Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune"

Transkript

1 Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret med hjemmel i lov nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for kommunale tilskudd til kulturarbeid og fritidstiltak i Hamar kommune, vedtatt av Drift og forvaltningsstyret for kultur og kirke Siden revidert av forvaltningsstyret , sak 01/0028, samt sak 02/ Generelle bestemmelser 1.1 Formål Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at kommunens befolkning opplever Hamar som en god kommune å bo og leve i. Aktørene skal oppleve kommunen som en forutsigbar medspiller, samtidig som kommunen kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål om medbestemmelse, likestilling, arbeid for toleranse og integrering. Føring for ordningen er nedfelt i kommunens overordnede styringsdokumenter. 1.2 Hva kan det søkes tilskudd til Kulturavdelingen administrerer følgende ordninger jf pkt 2: 1. Oppstartstilskudd 2. Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 3. Tilskudd til kunst- og kulturtiltak 4. Tilskudd til festivaler 5. Tilskudd til nærmiljøtiltak 6. Tilskudd til anlegg (spillemidler) De økonomiske rammene for tilskudd følger av Hamar kommunes årlige budsjettvedtak. Det vises til egen veiledning for søknad innenfor den enkelte tilskuddsordning i punkt Hvem kan søke Tilskuddsordningen gjelder for: Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Hamar kommune Regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen Grupper og enkeltpersoner i Hamar kommune I unntakstilfeller kan tilskudd innvilges til lag, gruppe eller enkeltpersoner utenfor Hamar kommune. Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Hamar kommune eller at det bygges nye relasjoner som styrker kulturlivet i byen. Grunnlag for tilskudd defineres under den enkelte tilskuddsordning jf pkt 2. Felles for alle ordninger er at barn og unge år prioriteres. 1.4 Definisjoner I forbindelse med tilskuddsordningen definerer Hamar kommune begrepene slik: Frivillige lag og organisasjoner: Skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap, og med minimum 15 betalende medlemmer bosatt i Hamar. Laget skal ha valgt styre på minimum 3 medlemmer med leder og økonomiansvarlig. Medlem: Skal være aktivt medlem! Person som er oppført i lagets- /organisasjonens medlemsregister og har betalt kontingent. Grupper og enkeltpersoner: Aktører med ikke-kommersiell hensikt

2 Åpne arrangement: En aktivitet eller tiltak som ikke er en del av foreningen/organisasjonen/kulturinstitusjonens ordinære øvelser eller virksomhet 1.5 Gjelder ikke for Tilskuddordningen gjelder ikke for lag, organisasjoner/grupper/personer som: primært har som formål å ivareta medlemmenes yrkes-, eller økonomiske interesser politiske partier, skolelag og bedriftslag har som formål å arrangere private arrangement nasjonale og religiøse høytidsdager (17.mai eget budsjett) 1.6 Krav til søkere For å få offentlig støtte må søker: være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer. Enkeltpersoner skal oppgi fødselsnummer. ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt. (For å få opprettet bankkonto må organisasjonen ha organisasjonsnummer) Se motarbeide alle former for diskriminering gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede og som har ledsagerbevis Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Hamar kommune. Unntatt fra kravene kan være prosjekter ledet av ungdom hvor det kan vurderes enklere krav. Flere vilkår kan fremkomme under den enkelte tilskuddsordning jf pkt Søknadsbehandling Kommunens søknadsskjema skal benyttes og fylles ut nøyaktig. Søknadsskjema finnes på Søk under fanen kultur og fritid eller ved henvendelse til kommunens Servicekontor. Søknader om tilskudd kan sendes elektronisk til eller til Hamar kommune, kulturavdeling, postboks 4063, 2306 Hamar. I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være undertegnet av enten leder eller kasserer. Alle søknader er offentlige, og ved forespørsel vil innsyn bli gitt, både i søknadsskjema og vedlegg. Søknadsfrister fremkommer under den enkelte tilskuddordning jf pkt Klageadgang Vedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, med unntak av kulturpris, kan påklages jf Forvaltningsloven 28, 2.ledd.. Klagefrist er 3 uker fra den dato underretningen om vedtaket er kommet fram. Klage sendes Hamar kommune v/kulturavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar. 1.9 Kontroll Opplysninger gitt i søknadene vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet blir anmeldt Kulturpriser Hamar kommune tildeler også kulturpriser jf pkt Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft

3 2. Tilskuddsordninger Tilskudd Formål Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier) Krav til dokumentasjon Frist 2.1 Oppstarttilskudd Tilskuddet skal bidra til at innbyggerne i Hamar får tilgang til ett bredt spekter av frivillige organisasjoner Tilskudd kan gis til nystartede lag og foreninger i Hamar. Det kan gjøres unntak om kravet om minimum 15 medlemmer. Tilskuddets størrelse er fastsatt til kr Vedlegg: Vedtekter vedtatt i organisasjonen Tilskudd Formål Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier) Frist Løpende 2.2 Driftstilskudd til frivillige organisasjoner Tilskuddet skal bidra til at innbyggere i alle aldre og med ulike forutsetninger får tilgang til ett bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter i Hamar Tilskuddet er ment å dekke organisasjonens vanlige drift- og administrasjonsutgifter og består av: Basistilskudd gis som et fast kronebeløp til alle godkjente organisasjoner med minimum 15 medlemmer Årlig og absolutt frist 15.3 Medlemstilskudd gis som fast kronebeløp pr aktive medlem under 20 år bosatt i Hamar Basis og medlemstilskudd gjelder ikke for lag og organisasjoner som primært har humanitære og sykdomsrelaterte formål, men kan søke aktivitetstilskudd. Aktivitetstilskudd gis til alle lag og foreninger på bakgrunn av aktivitetsnivå og nivå på driftskostnader. Tilskuddet kan gis som delvis kompensasjon for utgifter til: drift og leie av anlegg / lokaler materiell / utstyr leder- og instruktøropplæring tidsavgrensede prosjekter ungdomstiltak inkludering og tilrettelegging Det gis ikke tilskudd til: Innkjøp av personlig eid materiell og utstyr Reise- og turnèstøtte Studentprosjekter

4 Tilskudd Formål Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier) Krav til dokumentasjon Frist 2.3 Kunst- og kulturtiltak Tilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i Hamars kunst- og kulturtilbud. Tilskudd kan gis til arrangementer, produksjoner og prosjekter. Ved vurdering av søknad vektlegges blant annet: Høy kunstnerisk kvalitet presentert av profesjonelle aktører Eksperimentelle og nyskapende tiltak Tilgjengelighet for alle Mangfold og samhandling Det gis ikke tilskudd til: Tiltak av utpreget kommersiell karakter Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed Kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning Reise- og turnestøtte Produksjon av publikasjoner, bøker og filmer som ikke har særskilt betydning for Hamar Underskuddsgaranti kan vurderes i forbindelse med risikoarrangement og hvor kommunen er med i planleggingen. Løpende og senest 4 uker før tiltaket skal gjennomføres Siste frist: 1.november Tilskudd Formål Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier) Krav til dokumentasjon Frist 2.4 Festivaler Tilskuddet skal bidra til å: Styrke og stimulere det helårige kulturlivet og kunstproduksjonen i Hamar Profilere kommunen utad og styrke Hamars omdømme som Innlandets hovedstad Gi opplevelser for innbyggere i kommune og region på et nasjonalt og internasjonalt nivå Være attraktive for tilreisende Tilskudd kan gis til festivaler som arrangeres årlig eller annen hvert år med minst to dagers varighet. I tillegg til de generelle vilkårene som går fram av pkt. 1, vil følgende faktorer bli vektlagt ved tildeling av tilskudd: - Festivalenes kunstneriske profil - Festivalenes soliditet og profesjonalitet - Festivalenes utviklingsmulighet og egeninntjening Hamar kommune kan gi tilskudd for inntil tre år av gangen. Det inngås egen avtale med arrangøren der det går fram hvordan Hamar kommune skal profileres i program og på festivalområdet/konsertstedene. En gang pr år 15. september året før

5 Tilskudd Formål Tildelingskriterier Krav til dokumentasjon Frist 2.5 Nærmiljøtiltak Formålet er å stimulere til etablering av aktivitetstilbud og sosiale møteplasser i nærmiljøet. Tilskuddet gis til investerings - og vedlikeholdstiltak samt aktivitetstiltak som både styrker, trygger og skaper aktivitet i nærmiljøene, der nærmiljøene selv kan bidra med vesentlig egeninnsats. Eksempler på tiltak er bygging av nærmiljøanlegg og opprustning av lekeplasser og områder som bidrar til å skape aktivitet og sosiale møtepunkt i nærmiljøet. To ganger i året: 15. mars og 15. oktober Søknader som omhandler barn og unge vil prioriteres. Ordningen kan ses i sammenheng med søknad om spillemidler. Tilskudd Formål Tildelingskriterier Krav til dokumentasjon Frist 2.6 Anleggstilskudd (spillemidler) Stimulere til bygging / rehabilitering av ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Søknader prioriteres i samarbeid med Hamar idrettsråd. Gjeldende anleggsplan skal være retningsgivende for prioriteringene. Det avsettes årlig et beløp i kommunalt anleggstilskudd. Hovedregel for finansiering 1. Kommunalt anleggstilskudd 2. Spillemidler 3. Egne midler / dugnadsinnsats fra idrettslag og andre organisasjoner som er berettiget til å søke om spillemidler Trinn 1: Egen søknad som redegjør for: behov planer for tiltaket kostnadsoverslag enkel finansieringsplan Trinn 2: for søknad om spillemidler. 15. mars: Frist for å melde opp prosjektet. 15. okt: Frist for søknad om spillemidler.

6 3. KULTURPRISER Formål Tildelingskriterier Forslag Frist Kulturpriser Hamarprisen er en kulturpris for Hamar kommune. Utdeles på grunnlag av en betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kultur- og/eller samfunnslivet. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner med tilknytning til Hamar. Vedtas av Hamar Formannskap og består av et prisbeløp samt innrammet tegning. Alle kan komme med forslag til aktuelle kandidater til kulturprisene. Forslaget skal være skriftlig begrunnet. Årlig Hamarprisen reglement

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 602019

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 22.02.2012 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer