Årsregnskap Eidsvoll kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2012. Eidsvoll kommune"

Transkript

1 Årsregnskap Eidsvoll kommune

2 2 Årsregnskap Eidsvoll kommune

3 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 5 Hovedoversikt balanse... 6 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet... 8 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet... 9 Regnskapsskjema 2B økonomisk oversikt investering (per prosjekt)... 9 Driftsregnskapet (ramme per virksomhet) Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler Note 3 Fond (avsetninger og bruk av avsetninger) Note 4 Kapitalkonto per Note 5 Pensjonsforpliktelser Note 6 Garantiansvar og forpliktelser Note 7 Aksjer og andeler Note 8 Finansielle instrumenter omløpsmidler Note 9 Anleggsmidler Note 10 Fordringer og gjeld til kom. foretak, bedrifter og samarbeid jfr. kommuneloven Note 11 Samarbeide etter kommuneloven 27, hovedkontor i Eidsvoll kommune, jfr. Regnskapsforskrift 12 nr Note 12 Langsiktige gjeldsforpliktelser Note 13 Dekningsgrad selvkostområdet Note 14 Investeringsprosjekter Note 15 Godtgjørelse til rådmann og ordfører samt ytelser til revisor Note 16 Regnskapsprinsipper Note 17 Usikre forpliktelser, hendelser etter balansedagen Årsregnskap Eidsvoll kommune 3

4 Økonomisk oversikt drift NOK 1000 Note Regnskap Driftsinntekter Just budsj Oppr budsj Regnskap 2011 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskap Eidsvoll kommune

5 Økonomisk oversikt investering NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2011 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finansutgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansutgifter Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / udisponert Årsregnskap Eidsvoll kommune 5

6 Hovedoversikt balanse NOK 1000 Note 2011 Eiendeler (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler (A + B) Egenkapital og gjeld (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld (C + D) (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti Årsregnskap Eidsvoll kommune

7 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2011 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskap Eidsvoll kommune 7

8 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Oppr budsj Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Andre statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter/utgifter Mottatt avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Utlån Sum netto finansinntekter/utgifter Motpost avskrivninger Avsetninger Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra 1A) Sum fordelt til drift (se 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskap Eidsvoll kommune

9 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet NOK 1000 Note Regnskap Just budsj Finansieringsbehov Oppr budsj Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B økonomisk oversikt investering (per prosjekt) Prosjekt/art Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN Utgifter BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN UNDERVISNINGSROM BRENSMORK Utgifter UNDERVISNINGSROM BRENSMORK PC-UTSTYR RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Utgifter PC-UTSTYR RÅHOLT UNGDOMSSKOLE IT-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE Utgifter IT-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE SMARTBOARD VILBERG SKOLE Utgifter SMARTBOARD VILBERG SKOLE DIGITALE TAVLER SKOLENE Utgifter DIGITALE TAVLER SKOLENE Årsregnskap Eidsvoll kommune 9

10 0240 IKT UTSTYR STENSBY BARNEHAGE Utgifter IKT UTSTYR STENSBY BARNEHAGE IDRETTSANLEGG 2010 VUSK FLERBRUKSFLATE Utgifter Bruk av bundne fond IDRETTSANLEGG 2010 VUSK FLERBRUKSFLATE SMARTBOARD VUSK Utgifter SMARTBOARD VUSK INVENTAR BØNSMOEN RESSURSSENTER Utgifter INVENTAR BØNSMOEN RESSURSSENTER UTSTYR OG INVENTAR BØNSMOEN SKOLE Utgifter UTSTYR OG INVENTAR BØNSMOEN SKOLE LEKEAPPERAT ÅS SKOLE Utgifter LEKEAPPERAT ÅS SKOLE PC-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE Utgifter PC-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE PC-UTSTYR RÅHOLT SKOLE Utgifter PC-UTSTYR RÅHOLT SKOLE DIGITALE TAVLER DAL SKOLE Utgifter DIGITALE TAVLER DAL SKOLE MINIBUSS HELSEHUSET Utgifter MINIBUSS HELSEHUSET KJØKKENUTSTYR VILBERG HELSETUN Utgifter KJØKKENUTSTYR VILBERG HELSETUN INVENTAR BØNSMOEN HELSESTASJON Utgifter INVENTAR BØNSMOEN HELSESTASJON FLYTTING AV SKJERMET AVD VILBERG HELSETUN Utgifter FLYTTING AV SKJERMET AVD VILBERG HELSETUN Årsregnskap Eidsvoll kommune

11 0347 UTSTYR PLEIE OG OMSORG SAMHANDLINGSREFORMEN Utgifter UTSTYR PLEIE OG OMSORG SAMHANDLINGSREFORMEN TILSKUDD KIRKER, OPPGRADERING AV LYDANLEGG Utgifter TILSKUDD KIRKER, OPPGRADERING AV LYDANLEGG VERNEUTSTYR, BRANN OG REDNING Utgifter VERNEUTSTYR, BRANN OG REDNING MASKINER/UTSTYR FDV Utgifter MASKINER/UTSTYR FDV UTSTYR BYGGESAK/OPPMÅLING Utgifter UTSTYR BYGGESAK/OPPMÅLING TRIMROM BRANNSTASJONEN Utgifter TRIMROM BRANNSTASJONEN SNØPLOG LDA264S-087 Utgifter SNØPLOG LDA264S JOHN DEERE 1435 GRASKLIPPER (2011) Utgifter JOHN DEERE 1435 GRASKLIPPER (2011) FEIERBIL, ksak 45/11 (bestilt, leveres 04) Utgifter FEIERBIL, ksak 45/11 (bestilt, leveres 04) EFO VAKTBIL VW CADDY PD29885 Utgifter EFO VAKTBIL VW CADDY PD EFO VAKTBIL VW CADDY PD29886 Utgifter EFO VAKTBIL VW CADDY PD UTSTYR OPPMÅLING Utgifter UTSTYR OPPMÅLING Maskiner veg Utgifter Maskiner veg Årsregnskap Eidsvoll kommune 11

12 1104 UTSTILLINGSMONTERE PANORAMA/RÅDHUSET KSAK 43/11 Utgifter UTSTILLINGSMONTERE PANORAMA/RÅDHUSET KSAK 43/ INFOTAVLER DAL OG MINNESUND KSAK 43/11 Utgifter INFOTAVLER DAL OG MINNESUND KSAK 43/ AVD.BARNEHAGE BRENSMORK Utgifter AVD.BARNEHAGE BRENSMORK REHAB.BØNSMOEN SKOLE Utgifter REHAB.BØNSMOEN SKOLE REHABILITERING LANGSET SKOLE Utgifter REHABILITERING LANGSET SKOLE PAVILJON PÅ DAL SKOLE Utgifter PAVILJON PÅ DAL SKOLE BØNSMOEN SKOLE LØST INVENTAR Utgifter BØNSMOEN SKOLE LØST INVENTAR HANDIKAPTILPASNING VILBERG UNGDOMSSKOLE Utgifter HANDIKAPTILPASNING VILBERG UNGDOMSSKOLE OMBYGG OG STØYDEMPING RUSK Utgifter OMBYGG OG STØYDEMPING RUSK NY KLEDNING DAL SKOLE Utgifter NY KLEDNING DAL SKOLE HANDICAPTILPASNING ÅS SKOLE Utgifter HANDICAPTILPASNING ÅS SKOLE STENSBY BARNEHAGE, KJØP Utgifter STENSBY BARNEHAGE, KJØP STENSBY BARNEHAGE, OPPGRADERING Utgifter STENSBY BARNEHAGE, OPPGRADERING Årsregnskap Eidsvoll kommune

13 2175 PROSJEKTERING ØKT SKOLEKAPASITET SØRBYGDA Utgifter PROSJEKTERING ØKT SKOLEKAPASITET SØRBYGDA UTBYGGING OG REHAB VUSK Utgifter UTBYGGING OG REHAB VUSK UTVIDELSE BØNSMOEN BARNEHAGE Utgifter UTVIDELSE BØNSMOEN BARNEHAGE VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE Utgifter VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE NY BARNEHAGE HASLER Utgifter NY BARNEHAGE HASLER NY GARDEROBELØSNING RÅHOLTBRÅTAN BH Utgifter NY GARDEROBELØSNING RÅHOLTBRÅTAN BH UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Utgifter UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE SPRINKLERANLEGG GLADBAKK KSAK 60/07 Utgifter SPRINKLERANLEGG GLADBAKK KSAK 60/ NY HEIS GLADBAKK (KSAK 41/10) Utgifter NY HEIS GLADBAKK (KSAK 41/10) BØNSMOEN HELSESTASJON Utgifter BØNSMOEN HELSESTASJON OMSORGSBOLIGER FEIRING ALDERSHJEM Utgifter OMSORGSBOLIGER FEIRING ALDERSHJEM BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER Utgifter BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER MYRER VEST, REHABILITERING, SOLSIDEN Utgifter MYRER VEST, REHABILITERING, SOLSIDEN Årsregnskap Eidsvoll kommune 13

14 3839 HYBELHUSET FAGERHØY OMBYGGING 2 STK LEILIGHETER 2 ETG Utgifter HYBELHUSET FAGERHØY OMBYGGING 2 STK LEILIGHETER 2 ETG LEGEVAKT VILBERG Utgifter LEGEVAKT VILBERG KJØP GNR 138/185 - Nyvegen 53 FLYKNIt.BOLIG Ksak 39/1 Utgifter KJØP GNR 138/185 - Nyvegen 53 FLYKNIt.BOLIG Ksak 39/ GNR 74/4 FINSTAD (Tomteselskapet) Utgifter GNR 74/4 FINSTAD (Tomteselskapet) GNR 12/25 MED FLER GRUEHAGAN (Tomteselskapet) Utgifter GNR 12/25 MED FLER GRUEHAGAN (Tomteselskapet) GNR 12/44 GRUEHAGAN, SALG Utgifter GNR 12/44 GRUEHAGAN, SALG HEFTELSER FRA TOMTESELSKAPET Utgifter HEFTELSER FRA TOMTESELSKAPET EIDVSOLL KIRKE, NYTT GRAVFELT Utgifter EIDVSOLL KIRKE, NYTT GRAVFELT EIDSVOLLHALLEN AVFUKTINGS/VENT.SYSTEM Utgifter EIDSVOLLHALLEN AVFUKTINGS/VENT.SYSTEM RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE TIL UTLEIE Utgifter RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE TIL UTLEIE RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT UTLEIEAREAL 2. ETG Utgifter RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT UTLEIEAREAL 2. ETG RÅHOLT KIRKE, REHAB Utgifter RÅHOLT KIRKE, REHAB LANGSET KIRKEGÅRD, UTVIDELSE Utgifter LANGSET KIRKEGÅRD, UTVIDELSE Årsregnskap Eidsvoll kommune

15 5043 DIGITALISERING KINO PANORAMA Utgifter DIGITALISERING KINO PANORAMA NYE STOLER PANORAMA Utgifter NYE STOLER PANORAMA TILSKUDD UTSTYR KIRKEGÅRDER Utgifter TILSKUDD UTSTYR KIRKEGÅRDER CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING Utgifter CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING TILSKUDD RÅHOLT KIRKE UTVENDIG HC RAMPE Utgifter TILSKUDD RÅHOLT KIRKE UTVENDIG HC RAMPE TILSKUDD RÅHOLT KIRKE HC TOALETT OG RAMPE Utgifter TILSKUDD RÅHOLT KIRKE HC TOALETT OG RAMPE TILSKUDD RÅHOLT KIRKEGÅRD UTVIDELSE Utgifter TILSKUDD RÅHOLT KIRKEGÅRD UTVIDELSE RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK Utgifter RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK DAM ØVRE HOLSJØ Utgifter DAM ØVRE HOLSJØ STENSBYDAMMEN Utgifter STENSBYDAMMEN MINDRE OMLEGGINGER VANNVERKET Utgifter MINDRE OMLEGGINGER VANNVERKET HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2004 Utgifter HOVEDPLAN VANNFORSYNING UTSKIFTING VANNLEDNING SMEDSTADOMRÅDET Utgifter UTSKIFTING VANNLEDNING SMEDSTADOMRÅDET Årsregnskap Eidsvoll kommune 15

16 6228 UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGET PÅ TÆRUDÅSEN Utgifter UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGET PÅ TÆRUDÅSEN OPPDIM.VANNLEDNING ØRN Utgifter OPPDIM.VANNLEDNING ØRN SMESTADGUTUA-DOKKEN OMLEGGING VANNLEDN. Utgifter SMESTADGUTUA-DOKKEN OMLEGGING VANNLEDN VANNLEDNING SNEISRUD Utgifter VANNLEDNING SNEISRUD VANNLEDNING RØYSI Utgifter VANNLEDNING RØYSI VANNLEDNING TØMTE Utgifter VANNLEDNING TØMTE OMLEGGING VANNLEDNING ORMLIA Utgifter OMLEGGING VANNLEDNING ORMLIA OMLEGGING VANNLEDNING LYNES Utgifter OMLEGGING VANNLEDNING LYNES OMLEGGING VANNLEDNING EIDSVOLLSBYGNINGEN Utgifter OMLEGGING VANNLEDNING EIDSVOLLSBYGNINGEN OPPGRADERING AV DRIFTSOVERVÅKING Utgifter OPPGRADERING AV DRIFTSOVERVÅKING UTSKIFTING AV PUMPESTASJONEN Utgifter UTSKIFTING AV PUMPESTASJONEN KLOAKKSANERING Utgifter KLOAKKSANERING UTSKIFTING PUMPESTASJON P44 Utgifter UTSKIFTING PUMPESTASJON P Årsregnskap Eidsvoll kommune

17 6365 REHABILITERING AVLØPSNETTET VESTVANG Utgifter REHABILITERING AVLØPSNETTET VESTVANG OPPGRADERING AV RENSEANLEGGET Utgifter OPPGRADERING AV RENSEANLEGGET BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, OPPGRADERING Utgifter BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, OPPGRADERING VEGER/GATER - EIENDOMSERVERV Utgifter VEGER/GATER - EIENDOMSERVERV KOMMUNALE VEIER/GATER - OPPRUSTNING Utgifter KOMMUNALE VEIER/GATER - OPPRUSTNING TRAFIKKSIKRINGSTILTAK Utgifter Bruk av bundne fond TRAFIKKSIKRINGSTILTAK GANG- OG SYKKELVEG NYVEGEN Utgifter GANG- OG SYKKELVEG NYVEGEN REGISTRERING AV VEGLYSANLEGGENE Utgifter REGISTRERING AV VEGLYSANLEGGENE FORTAU FV 177 STYRIVEGEN-ÅSLETTAVEGEN Utgifter FORTAU FV 177 STYRIVEGEN-ÅSLETTAVEGEN MÅLERSKAP FOR VEGLYS Utgifter MÅLERSKAP FOR VEGLYS ELVEPROMENADE BANKPLASSEN - EIDSVOLL BRYGGE Utgifter Bruk av bundne fond ELVEPROMENADE BANKPLASSEN - EIDSVOLL BRYGGE VEG TÆRUDÅSEN Utgifter VEG TÆRUDÅSEN Årsregnskap Eidsvoll kommune 17

18 7679 FULLFØRING HAGAVEGEN Utgifter FULLFØRING HAGAVEGEN OPPGRADERING AV VEGLYSET Utgifter OPPGRADERING AV VEGLYSET BELYSNING SKOLEBAKKEN, FEIRING SKOLE-fLESVIKA Utgifter BELYSNING SKOLEBAKKEN, FEIRING SKOLE-fLESVIKA FORTAU OG SKILTING KASTELLVEGEN Utgifter FORTAU OG SKILTING KASTELLVEGEN FORTAU HAUGVEGEN Utgifter FORTAU HAUGVEGEN FARTSDUMPER OG SKILTING TÆRUDVEGEN Utgifter FARTSDUMPER OG SKILTING TÆRUDVEGEN OMLEGGING VEGSYSTEMER LANGSET Utgifter OMLEGGING VEGSYSTEMER LANGSET GRUNNERVERV BÅRLIDALSVEGEN GNR/BNR 64/130 Utgifter GRUNNERVERV BÅRLIDALSVEGEN GNR/BNR 64/ UTSKIFTING AV FERISTER/KULVERTER/BRUER Utgifter UTSKIFTING AV FERISTER/KULVERTER/BRUER SKJOLDNESTANGEN ksak 43/11 Utgifter SKJOLDNESTANGEN ksak 43/ BELYSNING AV NATURSTI DALSLIENE Utgifter BELYSNING AV NATURSTI DALSLIENE VEGLYS KJERKEVEGEN Utgifter VEGLYS KJERKEVEGEN FORMIDL.LÅN - EKSTRAORD. AVDRAG Utgifter FORMIDL.LÅN - EKSTRAORD. AVDRAG Årsregnskap Eidsvoll kommune

19 9041 KLP EGENKAPITAL Utgifter KLP EGENKAPITAL MOMSKOMPENSASJON INVESTERING Utgifter MOMSKOMPENSASJON INVESTERING OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET Utgifter OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET FORMIDL.LÅN, UTLÅN Utgifter Bruk av bundne fond FORMIDL.LÅN, UTLÅN ETABL.LÅN ORDINÆRT Utgifter Bruk av bundne fond ETABL.LÅN ORDINÆRT Sum Salgsinntekter Overføringer fylkeskommunen Overføringer staten Overføringer andre Bruk av lån Bruk av formidlingslån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskapet Udekket Sum finansiering Årsregnskap Eidsvoll kommune 19

20 Driftsregnskapet (ramme per virksomhet) Virksomhet NOK 1000 Regnskap Just.budsj. Oppr.budsj. Regnskap Politisk ledelse Administrasjon, stab og støtte Innbyggersenteret Sentrale forvaltningsområder Oppvekst sør Oppvekst nord Familiens hus Helsehuset Hjemmebaserte tjenester Bolig og fritid med bistand Pleie og omsorg i institusjon NAV Kulturhuset Kommunal drift Kommunal forvaltning Brann og redning Eiendomsforvaltning Finans Årsregnskap Eidsvoll kommune

21 Note 1 Endring i arbeidskapital NOK 1000 Omløpsmidler 2011 Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater Endring betalingsmidler Sum endring omløpsmidler (A) Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (B) Endring premieavvik (C) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B+C) Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler NOK 1000 Anskaffelse av midler 2011 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Årsregnskap Eidsvoll kommune 21

22 Note 3 Fond (avsetninger og bruk av avsetninger) NOK 1000 Disposisjonsfond 2011 Disposisjonsfond pr Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i driftsregnskapet Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet Omklassifisert Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundet driftsfond pr Avsatt til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskap Omklassifisert Bundet driftsfond pr Årsregnskap Eidsvoll kommune

23 Note 4 Kapitalkonto per Årsregnskap Eidsvoll kommune 23

24 Note 5 Pensjonsforpliktelser Kommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Kommunen har for lærerne en kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK). NOK 1000 Netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2011 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avregning for tidligere år Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. NOK Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, og premieavviket er inntektsført og balanseført mot langsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det er utgiftsført et lavere beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. Årets estimatavvik Estimat Faktisk Estimatavvik Pensjonsforpliktelser (økning) Pensjonsmidler (reduksjon) Beregningsforutsetninger KLP SPK Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,16 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,16 % 3,16 % Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 3,16 % 3,16 % Forholdstallet fra KRD 1,30 % 1,30 % 24 Årsregnskap Eidsvoll kommune

25 Forutsetning for turn over (F 13-5 Fellesordning Sykeplei/tillitsv bokstav G) Under 20 år 20,0 % 20,0 % år 15,0 % 8,0 % år 10,0 % 6,0 % år 7,5 % 6,0 % år 5,0 % 4,0 % år 2,0 % 1,0 % Over 55 år 0,0 % 0,0 % Uttak av AFP for (i %) Felles kommunens pensjonsordning Uttak fra alder (i år) 62 Sykepleiere 33,0 % Fellesordning 65 års aldersgrense 33,0 % Fellesordning 70 års aldersgrense 45,0 % SPK: Frivillig avgang (turn over): 3 % årlig inntil fylte 50 år, 0 % årlig over dette Fremtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år): 50 % 50,0 % Note 6 Garantiansvar og forpliktelser NOK 1000 Kommunens garantiansvar Opprinnelig Restgjeld Restgjeld 2011 Utløpsdato garantibeløp Vifo Barnehagene AS Øvre Romerike Avfallsselskap Miljøstasjon Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * DEPOSITUMSGARANTIER /2014 Kommunens garantiforpliktelser ** Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitale Gardermoen IKS * Digitalisering av Panorama kino *** Sum garantiansvar/forpliktelser * Folketall fra SSB er benyttet for å beregne Eidsvolls andel. Andel er beregnet til 22,95 %. **Forpliktelser jfr. Selskapsavtalen. ***Film & Kino har på vegne av kinoene i Norge forhandlet frem en ordning om digitalisering av norske kinoer. Ordningen inkluderer fremforhandling av finansiering, bidrag fra distributørene, samt betalingsadministrasjon og bidrag fra Film & kino. Finansieringen av utstyret er tilrettelagt av DnB. Lånegiver har pant i digitaliseringsutstyret og lånet er gitt til de respektive kinoene. Det er inngått avtale med hver enkelt kinoeier som også står som eier av anlegget i den enkelte kinosal. Kinoene skal betale en egenandel på TNOK 300 per sal. Eidsvoll kommune betalte i 2010 TNOK 100, ref kommunestyresak nr 101/09. Det resterende betales over 6 år. Restgjeld per er TNOK 125. Årsregnskap Eidsvoll kommune 25

26 Note 7 Aksjer og andeler NOK ANDELER LIVFORSIKRING EGENKAPITALINNSKUDD KLP Sum AKSJER PRIVATE FORETAK EIDSVOLL INDUSTRI AS 306 aksjer 37,78 % 153 OPLANDSKE DAMPSKIPSELSKAP 180 aksjer 18 ØVRE ROMERIKE INDUSTRISERVICE 20 aksjer 33,33 % 20 NORSK FILMSTUDIO AS 728 aksjer 1 Sum ANDELER EIDSVOLL HESTEAVLSLAG 1 andel 0 GRUEMYRA BORETTSLAG leilighet 32 GRUEMYRA BORETTSLAG 2 1 leilighet 317 HURDALSSENTERET 1 andel 5 MOEN BORETTSLAG, LEIL. 5 A-2B 2 leiligheter 141 FORENINGEN NORDEN HUS A/L 1 andel 0 STUDENTBYEN SOGN LEIERETTSBEVIS 2 hybel 16 YRKESSKOLENES HYBELHUS 1 hybel 25 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG, 1 F 1 leilighet 282 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG, 3 C 1 leilighet 38 88/143 DALSLIENE BORETTSLAG 6 leiligheter /143 DALSLIENE BORETTSLAG 2 leilighet 624 DALSLIENE BORETTSLAG 3 leiligheter DALSLIENE BORETTSLAG 1 leiligheter 280 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG 1 leilighet 355 GRUEMYRA BORETTSLAG /FLYKTN. 1 leilighet 284 GRUEMYRA BORETTSLAG /FLYKTN. 1 leilighet 264 DAMTJERN VANNVERK 40 andeler 8 BIBLIOTEKSENTRALEN A/L 13 andeler 4 EIDSVOLL BBL 5 LADDERUDTUNET B/L, LEIL E10 1 leilighet 167 LADDERUDTUNET B/L, LEIL E 16 1 leilighet 167 LADDERUDTUNET B/L, LEIL E 23 1 leilighet 167 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG leilighet 28 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG leilighet 32 GRUEMYRA 1 BORETTSLAG leilighet 28 GRUEMYRA 2 BORETTSLAG LEIL. 1E 1 leilighet 132 GRUEMYRA 2B/L LEILIGHE 1 ETG 1 leilighet 255 COOP ANSVARSINNSKUDD VILBERG 1 andel 0 COOP ANSVARSINNSKUDD AAS SKOLE SFO 1 andel 0 COOP ANSVARSINNSKUDD FEIRING ALDERSHJEM 1 andel 0 Sum Totalt Årsregnskap Eidsvoll kommune

27 Note 8 Finansielle instrumenter omløpsmidler NOK 1000 Aksjefond : Endring Avkastning Delphi Norge ,83 % Delphi Norden ,49 % Skagen Global ,16 % Skagen Kon-Tiki ,61 % Skagen Vekst ,50 % Sum ,43 % Bank: Den Danske Bank ,84 % Sum ,84 % Aktiv forvaltning: Div aksjefond Carnegie ,12 % Bank, DnB Obligasjoner* Påløpt forv.honorar ,31 % Sum ,06 % Totalt ,88 % Andel aksjefond: 26,27 % 27,34 % Andel obligasjoner: 73,29 % 72,10 % Andel bank: 0,45 % 0,57 % Andel gjeld: -0,01 % -0,01 % Årsregnskap Eidsvoll kommune 27

28 Note 9 Anleggsmidler NOK 1000 Tomter Edbutstyr Utstyr, inventar og maskiner Brannbiler mv Renseanlegg mv Damanlegg mv Fast eiendom 40 år Fast eiendom 50 år Sum Sum 2011 Ansk.kost Akk. avskr Bokført verdi Tilgang Avgang Årets avskr Nedskr. i året Bokført verdi Øk. levetid 5 år 10 år 20 år 20 år 30 år 40 år 50 år Avskr.plan Ikke avskrivbar Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 28 Årsregnskap Eidsvoll kommune

29 Note 10 Fordringer og gjeld til kom. foretak, bedrifter og samarbeid jfr. kommuneloven 27 NOK 1000 Overføringer fra deltakerkommuner Fordringer Gjeld Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Utvikling 0 83 Note 11 Samarbeide etter kommuneloven 27, hovedkontor i Eidsvoll kommune, jfr. Regnskapsforskrift 12 nr.3 NOK 1000 Overføringer fra deltakerkommuner Eidsvoll kommune 915 Gjerdrum kommune 261 Hurdal kommune 61 Nannestad kommune 518 Nes kommune 859 Ullensaker kommune Sum overf. fra deltakerkommunene Andre salgs- og leieinntekter 308 Sum inntekter Disponert Mindreforbruk (overskudd) -649 Årsregnskap Eidsvoll kommune 29

30 Note 12 Langsiktige gjeldsforpliktelser Ordinære innlån: NOK 1000 Lånegiver Lånenr Opptak år Opprinnelig lån Låneform Fast/Flytende Nominell Lånets formål Nye lån Restgjeld 2011 Restgjeld Påløpte renter Avdrag HUSBANKEN Gjeldsbrev Flytende 2,00 % Bol.Dalsliene HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 2,50 % Dalsliene PU HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Tr.bol.Sagmoen HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 2,50 % Gruemyra 1 E HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 2,50 % Gruemyra II HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Grueknausen HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % M.Johansens.101b HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Nordlivn HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Grueknausen /94 HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Flyktningebolig HUSBANKEN Gjeldsbrev Flytende 1,99 % Flyktningebolig HUSBANKEN Gjeldsbrev Flytende 1,99 % Betj.bol. Fe.ald HUSBANKEN Gjeldsbrev Flytende 2,58 % Trygdeboligene HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Prestebol.Råh HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Gruppebol.Hagal HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % PU Mattish HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Vilberg bosent HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 2,50 % Erverv.152/ HUSBANKEN Gjeldsbrev Fast 3,50 % Flyktningebolig KOMM.BANK Gjeldsbrev Flytende 2,35 % Refinansiering KOMM.BANK Gjeldsbrev Flytende 2,35 % KOMM.BANK Gjeldsbrev Fast 4,25 % Refinansiering KOMM.BANK Gjeldsbrev Flytende 2,35 % KOMM.BANK Gjeldsbrev 3-mbd 2,07 % Refinansiering, Nibor+0,2 % NORDEA Gjeldsbrev Div. prosjekter KLP Gjeldsbrev Flytende 3,45 % Div. prosjekter Årsregnskap Eidsvoll kommune

31 KLP Pantelån 3 mnd Nibor 2,60 % Rådhuset KLP Pantelån Mellomfinansiering KLP Pantelån Fast 3,27 % Div. prosjekter KLP Gjeldsbrev Fast 4,25 % Div. prosjekter FILM OG Digitalisering av KINO kino Totalt Renteswap (bytte av flytende rente til fast rente) Lånegiver Kontraktsnummer Opptak Opprinnelig Fast rente Flytene rente Påløpte år lån renter NORDEA / ,42 % 3 mnd nibor NORDEA / ,74 % 3 mnd nibor 999 NORDEA / mnd nibor 4,25 % NORDEA / ,99 % 3 mnd nibor 895 NORDEA / mnd nibor 4,25 % NORDEA / ,05 % 3 mnd nibor NORDEA / ,19 % 3 mnd nibor 565 NORDEA / ,40 % 3 mnd nibor 584 Sum Totale renter Renteswap (bytte av flytende rente til fast rente) Lånegiver Kontraktsnummer Opptak Opprinnelig Fast rente Flytene rente år lån NORDEA / ,42 % 3 mnd nibor 20. mar. 20. jun. 20. sep. 20. des. NORDEA / ,74 % 3 mnd nibor 15. feb. 15. mai. 15. aug. 15. nov. NORDEA / mnd nibor 4,25 % 3. jan. 3. apr. 3. jul. 3. okt. NORDEA / ,99 % 3 mnd nibor 3. jan. 3. apr. 3. jul. 3. okt. NORDEA / mnd nibor 4,25 % 6. jan. 6. apr. 6. jul. 6. okt. NORDEA / ,05 % 3 mnd nibor 6. jan. 6. apr. 6. jul. 6. okt. NORDEA / ,19 % 3 mnd nibor 20. mar. 20. jun. 20. sep. 20. des. NORDEA / ,40 % 3 mnd nibor 20. mar. 20. jun. 20. sep. 20. des. Sum Årsregnskap Eidsvoll kommune 31

32 Formidlingslån: NOK 1000 Lånegiver Lånenr Opptak år Opprinnelig lån Låneform Lånets formål Fast/Flytende Nominell Restgjeld 2011 Restgjeld Påløpte renter Avdrag HUSBANKEN Gjeldsbrev Etableringslån Fast 3,50 % - HUSBANKEN Gjeldsbrev Etableringslån Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Etableringslån Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån * Fast 3,50 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån Flytende 1,99 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån Fast 3,10 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån flytende 1,99 % HUSBANKEN Gjeldsbrev Startlån flytende 1,99 % Sum Totale lån Fordeling fast / flytende rente pr med hensyn til renteswop: Flytende 29 % Fast 71 % Totalt 100 % Fordeling fast / flytende rente pr inkl startlån med hensyn til renteswop: Flytende 33 % Fast 67 % Totalt 100 % Gjennomsnitt lånerente: Kommunens egne lån: 3,41 % Inklusive formidlingslån: 3,30 % 32 Årsregnskap Eidsvoll kommune

33 Note 13 Dekningsgrad selvkostområdet NOK 1000 Vann 2011 Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 105,9 % 120,8 % Selvkostfond vann Avløp Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 127,9 % 117,0 % Selvkostfond avløp Septiktømming Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 87,8 % 105,2 % Selvkostfond septiktømming Renovasjon Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 108,3 % 109,2 % Selvkostfond renovasjon Feiing Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 98,0 % 101,9 % Selvkostfond feiing Oppmåling Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 93,9 % 83,7 % Selvkostfond oppmåling Årsregnskap Eidsvoll kommune 33

34 Byggesak Selvkostnad Sum inntekter Resultat Dekningsgrad 82,8 % 105,8 % Selvkostfond byggesak Note 14 Investeringsprosjekter Prosjekter ferdigstilt i Prosjekt Prosjektnavn K-SAK Regnskap Revidert budsjett Totalt mer/mindre forbruk 0228 IT-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE adm IKT UTSTYR STENSBY BARNEHAGE ksak ps 117/ SMARTBOARD VUSK adm LEKEAPPERAT ÅS SKOLE adm PC-UTSTYR VILBERG UNGDOMSSKOLE adm PC-UTSTYR RÅHOLT SKOLE adm DIGITALE TAVLER DAL SKOLE adm MASKINER/UTSTYR FDV ksak 81/ FEIERBIL, ksak 45/11 (bestilt, leveres 04) ksak 45/11, / EFO VAKTBIL VW CADDY PD29885 ksak ps 117/ EFO VAKTBIL VW CADDY PD29886 ksak ps 117/ UTSTYR OPPMÅLING ksak 93/11/adm UTSTILLINGSMONTERE PANORAMA/RÅDHUSET KSAK ksak 43/11, /11 69/ BØNSMOEN SKOLE LØST INVENTAR ksak 81/10, / STENSBY BARNEHAGE, KJØP ksak 93/11, / NY GARDEROBELØSNING RÅHOLTBRÅTAN BH ksak ps 117/ NY HEIS GLADBAKK (KSAK 41/10) ksak 41/10, / OMSORGSBOLIGER FEIRING ALDERSHJEM ksak 71/10, / GNR 12/25 MED FLER GRUEHAGAN (Tomteselskapet) NYE STOLER PANORAMA ksak 81/10, / VANNLEDNING RØYSI ksak 81/10, / OMLEGGING VANNLEDNING LYNES ksak 81/10, / GANG- OG SYKKELVEG NYVEGEN adm REGISTRERING AV VEGLYSANLEGGENE ksak 118/05, / FORTAU FV 177 STYRIVEGEN-ÅSLETTAVEGEN adm BELYSNING SKOLEBAKKEN, FEIRING SKOLE-FLESVIKA ksak ps 117/ FORTAU OG SKILTING KASTELLVEGEN ksak 81/ FORTAU HAUGVEGEN ksak 81/10, / FARTSDUMPER OG SKILTING TÆRUDVEGEN ksak 81/ BELYSNING AV NATURSTI DALSLIENE ksak ps 117/ Sum Årsregnskap Eidsvoll kommune

35 Prosjekter i arbeid med mindreforbruk i Prosjekt Prosjekt navn K-SAK Regnskap Revidert budsjett mindreforbruk 0344 KJØKKENUTSTYR VILBERG ksak 81/10, 71/ HELSETUN 0345 INVENTAR BØNSMOEN ksak 93/11, 69/ HELSESTASJON 0347 UTSTYR PLEIE OG OMSORG ksak 93/11, 69/ SAMHANDLINGSREFORMEN 0700 Maskiner veg ksak 93/11, 69/ OMBYGG OG STØYDEMPING RUSK ksak 81/10, 45/11, 69/ NY KLEDNING DAL SKOLE ksak 81/10, 117/ HANDICAPTILPASNING ÅS SKOLE ksak 45/11, 117/ PROSJEKTERING ØKT ksak ps 117/12, 93/ SKOLEKAPASITET SØRBYGDA 2177 UTVIDELSE BØNSMOEN BARNEHAGE ksak 93/11, 69/ VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE 3835 BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER 3839 HYBELHUSET FAGERHØY OMBYGGING 2 STK LEILIGHETER 2 ETG 5035 RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT UTLEIEAREAL 2. ETG ksak 93/11, 69/ ksak 93/11, 69/12, ps 117/ ksak 69/ ksak 81/10, 101/09, 136/08,137/07, 111/07, 71/ DAM ØVRE HOLSJØ ksak 81/10,101/09, 136/08, /07, 69/12, 71/ STENSBYDAMMEN ksak 43/11, 71/12, 117/ MINDRE OMLEGGINGER ksak 101/09, 10/09, 111/06, VANNVERKET 118/05, 71/ UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGET ksak 101/09, PÅ TÆRUDÅSEN 10/09,111/06,118/05, 71/ SMESTADGUTUA-DOKKEN ksak 66/10, 71/ OMLEGGING VANNLEDN UTSKIFTING AV PUMPESTASJONEN ksak 117/12, 71/12, 81/10, /09, 136/ KLOAKKSANERING ksak 117/12, 71/12, 81/10, / REHABILITERING AVLØPSNETTET ksak 117/12, 71/12, 81/10, VESTVANG 101/ OPPGRADERING AV ksak 117/12, 71/12, 81/10, RENSEANLEGGET 101/ BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, ksak 117/12, 71/12, 81/10, OPPGRADERING 101/ VEGER/GATER - EIENDOMSERVERV Ksak 117/12, 71/12, 981/10, /10, 101/ KOMMUNALE VEIER/GATER - OPPRUSTNING ksak ps 93/11, 69/ MÅLERSKAP FOR VEGLYS ksak 117/12, 71/12, /10,101/09,136/08, 137/07, 111/ VEG TÆRUDÅSEN ksak 117/12, 71/12, 101/ OPPGRADERING AV VEGLYSET ksak 117/12, 69/12, 93/ UTSKIFTING AV ksak 117/12, 71/12, 81/ FERISTER/KULVERTER/BRUER 7689 SKJOLDNESTANGEN ksak 43/11 ksak 117/12, 69/12, 71/12, /11 Sum Årsregnskap Eidsvoll kommune 35

36 Prosjekter i arbeid med merforbruk i Prosjekt Prosjekt navn K-SAK Regnskap Revidert budsjett merforbruk 0102 BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN ksak 93/11, 117/ INVENTAR BØNSMOEN RESSURSSENTER ksak ps 117/12, 93/ UTSTYR OG INVENTAR BØNSMOEN SKOLE ksak 93/11, ksak ps / REHAB.BØNSMOEN SKOLE ksak 81/10, 71/ REHABILITERING LANGSET SKOLE ksak 81/10, 71/12, 117/ STENSBY BARNEHAGE, OPPGRADERING ksak 93/11, 117/ UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE ksak 41/10, 117/ MYRER VEST, REHABILITERING, SOLSIDEN ksak 45/11, 71/12, 117/ LEGEVAKT VILBERG adm RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE TIL UTLEIE ksak 81/10, 101/09, /08,137/07, 111/ CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING ksak 43/11, 117/ RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK ksak ps 117/ OMLEGGING VANNLEDNING ksak ps 117/ EIDSVOLLSBYGNINGEN 7614 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK ksak 117/12, 69/12, /10, 32/10, 101/ ELVEPROMENADE BANKPLASSEN - EIDSVOLL ksak 117/12, 71/12, BRYGGE 14/11, 81/ VEGLYS KJERKEVEGEN ksak ps 117/ Sum Note 15 Godtgjørelse til rådmann og ordfører samt ytelser til revisor NOK 1000 Tekst 2011 Lønn og annen godtgjørelse til rådmann inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert pensjonsavtale Eidsvoll kommune dekker rådmannens godtgjørelser som mobiltelefoni og abonnement, boligtelefon, internettabonnement, bærbar pc, hjemme pc-ordning og en avis. Dersom rådmannen ønsker å fratre sin stilling gjelder en oppsigelsestid på 6 måneder. Det samme gjelder dersom formannskapet ønsker å avvikle ansettelsesforholdet. Tallene for 2011 er ikke sammenlignbare da pensjonskostnaden ikke er inkludert. For er pensjonskostnaden inkludert for rådmann og ordfører med henholdsvis TNOK 293 og 276. NOK 1000 Tekst 2011 Ytelser til revisor Årsregnskap Eidsvoll kommune

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer