Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011"

Transkript

1 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst revisjon

2 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige organisasjonsarbeidet. Tilskuddene skal stimulere, opprettholde og utvikle mangfoldet i aktivitets- og kulturtilbudene. Spesielt prioritert er aktiviteter og tiltak for barn og unge, aktiviteter og tiltak tilrettelagt for funksjonshemmede, aktiviteter og tiltak for publikum samt eventuelt andre prioriteringer i de til enhver tid gjeldende planer. Generelle retningslinjer Frivillige organisasjoner og privatpersoner hjemmehørende i Sande, som driver eller ønsker å drive aktivitet innenfor kommunens grenser kan søke om tilskuddsmidler. Nærmere spesifisert: 1) Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) eller skytterlag som driver etter NIFs regler. 2) Kulturorganisasjoner/øvrige organisasjoner, som arbeider med kulturelle aktiviteter/ uttrykk og barne- og ungdomsaktiviteter. 3) Andre grupperinger og enkeltpersoner kan søke enkelte tilskuddordninger. For at organisasjonene kan motta kommunalt tilskudd, kreves det at organisasjonens barneog ungdomsvirksomhet er rusfri. Med dette menes at organisasjonen enten i sin formålsparagraf eller gjennom annet vedtak i sitt øverste styringsorgan har erklært at all virksomhet knyttet til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri. Vedtak/vedtekter om dette skal sendes inn ved første gangs søknad. Det er forventet at alle som mottar kommunalt tilskudd aksepterer ordningen med Ledsagerbevis for funksjonshemmede. Ledsagere skal gis fri adgang ved arrangementer støttet av Sande kommune. Følgende tilskudd og priser er gjeldende i Sande kommune: 1. Idrett 2. Barn og ungdom 3. Musikk 4. Andre kulturformer kunstformidling, revy, teater, dans, kulturhistorie mv 5. Etableringstilskudd 6. Integreringstilskudd 7. Prosjekt/ arrangementsstøtte 8. Tilskuddsordning for nærmiljøanlegg 9. Kulturpris Organisasjoner / enkeltpersoner som har behov for informasjon og søknadsskjemaer, kan få dette ved å henvende seg til Servicekontoret på telefon eller laste dem ned fra Sande kommunes nettside:

3 IDRETT 1. Kulturmidler 2. Støtte til drift av private idrettsanlegg 3. Fast årlig tilskudd Sande idrettsråd BARN OG UNGDOM 1. Kulturmidler 2. Prøv selv midler MUSIKK 1. Kulturmidler 2. Fast årlig tilskudd Sande musikkråd ANDRE KULTURFORMER 1. Kulturmidler kunstformidling, revy, teater, dans, kulturhistorie mv ETABLERINGSTILSKUDD INTEGRERINGSTILSKUDD PROSJEKT OG ARRANGEMENTSSTØTTE KULTURPRISEN

4 IDRETT 1) Kulturmidler (Søknadsfrist 1. mars) a) Søknad sendes til Sande kommune på eget skjema. b) Søknadene blir oversendt Sande idrettsråd som foretar sin vurdering ut i fra følgende fordelingsnøkkel: i) 80 % av tilskuddet til medlemmer til og med 19 år ii) 20 % av tilskuddet til medlemmer fra og med 20 år og oppover. c) Basert på vurderingen fra Sande idrettsråd lager administrasjonen saksfremstilling til behandling i Hovedutvalg for kultur og oppvekst 2) Støtte til drift av private idrettsanlegg (Søknadsfrist 1. april) Idrettslag som driver egne, private idrettsanlegg, innenfor statens regelverks definisjon av idrettsanlegg, kan søke om støtte til drift. Midlene skal kunne brukes til å dekke driftsutgifter som strøm, fyring, vann og forsikringer. I tillegg kan tilskuddet benyttes til å hjelpe idrettslagene med løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver på egne private anlegg, som ikke kommer over i kategorien hvor det er mulig å få spillemidler. a) Søknad sendes til Sande kommune. i) Søknadene blir oversendt Sande idrettsråd som foretar sin vurdering. ii) Tilskudd til private anlegg beregnes på grunnlag av revidert regnskap foregående år, inneværende års budsjett samt av vedlikeholdsplaner - vedlagt enkle kostnadsoverslag. iii) Basert på vurderingen fra Sande idrettsråd lager administrasjonen saksfremstilling til behandling i Hovedutvalg for kultur og oppvekst 3) Fast årlig tilskudd Sande idrettsråd Sande idrettsråd innvilges en støtte på kroner fast hvert år som tildeles i forbindelse med kulturmidlene. Midlene skal kunne brukes til faglig oppdatering, kurs, seminarer og drift og slik bidra til at idrettsrådet selv enklere kan planlegge og ta initiativ til utvikling og drift. BARN OG UNGDOM 1) Kulturmidler (Søknadsfrist 1. mars) a) Søknad sendes Sande kommune på eget skjema b) Barne- og ungdomsorganisasjoner defineres som: Organisasjoner som arbeider med og tilrettelegger for aktivitet for barn og ungdom til og med 19 år. c) Foreningene får et grunnbeløp som beregnes ut fra medlemstall. Grunnbeløpet regnes ut på følgende måte: i) 0 til og med 5 medlemmer: kr. 0,- ii) 6 til og med 15 medlemmer: kr ,- iii) 16 til og med 50 medlemmer: kr ,- iv) 51 medlemmer og oppover: kr ,- d) Foreningene i kategorien barn og ungdom som har fra og med 16 medlemmer og oppover får et variabelt tilskudd pr medlem. Beløpet vil variere år for år da denne støtten avhenger av grunnbeløpet og skjønnstildelingen innenfor rammen på kr ,- (2009) e) Ingen av foreningene får større tilskudd enn det søkes om. f) Alle beløp avrundes til nærmeste 500 kroner. g) Administrasjonen foretar en vurdering og lager saksfremstilling som behandles i Hovedutvalg for kultur og oppvekst

5 2) Prøv selv midler Formålet med tilskuddordningen er at barn og unge selv skal ta initiativ, planlegge og gjennomføre tiltakene. Dette bygger på respekt for og tro på at barn og unge kan ta ansvar både økonomisk og praktisk hvis de får muligheter. Det er viktig å merke seg at aktiviteten er på barn og unges egne premisser, og at de selv har det fulle ansvar. Barn og ungdom i alderen år, bosatt i Sande kommune, kan søke om tilskudd til å gjennomføre egne ideer. Eksempler på prosjekter kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekke - verksted", hobby - verksted osv. Enkelttilskudd kan ikke overstige kr ,-. Det ytes ikke tilskudd til innkjøp av dyrt teknisk utstyr som for eksempel videokamera, musikkanlegg mv. Søker kan ikke få tilskudd til samme prosjekt/idé flere ganger. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke fortløpende i løpet av året. a) Søknaden skrives i brevs form og sendes sammen med eventuelle vedlegg til Sande kommune ved Fritidsklubben. b) De som får tildelt penger forplikter seg til å sende inn rapport og regnskap til Sande kommune innen 2 måneder etter at de har mottatt pengene. MUSIKK 1) Kulturmidler (Søknadsfrist 1. mars) Søknad sendes Sande kommune på eget skjema. Søknadene blir oversendt Sande musikkråd som foretar sin vurdering ut i fra følgende punkter: i) Instruksjons- og kvalitetsutvikling ii) Drifts- og aktivitetsnivå iii) Økonomisk egeninnsats iv) Regnskap v) Barn/ungdomsprofil vi) Helhetssyn vii) Solidaritet og rettferdighet Basert på vurderingen fra Sande musikkråd lager administrasjonen saksfremstilling til behandling i Hovedutvalg for kultur og oppvekst 2) Fast årlig tilskudd Sande musikkråd Sande musikkråd innvilges en støtte på kroner fast hvert år som tildeles i forbindelse med kulturmidlene. Midlene skal kunne brukes til faglig oppdatering, kurs, seminarer og drift og slik bidra til at musikkrådet selv enklere kan planlegge og ta initiativ til utvikling og drift. ANDRE KULTURFORMER 1) Kulturmidler (Søknadsfrist 1. mars) a) Søknad sendes Sande kommune på eget skjema b) Midlene skal dekke lag og foreninger som kan defineres innunder begrepene nevnt i kulturloven og som ikke faller innunder de andre kategoriene av kulturmidler, slik som; kunstformidling, revy, teater, dans, kulturhistorie mv c) Ingen av foreningene får større tilskudd enn det søkes om. d) Alle beløp avrundes til nærmeste 500 kroner. e) Administrasjonen foretar en vurdering og lager saksfremstilling som behandles i Hovedutvalg for kultur og oppvekst.

6 ETABLERINGSTILSKUDD Innbyggere i Sande kommune som ønsker å danne et lag eller en forening kan søke om etableringsstøtte på inntil kr 4.000,-. Målet er å stimulere til å danne flere lag og organisasjoner som kan bidra til utvikling av et mangfoldig organisasjonsliv. 1) Søknaden sendes i brevs form. 2) Søknaden må inneholde budsjetter og planer 3) Det må legges ved, eller ettersendes vedtekter 4) Rapport med nødvendig dokumentasjon må sendes Sande kommune senest to måneder etter mottatt støtte. INTEGRERINGSTILSKUDD Sande kommune ønsker å bidra til å gi alle mulighet til å delta i ordinære organisasjoner. Frivillige organisasjoner, vel, borettslag og andre som igangsetter tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet kan søke Sande kommune om integreringstilskudd. Det kan søkes tilskudd til: a) Nye aktiviteter som integrerer enkeltpersoner eller grupper med særskilte behov. b) Eksisterende aktiviteter der laget/ organisasjonen vil utvikle tilbud med sikte på å rekruttere personer med særskilte behov. Eksempler kan være; skolering av instruktører og aktivitetsledere, informasjonstiltak som tar sikte på å nå nye brukergrupper, aktivitetsutstyr og spesielle hjelpemidler, samt fysisk tilrettelegging av lokaler og uteområder. Søknaden skal inneholde: Mål for prosjektet. Prosjektplan Prosjektbudsjett For innvilgede søknader skal det senest to måneder etter at prosjektet/tiltaket er sluttført, oversendes rapport og regnskap som viser hvordan midlene er benyttet. Søknaden skrives i brevs form og sendes sammen med eventuelle vedlegg til: Sande kommune, ved Frivillighetssentralen. Søknadsfrist 1. mars PROSJEKT OG ARRANGEMENTSSTØTTE Sande kommune ønsker økt aktivitet og flere arrangement for publikum. Ved å synliggjøre mulighetene et kommunalt tilskudd til prosjekter og arrangement gir vil dette bidra til økt aktivitet. Kommunalt tilskudd til prosjekt og arrangement kan gis til: a) Lokale organisasjoner og enkeltpersoner, både profesjonelle og amatører b) Søkere må ha tilhold / være bosatt i Sande kommune. c) Prosjektet/arrangementet må være rettet mot et publikum d) Prosjektet/arrangementet skal foregå i Sande kommune e) Tilskuddbeløpet kan variere fra år til år og ytes innen rammen av vedtatt budsjett.

7 f) For organisasjoner stilles det krav om åpent medlemskap, betalende medlemmer, et valgt styre og styrebehandlete vedtekter. Følgende virksomheter kan ikke søke om prosjekt/arrangementsstøtte: Organisasjoner og sammenslutninger som hovedsakelig skal ivareta medlemmers yrkes-, økonomiske- eller religiøse interesser Bedriftsidrettslag Politiske partier Kommersielle tiltak (kan i særlige tilfelle gis støtte). Boligsammenslutninger Det må fremkomme av søknaden at publikum vil ha anledning til å besøke eller på annen måte få glede av produksjonen / arrangementet. Det kan ikke søkes tilskudd til aktiviteter/ tiltak som kan betraktes som organisasjonens eller profesjonelle utøveres ordinære drift/ næring. Rapport og regnskap må sendes inn senest 2 måneder etter at arrangementet / prosjektet er gjennomført. Tilskudd til prosjekter vurderes på bakgrunn av prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan, samt visnings-/forestillingsplan. Det må også opplyses om det søkes andre tilskuddmidler. Innkomne midler fra andre tilskuddinstanser er en styrke for søknaden. For arrangementer gis det normalt ikke støtte når det ikke kreves inngangspenger. Støtte kan gis både som tilskudd og som underskuddsgaranti. For arrangementer gjelder videre at ved vurdering av tilskuddets størrelse legges det vekt på i hvilken grad arrangementet vil være en stimulans for, eller supplement til Sandes kulturliv. I budsjettet kan det beregnes utgifter til honorarer, reise og opphold for artister, leie av lokaler, markedsføringsutgifter mv. Utgifter til servering, premiering og administrasjon skal ikke tas med i kostnadsrammen. Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter. Tilskudd kan søkes fortløpende i løpet av året. Søknader med beløp inntil kr ,- som anses kurante innenfor retningslinjenes ordlyd behandles administrativt. Søknaden bør sendes senest 1 mnd. i forkant av arrangement/prosjektstart. Søknaden skrives i brevs form, og sendes sammen med vedlegg til Servicetorget, postboks 300, 3070 Sande Søknaden skal inneholde: Mål/begrunnelse Budsjett Prosjekt- / Arrangementsplan Markedsføringsplan Ansvarlig arrangør Programbeskrivelse må medfølge for søknad om arrangementtilskudd. Kontonummer for oversendelse av eventuelt innvilget tilskudd.

8 TILSKUDDSORDNING FOR NÆRMILJØANLEGG Sande kommune gir tilskudd til nærmiljøanlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo-og/eller oppholdsområder. Områdene skal være allment tilgjengelige, og ivareta behov for trim- og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, barns lekebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet, eller til ordinære idrettskonkurranser. Privatpersoner eller organisasjoner kan søke om tilskudd med inntil 50 % av budsjetterte utgifter, begrenset til kr Søker må ha tinglyst eiendomsrett til grunnen under anlegget, tinglyst festerett til grunnen under anlegget eller tinglyst leieavtale på minimum 10 år. Hvis initiativet gjelder kommunal eiendom, må søkeren ta initiativ til samarbeid med kommunen. Kommunen er dog ikke forpliktet til å inngå et samarbeid. Et initiativ kan finansieres 100% av offentlige midler dersom søknaden gir mulighet for å søke Forenklet tilskuddsordning for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg, som forvaltes av Vestfold fylkeskommune. Med mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg menes anlegg med en godkjent kostnad opptil kr ,- Nedre grense for å kunne søke er kr Her gjelder mer spesifikke regler. Rene redskapslekeplasser (sandkasser, vipper, husker osv) faller utenfor ordningen. Det er ingen egen søknadsfrist for verken den kommunale eller den fylkeskommunale tilskuddsordningen for nærmiljøanlegg, det kan søkes gjennom hele året. Søknaden sendes i brevs form til: Kulturtjenesten Postboks 300, 3071 Sande KULTURPRISEN Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområdene. Statutter Sande kommunes kulturpris Prisen kan gis til en "initiativrik person lokal forening eller grupper som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygg samfunn". Prisvinner må være bosatt i Sande - og ikke inneha lønnet arbeide som blir lagt til grunn. Kultursektoren vil i denne forbindelse at den delen av samfunnslivet som kommer inn under det utvidede kulturbegrepet, så som bildende kunst, sang og musikk, litteratur, idrett, friluftsliv, barne- ungdomsarbeid, kulturvern, teater m.m.. Prisen er et kunstverk til en verdi av kr Diplom følger prisen. Før prisutdelingen finner sted, skal dette være offentliggjort i pressen og kommunens nettside slik at det er anledning til å komme med forslag på prisvinnere. Alle kan foreslå kandidater. Frist for å nominere kandidater er 1. oktober KOP behandler innkomne forslag i sitt novembermøte. Prisutdeling skjer på frivillighetensdag 5. desember Vedtak i saken blir fattet av kultur- og oppvekstutvalget. Forslag sendes til Sande kommune, Postboks 300, 3070 Sande

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten Jakten på penger... «Penger er ikke alt,» er det noe som heter - Men du verden hvor mye idrettsaktivitet vi kan skape hvis

Detaljer

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet»

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer for idrett og friluftsliv «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer GJELDENDE FRA 2013 Retningslinjene omfatter: 1) Årsplan 2) Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 3) Utleie kommunale

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer