REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE"

Transkript

1 Stangeland bydelsutvalg sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT 4. TILSKUDD TIL KUNSTNERISKE PROSJEKTER OG PRODUKSJONER 5. TILSKUDD TIL FORMIDLENDE KULTURORGANISASJONER PÅ HØYT NIVÅ 6. TILSKUDD FRA UNGDOMSPOTTEN 7. TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGEARRANGEMENT FOR UNGDOM 8. REDUSERT LEIE VED BRUK AV SANDNES KULTURHUS 9. TILSKUDD TIL FRIVILLIG FLERKULTURELL VIRKSOMHET 10. TILSKUDD TIL NASJONALE OG INTERNASJONALE IDRETTSARRANGEMENT 11. TILSKUDD TIL IDRETTSBYGG OG ANLEGG 12. TILSKUDD TIL PRIVATE BYDELSHUS 13. TILSKUDD TIL KULTURMINNEVERN 14. SANDNES KOMMUNES KULTURSTIPEND 15. SANDNES KOMMUNES KULTURPRIS 16. SANDNES KOMMUNES INNSATSPOKAL 17. PÅSKJØNNELSE FRA SANDNES KOMMUNE FOR KULTUR- PRESTASJONER PÅ HØYT NIVÅ

2 1) GENERELT Tilskuddsordningene skal bidra til å oppnå kommunes visjon for kultur- og idrettsområdet om et rikere liv gjennom bevegelse, opplevelse og deltakelse og å legge forholdene til rette slik at folk i alle aldersgrupper har anledning til å drive variert fysisk aktivitet (idrett/mosjon) og friluftsliv. a) Søknader om tilskudd behandles administrativt av kultursjef, fritidssjef eller park- og idrettsjef. Politisk behandles tilskudd av Utvalg for kultur og oppvekst eller Utvalg for tekniske saker. b) Det legges fram årlig sak for ansvarlig utvalg som fastsetter fordelingen av tilskuddsmidlene. c) Tilskudd tildeles etter de retningslinjer som er gitt i tilskuddsreglementet, innenfor de budsjettmessige rammer som årlig stilles til disposisjon fra bystyret gjennom kommunens økonomiplan. d) Søknader poststemplet etter oppgitt søknadsfrist imøtekommes ikke. e) Behandlingstiden skal normalt ikke overstige tre måneder etter søknadsfristens utløp for søknader som må legges fram for utvalg for kultur og oppvekst til avgjørelse, samt for den administrative behandlingen av driftstilskudd til frivillige lag og foreninger. Enkeltsaker som avgjøres administrativt skal normalt være besvart innen tre uker. f) Utvalg for kultur og oppvekst kan dispensere fra retningslinjene dersom disse gir urimelige utslag. g) Alle som mottar støtte plikter å gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede og som har ledsagerbevis utstedt av kommunen. h) For tilskuddsordninger som krever at tiltaket er åpent for alle gjelder at tiltaket skal være annonsert eller kunngjort for allmennheten på forhånd. Arrangementer som bare, eller i hovedsak, er beregnet på medlemmer av enkelte eller grupper av organisasjoner, elever ved enkelte skoler eller lignende regnes ikke som åpne arrangementer. Arrangementer hvor det gjennomføres religiøse eller livssynsspesifikke handlinger som dåp, konfirmasjon, bønn, lovprisning, gudstjeneste eller andakt gis ikke tilskudd. Dette er ikke til hinder for at kirkekonserter o.l kan motta tilskudd så lenge tiltaket ikke har innhold som over. Heller ikke er denne bestemmelsen til hinder for at kirker, gudshus eller andre arenaer som drives av livssynsorganisasjoner brukes som arena. i) Avgjørelser som er tatt i medhold av disse retningslinjene kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Klagefrist er på tre uker. j) Sandnes kommune kan kreve utdrag fra regnskap som viser hvordan midlene er benyttet, og har rett til å utføre kontroll. Regnskap skal underskrives av minst to personer. Kommunen kan kreve at prosjekter som mottar tilskudd, skal levere regnskap revidert av registrert/autorisert revisor. Alle bilag skal oppbevares i henhold til regnskapsloven eller minst ett år etter at regnskapet er sendt inn og skal forevises på forlangende fra Sandnes kommune.

3 Dersom et lag, gruppe eller person bryter forutsetningene etter disse retningslinjene, kan Utvalg for kultur og oppvekst frata søkeren retten til tilskudd innenfor denne tilskuddsordningen for ett år. For mer informasjon og søknadsskjema se kommunens hjemmesider: 2) DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER Formålet med ordningen er å støtte driften av det frivillige barne- og ungdomsarbeidet innenfor kultur- og idrettsområdet i kommunen. Krav til søker: demokratisk oppbygging med eget styre minst 10 aktive medlemmer/brukere under 25 år. hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer/brukere fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte) eksistert i minst ett år minimum 10 samlinger årlig for medlemmene (utenom styremøter, komitémøter og lignende) minimumskontingent på kr 100,- i året. Kulturaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjonene. Det innvilges ikke tilskudd til organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser. Heller ikke til kommersielle tiltak, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger, søndagsskoler, lekegrupper for barn i forskolealder, samt organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon. Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF) samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, som er støtteberettiget til driftstilskudd under idrettens budsjett. Andre mosjons- og idrettslag som ikke har dette er støtteberettiget under barn/unge. For tros- og livssynsamfunn blir det bare gitt støtte til det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og ikke til aktiviteter knyttet opp mot dåpsopplæring, konfirmasjonsundervisning, etc. Organisasjoner som mottar tilskudd etter ordningen skal på forespørsel fra kommunen levere fullstendige medlemslister inklusive navn og fødselsdato. Listen skal være underskrevet av to personer i styret for organisasjonen. Beregning av tilskudd Tilskudd fordeles ut i fra aktivitet og antall medlemmer under 25 år. Aldersgruppen år prioriteres. Korps og orkester med store utgifter til instrument vurderes særskilt.

4 Inntil 20% av tilskuddsmidlene kan fordeles etter skjønn. Driftstilskuddet fra Sandnes kommune skal ikke overskride 50% av driftsutgiftene for organisasjonen. Søknadsfrist er 1. mars. 3) TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Formålet med ordningen er å sikre at publikum i regionen får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement av høy kvalitet i Sandnes. Grunnlag for tilskudd Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle og annonseres på vanlig måte. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune. Støtten kan gis i form av tilskudd eller underskuddsgaranti. Søknadsfrist er senest én måned før arrangementet finner sted. Søknader skal inneholde beskrivelse av arrangementet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. For arrangører som søker om tilskudd til flere enn to arrangement pr. halvår, skal det søkes samlet for hele serien pr. halvår. For arrangement som gjennomføres på kommersielle arenaer forutsettes at det føres separat regnskap for arrangementet. Dersom den kommersielle driver selv er søker, vil tilskuddet bli avkortet tilsvarende et eventuelt underskudd på arrangementet. Tilskuddet utbetales etter innsendt rapport og regnskap. For spesielt kostnadskrevende produksjoner kan inntil 50% av tilskuddet utbetales forskuddsvis etter kultursjefens vurdering. 4) TILSKUDD TIL KUNSTNERISKE PROSJEKTER OG PRODUKSJONER Formålet med ordningen er å stimulere til produksjon av kulturprosjekter med kunstnerisk kvalitet. Kulturinstitusjoner, grupper og enkeltpersoner kan søke. Når prosjektet/produksjonen kommer til visning/fremføring skal det være åpent for alle Søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskuddet utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter kultursjefens vurdering. Søknader på denne ordningen behandles samlet i utvalg for kultur og oppvekst

5 Søknadsfrister: 1. desember og 1. april 5) TILSKUDD TIL FORMIDLENDE KULTURORGANISASJONER PÅ HØYT NIVÅ Ordningen er forbeholdt organisasjoner i Sandnes som enten gjennom sin egen utøvelse, eller arrangørvirksomhet opererer på et profesjonelt eller halvprofesjonelt nivå, eller hevder seg på et elitenivå på nasjonalt plan. Ordningen er ment å sikre at de organisasjoner som formidler kultur på høyt nivå til innbyggerne i Sandnes og regionen, skal gis en økonomisk forutsigbarhet. Hvilke organisasjoner dette gjelder vil evalueres hvert 3. år. Kvalitet, publikumsnedslag, økonomi og antall arrangement legges grunn. Det er utvalg for kultur og oppvekst som foretar evalueringen og som fastsetter tilskuddet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes hver år. De organisasjoner som kommer inn under denne ordningen kan ikke søke tilskudd fra tilskudd til åpne kulturarrangement Søknadsfrist: 15. november 6) TILSKUDD FRA UNGDOMSPOTTEN Formålet med tilskuddet er å gi støtte til ungdom under 25 år som ønsker å sette i gang en kulturaktivitet. Det gis tilskudd til oppstart og kulturelle aktiviteter som musikk, bildekunst/foto, film/video, idrettsaktiviteter, teater, dans og andre sceniske og kulturelle uttrykksformer. Aktiviteten må være avgrenset i tid. Det gis ikke tilskudd til generell drift, aktiviteter som tilbys av det ordinære organisasjonslivet, eller til innkjøp av personlig utstyr som musikkinstrumenter. Søknad behandles av Sandnes ungdomsråd som innstiller til vedtak etter gjeldene retningslinjer. Det kan gis tilskudd med inntil 50% av budsjetterte utgifter og maksimum tilskudd er kr ,- Søknadsfrist: Fortløpende 7) TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGEARRANGEMENT FOR UNGDOM Formålet med tilskuddet er å stimulere til opprettelse av og sikre driften av åpne rusfrie helgearrangement for ungdom.

6 Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle grupper (beboerforeninger, borettslag, velforeninger eller lignende) som driver åpne rusfrie helgearrangement for ungdom. Det gis tilskudd til serier med minimum 8 arrangement. Som åpent rusfritt helgearrangement regnes arrangement lagt til fredags- eller lørdagskveld hvor hovedmålgruppen skal være ungdom i alderen år. Tilbudet skal være åpent for alle og må være lagt til et offentlig lokale, bydelshus eller forsamlingshus. Nedre aldersgrense for arrangementene skal ikke være lavere enn 13 år. Arrangementet/tilbudet må ha en varighet på minimum 3 timer. Tilbudet må ikke baseres på medlemskap, påmelding eller på andre måter organiseres slik at det ekskluderer noen i målgruppen. Det vises for øvrig til den generelle delen av tilskuddreglementet mht krav til annonsering, åpenhet og innhold. Det gis ikke tilskudd til religiøse eller livssynsspesifikke møter der bønn, lovprisning, gudstjeneste eller andakt er en del av programmet, jf generell del pkt 1h. Tilskuddet fastsettes skjønnsmessig ut i fra den totale søkermasse og arrangementets størrelse. Søknadsfrist: 1. desember året før. 8) REDUSERT LEIE VED BRUK AV SANDNES KULTURHUS Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere, samt institusjoner å bruke Sandnes kulturhus som arena for sine kulturarrangement, og dermed bidra til vitalisering av kulturlivet i Sandnes. Husleietilskudd gis til konserter, teater- eller danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner. I spesielle tilfeller kan husleietilskudd også gis til andre kulturarrangement. Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle. Redusert leie ved bruk av stor sal, liten sal og foajé settes ut i fra kultursjefens budsjettrammer, men vil ikke overstige 50% begrenset oppad til kr ,-. Tilsagn om reduksjon i pris for leie av Sandnes kulturhus gis av Sandnes kulturhus KF. Søker skal motta skriftlig svar, og et eventuelt avslag skal være begrunnet. Foretaket søker Sandnes kommune, kultur om refusjon tilsvarende redusert beløp. 9) TILSKUDD TIL FRIVILLIG FLERKULTURETT VIRKSOMHET

7 Målsettingen med støtteordningen er å fremme kulturuttrykk fra de ulike innvandrermiljøer, og å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til frivillige organisasjoner på tvers av befolkningsgrupper. Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement og aktivitet som er åpne for alle og annonseres på vanlig måte. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune. Støtten kan gis i form av tilskudd eller underskuddsgaranti. Tilskudd skal ikke gjelde ordinær drift av organisasjoner. Søknader sendes til kultursjefen og søknadsfrist er senest én måned før arrangementet finner sted. Søknader skal inneholde beskrivelse av arrangementet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. For arrangører som søker om tilskudd til flere enn to arrangement pr. halvår, skal det søkes samlet for hele serien pr. halvår. Søknadene behandles i innvandrerrådet 10) TILSKUDD TIL NASJONALE OG INTERNASJONALE IDRETTSARRANGEMENT Formålet med ordningen er å stimulere til at det arrangeres større idrettsarrangementer i Sandnes hvor en kan oppleve konkurranse og idrettsprestasjoner på høyt nivå. Slike arrangementer kan også være med å inspirere til egeninnsats, og rekruttere nye barn og unge inn i idretten. Arrangementer av høy kvalitet er med å profilere Sandnes som by og arrangør. Grunnlag for tilskudd Det kan gis støtte til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer i Sandnes. Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte. I tilfeller hvor arrangører fra Sandnes ikke har tilgjengelig/egnet anlegg i kommunen, kan det vurderes å gi tilskudd til arrangementer som legges i en annen kommune. Det kreves da at arrangør først søker den aktuelle kommune hvor arrangementet skal avholdes, om tilskudd. Slike tilskudd vurderes spesielt. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune. Godkjente kostnader Tilskudd beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader. Godkjente kostnader er: Honorar, reise og opphold for dommere og teknisk personell. Leie av anlegg og utstyr Transport av utstyr Markedsføringsutgifter Utgifter til sekretariat/resultatservice Utgifter til servering, premiering samt utgifter til honorar, reise og opphold for deltagere er ikke støtteberettiget.

8 Størrelse på tilskudd For arrangementer med godkjent kostnadsramme inntil kr kan det gis tilskudd inntil 20% av godkjente kostnader. Arrangementer med godkjente kostnader over kr vurderes særskilt. Arrangementer som arrangeres i eget eid/leid idrettsanlegg kan gis inntill 5% økt tilskudd. Tilskudd utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter park- og idrettssjefens vurdering. Søknadsfrist er satt til 1. februar. Søknader som på grunn av tildeling av arrangement etter fastsatt søknadsfrist kan vurderes. 11) TILSKUDD TIL LAGSEIDE/LEIDE IDRETTSBYGG OG ANLEGG Formål Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til drift, rehabilitering og ombygging/nybygg av lagseide/leide idrettsbygg og anlegg, slik at disse kan benyttes til idrettslig og sosial aktivitet. Omfatter bygg som bygges, eies og drives av en eller flere idrettsorganisasjoner. i hovedsak brukes av eierne/eierorganisasjonene, men som kan benyttes av andre organisasjoner. bygg/anlegg som leies og disponeres av idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. Til denne kategorien hører idrettsbygg/anlegg og klubbhus/ idrettsgarderober. Beregning av tilskudd til idrettsanlegg Det kan gis tilskudd til: a. Driftsutgifter med inntil 50% av godkjente driftsutgifter. b. Nyanlegg, Rehabilitering og ombygging med inntil 1/3 av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til kr ,-. Det er en forutsetning at de som tilfredsstiller kravene til spillemidler også søker om dette. Spillemidler og kommunale tilskudd skal ikke overstige 2/3 av godkjent kostnadsoverslag. Grunnlag for tilskudd Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet under pkt. a) driftstilskudd. Tilskudd til b) rehabilitering, ombygging og c) nybygg beregnes på grunnlag av godkjent kostnadsramme. Som kostnadsramme godkjennes kostnadsberegning utført av bygge/anleggsfaglig instans. Målkrav settes tilsvarende regler gitt i Kultur og kirkedepartementet. Følgende forhold skal redegjøres for:

9 Beskrivelse av behov. Beskrivelse av planer med nødvendige tegninger og mål. Kopi av skjøte/leieavtale. Dokumentert kostnadsoverslag. Dokumentert finansieringsplan. Plan for drift. Søknadsfrist: 1. mars eller blir annonsert én måned før. 12) TILSKUDD TIL PRIVATE BYDELSHUS Formål Formålet med tilskuddsordningen er å støtte drift av bygg som stimulerer til kulturell aktivitet i bydelene. Hvem kan søke? Berettiget til tilskudd er bydelshus og grendehus: som er åpne for all lovlig virksomhet som eies og drives av andelslag, vellag eller lignende. som har samarbeidsavtale med kommunen, blant annet om begrensede utleiepriser til frivillige lag og foreninger. Foreningsbygg i sentrum kan kategoriseres som bydelshus dersom de fungerer som bydelshus for sentrumsnære bydeler og har inngått samarbeidsavtale med kommunen. Det gis ikke tilskudd til bygg som eies av Den norske kirke eller andre trossamfunn som får tilskudd etter Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Lokaler som brukes av flere organisasjoner prioriteres. Beregning av tilskudd til bydels- og grendehus Det kan gis tilskudd driftsutgifter med inntil 50% av godkjente driftutgifter. Utgifter som ikke inngår i kostnadsgrunnlaget: Utgifter i forbindelse med private eller kommersielle arrangement (bryllup, bursdager, jubileer etc.) Utgifter i forbindelse med arealer som leies ut til næringsmessig eller offentlig virksomhet. Tilskuddet fastsettes ut fra godkjente driftutgifter, aktivitetsnivå, skjønn og et basistilskudd. Vektingen mellom disse faktorene blir hvert år lagt fram i Utvalg for kultur og oppvekst som fastsetter endelig fordeling. Søknadsfrist er 1. mars.

10 13) TILSKUDD TIL KULTURMINNEVERN Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes. Hovedprinsipper for retningslinjer Tilskuddsordningen kan dekke alle typer tiltak på faste kulturminner av særlig kultur- og arkitekturhistorisk lokal, regional eller nasjonal verdi. Det må presiseres at eiere av kulturminner ikke har krav på tilskudd, men at det tildeles etter vurdering av tiltakets art. Tilskuddsordningen skal dekke eventuelle merkostnader ved restaurering, tilbakeføring og istandsetting utover vanlig vedlikehold, under forutsetning av at dette utføres i samsvar med gjeldende antikvariske prinsipper. Primært gis tilskudd til tiltak på eksteriør/fasade, eller kulturminnetiltak som krever spesiell ekspertise som forundersøkelser, prosjektering, antikvarisk kontroll, dokumentasjon og bygningshistoriske undersøkelser. Svært kostnadskrevende og spesielle tiltak på konstruksjoner etc. for bygninger og anlegg med allmenn interesse (f.eks teknisk industrielle kulturminner og/eller miljøtiltak) kan vurderes. Likeledes informasjonstiltak som motivasjon for kulturminnebevaring. Om stønadsbeløp og tildeling Det vil ikke bli fastsatt et bestemt beløp pr. søker eller pr. tiltak, men omfanget vil bli vurdert ut fra hver søknad. For første periode bør tiltak innen kulturhistoriske soner (ref. plankart til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes) prioriteres. For innværende år er søknadsfristen 1. juni, og fra 2008 vil søknadsfristen være 1. mars, tilsvarende faste søknadsfrister for andre kommunale tilskuddsordninger. Søknadsfrist kunngjøres i dagspressen. Søknad Det er utarbeidet et eget skjema for søknad som skal inneholde : - en kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres - arbeidstegninger målsatt slik at de beskriver tiltaket som skal utføres (hhv 1:50 for fasade, grunnplan etc., 1:20 detaljeringer) - kostnadsoverslag, med angivelse av merkostnader som følge av fagkyndig antikvarisk utførelse - eldre foto og tegningsmateriell så vidt mulig Ytterligere informasjon kan kreves fremlagt. Oppfølging og kontroll av arbeidet Når tiltaket er gjennomført skal søker legge frem en rapport som beskriver og dokumenterer resultatet, samt forevise kopi av kvitteringer for utført arbeid. Bevilget tilskudd utbetales i etterkant under forutsetning av at tiltaket er gjennomført i samsvar med antikvariske retningslinjer.

11 Saksbehandling Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen. Søknadene vurderes i forhold til retningslinjer for bygningsvern Tilskudd innvilges av Utvalg for kultur og oppvekst. 14) SANDNES KOMMUNES KULTURSTIPEND Formål med kulturstipend skal være å gi støtte til unge utøvere til videre utvikling innen sitt område og stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv. Stipend kan søkes av unge utøvere innenfor kulturområdet som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i kommunens kulturliv. I søknaden må det opplyses om hva stipendet skal brukes til, kostnadsoverslag og eventuelle tidligere mottatte stipend. Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan kultursjefen godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend. Det gis ikke stipend til opplæringstiltak som er berettiget stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Søknadsfrist: 1. mars. Hvert år tildeles et eller flere stipend. Dersom flere personer samlet søker stipend til samme formål, kan et stipend deles mellom personene. Utvalg for kultur og oppvekst tildeler kulturstipendene på bakgrunn av kultursjefens innstilling. Skriftlig rapport legges frem for utvalg for kultur og oppvekst senest 6 mnd. etter at stipendet er brukt. Ubrukte midler skal tilbakebetales. 15) SANDNES KOMMUNES KULTURPRIS Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig stort arbeid for kulturlivet i byen. Kulturprisen kan tildeles personer eller en organisasjon som har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturlivet i Sandnes over lang tid, eller som har utmerket seg det siste året på et nasjonalt eller internasjonalt nivå. Prisen kan kun deles ut en gang til samme person el. organisasjon. Forslag på kandidater skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Sandnes. Grunngitte forslag på kandidater kan fremsettes av organisasjoner og enkeltpersoner, herunder medlemmene i Utvalg kultur og oppvekst, innen 1. mars.

12 Utvalg for kultur og oppvekst tildeler kulturprisen på bakgrunn av innkomne forslag med begrunnelser. Kulturprisen består av et diplom, et grafisk blad e.l. og en gavesjekk. 16) SANDNES KOMMUNES INNSATSPOKAL Formålet med innsatspokalen er å hedre personer eller organisasjoner som har gjort en stor innsats innen sitt område i tildelingsåret, samt stimulere til videre aktivitet. Kommunens innsatspokal kan tildeles utøvere (individuelt eller lagmessig), ledere eller organisasjoner innen de fire områdene: allmenn kultur (kunst, kulturvern, lokalhistorie, utøvende kunst etc.), barne- og ungdomsarbeid, idrett og musikk. Det kan tildeles pokal innen et eller flere av områdene. Forslagene skal inneholde en kort redegjørelse for den innsatsen kandidatene har vist i tiden siden forrige tildeling. Grunngitte forslag på kandidater kan fremsettes av organisasjoner og enkeltpersoner, herunder medlemmene i Utvalg kultur og oppvekst innen 1. november. Utvalget for kultur og oppvekst tildeler innsatspokalene på bakgrunn av innkomne forslag med begrunnelser. Tildelig skjer i utvalgets siste møte for året og overrekkelse finner sted ved ordførerens nyttårsmottakelse. Sandnes kommunes innsatspokal består av en pokal med inskripsjon. 17) PÅSKJØNNELSE FRA SANDNES KOMMUNE FOR KULTUR- PRESTASJONER PÅ HØYT NIVÅ Kommunal påskjønnelse kan bli gitt til enkeltpersoner, eller lag som har vunnet offisielle Norske Mesterskap, eller tatt medalje i Nordisk Mesterskap, Europamesterskap, Verdensmesterskap eller Olympiske leker. Påskjønnelsen gis til deltagere i klasse senior og junior eldste klasse. Påskjønnelsen blir gitt til personer som har sin bopel i Sandnes og lag som er registrert i Sandnes. Andre kulturprestasjoner hedres etter skjønn. Ordfører, leder av utvalg for kultur og oppvekst, parksjef og kultursjef foretar dette skjønn i fellesskap. De samme fire har fullmakt til å foreta skjønn under hvert av punktene i dette reglement. Ordningen annonseres i november med frist medio desember. Den kommunale påskjønnelsen finner sted ved ordførerens nyttårsmottakelse.

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE Vedtatt av brukerutvalget 10. mars 2004, sak 04/00303 Revidert i henhold til Kommunestyrets økonomiplanvedtak desember 2009 Februar 2013

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201007160 : E: 223 C21 : Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11 FORDELING AV

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL HUSLEIESTØTTE

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL HUSLEIESTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801735 : E: 223 C84 : Erland Bræin Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.06.2008 53/08 KLAGE PÅ AVSLAG

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009 Side 2 av 9 2.1. Kulturmidler For å fremme de overordnede kulturpolitiske målene fastsatt både

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige foreninger, lag og klubber som driver med forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy kommune i tråd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2002. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Prosjekttilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE FOR ARRANGEMENTET SHOW IT FRA BYMENIGHETEN

KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE FOR ARRANGEMENTET SHOW IT FRA BYMENIGHETEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200801735 Arkivkode : E: 223 C84 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009 32/09 KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER

RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER GENERELT Det kan gi økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad kommune. Støtten gis innenfor de

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Bystyret 02.03.10 sak 25/10 vedlegg Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015

SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015 Søknadsfrist: 1. november 2014 Søknad sendes til: Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 Arendal eller postmottak@austagderfk.no 1. Søker Fylles ut av

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Tilskuddsordninger Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Restaureringsfondet i kommunen Norsk Kulturminnefond Riksantikvaren - i sentrum Riksantikvaren/ Fylkeskommunen utenfor sentrum SMIL (spesielle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09. Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjoner 2009

Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09. Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjoner 2009 Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09 Arkivkode : E: 223 C10 Saksnr. : 200900285-69 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Fra : Kultursjefen Dato : 02.06.2009 Kopi : Driftstilskudd til

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Tilskudd til istandsetting av kulturminner Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Tilskudd til istandsetting av kulturminner Orientering om tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo Byantikvaren skal fordele kommunale tilskuddsmidler

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012 1. PRINSIPPER FOR FORDELING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte

Søknad om prosjektstøtte Søknad om prosjektstøtte Søknaden sendes til: Kolsås Klatreklubb v/styret E-post: post@kolsaas.no Retningslinjer for Kolsås Klatreklubbs stipendordning Kolsås Klatreklubbs medlemmer kan søke om finansiell

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger

SKIPTVET KOMMUNE Støtteordninger for lag og foreninger Støtteordninger for lag og foreninger Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008-2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 22.02.2012 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE (Vedtatt 07.11.2012) BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige organisasjoner som driver forebyggende og aktiviserende arbeid i

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune

Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune Tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune Dette er en oversikt over alle tilskuddsordninger innen kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune. I løpet av arbeidet med Regional kulturplan

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 1 Formål: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015 Kultur og velferdstjenesten GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder

Detaljer