Sak Vedlegg 3. Sluttrapport: LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 12-08 Vedlegg 3. Sluttrapport: LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK"

Transkript

1 Sak Vedlegg 3 : LIVSFASEPLANLEGGING MED FOKUS PÅ SENIORPOLITIKK

2 Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål/målgruppe 3. Styring og organisering 4. Hvorfor seniorpolitikk? 5. Økonomi 6. Tiltak og erfaringer 7. Verktøykasse 8. Implementering 9. Evaluering 10. Sammendrag av prosessen Vedlegg: Sammendrag av FAFO-rapport Aldersstatistikk fra KLP 2

3 1 Strategisk forankring Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er videreført for perioden og stiller krav til virksomhetene om å sette seg mål på alle 3 delmålene i avtalen. Alle foretakene i Helse Midt-Norge har videreført IA-avtalen. Delmål 3 i IA-avtalen øke den gjennomsnittlige avgangsalderen Nasjonalt nivå: Øke forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år med minimum 6 mnd for perioden Virksomhetsnivå: Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå i det daglige HMS-arbeid og i personalpolitikken. Arbeide for å forhindre for tidlig avgang i omstillingsprosesser. Vurdere mulige insentiver for å utsette avgang til frivillige pensjonsordninger, og stimulere til og legge til rette for å forlenge yrkeskarrieren. Det skal settes aktivitetsmål for dette arbeidet. I tillegg har styret for Helse Midt-Norge RHF i sak 75/07 - Helse Midt-Norge sykefravær og arbeidsmiljøutvikling, pkt 4, 1.setning, gjort følgende vedtak: Styret ber om at administrerende direktør i løpet av høsten kommer tilbake med et forslag til en helhetlig HR-strategi for Helse Midt-Norge med en handlingsplan for personalpolitiske tiltak på kort og lang sikt. 2 Mål Det er et krav til IA-virksomheter å ha et livsfaseperspektiv som skal inngå i det daglige HMS-arbeidet og i personalpolitikken. Som en personalpolitisk plattform i et livsfaseperspektiv settes stikkordene ansvar dialog fleksibilitet. Overordnet mål: Gjennom ansvar og dialog finner vi fleksible og individuelle løsninger. Resultatmål: 1. Heve den reelle pensjoneringsalderen med 6 måneder for perioden med utgangspunkt i tallene pr Utarbeide en handlingsplan med tiltak som sikrer at yrkeskarrieren forlenges og virksomheten får beholde viktig erfaring og kompetanse lengst mulig. 3

4 Målgruppe: Ansatte: 55+ Vi har ikke endelig konkludert i forhold til alder på målgruppen. I forhold til tiltaket med å gjennomføre samtaler for senkarriære, har vi imidlertid tilrådd at dette må gjennomføres ved Styring og organisering Arbeidet skal gjennomføres i regi av Helse Midt-Norge RHF med HR-direktør som prosjekteier og personalsjefforum som styringsgruppe. Arbeidet skal legges opp slik at det blir godt forankret i toppledelsen i RHF et og HF ene. Prosjekteier: HR-direktør Sveinung Aune Styringsgruppe: Personalsjefforum Prosjektgruppe: 1 HMS/personalrådgiver fra HNT, St.Olav, HNR, HS Prosjektgruppen har slik sammensetning: Sosionom Anny Klausen, Arbeidsmiljøseksjonen, St. Olavs Hospital. Personalrådgiver Helen Pedersen, Helse Nord-Trøndelag Personalrådgiver Trude Fjærli Giskås, Helse Sunnmøre HMS-koordinator/Personalrådgiver Paula Næss Skår, Helse Nordmøre og Romsdal Prosjektleder Rådgiver Mariann Bjølverud, KLP (deltok i et to-dagers arbeidsmøte) Tillitsvalgtes og verneombuds har ikke deltatt i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ber om bistand fra en økonom i forbindelse med en del økonomiske analyser. 4

5 4 Hvorfor seniorpolitikk? Det er flere viktige begrunnelser for å ha en personalpolitikk som tar høyde for å gjøre tilpasninger ut fra hvilken fase I livet den enkelte er. Tilpasningene må skje ut fra et meldt behov for tilrettelegging fra den enkelte arbeidstaker. Det å ha en god personalpolitikk i et livsfaseperspektiv i denne sammenhengen med fokus på seniorgruppen - er lønnsomt ut fra flere viktige begrunnelser. Kompetansebegrunnelse; i en tid med stramt arbeidsmarked og økende gjennomsnittsalder i personalet er det viktig å ta godt vare på verdifull kompetanse. Dette fordi: - det gir viktig kompetanseoverføring - veiledning/mentor bruke målgruppen bevisst i et veiledningsopplegg til ansatte i yngre aldersgruppe - leder har et ansvar for å synliggjøre at kompetansen til eldre arbeidstakere er verdifull - bevisst jobbing med holdninger om at alle aldersgrupper er like verdifulle - oppdatere kompetanse fram til avgang legge til rette for at seniorer får tilstrekkelig opplæring for bruk av for eksempel utstyr - jobbrotasjon skaper trygghet til å gå inn i nye oppgaver. Yngre skifter oftere. oppmuntre til at også eldre arbeidstakere skifter jobb - åpenhet om utfordringer og hvilken kompetanse som det er behov for å utvikle og endres Personalpolitisk begrunnelse; ved å opparbeide seg et godt renommé for god personalpolitikk også for eldre arbeidstakere, vil arbeidsplassen bli attraktiv og gi god arbeidsmotivasjon og lyst til å arbeide videre også etter fylte 62 år. I den sammenheng er det viktig å: - ha gode opplegg for medarbeidersamtaler der noen spørsmål omhandler hva som skal til for å være i arbeid til oppnådd aldersgrense for stillingen - ha en politikk for å kunne ha midlertidig arbeidsavtaler etter oppnådd aldersgrense. - motivere medarbeidere gjennom hele ansettelsesperioden - satse på lederopplæring og holdningskapende arbeid - arbeidstid og produksjonsplanlegging Arbeidsmiljøpolitsk begrunnelse positiv betydning for arbeidsmiljøet at alle aldergrupper er representert Samfunnspolitisk begrunnelse; helseforetakene er store offentlige arbeidsplasser og som IA-virksomhet har vi et samfunnsansvar for å bidra til å inkludere eldre arbeidstakere i arbeidslivet og motvirke utstøtning. - Økende gjennomsnittsalder og eldre arbeidstakere med viktig kompetanse - Vi lever lenger med større behov for omsorg i flere livsfaser 5

6 Økonomisk begrunnelse; vi har en forpliktelse til å arbeide for å redusere både samfunnets og sykehusets pensjonsutgifter. Dette for at mest mulig av bevilgede midler går til pasientbehandling. 5 Økonomi I tråd med overordna mål for dette prosjektet, er det viktig å ha en økonomisk ramme for å iverksette tiltak som arbeidstaker/arbeidsgiver gjennom dialog og felles ansvar kommer fram til lar seg gjennomføre. St. Olavs Hospital har til utprøving et prosjekt Livsfaseorientert personalpolitikk i et seniorperspektiv. Der er det satt en økonomisk ramme for tiltakene som blir iverksatt på kr ,- (eksklusiv arbeidsgiveravgift) brutto pr. medarbeider innen målgruppen. Utprøving av prosjektet ved St. Olavs Hospital er interessant, men har ikke kommet så langt at vi presentere erfaringer ennå. Etter en drøfting i personalsjefmøte underveis i arbeidet, ble det gitt tilbakemelding til arbeidsgruppen om å tenke annerledes i forhold til å sette slik økonomisk ramme for tiltakene. Vi ser det som en reell fare at prinsippet kan føre til en oppfatning av at dette er en rettighet for alle i målgruppen. Vi forslår at det blir jobbet ut fra prinsippet om individuell vurdering, og at løsninger blir funnet uten at dette skal utløse en bestemt sum. Kostnader ved drifting av prosjektet - Lønnsutgifter til prosjektleder - Informasjonstiltak/implementering - Opplæring av ledere - Andre driftsutgifter Kostnadene ved å drive de tiltakene som blir valgt, kommer i tillegg. Gruppen er innforstått med at flere av tiltakene som blir foreslått i kapittel 7 Verktøykasse har en kostnadsramme. Vi har ikke valgt å prioritere en kostnadsanalyse på dette og heller ikke bearbeiding av aldersstatistikker fra KLP (se eget vedlegg). Sistnevnte statistikker et godt styringsverktøy med tanke på å framskrive data. Økonomiske og regnskapsmessige utfordringer ved AFP (hentet fra KLP) Det er viktig å være klar over at det er forskjell på pensjonskostnadene som føres i foretakets regnskap og den pensjonspremien som innbetales løpende til KLP. Innbetalingene av pensjonspremie skal sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig med likvide midler i pensjonsordningen til å finansiere fremtidige pensjonsutbetalinger. Premien kan variere fra år til år, blant annet avhengig av størrelsen på årets lønnsoppgjør, oppnådd avkastning på tidligere innbetalte midler og lignende. Regnskapsføringen av pensjonskostnadene skjer etter en egen regnskapsstandard (NRS nr 6) som skal sikre at kostnadene forbundet med opptjening av pensjon fordeles jevnt over de årene pensjonen opptjenes, og baserer seg på en rekke langsiktige forutsetninger. 6

7 Pensjonskostnadene for det enkelte år fastsettes i en aktuarberegning som utarbeides av KLP. Aktuarberegningen baserer seg på en rekke forutsetninger angående forventet gjennomsnittlig levealder, uførhet, giftemålstilbøyelighet, forventet fremtidig uttak av AFP, fremtidig lønnsvekst, langsiktig rente etc. Ved fastsettelse av disse forutsetningene sees alle helseforetakene i Norge, som er med i pensjonsordningen i KLP, under ett. Dette innebærer at det benyttes samme forutsetninger for alle helseforetak, uavhengig av om de faktiske forhold kan variere fra foretak til foretak. Ovenstående gjelder også forutsetningen om fremtidig uttak av AFP, og innebærer at foretakets faktiske uttak av AFP ikke gir noen direkte virkning på foretakets pensjonskostnader. Selv om foretaket klarer å redusere AFP utbetalingene kommende år, vil dette på kort sikt gi liten til ingen virkning på pensjonskostnadene (fordi disse baserer seg på forutsetninger for landsgjennomsnittet ). Dette betyr igjen at kostnadene forbundet med å drive seniorpolitikk ikke vil kunne finansierers av lavere pensjonskostnad, men må finansieres på annet vis. 6 Tiltak og erfaringer Gruppen vil i det videre arbeidet jobbe med å utarbeide en form for verktøykasse/idébank med eksempel på hva tiltak det er snakk om. Det blir viktig å presisere at slik verktøykasse ikke er uttømmende og at det er rom for å finne andre løsninger. Ulike eksempel på tiltak blir hentet ut fra organisasjoner/bedrifter som har starta opp med prosjekt. Vi vil gi en presentasjon av en rapport fra FAFO Noen år til. Rapporten er basert på erfaringer fra 6 kommuner, i hovedsak fra helse- og omsorgssektoren. Erfaringer herfra kan være relevante, da ingen helseforetak har kommet så langt i evaluering av tiltak og erfaringer. Et sammendrag av denne rapporten følger vedlagt. De mest brukte tiltakene er i følge FAFO-rapporten og andre helseforetak som følger: - Ekstra fri med lønn - Bonus eller lønnsøkning - Tilretteleggingstiltak - Holdningsskapende tiltak blant ledere og ansatte. - Lederopplæring og gjennomføring av seniorsamtaler Alle tiltakene har til hensikt å se de positive sidene ved å beholde eldre arbeidstakere. Erfaringene viser at kommunene og helseforetakene benytter generelle økonomiske tiltak som gjelder for alle over en viss alder og mer individuelt tilpassa hver enkelt ansatt. 7

8 7 Verktøykasse Personalpolitiske tiltak Vi ser viktigheten av å drive et forebyggende arbeid i alle livsfaser, da vi tror dette vil ha en positiv effekt også på reduksjon av antall uføre. Vi har ikke foreslått noen kostnadskrevende tiltak for denne gruppen på grunn av den økonomiske situasjonen. Vi har tatt utgangspunkt i erfaringer fra helseforetak og kommuner og foreslår følgende tiltak. Informasjon om seniorpolitikk via Personalweb All relevant informasjon om seniorpolitikk legges ut på eget område om seniorpolitikk knyttet opp mot foretakets personalpolitiske retningslinjer. Dette vil være nyttig informasjon både om og for seniorer. Her vil man etter hvert finne informasjon om; - seniorpolitikk - Seniorforskning /statistikker om seniorpolitikk - Pensjonsforberedende kurs i regi av NAV, KLP og andre eksterne samarbeidspartnere - Seminarer og informasjonsmøter for ledere og ansatte Rekrutteringstiltak Det kan være nyttig å tenke gjennom hvilken aldersfordeling avdelingen ønsker å ha blant ansatte. En jevn alders- og kjønnsfordeling skaper et godt arbeidsmiljø, og det bør tilstrebes å holde aldersnøytrale rekrutteringsprosesser. Pensjonister som ressurs Antallet eldre i samfunnet øker, og andelen yrkesaktive synker. Mange som når pensjonsalder har både lyst og mulighet til å jobbe i redusert stilling i kombinasjon med deltidspensjon. Denne typen fleksibilitet er positiv både for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet. Arbeidstakeren får også mulighet til å holde sosial kontakt med sine tidligere kollegaer, og arbeidsstedet vil kunne dra nytte av en kvalifisert arbeidstaker som ikke trenger noen utstrakt form for opplæring. Lederopplæring samt holdningsskapende arbeid Det er fortsatt mange myter omkring eldre arbeidstakere i arbeidslivet. Noen av dem sier at seniorer er trege å lære, lite omstillingsdyktige, mindre produktive og har høyt fravær. Forskning og studier viser at dette ikke stemmer. Det er derfor nødvendig å drive holdningsskapende arbeid med sikte på å bryte ned myter om eldre arbeidstakere. Her har alle et ansvar, men kanskje spesielt er det et lederansvar. Dette handler i stor grad om kommunikasjon på arbeidsplassen. For å skolere lederne er det viktig med retningslinjer og rutiner for oppfølging av dette ansvaret. Lederopplæring i forhold til seniorpolitikk kan legges inn i obligatorisk opplæring for ledere eller som egne opplæringsmoduler. 8

9 Utviklingssamtaler/senkarriere Årlige medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler skal gjennomføres på alle nivå. Disse samtalene skal fra 55+ har fokus på senkarriere. Avhengig av yrkesgruppe og reell pensjonsalder, skal leder gjøre en vurdering av når det skal fokuseres på senkarrieren. Det utarbeides nye retningslinjer og veileder for hvordan en utviklingssamtale skal gjennomføres. Leder og medarbeider skal sammen utarbeide en plan for videre yrkeskarriere. Denne følges opp i neste års utviklingssamtale. Kompetanseoverføring Mentor- fadder og veiledningsordninger er en måte å bruke seniors kompetanse og erfaring til fordel for foretaket. En erfaren medarbeider kan fungere som rådgiver og samtalepartner for nye medarbeidere/studenter. Senioren får jobbe med utviklende oppgaver og avdelingen får dra nytte av den erfaring og kompetanse som seniorer innehar. Kompetansehevende tiltak, fadder og veiledningsordninger bør også være tema på utviklingssamtalen Sluttsamtale En sluttsamtale kan være nyttig i forhold til læring for helseforetaket. Vi er usikre på hvor ansvaret skal ligge for gjennomføring og oppfølging av disse. Kompetansehevende tiltak Kurs Kurs som er til nytte for arbeidsgiver og relevante for den ansatte. Eksempelvis, hovedårsaken til førtidspensjon er fortsatt frykt for ikke å mestre nye IKT-verktøy. For alle yrkesgrupper i foretakssammenheng er IKT-verktøy en forutsetning for å utføre arbeidet. (Kvinne og barnsenteret, St. Olavs har gjennomført en tilpasset IKTopplæring for alle ansatte, ut fra den enkeltes forutsetninger e-borger ) Hospitering Kompetanseutveksling mellom aktørene både internt og eksternt. Eksempel: aktivt bruk av IA-plasser. Videreutdanning Alder alene er ingen grunn for å ikke ta med eldre arbeidstakere i kompetanseplanleggingen. Jobbytte Legge til rette for konkret bytte av jobber mellom to ansatte. Individuelle tiltak Vi forutsetter at alle tiltak skal vurderes individuelt, skriftliggjøres, tidfestes og evalueres. Jobbrotasjon 9

10 Tilrettelegging av arbeidssituasjonen. (turnus/arbeidstid, arbeidsoppgaver/ansvar) Delvis AFP. Graden avtales med arbeidsgiver. 80 % jobb og 100 % lønn. Vi anbefaler delvis AFP framfor denne muligheten, med mindre det foreligger helt spesielle kompetansebehov Ikke pensjonsgivende engangsutbetalinger. Utbetales etter utløp av tidsfestet avtale. Ekstra feriefritid. Dette er et egnet generelt tiltak. For eksempel: For hvert år etter 62 år økes antall fridager. Avdelingsvise/enhetsvise tiltak - Gi tilskudd til avdelinger/enheter som tilrettelegger og beholder arbeidstakere over 62 år. 8 Implementering En forutsetning for å lykkes med dette arbeidet er at det forankres i ledelsen inkl. RHF styret og styrene i alle foretakene. Disse har videre ansvar for at det avsettes nødvendige ressurser for å iverksette, drive og evaluere dette prosjektet for å nå de fastsatte målene. Vi har stor tro på at det kan hentes ut en ikke ubetydelig gevinst på sikt. Vi anbefaler en prøveperiode på minimum 2 år. Plan for informasjon til alle ledere og ansatte må utarbeides. Informasjon til ledere kan skje ved informasjonsmøte ute på enhetene/avdelingene/klinikkene. Informasjon til alle ansatte kan skje ved allmøte, brosjyrer, intranett. Ledere må få klare retningslinjer/verktøy/maler for å etablere individuelle avtaler om tiltak. Vi anbefaler at samme verktøy som blir brukt i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, også skal brukes i denne sammenhengen. Seniorpolitikken må tas inn som en del av annen løpende lederopplæring i helseforetakene. Mer konkrete opplegg for dette må personalsjefforumet jobbe videre med. Alle helseforetakene har maler for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Vi anbefaler at spørsmål i tilknytning til senkarriere blir tatt inn i denne malen i forhold til gruppen ansatte

11 9 Evaluering Vi forslår at allerede etablerte lederforum ved hvert helseforetak blir brukt som ressursgrupper for å hente ut de erfaringer vi gjør oss med de tiltakene i forhold til vedtatt seniorpolitikk. Tilsvarende grupper foreslås for tillitsvalgte og verneombud for å sikre forankring og erfaringsutveksling. Det hadde vært hensiktsmessig å hente ut erfaringer fra seniorene. Dette kan gjøres ved at en forespør 5 til 10 personer i aldergruppen 58 til 67 år. Personalenhetene i helseforetakene må ha ansvar for å sette opp statistikker som viser hvilke type tiltak som blir tatt i bruk. Disse statistikkene må bygge på innsendt rapporter fra enhetene/klinikkene. 10 Sammendrag av prosessen Prosjektgruppen som har arbeidet ut denne sluttrapporten har fungert svært godt. Vi har møttes totalt 3 ganger. Siste møtet gikk over 2 dager. KLP v/mariann Killi Bjølverud ble invitert til å delta på det siste møtet i prosjektgruppen. Dette opplevdes som svært nyttig i forhold til sluttproduktet. Hele prosjektet hadde en dårlig start. En av grunnene var et for uklart mandat og at det ikke var tettere dialog mellom prosjektgruppen og oppdragsgiver i forkant av arbeidet og underveis i prosessen. Det hadde vært et langt bedre utgangspunkt om prosjektoppdraget hadde vært gjennomarbeidet fra oppdragsgiver og ikke slik som skjedde i dette tilfelle, at prosjektgruppen selv utformet et prosjektoppdraget. I dette oppdraget ble det bedt om at gruppen ble utvidet med en person med økonomikompetanse. Dette ble ikke tatt til følge. en inneholder derfor ikke nødvendige kostnadsanalyser. Dette arbeidet må gjøres i ettertid. 11

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital

Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital Anne Inga Hilsen, 25.10.2012 www.afi.no Hva skulle vi finne ut? 8 Evaluere seniorpolitikken gjennom effektdata og engasjere seniorene

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300284-55 271 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 114-2006/3

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Seniorpolitisk plan for Helse Nord-Trøndelag HF

Seniorpolitisk plan for Helse Nord-Trøndelag HF UT Seniorpolitisk plan for Helse Nord-Trøndelag HF Gjeldende for perioden 2014-2016 Seniorpolitisk plan for Helse Nord-Trøndelag HF 2014-2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Bakgrunn

Detaljer

LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF

LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF Sunnaas sykehus HF (SunHF) har fokus på utvikling av en livsfaseorientert personalpolitikk med spesielt fokus på seniorer. Å tilby tilpassede tiltak

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE VEDLEGG 2 SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE F O R S L A G Til behandling i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret i september 2006. Ås kommune skal praktisere en livsfasetilpasset

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041. Forslag til innstilling: Saksframlegg TILTAK FOR SENIORANSATTE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/07041 Forslag til innstilling: 1. I perioden 01.07.2005 til 30.06.2007 iverksettes en forsøksordning for ansatte over 62 år i

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

PILOTPROSJEKT FOR SENIORPOLITIKK 2007-2009

PILOTPROSJEKT FOR SENIORPOLITIKK 2007-2009 Styresaknr. 5/07 REF: 2006/000142 PILOTPROSJEKT FOR SENIORPOLITIKK 2007-2009 Saksbehandler: Kerstin Thoresen,Anita F. Mentzoni Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Vedlegg 1- Forklaring til tabell Vedlegg

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Seniorpolitikk i Helse Nord forslag, oppfølging av styresak 40-2012

Seniorpolitikk i Helse Nord forslag, oppfølging av styresak 40-2012 Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anita F. Mentzoni, 75 51 29 70 Bodø, 14.3.2014 Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord forslag, oppfølging av styresak 40-2012 Bakgrunn Styret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-15/9767-2 58435/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 EVALUERING

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004.

Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004. Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004. Statusbeskrivelse/bakgrunn. Av bispedømmets totalt 131 ansatte prester i faste stillinger er det pr. 1

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Seniorpolitiske tiltak.

Seniorpolitiske tiltak. Seniorpolitiske tiltak. Underprosjekt under kommunens livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk Fase 1: Forprosjekt. Fagrapport Seniorpolitikk i Malvik kommune 2009 2 1.0 SAMMENDRAG 2.0 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Styresaknr. 10/06 REF: 2006/000142

Styresaknr. 10/06 REF: 2006/000142 Styresaknr. 10/06 REF: 2006/000142 SENIORPOLITIKK Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Rapport- Seniorpolitikk for Nordlandssykehuset HF 2. Referat fra drøftingsmøte 14.03.06

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak Tiltak for å redusere sykefraværet Gravid og i arbeid Seniortiltak Gravid og i arbeid i Nøtterøy kommune 1310 Hvorfor tiltak? Lederforum Bolkesjø våren 2007 ønsker å øke nærværet blant gravide Omfang,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk hvordan finne de gode løsningene?

Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk hvordan finne de gode løsningene? Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk hvordan finne de gode løsningene? Trude Furunes, Ph.D Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger uis.no 13.01.2015 Inkluderende arbeidsliv «best i klassen» konferanse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Forslag til NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv legges frem for AMU til behandling.

Forslag til NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv legges frem for AMU til behandling. 1 av 2 HMS-avdelingen Dato Referanse AMU-sak 37/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Personalavdelingen/HMS-avdelingen Signatur: NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv NTNU inngikk i 2003 samarbeidsavtale

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

Livsfasetilpasset personalarbeid. Seniorpolitiske tiltak i Notodden kommune. November 2008

Livsfasetilpasset personalarbeid. Seniorpolitiske tiltak i Notodden kommune. November 2008 E Livsfasetilpasset personalarbeid Seniorpolitiske tiltak i Notodden kommune November 2008 Innhold : Innhold :... 2 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Arbeidsprosess... 3 2 Livsfasetilpasset personalarbeid

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer