RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE Vedtatt av brukerutvalget 10. mars 2004, sak 04/00303 Revidert i henhold til Kommunestyrets økonomiplanvedtak desember 2009 Februar 2013

2 INNHOLD 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER MÅL GENERELT KRAV TIL ORGANISASJONER SØKNADSFRISTER OG KRAV TIL SØKNADEN TILSKUDDSFORMER GRUNNTILSKUDD AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL SÆRSKILTE FORMÅL ETABLERINGSTILSKUDD STØTTE TIL SAMARBEID MED NORDISKE VENNSKAPSKOMMUNER KONTROLL UNDERRETNING OM KLAGEADGANG SØKNADSSKJEMA...6 2

3 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Mål Ski skal være en kommune der innbyggerne har gode og stimulerende levevilkår og opplever tilhørighet. Retningslinjene for tilskudd til allment kulturarbeid bygger på den overordnede visjonen for Ski kommune og skal: - stimulere til positiv fritidsbeskjeftigelse - bidra til å utvikle mangfold og kvalitet i kommunens kulturliv - bidra til å aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Ski kommune har et særskilt ansvar for å støtte aktiviteter som retter seg mot barn og unge. 1.2 Generelt Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid kan gis til lokale frivillige organisasjoner i Ski kommune, med unntak av aktivitetsstøtte som også kan gis til enkeltpersoner. Tilskuddsbeløpet kan variere fra år til år og ytes innen rammen av vedtatt budsjett. Det er forventet at alle som mottar kommunalt tilskudd aksepterer ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede. Ledsagere skal gis fri adgang ved arrangementer støttet av Ski kommune. 1.3 Krav til organisasjoner Organisasjoner som gis tilskudd skal ha tilhold i Ski kommune. Det stilles krav om åpent medlemsskap, betalende medlemmer, et valgt styre og vedtekter behandlet på årsmøte/generalforsamling. Dersom medlemskontingenten betales direkte til en hovedorganisasjon, skal dette komme fram i regnskapet. Interkommunale og regionale organisasjoner kan gis tilskudd dersom organisasjonen gir et tilbud som ikke dekkes av andre lokale kulturorganisasjoner. Tilskuddet vurderes etter antall medlemmer bosatt i Ski kommune. Følgende virksomheter kan ikke gis tilskudd: - Organisasjoner, sammenslutninger som hovedsakelig skal ivareta medlemmers yrkes-, økonomiske eller religiøse interesser - Bedriftsidrettslag - Politiske partier - Kommersielle tiltak (kan i særlige tilfelle gis støtte). - Boligsammenslutninger 3

4 2.1.a Administrasjonstilskudd 2.1 b Bevegelig tilskudd 2.1 c Driftstilskudd til organisasj.eide hus og anlegg 2.2 a Prosjektstøtte 2.2 b Underskuddsgaranti 2.3 Etableringstilskudd 2.4 Støtte til samarb.m. nordiske vennsk.komm. 1.4 Søknadsfrister og krav til søknaden Krav til dokumentasjon og opplysninger i søknadene varierer innen de ulike tilskuddsformene. Nedenfor følger en skjematisk oversikt over søknadsfrister og hvilke krav til dokumentasjon som stilles til de enkelte søknadene. KRAV TIL DOKUMENTASJON - SØKNADSFRISTER STØTTEORDNINGER Søknadsfrist 15. mars Eget søknadsskjema Årsberetning Rapport Revidert regnskap Balansert regnskap Medlemsliste (navn, fødselsdato) Antall deltakende (navn) Opplysninger om organisasjonens virksomhet Program Valgt styre Vedtekter behandlet av årsmøte/generalforsamling Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsår Kortfattet begrunnelse Beskrivelse av virksomhet Beskrivelse av tiltak Budsjett for søknadsår Budsjett for arrangement, prosjekt Adresse, kontaktperson, tlf, e-post Kontonummer Organisasjonsnummer (ikke påkrevd) 2 TILSKUDDSFORMER 2.1 Grunntilskudd Grunntilskudd gis til lokale stønadsberettigede kulturorganisasjoner i kommunen som har en primær målsetting om å drive kontinuerlig kulturarbeid. Den samlede potten til grunntilskudd fastsettes politisk hvert år. 4

5 Grunntilskudd kan gis som: a) Administrasjonstilskudd Tilskuddet blir utregnet på bakgrunn av aktive medlemmer i organisasjonen. Det fastsettes en årlig sats per medlem under 20 år som beregnes ut ifra antall søknader og avsatte midler til formålet (revidert etter kommunestyrets økonomiplanvedtak, desember 2009). b) Bevegelig tilskudd Deler av grunntilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering ut i fra kriterier som medlemstilslutning, aktivitetsomfang og økonomi. Tilskuddet kan dekke utgifter i forbindelse med leie av lokaler og anlegg, trenings- og møtevirksomhet, utstyr, materiell, kurs, deltakelse på landsmøter, kretsmøter o.l. c) Driftstilskudd til organisasjonseide hus og anlegg Tilskuddet kan gis til organisasjoner, andelslag eller andelsstyrer til drift av egne kulturbygg og anlegg. Tilskuddets størrelse vurderes i hvert enkelt tilfelle. Har man driftsregnskap skal slikt vedlegges. Dersom de er spesifikke planer om påbygg, restaurering, utbedring eller lignende skal dette beskrives i søknaden. Grunntilskuddet utbetales i sin helhet så snart administrasjonens innstilling om fordeling er politisk vedtatt. 2.2 Aktivitetstilskudd tilskudd til særskilte formål Med aktivitetstilskudd menes støtte til konkrete enkelttiltak, avgrenset i tid og som ikke inngår i organisasjonens ordinære virksomhet. Formålet med aktivitetstilskuddet er å legge til rette for lokale arrangementer med kulturelt innhold, som er attraktive for kommunens innbyggere. Tilskuddet gis i utgangspunktet til aktiviteter i Ski kommune. Det kan søkes om aktivitetstilskudd gjennom hele året. Det stilles krav om at: - Tiltaket skal være åpent for alle og gi fri adgang for ledsagere for funksjonshemmede - Tiltaket skal markedsføres, og det skal fremkomme at Ski kommune støtter tiltaket økonomisk - Ski kommune skal ha fri adgang for to personer. Aktivitetstilskudd kan gis som: a) Prosjektstøtte Støtten gis til større og spesielt kostnadskrevende prosjekter utenom ordinær drift. Det kan for eksempel ytes tilskudd til egenandel til større prosjekter som tenkes delfinansiert med eksterne midler. b) Underskuddsgaranti Det kan søkes om støtte på inntil 20% av bruttoutgiftene til arrangementer. Maksimalt tilskudd er kr ,-, minste tilskudd kr ,-. Det må søkes i forkant av arrangementet. Tilskuddet utbetales i etterkant av arrangementet når nødvendig dokumentasjon er mottatt. 2.3 Etableringstilskudd Innbyggere i Ski kommune som ønsker å danne et lag eller en forening kan søke om etableringsstøtte på inntil kr ,-. Rapport med nødvendig dokumentasjon må sendes Ski kommune senest to måneder etter mottatt støtte. 5

6 2.4 Støtte til samarbeid med nordiske vennskapskommuner Tilsagn om støtte til samarbeid med nordiske vennskapskommuner gis på bakgrunn av beskrivelse av samarbeidets art, program og budsjett. Det gis i utgangspunktet støtte på kr. 300,- per deltakende medlem, begrenset oppad til kr ,-. Lag, foreninger som mottar støtte må vente i tre år før det kan søkes på nytt. Det ytes ellers ikke støtte til reisevirksomhet utenom Norges grenser. 3 KONTROLL Ski kommune kan foreta kontroll for å påse at de bevilgede midler nyttes i samsvar med forutsetningene. Dersom en person, organisasjon eller institusjon ikke benytter tildelt tilskudd i tråd med retningslinjenes forutsetninger, kan dette medføre tap av rett til støtte påfølgende år og krav om tilbakebetaling. 4 UNDERRETNING OM KLAGEADGANG Klage på vedtak fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Dersom denne instans ved annengangs behandling ikke finner å omgjøre vedtaket, kan klagen rettes til kommunens klagenemnd. Frist for å klage er tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er mottatt. Klagenemnda kan avvise saken, oppheve, endre eller stadfeste det påklagde vedtak. Klagenemnda avgjør saken med endelig virkning. 5 SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Ski kommune, Servicetorget, Ski Rådhus tlf Søknader sendes Ski kommune, postboks 3010, 1402 Ski. E-postadresse: Internettadresse: Spørsmål om utfylling av søknadsskjema, krav til søknad, søknadsprosedyre, saksbehandling og lignende kan rettes til Kultur og Fritid. 6

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 22.02.2012 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015 Kultur og velferdstjenesten GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4564 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/14 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 076/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 13.06.2013 REVISJON

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer