Årsmøte i NLR SørØst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i NLR SørØst"

Transkript

1 Medlemsblad nr Årgang Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl Årsmøtet starter. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets beretning og revidert regnskap for Fastsette kontingent for Framleggelse av arbeidsplan og budsjett for Valg i henhold til vedtektene 7. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte Veibeskrivelse til Høk kro og motell: Fra nord: Ca 13 km sør for Sandesundsbroa (E6 v/ Sarpsborg) ta av E6 mot Løkkevika (rv 118). Ta til venstre i første rundkjøring (over til østside av E6) og til høyre i neste rundkjøring. Etter ca 500m ligger Høk kro på venstre side på toppen av bakken. 1

2 På de neste sider følger årsberetning, revidert regnskap, budsjett, forslag til kontingent 2012, arbeidsplan, valgkomiteens innstilling til valg, godtgjørelse for tillitsvalgte. Revisjonsberetningen er lagt ut på vår hjemmeside sammen med kopi av dette medlemsbladet. Årsberetning ADMINISTRATIV AKTIVITET Årsmøtet Årsmøtet i Norsk landbruksrådgiving SørØst ble avholdt i Folkvang Samfunnshus i Frogn, 17. mars Det møtte fram 29 medlemmer og 4 medarbeidere på møtet. Før møtet ble det holdt et fagforedrag innen økonomisk rådgiving av Lars Kjuus fra Romerike Landbruksrådgiving. Det økonomiske resultatet etter kapitalinntekter ble et overskudd på kr ,- som ble lagt til egenkapitalen. Forslag til nye vedtekter med nytt navn og ny intern organisering ble vedtatt etter 2. gangs behandling. Styret Tom Wetlesen, Ås leder Arnstein Vold, Halden nestleder Ole Jørgen Homstvedt, Eidsberg Stina Mehus, Drøbak Bjørn Inge Rostad, Fredrikstad ansattes representant 1. vara Jens Petter Otterstad, Rygge møtende 2. vara Ann Kristin Halvorsrød, Ørje 3. vara Øivind Aandstad, Trøgstad Vara Inga Holt, Askim ansattes vararepresentant Styret har hatt stor aktivitet i Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 61 bokførte saker. Første vararepresentant har vært møtende. Sammen med medarbeiderne i SørØst har styret deltatt på en 2-dagers samling også i Selvledelse og effektivisering, muligheter innen salg og gjennomgang av spørreundersøkelsen fra 2010 var saker som ble arbeidet med. Av større saker i 2011 har styret arbeidet aktivt for å skaffe nye medlemmer, jfr. strategiplanen. Det er sendt ut verveblader 2 ganger dette året til alle potensielle medlemmer i vårt geografiske område. Dette har resultert i ny rekord av medlemmer som pr var Rådgiving innen økonomi har også vært et viktig tema for styret dette året. Regnskapskontorer har vært kontaktet for å vurdere et mulig samarbeid på dette området. Men det arbeides fortsatt med å finne en riktig person for å starte dette tilbudet i SørØst. Økonomien i organisasjonen er det også brukt mye tid på av styret. Regnskapet er komplekst da mye av inntektene kommer i slutten av året, og prosjektinntektene er 2

3 uforutsigbare. I tillegg til en del sykemeldinger har det også vært problemer med å få utført den aktiviteten som var planlagt. Styring av økonomien blir stadig forbedret i organisasjonen. Styret var representert på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen med 3 deltagere. Eierstyring i NLR var tema i åpningsforedraget og det var gruppearbeid om framtidig organisering med sterkere styring av de lokale enhetene. SørØst klarte under valget å få gjenvalg for vårt medlem Hans Kristian Raanaas som møtende vara i vårt sentralstyre. Styreleder og daglig leder har sammen deltatt på landssamling for styreledere og daglige ledere på kursuka i NLR-regi, på Gardermoen. Arnstein Vold har deltatt på ledersamling i Østfold Bondelag og Tom Wetlesen deltok på ledersamling i Akershus Bondelag. Daglig leder har deltatt på daglig lederkurs i regi av NLR sentralt, totalt 5 to-dagers samlinger. Valgkomité Petter Asbjørn Aarnes, Ørje vara: Ivar Skogstad, Ørje Olav Skuterud, Ås vara: Solveig-Irene Skøien, Vestby Hans Nummestad, Rakkestad vara: Hans Otto Ødegård, Rakkestad Bente Roer, Rygge vara: Jon Arne Hersleth, Råde Ole M. Furuseth, Halden vara: Lars I. Talberg, Skjeberg Valgkomitéen har hatt 2 møter i forbindelse med innstilling til årsmøtet Leder av valgkomité til årsmøtet 2012 er Petter Asbjørn Aarnæs, Ørje. Produksjonsteam, medlemsvalgte Team jordbruksvekster, leder Bjørn Inge Rostad Ole O. Grasdalen, Vestby korn og gras Runar Kopperud, Rakkestad korn og frø Einar Talberg, Skjeberg korn og gras Tor Slette, Enebakk korn og gras Team økologisk landbruk, leder Hans Gaffke Tor Jacob Solberg, Skiptvet melk, grovfôr (korn) Erik Sørli, Skjeberg korn, frø og egg Per Boe Guren, Rygge grønnsaker og poteter (korn) Team grønnsaker og poteter, leder Hilde Marie Saastad Svend Østby, Ski grønnsaker, også økologisk Thorleif Dahl, Frogn matpotet Hans Forsethlund, Råde tidligpotet Ole Konrad Fløgstad, Rygge grønnsaker og poteter Andre team 2011 Team teknisk planlegging, leder Knut Berg Team miljø, leder Inga Holt 3

4 Revisor BDO avdeling Moss, endret navn fra Inter Revisjon Moss AS. Medarbeidere Tor Anton Guren Per Ove Lindemark Einar Kiserud Hans Gaffke Hilde Marie Saastad Unni Røed Inga Holt Trond Gunnarstorp Bjørn Inge Rostad Knut Berg Ragnar F. Sigurdsson Ninni A. Christiansen Øyvind Akselsen Hanne Svensson Daglig leder, rådgiver potet Rådgiver korn, 63 % stilling Rådgiver grovfôr og økologi Rådgiver økologisk landbruk, 50 % stilling Rådgiver grønnsaker Rådgiver korn, grønnsaker og poteter Rådgiver korn og miljø Rådgiver korn og miljø Rådgiver korn og miljø Rådgiver teknisk planlegging Rådgiver teknisk planlegging Forsøkstekniker, grønnsaker og poteter, 90 % stilling Forsøkstekniker, jordbruksvekster Forsøksassistent, grønnsaker, poteter og adm. Våre faste medarbeidere har arbeidet 10,13 rådgiverårsverk og 2,9 tekniker/ assistentårsverk, til sammen 13 årsverk i Dette er en økning på 1,5 årsverk i forhold til Petter Ørmen, Per Grønvold, Karl Mindrebøe og Maria Hegerlund har vært engasjert på deltid i Arbeidsmiljøet anses som godt. Av sykdom har det vært 9,2 % sykefravær blant de ansatte. Av dette er det to som har langtidssykemeldinger som utgjør 7,5 % av fraværet. 3 av medarbeiderne har ikke hatt sykefravær i 2011 og 3 har bare vært syk en dag. SørØst har i 2011 hatt en gjennomgang av alle kontorplassene av en fysioterapeut. Dette har resultert i flere nye stoler og pulter for å få en mest mulig riktig kontorplass. Virksomheten har ikke medført risiko for det ytre miljøet og HMSarbeidet er ivaretatt. Medlemmer Antall medlemmer pr var hovedmedlemmer, 56 generasjonsmedlemmer, 4 æresmedlemmer og 51 støttemedlemmer. Ringen har fått 42 nye hovedmedlemmer og har hatt 47 utmeldinger i Den vesentlige årsak er bortleie eller overdragelse til ny generasjon. Av støttemedlemmer har vi fått en reduksjon på 6 i Hovedmedlemmene representerer et areal på dekar i Dette fordeler seg på dekar (57 %) korn, frø, oljevekster, dekar (43 %) grovfôr, dekar (92 %) poteter og dekar (91 %) grønnsaker. Tallene i parentes er prosent av totalarealet i vårt distrikt som er representert i ringen. 4

5 Driftsresultat Resultatregnskap for 2011 viser et lite underskudd på kr ,-. Lavere inntjening er hovedårsaken til underskuddet da kostnadsbudsjettet er overholdt. Egenkapital Ringens egenkapital blir kr ,- etter underskuddet i Egenkapitalen tilsvarer personalkostnader for 5,4 måneder i SørØst. Teknisk utstyr Norsk Landbruksrådgiving SørØst er godt skodd med teknisk utstyr. Det er i 2011 utført et normalt vedlikehold av vårt tekniske utstyr. Kontorer SørØst har bemannet følgende kontorer i 2011: Øsaker 3-4 personer Huggenes 7 personer Holstad 1 person Solhuset 1-2 personer Rakkestad Inntil 1 dag pr uke i vinterhalvåret ved behov. 2. FAGLIG AKTIVITET Den faglige aktiviteten foregår nå ved teamarbeid for 2. året, og den aktiviteten refereres under på teamnivå. For å presentere et sammendrag for 2011, kan det nevnes at vi utførte 93 ruteforsøk og 22 større sortsobservasjoner og avlingskontroller, totalt 115 felt i Forsøksfeltene blir også i år gitt ut i egen forsøksmelding. Det er arbeidet med totalt 25 prosjekter av større eller mindre omfang. Det er gjennomført 76 arrangementer for medlemmer og våre medarbeidere har vært på totalt 244 medlemsbesøk inkl. gratis førsteråd og rådgivingsavtaler i økologisk landbruk. Medarbeiderne har deltatt på 166 forskjellige arrangementer for kompetanseheving og hatt foredrag på 57 av disse. Det er tatt jordprøver hos 36 medlemmer og lagd 437 gjødselplaner i Innen teknisk rådgiving er det lagd planer for 59 landbruksbygg og 32 saker innen tekniske miljøtiltak. Av annen tverrfaglig aktivitet er det funksjonstestet 58 sprøyter i Av større kurs er det arrangert et Næringsutviklingskurs med 13 deltagere, og et oppdateringskurs for plantevernsertifikat for 19 produsenter. Informasjon Medlemsbladet i Norsk Landbruksrådgiving SørØst er utgitt totalt 13 ganger i 2011, derav en utsending i forbindelse med årsmøtepapirene. Bladet er sendt ut i papirutgave til medlemmer og støttemedlemmer, men andre har fått dette elektronisk. Stoff fra alle produksjonsteam har vært presentert i hver utgave. Vår hjemmeside på internett er oppdatert til ny versjon i løpet av året, og er nå flittig brukt av medlemmene. 5

6 Team jordbruksvekster Team og utvalg Teamet består av: Bjørn Inge Rostad (leder), Per Ove Lindemark, Unni Røed, Trond Gunnarstorp, Inga Holt, Øyvind Akselsen og Einar Kiserud. Tillitsvalgte: Ole O. Grasdalen, Vestby, Runar Kopperud, Rakkestad, Tor Slette, Enebakk og Einar Talberg, Skjeberg. Per Ove sitter som medlem av referansegruppa for Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - Modelling, reductive approaches and risk assessment with regards to the whole food chain. Prosjektet ledes av Bioforsk Øst. Per Ove sitter også som medlem av Ankenemnda for korn og Ankenemnda for frø og prosjektet Polysaccharides in barley and oats adaptation for food and for feed (Kvalitet i bygg og havre) som Bioforsk har ansvaret for. Per Ove er sekretær for Akershus og Østfold frøavlerlag, og har også dette året sittet i panelet Ekspertene svarer i Norsk Landbruk. Per Ove sitter i referansegruppe for JOVA (Jord og vannovervåking i landbruket). Per Ove sitter også i arbeidsgruppe for «Biogass i Østfold». Inga har vært medlem av Landbruksgruppa i Haldenvassdragets miljøprosjekt og i Glomma Sør. Unni sitter i temagruppe landbruk i PURA. Einar sitter som representant for økologisk og grovfôr i plantesortsnemda. Bjørn Inge sitter som leder av NLR fagutvalg Korn og er med i kulturgruppe korn i forbindelse med utvikling av varslingsmodellen VIPS. Bjørn Inge sitter i styringsgruppa for fagforum korn. Bjørn Inge er sammen med Per Ove, også med i Fagforum korn. Bjørn Inge sitter som representant for Norsk Landbruksrådgiving i styringsgruppa «Økt norsk kornproduksjon». Bjørn Inge er de ansattes representant i styret i NLR SørØst. Prosjekter Prosjektet Norskprodusert protein i kraftfôrindustrien med hovedvekt på erter til modning, har fortsatt begrenset omfang i påvente av at Bioforsk kommer på banen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Romerike LR, NLR SørØst og Bioforsk, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Østfold. Prosjektet er eid av Østfold Bondelag med NLR SørØst som prosjektansvarlig. De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund er videreført med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Østfold. Det har også dette året vært en omfattende aktivitet i VIPS-prosjektet; både med ugras- og soppmodellen. Teamet er med i et «jordpakkingsprosjekt» sammen med Bioforsk Øst, Apelsvoll, UMB og Universitetet i Kiel. I den forbindelse ble det anlagt et omfattende jordpakkingsforsøk på Øsaker. Teamet har også dette året sendt inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. 6

7 Prosjektet «Næringsinnhold i husdyrgjødsel» ble gjennomført i , og har framskaffet oppdatert informasjon om næringsinnholdet i husdyrgjødsel. Feltforsøk og større observasjoner Team jordbruksvekster har arbeidet med 60 forsøk i 2011, herav 2 økologiske. Teamet har også gjort en stor jobb med kartlegging av N- mineralisering i høsthvete som er et prosjekt i regi av Bioforsk Øst, Apelsvoll. Teamet har også tatt 6 avlingskontroller for Agrinos. Medlemsbesøk I tillegg til veiledning pr. telefon, har rådgiverne vært ute på 187 tilkalte gårdsbesøk i løpet av vekstsesongen. Gårdsbesøkene er viktige for effektivt å kunne løse akutte vekstproblemer, og ikke minst for at de ansatte skal kunne holde seg oppdatert gjennom sesongen. Vekstnytt Det er sendt ut 25 Vekstnytt til 646 medlemmer på e-post i løpet av året. Denne informasjonen er svært godt mottatt av våre medlemmer, og har høy prioritet i vår bestrebelse etter å komme ut med aktuell informasjon gjennom vekstsesongen. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer Kurs i bruk av Skifteplan, Øsaker Kurs i bruk av Skifteplan, kart, Øsaker Plantevernsertifikat, oppdateringskurs, Huggenes Fagmøte grovfôr, Solhuset. Slitu Fagmøte grøfting og jordpakking, Rakkestad Grendemøte, Holstad grendehus, Ås (dag) Grendemøte, Rakkestad Sogneselskap Grendemøte, Halden Kornsilo Grendemøte, Øsaker Grendemøte, Solhuset Grendemøte, Holstad grendehus, Ås Markvandring høstkorn, Håkon Huseby, Ås Markvandring høstkorn, Øsaker, Sarpsborg Markvandring høstkorn, Thorbjørn Skottene, Idd Markvandring høstkorn, Petter Hystad, Rakkestad Markvandring høstkorn, Ole Maurtvedt, Slitu Markdag N-gjødsling i samarbeid med Yara, Trond Anstensrud, Våler Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Casper Hoelstad, Håkon Huseby, Ås Markdag grovfôr, Magnus Westberg, Halden Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Thor Harald Bjoner, Rakkestad Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Per Øyvind Mo, Halden Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Øsaker, Sarpsborg Markvandring ugras i vårkorn VIPS, Ola Brevig, Askim Markvandring, Spredeteknikker husdyrgjødsel på eng, Tomb 7

8 16.06 Markvandring i samarbeid med Norgesfôr, Vestby mølle Markvandring Haldenvassdraget Markvandring økologisk/konvensjonell, Erik og Hans Strømnes, Råde Markdag korn, erter og oljevekster, Øsaker Besøk i teamet Fagrådet har gjennom året hatt besøk fra importører og konsulenter fra ulike plantevernfirmaer i både inn- og utland. Videre har vi hatt besøk fra Bioforsk, Yara, Graminor og Eurofins i forbindelse med feltforsøk og analysevirksomhet. Tomb og Kalnes videregående skoler har også denne sesongen benyttet seg av muligheten til å studere feltforsøkene på Øsaker. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og representasjoner har medarbeiderne i teamet deltatt på i alt 78 ulike arrangement, møter og kurs i inn- og utland, herunder 32 med forberedte innlegg. På enkelte arrangement har flere fra teamet deltatt. Undervisning Teamet har undervist på agronomkurs for voksne, Kalnes v.g.s og gjødselplanlegging på UMB. Samarbeidspartnere - feltforsøk Bioforsk (Apelsvoll, Løken, Kvithamar, Landvik og Plantehelse), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Institutt for jord og miljøvitenskap, UMB, Strand-Unikorn, Felleskjøpet Agri, Tollef Grindstad, Agrinos, Romerike Landbruksrådgiving, NLR Viken og Østfold Bondelag. Team grønnsaker og poteter Råd og utvalg Teamrådet har bestått av: Hilde Marie Saastad (leder), Thorleif Dahl (tillitsvalgt), Hans Forsethlund (tillitsvalgt), Ole Konrad Fløgstad (tillitsvalgt), Svend Østby (tillitsvalgt), Tor Anton Guren, Ninni Christiansen, Unni Røed og Hanne Svensson. Tor A. har vært regnskapsfører for Fjordgrønt BA, som formidler arbeidskraft for medlemmer. Han har også vært med i redaksjonsråd i tidsskriftet Gartneryrket i I tillegg har han sittet i referansegruppe for ny Nasjonal Bransjestandard for PCN. Hilde Marie har vært med i fagutvalget på Grønnsaker i NLR. Prosjekter grønnsaker Løkprosjektet. Norsk Landbruksrådgiving har blitt innleid som kompetanse i et landsomfattende løkprosjekt i regi av Gartnerhallen. Samarbeid med Gartnerhallen, Bama, Norgro, Bioforsk og produsentlagene. Fosforprosjekt. Samarbeid med Bioforsk. Sett på fosforgjødsling i brokkoli. 8

9 Stabil kvalitetsproduksjon av ruccola, brokkoli og blomkål på friland ved sikker og miljøvennlig bekjempelse av kålbladskimmel. Samarbeid med Bioforsk Plantehelse. Kålrotprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av kålrotprodusentene og styrt av en Brukerstyrt gruppe. Seniorrådgiver Kari Aarekol i NLR Rogaland var prosjektleder. Eksotisk grønt i Østfold og Akershus. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NLR SørØst, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, GPØ og dyrkere. Gulrotsugerprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av Oslofjordfondet. Lars Arne Høgetveit i NLR Viken er prosjektleder. Prosjekter potet Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet utvikling av skadeterskler for sikader og varsling av første funn av tørråte. Vi har også vært delaktig i et større PCN-prosjekt på nasjonalt nivå. Lokalt har dette vært med på å opprettholde potetproduksjonen i Østfold. Prosjektet har bestått i populasjonstesting av PCN samt biologisk utprøving av fjørsøtvier for å sanere PCN. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Østfold og går fra For Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har vi også i 2011 utført graveprøver for å lage avlings- og kvalitetsprognoser som inngår i målprisvurdering for poteter utover høsten og vinteren. I tillegg er det arbeidet mye med potetcystenematode og påvirkning av Mattilsynet til å endre forvaltningspraksis av sitt regelverk, samt arbeid med ny bransjestandard innen potet. Feltforsøk og større observasjoner Totalt 31 ruteforsøk, derav 23 innen grønnsaker og 8 innen potet. I tillegg til 16 sortsobservasjoner innen grønnsaker. Det ble også utført skadedyrreg. for VIPS. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Bioforsk Plantehelse (ugras, sopp, skadedyr, VIPS), Bioforsk Øst Landvik, Bioforsk Øst Apelsvoll, NLR Rogaland, NLR Viken, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus, NORGRO, LOG. Medlemsbesøk Det er gjennomført totalt 32 medlemsbesøk utenom besøk i forbindelse med feltforsøk, observasjoner, prosjekter og besøk med andre. 10 i grønnsaker og 22 i potet. Informasjon og Varsling Vekstnytt: 22 på grønnsaker og 21 på potet, en plantevernplan for grønnsaker og en for potet. En sortsliste på grønnsaker. Møter, markdager, kurs, turer Nasjonalt potetmøte på Hamar for dyrkere i hele landet Møte med gulrotdyrkerne Møte med kålrotdyrkerne Møte med løkdyrkerne Møte med dyrkerne i eksotisk grønt prosjektet. 9

10 12.04 Møte med Grønt Punkt dyrkere i potet, kvalitetsdyrking Eksotisk grønt møte på Huggenes Markdag jordskokk hos Louise Gjør, Stange Løkmarkvandring hos Trond Kristoffersen, Rygge Markdag på gulrot, i tidlig ugrasfeltet hos Ole W. Løken, Rygge Markdag løk på Feste hos Berit og Karl Emil Rosnæs, Rygge Markdag i kålbladskimmelprosjektet hos Anders Hørte i Lier Løkmarkvandring hos Are Holmen og Karl Olav Amundsrud, Råde Hastemøte med gulrotdyrkerne angående gulrotsuger Løkmarkvandring Radrenserdag med visning av lukeroboter i Vestfold Markvandring i potet hos Hans Forsethlund, Råde Markdag i kålrotprosjektet i Levanger Markdag i kålrot i Frogn Eksotisk grønt. Oversiktsmøte med dyrkere og Morten Hoff (GPØ) Markdag løk hos Ole Konrad Fløgstad, Rygge med Norgro Markdag i potet hos Kjell Lilleby, Ås Markdag i rødbeter hos Petter Ørmen, Rygge Markdag i potet hos Kåre Tokerud, Mysen Markdag i kål på Gatu, Rygge. 16 dyrkere Løkmarkvandring i GH-prosjektet i Vestfold Markdag i frilandsagurk hos Ole Jørgen Forsethlund, Gressvik Markdag i rosenkål hos Ole Jørgen Forsethlund, Gressvik og Lars Gunnar Molvig, Råde Løkmarkvandring. Besøk av Bejo Markdag i jordskokk i samarbeid med Gartnerhallskolen. Rygge Markdag i rotpersille, pastinakk og rødbete. I samarbeid med GHskolen Tur til Danmark. Jordskokk, rotpersille, pastinakk Møte m/grønt Punkt dyrkere i potet Møte m/ Grønt Punkt dyrkere og BAMA i potet Markdag kål. Bjørn Elvestad, Råde Markdag rødbete. Trond Kristoffersen, Rygge Sorts-, plantevern- og plastmøte i grønnsaker, Huggenes. Besøk Team grønnsaker og potet har hatt totalt 12 besøk i Besøkene har blant annet vært norske og utenlandske frøfirma, plantevernfirma, potetforskere fra Kina, medarbeidere i Bioforsk, Fylket, UMB, plantevernfirmaer og kulturgruppene i NGF. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og møter har medarbeiderne i teamet deltatt på totalt 44 aktiviteter i inn- og utland, 22 i grønnsaker og 22 i poteter. Det er holdt 6 innlegg på disse representasjonene, 3 i potet og 3 i grønnsaker. 10

11 Undervisning Undervisning på gjødselplanleggingskurs på UMB. Undervisning på Gartnerhallskolen om rotpersille, pastinakk og rødbete. Diverse annen aktivitet Beregning av avlingsskade, PCN-arbeid, gjødselplanlegging, vitne i rettsak, potet- og grønnsakstoff i hvert medlemsblad, oppdatering av hjemmeside, innlegg i Veksttorget i Nationen 24. juni og 2. oktober. Team økologisk landbruk Råd og utvalg Fagrådet består av Hans Gaffke, Einar Kiserud, Tor Jacob Solberg, Skiptvet (tillitsvalgt), Erik Sørli, Skjeberg (tillitsvalgt) og Per Boe Guren, Rygge (tillitsvalgt). Einar sitter som medlem i Fagutvalg for Økologisk landbruk i Norsk Landbruksrådgiving og han sitter i Plantesortsnemnda.Hans har deltatt i Faggruppe økologi hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Akershus. Prosjekter Økologisk veiledningsprosjekt. Gjennom økologisk veiledningsprosjekt i Norsk Landbruksrådgiving er det gitt 11 Gratis Førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR). I tillegg er det arbeidet med 6 rådgivingsavtaler, samt en dyrkingsgruppe innen økologisk korn, og en innen økologisk grovfôr/melk. Det har også blitt utarbeidet 7 Økoplaner. Samarbeidet med Landbrukskontorene i Indre Østfold er del av prosjektet «Økt økologisk kornproduksjon». Omlegging til økologisk landbruk på Bygdø Kongsgård. Veiledningsprosjekt på Bygdø Kongsgård. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 2 ulike forsøksfelt i egen regi støttet av FMLA Østfold. Medlemsbesøk Det har blitt foretatt ca. 25 gårdsbesøk til medlemmer i 2011, i tillegg til 11 som har fått Økologisk Førsteråd ØFR. Møter, markdager, kurs og turer Fagmøte økologisk melkeproduksjon, Solhuset markvandringer i korn: Kristoffer Thonerud, Spydeberg, Tormod Kopperud Eidsberg. Samarbeid med Landbrukskontorene i Indre Østfold markvandringer i korn: Kristoffer Thonerud, Spydeberg, Tormod Kopperud Eidsberg. Samarbeid med Landbrukskontorene i Indre Østfold Markvandring ugras, Kvik-up harv: Benedicte Aschjem/Gunder Skiaker, Ås Markvandring øko- konv. korn: Hans Flågen Strømnes, Erik Strømnes, Råde 11

12 markvandringer i korn: Kristoffer Thonerud, Spydeberg, Tormod Kopperud Eidsberg. Samarbeid med Landbrukskontorene i Indre Østfold Fagtur til Vestfold: Økokorn, åkerbønner, gras Pløyekurs, Østfold Fagmøte kvekeregulering, Solhuset. Samarbeid med landbrukskontorene i Indre Østfold. Annen informasjon Det har blitt skrevet 4 fagartikler til tidsskriftet Økologisk Landbruk». Nyheter og fagartikler er publisert på nettsidene til NLR SørØst. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Hans og Einar har til sammen deltatt på 19 kompetansehevende tiltak i inn- og utlandet samt andre arrangement hvor medarbeiderne i teamet representerte, derav ca. halvpart med egne innlegg. Samarbeidspartnere Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og i Oslo/ Akershus, Landbrukskontorene i Eidsberg, Trøgstad og Hobøl/Spydeberg/Askim. Team miljø Funksjonstesting NLR SørØst har fortsatt samarbeidet med Per Grønvold, så våre medlemmer har også hatt tilbudet om funksjonstest av åkersprøyter i Det har blitt testet 58 sprøyter. Plantevernkurs Ringen har arrangert et oppdateringskurs på Solhuset med 19 deltakere. Miljøplan Det er utarbeidet 5 miljøplaner i Gjødselplaner Det ble utarbeidet 437 gjødselplaner i Uttak av jordprøver Det har vært en økning i antall medlemmer som ønsker jordprøveuttak, fra 28 i 2010 til 36 i De fleste prøvene har blitt tatt ut av Øyvind, men Ninni, Trond, Unni og Bjørn Inge har også bidratt. Miljøprosjekter PURA: Her sitter Unni i temagruppe landbruk. Vannmiljø Rakkestadelva: Her er vi leid inn av Bondelaga og landbrukskontoret i Rakkestad. Trond og Inga har vært på 15 gårdsbesøk. I mars ble det arrangert fagmøte med grøfting som hovedtema. Dette var åpent for alle, og det var meget 12

13 godt fremmøte. I vekstsesongen ble det arrangert markvandring hvor vi blant annet så på demonstrasjonsforsøk på endra jordarbeiding samt fangdam på Kirkelund. Knut følger opp rundt hydrotekniske tiltak. Halden-vassdraget: Inga sitter i landbruksgruppa. Vi har arrangert markvandring med tema hydrotekniske anlegg, og sett på miljøplan hos verten. Dette ble avsluttet med en båttur. Det ble også arrangert 7 markvandringer i ulike deler av nedslagsfeltet. Vi har også bidratt med å skrive en artikkel om fosfor. Glomma Sør: Inga sitter i landbruksgruppa. Har hatt innlegg på ett av møtene. Kulturlandskap: Inga er engasjert av Fylkesmennene i Østfold og Oslo og Akershus i arbeidet med å bevare verdifulle slåttemarker. Møter, markdager, kurs, turer Oppdateringskurs, plantevernsertifikat Grøftemøte, Rakkestad Representasjoner, oppgaver og kompetansehevende aktivitet Miljøfrokost: Inga har vært på miljøfrokost hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tema hydrotekniske anlegg og grøfting. Bioforsk-konferansen: Vi hadde flere deltakere på miljørelaterte foredrag. Møte om vanndirektivet: Hilde Marie hadde innlegg om fosfor. Tekniske miljøtiltak Knut Berg har jobbet med 25 saker som gjelder tekniske miljøtiltak i SørØst. 18 av sakene gjelder hydrotekniske anlegg, for øvrig 2 dreneringsplaner, 2 fangdammer, 2 områdetiltak og en sak med avslutning av et massedeponi. Landbrukskontorene i Rygge/Råde/Moss og Fredrikstad har vært oppdragsgivere på områdetiltakene. Det er også jobbet med planer for gårdbrukere på Romerike. Fyldigere omtale under Team teknisk planlegging. Næringsutvikling på gården Kurs i regi av NLR SørØst vinter/vår 2010/2011. Næringsutvikling på gården er et kursprogram som skal ta deltakerne fra idé til gjennomføring, fra utarbeidelse av forretningsplan som omfatter markedsvurderinger, etableringsøkonomi, finansiering og prosjektorganisering til ferdig prosjektsøknad. Dette kurset har hatt 13 deltakere, med ulikt ståsted ved start. Noen startet med konturer av en idé, mens andre ønsket å kvalitetssikre eller videreutvikle sine produkter eller idéer. Prosjekter som er jobbet med er ølbrygging, maltproduksjon, bær- og nypeproduksjon, utvidelse av sauebesetning, lagerutleie, gårdsturisme, inn på tunet og produksjon av bioenergi. Kurset hadde oppstart i november 2010 med en todagers samling. I 2011 var det fire samlinger à to dager, med den siste i slutten av mars. Inga representerte NUG på Nyskapingskonferansen på Tingvoll 6. april. 13

14 Team teknisk planlegging Norsk Landbruksrådgiving har ansvar for prosjektering av landbruksbygg i hele landet og 10 rådgivingsenheter tilbyr dette. Norsk Landbruksrådgiving SørØst tilbyr teknisk planlegging i Akershus, Oslo og Østfold. Tjenesten tilbys alle bønder uavhengig av medlemskap (jordbruksavtalen). I 2011 har to personer jobbet med teknisk planlegging. Ragnar Sigurdsson startet hos oss 12. januar. Han kom da fra studier på UMB på Ås hvor han tok mastergrad i bygningsteknikk. Ragnar er fra Island og derfra har han i Bachelorgrad i husdyrvitenskap. Det er fint at vi nå har fått et lite fagmiljø for landbruksbygg i SørØst. Landbruksbygg I 2011 har vi besøkt og har laget eller er i ferd med å lage planer for i alt 59 (40 i 2010) utbygginger, 23 (14) på Romerike og 36 (26) i SørØst sitt område. Det er flest redskapshus og lagerbygg, 18 (10). Storfe er mest etterspurt når det gjelder husdyrbygg, 8 (6) planer for kjøttproduksjon og 3 (6) for melkeku. I tillegg jobber vi med 2 planer for mjølkeproduksjon som vi startet på i Det er ikke laget planer for gris i 2011 (2 i 2010), men 5 (3) for småfe. Det er videre laget planer for 2 hestestaller, 3 høytørker, 4 grønnsakslager, utvidelse av 1 gjødsellager og 4 planer for tilleggsnæringer. Tre bønder ønsker hjelp i forbindelse med rehabilitering av boliger og en for ny bolig. Tre trenger hjelp i forbindelse med å få godkjent utbygging for tilleggsnæring i LNF områder. Veterinærhøyskolen skal flyttes til Ås. Prosjektering er i gang. Vi er innleid som eksperter på husdyrrom og deltar i arbeidsgrupper som jobber med dyrerom og tilhørende behandlingsrom. Som følge av at Veterinærhøyskolen skal flyttes til Ås, må Senter for husdyrforsøk flytte utlyste Statsbygg anbudskonkurranse for utbygging av m 2 driftsbygninger. Statsbygg stiller krav om at prosjekteringsgruppa skal ha med landbruksfaglige personer. Det er få med vår kompetanse, så vi er svært etterspurt. Vi er med i de fleste grupperingene som deltar i anbudskonkurransen. NLR sentralt ønsker at NLR skal delta i prosjekteringa. Vi har også avtale om å bistå Innovasjon Norge i forbindelse med bruksutbyggingssaker. (Norsk Landbruksrådgiving vant anbudskonkurranse). I 2011 har vi vært på 10 ferdigbefaringer og gav uttalelser i 11 saker. Vi deltok også på en kommunesamling som IN holdt i Østfold trådte reviderte forskrifter om saksbehandling (byggesøknad) og forskrift om krav til byggverk i kraft. Vi har i 2011 deltatt i ei arbeidsgruppe for en ny temaveileder for driftsbygninger i landbruket hos Direktorater for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat). Dette har gitt oss god innsikt i regelverket og bruken av det. Veilederen er på det nærmeste ferdig. 14

15 Tekniske miljøtiltak Fra starten med teknisk planlegging i SørØst (2005) har vi også tilbudt planlegging av tekniske miljøtiltak. Vi har vært på befaring i 32 (17) saker i 2011, 5 (7) på Romerike, 1 i Hedmark, 1 i Vestfold og 25 (10) i SørØst sitt område. Av de 25 sakene gjelder 18 hydrotekniske anlegg, 2 fangdammer, 2 grøfteplaner og 1 avslutning av et massedeponi. Vi har ferdigstilt ett områdetiltak (Heiabekken i Råde) og er i gang med Gretnesbekken i Fredrikstad. Vi deltok også i 2011 på markdag i Vestfold. Mye nedbør i 2011 med påfølgende utfordringer spesielt for innhøsting har gitt stor etterspørsel. Vi håper at flere kan bygge opp sin kompetanse på området. Våren 2011 utlyste Universitet på Ås etterutdanningskurs på drenering og hydroteknikk. Kurset ble avlyst pga liten påmelding, men er satt opp igjen i 2012, så vi får håpe flere søker denne gangen. Knut Berg har også deltatt i aktiviteter som er omtalt i team miljø. Etterspørselen etter teknisk planlegging var god i hele 2011, og det har vært mer enn nok å gjøre for 2 personer. Dessverre er det mange saker på tekniske miljøtiltak som er blitt liggende over til Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Teamet har vært representert på 13 forskjellige samlinger, hvorav 9 med innlegg. Knut Berg har deltatt på 4 ulike kurs (11 dager til sammen). Ragnar Sigurdsson har deltatt på 5 ulike kurs (14 dager til sammen). Huggenes, 28. februar 2012 Arnstein Vold Sign. Stina Mehus Sign. Tom Wetlesen Sign. Ole Jørgen Homstvedt Sign. Bjørn Inge Rostad Sign. 15

16 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, REGNSKAP 2011 INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP AVVIK Noter Fra budsjett Salgsinntekter Kursinntekter og kurstilskudd Rammetilskudd og tilskudd tegnisk planl Prosjekter Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

17 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BALANSE 2011 EIENDELER Balanse Balanse Noter Maskiner, redskap og utstyr Transportmidler Inventar Kontormaskiner Aksjer Obligasjoner og verdipapirer DNB Norden (Fond) Pensjonspremiefond Kundefordringer Avsetning tap for fordringer Forskuddsbetalt husleie Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Investeringsfond Leverandørgjeld Forskuddstrekk, skyldig skatt Fylkesskattesjefen, skyldig mva Arbeidsgiveravgift, skyldig Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger, skyldig Skyldig lønn Skyldige feriepenger Påløpt kostnad, forskuddsbetalt inntekt Forskuddsbetalt inntekt Avsetning nyanskaffelser Avsatt sosiale tiltak SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER TIL REGNSKAPET FOR NLR SØRØST, 2011 Note 1. Kursinntekter og kurstilskudd ble lavere enn budsjettert da vi avlyste 2 kurs grunnet dårlig påmelding. Note 2. Prosjektinntektene ble noe høgere enn budsjettert, da arbeidet med å skaffe prosjekter har stått sentralt i SørØst i Note 3. Medlemskontingenten ble noe lavere enn budsjettert da vi hadde håpet på flere nye medlemmer i Note 4. Støttekontingentene i 2011 ble noe lavere enn budsjettert da vi hadde håpet å få med FK-Agri på en større samarbeidsavtale i 2011 samtidig med Norgesfôr, men avtalen blir forhandlet ferdig for

18 Note 5. Feltgodtgjørelsen ble noe lavere enn budsjettert på grunn av færre forespørsler om dette i Note 6. Tjenester og konsulentoppdrag ble lavere enn budsjettert grunnet mindre fakturerbare timer innen teknisk planlegging enn budsjettert. Noe mindre oppdrag også generelt på grunn av sykemeldinger i 2011 Note 7. Sum inntekter ble kr ,- lavere enn budsjettert, som tilsvarer 2,4 % av de totale inntektene. Note 8. Kostnader for varer og tjenester ble noe lavere grunnet avlysning av 2 kurs. Note 9. Lønnskostnadene ble som budsjettert, men vi hadde 2 langtidssykemeldinger og en farspermisjon i Pensjonskostnadene ble høgere enn forventet da disse er vanskelige å budsjettere. Fast ansatte medarbeidere utgjorte 13 årsverk i 2010, mot 11,5 årsverk i Lønnskostnadene utgjorde 76 % av totalkostnadene dette året. Note 10. Avskrivninger er utført i forhold til gjenstående levetid for statusførte driftsmidler som synker raskt i verdi. Dette gjelder spesielt våre kopimaskiner samt 2 varebiler. Note 11. Det er ryddet i tidligere førte tap, og flere har betalt noe vi tidligere har ført som tap. I tillegg har vi ført 4 fakturaer som tap i Likevel blir det en inntekt på denne utgiftsposten. Note 12. Andre driftskostnader ble kr ,- laver enn budsjettert. Det ble spart på kostnadene i siste halvår da vi tidlig så at vi ikke klarte å få inn alle budsjetterte inntekter i Note 13. Finansinntektene utgjorde bare kr ,- henholdsvis kr ,- i renteinntekter og ,- i finanskostnader. Årsaken til finanskostnadene er vårt fond i DNB Norden, som har sunket mye i verdi i Note 14. Pensjonsforpliktelser for ansatte i mer enn 50 % stilling er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som omfatter 13 ansatte. Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien samt eventuelle tilleggsbetalinger til pensjons-forsikringsfondet anses som årets pensjonskostnad. Pensjonspremiefondet er balanseført og det er trukket av fondet for å dekke premie i Note 15. Av kundefordringer er det ca ,-i prosjekter og feltgodtgjørelser. Note 16. Det er ført 4 fakturaer for kontingent 2011 som tap. Note 17. SørØst har bekostet nytt tak på låven på Øsaker i 2007 i form av forskuddsbetalt husleie til Østfold Fylkeskommune. Note 18. Egenkapitalen er redusert til kr ,- etter underskuddet i 2011, som tilsvarer personalkostnader i 5,4 måneder. Note 19. Investeringsfondet står med motsatt fortegn da vi har 2 gamle skurtreskere som vi håper å få solgt til denne prisen etter kjøpet av ny tresker i

19 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, BUDSJETT 2012 INNTEKTER Regnskap REGNSKAP BUDSJETT AVVIK fra Noter regnskap Salgsinntekter Kursinntekter og kurstilskudd Rammetilskudd og tilskudd til teknisk planl Prosjekter og andre tilskudd Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasjonskostnader Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad og avskrivninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger RESULTAT ( underskudd = - )

20 NOTER TIL BUDSJETT 2012 Note 1. Rammetilskuddet inkluderer kr ,- til teknisk planlegging. Note 2. Prosjektinntektene økes for å få balanse i budsjettet. Note 3. Medlemskontingenten foreslås økt med 3,8 %, eget forslag for årsmøtebehandling. Note 4. Serviceavgift økes på grunn av ny avtale med Felleskjøpet Agri, i tillegg til Norgesfôr. Note 5. Medlemstjenester økes da prisene økes og nye tjenester tilbys. Note 6. Feltgodtgjørelser økes da det arbeides med større inntjening for feltforsøk. Note 7. Tjenester og konsulentoppdrag økes da det legges opp til større inntjening spesielt innen teknisk planlegging. Note 8. De totale inntektene økes med kr ,- Note 9. Rådgiving økes, da det planlegges en større rådgivingstur til utlandet for økologiske melkebønder. Note 10 Lønnskostnadene utgjør 12,2 årsverk for 14 medarbeidere, og det er lagt inn 3 % lønnsøkning. Note 11 Telefon og internett er redusert, da vi har fått bedre avtaler på både internett og telefonabonnement. Note 12 Andre driftskostnader økes med 4,5 % grunnet generell kostnadsøkning. Note 13 Driftsresultatet budsjetteres med et overskudd på kr ,- før finansinntekter. Sak 4. Fastsette kontingent for 2012 Styret foreslår å øke kontingenten for Grunnkontingenten forblir uendret kr. 700,-, men det foreslås samme pris, kr. 4,10 for alt areal innen korn, frø, oljevekster og grovfôr uten differensiering ved 650 daa. Arealkontingenten for grønnsaker økes fra kr. 41,- til kr. 45,- pr daa og arealkontingenten for poteter forblir uendret kr. 30,- pr daa. Makskontingenten økes fra kr ,- til kr ,-. Arbeidsplan for Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 2012 STYRET Strategiplanen og den 5-årige arbeidsplanen fra 2007 ligger til grunn for styrets arbeid i Planlegging og oppstart av økonomisk rådgiving i NLR SørØst. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene representerer jfr. strategiplan Tilpasse organisasjonen til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Fortsette strukturert samarbeid med naboenheter både på administrativt og faglig grunnlag. 20

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening

Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening Årsmøte-dokumenter Norsk Havreforening Innkalling til møte, tid, sted, program - vedlagt Sakliste - vedlagt Årsmelding - vedlagt Regnskap vedlagt Revisjon deles ut på årsmøtet Arbeidsplan - vedlagt Budsjett

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer