Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18."

Transkript

1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18. Tilstede var 20 seksjonseiere og 4 med fullmakt til sammen 24 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Ragnar Damlien. Møtet ble åpnet av Willy Domaas. 1 Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Ragnar Damlien Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C. Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen Som referent ble Ragnar Damlien foreslått, og til å underskrive protokollen Tove Richter Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3 Årsregnskap for 2011 og Budsjett 2012 A. Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapital. Vedtatt B. Budsjett for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent

2 4 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. 5 Forslag Forslag A-B-C og D nedenfor er fremmet av Kirsten Osmundsen. A. Varmepumpe i Vennersborgveien 12 D Myhre i nr. 12 D har montert varmepumpe uten tillatelse fra styret. Det burde være innlysende at en i et sameie sørger for varsling av berørte naboer, og skriftlig tillatelse fra styret, før en monterer innretninger som kan være til plage for andre beboere i sameiet. Varmepumpen er montert kun 85 cm fra naboleilighet. Tillatt støy er iflg. byggeforskriftene 35 db. Den monterte varmepumpen gir iflg. forhandler et støynivå på 52 db målt 1 m fra varmepumpen. Støyen er således langt over tillatte grense. Myhre må fjerne varmepumpen innen 3 uker B. Inngangstrapp til Vennersborgveien 12 E I forbindelse med tilbygget til Myhre ble trappen til 12 E fjernet. Til tross for Myhres gjentatte forsøk på oppretting er trappen fortsatt svært skeivt montert. Myhre mener derimot at han har gjort mer en nok!! Myhre pålegges å rette opp trappen på skikkelig hvis innen 3 uker. C. Drenering og fuktsikring i forbindelse med tilbygget i Vennersborgveien 12 D Nedløpsrør og avløp fra lysgrav forann kjellervindu er tilkoblet drensrør. Iflg. NBIs detaljblad angående fuktsikring av bygninger skal nedløp og overvannsledninger ikke tilkobles drensrør. Årsakene til dette er at drensledningens funksjon er å fjerne vann i grunnen og lede det bort fra bygningen. Da sier det seg selv at en ikke må tilføre takvann til drensrør. Dessuten fører takvann og avløp fra lysgrav med seg løv etc. ned i drensrøret. Dette fører til at drensrøret før eller siden vil bli tett og føre til fuktinntrengning i kjellerne. Utvendig isolasjon og grunnmursplast(platon) på tilbygg er ikke korrekt utført. Det mangler avslutninglist i toppen. Dette fører til at vann kan trenge inn bak fuktsikringen av grunnmuren. Dessuten ser det noe halvferdig ut (Også mot nabo). Montering av topplist må utføres i forbindelse med oppretting av trapp, da trappen ellers må fjernes enda en gang. Myhre pålegges å frakoble taknedløp/avløp fra drensrøret. Hvis det allerede har kommet løv etc. i drensrøret må Myhre sørge for rensing/spyling. Myhre pålegges også å få montert manglende topplist på grunnmur. Frist fot utbedring settes til 4 uker.

3 D. Heller utlagt på felles grusvei tilhørende Vennersborgveien 12 D og E Gangveien belagt med singel har vært uendret siden byggeåret Det har aldri vært tvil om at gangveien i hele sin bredde har vært felles. Dette har sikkert vært gjort for at hagene på hver side skulle bli størts mulig. Myhre mener tydeligvis at han har eksklusiv rett til sin halvdel. Han har dermed tatt seg til rette og lagt ut betongheller på store deler av "sin" del. Disse er lagt løst oppå singelen. Undertegnede ble aldri spurt om dette var ok. Hellene ser svært provisoriske ut, og er skjemmende. Undertegnede foreslo å legge belegningsstein/brostein i hele gangveien, men dette avviste Myhre. Inntil annet er avtalt/vedtatt ønskes det derfor at Myhre fjerner hellene. Myhre pålegges i å fjerne hellene, og legge ut singel. Frist for utbedring settes til 3 uker. Kirsten Osmundsen oversendte den 24. april 2012 følgende informasjon per e-post til sameiets styre: Etter å ha konferert med advokat, samt at det har kommet frem at styreformann har vært alvorlig syk, trekker vi sakene A-D. Vi ser det slik at det er styrets oppgave å behandling disse sakene. Derfor ber vi det nye styre, i løpet av en måned, å komme med en plan for hvordan de vil sluttføre sakene. Mvh Kirsten Osmundsen Sakene A-B-C og D ovenfor ble ikke behandlet på sameiermøtet. Sameiermøtet aksepterte forslagstillers ønske om at sakene oversendes styret for behandling. E. Fordeling av Styrets honorarer Den eksisterende fordeling av styrets honorarer er basert på at sameiet har en ekstern styreleder. Kommende periode vil styreleder være en internt i sameiet og Styret er av den oppfatning at det bør være opp til Styret selv å fordele honoraret. Styret fremmer forslag om at Styret selv bestemmer fordelingen av styrets honorar. Bakgrunnen er at neste periodes styreleder vil være en person fra sameie. Sameiermøtet vedtok enstemmig at styret selv bestemmer intern fordeling av styrets honorar. F. Øremerke driftsoverskudd fra utleie av garasjer og parkeringsplasser Garasjeanlegget og parkeringsplassene har behov for vedlikehold og fornyelse. Dette arbeidet må finansieres for å kunne gjennomføres. Driftsoverskuddet fra utleie av garasje og parkeringsplasser øremerkes for vedlikehold av garasjeanlegg og til fremtidige investeringer i eventuelt nytt garasjeanlegg eller parkeringsplasser.

4 Sameiermøtet vedtok enstemmig at driftsoverskuddet fra utleie av garasje og parkeringsplasser øremerkes for vedlikehold av garasjeanlegg og til fremtidige investeringer i eventuelt nytt garasjeanlegg eller parkeringsplasser. G. Etablere nytt prosjekt for etablering av ny garasje/parkeringsplasser ved NSV 6. Prosjektet som var planlagt har vist seg å være vesentlig mer kostbart å gjennomføre enn planlagt. For å dekke investeringskostnadene blir utleiekostnadene så store at det ikke vil være interessant for sameierne. Det etableres ett nytt prosjekt for å bygge nye garasjer ved NSV 6. Sameiermøtet vedtok enstemmig at det etableres ett nytt prosjekt for å bygge nye garasjer ved NSV 6. 6 Valg av tillitsvalgte A. Som leder for 1 år ble det foreslått Willy Domaas Valgt ved akklamasjon B. Som styremedlem ble foreslått Henrik Tidblad for 1 år og Leonard Ibsen for 2 år Begge valgt ved akklamasjon C. Som varamedlemmer ble foreslått Helge Benum for 1 år og Synne Myhre for 2 år Begge valgt ved akklamasjon D. Som valgkomité ble foreslått Ingen valgkomité ble valgt.

5 E. Andre utvalg Synne Myhre, Ida Kruger og Christoffer Bjørnstad Alle valgt til festkomité Sameiermøtet ble hevet kl. 19:20. Protokollen godkjennes av undertegnede: Ragnar Damlien/s/ Ragnar Damlien/s/ Tove Richter/s/ Møteleder Referent Protokollvitne Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt: Leder Willy Domaas Vennersborgveien 10 D 2012 for 1 år Styremedlem Henrik Tidblad Nedre Skogvei 6 A 2012 for 1 år Styremedlem Leonard Ibsen Nedre Skogvei J 2012 for 2 år Oslo