Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15"

Transkript

1 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg

2 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: / Elizabeth Croft, rådgiver kultur Tlf: / Mari Rettedal Westlake, rådgiver kultur Tlf: / Reimond Vølstad, kulturmedarbeider Mob: Bjørg Ollestad, kulturmedarbeider Tlf: no Foto: frontside Filip Blauw; side 3 Geir Einarsen; side 4 kulturavdelingen

3 Innhold 1. Driftsmidler s Investeringsstøtte s Kurstilskudd s Inkluderingstilskudd s Friluftlivets år 2015 s Tilrettelagt fritid s Oppstartstilskudd for lag og foreninger s Åpne kulturarrangement s Støtte rusfrie helgetilbud for barn og unge år s Ledsagerbevis s Gaver ved utenlandsbesøk s Spillemidler s Andre ordninger s Hederstegn, priser og stipend s. 5 Generell informasjon Støtteordningene skal bidra til å opprettholde gode vilkår for lag og foreningsliv og bidra til et mangfold av kunst-, kultur- og idrettsaktiviteter i Gjesdal kommune. Driftsutvalget vedtar de økonomiske rammene og administrasjonen fordeler midlene etter søknad. Tilskudd tildeles etter de retningslinjer som er gitt i dette heftet. Søknadsskjema Søknadsskjema for kulturmidler finnes på: eller ved henvendelse Gjesdal kommune kulturavdelingen. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk. Søknader pr post sendes: Gjesdal kommune, kultur, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Søknader poststemplet etter oppgitt søknadsfrist imøtekommes ikke. Rapportering Gjesdal kommune kan kreve utdrag fra regnskap som viser hvordan midlene er benyttet, og har rett til å utføre kontroll. Regnskap skal underskrives av minst to personer. Kommunen kan kreve at prosjekter som mottar tilskudd skal levere regnskap revidert av registrert/autorisert revisor. Alle bilag skal oppbevares i henhold til regnskapsloven eller minst ett år etter at regnskapet er sendt inn. Dersom et lag blir nedlagt, må dette meldes til Gjesdal kommune umiddelbart. Utstyr og inventar skal overføres til andre lag i kommunen eller til Gjesdal kommune kulturavdelingen.

4 1. DRIFTSMIDLER (søknadsfrist: 1. mars) Søknaden må inneholde regnskap signert av leder og av lagets valgte revisor/ kasserer. Kulturavdelingen fordeler driftsmidler etter følgende kriterier: Sang og musikk Tilskuddet regnes ut etter antall medlemmer under 20 år: 0 20 medlemmer kr , medlemmer kr , medlemmer kr ,- 40+ medlemmer kr ,- I tillegg dekkes noteutgifter med 40 %. Korps vurderes særskilt. Forsamlingshus og bedehus Tilskuddet regnes ut etter lagets utgifter: Lag med utgifte: under ,- kr , ,- og ,- kr , ,- og ,- kr , ,- og ,- kr ,- over ,- kr ,- Vellag Tilskuddet regnes ut etter antall husstander: Under 20 husstander kr , husstander kr , husstander kr , husstander kr ,- Over 50 husstander kr ,- Følgende lag er ikke støtteberettiget driftsmidler Lag som primært ivaretar private interesser Lag med utelukkende medlemmer over 20 år Lag og foreninger som ikke er registrert i Gjesdal kommune Politiske ungdoms organisasjoner Unntak kan være helt spesielle aktiviteter med få medlemmer i hver kommune. Idrettslag Gjesdal kommune kulturavdelingen fordeler midlene ut fra egne retningslinjer i samråd med Gjesdal idrettsråd. Barne- og ungdomslag I beregningen av tilskuddet tas det hensyn til flere kriterier, bl.a. geografisk beliggenhet, antall medlemmer, type aktivitet, aktivitetsfrekvens og økonomi. Støtte til dekning av lønnsutgifter og arbeidsgiveravgift Lag innen sang og musikk kan få inntil 15 % støtte til lønnsutgifter (hvor øvre beregningsgrunnlag for støtte er kr ,-) samt hele arbeidsgiveravgiften for lønnet dirigent. Ordningen gjelder også for lag og foreninger som tilsetter personer med spesialansvar for tilbud til barn og unge fredag- og lørdagskvelder, målgruppe år. Større lag kan søke om denne støtten til daglig leder. Arbeidsavtalen må legges ved. Vaktmestertilskudd Tilskuddet gis til idrettslag som drifter større anlegg og tildeles i samråd med Gjesdal Idrettsråd. 2

5 2. INVESTERINGSSTØTTE (søknadsfrist: 1. mars) Lag og foreninger kan søke investeringsstøtte. Det kan tildeles inntil 40 % av dokumenterte kostnader: 1. Søkes det om flere investeringsprosjekter må de settes opp i prioritert rekkefølge 2. Investeringene det søkes om må ha en varighet på minst 3 år 3. For å heve midlene må lagene forevise kvittering/faktura eller ordrebekreftelse innen 1. oktober 4. Investeringer under kr. 2000,- må dekkes inn over lagets driftstilskudd 5. For sent innkomne søknader behandles ikke 3. KURSTILSKUDD (søknader kan fremmes hele året) Gjesdal kommune er opptatt av at barn og unge skal ha et godt og variert fritidstilbud. Dette forutsetter trygge ledere som legger til rette for et godt og inkluderende miljø. Lag og foreninger som vil satse på lederutvikling for å få dette til kan søke på ordningen. (Ordningen favner ikke om trenerkurs). Eget søknadsskjema på våre nettsider. 4. INKLUDERINGSTILSKUDD (søknader kan fremmes hele året) Lag og foreninger som vil gjøre en spesiell innsats for å inkludere barn av arbeidsinnvandrere og flyktninger kan søke ekstra midler til dette. ). Eget søknadsskjema på våre nettsider. 5. FRILUFTLIVETS ÅR 2015 (søknadsfrist 1. mars og 1. juni) I forbindelse med Friluftlivets år har Gjesdal kommune satt av kr til ulike friluftsarrangement. Lag og foreninger og andre som vil arrangere lavterskeltilbud kan søke. Eget søknadsskjema på våre nettsider. 6. TILRETTELAGT FRITID (søknadsfrist: 1. mars) Lag og foreninger som tilrettelegger tilbud for barn, unge og voksne med spesielle behov, kan søke støtte til drift og nødvendig utstyr. Tilskuddet vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. 7. OPPSTARTSTILSKUDD FOR LAG OG FORENINGER (søknader kan sendes hele året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet) Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr ,-. Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av sin virksomhet og beregnes etter antall medlemmer under 20 år. Oppstartstilskudd for vellag regnes ut fra antall husstander. For å få starttilskudd må det foreligge referat fra stiftelsesmøte, antall medlemmer under 20 år og egen bankkonto for laget. 3

6 8. ÅPNE KULTURARRANGEMENT (søknadsfrist én måned før arrangementet finner sted) Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle og annonseres deretter. Lag og foreninger, frie grupper, enkeltkunstnere og utøvere og kan søke tilskudd. Søknader med en kostnadsramme under kr ,- behandles ikke. Det kan gis tilskudd inntil 25% av godkjent kostnadsramme Søknader skal inneholde beskrivelse av arrangementet, kostnadsoverslag og budsjett. Støtte beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader: Honorar, reise og opphold for artister Utgifter til dirigent, instruktør el. knyttet til selve arrangementet Leie av lokaler og utstyr Transport av utstyr Markedsføringsutgifter Lønn til teknisk hjelpepersonale Utgifter til servering, premiering og administrasjon slik som som porto, telefon etc er ikke støtteberettiget. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Gjesdal kommune. Utbetaling skjer etter at rapport og regnskap er innsendt og senest 2. mnd etter arrangementsdato. 9. STØTTE RUSFRIE HELGETILBUD FOR BARN OG UNGE ÅR (søknadsfrist: 15. juni og 15. desember) Målsetningen med tilskuddsordningen er å stimulere til et godt ungdomstilbud i helgene. Arrangement eller aktivitetstilbud må være åpne for alle ungdommer, foregår i egnet lokale og markedsføres bredt: 1. Det kan søkes om inntil kr. 1000,- for hvert arrangement. 2. Øvre grense for støtte er 12 arrangement pr halvår. 3. Arrangementene må foregå på fredager eller lørdager. 4. Arrangementene må strekke seg over minst 4 timer der siktemålet også er å nå uorganisert ungdom. (Markedsført godt og med drop in funksjon med aktivitet på samme sted og tid hver gang). 10. LEDSAGERBEVIS (søknaden kan sendes hele året) Ledsagerbevis skal gi personer med spesielle behov mulighet til å delta på kulturarrangementer og aktiviteter. Ledsager får fri entre. 4

7 11. GAVER VED UTENLANDSBESØK Kulturavdelingen kan gi en gave som hilsen fra Gjesdal kommune når lag og foreninger får besøk eller reiser utenlands. Ta kontakt med oss i gode tid før besøket. 12. SPILLEMIDLER (søknadsfrist: 1. oktober) Idrettslag og andre lag og foreninger kan søker om spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg: Søknadene krever kostnadsoverslag, finansieringsplan, teknisk godkjenning, tomt, oversikt over dugnadsinnsats og driftsplaner. Start derfor planlegging i god tid. Kulturavdelingen tilrår alle som har planer om å søke spillemidler til å kontakte kulturavdelingen for å få tilsendt: Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler til idrett og friluftsliv. og Informasjon til søkere om bestemmelser og krav til føring av regnskap. Anleggene det søkes støtte til, må også være teknisk godkjent innen 1. oktober. Kommunen kan gi noe støtte til nærmiljøanlegg. Det skal søkes elektronisk fra kommunens hjemmesider Søknader om spillemidler til utstyr sendes særforbundet som laget er tilsluttet. 13. ANDRE ORDNINGER Det finnes også flere eksterne tiskuddordninger som det er mulig å få støtte fra, for eksempel Energi System midlene, ulike fondsmidler etc. Se våre hjemmesider for tips og mer informasjon. 14. HEDERSTEGN, STIPEND OG PRISER I GJESDAL KOMMUNE. Norgesmestere og medaljevinnere i VM, OL og nordisk mesterskap 1. Det gis en oppmerksomhet fra kommunen til personer eller lag som er norgesmester i et offisielt NM. Likeledes til personer som har tatt medaljer i VM, OL eller nordisk mesterskap. 2. Gjelder for juniorer (året personene fyller 16 år), seniorer og veteraner. 3. Aldersbestemte klasser yngre enn junior kommer ikke inn under ordningen. 4. Individuelle utøvere får påskjønnelsen fra den kommunen de bor i, selv om utøveren representerer et lag som er registrert i en annen kommune. 5. I et lag får alle utøverne påskjønnelse i den kommunen hvor laget er registrert. 6. Det kan også gis en oppmerksomhet til personer eller lag som har oppnådd internasjonal anerkjennelse for offisielle (nasjonale/internasjonale) allmennkulturelle prestasjoner. Kulturpris 1. Gjesdal kommunes kulturpris kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en stor innsats på kunst- og kulturfeltet. 2. Prisen består av statuetten Heiagjeteren av Liv Godin. 3. Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen. 5

8 Kultur- og idrettsstipend Gjesdal kommune deler ut kultur- og idrettsstipend som har som formål å løfte fram talenter og stimulere til fortsatt innsats og aktivitet innen kunst, kultur og idrett. Kultur- og idrettsstipendet deles ut hvert år så lenge det stilles midler til disposisjon og forutsatt at det er søkere. 1. Kultur- og idrettsstipendet kan søkes både av profesjonelle utøvere som lever av virksomheten og amatører. Stipendet skal brukes til ulike tiltak som kan gi impulser, inspirasjon eller kunnskap til videre utvikling. 2. Dersom det er flere søkere kan stipendet deles. I vurderingen av kandidatene skal da følgende kriterier vektlegges i prioritert rekkefølge: talent, plan for bruk av stipendet og målsetting for videre utvikling. 3. Søknad om kulturstipend skal inneholde følgende: Informasjon om søkerens talent, plan for hvordan stipendet skal brukes og en beskrivelse av målsettingene for videre utvikling. 4. Mottakeren av stipendet må, innen 12 måneder, gi en kort tilbakemelding til kulturkontoret på hvordan stipendet er brukt. Frivilligpris 1. Frivilligprisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en spesiell frivillig innsats i lokalmiljøet. 2. Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen. 3. Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner. Gjesdalprofilen 1. Gjesdalprofilen kan tildeles personer, lag, organisasjoner og bedrifter som har profilert Gjesdal kommune på en unik måte i inn- og utland. 2. Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist.. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen. 3. Prisen består av et arbeid fra en lokal kunstner. Dugnadsstatuetten 1. Dugnadsstatuetten kan deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune. 2. Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen. 3. Prisen består av statuetten Vi løfter i flokk av Kari Vedø Fossdal. Sammen med kulturpris, kultur- og idrettsstipend, frivilligpris, Gjesdalprofilen og dugnadsstatuetten følger et diplom laget av en lokal kunsthåndverker. 6

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer