kunstisbane, inkl. klubbhus Svømmetilbudet Bad i Oslo

5 SVs store satsinger i budsjettet SV har en storstilt satsning på de aller minste barna i Oslo. SVs mål er at Oslo skal bli en barneby der vi bruker de store pengene på de minste barna. De første årene av et barns liv er de viktigste. Vi vet at en god barndom varer hele livet, og i flere generasjoner. SV foreslår en satsning på over 500 millioner på barna. SV innfører bedre fødselsomsorg, flere ansatte i barnevernet og kompetanseheving. Skolene har opplevd for mange år med kutt. SV foreslår å bevilge 80 mill. mer til flere ansatte i skolen. SV vil ha en større satsing mot mobbing i skolen i barnehagene, og legger inn 10. millioner til dette. SV innfører leksehjelp til alle elevene i grunnopplæringen, innfører kulturskoletimen og frukt og grønt til elevene.sv styrker innsatsen mot frafall i skolen. SVs skolesatsing er på 200 millioner kroner. SV sikrer at gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen. I 2015 starter vi opp i 8 bydeler: bydelene Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og Søndre Nordstrand (85 millioner kroner). SV vil styrke i bydelene og øker bydelsbudsjettene med 335 millioner kroner. SV sikrer to barnehageopptak i året, som en start på veien mot målet om at alle barn som trenger barnehageplass i Oslo skal få det. SV øker antall ansatte i barnehagene og foreslår en økning på 150 millioner til bydelene som er lagt på barnehageområdet. SV har i budsjettet en økt kommunal utbygging av barnehager på 100 mill. SV foreslår 13 mill. mer til kompetanseheving for de ansatte i barnehagene. SV vil ha en grønnere by og satser mer på kollektivtransport, sykkelveier, trygge skoleveier og flere parker, lekeområder, grønt arealer og benker i sentrum. SV vil styrke renholdet i sentrum og innfører bydelsrusken i alle bydeler. Sum 165 millioner kroner. SV innfører fra 1. april 2015 eiendomsskatt for boliger med markedsverdi over 3,7 millioner kroner og for næringseiendom fra Dette gir kommunen en inntekt på omlag 360 millioner kroner i SV styrker det kommunale boligtilbudet med 60 millioner kroner. I dette heftet finner du endringer SV foreslår til byrådets endelige budsjettforslag for Byrådets budsjettforslag finner du her: 5

6 BARNEPAKKE 1 De første årene er de viktigste i barns liv 5-årig opptrappingsplan som starter i 2015 It takes a village to raise a child (afrikansk ordtak En halv milliard til «BARNE PAKKE 1» De første årene av et barns liv er de viktigste. Vi vet at en god barndom varer hele livet, og i flere generasjoner. En god oppvekst og en god barndom for barn er alltid avhengig av et godt samarbeid mellom barnets foreldre, kommunen og barnet selv. Dette handler om tilrettelegging av alle sider ved vårt samfunn som påvirker barns oppvekst, slik som boligene, bomiljøene, fødselsomsorgen, helsestasjonene, barnehagene, skolene, idrett og friluftsliv osv. Det er imidlertid et spesielt ansvar å gi støtte og hjelp til familier som sliter, i kortere eller lengre perioder. Det er også et klart lovmessig og etisk ansvar å bistå barn som opplever omsorgssvikt, mishandling og overgrep. I dag ser vi at det stadig kommer fram historier der barn ikke har fått hjelp til at overgrep og mishandling opphører. De har ikke blitt sett, hørt eller trodd. Oslos barnebefolkning vokser, og det er også derfor viktig å ha et eksplisitt fokus på barns oppvekst, og forebygge problemer og utrygghet blant barn. Vi må gi hjelp til barn når de trenger det. Vi kan og må aldri akseptere at det er barn i Oslo som ikke har trygge og gode oppvekstvilkår og trygg og god omsorg. Derfor har SV laget en oppstart til en 5-årig barnepakke, der forebyggende arbeid får et stort fokus sammen med de tjenestene kommunen har for hjelp til barn i en vanskelig og kritisk situasjon. Å sikre en god barndom handler om mye mer enn barneverntjenesten. SV vil i de neste 5 årene satse på: Bedret fødselsomsorg, ved at alle gravide og nyfødte skal ha hjembesøk fra helsestasjonen. Dette er viktig for å fange tidlig opp barn og familier i risikosonen. Forskning viser at for å sikre at alle får en utdanning og kan klare seg selv, må vi starte tidlig. Da er både gode barnehager og helsestasjoner for alle barn helt sentralt. Helsestasjonene må styrkes betydelig med økt bemanning, slik at de kan ha tettere oppfølging av barn mellom 0-6 år. Helsestasjonene må få økt kompetanse og økt fokus på psykisk helse blant barn. Bydelenes budsjetter må styrkes slik at bydelene får økt handlingsrom til å drive forebyggende arbeid. Gratis kjernetid i barnehagene i Oslo utvides til flere bydeler, og utvides til flere aldersklasser. Dette fordi gode barnehager er en viktig del av barns sosialisering, og bidrar til læring og utvikling på alle nivåer. 6

7 Barnehagenes økonomi må styrkes slik at bemanningsnormen oppfylles, at vi har nok førskolelærere og et tilstrekkelig vikarbudsjett. God kvalitet i barnehagene er forutsetningen for at barnehager er bra for barn. 2 barnehageopptak i året fra 2015, slik at flere barn får komme i barnehage raskere. Dette trappes opp slik at alle barn og foreldre kan være sikker på at de får en barnehageplass når de trenger det. Gratis kjernetid i Aktivitetsskolen skal innføres i alle bydeler i løpet av en treårsperiode. Dette er viktig fordi det utjevner forskjeller barn i dag opplever ved at mange barn ikke får være med på AKS, grunnet familienes økonomi eller prioriteringer. Barn som går på AKS klarer seg jevnt over bedre faglig enn barn som ikke går på AKS. Det handler også om like muligheter for barn til å være med på lek og aktiviteter. Flere lærere i skolen, slik at hvert enkelt barn får muligheter til å utvikle sine evner og talent. Skolen skal ha tid og rom for fysisk aktivitet, alle elever skal sikres leksehjelp og det innføres frukt og grønt på alle skoler som har et ungdomstrinn. Flere helsesøstre, sosialpedagoger og barnevernspedagoger må inn i skolen, med faste stillinger. Dette er viktig for å samarbeide med lærerne for å forebygge mobbing, hjelpe elever som sliter både fysisk og psykisk. Foreldresamtaler i barnehagene og i skolene må også kunne foregå i barnets hjem. Dette vil styrke dialogen hjem-skole/barnehage og kunne fange opp barn som har det vanskelig tidligere enn i dag. I alle deler av oppveksttilbudene for barn skal det i særdeleshet legges vekt på dialog med barn og unge selv, og sikre en styrket deltakelse og medvirkning både i utviklingen av tiltakene og omfanget av disse. Spesielt om barneverntjenesten: Barnevernet må styrkes med flere stillinger, og det bør innføres en bemanningsnorm i barnevernet der ingen saksbehandler kan ha ansvaret for mer enn mellom 9-14 barn. I dag er det eksempler på saksbehandlere som har et oppfølgingsansvar for mellom barn. Mange av sakene er svært komplekse, og barnevernet forteller selv at sakene er blitt tyngre de senere årene. Veksten i antall barn og saksmengden i barnevernet har økt mye mer enn antall stillinger. Dette går utover mulighetene for å ha tett nok oppfølging av det enkelte barn. Dette fører til at det er for liten tid til å snakke med barna og ha tett kontakt med familiene. Det er viktig at barnevernsarbeiderne har tid til å bygge tillitt og trygghet rundt familiene, da endringsarbeid i familiene er en av kjerneoppgavene til barnevernet. Barnevernets ansatte og deres ledere må kontinuerlig sikres kompetanse. Arbeidet de gjør skal i størst mulig grad være basert på forskning og kunnskap om effekter av tiltakene. Derfor må det settes av ressurser til kompetanseheving og kunnskapsoverføringer. Det bør bygges ut et tettere samarbeid mellom tjenestene i barnevernet, NAV, rus og psykiatriomsorgen. I dag er det flere instanser som jobber med samme familier og barn uten at dialogen er god nok. I denne dialogen må barns egne stemmer i større grad bli hørt og tatt på alvor. Barnevernets kontakt med helsestasjonene, BUP, PPT, barnehagene og skolen,må styrkes og videreutvikles, slik at barn får et bedre og mer helhetlig tilbud. 7

8 Oslo kommune må ta tjenestene tilbake til kommunen, å bygge opp egen kompetanse i stedet for å kjøp en rekke hjemmebaserte barneverntjenester fra ulike private firmaer, som kommunen i dag har rammeavtaler med. Avtalene må etter hvert fases ut og kommunen må bygge opp egen kapasitet. Fosterhjemstjenesten må få et økonomisk og faglig løft. Mange barn venter for lenge på gode fosterhjem, og mange barn flytter for ofte fra fosterhjem til fosterhjem, og fosterhjem «sprekker». Bedre oppfølging og kvalitetssikring av fosterhjemmene er nødvendig, gjennom blant annet bedre informasjon, opplæring og tettere veiledning. Kommunen må også foreta en gjennomgang av fosterforeldres rettigheter, arbeidsbetingelser og ivaretakelse. Mer varierte kommunale institusjonstilbud og flere plasser. Noen barn, som trenger døgnbasert omsorg, greier ikke å nyttiggjøre seg fosterhjem, men trenger en institusjon eller institusjonslignende plassering. Utviklingen i Oslo med stadig økt bruk av private institusjonsplasser og nedbygging av det kommunale tilbudet er uheldig. Kommunen må derfor utvikle et eget mer variert og fleksibelt institusjonssystem. Dagens praksis med anbudskonkurranser skaper utrygghet og uforutsigbarhet for barna, derfor bør dette avvikles. Disse tiltakene foreslår SV: 25 millioner til 50 nye saksbehandlerstillinger i barnevernet. Det lages en opptrappingsplan som sikrer en bemanningsnorm i barnevernet. 5 millioner til kompetanseutvikling for ledere og saksbehandlere i barnevernet. 25 millioner til bedre fødselsomsorg, med bl.a. hjembesøk til alle nyfødte, og tettere oppfølging av gravide og nybakte foreldre på helsestasjonene. Forslaget vil innebære omlag 40 nye stillinger. SV øker bydelsbudsjettene med 335 millioner, hvorav 150 millioner til bydelene er øremerket barnehagene for å sikre kvalitet, ved bemanning, vikarbudsjetter, kompetanseheving m.m. I tillegg gis bydelene med dette muligheter til å styrke sitt forebyggende miljøarbeid. Det er også satt av 75 millioner på oppvekst. 20 millioner til å ruste opp det kommunale institusjonstilbudet. Det foreslås en rammeoverføring for prosjektering av nye kommunale institusjonstiltak, som skal dekke utgifter og ressurser til prosjektering, ny bygningsmasse og andre materielle utgifter for å ferdigstille nye institusjonstilbud. 85 millioner settes av til gratis AKS i 8 bydeler (Stovner, Grorud, Bjerke. Alna, Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand). SV tar sikte på at de resterende bydelene innlemmes i budsjett millioner mer til skolen, pengene skal brukes til flere lærere og andre stillinger som sosialpedagoger, barnevernspedagoger og helsesøstre. 18 millioner til leksehjelp til alle elever i skolen (1-10 trinn) 13 millioner til frukt og grønt for alle skoler med ungdomstrinn 3 millioner til etterutdanning av lærere. 10 millioner til tiltak mot frafall i videregående skole. 1 million til kveldsåpen barnehage på Grünerløkka 13 millioner til kurs og kompetanseheving av barnehageansatte 10 millioner til styrking av PPT og utdanningsetaten for å øke innsatsen mot mobbing i barnehage og skole. 8

9 Ingen kutt Mer penger til bydelene Velferd og eldre bydelene Befolkningsveksten i Oslo fører til økt behov for kommunale tjenester som skole, barnehage, helse og kollektivtilbud. Byrådets budsjett inneholder derimot store nedskjæringer i byens velferdstilbud. Bydelene, som faktisk skal sørge for en rekke tjenester til voksne og barn kuttes i byrådets budsjett med om lag 300 millioner kroner. Dette til tross for at befolkningsøkningen er beregnet å være i 2015 på om lag personer. Dette vil innebære dårligere kvalitet for unger i barnehagene og i skolene, og for syke og eldre som trenger omsorg. Bydelene har ansvar for forebyggende arbeid og barnevern. Oslo er den byen i Norge med de største levekårsforskjellene og der barnefattigdommen er størst. Dette tar ikke byrådet på alvor i budsjettfremlegget. Gjennom bydelene ytes det særs viktig tjenestetilbud til byens innbyggere, i alle aldersgrupper. I mange år har bydelene fått store og alvorlige kutt i sine budsjetter. Konsekvensene viser seg på de tilbudene som bydelene har mulighet for å kutte. Spesielt har det gått ut over forebyggende barne- og ungdomstiltak, og det som kalles ikke lovpålagte tjenester. I tillegg har de siste års innstramninger også ført til store kutt i vikarbudsjettene til barnehagene, og etablering av nye barnehageplasser. SV mener at bydelene trenger å styrkes, og foreslår i sitt alternative budsjett i stedet å styrke bydelene med 335 mill. SV fordeler beløpene slik på de ulike rammeområdene: FO1 - Helse og sosial og nærmiljø FO2A - Barnehager FO2B - Oppvekst/barnevern/aktivitetstiltak og skolehelsetjeneste FO3 - Pleie og omsorg FO4 - Økonomisk sosialhjelp Ø Styrkningen gir bydelene penger til å øke innsatsen innenfor barnevernet og helsestasjoner for barn- og ungdom i risikosonen, eller som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Ø Det gir bydelene mulighet til å opprettholde forebyggende tiltak som fritidsklubber for ungdom, oppsøkende team og fritidstiltak for barn og unge. Ø Dette gir midler til nødvendig bemanning i barnehagene og vikarbudsjetter, slik at barna får et trygt og stimulerende barnehagetilbud. Ø Det gjør bydelene i stand til å opprettholde og styrke hjemmetjenesten, og sikre forebyggende innsats for å støtte opp under målet om at den enkelte om ønskelig kan bli boende i sitt hjem. 9

10 Skole Den viktigste ressursen for å sikre en god skole, der den enkelte elev får utviklet sine talenter, er gode lærere. Dyktige lærere og tilstrekkelig mange lærere er det viktigste for å satse på kvalitet og innhold i skolen, slik at vi sikrer at barna våre får tilpasset opplæring og trives i skolen. Det forventes omlag 1400 flere elever i 2015 i grunnskolen, samtidig som byrådet foreslår å kutte store summer i skolebudsjettet. SV har store ambisjoner for osloskolen. Gjennom en sterk offentlig fellesskole skal alle sikres kunnskap og ferdigheter til å møte voksenlivet. SV foreslår et alternativt budsjett som gir flere lærere og økte ressurser til skolen. Det har blitt færre lærere i skolen sett i forhold til elevtallsveksten, og byrådets budsjettforslag vil innebære en ytterligere reduksjon. Byrådet legger opp til at en elev skal koste 80 prosent av det den egentlig koster. Beregnet ut fra Utdanningsetatens konsekvensanalyse vil dette bety at det vil bety en reduksjon i lærerårsverk i Osloskolen i SV ønsker å gå motsatt vei og foreslår 80 millioner til flere lærere/ansatte i skolen. SV vil frigjøre lærernes tid til undervisning og oppfølging av hver enkelt elev. Antall elever pr. lærer i vanlige undervisningstimer i grunnskolen (gruppestørrelse 2) er høyest i Oslo, sammenlignet med de ti andre største byene i Norge. SV ønsker å forhindre kutt i videregående skole og voksenopplæringen, og legger inn midler til dette i budsjettet. Over mange år har det blitt flere elever og færre lærere i Osloskolen og klasserommene er fulle. Denne trenden ønsker SV å snu. Byrådet gjør for lite for å redusere frafallet i videregående skole. Til tross for at byrådets mål er at 90 % skal fullføre og bestå videregående innen 2015, viser tallene fra 2011 at bare 74,8 prosent besto. For lærlinger med ungdomsrett (ungdom med rett til videregående skole) var det 63,1 % som fullførte. SV mener at frafallet i Osloskolen er for høyt, spesielt blant yrkesfaglige elever. Vi ønsker flere tiltak for å redusere frafallet, og styrker derfor bevilgningen til yrkesopplæringen med til sammen 20 millioner kroner. Midlene skal fordeles på tiltak mot frafall og til utstyr på yrkesfag. SV legger inn penger i sitt budsjett til flere lærlingplasser. Trivsel i barnehage og skole Resultatet fra elevundersøkelsen viser at mobbing og krenkelser og er et alvorlig problem i Osloskolen. Resultatene viser at vi må intensivere arbeidet mot mobbing og krenkelser i Osloskolen og vi må påbegynne en systematisk satsning i Oslobarnehagene mot mobbing. Elevundersøkelsen viser at 4,2 prosent av elevene i grunnopplæringen i Oslo oppgir at de blir mobbet to eller tre ganger i måneden og 10 prosent av elevene svarer at de har blitt gjort narr av eller ertet slik at de har blitt lei seg to-tre ganger i måneden. 50 prosent av elevene som er krenket opplever at skolene ikke visste eller gjorde noe for å hjelpe. Dette mener SV er alvorlig. Og foreslår å styrke innsatsen mot mobbing i barnehage og skole med 10 millioner. 10

11 Utleie av skolebygg Etterspørselen for utleie av skolebygg er stor, det er viktig at Oslo legger til rette for at organisasjoner og spesielt barn og unge har mulighet for å leie skolelokalene gratis. Det er en underfinansiering i byrådets budsjett med 16. millioner kroner. SV foreslår å legge inn 16 millioner i sitt budsjett for å sikre åpne og tilgjengelige skoler etter skoletid. Frukt og grønt i Osloskolen Resultatene fra ny følgeforskning viser at gratis frukt i skolen er effektivt for å bedre skolebarns inntak av frukt og grønt. Forskningen viser at barn som tidligere var storforbrukere av brus og snacks, er de elevene som har størst nedgang i forbruk av denne type mat, når de fått gratis frukt. Elever med gratis frukt rapporterer om mindre overvekt åtte år etter de var med i ordningen, enn elevene som ikke fikk det samme tilbudet. SV er opptatt av å forebygge helseproblemer blant barn, og har lenge vært bekymret for de fedmeproblemer som vi ser hos barn, og den ulikhet i helse vi ser blant barn, knyttet til deres sosioøkonomiske bakgrunn. SV mener det er viktig at vi også utvikler en politikk på det helseforebyggende og helsefremmende området som er mest mulig kunnskapsbasert og kan basere seg på forskning som viser klare sammenhenger. Nå finnes det så mye forskning som klart viser sammenhengen mellom gratis skolefrukt og helsegevinster hos barn, at vi mener Oslo bystyre må ta kunnskapen i bruk i praktisk politikk. SV foreslår å innføre gratis frukt og grønt i ungdomstrinnet og de skoler som har ungdomstrinn. Leksehjelp Staten har bevilget 12 millioner til Oslo kommune til leksehjelp, og disse midlene er fordelt til trinn. Med endringen som er gjort med at en ikke skal ha leksehjelp fra trinn har gjort at mange foreldre i Osloskolen har fått beskjed om at deres barn mister sitt tilbud om leksehjelp, og SV har fått flere skarpe reaksjoner på dette. Tidlig innsats og leksehjelp er et viktig virkemiddel for å sikre barn muligheter for å utvikle sine evner og potensialer. Det er viktig for barna å komme tidlig i gang med gode vaner som rutiner for lekser. I tillegg vil det å få hjelp på skolen til lekser utjevne forskjellene og urettferdigheten som er mellom de barna som får mye hjelp hjemme og de som ikke får hjelp. SV mener at dette viser at det er viktig å sikre at det er høy kvalitet på det leksehjelp tilbudet som gis. Der en gir en god kvalitet fører dette til mestring og bidrar positivt til opplæringen. SVs styrking av leksehjelp vil sikre leksehjelp for alle elevene fra trinn i skolen. Det koster i tillegg årlig omlag 24 mill. å innføre leksehjelp på alle trinn i skolen. SV foreslår å innføre leksehjelp fra trinn fra 1. januar 2015 og fra trinn fra august SV 11

12 legger inn 18 mill. ekstra til leksehjelp og 1 mill. i økning til leksehjelp av frivillige organisasjoner. Aktivitetsskolen (AKS) Osloskolens aktivitetsskole er systematisk sosialt segregerende. Mens over 95 % av elevene i klasse på skoler som Bestum, Vinderen, Tåsen og Grefsen skole går på AKS, var det bare en av tre elever på skoler som Mortensrud og Tøyen som brukte tilbudet før SV innførte gratis halvdagsplass på disse aktivitetsskolene. Gjennom forsøk som den rød-grønne regjeringen innførte på Mortensrud skole ser man at deltagelsen har blitt ekstremt høy fra en dekningsgrad på 41% til en dekningsgrad på 88%. Det samme ser man når SV gjennom Tøyen- Munch avtalen fikk gjennomført det skal innføres gratis halvdagsplass på Tøyen skole. På Tøyen skole var dekningsgraden på 29% og i dag er den på 99%, derav 100% dekning på 1. og 2. trinn. Dette viser at AKS er for dyrt for svært mange. I tillegg er innholdet ujevnt. SV vil gjennomføre en AKS-satsning i Oslo og vil trappe opp tilbudet om gratis halvdagsplass i AKS, samt styrke kvaliteten i Aktivitetsskolen i Oslo. SV legger inn 85 millioner til gratis halvdagsplass i aktivitetsskole fra 1.august 2015 i åtte bydeler: Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Resterende bydeler skal få gratis halvdagsplass Ø Elevene som går på AKS har en bedre sosial utvikling Ø Elevene som går på AKS lærer norsk raskere Ø Elevene som går på AKS får bedre karakterer 12

13 Disse tiltakene foreslår SV bevilgninger til: Gratis aktivitetsskole SV legger inn 85 millioner til gratis halvdagsplass i aktivitetsskole fra 1.august 2015 i åtte bydeler: Gamle Oslo, Sagene, Grûnerløkka, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Dette er første steget for å satse på gratis halvdagsplass på AKS i hele Oslo SV vil innføre gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen i hele Oslo. Flere lærere og etterutdanning i grunnskolen SV styrker rammebevilgningen til grunnskolen med 80 millioner slik at vi kan få flere lærere og andre yrkesgrupper i skolen. I tillegg øker SV budsjettet med 3 millioner til etterutdanning av lærere. Åpne og tilgjengelige skolebygg SV foreslår å øke budsjettet med 16 mill kroner får å sikre åpne skolebygg på ettermiddag og kveldstid. Styrket satsing på videregående skole 10 millioner ekstra til tiltak for å redusere frafall og styrke videregående skole. 10 millioner ekstra til utstyr på yrkesfaglige skoler. Kulturskolesatsing- opprettholde gratis time på kulturskolen i skolen SV vil opprettholde en gratis time for skolebarn i kulturskolen og foreslår 7,2 millioner. SV øker budsjettet til kultur- og musikkskolen (OMK) med 1 mill. kroner. De viktigste oppgavene for OMK framover er å redusere ventelistene, utvide tilbudet med flere kulturstasjoner i bydelene og gi et bedre tilbud til korps, kor og orkestre som benytter seg av OMKs ansatte. Flere lærlinger i kommunen SV styrker posten for inntak av lærlinger i kommunen med 3 millioner. Bedre elevenes svømmetilbud SV legger inn 1 millioner kroner til prosjektering av svømmebasseng knytte til nye skoler. Frukt og grønt i skolene SV vil gi elevene frukt og grønt i skoler med ungdomstrinn - 13,1 millioner kroner Styrking av PP- tjenesten og etaten for å styrke antimobbearbeidet i skole og barnehage SV har en øker budsjettet til PPT med 5 millioner for å satse på forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen og skolene, samt 5 million til utdanningsetaten for tiltak mot mobbing i barnehage og skole. 13

14 Mer penger til voksenopplæringen Styrking av voksenopplæringen 5 millioner. Leksehjelp til alle trinn i grunnskolen. SV styrker leksehjelpen i skolen til å gjelde alle trinn i skolen og foreslår i budsjettet å bevilge 18. mill. til leksehjelp til alle trinn i grunnskolen. Leksehjelp i frivillige organisasjoner SV vil ønsker å styrke leksehjelp til frivillige organisasjoner med 1 mill. 14

15 Barnehage den beste investeringen i fremtiden er å satse på de aller minste Oslo er den kommunen med lavest barnehagedekning i Norge, med 85 prosent. I 2013 ble dekningsgraden for barn i aldersgruppen 1-5 år redusert fra 85,3 prosent til 85 prosent i Oslo, fordi det ikke ble bygget nok barnehageplasser. Byrådet legger i budsjettet opp til å bygge netto 350 nye barnehageplasser. Dette er minst 1000 plasser for lite og mange flere barn som trenger barnehageplass vil ikke få det, dette skjer samtidig som barnehagene får store kutt i budsjettet. Det er om lag barn i barnehagen i Oslo dvs. fem av seks Oslobarn i alderen 1-5 år. Foreldrene skal være trygge på at ungene har et trygt og godt tilbud, der hvert enkelt barn blir sett og får utviklingsmuligheter. Barna skal få leke, lære og ha det gøy. SV mener at barnehagene i Oslo må styrkes og prioriteres. Det er med bekymring at SV ser at barnehagene og de yngste barna har blitt en salderingspost i byrådets budsjettforslag. SV er bekymret over at det meldes om at det mer er regelen at det ikke tas inn vikarer ved sykdom i de kommunale barnehagene før etter 16. dager. Byrådet foreslår at barnehageutbyggingen først og fremst skal foretas i privat regi i budsjettet for 2015 og fremover. I 2015 legges det opp til etablering av i overkant av 700 private plasser og en avvikling av i underkant av 400 kommunale plasser. For hele økonomiplanplanperioden er tallene henholdsvis ca nye private plasser og en avvikling av kommunale plasser. SV foreslår 100 mill. til bygging av nye kommunale barnehager i budsjettet og at utsalget av kommunale barnehager stoppes. Og at en satser på økt rehabilitering av de kommunale barnehagene. SV mener at Oslo kommune må ha et bedre system som sikrer og rekrutterer tilstrekkelig kompetanse i barnehagene. At Oslo har om lag 765 dispensasjoner fra førskolelærerkravet, mener SV er alvorlig. Barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte i barnehagen. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er bærebjelken i å utvikle barnehagene til å bli et godt pedagogisk og sosialt tilbud for det enkelte barn. Derfor er det viktig å styrke etter- og videreutdanningen, samt AFP utdanningen. SV legger inn penger til dette. Desto lengre barna har gått i barnehage, desto bedre er leseferdighetene. Forskning viser at de barn som fikk god språkstimulering i barnehagen, men ikke hjemme, gjorde det bedre enn de som hadde rik språkstimulering hjemme, men ikke i barnehagen. En god barnehage kan utjevne sosiale forskjeller i forhold til språk og leseferdigheter. SV er opptatt av å styrke kompetansen og språkutviklingen hos barn i barnehagen og legger inn ekstra penger i budsjettet til dette. SV ønsker at barn skal få barnehageplass når de trenger det. Med byrådets budsjettforslag vil dette ikke kunne gjennomføres. Det legges ikke opp til å bygge nok barnehager i året. For å sikre god kvalitet og mange nok kompetente voksne i barnehagen er det viktig at kommunen bruker mer penger på kvalitet og sikrer god grunnbemanning, og et tilstrekkelig bemanningsog vikarbudsjett. SV vil i tillegg at kommunen skal bygge ut, ansette og drifte barnehager og legger opp til det i sitt alternative budsjett. 15

16 Finansieringen for de private barnehagene er nå tilnærmet lik de private barnehagene får en økning i budsjettet fordi de fra 1.august 2014 har fått 98 prosent statlig finansiering. SV mener at det skal stilles likeverdige kvalitetskrav til private barnehager og kommunale barnehager. Det er viktig at en har like overgangsordninger fra barnehage til skole, at alle deltar i samarbeid med barnevern og deltar i foreldreundersøkelsen på lik linje osv. samt at en har tilnærmet lik lønns- og pensjonsrettigheter i private og kommunale barnehager. SV satser i sitt budsjett på økte ressurser til: Driftsmidler til barnehagene SV mener at det nå er nødvendig med et kvalitets- og kompetanseløft i barnehagene. SV legger inn 335 millioner mer til bydelene i budsjettet og prioriterer innenfor dette rammeområde FO2 som er barnehage, med 150 millioner. Dette for å kunne gjennomføre to barnehageopptak i Oslo og på sikt løpende opptak, for å få kunne tilby de foreldre og barn som ønsker barnehage plass en god barnehage. Investering av nye kommunale barnehager Oslo har hatt en stor vekst i barnehageutbyggingen de siste årene. Dette har stilt kommunen overfor store utfordringer knyttet til utbygging og drift. SV ønsker å øke den kommunale utbyggingen av barnehagene og legger inn 100 millioner ekstra i budsjettet til dette. Rehabilitering av barnehager SV legger inn 20 millioner kroner ekstra til rehabilitering av kommunale barnehager. Prosjektering av nye kommunale barnehager SV bruker 3 millioner til prosjektering av nye kommunale barnehager Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning SV foreslår å øke midlene med 5. mill til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Etter- og videreutdanning for de ansatte Styrking av etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagen legger SV inn 5 millioner. Styrket språkutvikling SV styrke kompetansen og språkutviklingen hos barn i barnehagen med 3 millioner. Økt satsning mot mobbing Økt satsning på tiltak mot mobbing i barnehage og skole på 5 millioner, samt styrking av PPT på 5 millioner. Til sammen 10 millioner kroner på økt satsning mot mobbing i skole og barnehage. Kveldsåpen barnehage på Grünerløkka SV foreslår å bevilge 1 mill kroner til kveldsåpen barnehage på Grünerløkka. 16

17 Den grønne byen Byrådet styrer mot kø, kork og kaos i kollektivtrafikken Oslo kommune har vedtatt at all vekst i trafikk skal tas på kollektiv, sykkel og gange. Ruter sier at det er nødvendig med en vekst på 5 pst, dersom kollektivtrafikken skal ta all vekst i motorisert trafikk. Likevel planlegger byrådet kun for en 2 pst vekst i kollektivtilbudet i Dette betyr at vi ikke kommer til å nå de politiske vedtak bystyret har fattet. Allerede i dag er kapasiteten i rushtiden sprengt på buss, trikk og bane. Byrådets budsjett vil kunne føre til trangere og manglende kapasitet fremover på busser, trikker og baner. Økt kapasitet krever store investeringer. SV er glad for at det er bred politisk enighet om at vi trenger en ny t-banetunnel, A-hus bane og Fornebubane. Den store bekymringen er imidlertid at disse tiltakene ikke er finansiert. I tillegg er det store vedlikeholdsetterslep, på 6 milliarder kroner. Ruter opplyser selv at de trenger 900 millioner kroner årlig for vedlikehold og nødvendig reinvesteringer, dette er 800 millioner kroner mer enn det som ligger i årets budsjett. Manglende finansieringsplan for de store nye og helt nødvendige investeringer i ny-t banetunell, A-hus bane og Fornebu bane er sterkt bekymringsfullt. De statlige bymiljøpakkene og Statens lovnader om 50 pst finansiering er ikke tilstrekkelig til å løse morgendagens utfordringer. Ruter har fremmet 100 tiltak for bedre fremkommelighet for busser og trikker. Bare noen av disse er gjennomført i SV mener dette er for lite og for svakt. Byrådet bør snarlig komme med en tidsplan for hvordan de vil gjennomføre de resterende tiltakene. Det haster å sikre raskere og bedre fremkommelighet for trikker og busser. Dette handler om å utnytte infrastrukturen på en bedre måte. Ved å sikre økt framkommelighet, lage egne kollektivtraseer, fjerne parkeringsplasser, så kan en også lettere øke frekvensen på buss og trikketilbudet. SV foreslår 8.millioner i økning på budsjettet for å gjennomføre Ruters fremkommelighetstiltak. Å bedre framkommeligheten for busser og trikker haster i Oslo. Trikker og busser står i rushtiden i kø, og det er dårlig økonomisk utnyttelse av infrastrukturen. Derfor vil SV raskt innføre de fremkommelighetstiltakene som Ruter har bedt om. Flere gater skal gjøres om til rene kollektivgater, og det skal fjernes en del gateparkering, spesielt der busser og trikker kjører. For å sikre bedre fremkommelighet for busser og trikker vil SV fjerne parkeringsplasser i indre by og øke parkeringsavgiften med 60% Dette vil gi kommunen 68 millioner kroner i økt inntekt. SV vil innføre parkeringsavgift på kveldstid i sentrum og de bydeler som har beboerparkering. SV mener at det er viktig at byrådet kommer tilbake med en sak om hvordan dette kan gjøres for å forhindre større utfordringer for beboerne. SV vil også at kommunen skal søke samferdselsdepartementet om å få økt bøtene i forbindelse med feilparkering på 17

18 kommunale plasser, dette vil gi kommunen inntekter vi kan bruke på kollektivsatsingen og sykkelsatsingen. Trygge skoleveier SV vil at barn skal kunne gå trygt til og fra skolen. Mange barn er i dag redde fordi skoleveien er utrygg. Dette vil SV gjøre noe med. Derfor vil vi i årene som kommer ha økt satsing på trygge skoleveier. SV ønsker også at flere, både voksne og barn skal sykle til og fra skole, jobb og aktiviteter. Da må vi få bygget ut flere sykkelveier og sikre bedre vedlikehold av sykkelveiene både sommer og vinter. Universell utforming av kollektivtrafikken Det er mye som er blitt bedre når det gjelder universell utforming av kollektivtransporten i Oslo, men det gjenstår mye arbeid, før personer med ulike former for funksjonsnedsettelser har muligheter for å bruke alle deler av kollektivtransporten. SV er glad for at Oslo bystyret har vedtatt at Oslo skal være universelt utformet innen Alle nye kjøp og investeringer må ha som mål å sikre universell utforming. SV vil understreke betydningen av å videreføre dialogen med de ulike brukergruppenes organisasjoner. TT-transporten Etterspørselen etter TT transport har sammenheng med hvor universelt utformet kollektivtransporten er. Likevel vil det være grupper som i hele eller deler av året vil trenge TT kjøring. En god TT transport er en forutsetning for aktiv deltakelse i samfunnet. SV er derfor glad for at Oslo har valgt å ha en av landets beste TT tjenester. Prisene på TT reisene bør være det samme som prisen på kollektivreiser. Det bør også gis muligheter for rabatterte priser slik det er vanlig for kollektivreisende ellers. Et månedskort, og klippekort skal ha lik pris for Ruters reisende, så vel som for de som reiser kollektivt. SV vil styrke satsingen på friluftsliv Både for folkehelsen og for tryggheten og trivselen i byen er det viktig å ta vare på, sikre grønne lunger og parker i byen. SV vil ha flere torg, møteplasser og lekeplasser for ungdom, voksne og barn. SV vil ha flere benker i Oslo sentrum. SV berømmer det arbeidet som mange frivillige gjør knyttet til Rusken arbeidet over hele byen. SV vil ha Byrusken i alle bydelene. Økte driftskostnader til Kollektivtrafikken SV plusser på 60 millioner kroner til drift og kjøp av transporttjenester, samt stengning av gater til rene kollektivtraseer. Dette sikre bedre fremkommelighet for trikk, og et bedre busstilbud med raskere fremkommelighet og flere avganger. Selv om det de siste årene er gjort et viktig arbeid for å forenkle og rasjonalisere samferdselssektoren, er det fortsatt store potensialer i å forenkle selskapsstrukturen og effektivisere og slanke byråkratiet. SV har derfor i tråd med tidligere rapporter lagt inn et ytterligere besparelse på 50 millioner i forenklingsarbeidet. Ruter har i sin egen konsekvensanalyse sagt at det mangler 60 mill. for å ta den økte trafikkveksten i

19 20 millioner til torg og møteplasser. 20 millioner til nye lekeplasser for barn og ungdom SV foreslår i å bevilge 20 millioner for å ruste opp møteplasser og 20 millioner til å etablere lekeplasser med treningsutstyr i sentrum. Folkehelsearbeidet i kommunen handler mye om å sørge for at det er lagt til rette for at innbyggerne selv kan ta sunne valg. Det handler om samfunnsplanlegging og prioriteringer at det finnes lekeområder og andre rekreasjonsområder inne i Oslo er svært viktige for mosjon, frisk luft, opplevelse og sosialt liv. Bylivsundersøkelsen i Oslo sentrum 2014 dokumenterer at det er stort behov for opprustning av Oslo sentrums torg og møteplasser, samt at barn ikke er prioritert i byrommet i Oslo sentrum. Det er et voldsomt etterslep og budsjettforslaget til byrådet legger ikke opp til at det skal bli bedre. SV mener at det må etableres nye benker/sitteplasser i Oslo sentrum. Bylivsundersøkelsen viser at det er stor mangel på «gratis» sitteplasser i Oslo sentrum. SV satser i sitt alternative budsjett på økte ressurser til: Økte driftskostnader til Kollektivtrafikken SV plusser på 60 millioner kroner til drift og kjøp av transporttjenester, Trygge skoleveier SV plusser på budsjettet med 20 millioner i investeringer for å trygge skoleveier. Torg og møteplasser SV plusser på 20 millioner til å oppgradere torg og få flere gode møteplasser i byen. Herunder flere benker i sentrum og treningsapparater i parker. Lekeplasser SV plusser på 20 millioner kroner til flere lekeplasser for barn og unge, med utgangspunkt i de gode erfaringene vi har med lekeplassen i Frognerparken (Frognerborgen). Vedlikehold av dammer og fontener SV foreslår å øke vedlikeholdet av dammer og fontener i Oslo med 4 millioner Bedre fremkommelighet for busser og trikker Ruter har fremmet 100 tiltak for bedre fremkommelighet for busser og trikker i Oslo. SV foreslår i budsjettet 7 millioner for å øke gjennomføringen av disse tiltakene. Flere gang og sykkelveier SV plusser på 20 millioner i investeringer til nye sykkelveier, utenfor hovedsykkelveinettet. 19

20 Økt satsning på renhold i Oslo. Det foreslåtte budsjettet for renhold av gater og parker fører til at det ikke vil komme flere søppelkasser og heller ikke oftere renovering av gater og parker. SV foreslår å øke renholdet med 10 mill kroner. Fontener i Oslo Oslo har mange fontener og dammer. For mange av disse er tidvis ute av drift. SV ønsker å intensivere arbeidet med å vedlike holde byens fontener og bekker og foreslår 4 mill. til dette i budsjettet. Ny T-banetunnel SV setter av 5 millioner kroner til oppstart av prosjektering av ny T-banetunnel. Fisk i Osloelevene SV øker tilskuddet til Oslomarkas Fiskeadministrasjon med 1 million Kraftig økning i parkeringsgebyr og nedtrapping av parkeringsplasser i Oslo Indre by SV foreslår i sitt budsjett forslag å øke avgiften på parkering i Oslo med 60%. Dette vil gi en økt inntekt på ca 68 million kroner. SV foreslår å innføre kveldsparkeringsavgift i sentrum og bydeler med beboerparkering. 30 millioner i inntekt. I tillegg vil SV at Byrådet ber Samferdselsdepartementet om mulighetene for å fordoble parkeringsbøtene, der biler er feilparkert. Det vil også kunne gi kommunen inntekter på flere titallsmillioner kroner, om det gis muligheter for det. 20

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2015

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2015 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2015 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer