Årsregnskap Eidsvoll kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2012. Eidsvoll kommune"

Transkript

1 Årsregnskap Eidsvoll kommune

2 2 Årsregnskap Eidsvoll kommune

3 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 5 Hovedoversikt balanse... 6 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet... 8 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet... 9 Regnskapsskjema 2B økonomisk oversikt investering (per prosjekt)... 9 Driftsregnskapet (ramme per virksomhet) Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler Note 3 Fond (avsetninger og bruk av avsetninger) Note 4 Kapitalkonto per Note 5 Pensjonsforpliktelser Note 6 Garantiansvar og forpliktelser Note 7 Aksjer og andeler Note 8 Finansielle instrumenter omløpsmidler Note 9 Anleggsmidler Note 10 Fordringer og gjeld til kom. foretak, bedrifter og samarbeid jfr. kommuneloven Note 11 Samarbeide etter kommuneloven 27, hovedkontor i Eidsvoll kommune, jfr. Regnskapsforskrift 12 nr Note 12 Langsiktige gjeldsforpliktelser Note 13 Dekningsgrad selvkostområdet Note 14 Investeringsprosjekter Note 15 Godtgjørelse til rådmann og ordfører samt ytelser til revisor Note 16 Regnskapsprinsipper Note 17 Usikre forpliktelser, hendelser etter balansedagen Årsregnskap Eidsvoll kommune 3

4 Økonomisk oversikt drift NOK 1000 Note Regnskap Driftsinntekter Just budsj Oppr budsj Regnskap 2011 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskap Eidsvoll kommune

5 Økonomisk oversikt investering NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2011 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finansutgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansutgifter Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / udisponert Årsregnskap Eidsvoll kommune 5

6 Hovedoversikt balanse NOK 1000 Note 2011 Eiendeler (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler (A + B) Egenkapital og gjeld (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld (C + D) (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti Årsregnskap Eidsvoll kommune

7 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2011 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskap Eidsvoll kommune 7

8 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter/utgifter Mottatt avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Utlån Sum netto finansinntekter/utgifter Motpost avskrivninger Avsetninger Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra 1A) Sum fordelt til drift (se 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskap Eidsvoll kommune

9 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Finansieringsbehov Oppr budsj Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B økonomisk oversikt investering (per prosjekt) Prosjekt/art Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN Utgifter BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN UNDERVISNINGSROM BRENSMORK Utgifter UNDERVISNINGSROM BRENSMORK PC-UTSTYR RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Utgifter PC-UTSTYR RÅHOLT UNGDOMSSKOLE IT-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE Utgifter IT-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE SMARTBOARD VILBERG SKOLE Utgifter SMARTBOARD VILBERG SKOLE DIGITALE TAVLER SKOLENE Utgifter DIGITALE TAVLER SKOLENE Årsregnskap Eidsvoll kommune 9

10 0240 IKT UTSTYR STENSBY BARNEHAGE Utgifter IKT UTSTYR STENSBY BARNEHAGE IDRETTSANLEGG 2010 VUSK FLERBRUKSFLATE Utgifter Bruk av bundne fond IDRETTSANLEGG 2010 VUSK FLERBRUKSFLATE SMARTBOARD VUSK Utgifter SMARTBOARD VUSK INVENTAR BØNSMOEN RESSURSSENTER Utgifter INVENTAR BØNSMOEN RESSURSSENTER UTSTYR OG INVENTAR BØNSMOEN SKOLE Utgifter UTSTYR OG INVENTAR BØNSMOEN SKOLE LEKEAPPERAT ÅS SKOLE Utgifter LEKEAPPERAT ÅS SKOLE PC-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE Utgifter PC-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE PC-UTSTYR RÅHOLT SKOLE Utgifter PC-UTSTYR RÅHOLT SKOLE DIGITALE TAVLER DAL SKOLE Utgifter DIGITALE TAVLER DAL SKOLE MINIBUSS HELSEHUSET Utgifter MINIBUSS HELSEHUSET KJØKKENUTSTYR VILBERG HELSETUN Utgifter KJØKKENUTSTYR VILBERG HELSETUN INVENTAR BØNSMOEN HELSESTASJON Utgifter INVENTAR BØNSMOEN HELSESTASJON FLYTTING AV SKJERMET AVD VILBERG HELSETUN Utgifter FLYTTING AV SKJERMET AVD VILBERG HELSETUN Årsregnskap Eidsvoll kommune

11 0347 UTSTYR PLEIE OG OMSORG SAMHANDLINGSREFORMEN Utgifter UTSTYR PLEIE OG OMSORG SAMHANDLINGSREFORMEN TILSKUDD KIRKER, OPPGRADERING AV LYDANLEGG Utgifter TILSKUDD KIRKER, OPPGRADERING AV LYDANLEGG VERNEUTSTYR, BRANN OG REDNING Utgifter VERNEUTSTYR, BRANN OG REDNING MASKINER/UTSTYR FDV Utgifter MASKINER/UTSTYR FDV UTSTYR BYGGESAK/OPPMÅLING Utgifter UTSTYR BYGGESAK/OPPMÅLING TRIMROM BRANNSTASJONEN Utgifter TRIMROM BRANNSTASJONEN SNØPLOG LDA264S-087 Utgifter SNØPLOG LDA264S JOHN DEERE 1435 GRASKLIPPER (2011) Utgifter JOHN DEERE 1435 GRASKLIPPER (2011) FEIERBIL, ksak 45/11 (bestilt, leveres 04) Utgifter FEIERBIL, ksak 45/11 (bestilt, leveres 04) EFO VAKTBIL VW CADDY PD29885 Utgifter EFO VAKTBIL VW CADDY PD EFO VAKTBIL VW CADDY PD29886 Utgifter EFO VAKTBIL VW CADDY PD UTSTYR OPPMÅLING Utgifter UTSTYR OPPMÅLING Maskiner veg Utgifter Maskiner veg Årsregnskap Eidsvoll kommune 11

12 1104 UTSTILLINGSMONTERE PANORAMA/RÅDHUSET KSAK 43/11 Utgifter UTSTILLINGSMONTERE PANORAMA/RÅDHUSET KSAK 43/ INFOTAVLER DAL OG MINNESUND KSAK 43/11 Utgifter INFOTAVLER DAL OG MINNESUND KSAK 43/ AVD.BARNEHAGE BRENSMORK Utgifter AVD.BARNEHAGE BRENSMORK REHAB.BØNSMOEN SKOLE Utgifter REHAB.BØNSMOEN SKOLE REHABILITERING LANGSET SKOLE Utgifter REHABILITERING LANGSET SKOLE PAVILJON PÅ DAL SKOLE Utgifter PAVILJON PÅ DAL SKOLE BØNSMOEN SKOLE LØST INVENTAR Utgifter BØNSMOEN SKOLE LØST INVENTAR HANDIKAPTILPASNING VILBERG UNGDOMSSKOLE Utgifter HANDIKAPTILPASNING VILBERG UNGDOMSSKOLE OMBYGG OG STØYDEMPING RUSK Utgifter OMBYGG OG STØYDEMPING RUSK NY KLEDNING DAL SKOLE Utgifter NY KLEDNING DAL SKOLE HANDICAPTILPASNING ÅS SKOLE Utgifter HANDICAPTILPASNING ÅS SKOLE STENSBY BARNEHAGE, KJØP Utgifter STENSBY BARNEHAGE, KJØP STENSBY BARNEHAGE, OPPGRADERING Utgifter STENSBY BARNEHAGE, OPPGRADERING Årsregnskap Eidsvoll kommune

13 2175 PROSJEKTERING ØKT SKOLEKAPASITET SØRBYGDA Utgifter PROSJEKTERING ØKT SKOLEKAPASITET SØRBYGDA UTBYGGING OG REHAB VUSK Utgifter UTBYGGING OG REHAB VUSK UTVIDELSE BØNSMOEN BARNEHAGE Utgifter UTVIDELSE BØNSMOEN BARNEHAGE VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE Utgifter VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE NY BARNEHAGE HASLER Utgifter NY BARNEHAGE HASLER NY GARDEROBELØSNING RÅHOLTBRÅTAN BH Utgifter NY GARDEROBELØSNING RÅHOLTBRÅTAN BH UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Utgifter UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE SPRINKLERANLEGG GLADBAKK KSAK 60/07 Utgifter SPRINKLERANLEGG GLADBAKK KSAK 60/ NY HEIS GLADBAKK (KSAK 41/10) Utgifter NY HEIS GLADBAKK (KSAK 41/10) BØNSMOEN HELSESTASJON Utgifter BØNSMOEN HELSESTASJON OMSORGSBOLIGER FEIRING ALDERSHJEM Utgifter OMSORGSBOLIGER FEIRING ALDERSHJEM BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER Utgifter BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER MYRER VEST, REHABILITERING, SOLSIDEN Utgifter MYRER VEST, REHABILITERING, SOLSIDEN Årsregnskap Eidsvoll kommune 13

14 3839 HYBELHUSET FAGERHØY OMBYGGING 2 STK LEILIGHETER 2 ETG Utgifter HYBELHUSET FAGERHØY OMBYGGING 2 STK LEILIGHETER 2 ETG LEGEVAKT VILBERG Utgifter LEGEVAKT VILBERG KJØP GNR 138/185 - Nyvegen 53 FLYKNIt.BOLIG Ksak 39/1 Utgifter KJØP GNR 138/185 - Nyvegen 53 FLYKNIt.BOLIG Ksak 39/ GNR 74/4 FINSTAD (Tomteselskapet) Utgifter GNR 74/4 FINSTAD (Tomteselskapet) GNR 12/25 MED FLER GRUEHAGAN (Tomteselskapet) Utgifter GNR 12/25 MED FLER GRUEHAGAN (Tomteselskapet) GNR 12/44 GRUEHAGAN, SALG Utgifter GNR 12/44 GRUEHAGAN, SALG HEFTELSER FRA TOMTESELSKAPET Utgifter HEFTELSER FRA TOMTESELSKAPET EIDVSOLL KIRKE, NYTT GRAVFELT Utgifter EIDVSOLL KIRKE, NYTT GRAVFELT EIDSVOLLHALLEN AVFUKTINGS/VENT.SYSTEM Utgifter EIDSVOLLHALLEN AVFUKTINGS/VENT.SYSTEM RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE TIL UTLEIE Utgifter RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE TIL UTLEIE RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT UTLEIEAREAL 2. ETG Utgifter RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT UTLEIEAREAL 2. ETG RÅHOLT KIRKE, REHAB Utgifter RÅHOLT KIRKE, REHAB LANGSET KIRKEGÅRD, UTVIDELSE Utgifter LANGSET KIRKEGÅRD, UTVIDELSE Årsregnskap Eidsvoll kommune

15 5043 DIGITALISERING KINO PANORAMA Utgifter DIGITALISERING KINO PANORAMA NYE STOLER PANORAMA Utgifter NYE STOLER PANORAMA TILSKUDD UTSTYR KIRKEGÅRDER Utgifter TILSKUDD UTSTYR KIRKEGÅRDER CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING Utgifter CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING TILSKUDD RÅHOLT KIRKE UTVENDIG HC RAMPE Utgifter TILSKUDD RÅHOLT KIRKE UTVENDIG HC RAMPE TILSKUDD RÅHOLT KIRKE HC TOALETT OG RAMPE Utgifter TILSKUDD RÅHOLT KIRKE HC TOALETT OG RAMPE TILSKUDD RÅHOLT KIRKEGÅRD UTVIDELSE Utgifter TILSKUDD RÅHOLT KIRKEGÅRD UTVIDELSE RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK Utgifter RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK DAM ØVRE HOLSJØ Utgifter DAM ØVRE HOLSJØ STENSBYDAMMEN Utgifter STENSBYDAMMEN MINDRE OMLEGGINGER VANNVERKET Utgifter MINDRE OMLEGGINGER VANNVERKET HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2004 Utgifter HOVEDPLAN VANNFORSYNING UTSKIFTING VANNLEDNING SMEDSTADOMRÅDET Utgifter UTSKIFTING VANNLEDNING SMEDSTADOMRÅDET Årsregnskap Eidsvoll kommune 15

16 6228 UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGET PÅ TÆRUDÅSEN Utgifter UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGET PÅ TÆRUDÅSEN OPPDIM.VANNLEDNING ØRN Utgifter OPPDIM.VANNLEDNING ØRN SMESTADGUTUA-DOKKEN OMLEGGING VANNLEDN. Utgifter SMESTADGUTUA-DOKKEN OMLEGGING VANNLEDN VANNLEDNING SNEISRUD Utgifter VANNLEDNING SNEISRUD VANNLEDNING RØYSI Utgifter VANNLEDNING RØYSI VANNLEDNING TØMTE Utgifter VANNLEDNING TØMTE OMLEGGING VANNLEDNING ORMLIA Utgifter OMLEGGING VANNLEDNING ORMLIA OMLEGGING VANNLEDNING LYNES Utgifter OMLEGGING VANNLEDNING LYNES OMLEGGING VANNLEDNING EIDSVOLLSBYGNINGEN Utgifter OMLEGGING VANNLEDNING EIDSVOLLSBYGNINGEN OPPGRADERING AV DRIFTSOVERVÅKING Utgifter OPPGRADERING AV DRIFTSOVERVÅKING UTSKIFTING AV PUMPESTASJONEN Utgifter UTSKIFTING AV PUMPESTASJONEN KLOAKKSANERING Utgifter KLOAKKSANERING UTSKIFTING PUMPESTASJON P44 Utgifter UTSKIFTING PUMPESTASJON P Årsregnskap Eidsvoll kommune

17 6365 REHABILITERING AVLØPSNETTET VESTVANG Utgifter REHABILITERING AVLØPSNETTET VESTVANG OPPGRADERING AV RENSEANLEGGET Utgifter OPPGRADERING AV RENSEANLEGGET BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, OPPGRADERING Utgifter BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, OPPGRADERING VEGER/GATER - EIENDOMSERVERV Utgifter VEGER/GATER - EIENDOMSERVERV KOMMUNALE VEIER/GATER - OPPRUSTNING Utgifter KOMMUNALE VEIER/GATER - OPPRUSTNING TRAFIKKSIKRINGSTILTAK Utgifter Bruk av bundne fond TRAFIKKSIKRINGSTILTAK GANG- OG SYKKELVEG NYVEGEN Utgifter GANG- OG SYKKELVEG NYVEGEN REGISTRERING AV VEGLYSANLEGGENE Utgifter REGISTRERING AV VEGLYSANLEGGENE FORTAU FV 177 STYRIVEGEN-ÅSLETTAVEGEN Utgifter FORTAU FV 177 STYRIVEGEN-ÅSLETTAVEGEN MÅLERSKAP FOR VEGLYS Utgifter MÅLERSKAP FOR VEGLYS ELVEPROMENADE BANKPLASSEN - EIDSVOLL BRYGGE Utgifter Bruk av bundne fond ELVEPROMENADE BANKPLASSEN - EIDSVOLL BRYGGE VEG TÆRUDÅSEN Utgifter VEG TÆRUDÅSEN Årsregnskap Eidsvoll kommune 17

18 7679 FULLFØRING HAGAVEGEN Utgifter FULLFØRING HAGAVEGEN OPPGRADERING AV VEGLYSET Utgifter OPPGRADERING AV VEGLYSET BELYSNING SKOLEBAKKEN, FEIRING SKOLE-fLESVIKA Utgifter BELYSNING SKOLEBAKKEN, FEIRING SKOLE-fLESVIKA FORTAU OG SKILTING KASTELLVEGEN Utgifter FORTAU OG SKILTING KASTELLVEGEN FORTAU HAUGVEGEN Utgifter FORTAU HAUGVEGEN FARTSDUMPER OG SKILTING TÆRUDVEGEN Utgifter FARTSDUMPER OG SKILTING TÆRUDVEGEN OMLEGGING VEGSYSTEMER LANGSET Utgifter OMLEGGING VEGSYSTEMER LANGSET GRUNNERVERV BÅRLIDALSVEGEN GNR/BNR 64/130 Utgifter GRUNNERVERV BÅRLIDALSVEGEN GNR/BNR 64/ UTSKIFTING AV FERISTER/KULVERTER/BRUER Utgifter UTSKIFTING AV FERISTER/KULVERTER/BRUER SKJOLDNESTANGEN ksak 43/11 Utgifter SKJOLDNESTANGEN ksak 43/ BELYSNING AV NATURSTI DALSLIENE Utgifter BELYSNING AV NATURSTI DALSLIENE VEGLYS KJERKEVEGEN Utgifter VEGLYS KJERKEVEGEN FORMIDL.LÅN - EKSTRAORD. AVDRAG Utgifter FORMIDL.LÅN - EKSTRAORD. AVDRAG Årsregnskap Eidsvoll kommune

19 9041 KLP EGENKAPITAL Utgifter KLP EGENKAPITAL MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Utgifter MOMSKOMPENSASJON INVESTERING OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET Utgifter OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET FORMIDL.LÅN, UTLÅN Utgifter Bruk av bundne fond FORMIDL.LÅN, UTLÅN ETABL.LÅN ORDINÆRT Utgifter Bruk av bundne fond ETABL.LÅN ORDINÆRT Sum Salgsinntekter Overføringer fylkeskommunen Overføringer staten Overføringer andre Bruk av lån Bruk av formidlingslån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskapet Udekket Sum finansiering Årsregnskap Eidsvoll kommune 19

20 Driftsregnskapet (ramme per virksomhet) Virksomhet NOK 1000 Regnskap Just.budsj. Oppr.budsj. Regnskap Politisk ledelse Administrasjon, stab og støtte Innbyggersenteret Sentrale forvaltningsområder Oppvekst sør Oppvekst nord Familiens hus Helsehuset Hjemmebaserte tjenester Bolig og fritid med bistand Pleie og omsorg i institusjon NAV Kulturhuset Kommunal drift Kommunal forvaltning Brann og redning Eiendomsforvaltning Finans Årsregnskap Eidsvoll kommune

21 Note 1 Endring i arbeidskapital NOK 1000 Omløpsmidler 2011 Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater Endring betalingsmidler Sum endring omløpsmidler (A) Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (B) Endring premieavvik (C) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B+C) Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler NOK 1000 Anskaffelse av midler 2011 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Årsregnskap Eidsvoll kommune 21

22 Note 3 Fond (avsetninger og bruk av avsetninger) NOK 1000 Disposisjonsfond 2011 Disposisjonsfond pr Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet Omklassifisert Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundet driftsfond pr Avsatt til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskap Omklassifisert Bundet driftsfond pr Årsregnskap Eidsvoll kommune

23 Note 4 Kapitalkonto per Årsregnskap Eidsvoll kommune 23

24 Note 5 Pensjonsforpliktelser Kommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Kommunen har for lærerne en kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK). NOK 1000 Netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2011 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avregning for tidligere år Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. NOK Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, og premieavviket er inntektsført og balanseført mot langsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det er utgiftsført et lavere beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. Årets estimatavvik Estimat Faktisk Estimatavvik Pensjonsforpliktelser (økning) Pensjonsmidler (reduksjon) Beregningsforutsetninger KLP SPK Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,16 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,16 % 3,16 % Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 3,16 % 3,16 % Forholdstallet fra KRD 1,30 % 1,30 % 24 Årsregnskap Eidsvoll kommune

25 Forutsetning for turn over (F 13-5 Fellesordning Sykeplei/tillitsv bokstav G) Under 20 år 20,0 % 20,0 % år 15,0 % 8,0 % år 10,0 % 6,0 % år 7,5 % 6,0 % år 5,0 % 4,0 % år 2,0 % 1,0 % Over 55 år 0,0 % 0,0 % Uttak av AFP for (i %) Felles kommunens pensjonsordning Uttak fra alder (i år) 62 Sykepleiere 33,0 % Fellesordning 65 års aldersgrense 33,0 % Fellesordning 70 års aldersgrense 45,0 % SPK: Frivillig avgang (turn over): 3 % årlig inntil fylte 50 år, 0 % årlig over dette Fremtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år): 50 % 50,0 % Note 6 Garantiansvar og forpliktelser NOK 1000 Kommunens garantiansvar Opprinnelig Restgjeld Restgjeld 2011 Utløpsdato garantibeløp Vifo Barnehagene AS Øvre Romerike Avfallsselskap Miljøstasjon Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * DEPOSITUMSGARANTIER /2014 Kommunens garantiforpliktelser ** Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitalisering av Panorama kino *** Sum garantiansvar/forpliktelser * Folketall fra SSB er benyttet for å beregne Eidsvolls andel. Andel er beregnet til 22,95 %. **Forpliktelser jfr. Selskapsavtalen. ***Film & Kino har på vegne av kinoene i Norge forhandlet frem en ordning om digitalisering av norske kinoer. Ordningen inkluderer fremforhandling av finansiering, bidrag fra distributørene, samt betalingsadministrasjon og bidrag fra Film & kino. Finansieringen av utstyret er tilrettelagt av DnB. Lånegiver har pant i digitaliseringsutstyret og lånet er gitt til de respektive kinoene. Det er inngått avtale med hver enkelt kinoeier som også står som eier av anlegget i den enkelte kinosal. Kinoene skal betale en egenandel på TNOK 300 per sal. Eidsvoll kommune betalte i 2010 TNOK 100, ref kommunestyresak nr 101/09. Det resterende betales over 6 år. Restgjeld per er TNOK 125. Årsregnskap Eidsvoll kommune 25

26 Note 7 Aksjer og andeler NOK ANDELER LIVFORSIKRING EGENKAPITALINNSKUDD KLP Sum AKSJER PRIVATE FORETAK EIDSVOLL INDUSTRI AS 306 aksjer 37,78 % 153 OPLANDSKE DAMPSKIPSELSKAP 180 aksjer 18 ØVRE ROMERIKE INDUSTRISERVICE 20 aksjer 33,33 % 20 NORSK FILMSTUDIO AS 728 aksjer 1 Sum ANDELER EIDSVOLL HESTEAVLSLAG 1 andel 0 GRUEMYRA BORETTSLAG leilighet 32 GRUEMYRA BORETTSLAG 2 1 leilighet 317 HURDALSSENTERET 1 andel 5 MOEN BORETTSLAG, LEIL. 5 A-2B 2 leiligheter 141 FORENINGEN NORDEN HUS A/L 1 andel 0 STUDENTBYEN SOGN LEIERETTSBEVIS 2 hybel 16 YRKESSKOLENES HYBELHUS 1 hybel 25 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG, 1 F 1 leilighet 282 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG, 3 C 1 leilighet 38 88/143 DALSLIENE BORETTSLAG 6 leiligheter /143 DALSLIENE BORETTSLAG 2 leilighet 624 DALSLIENE BORETTSLAG 3 leiligheter DALSLIENE BORETTSLAG 1 leiligheter 280 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG 1 leilighet 355 GRUEMYRA BORETTSLAG /FLYKTN. 1 leilighet 284 GRUEMYRA BORETTSLAG /FLYKTN. 1 leilighet 264 DAMTJERN VANNVERK 40 andeler 8 BIBLIOTEKSENTRALEN A/L 13 andeler 4 EIDSVOLL BBL 5 LADDERUDTUNET B/L, LEIL E10 1 leilighet 167 LADDERUDTUNET B/L, LEIL E 16 1 leilighet 167 LADDERUDTUNET B/L, LEIL E 23 1 leilighet 167 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG leilighet 28 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG leilighet 32 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG leilighet 28 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG LEIL. 1E 1 leilighet 132 GRUEMYRA 2B/L LEILIGHE 1 ETG 1 leilighet 255 COOP ANSVARSINNSKUDD VILBERG 1 andel 0 COOP ANSVARSINNSKUDD AAS SKOLE SFO 1 andel 0 COOP ANSVARSINNSKUDD FEIRING ALDERSHJEM 1 andel 0 Sum Totalt Årsregnskap Eidsvoll kommune

27 Note 8 Finansielle instrumenter omløpsmidler NOK 1000 Aksjefond : Endring Avkastning Delphi Norge ,83 % Delphi Norden ,49 % Skagen Global ,16 % Skagen Kon-Tiki ,61 % Skagen Vekst ,50 % Sum ,43 % Bank: Den Danske Bank ,84 % Sum ,84 % Aktiv forvaltning: Div aksjefond Carnegie ,12 % Bank, DnB Obligasjoner* Påløpt forv.honorar ,31 % Sum ,06 % Totalt ,88 % Andel aksjefond: 26,27 % 27,34 % Andel obligasjoner: 73,29 % 72,10 % Andel bank: 0,45 % 0,57 % Andel gjeld: -0,01 % -0,01 % Årsregnskap Eidsvoll kommune 27

28 Note 9 Anleggsmidler NOK 1000 Tomter Edbutstyr Utstyr, inventar og maskiner Brannbiler mv Renseanlegg mv Damanlegg mv Fast eiendom 40 år Fast eiendom 50 år Sum Sum 2011 Ansk.kost Akk. avskr Bokført verdi Tilgang Avgang Årets avskr Nedskr. i året Bokført verdi Øk. levetid 5 år 10 år 20 år 20 år 30 år 40 år 50 år Avskr.plan Ikke avskrivbar Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 28 Årsregnskap Eidsvoll kommune

29 Note 10 Fordringer og gjeld til kom. foretak, bedrifter og samarbeid jfr. kommuneloven 27 NOK 1000 Overføringer fra deltakerkommuner Fordringer Gjeld Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Utvikling 0 83 Note 11 Samarbeide etter kommuneloven 27, hovedkontor i Eidsvoll kommune, jfr. Regnskapsforskrift 12 nr.3 NOK 1000 Overføringer fra deltakerkommuner Eidsvoll kommune 915 Gjerdrum kommune 261 Hurdal kommune 61 Nannestad kommune 518 Nes kommune 859 Ullensaker kommune Sum overf. fra deltakerkommunene Andre salgs- og leieinntekter 308 Sum inntekter Disponert Mindreforbruk (overskudd) -649 Årsregnskap Eidsvoll kommune 29

30 Note 12 Langsiktige gjeldsforpliktelser Ordinære innlån: NOK 1000 Lånegiver Lånenr Opptak år Opprinnelig lån Låneform Fast/Flytende Nominell Lånets formål Nye lån Restgjeld 2011 Restgjeld Påløpte renter Avdrag HUSBANKEN Gjeldsbrev Flytende 2,00 % Bol.Dalsliene HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 2,50 % Dalsliene PU HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Tr.bol.Sagmoen HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 2,50 % Gruemyra 1 E HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 2,50 % Gruemyra II HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Grueknausen HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % M.Johansens.101b HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Nordlivn HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Grueknausen /94 HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Flyktningebolig HUSBANKEN Gjeldsbrev Flytende 1,99 % Flyktningebolig HUSBANKEN Gjeldsbrev Flytende 1,99 % Betj.bol. Fe.ald HUSBANKEN Gjeldsbrev Flytende 2,58 % Trygdeboligene HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Prestebol.Råh HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Gruppebol.Hagal HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % PU Mattish HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Vilberg bosent HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 2,50 % Erverv.152/ HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Flyktningebolig KOMM.BANK Gjeldsbrev Flytende 2,35 % Refinansiering KOMM.BANK Gjeldsbrev Flytende 2,35 % KOMM.BANK Gjeldsbrev Fast 4,25 % Refinansiering KOMM.BANK Gjeldsbrev Flytende 2,35 % KOMM.BANK Gjeldsbrev 3-mbd 2,07 % Refinansiering, Nibor+0,2 % NORDEA Gjeldsbrev Div. prosjekter KLP Gjeldsbrev Flytende 3,45 % Div. prosjekter Årsregnskap Eidsvoll kommune

31 KLP Pantelån 3 mnd Nibor 2,60 % Rådhuset KLP Pantelån Mellomfinansiering KLP Pantelån Fast 3,27 % Div. prosjekter KLP Gjeldsbrev Fast 4,25 % Div. prosjekter FILM OG Digitalisering av KINO kino Totalt Renteswap (bytte av flytende rente til fast rente) Lånegiver Kontraktsnummer Opptak Opprinnelig Fast rente Flytene rente Påløpte år lån renter NORDEA / ,42 % 3 mnd nibor NORDEA / ,74 % 3 mnd nibor 999 NORDEA / mnd nibor 4,25 % NORDEA / ,99 % 3 mnd nibor 895 NORDEA / mnd nibor 4,25 % NORDEA / ,05 % 3 mnd nibor NORDEA / ,19 % 3 mnd nibor 565 NORDEA / ,40 % 3 mnd nibor 584 Sum Totale renter Renteswap (bytte av flytende rente til fast rente) Lånegiver Kontraktsnummer Opptak Opprinnelig Fast rente Flytene rente år lån NORDEA / ,42 % 3 mnd nibor 20. mar. 20. jun. 20. sep. 20. des. NORDEA / ,74 % 3 mnd nibor 15. feb. 15. mai. 15. aug. 15. nov. NORDEA / mnd nibor 4,25 % 3. jan. 3. apr. 3. jul. 3. okt. NORDEA / ,99 % 3 mnd nibor 3. jan. 3. apr. 3. jul. 3. okt. NORDEA / mnd nibor 4,25 % 6. jan. 6. apr. 6. jul. 6. okt. NORDEA / ,05 % 3 mnd nibor 6. jan. 6. apr. 6. jul. 6. okt. NORDEA / ,19 % 3 mnd nibor 20. mar. 20. jun. 20. sep. 20. des. NORDEA / ,40 % 3 mnd nibor 20. mar. 20. jun. 20. sep. 20. des. Sum Årsregnskap Eidsvoll kommune 31

32 Formidlingslån: NOK 1000 Lånegiver Lånenr Opptak år Opprinnelig lån Låneform Lånets formål Fast/Flytende Nominell Restgjeld 2011 Restgjeld Påløpte renter Avdrag HUSBANKEN Gjeldsbrev Etableringslån Fast 3,50 % - HUSBANKEN Gjeldsbrev Etableringslån Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Etableringslån Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån * Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån Flytende 1,99 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån Fast 3,10 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån flytende 1,99 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån flytende 1,99 % Sum Totale lån Fordeling fast / flytende rente pr med hensyn til renteswop: Flytende 29 % Fast 71 % Totalt 100 % Fordeling fast / flytende rente pr inkl startlån med hensyn til renteswop: Flytende 33 % Fast 67 % Totalt 100 % Gjennomsnitt lånerente: Kommunens egne lån: 3,41 % Inklusive formidlingslån: 3,30 % 32 Årsregnskap Eidsvoll kommune

33 Note 13 Dekningsgrad selvkostområdet NOK 1000 Vann 2011 Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 105,9 % 120,8 % Selvkostfond vann Avløp Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 127,9 % 117,0 % Selvkostfond avløp Septiktømming Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 87,8 % 105,2 % Selvkostfond septiktømming Renovasjon Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 108,3 % 109,2 % Selvkostfond renovasjon Feiing Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 98,0 % 101,9 % Selvkostfond feiing Oppmåling Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 93,9 % 83,7 % Selvkostfond oppmåling Årsregnskap Eidsvoll kommune 33

34 Byggesak Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 82,8 % 105,8 % Selvkostfond byggesak Note 14 Investeringsprosjekter Prosjekter ferdigstilt i Prosjekt Prosjektnavn K-SAK Regnskap Revidert budsjett Totalt mer/mindre forbruk 0228 IT-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE adm IKT UTSTYR STENSBY BARNEHAGE ksak ps 117/ SMARTBOARD VUSK adm LEKEAPPERAT ÅS SKOLE adm PC-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE adm PC-UTSTYR RÅHOLT SKOLE adm DIGITALE TAVLER DAL SKOLE adm MASKINER/UTSTYR FDV ksak 81/ FEIERBIL, ksak 45/11 (bestilt, leveres 04) ksak 45/11, / EFO VAKTBIL VW CADDY PD29885 ksak ps 117/ EFO VAKTBIL VW CADDY PD29886 ksak ps 117/ UTSTYR OPPMÅLING ksak 93/11/adm UTSTILLINGSMONTERE PANORAMA/RÅDHUSET KSAK ksak 43/11, /11 69/ BØNSMOEN SKOLE LØST INVENTAR ksak 81/10, / STENSBY BARNEHAGE, KJØP ksak 93/11, / NY GARDEROBELØSNING RÅHOLTBRÅTAN BH ksak ps 117/ NY HEIS GLADBAKK (KSAK 41/10) ksak 41/10, / OMSORGSBOLIGER FEIRING ALDERSHJEM ksak 71/10, / GNR 12/25 MED FLER GRUEHAGAN (Tomteselskapet) NYE STOLER PANORAMA ksak 81/10, / VANNLEDNING RØYSI ksak 81/10, / OMLEGGING VANNLEDNING LYNES ksak 81/10, / GANG- OG SYKKELVEG NYVEGEN adm REGISTRERING AV VEGLYSANLEGGENE ksak 118/05, / FORTAU FV 177 STYRIVEGEN-ÅSLETTAVEGEN adm BELYSNING SKOLEBAKKEN, FEIRING SKOLE-FLESVIKA ksak ps 117/ FORTAU OG SKILTING KASTELLVEGEN ksak 81/ FORTAU HAUGVEGEN ksak 81/10, / FARTSDUMPER OG SKILTING TÆRUDVEGEN ksak 81/ BELYSNING AV NATURSTI DALSLIENE ksak ps 117/ Sum Årsregnskap Eidsvoll kommune

35 Prosjekter i arbeid med mindreforbruk i Prosjekt Prosjekt navn K-SAK Regnskap Revidert budsjett mindreforbruk 0344 KJØKKENUTSTYR VILBERG ksak 81/10, 71/ HELSETUN 0345 INVENTAR BØNSMOEN ksak 93/11, 69/ HELSESTASJON 0347 UTSTYR PLEIE OG OMSORG ksak 93/11, 69/ SAMHANDLINGSREFORMEN 0700 Maskiner veg ksak 93/11, 69/ OMBYGG OG STØYDEMPING RUSK ksak 81/10, 45/11, 69/ NY KLEDNING DAL SKOLE ksak 81/10, 117/ HANDICAPTILPASNING ÅS SKOLE ksak 45/11, 117/ PROSJEKTERING ØKT ksak ps 117/12, 93/ SKOLEKAPASITET SØRBYGDA 2177 UTVIDELSE BØNSMOEN BARNEHAGE ksak 93/11, 69/ VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE 3835 BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER 3839 HYBELHUSET FAGERHØY OMBYGGING 2 STK LEILIGHETER 2 ETG 5035 RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT UTLEIEAREAL 2. ETG ksak 93/11, 69/ ksak 93/11, 69/12, ps 117/ ksak 69/ ksak 81/10, 101/09, 136/08,137/07, 111/07, 71/ DAM ØVRE HOLSJØ ksak 81/10,101/09, 136/08, /07, 69/12, 71/ STENSBYDAMMEN ksak 43/11, 71/12, 117/ MINDRE OMLEGGINGER ksak 101/09, 10/09, 111/06, VANNVERKET 118/05, 71/ UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGET ksak 101/09, PÅ TÆRUDÅSEN 10/09,111/06,118/05, 71/ SMESTADGUTUA-DOKKEN ksak 66/10, 71/ OMLEGGING VANNLEDN UTSKIFTING AV PUMPESTASJONEN ksak 117/12, 71/12, 81/10, /09, 136/ KLOAKKSANERING ksak 117/12, 71/12, 81/10, / REHABILITERING AVLØPSNETTET ksak 117/12, 71/12, 81/10, VESTVANG 101/ OPPGRADERING AV ksak 117/12, 71/12, 81/10, RENSEANLEGGET 101/ BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, ksak 117/12, 71/12, 81/10, OPPGRADERING 101/ VEGER/GATER - EIENDOMSERVERV Ksak 117/12, 71/12, 981/10, /10, 101/ KOMMUNALE VEIER/GATER - OPPRUSTNING ksak ps 93/11, 69/ MÅLERSKAP FOR VEGLYS ksak 117/12, 71/12, /10,101/09,136/08, 137/07, 111/ VEG TÆRUDÅSEN ksak 117/12, 71/12, 101/ OPPGRADERING AV VEGLYSET ksak 117/12, 69/12, 93/ UTSKIFTING AV ksak 117/12, 71/12, 81/ FERISTER/KULVERTER/BRUER 7689 SKJOLDNESTANGEN ksak 43/11 ksak 117/12, 69/12, 71/12, /11 Sum Årsregnskap Eidsvoll kommune 35

36 Prosjekter i arbeid med merforbruk i Prosjekt Prosjekt navn K-SAK Regnskap Revidert budsjett merforbruk 0102 BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN ksak 93/11, 117/ INVENTAR BØNSMOEN RESSURSSENTER ksak ps 117/12, 93/ UTSTYR OG INVENTAR BØNSMOEN SKOLE ksak 93/11, ksak ps / REHAB.BØNSMOEN SKOLE ksak 81/10, 71/ REHABILITERING LANGSET SKOLE ksak 81/10, 71/12, 117/ STENSBY BARNEHAGE, OPPGRADERING ksak 93/11, 117/ UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE ksak 41/10, 117/ MYRER VEST, REHABILITERING, SOLSIDEN ksak 45/11, 71/12, 117/ LEGEVAKT VILBERG adm RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE TIL UTLEIE ksak 81/10, 101/09, /08,137/07, 111/ CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING ksak 43/11, 117/ RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK ksak ps 117/ OMLEGGING VANNLEDNING ksak ps 117/ EIDSVOLLSBYGNINGEN 7614 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK ksak 117/12, 69/12, /10, 32/10, 101/ ELVEPROMENADE BANKPLASSEN - EIDSVOLL ksak 117/12, 71/12, BRYGGE 14/11, 81/ VEGLYS KJERKEVEGEN ksak ps 117/ Sum Note 15 Godtgjørelse til rådmann og ordfører samt ytelser til revisor NOK 1000 Tekst 2011 Lønn og annen godtgjørelse til rådmann inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert pensjonsavtale Eidsvoll kommune dekker rådmannens godtgjørelser som mobiltelefoni og abonnement, boligtelefon, internettabonnement, bærbar pc, hjemme pc-ordning og en avis. Dersom rådmannen ønsker å fratre sin stilling gjelder en oppsigelsestid på 6 måneder. Det samme gjelder dersom formannskapet ønsker å avvikle ansettelsesforholdet. Tallene for 2011 er ikke sammenlignbare da pensjonskostnaden ikke er inkludert. For er pensjonskostnaden inkludert for rådmann og ordfører med henholdsvis TNOK 293 og 276. NOK 1000 Tekst 2011 Ytelser til revisor Årsregnskap Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole ÅRSREGNSKAP Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Ullensaker kommune Årsregnskap Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2006 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2006 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2006 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2006 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer