Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune"

Transkript

1 Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet Side 7 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Side 8 Regnskapsskjema 2B økonomisk oversikt investering (per prosjekt) Side 8 Driftsregnskapet (ramme per virksomhet) Side 18 Note 1 Endring i arbeidskapital Side 21 Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler Side 21 Note 3 Fond Side 22 Note 4 Kapitalkonto Side 23 Note 5 Pensjonsforpliktelser Side 24 Note 6 Garantiansvar og forpliktelser Side 25 Note 7 Aksjer og andeler Side 26 Note 8 Finansielle instrumenter omløpsmidler Side 27 Note 9 Anleggsmidler Side 27 Note 10 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jfr. KL 27 Side 28 Note 11 Samarbeide etter KL 27, jfr. Regnskapsforskrift 12 nr. 3 Side 28 Note 12 Langsiktige gjeldsforpliktelser Side 29 Note 13 Dekningsgrad selvkostområdene Side 34 Note 14 Investeringsprosjekter Side 35 Note 15 Godtgjørelser til rådmann og ordfører samt ytelser til revisor Side 37 Note 16 Regnskapsprinsipper Side 38 Note 17 Usikre forpliktelser, hendelser etter balansedagen Side 38 1

2 2

3 Økonomisk oversikt drift NOK 1000 Note Regnskap Driftsinntekter Just budsj Oppr budsj Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

4 Økonomisk oversikt investering NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2012 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finansutgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansutgifter Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / udisponert

5 Hovedoversikt balanse NOK 1000 Note 2012 Eiendeler (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler (A + B) Egenkapital og gjeld (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld (C + D) (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 5

6 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2012 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk

7 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter/utgifter Renteinntekter og utbytte Mottatt avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Utlån Sum netto finansinntekter/utgifter Motpost avskrivninger Avsetninger Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra 1A) Sum fordelt til drift (se 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk

8 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Finansieringsbehov Oppr budsj Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B økonomisk oversikt investering (per prosjekt) Regnskap Rev budsjett Oppr budsjett Regnskap TILSKUDD FURUSETH SLAKTERI/UTVID. VEG A. BRÅTENSV Utgifter TILSKUDD FURUSETH SLAKTERI/UTVID. VEG A. BRÅTENSV BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN Utgifter BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN PC'ER PGA NY VERSJON WINDOWS Utgifter PC'ER PGA NY VERSJON WINDOWS IT-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE Utgifter 251 IT-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE IKT UTSTYR STENSBY BARNEHAGE Utgifter 21 IKT UTSTYR STENSBY BARNEHAGE 21 8

9 0242 SMARTBOARD VUSK Utgifter 115 SMARTBOARD VUSK INVENTAR BØNSMOEN RESSURSSENTER Utgifter INVENTAR BØNSMOEN RESSURSSENTER UTSTYR OG INVENTAR BØNSMOEN SKOLE Utgifter UTSTYR OG INVENTAR BØNSMOEN SKOLE LEKEAPPERAT ÅS SKOLE 2012 Utgifter 250 LEKEAPPERAT ÅS SKOLE PC-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE Utgifter 212 PC-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE PC-UTSTYR RÅHOLT SKOLE Utgifter 106 PC-UTSTYR RÅHOLT SKOLE DIGITALE TAVLER DAL SKOLE Utgifter 252 DIGITALE TAVLER DAL SKOLE NYE PC'ER OPPVEKST, PGA VERSJON WINDOWS Utgifter NYE PC'ER OPPVEKST, PGA VERSJON WINDOWS SENGSROM VILBERG BOSENTER Utgifter SENGSROM VILBERG BOSENTER KJØKKENUTSTYR VILBERG HELSETUN Utgifter 42 KJØKKENUTSTYR VILBERG HELSETUN INVENTAR BØNSMOEN HELSESTASJON Utgifter INVENTAR BØNSMOEN HELSESTASJON UTSTYR PLEIE OG OMSORG SAMHANDLINGSREFORMEN Utgifter UTSTYR PLEIE OG OMSORG SAMHANDLINGSREFORMEN OPEL VIVARO 2.5 CDTI TECSHI XA17779 Utgifter OPEL VIVARO 2.5 CDTI TECSHI XA

10 0610 CV67616 TRANSPORTER, BIL VANNVERKET Utgifter CV67616 TRANSPORTER, BIL VANNVERKET BRANNBIL FEIRING Utgifter 800 BRANNBIL FEIRING MASKINER/UTSTYR FDV Utgifter MASKINER/UTSTYR FDV FEIERBIL, ksak 45/11 (bestilt, leveres ) Utgifter 249 FEIERBIL, ksak 45/11 (bestilt, leveres ) EFO VAKTBIL VW CADDY PD29885 Utgifter 129 EFO VAKTBIL VW CADDY PD EFO VAKTBIL VW CADDY PD29886 Utgifter 120 EFO VAKTBIL VW CADDY PD UTSTYR OPPMÅLING Utgifter UTSTYR OPPMÅLING Maskiner veg Utgifter Maskiner veg REHAB.BØNSMOEN SKOLE Utgifter REHAB.BØNSMOEN SKOLE HMS SKOLER (start 2004) Utgifter HMS SKOLER (start 2004) REHABILITERING LANGSET SKOLE Utgifter REHABILITERING LANGSET SKOLE BØNSMOEN SKOLE LØST INVENTAR Utgifter 29 BØNSMOEN SKOLE LØST INVENTAR OMBYGG OG STØYDEMPING RUSK Utgifter OMBYGG OG STØYDEMPING RUSK NY KLEDNING DAL SKOLE 10

11 Utgifter NY KLEDNING DAL SKOLE HANDICAPTILPASNING ÅS SKOLE Utgifter 10 HANDICAPTILPASNING ÅS SKOLE STENSBY BARNEHAGE, KJØP Utgifter STENSBY BARNEHAGE, KJØP STENSBY BARNEHAGE, OPPGRADERING Utgifter STENSBY BARNEHAGE, OPPGRADERING PROSJEKTERING ØKT SKOLEKAPASITET SØRBYGDA Utgifter PROSJEKTERING ØKT SKOLEKAPASITET SØRBYGDA UTBYGGING OG REHAB VUSK Utgifter UTBYGGING OG REHAB VUSK UTVIDELSE BØNSMOEN BARNEHAGE Utgifter UTVIDELSE BØNSMOEN BARNEHAGE VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE Utgifter VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE NY GARDEROBELØSNING RÅHOLTBRÅTAN BH Utgifter 128 NY GARDEROBELØSNING RÅHOLTBRÅTAN BH UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Utgifter UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE VILBERG BARNESKOLE SPRINKLING Utgifter VILBERG BARNESKOLE SPRINKLING DAL SKOLE RAMME Utgifter DAL SKOLE RAMME RÅHOLT SKOLE, TIDLIGERE HELSESTASJON Utgifter RÅHOLT SKOLE, TIDLIGERE HELSESTASJON ÅS SKOLE, SFO OG 1 TRINN Utgifter

12 ÅS SKOLE, SFO OG 1 TRINN STENSBY BARNEHAGE, VOGNSKJUL Utgifter STENSBY BARNEHAGE, VOGNSKJUL NY HEIS GLADBAKK (KSAK 41/10) Utgifter 427 NY HEIS GLADBAKK (KSAK 41/10) OMSORGSBOLIGER FEIRING ALDERSHJEM Utgifter 119 OMSORGSBOLIGER FEIRING ALDERSHJEM BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER Utgifter BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER MYRER VEST, REHABILITERING, SOLSIDEN Utgifter 412 MYRER VEST, REHABILITERING, SOLSIDEN HYBELHUSET FAGERHØY OMBYGGING 2 STK LEILIGHETER 2 ETG Utgifter HYBELHUSET FAGERHØY OMBYGGING 2 STK LEILIGHETER 2 ETG LEGEVAKT VILBERG Utgifter LEGEVAKT VILBERG BOLIG TIL FUNKSJONSHEMMEDE Utgifter BOLIG TIL FUNKSJONSHEMMEDE RAMME OPPGRADERING BOLIGER (BFB) Utgifter RAMME OPPGRADERING BOLIGER (BFB) BOLIG TIL VANSKELIGSTILTE Utgifter BOLIG TIL VANSKELIGSTILTE BYGGING RUS PSYIATRIBOLIGER Utgifter BYGGING RUS PSYIATRIBOLIGER Ombygging av bolig til flyktningebolig, Søjordet Utgifter Ombygging av bolig til flyktningebolig, Søjordet Kjøp Gnr 93/67 Aksel Bråtens veg 45 Utgifter

13 Kjøp Gnr 93/67 Aksel Bråtens veg GNR 12/25 MED FLER GRUEHAGAN (Tomteselskapet) Utgifter -15 GNR 12/25 MED FLER GRUEHAGAN (Tomteselskapet) SALG AV EIENDOMMER KSAK 93/11 BUDSJ 2012 Utgifter SALG AV EIENDOMMER KSAK 93/11 BUDSJ RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE TIL UTLEIE Utgifter RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE TIL UTLEIE RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT UTLEIEAREAL 2. ETG Utgifter RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT UTLEIEAREAL 2. ETG NYE STOLER PANORAMA Utgifter NYE STOLER PANORAMA TILSKUDD UTSTYR KIRKEGÅRDER Utgifter TILSKUDD UTSTYR KIRKEGÅRDER CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING Utgifter CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK Utgifter RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK LANGSET KIRKE Utgifter LANGSET KIRKE CARSTEN ANKER'S BOLIG, TOALETTFASILITETER Utgifter CARSTEN ANKER'S BOLIG, TOALETTFASILITETER TOALETTER PRESTSAND OG SUNDET Utgifter TOALETTER PRESTSAND OG SUNDET DAM ØVRE HOLSJØ Utgifter DAM ØVRE HOLSJØ STENSBYDAMMEN Utgifter STENSBYDAMMEN

14 6105 OPPGRADERING DAMMER Utgifter OPPGRADERING DAMMER RAMME FOR OPPGRADERING AV VANNLEDNINGSNETT Utgifter RAMME FOR OPPGRADERING AV VANNLEDNINGSNETT OPPGRADERING TISJØEN UV ANLEGG Utgifter OPPGRADERING TISJØEN UV ANLEGG UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGET PÅ TÆRUDÅSEN Utgifter UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGET PÅ TÆRUDÅSEN SMESTADGUTUA-DOKKEN OMLEGGING VANNLEDN. Utgifter SMESTADGUTUA-DOKKEN OMLEGGING VANNLEDN VANNLEDNING RØYSI Utgifter 78 VANNLEDNING RØYSI REHAB. VANNLEDNING LØYTNANT MØLLERS VEG Utgifter REHAB. VANNLEDNING LØYTNANT MØLLERS VEG OMLEGGING VANNLEDNING LYNES Utgifter 72 OMLEGGING VANNLEDNING LYNES OMLEGGING VANNLEDNING EIDSVOLLSBYGNINGEN Utgifter OMLEGGING VANNLEDNING EIDSVOLLSBYGNINGEN OMLEGGING VANNLEDNING SAGVEGEN-PIRO Utgifter OMLEGGING VANNLEDNING SAGVEGEN-PIRO OPPGRADERING AV DRIFTSOVERVÅKING Utgifter OPPGRADERING AV DRIFTSOVERVÅKING RAMME FOR OPPGRADERING AV PUMPESTASJONER Utgifter RAMME FOR OPPGRADERING AV PUMPESTASJONER RAMME FOR OPPGRADERING AV AVLØPSNETT Utgifter RAMME FOR OPPGRADERING AV AVLØPSNETT

15 6365 REHABILITERING AVLØPSNETTET VESTVANG Utgifter REHABILITERING AVLØPSNETTET VESTVANG OPPGRADERING AV FEIRING OG MINNESUND RA Utgifter 943 OPPGRADERING AV FEIRING OG MINNESUND RA REHABILITERING AV PUMPESTASJON I BØNSDALEN Utgifter 500 REHABILITERING AV PUMPESTASJON I BØNSDALEN SKILTING / ADRESSERING VEGER Utgifter SKILTING / ADRESSERING VEGER OPPGRADERING AV RENSEANLEGGET Utgifter 148 OPPGRADERING AV RENSEANLEGGET BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, OPPGRADERING Utgifter BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, OPPGRADERING BRANNSIKRING OG SD ANLEGG KOMMUNALE BYGG Utgifter BRANNSIKRING OG SD ANLEGG KOMMUNALE BYGG GARASJE FEIRING BRANN Utgifter GARASJE FEIRING BRANN GRUNNERVERV EFO Utgifter GRUNNERVERV EFO VEGER/GATER - EIENDOMSERVERV Utgifter VEGER/GATER - EIENDOMSERVERV RAMME OPPRUSTINING AV KOMMUNALE VEGER Utgifter RAMME OPPRUSTINING AV KOMMUNALE VEGER TRAFIKKSIKRINGSTILTAK Utgifter Bruk av bundne fond TRAFIKKSIKRINGSTILTAK GANG- OG SYKKELVEG NYVEGEN Utgifter 707 GANG- OG SYKKELVEG NYVEGEN

16 7655 FORTAU LANGS FV 177 STYRIBAKKEN - BERTE STYRIS VEG Utgifter FORTAU LANGS FV 177 STYRIBAKKEN - BERTE STYRIS VEG FORTAU LANGS FINNBRÅTAVEGEN Utgifter FORTAU LANGS FINNBRÅTAVEGEN REGISTRERING AV VEGLYSANLEGGENE Utgifter 117 REGISTRERING AV VEGLYSANLEGGENE FORTAU FV 177 STYRIVEGEN-ÅSLETTAVEGEN Utgifter FORTAU FV 177 STYRIVEGEN-ÅSLETTAVEGEN MÅLERSKAP FOR VEGLYS Utgifter MÅLERSKAP FOR VEGLYS ELVEPROMENADE BANKPLASSEN - EIDSVOLL BRYGGE Utgifter Bruk av bundne fond -481 ELVEPROMENADE BANKPLASSEN - EIDSVOLL BRYGGE VEG TÆRUDÅSEN Utgifter VEG TÆRUDÅSEN OPPGRADERING AV VEGLYSET Utgifter OPPGRADERING AV VEGLYSET BELYSNING SKOLEBAKKEN, FEIRING SKOLE-fLESVIKA Utgifter 15 BELYSNING SKOLEBAKKEN, FEIRING SKOLE-fLESVIKA FORTAU HAUGVEGEN Utgifter 22 FORTAU HAUGVEGEN UTSKIFTING AV FERISTER/KULVERTER/BRUER Utgifter UTSKIFTING AV FERISTER/KULVERTER/BRUER SKJOLDNESTANGEN ksak 43/11 Utgifter SKJOLDNESTANGEN ksak 43/ BELYSNING AV NATURSTI DALSLIENE Utgifter 183 BELYSNING AV NATURSTI DALSLIENE

17 7691 VEGLYS KJERKEVEGEN Utgifter 989 VEGLYS KJERKEVEGEN FORMIDL.LÅN - EKSTRAORD. AVDRAG Utgifter FORMIDL.LÅN - EKSTRAORD. AVDRAG KLP EGENKAPITAL Utgifter KLP EGENKAPITAL MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Utgifter MOMSKOMPENSASJON INVESTERING FORMIDL.LÅN, UTLÅN Utgifter FORMIDL.LÅN, UTLÅN ETABL.LÅN ORDINÆRT Utgifter ETABL.LÅN ORDINÆRT T ROMERIKE REVISJON Utgifter 128 ROMERIKE REVISJON 128 Sum prosjekter Salgsinntekter Overf. fra fylkeskommuner Bruk av lån Overf. fra andre (private) (motytelse) Bruk av formidlingslån Mottatte avdrag på utlån Mottatte avdrag etableringslån Bruk av disposisjonsfond -8 Overføringer fra andre (private) Overføring fra driftsregnskapet Sum finansiering

18 Driftsregnskapet (ramme per virksomhet) Virksomhet Regnskap Just.budsj. Oppr.budsj. Regnskap Politisk ledelse Administrasjon, stab og støtte Innbyggersenteret Sentrale forvaltningsområder Oppvekst sør Oppvekst nord Familiens hus Helsehuset Hjemmebaserte tjenester Bolig og fritid med bistand Pleie og omsorg i institusjon NAV Kulturhuset Kommunal drift Kommunal forvaltning Brann og redning Eiendomsforvaltning AØR 90 Finans

19 19

20 20

21 Note 1 Endring i arbeidskapital NOK 1000 Omløpsmidler 2012 Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater Endring betalingsmidler Sum endring omløpsmidler (A) Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (B) Endring premieavvik (C) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B+C) Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler NOK 1000 Anskaffelse av midler 2012 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år -686 Netto avsetninger

22 Note 3 Fond (avsetninger og bruk av avsetninger) NOK 1000 Disposisjonsfond 2012 Disposisjonsfond pr Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet 0-8 Omklassifisert 0 0 Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundet driftsfond pr Avsatt til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskap Bundet driftsfond pr

23 Note 4 Kapitalkonto per DEBET KREDIT Balanse (underskudd i kapital) Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Av- og nedskr. fast eiendom, anlegg Aktivering utstyr, maskiner, transportmidler Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 49 Endring egenkapital KLP Av- og nedskr. av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler 128 Avdrag på utlån Utlån Avskrivning på utlån 219 Oppskrivning av utlån 109 Bruk av eksterne lån Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelse Endring pensjonsmidler Endring aga av netto pensjonsforpliktelse Endring aga av netto pensjonsforpliktelse Balanse (underskudd i kapital) Eidsvoll, 9. mai 2014 Marte Hoel Konstituert rådmann Hanne Brun Konstituert regnskapsanvarlig 23

24 Note 5 Pensjonsforpliktelser Kommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Kommunen har for lærerne en kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK). NOK 1000 Netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2012 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avregning for tidligere år Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. NOK Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, og premieavviket er inntektsført og balanseført mot langsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det er utgiftsført et lavere beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. Årets estimatavvik Estimat Faktisk Estimatavvik Pensjonsforpliktelser (økning) Pensjonsmidler (reduksjon) Beregningsforutsetninger KLP SPK Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,00 % 4,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,87 % 2,87 % Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 2,87 % Forholdstallet fra KRD 1,10 % 24

25 Forutsetning for turn over (F 13-5 Fellesordning Sykeplei/tillitsv bokstav G) Under 20 år 20,0 % 20,0 % år 15,0 % 8,0 % år 10,0 % 6,0 % år 7,5 % 6,0 % år 5,0 % 4,0 % år 2,0 % 1,0 % Over 55 år 0,0 % 0,0 % Uttak av AFP for 2012 (i %) Felles kommunens pensjonsordning Uttak fra alder (i år) 62 Sykepleiere 33,0 % Fellesordning 65 års aldersgrense 33,0 % Fellesordning 70 års aldersgrense 45,0 % SPK: Frivillig avgang (turn over): 3 % årlig inntil fylte 50 år, 0 % årlig over dette Fremtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år): 50 % 50,0 % Note 6 Garantiansvar og forpliktelser NOK 1000 Kommunens garantiansvar Opprinnelig Restgjeld Restgjeld 2012 Utløpsdato garantibeløp Norlandia barnehagene AS Øvre Romerike Avfallsselskap Miljøstasjon Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * DEPOSITUMSGARANTIER Kommunens garantiforpliktelser ** Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitalisering av Panorama kino *** Sum garantiansvar/forpliktelser * Folketall fra SSB er benyttet for å beregne Eidsvolls andel. Andel er beregnet til 23,52 %. **Forpliktelser jfr. Selskapsavtalen. ***Film & Kino har på vegne av kinoene i Norge forhandlet frem en ordning om digitalisering av norske kinoer. Ordningen inkluderer fremforhandling av finansiering, bidrag fra distributørene, samt betalingsadministrasjon og bidrag fra Film & kino. Finansieringen av utstyret er tilrettelagt av DnB. Lånegiver har pant i digitaliseringsutstyret og lånet er gitt til de respektive kinoene. Det er inngått avtale med hver enkelt kinoeier som også står som eier av anlegget i den enkelte kinosal. Kinoene skal betale en egenandel på TNOK 300 per sal. Eidsvoll kommune betalte i 2010 TNOK 100, ref kommunestyresak nr 101/09. Det resterende betales over 6 år.. 25

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer