Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner"

Transkript

1 Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier. Gjeldende retningslinjer ble fastlagt av kommunestyret i 1997, og fra både politisk og administrativt hold er det ønsket endringer/justeringer. Saken sendes til høring hos Lier Idrettsråd og Lier Musikkråd. Høringsfrist 20 oktober. Forslag til hovedprinsipper. Innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer for tilskudd til ulike frivillige organisasjoner, legges følgende prinsipper til grunn for tildeling av tilskudd: - Driftstilskudd gis til frivillige organisasjoner hjemmehørende i Lier kommune som har medlemmer i aldersgruppen opp til 19 år, eller som har et betydelig aktivitetstilbud rettet mot denne aldersgruppen. Rene voksenorganisasjoner gis ikke driftstilskudd. - Idrettslagene får et grunntilskudd basert på totalt medlemstall, og et medlemstilskudd basert på registrerte medlemmer opp til 19 år i henhold til idrettsregistreringens tall for gjeldende år. Idrettslagene trenger ikke å søke tilskudd. Fordelingen settes opp av Kultur og Fritid og godkjennes av Lier Idrettsråd før utbetaling. - Sang- og musikkorganisasjoner får tilskudd fordelt slik at korps får om lag dobbelt tilskudd pr medlem i forhold til kor. Søknadsskjema må sendes inn. Fordelingen settes opp av Kultur og Fritid og godkjennes av Lier Musikkråd før utbetaling. - Andre organisasjoner for barn og unge, samt organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge, gis tilskudd basert på skjønn, med vekt på medlemstall og aktivitet. Søknadsskjema må sendes inn. Tilskudd fordeles av Kultur og Fritid. - Tilskudd til opplæringstiltak gis med inntil 70% av kursavgiften. Tilskuddet utbetales som refusjon for allerede påløpte utgifter. Søknadsfrist to ganger i året. Tilskudd fordeles av Kultur og Fritid. - Tilskudd til åpne arrangementer og enkelttiltak med kulturinnhold. Kan også tildeles arrangører som ikke er berettiget til ordinært driftstilskudd. Tildeles etter skjønn. Tilskudd fordeles av Kultur og Fritid. Sammendrag: Gjeldende regelverk for tilskudd til kulturorganisasjoner i Lier ble vedtatt av kommunestyret i I 2004 ble det vedtatt å ikke lenger gi tilskudd til rene voksenorganisasjoner. Saken er etterlyst for ny drøfting og administrasjonen mener også det er behov for noen justeringer. Rådmannen anbefaler at hovedprinsippene videreføres, slik at ansvaret for fordeling av tilskudd fortsatt skal ligge hos kulturadministrasjonen. Ordningen med at hovedsammenslutningene for idrett og musikk godkjenner tilskuddsfordelingen til disse organisasjonsgruppene anbefales videreført. For idrettslagene skal medlemstall registreret i idrettsregistreringen i regi av Norges Idrettsforbund legges til grunn for tilskuddsfordelingen.

2 For tilskudd til opplæringstiltak foreslås den maksimale refusjonsprosenten redusert fra 90 til 70% av kursavgiften. Rådmannen vil fraråde at man innfører fordelingsnøkler basert på regnskapstall. Store kvalitetsforskjeller i foreningsregnskapene vil gjøre det vanskelig å fordele tilskudd rettferdig. Rådmannen mener også at fordelingen av tilskudd fortsatt bør gjøres administrativt innenfor vedtatte budsjettrammer. Vedlegg: Forslag til justert regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner Utredning: Kommunestyret vedtok et omfattende regelverk for tilskudd til kulturorganisasjoner i Lier. Regelverket baserer seg på at medlemstall er det viktigste kriterium for tilskudd, og at ansvaret for tildeling av tilskudd er delegert til kulturadministrasjonen, men med godkjenning fra Lier Idrettsråd og Lier Musikkråd for tilskudd til organisasjonene som er tilknyttet disse sammenslutningene. I 2004 ble regelverket endret slik at det ikke lenger gis tilskudd til rene voksenorganisasjoner. Regelverket fra 1997 har i all hovedsak fungert godt, men det er ønskelig med noen tilpasninger til dagens situasjon. Det er alminnelig misnøye blant organisasjonene over at rammene for kommunale tilskudd stadig reduseres, men administrasjonen har ikke registrert noen misnøye med hvordan tilskuddsmidlene fordeles blant organisasjonene. Forslag til justert regelverk følger som vedlegg. Det har vært gitt politiske signaler om at man ønsker vurdert to vesentlige endringer i forhold til vedtatt regelverk. 1: Tildelingen av tilskudd baseres på fremlagte regnskap fra organisasjonene. 2: Fordelingen av tilskudd skal behandles av hovedutvalget etter innstilling fra administrasjonen. Rådmannen vil sterkt fraråde begge endringer. Hvordan fastsette tilskudd? Rådmannen mener at dagens ordning med fordeling av tilskudd basert på det antall barn og unge som får et aktivitetstilbud i den enkelte organisasjon, er enkel og gir en forholdsvis rettferdig fordeling av de kommunale tilskuddsmidlene. Når det gjelder bruk av regnskapstall som basis for fordeling av driftstilskudd er motargumentene som følger: - Regnskapsføringen i frivillige organisasjoner er av svært varierende standard, og det vil måtte nedlegges et betydelig arbeid i regnskapsanalyse for å få fram sammenlignbare tall for bruk ved tilskuddsfordeling. Store fleridrettslag opererer også med regnskap på mange nivåer helt ned på det enkelte aldersbestemte lag. - Fordeling basert på omsetningstall vil føre til at organisasjoner som gjennomfører store kostnadskrevende arrangement vil få en langt større andel av tilskuddsmidlene enn i dag, mens organisasjoner som baserer seg på stor grad av dugnadsinnsats vil få sterk nedgang i tilskuddet.

3 - Fordeling basert på overskudd/underskudd vil kunne gi svært uheldige utslag ved at dårlig økonomistyring skulle gi større tilskudd, mens økonomisk ansvarlighet ville bli straffet med kutt i tilskuddene. Rådmannen kan ikke se noen fordeler ved å benytte regnskapstall som basis for fordeling av driftstilskudd til frivillige organisasjoner. Det vil føre til store endringer i forhold til dagens fordeling, og vil gi svært liten forutsigbarhet for organisasjonene. Ordningen vil påføre kulturadministrasjonen et betydelig merarbeid. Hvem skal fatte beslutningen? Dersom fordeling av tilskudd skal gjøres av hovedutvalget, må regelverket og søknadsprosedyrene endres. For idrettslagene er tilskuddsfordelingen i dag en ren matematisk beregning, som kvalitetssikres av Lier idrettsråd. Etter tilråding fra idrettsrådet har fordelingen siste år skjedd på grunnlag av medlemstall fra idrettsregistreringen, en registrering som alle idrettslag er pålagt av Norges Idrettsforbund å gjøre hvert år. Dermed spares organisasjonene for arbeidet med å fylle ut søknad til kommunen. Dersom hovedutvalget skal foreta fordelingen av alle tilskuddene må regelverket gi rom for skjønnsmessig tildeling, alle organisasjoner må sende inn søknad, og administrasjonen vil måtte lage sammendrag av alle søknadene i saksframlegget. Alternativt vil man måtte kopiere alle søknadene med vedlegg og sende ut til hovedutvalgets medlemmer. Dagens ordning med at Lier Idrettsråd og Lier Musikkråd kvalitetssikrer og godkjenner tilskuddene til henholdsvis idretts- og musikkorganisasjoner, er etter rådmannens mening en god ordning som bør videreføres, og det synes unødvendig å skulle innføre ordninger som overprøver vurderingene til disse hovedsammenslutningene. Man kunne tenke seg at hovedutvalget behandlet de andre søknadene som ikke gjelder idrett eller musikk, men rådmannen ser ingen gode argumenter for dette heller. Det var i 2005 åtte organisasjoner i kategorien andre som fikk driftstilskudd på til sammen kroner. Innenfor gjeldende budsjettrammer videreføres forrige års tilskuddsnivå, med justeringer for endringer i medlemstall og aktivitetsnivå. Tilskudd til opplæringstiltak er en særordning som er ment å hjelpe organisasjonene med å kvalifisere tillitsvalgte og instruktører. Organisasjonene utnytter denne tilskuddsordningen svært ulikt, men rådmannen mener det er viktig å opprettholde den som en særordning for å gi et signal om viktigheten av å skolere tillitsvalgte. Det foreslås at taket for refusjon senkes fra 90 til 70 % av kursavgiften, som vil være mer i samsvar med den faktiske tildelingsprosenten i år. Årlig fordeles om lag kroner fordelt på et 30-talls søknader. Tilskudd til enkeltarrangementer må ofte behandles raskt, ettersom arrangøren er avhengig av et positivt tilsagn for å kunne gjennomføre arrangementet. Hovedutvalgsbehandling av slike søknader vil forsinke behandlingen på en måte som kan skape vansker for arrangørene. Sluttkommentarer I løpet av de åtte år som er gått siden kommunestyret delegerte ansvaret for tilskuddsfordeling til kulturadministrasjonen, er budsjettrammen for tilskudd nær halvert, og årsverksrammene for Kultur og Fritid betydelig redusert. Nye kutt ligger inne i rammene for Det synes da urimelig å skulle gå inn på en ordning som krever en betydelig administrativ merinnsats i forhold til slik situasjonen har vært siden 1997.

4 Tre tilskuddsordninger er ikke drøftet i denne saken: 1: Tilskudd til private forsamlingslokaler. Siste år med ordinær budsjettering til denne tilskuddsordningen var 2003, mens det i 2004 ble fordelt et tilbakeført tilskudd på kr For 2005 er det ikke bevilget noe tilskudd til private forsamlingslokaler, og det ligger heller ikke inne i gjeldende handlingsprogram. 2: Tilskudd til private idrettsanlegg. Rådmannen ønsker å se denne saken i sammenheng med en gjennomgang av utleieprinsipper for kommunale utendørs idrettsanlegg. Sak om dette blir lagt fram før sommersesongen. 3: Tilskudd til oppbygging og drift av Lier Bygdetun. Dette drøftes politisk hvert fjerde år (siste gang vinteren 2005), og avklares deretter gjennom handlingsprogramprosessen.

5 Forslag til justert regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner. Driftstilskudd For å få årlige driftstilskudd må organisasjonen: Være åpen for alle, bygge på individuelt medlemskap og ha minst 10 medlemmer Ha årsmøtevalgt styre med leder og kasserer/økonomiansvarlig Ha årsmøtevalgt eller autorisert revisor Ha egne vedtekter der formål og driftsform klargjøres Være hjemmehørende og ha sin virksomhet i Lier Ha medlemmer i aldersgruppen opp til og med 19 år, eller ha et betydelig aktivitetstilbud rettet mot denne aldersgruppen. Ikke tilskuddsberettiget er: Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, forsknings- og vitenskapsorganisasjoner, elev- og studentorganisasjoner, velforeninger, politiske partier samt rene voksenorganisasjoner. Beregningsregler for driftstilskudd 1: Administrasjonstilskudd idrettslag Administrasjonstilskudd tildeles ut fra foreningens totale medlemstall slik: medlemmer 1000 kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år over kr/år Idrettslag skal ikke sende inn søknadsskjema. Kun lag som har rapportert medlemstall til idrettsregistreringen kan få tilskudd. 2: Medlemstilskudd til medlemmer 19 år og yngre i idrettslag Tildeles til alle medlemmer som er 19 år og yngre i henhold til idrettsregistreringen med likt tilskudd pr medlem. 3: Tilskudd allidrett/idrettsskoler- Tilskuddet gis som deltagertilskudd til arrangøren av allidrett for barn og gis pr. deltager i henhold til idrettsregistreringen med likt beløp som organisasjonenes medlemstilskudd. Fordelingen av tilskudd til idrettslag godkjennes av Lier Idrettsråd før utbetaling. 4: Tilskudd sang og musikkorganisasjoner Driftstilskudd fordeles slik at korps får om lag dobbelt tilskudd pr medlem i forhold til kor. Organisasjonene må sende inn søknadsskjema. Tilskuddet godkjennes av Lier Musikkråd før utbetaling. 5: Tilskudd andre organisasjoner for barn og unge/som har tiltak for barn og unge. Tilskudd fordeles basert på skjønn. Organisasjonene må sende inn søknadsskjema. Tilskudd til opplæringstiltak Alle frivillige organisasjoner, også voksenorganisasjoner, kan søke tilskudd til opplæringstiltak for tillitsvalgte, trenere og instruktører. Tilskuddet gis med inntil 70% av kursavgiften, reiseutgifter dekkes ikke. Søknad må vedlegges dokumentasjon av påløpte utgifter. Søknadsfrist to ganger pr år. Tilskudd til enkeltarrangementer/forhåndstilsagn om underskuddsdekning Kulturkontoret kan gi underskuddsgarantier eller tilskudd til åpne arrangementer og enkelttiltak med kulturinnhold. Søknad sendes fortløpende og i forkant av arrangementet. Dette tilskuddet gis også til organisasjoner og arrangører som ikke er berettiget til driftstilskudd. Det er ikke laget eget skjema for dette, men søknaden må beskrive arrangementets innhold, målgruppe, dato/sted og budsjett, og begrunne behovet for underskuddsgaranti/tilskudd.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer