Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015"

Transkript

1 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00 Fagforedrag ved Harald Volden, NMBU Bærekraftig melkeproduksjon basert på norske ressurser. Hvordan oppnå bærekraftig melkeproduksjon til beste for både fòrkornprodusent og melkeprodusent. Kl. 19:00 Årsmøtet starter Saksliste med årsmøtepapirer blir sendt ut onsdag 4. mars pr. e-post. Dette blir også lagt ut på vår hjemmeside. De som ikke har e-post får dette tilsendt pr. brevpost. Velkommen! Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets beretning og revidert regnskap 2014 (s. 2 og 17) 4. Fastsette kontingent for 2015 (s. 21) 5. Framleggelse av arbeidsplan og budsjett 2015 (s. 20) Orientering om framtidig struktur av NLR SørØst (s. 21) 6. Valg i henhold til vedtektene (s. 31) 7. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte (s. 31) Styret i NLR SørØst 2014 Møt opp og si din mening om mulige sammenslutninger av rådgivingsenheter! 1

2 Årsberetning ADMINISTRATIV AKTIVITET Årsmøtet Årsmøtet i Norsk landbruksrådgiving SørØst ble avholdt på Bøndernes Hus i Råde, onsdag 12. mars I forkant av møtet holdt Oskar Puschman fra Skog og Landskap, et fantastisk foredrag med tema «Norsk landskap i endring, og overvåking av jordbrukets kulturlandskap». Etter foredraget ble det servert jubileumskake og kaffe, for å markere at NLR SørØst var 10 år i Det møtte fram 27 stemmeberettigede medlemmer og 5 medarbeidere på møtet. Møteleder Heidi Kirkeby ledet møte gjennom ordinære årsmøtesaker, og Ole Morten Furuseth fra valgkomiteen ledet valget. Styret Svein Stubberud, Vestby Arnstein Vold, Halden Stina Mehus, Drøbak Anne Kristin Syverstad, Degernes Hans Gaffke, Rygge 2 leder nestleder ansattes representant 1. vara Jens Petter Otterstad, Rygge møtende 2. vara Svend Østby, Ski 3. vara Jens Anders Bolstad, Trøgstad Vara Inga Holt, Askim ansattes vararepr. Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 68 bokførte saker i Første vararepresentant har vært møtende. Styret har hatt stor aktivitet og behandlet et stort antall saker i Sammen med medarbeiderne i SørØst har styret deltatt på en 2-dagers samling også i Salg av tjenester og produkter stod på agendaen på nye Støtvig Hotel. Samlingen resulterte i en samlet oversikt over produkter og tjenester i SørØst, som ble offentliggjort på årsmøtet i mars. Oppstart av økonomirådgiving i SørØst har kommet godt i gang i 2014, etter ansettelse av to 50 % stillinger siste halvdel av De tilbyr flere produkter og tjenester innen økonomi, og har arrangert flere kurs. Etterspørselen etter denne rådgivingen er stigende. Styret har brukt mye tid på økonomistyring av enheten En av økonomirådgiverne er engasjert i administrasjonen med regnskapsføring, fakturering og ikke minst innkreving av utestående beløp. Dette har medført et mindre tap for enheten. Styret var representert på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen med 3 deltagere. Forslag om ny organisasjonsstruktur på grunn av press fra

3 avtalepartene, preget årsmøtet dette året. Arbeidet med implementering av Landbrukets HMS-tjeneste, ble også debattert på årsmøtet. Bjørn Mathisen fra Borkenes ble gjenvalgt som styreleder og representanten fra vårt område, Hans Kristian Raanaas fra Frogn ble gjenvalgt for 2 nye år i styret. Styreleder og daglig leder har sammen deltatt på landssamling for styreledere og daglige ledere på Kursuka på Gardermoen i NLR-regi. Styreleder har også deltatt på ledersamling i Akershus Bondelag, og nestleder Arnstein Vold har deltatt på tilsvarende samling i Østfold Bondelag. Daglig leder har deltatt på daglig leder-samlinger i regi av NLR sentralt. Valgkomité Halstein Lundeby, Eidsberg Elin Slette, Enebakk Hans Otto Ødegård, Rakkestad Are Holmen, Råde Per Øyvind Mo, Halden vara: Erling Mysen, Eidsberg vara: Svein Bjerke, Ås vara: Jürgen Høie, Rakkestad vara: Petter Ørmen, Rygge vara: Ole R. Amundsen, Halden Valgkomitéen har hatt 3 møter i forbindelse med innstilling til årsmøtet Leder av valgkomité til årsmøtet 2015 er Halstein Lundeby, Eidsberg. Produksjonsteam, medlemsvalgte Team jordbruksvekster, leder Bjørn Inge Rostad Tor Slette, Enebakk korn og gras Runar Kopperud, Rakkestad korn og frø Svein Holsen, Frogn korn Ottar Weel, Torsnes korn og gris Team økologisk landbruk, leder Hans Gaffke Erik Sørli, Skjeberg korn, frø og egg Per Boe Guren, Rygge grønnsaker og poteter (korn) Anders Smaadahl, Aremark korn og grovfôr Team grønnsaker og poteter, leder Hilde Marie Saastad Svend Østby, Ski grønnsaker, også økologisk Hans Forsethlund, Råde tidligpotet Berit Ullestad, Rygge grønnsaker og poteter Roy Hasle, Rygge grønnsaker Andre team 2014 Team landbruksbygg, leder Knut Berg Team miljø, leder Inga Holt Team økonomi, Ole Henrik Lauritzen Revisor BDO avdeling Moss 3

4 Medarbeidere Tor Anton Guren Daglig leder, rådgiver potet Anders Gjerlaug Rådgiver grovfôr, 80 % Hans Gaffke Rådgiver økologisk landbruk, 60 % stilling Hilde Marie Saastad Rådgiver grønnsaker, 50 % Unni Røed Rådgiver korn og miljø Inga Holt Rådgiver korn og miljø Trond Gunnarstorp Rådgiver korn og miljø Bjørn Inge Rostad Rådgiver korn og miljø Knut Berg Rådgiver landbruksbygg Kjell Sukkehagen Rådgiver landbruksbygg Karianne K. Kullerud Rådgiver økonomi og administrasjon, 60 % Ole Henrik Lauritzen Rådgiver økonomi, 50 % Ninni A. Christiansen Forsøkstekniker, grønnsaker og poteter Øyvind Akselsen Forsøkstekniker, jordbruksvekster Rune Karlsen Forsøksassistent, grønnsaker, poteter Våre faste medarbeidere har arbeidet 9,8 rådgiverårsverk og 3,0 tekniker/ assistentårsverk, til sammen 12,8 årsverk i Dette er 0,4 årsverk mer enn i Øyvind Arnesen, Karl Mindrebøe, Lars Jørgen Rostad, Helge Halvorsrud, Elias G. Meyer og Marte Ramberg har vært engasjert på deltid i Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har vært 3,1 % sykefravær blant de ansatte. 9 medarbeiderne har ikke hatt sykefravær i 2014 og 2 har bare vært syk 1 dag. Virksomheten har ikke medført risiko for det ytre miljøet og HMS-arbeidet er ivaretatt. Medlemmer Antall medlemmer pr var hovedmedlemmer, 62 generasjonsmedlemmer, 4 æresmedlemmer og 42 støttemedlemmer. SørØst har fått 36 nye hovedmedlemmer og har hatt 58 utmeldinger i Den vesentlige årsak er bortleie eller overdragelse til ny generasjon. Av støttemedlemmer har vi fått en reduksjon på 4 i Hovedmedlemmene representerer et areal på dekar i Ved fakturering av kontingent fordeler arealene seg med dekar korn, frø, oljevekster, dekar grovfôr, dekar poteter og dekar grønnsaker. Driftsresultat Resultatregnskap for 2014 viser et overskudd på kr ,-. Det er da avsatt kr ,- til nyanskaffelser, investeringsfond og sosiale tiltak for medarbeiderne. Medarbeiderne og administrasjonen har sørget for god økonomistyring gjennom året. Høy aktivitet har sørget for økende inntekter i forhold til budsjett i Egenkapital Enhetens egenkapital blir kr ,- etter overskuddet i Egenkapitalen 4

5 tilsvarer personalkostnader for et halvt år i SørØst iberegnet avsatte feriepenger fra året før. Teknisk utstyr Norsk Landbruksrådgiving SørØst er godt skodd med teknisk utstyr. Det er i 2014 utført et normalt vedlikehold av vårt tekniske utstyr. Kontorer SørØst har bemannet følgende kontorer i 2014: Øsaker 4 personer Huggenes 9 personer Holstad 1 person Solhuset 1 person Rakkestad Inntil 1 dag pr uke i vinterhalvåret ved behov. 2. FAGLIG AKTIVITET Den faglige aktiviteten foregår nå ved teamarbeid for 5. året, og den aktiviteten refereres under på teamnivå. For å presentere et sammendrag for 2014, kan det nevnes at vi utførte 112 ruteforsøk og 8 større sortsobservasjoner og avlingskontroller, totalt 120 felt i av feltene var utført med 2 eller flere gjentak. Forsøksfeltene blir også i år gitt ut i egen forsøksmelding. Det er arbeidet med totalt 31 prosjekter av større eller mindre omfang. Det er gjennomført 51 arrangementer for medlemmer, og våre medarbeidere har vært på totalt 176 medlemsbesøk inkl. gratis førsteråd og rådgivingsavtaler i økologisk landbruk. Medarbeiderne har deltatt på 99 forskjellige arrangementer for kompetanseheving og hatt foredrag på 29 av disse. Det er tatt ut jordprøver for 55 grunneiere og lagd 454 gjødselplaner. Innen teknisk rådgiving er det lagd planer for 54 landbruksbygg. Tekniske miljøtiltak er overført fra team Landbruksbygg til Team miljø. Det ble i 2014 laget 5 rene miljøplaner og 27 planer på hydrotekniske tiltak og dreneringsplaner. Av annen tverrfaglig aktivitet er det utført funksjonstest på 52 åkersprøyter i Av større kurs er det arrangert to oppdateringskurs for plantevernsertifikat for 28 produsenter, i tillegg til at vi har undervist på tre oppdateringskurs i regi av Studieforbundet for næring og samfunn. Informasjon Vi startet en ny utsending i 2014, SørØst-nytt, som er en elektronisk utsending hver 14. dag. De som ikke har e-post, ca 50 medlemmer, fikk denne utsendingen pr. brevpost. I vekstsesongen ble SørØst-nytt erstattet med våre produksjonsfaglige Vekstnytt som kom ut hver uke. Vi hadde totalt 17 utsendinger av SørØst-nytt i Nytt i 2014 var også Felles medlemsblad i papirform, sammen med 6 andre enheter. Dette bladet ble utsendt 4 ganger i Både SørØst-nytt og Felles medlemsblad ble godt mottatt i Vår hjemmeside på internett har vært under bearbeiding i 2014 grunnet sentrale oppdateringer, og har ikke vært oppdatert lika bra av den grunn. 5

6 Team jordbruksvekster Team og utvalg Teamet består av: Bjørn Inge Rostad (leder), Unni Røed, Trond Gunnarstorp, Inga Holt, Øyvind Akselsen og Anders Gjerlaug. Tillitsvalgte: Svein Holsen, Frogn, Runar Kopperud, Rakkestad, Tor Slette, Enebakk og Ottar Weel, Torsnes. Bjørn Inge er med i prosjektgruppa proteinvekster. Bjørn Inge er med i kulturgruppe korn i forbindelse med utvikling av varslingsmodellen VIPS. Bjørn Inge er også med i Fagforum korn. Anders leder en uoffisiell faggruppe med utvalgte grovfôrbønder blant våre medlemmer, dette har blitt gjort for å få sterkere styringssignaler på hva grovfôrrådgiveren bør jobbe med og hva som forventes av de. Inga har vært medlem av Landbruksgruppa i Haldenvassdragets miljøprosjekt og i Glomma Sør. Unni sitter i Temagruppe landbruk i PURA. Prosjekter - NLR SørØst er med i et Proteinvekstprosjekt sammen med NLR Viken og Romerike LR. Det legges vekt på plantevern innen proteinvekster. - NLR SørØst er sammen med Romerike LR med i prosjektet «Kartlegging av N- mineralisering». Dette ble startet i 2011 av Bioforsk Øst Apelsvoll med finansiering fra SLF. NLR SørØst og Romerike LR har hatt 4 felt hver, det er har tatt ut jordprøver og planteprøver. Fra 2013 har vi benyttet en håndholdt N- sensor fra Yara. Dette gir oss svar på jordas evne til å forsyne plantene med nitrogen. Tanken med prosjektet er at en kan bruke resultatene for å gi informasjon om gjødselbehov og når plantene tar opp nitrogenet. - NLR SørØst er prosjektansvarlig i «Nye kornprodukter basert på innovative møllefraksjoner fra norsk dyrket nakenbygg». Prosjektet er i regi av Norsk Matbygg. Vi har hatt 4 dyrkingstekniske forsøk med nakenbygg i NLR SørØst har i oppdrag fra Østfoldkorn hatt et prosjekt «Kartlegging av innhold og variasjon av mykotoksiner innen skifter og registreringer av effekt fra sprøyting». Her har vi hatt en mengde sprøytevinduer fordelt geografisk på et skifte. - NLR SørØst har i samarbeid med NLR Viken startet opp et prosjekt «Bruk av rybs som fangplante for glansbiller». Prosjektet gikk ut på å så et sådrag med rybs i kanten for å bruke det som fangplanter for glansbiller. Målet var å redusere angrepet av glansbille innover i rapsåkeren. - NLR SørØst er med i AGROPRO prosjektet. Målet er å undersøke muligheter og begrensninger for at agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig 6

7 matproduksjon i Norge. Sandaker gård i Eidsberg er demonstrasjonsgård i vårt område. Her er det anlagt forsøk til bruk på markdager. - På oppdrag fra Bioforsk, har vi tatt en rekke avlingskontroller i forbindelse med jordanalyse og masseforflytting langs den nye E18 traséen Kråkstad - Ås og på Dehli jordet i Vestby. - De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund er videreført med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Østfold og Bioforsk. - Det har også dette året vært en omfattende aktivitet i VIPS-prosjektet; både med ugras- og soppmodellen. - Teamet er og med i et «Jordpakkingsprosjekt» sammen med Bioforsk Øst Apelsvoll, UMB og Universitetet i Kiel. I den forbindelse ble det anlagt et omfattende jordpakkingsforsøk på Øsaker i Teamet følger opp forsøket med avlingskontroll. - Teamet har dette året sendt inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. Feltforsøk og større observasjoner Team jordbruksvekster har arbeidet med 76 forsøk i 2014, herav 2 økologiske. 10 av disse har vært på grasvekster, 1 helgrødeforsøk og 1 sortsforsøk i mais. Teamet har og gjort en stor jobb med kartlegging av N-mineralisering i høsthvete som er et prosjekt i regi av Bioforsk Øst Apelsvoll. Teamet er medarrangør av NM i havredyrking og har gjort alt feltarbeidet for deltakerne i forsøket på Øsaker. Medlemsbesøk I tillegg til veiledning pr. telefon, har rådgiverne vært ute på 135 tilkalte gårdsbesøk i løpet av vekstsesongen. Gårdsbesøk er viktige for effektivt løse akutte vekstproblemer, og ikke minst for at rådgiverne skal kunne holde seg oppdatert i løpet av sesongen. Frønytt Trond har sammen med 5 andre rådgivere drevet rådgiving for frøavlere på Østlandet. Prosjektet er startet av Norsk Frøavlerlag og Norsk Landbruksrådgiving. Denne gruppa sender ut Frønytt en gang pr. uke i vekstsesongen til frødyrkere. Vekstnytt Det er sendt ut 25 Vekstnytt i kornvekster til våre medlemmer og samarbeidspartnere. Denne informasjonen er svært godt mottatt av våre medlemmer, og har høy prioritet i vår bestrebelse etter å komme ut med aktuell informasjon gjennom vekstsesongen. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer Foredrag på landbrukshelga. «Bedre agronomi gir bedre økonomi», Rømsk Fagmøte mais, Huggenes Autorisasjonskurs i plantevern, Huggenes Autorisasjonskurs i plantevern, Solhuset, Slitu Grendemøte, Østfoldkorn, Halden 7

8 20.03 Grendemøte, Øsaker Grendemøte, Solhuset, Slitu Grendemøte, Holstad Grendemøte, Rakkestad Sogneselskap Markvandring i høstkorn, Klemet Mostad, Degernes Markvandring i høstkorn, Casper Hoelstad, Ås Markvandring i høstkorn, Øsaker Markvandring i høstkorn, Tord og Trude Svenneby, Trøgstad Markvandring gras med Kjøttfegruppa Tyr, Øsaker Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Casper Hoelstad, Ås Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Petter Hystad, Rakkestad Markvandring ugras i vårkorn og gras, Jens Anders Bolstad, Trøgstad Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Guttorm Nygaard, Halden Markvandring i samarbeid med Norgesfôr, Vestby mølle Markvandringer ugras i vårkorn VIPS, Øsaker Markvandring i gras, Magnus Westberg, Halden Markdag oljevekster i samarbeid med FK-Agri Øsaker Markdag, Øsaker Markvandring Hvitkløverfrøeng, Hans Trygve Lund, Spydeberg Markdag mais, Sandefjord Oppsummeringsmøte-fagmøte i samarb. med Norsk havreforening, Kalnes Besøk i teamet Fagrådet har gjennom året hatt besøk fra importører og konsulenter fra ulike plantevernfirmaer i både inn- og utland. Videre har vi hatt besøk fra Bioforsk, NMBU, Graminor, Yara, Syngenta, Dupont, Bayer og Eurofins i forbindelse med feltforsøk og analysevirksomhet. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og representasjoner har medarbeiderne i teamet deltatt på i alt 49 ulike arrangement, møter og kurs i inn- og utland, herunder 25 med forberedte innlegg. På enkelte arrangement har flere fra teamet deltatt. Kursvirksomhet NLR SørØst har arrangert «Agronomiske kunnskaper for ikke-faglærte gårdbrukere». Temaer for dette kurset var; jordkultur, jordarbeiding, såing, plantevern, innhøsting, lagring og grasdyrking. Kurset ble avholdt over 4 kvelder og med en markvandring i åkeren i vekstsesongen. Samarbeidspartnere - feltforsøk Bioforsk (Apelsvoll, Løken, Kvithamar, Landvik og Plantehelse), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Institutt for jord- og miljøvitenskap, NMBU, Strand-Unikorn, Norgesfôr, Felleskjøpet Agri, Tollef Grindstad, Romerike Landbruksrådgiving, NLR Viken og Østfold Bondelag. 8

9 Team grønnsaker og potet Råd og utvalg Teamet har bestått av Hilde Marie Saastad, Tor Anton Guren, Unni Røed, Ninni A. Christiansen og Rune Karlsen. Tillitsvalgte: Svend Østby, Hans Forsethlund, Berit Ullestad og Roy Hasle. Tor A. har sittet i redaksjonsråd for tidsskriftet Gartneryrket i Prosjekter Grønnsaker - VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet gulrotflue- og kålfluetellinger og varsling av første funn av skadegjørere. - Bakteriesykdommer i løk; årsaker og tiltak. Brukerstyrt prosjekt gjennom Forskningsrådet med Berit Ullestad som prosjekteier og Berit Nordskog fra Bioforsk som prosjektleder. Samarbeid også med Gartnerhallen, NORGRO, LOG, Bama, Nordgrønt BA, Bayer, Azelis, Nordox og Norgesgrønt. - Jordskokkprosjekt. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NLR SørØst, FMLA Østfold og dyrkere. - Forlenget sesong av Norske rotvekster. Innovasjonsprosjekt eid av rotvekstdyrkerne med Roy Hasle i spissen. - Gjødsling til rotvekster. Grønn vekstmidler fra NLR i samarbeid med NLR Viken - Gjødsling for langtidslagring tur til Nederland. Grønn Vekstmidler fra NLR i samarbeid med NLR Viken - Gjødsling til frilandsagurk. Grønn vekstmidler fra NLR i samarbeid med NLR Agder - Gjødsling til industrirødbet. Grønn vekstmidler fra NLR i samarb. med NLR Agder Potet - Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere, spesielt varsling av første funn av tørråte. - Småpotet fra Østfold, nytt prosjekt fra finansiert av Fylkesmannen i Østfold for å øke produksjonen av småpotet fra Østfold, For Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har vi også i 2014 utført Graveprøver for å lage avlings- og kvalitetsprognoser som inngår i målprisvurdering for poteter utover høsten og vinteren. - For Grønt Pakkeri Øst er det arbeidet med en rådgivingsavtale som har bestått i å følge opp både pakkeri og produsenter i vekstsesongen med besøk for å øke kvaliteten. Deltagelse på møter og markdager og besøkt alle potetdyrkerne i vekstsesongen. Feltforsøk og større observasjoner Totalt 35 forsøk, derav 27 innen grønnsaker og 8 innen potet. Av disse var 13 innen 9

10 grønnsaker og 5 innen potet utført med 2 eller flere gjentak. I tillegg ble det utført 8 sortsobservasjoner innen grønnsaker. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Bioforsk Plantehelse (ugras, sopp, skadedyr, VIPS), Bioforsk Øst Landvik, Bioforsk Øst Apelsvoll, NLR Sentralt, NLR Agder, NLR Rogaland, NLR Viken, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, NORGRO, LOG og Nordox, Innovasjon Norge. Medlemsbesøk Det er gjennomført totalt 31 medlemsbesøk, 9 i grønnsaker og 22 i potet, utenom besøk i forbindelse med feltforsøk, observasjoner, prosjekter og besøk med andre. Informasjon og varsling Vekstnytt: 20 på grønnsaker og 20 på potet, en plantevernplan for grønnsaker og en for potet er lagd og sendt medlemmer med respektive produksjoner. En egen sortsliste på grønnsaker er også utarbeidet. Møter, markdager, kurs, turer Grønnsaker Landssamling for rotvekstprodusenter, med foredrag Lagervandring løkprodusenter Møte bakterieråteprosjektet, Huggenes Kålrotmøte på Gjennestad Løkmarkdag, Gipsund, Rygge Løkmarkdag, Leiv Utne, Rygge Markdag kålrot IPV, Sverre Huseby, Drøbak Markdag rotvekster, Hasle, Rygge Løkmarkdag, Einar Kristen Aas, Jeløy Stabburmarkdag, Råde Nasjonal markdag i Bakterieråteprosjektet Hedmark/Oppland Møte med dyrkerne i rotvekstprosjektet, Huggenes Løkseminar på Støtvig Hotel, Larkollen Rotvekstmøte på Huggenes i samarbeid med NLR Viken/Anne Lene Poteter Potetmøte på Huggenes for medlemmer Møte i Grønt Pakkeri Øst med produsenter Nasjonal potetmarkdag på Blæstad i Hedmark Markvandring hos Hans Forsethlund, Råde Markvandring hos Svein Håkon Wennersgård, Ås Markvandring hos Jens Petter Otterstad, Rygge Potetmøte på Huggenes for medlemmer Besøk Team grønnsaker og potet har hatt totalt 9 besøk i Besøkene har blant annet vært fra norske og utenlandske frøfirma, medarbeidere i Bioforsk, Fylkene, UMB og kulturgruppene i NGF. 10

11 Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og møter har medarbeiderne i teamet deltatt på totalt 33 aktiviteter i inn- og utland, 22 i grønnsaker og 11 i poteter. Det er holdt 2 innlegg på disse representasjonene innen grønnsaker. Diverse annen aktivitet PCN-arbeid, gjødselplanlegging, potet- og grønnsakstoff i SørØst nytt og Felles medlemsblad, forsøksmelding, oppdatering av hjemmeside og facebook samt innlegg i Veksttorget i Nationen. Team økologisk landbruk Råd og utvalg Fagrådet består av Hans Gaffke, Fredrik Bjerke, Spydeberg (tillitsvalgt), Erik Sørli, Skjeberg (tillitsvalgt) og Per Boe Guren, Rygge (tillitsvalgt). Prosjekter - Økologisk veiledningsprosjekt. Gjennom økologisk veiledningsprosjekt i Norsk Landbruksrådgiving er det gitt 9 Økologiske FørsteRåd for omlegging til økologisk drift (ØFR). I tillegg er det arbeidet med 8 rådgivingsavtaler. - Det har også blitt utarbeidet 6 «Økoplaner». - «Beras» forprosjekt, «Building Ecological Recycling Agriculture and Societies» et internasjonalt prosjekt rundt Østersjøen som bl.a. skal redusere avrenning av næringsstoffer fra landbruket, deltagelse på studietur i Polen og Tyskland samt som rådgiver ovenfor gårdbrukere rundt Oslofjorden. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 1 forsøksfelt i egen regi støttet av FMLA Østfold. Medlemsbesøk Det har blitt foretatt ca. 10 gårdsbesøk til medlemmer i 2014, i tillegg til 3 som har fått Økologisk Førsteråd (ØFR), og 3 gårdsbesøk gjennom rådgivingsavtaler. Møter, markdager, kurs og turer Fagmøte ugrasregulering, Økokorn, Ås Annen informasjon Det har blitt skrevet 2 fagartikler til tidsskriftet Økologisk Landbruk». Nyheter og fagartikler er publisert på nettsidene til NLR SørØst. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Hans har deltatt på en studietur og 4 kompetansehevende tiltak i inn- og utland, samt andre arrangement hvor medarbeider i teamet representerte. Samarbeidspartnere Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og i Oslo/Akershus. 11

12 Team miljø Funksjonstesting Det har blitt testet 52 åkersprøyter i Arbeidet ble utført av Øyvind Arnesen, som NLR SørØst har samarbeid med. På slutten av 2014 var Thomas Gleng med på opplæring, og det vil fra 2015 være to funksjonstestere til disposisjon for våre medlemmer. Plantevernkurs I februar hadde vi ett oppdateringskurs på Solhuset og ett på Huggenes, med henholdsvis 13 og 15 deltakere. I tillegg har vi undervist på tre oppdateringskurs i regi av Studieforbundet for næring og samfunn. Trond Gunnarstorp, Karl Mindrebøe og Inga Holt har vært foredragsholdere. Miljøplan og hydrotekniske planer Det er utarbeidet 5 rene miljøplaner i Miljøplanen utgår i det formatet den var, fra 1. jan. 2015, selv om innholdet blir videreført i andre ordninger. Det er laget 27 planer på hydrotekniske tiltak, hvorav 13 går på drenering, 1 på dimensjonering, 12 er SMIL-søknader/planer og det er inntegnet på kart for 3 stk. Det er også gitt uttalelser i en planeringssak. I tillegg har vi vært på befaring på 3 eiendommer langs E18 i forbindelse med veiutbygginga der og laget rapporter. Vi har også deltatt på befaringer langs E18 med Tingretten (2 dager). En sak har også vært å beregne flommengde gjennom et lite utbyggingsområdet i Nittedal. Gjødselplaner: Det ble utarbeidet 454 planer i 2014 mot 459 i Uttak av jordprøver I 2014 har vi tatt ut jordprøver for 55 grunneiere, til sammen 1564 jordprøver. 8 av grunneierne valgte å ta med GPS. Vi har leid inn Helge Halvorsrud til mye av dette arbeidet, i tillegg til god innsats fra Anders, Unni, Trond, Rune og Bjørn Inge. Miljøprosjekter PURA: Unni deltar i temagruppe landbruk. Halden-vassdraget: Inga sitter i faggruppe landbruk. Glomma Sør: Inga sitter i faggruppe landbruk. I Haldenvassdraget har vi også vært engasjert i et større prosjekt med miljørådsgrupper. Det har vært 9 grupper i Marker, en i Aremark og to store i Halden. I tillegg til Inga har vi leid inn Jon Holmsen til noe av dette arbeidet. Møter, markdager, kurs Oppdateringskurs plantevernsertifikat, Huggenes Oppdateringskurs plantevernsertifikat, Solhuset Møte hos Enebakk landbrukslag om bl.a. miljøplan Representasjoner, oppgaver og kompetansehevende aktivitet Inga sitter i Fagutvalg for kulturlandskap, NLR. Fagutvalget har arrangert etterkurs på Kursuka med tittel: Praktisk bruk av foto og kart/gps i rådgiving. Det har også startet prosjektet «Skjøtsel av kantsoner». Bioforskkonferansen: Flere fra teamet deltok. 12

13 Team landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving har ansvar for prosjektering av landbruksbygg i hele landet og 10 rådgivingsenheter tilbyr dette. Norsk Landbruksrådgiving SørØst tilbyr teknisk planlegging i Akershus, Oslo og Østfold. Tjenesten tilbys alle bønder uavhengig av medlemskap (i henhold til jordbruksavtalen). I 2014 har to personer jobbet med prosjektering av landbruksbygg. Knut Berg har vært med siden starten i Kjell Sukkehagen startet høsten Vi har ulik utdanning og bakgrunn, og kompletterer hverandre på en god måte. Kjell er bygningsingeniør med gode kunnskaper og erfaring med dimensjonering av bygningskonstruksjoner. Han har fått ansvar for ombygginger av låver og nye lagerbygg. Knut har en mer agronomisk utdannelse og har ansvar for bygg med husdyr. Landbruksbygg I 2014 har vi arbeidet på i alt 54 (32 i 2013) saker, 15 (12) på Romerike og 35 (20) i SørØst sitt område + 2 i Hedmark. Noen av sakene har vært oppfølging og tilleggsarbeider på saker som vi startet med tidligere. Det er 16 lagerbygg/redskapshus, noen med korntørke og andre med verksted. 7 bygg for kjøttproduksjon på storfe og 4 for mjølkeproduksjon. Det er videre 2 saker med sau, 2 grønnsakslager, 5 med tilleggsnæringer og 3 boliger (tilbygg). I tillegg har vi hatt takseringsoppdrag og vurdering av tilstand på landbruksbygg (bl. a. betongkonstruksjoner). I 2010 ble det slutt på byggemelding av landbruksbygg. Det må nå søkes om byggetillatelse. For kompliserte bygg (> 1000 m 2 BRA) må det brukes firmaer med ansvarsrett både til å søke om byggetillatelse, til prosjektering og til bygging. Vi ser nå at flere bønder bruker oss til å søke om byggetillatelse. Når bygget er ferdig er det ansvarlig søker som søker om ferdigattest hos kommunen. Fra vi søker om byggetillatelse til ferdigattest er gitt kan det gå flere år. Gråkjær som bygger mange fjøs i Norge, ønsker å benytte oss til å søke om byggetillatelser. Det er vi positive til. Mye tid har også i 2014 gått med på deltagelse i prosjektering av nytt Senter for Husdyrforsøk på Ås. Arbeidsomfanget er etter sommeren blitt mindre. Byggene skal overleveres På universitet på Ås skal det også bygges ny veterinærhøyskole, og vi deltar nå med vår landbrukstekniske kompetanse i prosjekteringa av husdyrrom. Det er samme arkitektfirma som for Senter for husdyrforsøk. Vi har avtale om å bistå Innovasjon Norge i forbindelse med bruksutbyggingssaker. I 2014 har bare vi vært på 2 (16 i 2013) ferdigbefaringer. Det er landbrukskontorene som ber om assistanse når de føler behov for det. Det kan henge sammen med de nye saksbehandlingsreglene for byggesaker. Tekniske miljøtiltak Fra starten med teknisk planlegging i SørØst (2005) har vi også tilbudt planlegging av tekniske miljøtiltak, men med for liten arbeidskapasitet er dette arbeidet nå overført 13

14 til team miljø. Knut fulgte opp noen eldre saker. Han har også vært på 3 befaringer og skrevet rapporter for 3 grunneiere langs ny E18 gjennom Spydeberg og Eidsberg. Han deltok også 2 dager som sakkyndig da Skjønnsretten var på befaring. Knut deltok på en fagkveld om jordsmonn og tekniske miljøtiltak i Spydeberg. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Kjell Sukkehagen deltok på åpning av Fulgletårnet ved Kjennetjernet i Fredrikstad. (Vi har prosjektert tårnet.) Kjell var med på konstruksjonskurs om Eurokode 5 (Treteknisk Byggskole), og han har deltatt på 7 webinarer for Fokus Konstruksjon som er dataprogrammet vi bruker til dimensjonering av bærekonstruksjoner. På et webinar deles kunnskap ved at deltagerne er koblet sammen med egne PC er og sitter på hver sine arbeidsteder. Kjell Sukkehagen deltok på strategi og fagsamlig for byggrådgiverene i NLR våren Knut holdt foredrag på en samling i Onsøy Bondelag om bruk av gamle låver. I forbindelse med Innovasjon Norges kurs for landbruksforvaltningen holdt han en orientering under kursets besøk hos Hans Petter Kongtorp i Aurskog, nytt kufjøs i tømmer. Knut deltok på åpning av nytt fjøs på Kalnes videregående skole. (Vi deltok i innledende prosjekteringsarbeider.) Han var også med på kranselaget på Senter for husdyrforsøk. Videre deltok Knut i et arbeidsmøte for en ny veileder for elektriske installasjoner i landbruksbygg. Knut var vitne i en av sakene mellom Mørk- Engebretsen (griseproduksjon i Skiptvet) og Staten i Oslo Tingrett. Knut deltok på samme fagsamling som Kjell på våren. Knut deltok videre på Kursuka i NLR hvor det er eget program for byggrådgivere. Der holdt han et lite innlegg om nye normtall for gjødselmengder fra husdyr. Han tok også et kurs om varmebalanseberegning av hus (TEK-sjekk) på Treteknisk institutt. Han deltok også på en temakveld samme sted om trekonstruksjoner og skrueforbindelser. Høsten 2014 var han med på studietur til Sveits som NLR arrangerte for sine tekniske og økonomiske rådgivere. Team økonomi Teamet har bestått av: Ole Henrik Lauritzen og Karianne Karlsen Kullerud. Prosjekter - «Klimasmart Landbruk». NLR SørØst er representert v/ole Henrik Lauritzen. Øvrige deltakere i prosjektet er Østfold Bondelag, Østfold Fylkeskommune, FMØ, samt saksbehandlere på landbruk fra tre kommuner. Prosjektets hovedmål er å legge til rette for redusert klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bønder om klimasmart landbruk og energieffektivisering. I tillegg er det også arrangert et kurs på Kalnes i «effektiv traktorkjøring» i regi av Energigården. 14

15 - «Kornprogrammet». Et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Landbruksrådgivinga skal ha en stor rolle i prosjektet, i tillegg skal fylkesmennene og bondelagene delta. I 2014 har dette prosjektet kun vært på planleggingsstadiet. NLR SørØst sin representant er Ole Henrik Lauritzen. Kurs - «NUG næringsutvikling på gården»er et omfattende næringsutviklingsprogram som er utviklet i et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Det Kongelige Selskap for Norges Vel. NLR SørØst er representert ved Ole Henrik Lauritzen. Kurset retter seg mot de som har en ide om oppstart av tilleggsnæringer eller skal ta over gårdsbruk, men passer også godt for etablerte gårdbrukere som går med planer om utvikling av virksomheten på gården. Næringsutviklingsprogrammet går over et semester, med 5 samlinger på to dager til sammen ca. 70 timer forelesning og gruppearbeid. NUG ble startet opp i nov og vil bli avsluttet før påske i «Bonden som bedriftsleder» er et kurs som har gått over 4 kvelder à 3 timer. Kurset har tatt opp følgende temaer; «Strategiske valg, målsettinger og handlingsplaner», «Hvordan forstå ditt gårdsregnskap?», «Driftsplanlegging og driftsregnskap», «Finansiering og forsikring» samt info fra Innovasjon Norge om muligheter for tilskudd og lån. Det var god oppslutning om kurset, og vi fikk gode tilbakemeldinger til tross for at det var stor forskjell på deltakernes kompetanse i utgangspunktet. Rådgivning til medlemmer - «BAMSE grupperådgivning for kornprodusenter». I denne formen for grupperådgiving legges det vekt på helhetlig rådgiving, der økonomiske vurderinger trekkes inn i tillegg til planterådgivingen. Målsettingen er at deltakerne skal få økte avlinger, bedre lønnsomhet, økt yrkesstolthet og motivasjon, samt at det bygges varige produsentmiljøer. Gruppene oppfordres til også å møtes på eget initiativ. Dette er mest aktuelt i vekstsesongen og det vil være en effektiv rådgivning for kornrådgiverne å møte gruppene i åkeren. Bamse er et resultat av bransjeprosjektet «Økt norsk kornproduksjon». Prosjektet er et samarbeid mellom Felleskjøpet Agri, Norske Felleskjøp, Fiskå Mølle, Norgesfôr Yara og NLR SørØst, Romerike Landbruksrådgivning og Hedmark Landbruksrådgivning. Samarbeidspartnerne til NLR bidrar med økonomisk støtte i utviklingsperioden. For oss som rådgivere har det vært en meget positiv erfaring å drive dette arbeidet og vi tar sikte på å etablere nye grupper med oppstart i vekstsesongen. - «NLR Bedre Bunnlinje» er et konsept som gir overblikk og bevisstgjøring av virksomheten og ressursene på gården (materielle og menneskelige). I NLR Bedre Bunnlinje blir det utarbeidet klare mål for videre utvikling av gården. Det har blitt gjennomført totalt 5 Bedre Bunnlinjer i Driftsplanlegging. I en driftsplan utarbeides det 6-årsplaner hvor både investeringer i driften og større private investeringer kan legges inn. Driftsplanen tar utgangspunkt i brukerfamiliens totaløkonomi. Planen vil blant annet vise totale inntekter, skatt, privatforbruk og utvikling av egenkapitalen. En driftsplan er som 15

16 oftest et krav fra Innovasjon Norge, når det skal søkes om tilskudd og lån. Det har blitt utarbeidet totalt 5 driftsplaner i Vi har også erfaring med at en driftsplan kan være til god hjelp for de som står foran kjøp av gård. Vi kalkulerer bidraget fra eksisterende produksjoner, legger inn aktuelle/nødvendige investeringer samt nødvendig privatforbruk. Driftsplanen vil i slike tilfeller være et verktøy for å beregne hvilken pris gården bør overdras for. - Generell økonomisk rådgivning: I enkelte tilfeller er det ikke behov for å utarbeide en fullstendig driftsplan - vi har imidlertid endel kalkulasjonsprogrammer og kan således bidra med kalkulasjon og rådgivning til medlemmer som planlegger større investeringer for eksempel kjøp av kostbare maskiner eller investering i korntørke- og lageranlegg. Møter/foredrag Vi holder foredrag på møter i lokale Bondelag og i andre sammenhenger hvor gårdbrukere møtes. Blant annet holdt Ole Henrik Lauritzen et foredrag om økonomien i kornproduksjon for Østfoldkorn i forkant av deres julebord der var ca. 130 fremmøtte. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Kurs NLR Bedre Bunnlinje, NLR. Kurs Driftsplanlegging og Plan A, NLR. Kursuka, NLR. Undervisning Karianne Kullerud har undervist (utleid) i faget «Organisasjon og ledelse» ved Tomb kompetansesenter i 20 % stilling i vårsemesteret (jan-juni). Styret i NLR SørØst 2014: Fra venstre: Svein Stubberud (leder), Hans Gaffke (ansattes representant), Jens Petter Otterstad (møtende 1. vara), Stina Mehus, Anne Kristin Syverstad og Arnstein Vold. 16

17 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, REGNSKAP 2014 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK Noter Fra budsjett Salgsinntekter Kurs- og turinntekter Rammetilskudd og mekaniseringstilskudd Særtilskuddd forsøk og publisering Tilskudd teknisk planlegging Prosjekter Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

18 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BALANSE 2014 EIENDELER Balanse Balanse Noter Maskiner, redskap og utstyr Transportmidler Inventar Kontormaskiner Obligasjoner og verdipapirer DNB Norden (Fond) Pensjonspremiefond Kundefordringer Bakterieprosjekt i løk Avsetning tap for fordringer Forskuddsbetalt husleie Kontanter 500 Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Investeringsfond Leverandørgjeld Forskuddstrekk, skyldig skatt Fylkesskattesjefen, skyldig mva Arbeidsgiveravgift, skyldig Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger, skyldig Skyldig lønn Skyldige feriepenger Avsetning nyanskaffelser, investeringer Avsatt sosiale tiltak SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER TIL REGNSKAPET FOR NLR SØRØST, 2014 Note 1. Note 2. Særtilskudd for forsøk og publisering er en ny post hvor det gis tilskudd til feltforsøk og publisering. I tillegg er det øremerkede midler til grøntsatsing som ble budsjettert på denne posten. Ved regnskapsføring ble grøntmidlene ført under prosjekter. Prosjektinntektene ble noe høyere enn budsjettert, i hovedårsak er grunnen kommentert i note 1. Økningen skyldes også økende aktivitet innen flere fagområder. 18

19 Note 3. Note 4. Note 5. Note 6. Note 7. Note 8. Note 9. Inntekter for feltforsøk har økt i forhold til budsjettet. Flere feltforsøk inngår i prosjekter, og disse to inntektspostene bør ses på sammen for å få et riktig bilde av inntektene innen disse aktivitetene. Andre inntekter inneholder salg av traktor og kombisåmaskin for kr ,- til NLR Østafjells. Lønnskostnadene ble noe lavere enn budsjettert. Lønn faste ansatte ble lavere på grunn av reduksjon av enkelte stillingsprosenter, som resulterte i totalt 12,8 årsverk i Noe av dette ble kompensert i høyere kostander for lønn til andre ansatte. Personalkostnadene ble noe høyere enn budsjettert på grunn av uforutsigbare pensjonskostnader. Avskrivninger er utført i forhold til gjenstående levetid for statusførte driftsmidler som synker raskt i verdi. Dette gjelder vår store kopimaskin for medlemsbladtrykking og 2 varebiler. Andre kostander inneholder kjøp av potethøstemaskin til feltforsøk og gjødselspreder. Finansinntektene utgjorde kr ,- henholdsvis kr ,- i renteinntekter og kr ,- i andre finansinntekter fra vårt fond i DNB Norden, som har øket i verdi. Avsetninger utgjør kr ,- til sosiale aktivitet for medarbeiderne og kr ,- til nyinnkjøp og langsiktige utskifting av maskiner og utstyr i SørØst. Note 10. Av kundefordringer er utestående beløp kraftig redusert i forhold til tidligere år, som i hovedsak skyldes raskere innkreving. Det meste av nåværende kundefordringene skyldes større prosjekter hvor tilskudd ikke utbetales før resultatrapport for 2014 foreligger. Note 11. SørØst har bekostet nytt tak på låven på Øsaker i 2007 i form av forskuddsbetalt leie til Østfold Fylkeskommune. Kr ,- blir avskrevet i husleie hvert år. Note 12. Egenkapitalen er økt til kr ,- etter overskuddet i 2014, som tilsvarer personalkostnader i et halvt år når en tar hensyn til avsatte feriepenger. 19

20 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BUDSJETT 2015 INNTEKTER REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT AVVIK fra Noter regnskap Salgsinntekter Kurs- og turinntekter Rammetilskudd Særtilskudd forsøk, publisering, grøntsatsing Tilskudd teknisk planlegging Prosjekter og andre tilskudd Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening

Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening Innkalling til møte, tid, sted, program - vedlagt Sakliste - vedlagt Årsmelding - vedlagt Regnskap vedlagt Revisjon deles ut på årsmøtet Arbeidsplan - vedlagt Budsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer