Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april"

Transkript

1 Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april

2 Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR FORMÅL HVEM KAN SØKE TILSKUDD FØLGENDE TILSKUDDSKATEGORIER GJELDER KRAV OM RUSFRIHET I BARNE- OG UNGDOMSARBEID KLAGER PÅ VEDTAK INNSENDING AV SØKNADER RETNINGSLINJER FOR DE ENKELTE TILSKUDDSORDNINGENE DRIFTSTILSKUDD TIL ORGANISASJONER ETABLERINGSTILSKUDD PROSJEKTTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK «PRØV SELV» PROSJEKT- OG ARRANGEMENTSTILSKUDD TIL KULTURTILTAK TILSKUDD TIL DRIFT AV ALLMENNYTTIGE KULTURTILTAK INTEGRERINGSTILSKUDD TILSKUDD TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PRIVATE IDRETTSANLEGG TILSKUDD TIL TIDLIGFASEPROSJEKTERING FRIVILLIGHETSARBEID TILSKUDD TIL FRIVILLIGHETSSENTRALER TILSKUDD TIL ASKER VELFORBUND STIPENDER OG PRISER IDRETTSSTIPEND KULTURSTIPEND KULTURPRISEN FRIVILLIGHETSPRISEN JUBILEUMSGAVER Jubileumsgaver Hele året Driftstilskudd til organisasjoner 1. okt. Kulturpris og frivillighetspris 10. desember Etableringstilskudd Hele året 1 Idretts- og kulturstipend 1.mars Frivillighetssentralene og Asker Velforbund Tilskuddsordningene og tidsfrister Prosjekttilskudd Barn og unge Hele året «PRØV SELV» Barn og unge Hele året Tidligfaseprosjektering idrettsanlegg 31. mars Drift av private idrettsanlegg 31. mars Integreringstilskudd Hele året Drift allmennyttige kulturtiltak 1. okt. Prosjekt- og Arrangementstilskudd kultur Hele året 2

3 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR 1.1 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige organisasjonsarbeidet. Tilskuddene skal stimulere til, og opprettholde, mangfoldet i aktivitetstilbudene. Spesielt prioritert er aktiviteter og tiltak for barn og unge (6-19 år), integrering av aktiviteter spesielt tilrettelagt for personer med spesielle behov, og eventuelle andre prioriteringer i det til enhver tid gjeldende kommunale handlingsprogram. 1.2 Hvem kan søke tilskudd a) Frivillige organisasjoner, hjemmehørende i Asker, som driver aktivitet fortrinnsvis innenfor kommunens grenser. b) Andre grupperinger og enkeltpersoner kan søke stipender og priser under del 3., og uorganisert ungdom kan søke under «Prøv selv» pkt 2.4 c) Andre institusjoner kan stå som søker dersom prosjektet involverer flere frivillige organisasjoner. Definisjon av tilskuddsberettigede organisasjoner: Idrettslag, lagene må være tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) eller skytterlag som driver etter NIF s regler. Kulturorganisasjoner/Øvrige organisasjoner, som arbeider med kulturelle aktiviteter/uttrykk og tradisjonelle barne- og ungdomsaktiviteter som motor, hobby, speiding, samfunnsspørsmål, eller lignende. Organisasjonen må være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret, (www.brreg.no) eller være tilknyttet tros- og livssynssamfunn. 1.3 Følgende tilskuddskategorier gjelder Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - barn og unge. (Består av hode- og aktivitetstilskudd) Etableringstilskudd Prosjekttilskudd til barne-, og ungdomstiltak Prøv selv Prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak Tilskudd til drift av allmennyttige kulturtiltak Integreringstilskudd Tilskudd til drift og vedlikehold av privateide idrettsanlegg Tilskudd til tidligfaseprosjektering av idrettsanlegg Tilskudd til frivillighetssentraler og foreninger Stipender og priser: Idrettsstipend Kulturstipend Kulturprisen Frivillighetsprisen Jubileumsgaver 1.4 Krav om rusfrihet i barne- og ungdomsarbeid For at organisasjoner i Asker skal motta kommunalt tilskudd, kreves det at organisasjonens barne- og ungdomsvirksomhet er totalt rusfri. Med dette menes at organisasjonen, enten i sin formålsparagraf eller gjennom annet vedtak i sitt øverste 3

4 styringsorgan, har erklært at all virksomhet knyttet til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri. Vedtak/Vedtekter om dette skal sendes inn ved første gangs søknad. Rusfriheten skal praktiseres av både medlemmer og ledere/tillitsvalgte på trening, kamper, turer, møter, samlinger etc. Dokumenterte brudd på disse reglene vil medføre at organisasjonen/laget blir utestengt fra å søke kommunalt tilskudd påfølgende driftsår. 1.5 Klager på vedtak Vedtak kan påklages av en part til det særskilte klageutvalget i henhold til Forvaltningslovens 28, 2.ledd. Klagefristen er 3 uker fra mottagelse av vedtaket. 1.6 Innsending av søknader Elektroniske søknadsskjemaer for alle tilskuddene finner du på: Har du spørsmål? Ta kontakt med Servicetorget: Rigmor Stenvik: , Tilskudd fra Asker kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsføringsmateriell, også på nettsider

5 2 RETNINGSLINJER FOR DE ENKELTE TILSKUDDSORDNINGENE 2.1 DRIFTSTILSKUDD TIL ORGANISASJONER Hvem kan søke Driftstilskudd kan søkes av alle organisasjoner, lag og foreninger hjemmehørende i Asker som driver kontinuerlig virksomhet. Tilskuddsberettigede er medlemmer mellom 6-19 år. For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen: ha en demokratisk oppbygging med eget styre bygge på individuelt medlemskap ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer mellom 6 19 år være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret, eller medlem i Norges idrettsforbund Tros- og livssynssamfunn kan søke om driftsstøtte til aktiviteter som er åpne for alle og hvor aktiviteten ikke er religionsutøvelse. For å kunne innvilges driftstilskudd må aktiviteten: bygge på individuelt medlemskap ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer mellom 6-19 år Tilskuddet kan alternativt tildeles et overbyggende ledd (paraplyorganisasjoner) for stønadsberettigede lag og foreninger i Asker, som mottar tilskudd på vegne av disse for så å fordele tilskuddet videre til enkeltorganisasjonene. Råd/fagutvalg som virker som talerør/interesseorganisasjon/felles kontakt med politikere og administrasjon (ikke nødvendigvis mottar tilskudd på vegne av medlemsorganisasjonene for videre fordeling), kan tildeles et skjønnsmessig tilskudd til egen drift. Nyetablerte organisasjoner kan motta et skjønnsmessig etableringstilskudd på opp til kroner. Se pkt Beregningsgrunnlag for tildeling av driftstilskudd Driftstilskuddet består av: A) Hodetilskudd - som fordeles per medlem til det antall medlemmer organisasjonen/laget har i alder fra og med 6 år til og med 19 år. Hodetilskuddet kan reduseres for organisasjoner som har lav eller ikke jevnlig aktivitet fra hoveddelen av medlemmene, eller har stor grad av passive medlemmer i form av støttemedlemskap, familiemedlemskap og lignende. Idrettslag tildeles i henhold til medlemstall innmeldt i Norges idrettsforbund. B) Aktivitetstilskudd (gjelder ikke idrettslag som har egen ordning, se punkt 2 nedenfor) 1. Dette tilskuddet ytes i hovedsak som et tillegg til organisasjoner som mottar hodetilskudd, og som har aktivitet utover faste øvinger/møter. Det kan være i form av både intern møtevirksomhet og ekstern, utadrettet virksomhet, eksempelvis konserter. Aktiviteten skal være rettet mot barn og unge. For at aktivitetstilskudd skal innvilges, må aktivitetsplan være vedlagt søknaden. 5

6 2. Innstilling til aktivitetstilskudd til idrettsformål er av kommunestyret vedtatt tildelt Asker Idrettsråd (AIR). Fordeling av aktivitetsmidler til idrettsformål gis derfor etter egne kriterier vedtatt av AIR det enkelte år, og ikke etter Asker kommunes retningslinjer for tilskudd. Tildelingen forutsetter likevel at Asker kommunes generelle prioritering av barn og unge legges til grunn. Utlysning og behandling av søknader utføres også av AIR. C) Tilskuddets andel Totalt driftstilskudd(for idrettslagene kun hodetilskudd) skal ikke overskride 50 % av organisasjonens/ lagets samlede kontingentinngang pluss eventuell aktivitetsavgift for de tilskuddsberettigede medlemmene Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Revidert regnskap for foregående år. Budsjett for inneværende år. Kontingentinngang må fremgå i regnskap og budsjett. Årsmelding/rapport for foregående år hvor aktivitetsnivået i organisasjonen tydelig fremgår. Aktivitetsplan for inneværende år; en kort opplisting av årets planer (mål og ambisjoner og konkrete tiltak). Kopi av innsendt rapporteringsskjema til særkrets/idrettskrets om medlemsantall i laget (gjelder kun idrettsorganisasjoner) Ved første gangs søknad må foreningens vedtekter vedlegges. Disse skal inneholde formålsparagraf om rusfrihet i barne- og ungdomsvirksomheten. Vedtekter skal også vedlegges dersom det skjer endringer i vedtektene. Saksbehandler kan i spesielle tilfeller godkjenne at revidert regnskap og årsmelding ettersendes Søknadsfrist 1.oktober (for tildeling påfølgende år) For aktivitetstilskudd til idrettsformål gjelder egne frister og vedlegg som kunngjøres årlig av Asker Idrettsråd. Alternativt forslag som gjelder både kultur og idretts-aktivitetstilskuddet: Aktivitetsdelen av drifttilskuddet tas bort, og slås sammen med hodetilskuddet som dermed økes tilsvarende. Det vil spare organisasjonene for mye ekstra søknad- og prosjektutarbeidelser for å få aktivitetstilskudd, og AIR og kommunen for mye saksbehandling. Kanskje blir fordelingen mer rettferdighet og ikke avhengig av gode søknadsskrivere. 6

7 2.2 ETABLERINGSTILSKUDD Nyetablerte organisasjoner kan motta et skjønnsmessig etableringstilskudd på opp til kroner. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret eller medlem av Norges Idrettsforbund Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Dokumentasjon på konstituering. Medlemsliste på minst 10 medlemmer mellom 6-19 år. være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret Søknadsfrist Tilskudd kan søkes fortløpende i løpet av året. 7

8 2.3 PROSJEKTTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK Formål Å støtte nærmiljøtiltak og utviklings-, forsøks-, eller omstillingsprosjekter som tar sikte på å bedre barn og unges oppvekstsvilkår innen kultur- og fritidstilbud, friluftsliv, og andre organiserte og uorganiserte aktiviteter Hvem kan søke Alle frivillige organisasjoner i Asker jfr. de generelle retningslinjenes, punkt 1.2, som setter i gang spesielle tiltak overfor barn og ungdom i alderen 6 19 år Beregningsgrunnlag for tilskudd Tilskuddet kan ytes til enkelttiltak, rekker av tiltak eller til materiell som er nødvendig for å komme i gang med prosjektet. Prosjektmidler innvilges ikke til tiltak som anses for organisasjonens ordinære drift. Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Mål for prosjektet Prosjektplan Prosjektbudsjett Søkte/innvilgede midler fra andre instanser Kontonummer for oversendelse av eventuelt innvilget tilskudd I budsjettet skal ikke utgifter til administrasjon tas med Søkerens forpliktelser For innvilgede søknader skal det senest to måneder etter at prosjektet/tiltaket er sluttført oversendes rapport og regnskap som viser hvordan midlene er benyttet. For prosjekter av lang varighet, kan spesielle rapporteringsrutiner avtales/kreves Søknadsfrist Tilskudd kan søkes fortløpende i løpet av året. Søknader med beløp inntil behandles administrativt. Søknader med høyere beløp, og/eller hvis søknaden ligger i grenseland i forhold til retningslinjenes ordlyd eller intensjon (prinsipielle avklaringer), skal behandles politisk. For søknader som kan innvilges administrativt bør søknad sendes 1 mnd. i forkant av arrangement/prosjektstart. For søknader som må til politisk behandling må søknad sendes 3 mnd. i forkant av arrangement/prosjektstart. 8

9 2.4 «PRØV SELV» Formål Formålet med tilskuddsordningen er at barn og unge selv skal ta initiativ, planlegge og gjennomføre tiltakene. Dette bygger på respekt for og tro på at barn og unge kan ta ansvar både økonomisk og praktisk hvis de får muligheter. Det er viktig å merke seg at aktiviteten er på barn og unges egne premisser, og at de selv har det fulle ansvar Hvem kan søke Barn og ungdom bosatt i Asker kommune, i alderen år. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke Hva kan det søkes om? Barn og ungdom kan søke om tilskudd til å gjennomføre egne ideer. Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekke - verksted", hobby - verksted osv. Enkelt-tilskudd kan ikke overstige kr ,-, og det ytes ikke tilskudd til innkjøp av dyrt teknisk utstyr som for eksempel videokamera, musikkanlegg. Søker kan ikke få tilskudd til samme prosjekt /idé flere ganger Søknaden Skrives på eget elektronisk søknadsskjema, Søkernes forpliktelser De som får tildelt penger, forplikter seg til å sende inn rapport og regnskap til kommunen innen 2 måneder etter at de har mottatt pengene Søknadsfrist Det er ingen søknadsfrist på «PRØV SELV» midlene. Hver søknad behandles fortløpende i løpet av året. 9

10 2.5 PROSJEKT- OG ARRANGEMENTSTILSKUDD TIL KULTURTILTAK Hvem kan søke Organisasjoner som står bak kunstneriske produksjoner og/eller fremføringer innen skrivekunst, billedkunst, musikk, teater, dans, film og elektroniske medier, arrangører av sceniske arrangementer. Søker skal fortrinnsvis være hjemmehørende i Asker, arrangementet/prosjektet må være allment tilgjengelig og det må fremkomme av søknaden at lokalbefolkningen vil ha anledning til å besøke, eller på annen måte få glede av, produksjonen/arrangementet. Søker skal være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret Beregningsgrunnlag for tilskudd Tilskudd til prosjekter vurderes på bakgrunn av prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan, samt visnings-/ forestillingsplan. Det må opplyses om det søkes andre tilskuddsmidler (Kassettavgiftsfondet, Norsk kulturråd etc.) For arrangementer gis det normalt ikke støtte når det ikke kreves inngangspenger. Støtte gis fortrinnsvis som underskuddsgaranti, unntaksvis som direkte støtte. I budsjettet kan det beregnes utgifter til honorarer, reise og opphold for innleide artister, leie av lokaler, markedsføringsutgifter mv. Utgifter til servering, premiering og administrasjon skal ikke tas med i kostnadsrammen. Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter. Det kan søkes om støtte samlet til arrangementer som skjer gjennom hele året Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Mål/begrunnelse Budsjett Prosjektplan Markedsføringsplan, ansvarlig arrangør og programbeskrivelse må medfølge for søknad om arrangementstilskudd Søkerens forpliktelser Rapport og regnskap må sendes inn senest 2 måneder etter at arrangementet har funnet sted/prosjektet er gjennomført Søknadsfrist Tilskudd kan søkes fortløpende i løpet av året. Søknader med beløp inntil behandles som regel administrativt. Søknader med høyere beløp, og/eller hvis søknaden ligger i grenseland i forhold til retningslinjenes ordlyd eller intensjon (prinsipielle avklaringer), skal behandles politisk. For søknader som kan innvilges administrativt bør søknad sendes 1 mnd. i forkant av arrangement/prosjektstart. For søknader som må til politisk behandling må søknad sendes 3 mnd. i forkant av arrangement/prosjektstart. 10

11 2.6 TILSKUDD TIL DRIFT AV ALLMENNYTTIGE KULTURTILTAK Formål Tilskuddsordningen skal stimulere til et aktivt kulturliv for Askers innbyggere og næringsliv primært ved å støtte aktiviteter som foregår i bygg med kulturhistorisk verdi. Tilskuddet tenkes primært til delvis dekning av utgifter til leie/drift av lokaler for aktører som ikke kvalifiserer for å søke ordinært driftstilskudd til organisasjoner jmf. punkt 2.1. i retningslinjene. Tilskuddet skal ikke dekke utgifter knyttet til kommersiell virksomhet Hvem kan søke For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen: ha en demokratisk oppbygging med eget styre bygge på individuelt medlemskap ha minst 10 medlemmer være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret Søker skal være hjemmehørende i Asker Beregningsgrunnlag for tilskudd Tilskuddet skal ikke overskride 50 % av organisasjonens/aktivitetens samlede driftsbudsjett Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Revidert regnskap for foregående år. Regnskapet må skille mellom inntekter og utgifter knyttet til frivillighet og kommersiell drift. Årsmelding/rapport for foregående år hvor aktivitetsnivået i organisasjonen tydelig fremgår. Budsjett for inneværende år. Aktivitetsplan for inneværende år; en kort opplisting av årets planer (mål og ambisjoner og konkrete tiltak). Ved første gangs søknad må foreningens vedtekter vedlegges. Vedtekter skal også vedlegges dersom det skjer endringer i vedtektene Søknadsfrist 1.oktober for tildeling påfølgende år. 11

12 2.7 INTEGRERINGSTILSKUDD Formål Å bidra til å gi alle mulighet til å delta i ordinære organisasjoner og/eller aktiviteter Hvem kan søke Frivillige organisasjoner som igangsetter tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet/aktivitet, eller egne tiltak for personer med særskilte behov Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Mål for prosjektet Prosjektplan Prosjektbudsjett Søkerens forpliktelser For innvilgede søknader skal det senest etter et års drift oversendes rapport og regnskap som viser hvordan midlene er benyttet. For prosjekter av lang varighet, kan spesielle rapporteringsrutiner avtales/kreves Søknadsfrist Fortløpende gjennom hele året. 12

13 2.8 TILSKUDD TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PRIVATE IDRETTSANLEGG Formål Tilskuddsordningen har som formål å hjelpe idrettslag med driftsutgifter som strøm, fyring, vann, forsikringer og renhold på egne anlegg. I tillegg kan tilskuddet benyttes til å hjelpe idrettslagene med løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver på egne private anlegg, som ikke kommer over i kategorien hvor det er mulig å få spillemidler. Det kan ikke søkes tilskudd til tjenester som søkeren ivaretar gjennom en driftsavtale med Asker kommune Hvem kan søke Idrettslag i Asker som driver egne, private idrettsanlegg. Asker Idrettsråd vurderer og innstiller Beregningsgrunnlag Tilskudd til private anlegg beregnes på grunnlag av revidert regnskap for foregående år og inneværende års budsjett, og av vedlikeholdsplaner Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Revidert regnskap foregående år Inneværende års budsjett Kostnadsoverslag over vedlikeholdsplaner Søknadsfrist 31. mars til Asker Idrettsråd Forklaring til forslaget: Disse midlene er det kommunen som utlyser og fordeler i dag, med AIR som høringspartner. Forslaget i saken er at AIR tilbys å overta ordningen, hvis de har kapasitet og kompetanse til det, slik at selv utlyser, saksbehandler og tildeler. Og uten at de får tilført ekstra midler til det. Alternativt kan man også vurdere om disse pengene skal gå inn i hodetilskuddspotten og fordeles gjennom ordningen 2.1. Driftstilskudd til organisasjoner, og fordeles som hodetilskudd. 13

14 2.9 TILSKUDD TIL TIDLIGFASEPROSJEKTERING Formål Tilskuddsordningen har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende idrettsanlegg, fortrinnsvis i privat regi. Det kan søkes på midler til ideutvikling, planlegging og forprosjektering av nye eller utvidelse av eksisterende idrettsanlegg. Tilskuddet skal benyttes til nødvendig profesjonell bistand i en ide-/prosjekteringsfase. Det er ingen automatikk i at prosjekter med tildeling av tidligfasemidler blir finansiert av kommunen. Prosjektene det gjelder må eventuelt gjennomgå de vanlige politiske prosesser. Utgifter til allerede gjennomførte prosjekteringsarbeider kan ikke søkes på Hvem kan søke Idrettslag i Asker kommune. Asker Idrettsråd vurderer og innstiller Beregningsgrunnlag De utgifter søker har til profesjonell bistand i forbindelse med prosjektet er beregningsgrunnlag for søknaden Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Prosjektbeskrivelse Dokumentasjon på kostnader til profesjonell bistand i tidligfaseprosjektering til idebeskrivelse, forprosjekt og lignende. Søknaden fremmes fra hovedklubben med underskrift av prosjektleder og klubbens leder. En kort rapport av bruken av midlene skal redegjøres for i klubbens regnskap. Asker kommune skal ved behov kunne etterspørre dette Søknadsfrist 31. mars til Asker Idrettsråd Forklaring til forslaget: Her foreslås det også at AIR skal overta utlysning, saksbehandling og fordeling av disse midlene, hvis de mener de har kapasitet og kompetanse til det. Og uten å få tilført ekstra midler til administrasjon. Et alternativt forslag kan være å ta bort denne ordningen helt og heller flytte pengene over i hodetilskuddspotten, slik at pengene fortsatt kommer idretten til gode. Argumenter for å ta bort ordningen, er at den skaper store forventninger til utbygging av nye anlegg. 14

15 3 FRIVILLIGHETSARBEID 3.1 TILSKUDD TIL FRIVILLIGHETSSENTRALER Formål Tilskuddsordningen skal støtte arbeidet som foregår i frivillighetssentralene, som utgjør en stor ressurs og tilfører samfunnet store verdier og skaper økt trygghet og nærhet i lokalsamfunnet. Frivillighetsarbeidet omfatter NaKuHel, Nærmiljøsentralen i Heggedal, Asker frivilligsentral-frivillighetens hus på Hasselbakken, frivillighetskonferansen, frivillighetsutvalget, frivillighetsportalen, tilskuddsportalen og en kommunal frivillighetskoordinator. Driften av frivilligsentralene finansieres i hovedsak av stat og kommune. Formål fra statlige retningslinjer: Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler (heretter kalt sentraler) skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige Hvem kan søke For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen: ha en demokratisk oppbygging med et eget styre og egne vedtekter være åpen for nye medlemmer oppfylle statens retningslinjer Beregningsgrunnlag for tilskudd Finansieringskrav fra staten: Søknad om statsmidler for kommende år sendes KUD innen 30.juni og skal inneholde målsetting og budsjett. Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet. Statstilskuddet skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum 40 % lokal finansiering av driften. Statstilskuddet skal ikke brukes til driftstøtte til organisasjoners ordinære aktivitet. Såfremt regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan sentralen miste statstilskuddet for kommende år. ml?id=86991 Dette betyr at kommunen må støtte frivillighetssentralene med minimum 40 % av daglig leders lønnsutgifter i tillegg til evt. husleie og aktivitetsstøtte Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Revidert regnskap for foregående år. Årsmelding/rapport for foregående år hvor aktivitetsnivået i organisasjonen tydelig fremgår. Budsjett for inneværende år. Aktivitetsplan for inneværende år; en kort opplisting av årets planer (mål og ambisjoner og konkrete tiltak) Søknadsfrist 1. mars for tildeling påfølgende år. 15

16 3.2 TILSKUDD TIL ASKER VELFORBUND Formål Driftstilskudd til Asker Velforbund innvilges slik at Velforbundets skal kunne være vellenes talerør og bidra til utvikling av levende lokalsamfunn og lokaldemokrati i kommunen. Velforbundet jobber med opparbeidelse av velveier og mange andre nærmiljøoppgaver Hvem kan søke For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen: ha en demokratisk oppbygging med eget styre bygge på individuelt medlemskap ha minst 10 medlemmer være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret Beregningsgrunnlag for tilskudd Tilskuddet skal ikke overskride 50 % av organisasjonens/aktivitetens samlede driftsbudsjett Søknaden Søknaden skal inneholde/vedlegges: Revidert regnskap for foregående år. Årsmelding/rapport for foregående år hvor aktivitetsnivået i organisasjonen tydelig fremgår. Budsjett for inneværende år. Aktivitetsplan for inneværende år; en kort opplisting av årets planer (mål og ambisjoner og konkrete tiltak). Vedtekter skal vedlegges dersom det skjer endringer i vedtektene Søknadsfrist 1.oktober for tildeling påfølgende år. 16

17 4 STIPENDER OG PRISER 4.1 IDRETTSSTIPEND Formål Stipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, treningsopphold og lignende Hvem kan søke Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sitt område. Søkere mellom år prioriteres. Søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere prioriteres Søknaden Søknaden skal inneholde: Oppnådde resultater Plan for bruk av stipendet Søknadsfrist 1. mars 17

18 4.2 KULTURSTIPEND Formål Stipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, instrumenter, studieturer og lignende Hvem kan søke Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på viderekommende nivå innen sitt område. Søkere mellom år prioriteres. Søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere prioriteres Søknaden Søknaden skal inneholde: Oppnådde resultater Plan for bruk av stipendet Søknadsfrist 1. mars 18

19 4.3 KULTURPRISEN Formål Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområder Kulturprisen Kulturprisen består av et pengebeløp og et synlig symbol. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlige. Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli prisvinner. Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person, men kan deles likt mellom flere kandidater dersom juryen finner dette ønskelig. Kulturprisen utdeles fortrinnsvis på Kulturukens åpningsarrangement Utlysning Kulturprisen utlyses årlig i pressen. Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater. Forslag til kandidater kan sendes inn hele året, men senest 10. desember for utdeling påfølgende år. Forslaget skrives på eget søknadsskjema Jury Formannskapet oppnevner en jury bestående av 3 politikere (1 fra formannskapet og 2 fra Komité teknikk, kultur og fritid), samt 2 fra administrasjonen. Juryen møtes ved behov. Juryens sammensetning varer i hele valgperioden Frist for forslag til kulturpriskandidater 10. desember 19

20 4.4 FRIVILLIGHETSPRISEN Formål Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats Frivillighetsprisen Frivillighetsprisen består av heder og verdighet for den sak som er temaet for den frivillige virksomheten, samt et bilde med en plakett. Prisvinneren må utøve sin frivillige innsats i Asker og kan ikke være en kommersiell aktør. Frivillighetsprisen skal fortrinnsvis hedre en frivillighetsaktør, men kan deles likt mellom flere kandidater dersom juryen finner dette ønskelig. Asker kommune sender sin vinner som kandidat til nasjonal frivillighetspris det påfølgende året. Hvert år, på den lørdagen som faller nærmest den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles Asker kommune sender sin vinner inn som kandidat til nasjonal frivillighetspris det påfølgende året. Asker kommune sender sin vinner inn som kandidat til nasjonal frivillighetspris det påfølgende året Utlysning Frivillighetsprisen utlyses årlig i pressen. Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater. Forslag til kandidater kan sendes inn hele året, men senest 1. november for utdeling på den lørdagen som faller nærmest den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember. Forslaget kan sendes på e-post til eller leveres elektronisk via kommunens frivillighetsportal Jury Formannskapet oppnevner en jury bestående av 3 politikere. Juryen møtes ved behov. Juryens sammensetning varer i hele valgperioden Frist for forslag til kulturpriskandidater 1. november 20

21 4.5 JUBILEUMSGAVER Velforeninger og organisasjoner innen kultur og idrettsområdet, kan etter søknad gis gaver ved 25-, 50-, 75-, 100- års jubileum (og deretter hvert 25. år) med følgende beløp: 25 år: Kr ,- 50 år: Kr 7.500,- 75 år: Kr ,- 100 år: Kr ,- 21

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer