REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE"

Transkript

1 Stangeland bydelsutvalg sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT 4. TILSKUDD TIL KUNSTNERISKE PROSJEKTER OG PRODUKSJONER 5. TILSKUDD TIL FORMIDLENDE KULTURORGANISASJONER PÅ HØYT NIVÅ 6. TILSKUDD FRA UNGDOMSPOTTEN 7. TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGEARRANGEMENT FOR UNGDOM 8. REDUSERT LEIE VED BRUK AV SANDNES KULTURHUS 9. TILSKUDD TIL FRIVILLIG FLERKULTURELL VIRKSOMHET 10. TILSKUDD TIL NASJONALE OG INTERNASJONALE IDRETTSARRANGEMENT 11. TILSKUDD TIL IDRETTSBYGG OG ANLEGG 12. TILSKUDD TIL PRIVATE BYDELSHUS 13. TILSKUDD TIL KULTURMINNEVERN 14. SANDNES KOMMUNES KULTURSTIPEND 15. SANDNES KOMMUNES KULTURPRIS 16. SANDNES KOMMUNES INNSATSPOKAL 17. PÅSKJØNNELSE FRA SANDNES KOMMUNE FOR KULTUR- PRESTASJONER PÅ HØYT NIVÅ

2 1) GENERELT Tilskuddsordningene skal bidra til å oppnå kommunes visjon for kultur- og idrettsområdet om et rikere liv gjennom bevegelse, opplevelse og deltakelse og å legge forholdene til rette slik at folk i alle aldersgrupper har anledning til å drive variert fysisk aktivitet (idrett/mosjon) og friluftsliv. a) Søknader om tilskudd behandles administrativt av kultursjef, fritidssjef eller park- og idrettsjef. Politisk behandles tilskudd av Utvalg for kultur og oppvekst eller Utvalg for tekniske saker. b) Det legges fram årlig sak for ansvarlig utvalg som fastsetter fordelingen av tilskuddsmidlene. c) Tilskudd tildeles etter de retningslinjer som er gitt i tilskuddsreglementet, innenfor de budsjettmessige rammer som årlig stilles til disposisjon fra bystyret gjennom kommunens økonomiplan. d) Søknader poststemplet etter oppgitt søknadsfrist imøtekommes ikke. e) Behandlingstiden skal normalt ikke overstige tre måneder etter søknadsfristens utløp for søknader som må legges fram for utvalg for kultur og oppvekst til avgjørelse, samt for den administrative behandlingen av driftstilskudd til frivillige lag og foreninger. Enkeltsaker som avgjøres administrativt skal normalt være besvart innen tre uker. f) Utvalg for kultur og oppvekst kan dispensere fra retningslinjene dersom disse gir urimelige utslag. g) Alle som mottar støtte plikter å gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede og som har ledsagerbevis utstedt av kommunen. h) For tilskuddsordninger som krever at tiltaket er åpent for alle gjelder at tiltaket skal være annonsert eller kunngjort for allmennheten på forhånd. Arrangementer som bare, eller i hovedsak, er beregnet på medlemmer av enkelte eller grupper av organisasjoner, elever ved enkelte skoler eller lignende regnes ikke som åpne arrangementer. Arrangementer hvor det gjennomføres religiøse eller livssynsspesifikke handlinger som dåp, konfirmasjon, bønn, lovprisning, gudstjeneste eller andakt gis ikke tilskudd. Dette er ikke til hinder for at kirkekonserter o.l kan motta tilskudd så lenge tiltaket ikke har innhold som over. Heller ikke er denne bestemmelsen til hinder for at kirker, gudshus eller andre arenaer som drives av livssynsorganisasjoner brukes som arena. i) Avgjørelser som er tatt i medhold av disse retningslinjene kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Klagefrist er på tre uker. j) Sandnes kommune kan kreve utdrag fra regnskap som viser hvordan midlene er benyttet, og har rett til å utføre kontroll. Regnskap skal underskrives av minst to personer. Kommunen kan kreve at prosjekter som mottar tilskudd, skal levere regnskap revidert av registrert/autorisert revisor. Alle bilag skal oppbevares i henhold til regnskapsloven eller minst ett år etter at regnskapet er sendt inn og skal forevises på forlangende fra Sandnes kommune.

3 Dersom et lag, gruppe eller person bryter forutsetningene etter disse retningslinjene, kan Utvalg for kultur og oppvekst frata søkeren retten til tilskudd innenfor denne tilskuddsordningen for ett år. For mer informasjon og søknadsskjema se kommunens hjemmesider: 2) DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER Formålet med ordningen er å støtte driften av det frivillige barne- og ungdomsarbeidet innenfor kultur- og idrettsområdet i kommunen. Krav til søker: demokratisk oppbygging med eget styre minst 10 aktive medlemmer/brukere under 25 år. hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer/brukere fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte) eksistert i minst ett år minimum 10 samlinger årlig for medlemmene (utenom styremøter, komitémøter og lignende) minimumskontingent på kr 100,- i året. Kulturaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjonene. Det innvilges ikke tilskudd til organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser. Heller ikke til kommersielle tiltak, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger, søndagsskoler, lekegrupper for barn i forskolealder, samt organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon. Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF) samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, som er støtteberettiget til driftstilskudd under idrettens budsjett. Andre mosjons- og idrettslag som ikke har dette er støtteberettiget under barn/unge. For tros- og livssynsamfunn blir det bare gitt støtte til det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og ikke til aktiviteter knyttet opp mot dåpsopplæring, konfirmasjonsundervisning, etc. Organisasjoner som mottar tilskudd etter ordningen skal på forespørsel fra kommunen levere fullstendige medlemslister inklusive navn og fødselsdato. Listen skal være underskrevet av to personer i styret for organisasjonen. Beregning av tilskudd Tilskudd fordeles ut i fra aktivitet og antall medlemmer under 25 år. Aldersgruppen år prioriteres. Korps og orkester med store utgifter til instrument vurderes særskilt.

4 Inntil 20% av tilskuddsmidlene kan fordeles etter skjønn. Driftstilskuddet fra Sandnes kommune skal ikke overskride 50% av driftsutgiftene for organisasjonen. Søknadsfrist er 1. mars. 3) TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Formålet med ordningen er å sikre at publikum i regionen får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement av høy kvalitet i Sandnes. Grunnlag for tilskudd Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle og annonseres på vanlig måte. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune. Støtten kan gis i form av tilskudd eller underskuddsgaranti. Søknadsfrist er senest én måned før arrangementet finner sted. Søknader skal inneholde beskrivelse av arrangementet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. For arrangører som søker om tilskudd til flere enn to arrangement pr. halvår, skal det søkes samlet for hele serien pr. halvår. For arrangement som gjennomføres på kommersielle arenaer forutsettes at det føres separat regnskap for arrangementet. Dersom den kommersielle driver selv er søker, vil tilskuddet bli avkortet tilsvarende et eventuelt underskudd på arrangementet. Tilskuddet utbetales etter innsendt rapport og regnskap. For spesielt kostnadskrevende produksjoner kan inntil 50% av tilskuddet utbetales forskuddsvis etter kultursjefens vurdering. 4) TILSKUDD TIL KUNSTNERISKE PROSJEKTER OG PRODUKSJONER Formålet med ordningen er å stimulere til produksjon av kulturprosjekter med kunstnerisk kvalitet. Kulturinstitusjoner, grupper og enkeltpersoner kan søke. Når prosjektet/produksjonen kommer til visning/fremføring skal det være åpent for alle Søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskuddet utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter kultursjefens vurdering. Søknader på denne ordningen behandles samlet i utvalg for kultur og oppvekst

5 Søknadsfrister: 1. desember og 1. april 5) TILSKUDD TIL FORMIDLENDE KULTURORGANISASJONER PÅ HØYT NIVÅ Ordningen er forbeholdt organisasjoner i Sandnes som enten gjennom sin egen utøvelse, eller arrangørvirksomhet opererer på et profesjonelt eller halvprofesjonelt nivå, eller hevder seg på et elitenivå på nasjonalt plan. Ordningen er ment å sikre at de organisasjoner som formidler kultur på høyt nivå til innbyggerne i Sandnes og regionen, skal gis en økonomisk forutsigbarhet. Hvilke organisasjoner dette gjelder vil evalueres hvert 3. år. Kvalitet, publikumsnedslag, økonomi og antall arrangement legges grunn. Det er utvalg for kultur og oppvekst som foretar evalueringen og som fastsetter tilskuddet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes hver år. De organisasjoner som kommer inn under denne ordningen kan ikke søke tilskudd fra tilskudd til åpne kulturarrangement Søknadsfrist: 15. november 6) TILSKUDD FRA UNGDOMSPOTTEN Formålet med tilskuddet er å gi støtte til ungdom under 25 år som ønsker å sette i gang en kulturaktivitet. Det gis tilskudd til oppstart og kulturelle aktiviteter som musikk, bildekunst/foto, film/video, idrettsaktiviteter, teater, dans og andre sceniske og kulturelle uttrykksformer. Aktiviteten må være avgrenset i tid. Det gis ikke tilskudd til generell drift, aktiviteter som tilbys av det ordinære organisasjonslivet, eller til innkjøp av personlig utstyr som musikkinstrumenter. Søknad behandles av Sandnes ungdomsråd som innstiller til vedtak etter gjeldene retningslinjer. Det kan gis tilskudd med inntil 50% av budsjetterte utgifter og maksimum tilskudd er kr ,- Søknadsfrist: Fortløpende 7) TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGEARRANGEMENT FOR UNGDOM Formålet med tilskuddet er å stimulere til opprettelse av og sikre driften av åpne rusfrie helgearrangement for ungdom.

6 Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle grupper (beboerforeninger, borettslag, velforeninger eller lignende) som driver åpne rusfrie helgearrangement for ungdom. Det gis tilskudd til serier med minimum 8 arrangement. Som åpent rusfritt helgearrangement regnes arrangement lagt til fredags- eller lørdagskveld hvor hovedmålgruppen skal være ungdom i alderen år. Tilbudet skal være åpent for alle og må være lagt til et offentlig lokale, bydelshus eller forsamlingshus. Nedre aldersgrense for arrangementene skal ikke være lavere enn 13 år. Arrangementet/tilbudet må ha en varighet på minimum 3 timer. Tilbudet må ikke baseres på medlemskap, påmelding eller på andre måter organiseres slik at det ekskluderer noen i målgruppen. Det vises for øvrig til den generelle delen av tilskuddreglementet mht krav til annonsering, åpenhet og innhold. Det gis ikke tilskudd til religiøse eller livssynsspesifikke møter der bønn, lovprisning, gudstjeneste eller andakt er en del av programmet, jf generell del pkt 1h. Tilskuddet fastsettes skjønnsmessig ut i fra den totale søkermasse og arrangementets størrelse. Søknadsfrist: 1. desember året før. 8) REDUSERT LEIE VED BRUK AV SANDNES KULTURHUS Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere, samt institusjoner å bruke Sandnes kulturhus som arena for sine kulturarrangement, og dermed bidra til vitalisering av kulturlivet i Sandnes. Husleietilskudd gis til konserter, teater- eller danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner. I spesielle tilfeller kan husleietilskudd også gis til andre kulturarrangement. Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle. Redusert leie ved bruk av stor sal, liten sal og foajé settes ut i fra kultursjefens budsjettrammer, men vil ikke overstige 50% begrenset oppad til kr ,-. Tilsagn om reduksjon i pris for leie av Sandnes kulturhus gis av Sandnes kulturhus KF. Søker skal motta skriftlig svar, og et eventuelt avslag skal være begrunnet. Foretaket søker Sandnes kommune, kultur om refusjon tilsvarende redusert beløp. 9) TILSKUDD TIL FRIVILLIG FLERKULTURETT VIRKSOMHET

7 Målsettingen med støtteordningen er å fremme kulturuttrykk fra de ulike innvandrermiljøer, og å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til frivillige organisasjoner på tvers av befolkningsgrupper. Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement og aktivitet som er åpne for alle og annonseres på vanlig måte. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune. Støtten kan gis i form av tilskudd eller underskuddsgaranti. Tilskudd skal ikke gjelde ordinær drift av organisasjoner. Søknader sendes til kultursjefen og søknadsfrist er senest én måned før arrangementet finner sted. Søknader skal inneholde beskrivelse av arrangementet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. For arrangører som søker om tilskudd til flere enn to arrangement pr. halvår, skal det søkes samlet for hele serien pr. halvår. Søknadene behandles i innvandrerrådet 10) TILSKUDD TIL NASJONALE OG INTERNASJONALE IDRETTSARRANGEMENT Formålet med ordningen er å stimulere til at det arrangeres større idrettsarrangementer i Sandnes hvor en kan oppleve konkurranse og idrettsprestasjoner på høyt nivå. Slike arrangementer kan også være med å inspirere til egeninnsats, og rekruttere nye barn og unge inn i idretten. Arrangementer av høy kvalitet er med å profilere Sandnes som by og arrangør. Grunnlag for tilskudd Det kan gis støtte til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer i Sandnes. Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte. I tilfeller hvor arrangører fra Sandnes ikke har tilgjengelig/egnet anlegg i kommunen, kan det vurderes å gi tilskudd til arrangementer som legges i en annen kommune. Det kreves da at arrangør først søker den aktuelle kommune hvor arrangementet skal avholdes, om tilskudd. Slike tilskudd vurderes spesielt. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune. Godkjente kostnader Tilskudd beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader. Godkjente kostnader er: Honorar, reise og opphold for dommere og teknisk personell. Leie av anlegg og utstyr Transport av utstyr Markedsføringsutgifter Utgifter til sekretariat/resultatservice Utgifter til servering, premiering samt utgifter til honorar, reise og opphold for deltagere er ikke støtteberettiget.

8 Størrelse på tilskudd For arrangementer med godkjent kostnadsramme inntil kr kan det gis tilskudd inntil 20% av godkjente kostnader. Arrangementer med godkjente kostnader over kr vurderes særskilt. Arrangementer som arrangeres i eget eid/leid idrettsanlegg kan gis inntill 5% økt tilskudd. Tilskudd utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter park- og idrettssjefens vurdering. Søknadsfrist er satt til 1. februar. Søknader som på grunn av tildeling av arrangement etter fastsatt søknadsfrist kan vurderes. 11) TILSKUDD TIL LAGSEIDE/LEIDE IDRETTSBYGG OG ANLEGG Formål Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til drift, rehabilitering og ombygging/nybygg av lagseide/leide idrettsbygg og anlegg, slik at disse kan benyttes til idrettslig og sosial aktivitet. Omfatter bygg som bygges, eies og drives av en eller flere idrettsorganisasjoner. i hovedsak brukes av eierne/eierorganisasjonene, men som kan benyttes av andre organisasjoner. bygg/anlegg som leies og disponeres av idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. Til denne kategorien hører idrettsbygg/anlegg og klubbhus/ idrettsgarderober. Beregning av tilskudd til idrettsanlegg Det kan gis tilskudd til: a. Driftsutgifter med inntil 50% av godkjente driftsutgifter. b. Nyanlegg, Rehabilitering og ombygging med inntil 1/3 av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til kr ,-. Det er en forutsetning at de som tilfredsstiller kravene til spillemidler også søker om dette. Spillemidler og kommunale tilskudd skal ikke overstige 2/3 av godkjent kostnadsoverslag. Grunnlag for tilskudd Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet under pkt. a) driftstilskudd. Tilskudd til b) rehabilitering, ombygging og c) nybygg beregnes på grunnlag av godkjent kostnadsramme. Som kostnadsramme godkjennes kostnadsberegning utført av bygge/anleggsfaglig instans. Målkrav settes tilsvarende regler gitt i Kultur og kirkedepartementet. Følgende forhold skal redegjøres for:

9 Beskrivelse av behov. Beskrivelse av planer med nødvendige tegninger og mål. Kopi av skjøte/leieavtale. Dokumentert kostnadsoverslag. Dokumentert finansieringsplan. Plan for drift. Søknadsfrist: 1. mars eller blir annonsert én måned før. 12) TILSKUDD TIL PRIVATE BYDELSHUS Formål Formålet med tilskuddsordningen er å støtte drift av bygg som stimulerer til kulturell aktivitet i bydelene. Hvem kan søke? Berettiget til tilskudd er bydelshus og grendehus: som er åpne for all lovlig virksomhet som eies og drives av andelslag, vellag eller lignende. som har samarbeidsavtale med kommunen, blant annet om begrensede utleiepriser til frivillige lag og foreninger. Foreningsbygg i sentrum kan kategoriseres som bydelshus dersom de fungerer som bydelshus for sentrumsnære bydeler og har inngått samarbeidsavtale med kommunen. Det gis ikke tilskudd til bygg som eies av Den norske kirke eller andre trossamfunn som får tilskudd etter Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Lokaler som brukes av flere organisasjoner prioriteres. Beregning av tilskudd til bydels- og grendehus Det kan gis tilskudd driftsutgifter med inntil 50% av godkjente driftutgifter. Utgifter som ikke inngår i kostnadsgrunnlaget: Utgifter i forbindelse med private eller kommersielle arrangement (bryllup, bursdager, jubileer etc.) Utgifter i forbindelse med arealer som leies ut til næringsmessig eller offentlig virksomhet. Tilskuddet fastsettes ut fra godkjente driftutgifter, aktivitetsnivå, skjønn og et basistilskudd. Vektingen mellom disse faktorene blir hvert år lagt fram i Utvalg for kultur og oppvekst som fastsetter endelig fordeling. Søknadsfrist er 1. mars.

10 13) TILSKUDD TIL KULTURMINNEVERN Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes. Hovedprinsipper for retningslinjer Tilskuddsordningen kan dekke alle typer tiltak på faste kulturminner av særlig kultur- og arkitekturhistorisk lokal, regional eller nasjonal verdi. Det må presiseres at eiere av kulturminner ikke har krav på tilskudd, men at det tildeles etter vurdering av tiltakets art. Tilskuddsordningen skal dekke eventuelle merkostnader ved restaurering, tilbakeføring og istandsetting utover vanlig vedlikehold, under forutsetning av at dette utføres i samsvar med gjeldende antikvariske prinsipper. Primært gis tilskudd til tiltak på eksteriør/fasade, eller kulturminnetiltak som krever spesiell ekspertise som forundersøkelser, prosjektering, antikvarisk kontroll, dokumentasjon og bygningshistoriske undersøkelser. Svært kostnadskrevende og spesielle tiltak på konstruksjoner etc. for bygninger og anlegg med allmenn interesse (f.eks teknisk industrielle kulturminner og/eller miljøtiltak) kan vurderes. Likeledes informasjonstiltak som motivasjon for kulturminnebevaring. Om stønadsbeløp og tildeling Det vil ikke bli fastsatt et bestemt beløp pr. søker eller pr. tiltak, men omfanget vil bli vurdert ut fra hver søknad. For første periode bør tiltak innen kulturhistoriske soner (ref. plankart til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes) prioriteres. For innværende år er søknadsfristen 1. juni, og fra 2008 vil søknadsfristen være 1. mars, tilsvarende faste søknadsfrister for andre kommunale tilskuddsordninger. Søknadsfrist kunngjøres i dagspressen. Søknad Det er utarbeidet et eget skjema for søknad som skal inneholde : - en kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres - arbeidstegninger målsatt slik at de beskriver tiltaket som skal utføres (hhv 1:50 for fasade, grunnplan etc., 1:20 detaljeringer) - kostnadsoverslag, med angivelse av merkostnader som følge av fagkyndig antikvarisk utførelse - eldre foto og tegningsmateriell så vidt mulig Ytterligere informasjon kan kreves fremlagt. Oppfølging og kontroll av arbeidet Når tiltaket er gjennomført skal søker legge frem en rapport som beskriver og dokumenterer resultatet, samt forevise kopi av kvitteringer for utført arbeid. Bevilget tilskudd utbetales i etterkant under forutsetning av at tiltaket er gjennomført i samsvar med antikvariske retningslinjer.

11 Saksbehandling Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen. Søknadene vurderes i forhold til retningslinjer for bygningsvern Tilskudd innvilges av Utvalg for kultur og oppvekst. 14) SANDNES KOMMUNES KULTURSTIPEND Formål med kulturstipend skal være å gi støtte til unge utøvere til videre utvikling innen sitt område og stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv. Stipend kan søkes av unge utøvere innenfor kulturområdet som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i kommunens kulturliv. I søknaden må det opplyses om hva stipendet skal brukes til, kostnadsoverslag og eventuelle tidligere mottatte stipend. Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan kultursjefen godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend. Det gis ikke stipend til opplæringstiltak som er berettiget stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Søknadsfrist: 1. mars. Hvert år tildeles et eller flere stipend. Dersom flere personer samlet søker stipend til samme formål, kan et stipend deles mellom personene. Utvalg for kultur og oppvekst tildeler kulturstipendene på bakgrunn av kultursjefens innstilling. Skriftlig rapport legges frem for utvalg for kultur og oppvekst senest 6 mnd. etter at stipendet er brukt. Ubrukte midler skal tilbakebetales. 15) SANDNES KOMMUNES KULTURPRIS Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i byen. Kulturprisen kan tildeles personer eller en organisasjon som har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturlivet i Sandnes over lang tid, eller som har utmerket seg det siste året på et nasjonalt eller internasjonalt nivå. Prisen kan kun deles ut en gang til samme person el. organisasjon. Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Sandnes. Grunngitte forslag på kandidater kan fremsettes av organisasjoner og enkeltpersoner, herunder medlemmene i Utvalg kultur og oppvekst, innen 1. mars.

12 Utvalg for kultur og oppvekst tildeler kulturprisen på bakgrunn av innkomne forslag med begrunnelser. Kulturprisen består av et diplom, et grafisk blad e.l. og en gavesjekk. 16) SANDNES KOMMUNES INNSATSPOKAL Formålet med innsatspokalen er å hedre personer eller organisasjoner som har gjort en stor innsats innen sitt område i tildelingsåret, samt stimulere til videre aktivitet. Kommunens innsatspokal kan tildeles utøvere (individuelt eller lagmessig), ledere eller organisasjoner innen de fire områdene: allmenn kultur (kunst, kulturvern, lokalhistorie, utøvende kunst etc.), barne- og ungdomsarbeid, idrett og musikk. Det kan tildeles pokal innen et eller flere av områdene. Forslagene skal inneholde en kort redegjørelse for den innsatsen kandidatene har vist i tiden siden forrige tildeling. Grunngitte forslag på kandidater kan fremsettes av organisasjoner og enkeltpersoner, herunder medlemmene i Utvalg kultur og oppvekst innen 1. november. Utvalget for kultur og oppvekst tildeler innsatspokalene på bakgrunn av innkomne forslag med begrunnelser. Tildelig skjer i utvalgets siste møte for året og overrekkelse finner sted ved ordførerens nyttårsmottakelse. Sandnes kommunes innsatspokal består av en pokal med inskripsjon. 17) PÅSKJØNNELSE FRA SANDNES KOMMUNE FOR KULTUR- PRESTASJONER PÅ HØYT NIVÅ Kommunal påskjønnelse kan bli gitt til enkeltpersoner, eller lag som har vunnet offisielle Norske Mesterskap, eller tatt medalje i Nordisk Mesterskap, Europamesterskap, Verdensmesterskap eller Olympiske leker. Påskjønnelsen gis til deltagere i klasse senior og junior eldste klasse. Påskjønnelsen blir gitt til personer som har sin bopel i Sandnes og lag som er registrert i Sandnes. Andre kulturprestasjoner hedres etter skjønn. Ordfører, leder av utvalg for kultur og oppvekst, parksjef og kultursjef foretar dette skjønn i fellesskap. De samme fire har fullmakt til å foreta skjønn under hvert av punktene i dette reglement. Ordningen annonseres i november med frist medio desember. Den kommunale påskjønnelsen finner sted ved ordførerens nyttårsmottakelse.

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Dato for oppdatering: 09.04.2013. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. NKLs vedtekter oppdatert etter landsmøtet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer