Informasjon fra styremøte i Sameiet NJB Utsikten Tr. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon fra styremøte i Sameiet NJB Utsikten Tr. 1"

Transkript

1 Informasjon fra styremøte i Sameiet NJB Utsikten Tr. 1 Dato: 09. februar 2012 Sted. Havnekontoret Tidspkt.: Klokken 18:00 21:00 Deltagere: - Ove Geir Andheim - Heidi Kristiansen - Håkon Kristiansen - Anders Sletten - Erik Wold Hansen (varamedlem for Signe Winther) Jon Gaasholt, Signe Winther og Tove Hejll møtte ikke. Referat fra forrige styremøte Anders Sletten gjennomgikk i korthet referatet fra forrige styremøte. Dette ut fra at styremedlemmene på forhånd hadde gjennomgått referatet hver for seg. Håkon Kristiansen opplyste at ikke mottatt faktura på vaktmester skulle være for hele 2011 samt nov./des da vaktmester forut for Kjell Arne har vært Thor Fjæstad, begge lønnet av NBJ. Dette i stedet for feilaktig referert 8-9 mnd., som kun angår engasjementet til Kjell Arne. Styret godkjente referatet fra forrige styremøte med nevnte kommentar Gjennomgang av regnskapet pr. nyttår Til årsberetningen ble det kommentert at antall styremøter burde medtas samt at sameiets forretningsadresse burde ta utgangspunkt i Nordre Jarlsberg Brygge. Det ble også korrigert for antall seksjoner i Bygg I samt forventet overtagelsesår. Styrets leder korrigerer styrets beretning i hht. nevnte innspill. Styret tok orienteringen rundt økonomi og årsberetning til etterretning, herunder korrigeringer i årsberetningen nevnt over. Utestående husleie pr. møtedato Styret tok orientering rundt utestående til etterretning, herunder at evt. krav mot Steen og Lund og OBAS lukkes. Lekkasjer i boder og fukt i garasje Fra tidligere styremøter er det opplyst at det har vært en del frustrasjon blant beboere mht. fukt i boder og i garasjen. Mange beboere har måttet flytte innholdet i sportsbodene idet disse ikke har vært egnet til lagring. Mange tiltak er i løpet av høsten utført i regi av utbygger/obas, som bl.a. OBAS har etablert 2 sluk i garasje. Utbygger har målt luftfuktighet i garasje og bodområder og iverksatt midlertidig tiltak som varmeovner og avfuktere i berørte områder for å redusere luftfuktigheten. Det jobbes fortsatt med å finne en tilfredsstillende løsning innenfor % luftfuktighet Involvert hhv. Klimateknikk AS, EM Teknikk AS og Tørt Bygg AS for å utrede samt få løst de utfordringene som er rundt den høye luftfuktigheten Lekkasjer bl.a. ved vannfall foran Wold Hansen og på vegg ved soverom Heidi og Tore Kristiansen er registrert for snarlig oppfølgning/utbedring

2 Ikke tilfredsstillende drenering utenfor platting/privat uteareal til Jon Gaasholt er det er registrert for snarlig oppfølgning/utbedring Fra sist styremøte ble det opplyst at alle kjente lekkasjer i boder/garasjer er registrert og tatt hånd om, noe øvrige styremedlemmer bekreftet, men at luktfuktigheten fortsatt er høy. Til styremøte ble det fremlagt at brev fra Energima som konkluderte med at luftfuktigheten er innenfor akseptable verdier, både i fht. krav om luftfuktighet og sammenlignet med gjennomsnittlige verdier for luftfuktighet i Norge. Brev fra Energima vedlegges dette styrereferat samt legges ut på sameiets nettside. Dersom sameiet likevel ønsker å holde stabil lav luftfuktighet i garasjeanlegg vil dette i følge Energima koste i størrelsesorden pr. mnd. i driftsutgifter. Utbygger vil i fbm. med ferdigstillelse av byggetrinn 2 etablere permanent anlegg som erstatning for det som i dag midlertidig står i sportsbodenes areal. Dette slik at luftfuktigheten opprettholdes på et akseptabelt nivå for sportsboder. Styret anså den fremlagte dokumentasjon som tilfredsstillende og ønsket ikke tiltak som belaster fellesskapet med utgifter i størrelsesorden nevnt over. Sak lukkes. Valgkomité Tove Hejll ønsket at det ble nedsatt en valgkomité som kan jobbe frem evt. nye kandidater til sameiestyret på kommende sameiermøte i Styret har tidligere vedtatt at det blir opprettet en valgkomité, og følgende har sagt seg villig: - Arild Arnesen (leder) - Per Gerhardsen - Linda Bakken - Nina Sæther (vara) Idet ingen styremedlemmer og varamedlemmer har gitt signaler om å fratre, samt at styremedlemmer er valgt for 2 år om ikke er bestemt av sameiermøte ( 11, 1. avsnitt), ble det besluttet at styrets leder kontakter Arild Arnesen for å avstemme videre arbeid i komiteen. Etterskrift: Styrets leder og Arnesen enige om at valgkomiteen stiles i bero til sameiermøte Instrukser vaktmester /vask (utkast sendt styret forut for møte) Tove Hejll hadde forut for møtet innhentet instrukser fra andre sameier for å sammenligne arbeidsoppgaver og priser med løpende priser og arbeidsoppgaver i sameiet Nordre Jarlsberg Brygge. Styret mente at instruks for vask av fellesareal virker unødvendig da løpende avtale med vaskefirma ivaretar alle forhold på en tilfredsstillende måte. Hva angår instruks for vaktmester ble denne gjennomgått med noen korrigeringer, som ajourføres av styrets leder før utsendelse til styret medlemmer for gjennomsyn og vedtak på neste styremøte. Håkon Kristiansen og A. Sletten skal også til neste styremøte forfatte et utkast til avtale om vaktmestertjenester levert av utbygger. Vedtak: Sameiet NJB ønsker ikke egen instruks for vask av fellesareal. Revidert vaktmesterinstruks fremlegges på neste styremøte for vedtak sammen med avtale om vaktmestertjenester levert fra utbygger (NJB). Forretningsfører videreføring av Saldo Regnskap Risør eller bytte? I hht. til vedtektenes 14, annet ledd skal styret sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene gitt eller i medhold av regnskapsloven.

3 Av 15, annet ledd følger at det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Styrets leder, som også eier 50 % av Saldo Regnskap Risør, ønsket en endelig avklaring mht. forretningsfører i sameiet NJB. Dette for å unngå spekulasjoner om bl.a. dobbeltroller og profiterting på sameiets bekostning. Saldo Regnskap Risør blir pt. honorert med 1000,- pr. seksjon, pr. år, inkl. mva. I fbm med behandlingen av saken fratrådte styrets leder. Styrets øvrige medlemmer mente at Saldo Regnskap Risør utførte en tilfredsstillende jobb til en markedsmessig pris. Vedtak: Sameiet NJB trinn 1 viderefører sitt engasjement med Saldo Regnskap Risør. Valg av takstmann/fagmann i fbm. overtagelsen av utomhus, fasader mv. Sameiet har pr. møtedato fortsatt ikke overtatt utvendige fellesarealer (tak og vegger) og utomhusområder fra utbygger. Fra tidligere styremøte er det vedtatt at sameiet engasjerer Opak på timebasis i fbm. overtagelse av utvendige fellesarealer (tak, fasader og gartnerarbeidene) fra utbygger Håkon Kristiansen opplyset at det avtalt at overtagelse av utvendige fellesarealer (tak og fasader) overleveres til sameiet 15. mars klokken 10:00. Utomhus-/gartnerarbeidene overleveres til sameiet 9. mai klokken 10:00. OPAK bistår sameiet på begge overtagelsene, jf. vedtak nevnt over. En fra styret bør stille i tillegg til OPAK. Dersom noen fra styret ønsker å delta på overtakelsen meldes dette styrets leder innen neste styremøte. Hvis ingen annen melder seg kan Erik Wold Hansen stille fra styret Sak lukkes Gjennomgang av driften rundt sameiet (punkter forrige møte) Kortfattet branninstruks mht. telefonnr., adferd ved brann mv. Utbygger har engasjert Roar Jørgensen AS som vil utarbeide et overordnet brannstrategidokument for NJB, herunder en kortfattet informasjon til hver enkelt seksjon. Denne skal gi beboere tilstrekkelig informasjon rundt brann generelt og i en nødsituasjon. Det er fortsatt litt uklart når denne enkle, men relevante informasjonen foreligger Styret ønsker at dette kommer i orden da flere beboere fortsatt ikke har tilfredsstillende oversikt over alle forhold rundt brann mv. Ansvar for å fremskaffe en kortfattet instruks settes til Anders Sletten P-plass til off. badestrand Med erfaring fra sommeren 2011 virket det som om parkeringen for besøkende til badestranden ble noe kaotisk på varme og solrike dager. Biler ble parkert flere uønskede steder, herunder på gjesteplasser for beboere og langs veigrøftene. Håkon Kristiansen opplyste at det er dialog med Park Nordic for å engasjere dem til å ivareta parkeringsforholdene i 2012 for uteområdene tilhørende NJB, herunder også gjesteparkering for besøkende til sameiet NJB samt uønsket parkering i veiskråninger og på plenareal Ansvar for å følge opp dette settes til Sletten, Håkon Kristiansen og Andheim Gjesteparkering (besøkende beboere på NJB) Styret ønsket at det ble utarbeidet gjesteparkeringskort for besøkende til beboere på NJB. Styret anså at 3 stk. til hver seksjon var tilstrekkelig, og at NJB-logo ble medtatt hvis mulig. Ansvar for å følge opp dette settes til Tove Hejll

4 Klage på kjøring på Kyststi Styret har mottatt klage på at beboer i H til stadighet (urettmessig) kjører på Kyststien. Dette til sjenanse for øvrige beboere. Styrets sekretær tilskriver beboer og påpeker forholdet Sak lukkes Forhold på brygga Styret har mottatt tilbakemeldinger på at brygga i sommer har fungert som festplass, fotballarena samt støyende bading/stuping langt på natt. Håkon Kristiansen opplyste at brygga er overdratt til kommunen og således er å anse som et offentlig areal. Like full mente Kristiansen at det måtte gå an å kontakte kommunen for i fellesskap finne gode kjøreregler for bruk av brygga. Det ble også foreslått at området mellom trapp og bryggekant ble møblert med noen, store blomstrepotter slik at muligheten for fotballsparking ble vesentlig redusert. Signe Winther opplyste også om at små dunker ikke ble tømt regelmessig. Styret ønsket at det oppnås kontakt med kommunen i god tid før neste badesesong. Ansvar for å utarbeide bruksregler sammen med kommunen settes til Winther/Andheim Søppel i fbm. brygge/badestrand Flere beboere har reagert på at det lukter fra avfallsbeholdere tilhørende sameiet og etterlyste bedre renhold rundt dette. Håkon Kristiansen har tidligere opplyst at det skulle ligge i rutinene fra avfallsselskapet at beholdere skal rengjøres. Ansvar for å kontakte renovatør samt følge opp at rutiner blir fulgt settes til H. Kristiansen Styret ønsket også at det legges ut på sameiets hjemmeside at matavfall SKAL legges i egnede poser for dette. Ansvar for å legge dette ut på nettet settes til Tove Hejll. Gjerde ved trapp i området fossefall (fallfare for unger) Uavhengig av forskriftskrav er det tidligere besluttet at det settes opp gjerde her. Gjerde er pr. møtedato ikke montert, men Håkon Kristiansen opplyste at dette ville skje i løpet av høsten. Inntil videre er det satt opp midl. gjerde, og Håkon Kristiansen opplyste at permanent gjerde skulle komme på plass i uke 44. Dette er senere forskjøvet til 31. januar 2012 med bakgrunn i avtale mellom NJB og Gaasholt om annen type rekkverk, mer tilpasset øvrige rekkeverk. Håkon Kristiansen opplyste i styremøte at pga. en misforståelse hos produsenten ble rekkeverk ikke satt i produksjon som forutsatt. Ny leveringsdato er opplyst å være 23. mars Ansvar for å følge opp montering av gjerde settes til Håkon Kristiansen Avskjerming på terrasser Styret har fått flere innspill fra beboere som ønsker en mulighet for avskjerming i form av innglassing eller glass som kan heves/senkes ved behov. Tove Hejll opplyste om tilsvarende forhold i et sameie i Drammen (Engersand Havn) hvor det var tillatt avskjerming i form av heve-/senkeglass. Styret ønsker at det snarest mulig fremskaffes type, evt. bilder, farge og pris på dette for å kunne besvare slike forespørsler i god tid før 2012-sesongen, gjerne fra 2 tilbydere. Håkon Kristiansen fremviste type heve-/senkeglass som styret anså som meget egnet for NJB. Håkon Kristiansen vil sende over informasjon bilde / filmsnutt til Tove Hejll slik at dette kan legges ut på sameiets nettside. Kristiansen vil også gå en pruterunde med leverandøren på vegne av sameiet slik at prisen for de interesserte blir best mulig. Sak lukkes.

5 Sykkelparkering på egen P-plass Det har over tid etablert seg en praksis hvor beboere parkerer egne sykler foran egen bil på privat parkeringsplass i garasjen. I det ikke alle praktiserer dette, jf. trivselsreglene, ønsket styre å presisere at dette kan tillates da fenomenet slik det er i dag ikke vurderes som noe stort problem. Vedtak: Det tillates sykkelparkering på egen parkeringsplass så fremt dette ikke er til hinder for andre beboere

Referat fra styremøte i Sameiet Mølledammen

Referat fra styremøte i Sameiet Mølledammen Styremøte nr. 1 (2013) Referat fra styremøte i Sameiet Mølledammen Dato: 3. desember 2013 Sted. Innspurten 15, Helsfyr Atrium (Hos Schage Eiendom) Tidspkt.: Klokken 18:00 21:00 Deltagere: - Esben Johannessen

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34

Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 1 Sameiet Badebakken 2-34 Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning, regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Inkludert i sameiets

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE 1 fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 [Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt] Utarbeidet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 8. juni

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Til beboerne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer