Medlemsblad nr Årgang Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00"

Transkript

1 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr Årgang Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk Landbruksrådgiving. Navnendring fra Landbrukets Forsøksringer til Norsk Landbruksrådgiving merkevarebygging, og sentralorganisasjonenes arbeid med nye rådgivingsområder. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets beretning og revidert regnskap for Fastsette kontingent for Framleggelse av arbeidsplan og budsjett for Valg i henhold til vedtektene 7. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte 8. Forslag til endring av vedtektene a. Nytt navn: Norsk Landbruksrådgiving SørØst b. Endring av intern organisering fra fagråd til team c. Andre små endringer. Det vil bli en enkel bevertning under møtet. Vedlagt følger årsberetning, regnskap med revisjonsberetning, forslag til kontingent 2010, budsjett og arbeidsplan, valgkomiteens innstilling til valg og godtgjørelse for tillitsvalgte, samt forslag til endring av vedtektene. Fullstendig forslag til nye vedtekter er lagt ut på vår hjemmeside på internett. 1

2 Årsberetning ADMINISTRATIV AKTIVITET ORGANISASJONEN Årsmøtet Årsmøtet i Forsøksringen SørØst ble avholdt på Bøndernes Hus i Råde, 18. mars Det møtte fram 55 medlemmer og 5 medarbeidere på møtet. Det økonomiske resultatet etter kapitalinntekter ble et underskudd på ca. kr ,- som ble trukket av egenkapitalen. Styret Johannes Westberg, Halden leder Tom Wetlesen, Ås nestleder Ole Jørgen Homstvedt, Eidsberg Stina Mehus, Drøbak Bjørn Inge Rostad, Fredrikstad ansattes representant 1. vara Jens Petter Otterstad, Rygge møtende 2. vara Arnstein Vold, Halden 3. vara Øivind Aandstad, Trøgstad vara Inga Holt, Askim ansattes vararepresentant Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 75 bokførte saker i Første vararepresentant har vært møtende. Styret har hatt stor aktivitet og behandlet et stort antall saker i Styret var vertskap for samling mellom styrene i Romerike og Vestfold forsøksring i januar Mange aktuelle samarbeidsområder ble diskutert. Sammen med medarbeiderne i ringen har styret deltatt på en 2-dagers samling også i Gjennomgang av mål i strategiplanen, samarbeid med andre forsøksringer, intern organisering og litt dataopplæring stod på agendaen. Styret har startet arbeidet med en ny strategiplan da vår nåværende plan går ut i En egen arbeidsgruppe har vært nedsatt, og forslaget ble lagt fram for diskusjon med medarbeiderne. Styret har også behandlet innstilling fra egen arbeidsgruppe som ble nedsatt i 2008 for å se på kontorstrukturen vår. Resultatet ble en delt kontorløsning mellom Øsaker og Huggenes, og bemanning ved behov for våre andre kontorer, Holstad, Solhuset og Rakkestad. I tillegg har styret også vurdert nytt navn på Forsøksringen SørØst, etter henstilling fra vår sentralorganisasjon, samt ny intern organisering av ringen fra fagråd til team. Resultatet av dette blir foreslått i form av vedtektsendring på årsmøtet i

3 Overgangen av den tekniske planleggingen fra fylkesmennene til forsøksringene på sentralt nivå fra 2010 har også engasjert styret i Forsøksringen SørØst har vært i framkant i dette arbeidet, med egen teknisk planlegger fra fylkesmannen allerede fra Styret har vært engasjert i en egen arbeidsgruppe for å se på samarbeidet om denne tjenesten rundt Oslofjorden. Styret har i 2009 arbeidet med å fornye jordleieavtalen for Øsaker med Kalnes. En ny 10 års kontrakt fra 2008 til 2018, med et fast areal på 150 daa er undertegnet. Avtalen for bygninger er også revidert noe i forhold til brannvern. Det økonomiske arbeidet i ringen har vært preget av 2 år med underskudd. Derfor har det vært kjørt en meget stram linje når det gjelder økonomistyring, og bemanningen har vært holdt på et kontrollert nivå i forhold til avgang og permisjoner. Styret var representert på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Mastemyr med 3 deltagere. Overgang av tjenesten teknisk planlegging, samt næringsutvikling var tema i tillegg til ordinære årsmøtesaker. Styreleder og daglig leder har sammen deltatt på landssamling for styreledere og daglige ledere på kursuka i NLR-regi i Sarpsborg. Medlem Hans Kristian Raanaas har sittet som møtende vararepresentant i styret i Norsk Landbruksrådgiving. Johannes Westberg har deltatt på ledersamling i Østfold Bondelag og Tom Wetlesen på ledersamling i Akershus Bondelag. Stina Mehus representerte SørØst på årsmøte i tidsskriftet Økologisk Landbruk i framkant av årsmøtet i NLR. Daglig leder har vært engasjert i Daglig Lederforum som er organisert for daglige ledere i større forsøksringer i Norsk Landbruksrådgiving. Han sitter også i arbeidsutvalg for NLR med Bioforsk for å revidere samarbeid om feltforsøk. Valgkomité Svein Stubberud, Son vara: Olav Skuterud, Ås Øivind Hermansen, Rakkestad vara: Helge Lars Berger, Hærland Ragnhild Lundeby Grimstad, Råde vara: Berit Ullestad, Rygge Knut Talberg, Skjeberg vara: Knut Klavestad, Skjeberg Petter Asbjørn Aarnes, Ørje vara: Ivar Skogstad, Ørje Valgkomitéen har hatt 2 møter i forbindelse med innstilling til årsmøtet Leder av valgkomité til årsmøtet 2010 er Svein Stubberud, Son. Fagråd Fagråd Korn, frø og oljevekster, leder Per Ove Lindemark Ole O. Grasdalen, Vestby korn og gras Øivind Aandstad, Trøgstad korn, frø, grovfôr og ammeku Runar Kopperud, Rakkestad korn og frø 3

4 Fagråd Grovfôr, leder Einar Kiserud, Erik Trandem fra 15. september Einar Talberg, Skjeberg melkeproduksjon Lars Sundt Jensen, Rygge kjøttproduksjon Tor Slette, Enebakk melkeproduksjon Fagråd Økologisk landbruk, leder Hans Gaffke, Einar Kiserud fra 1. august Trond Kristoffersen, Rygge grønnsaker og poteter (korn) Tor Jacob Solberg, Skiptvet melk, grovfôr (korn) Erik Sørli, Skjeberg korn, frø og egg Fagråd Poteter, leder Tor Anton Guren Thorleif Dahl, Frogn tidlig og sein matpotet Per Olaf Roer, Rygge fabrikkpotet Hans Forsethlund, Råde tidligpotet Fagråd Grønnsaker, leder Hilde Marie Saastad Ole Konrad Fløgstad, Rygge allsidig produksjon, konsum og industri Richard Trevor, Jeløy allsidig produksjon, konsum og industri Svend Østby, Ski allsidig produksjon, også økologisk Revisor Inter Revisjon Moss AS Medarbeidere Tor Anton Guren Daglig leder, fagrådsleder poteter Per Ove Lindemark Fagrådsleder korn, frø og oljevekster, 81 % Einar Kiserud Fagrådsleder grovfôr til 15. sept, fagrådsleder økologi fra 1. aug. Hans Gaffke Fagrådsleder økologisk landbruk, fram til 1. august, 29 % Erik Trandem Fagrådsleder grovfôr fra 15. sept, 29 % Hilde Marie Saastad Fagrådsleder grønnsaker Unni Røed Ringleder, korn, grønnsaker og poteter Inga Holt Ringleder, korn, barselpermisjon Trond Gunnarstorp Ringleder, korn Bjørn Inge Rostad Ringleder, korn Knut Berg Ringleder, teknisk planlegging Ninni A. Christiansen Forsøkstekniker, grønnsaker og poteter, 91 % Hanne Svensson Forsøksassistent, grønnsaker, poteter og adm, 83 % Våre faste medarbeidere har arbeidet 8,4 ringlederårsverk og 1,7 tekniker / assistentårsverk, til sammen 10,1 årsverk i medarbeidere har i 2009 sluttet i ringen. Erling Øverjordet sluttet etter 39 år i ringen, og har nå blitt pensjonist. Gerd Guren sluttet etter 28 år som ringleder for å starte arbeid i en nyopprettet koordinatorstilling innen grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving. Begge ble markert med høytidelige tilstelninger på sine arbeidssteder Holstad 4

5 og på Huggenes. Petter Ørmen, Per Grønvold, Karl Mindrebøe, Vigdis Lindemark, Geir Asle Lindemark og Knut Heie har vært engasjert på deltid i Av sykdom har det vært 2,3 % sykefravær blant de ansatte. Av dette er det en langtidssykemelding som utgjør 0,7 %. 4 av medarbeiderne har ikke hatt sykefravær i 2009 og 2 har bare vært syke en dag. Medlemmer Antall medlemmer pr var hovedmedlemmer, 53 kårmedlemmer, 4 æresmedlemmer og 59 støttemedlemmer. Ringen har fått 85 nye hovedmedlemmer og 60 utmeldinger i Dette er en netto økning på 25 hovedmedlemmer fra Av støttemedlemmer har vi fått en reduksjon på 2 støttemedlemmer i Hovedmedlemmene representerer et areal i form av utfakturert areal i 2009 på dekar korn, frø, oljevekster og grovfôr, dekar poteter og dekar grønnsaker. ØKONOMI Driftsresultat Forsøksringens resultatregnskap for 2009 viser et overskudd på kr ,-. Høye inntekter og redusert bemanning er hovedårsak til overskuddet. Egenkapital Ringens egenkapital blir kr ,- etter overskuddet i Dette tilsvarer personalkostnader for et halvt år i ringen. Teknisk utstyr Forsøksringen er godt skodd med teknisk utstyr. Det er i 2009 kjøpt inn ny forsøkstresker med elektronisk veiing til ca. 1,1 mill. kroner. Innkjøpet er finansiert av tilskudd og tidligere fondsavsetninger. Det er også kjøpt en brukt tresker for tresking på Øsaker, og en brukt traktortilhenger for kornkjøring. Det er i 2009 utført normalt vedlikehold av det resterende utstyret i ringen. Kontorer Forsøksringen har bemannet følgende kontorer i 2009: Øsaker 3-4 personer Huggenes 6-7 personer Holstad 1 person Solhuset 1 person Rakkestad Inntil 1 dag pr uke i vinterhalvåret ved behov. Av vedlikehold er det på Huggenes innredet et nytt toalett samt satt inn oppvaskmaskin. Kontorer som er mindre besatt har hatt besøksordning i vekstsesongen, og i vinterhalvåret har de vært betjent ved behov. 5

6 2. FAGLIG VIRKSOMHET I dette kapittelet følger en oversikt over tverrfaglige prosjekter, tverrfaglige medlemstjenester, samt beretning fra hvert av våre 5 fagråd. For å presentere et sammendrag kan det nevnes at ringen har utført 133 forsøk, hvorav 13 økologiske i Det er arbeidet med 28 større og mindre faglige prosjekter dette året. Det er gjennomført 65 arrangementer for medlemmer, og våre 12 medarbeiderne har vært på 233 tilkalte medlemsbesøk i tillegg til besøk i forbindelse med gratis økologisk førsteråd. Medarbeiderne har vært på 104 forskjellige arrangement for kompetanseheving og representasjoner, derav 44 møter med innlegg. Det er laget planer for 44 landbruksbygg og 17 planer for tekniske miljøtiltak, totalt 61 planer i vårt prosjekt teknisk planlegging i Forsøksmelding Meldingen omhandler ca 133 feltforsøk, derav 10 innen økologisk produksjon. 66 feltforsøk er utført i produksjonene korn, frø og oljevekster, 10 felt innen grovfôr, 13 innen poteter og 44 forsøksfelt og større observasjoner innen grønnsaker. Medlemsblad Medlemsbladet i forsøksringen SørØst ble utgitt totalt 13 ganger i 2009, derav en utsending i forbindelse med årsmøtepapirer. Stoff fra hvert fagråd ble presentert i bladene. I tillegg ble det sendt ut egne blader i enkelte fagråd, etter produksjoner registrert i vårt eget register. Hjemmeside på internett Ringen har egen hjemmeside på internett, og denne har vært flittig brukt også i Det har i 2009 arbeidet for å oppdatere sidene over på nytt system under Norsk Landbruksrådgiving for overgang i Økonomisk veiledning Vi har også i 2009 tilbudt økonomisk veiledning til våre medlemmer i forbindelse med engasjement av tidligere statskonsulent Knut Heie. Det har vært få henvendelser, selv om behovet burde være tilstede. Funksjonstesting Ringen har også i 2009 tilbudt funksjonstesting av åkersprøyter selv om tilskuddet ble borte i Per Grønvold er innleid for dette tilbudet, og har i 2009 testa 51 sprøyter. Plantevernkurs Ringen har arrangert et oppdateringskurs med 21 deltakere. Dette ble holdt på Huggenes. Miljøplan Det er utarbeidet 3 miljøplaner i Gjødselplaner Det ble utarbeidet 459 gjødselplaner i

7 Uttak av jordprøver Det ble tatt ut jordprøver på 39 gårder i Deler av arbeidet er utført av innleid hjelp. Miljøplankurs Det ble avholdt et kurs i miljøplan trinn 2 i Sarpsborg kommune. Dette var vi leid inn til å holde. Det var ca 60 deltakere. Per Ove, Bjørn Inge og Knut var kursholdere. Miljøprosjekter PURA: - her sitter Unni i temagruppe landbruk. Vannmiljø Rakkestad: her er vi leid inn av Bondelaga og landbrukskontoret i Rakkestad. Dette har ligget litt på is i 2009, men skal tas opp igjen i Halden-vassdraget: - Per Ove sitter i styringsgruppa, og har hatt markvandringer. Isesjø:- egentlig avsluttet i 2009, kart med P-indeks gjenstår. Rapport sendt. Prosjekt Teknisk planlegging Etter et prøveprosjekt sammen med Forsøksringen Romerike (avsluttet nov. 2008) fortsatte vi tilbudet med teknisk planlegging for Østfold og Akershus. I 2009 er det laget planer for i alt 61 (65) forskjellige saker. Det er laget planer for 44 (31) landbruksbygg, 27 (18) i Akershus og 17 (14) i Østfold. Det er flest redskapshus og lagerbygg, 17 (20). Storfe er mest etterspurt når det gjelder husdyrrom, 5 (6) for melkeku og 6 (2) for kjøttfe, mens det er 5 (1) planer for gris, 2 (1) for hest og 4 (1) for sau. Det er videre laget planer for 2 gjødsellager, og forslagstegning for 1 hønsehus. Tall i parentes er for Det er laget planer for 17 (33) tekniske miljøtiltak. Av miljøtiltak var det 4 (1) i Akershus. Dette gjelder bakkeplanering/deponier for masse fra utbyggingsområder + avslutning av et deponi for sortert avfall. 13 (31) saker i Østfold gjelder på 10 (15) hydrotekniske anlegg, 2 (16) fangdammer og 1 (1) bekkeåpning. Etterspørselen var moderat på våren og sommeren, men økte voldsomt utover høsten. Det kom bl.a. inn flere saker fra bønder som ønsket tegninger og kostnadsoverslag for å få inn søknader til Innovasjon Norge, som hadde ekstra tilskuddsmidler pga finanskrisa. Disse sakene ble prioritert og andre saker har blitt liggende lenge. Ved årsskiftet er antall saker som skal planlegges, og antall bønder som ønsker besøk, større enn kapasiteten. Fra har Norsk Landbruksrådgiving ansvar for å gi et landsdekkende tilbud på rådgivning og planlegging av landbruksbygg. Personell fra Fylkesmennenes landbruksavdelinger er overført, og det er tilsatt flere nye medarbeidere. Vi er totalt 18 personer + en koordinator fordelt på 11 regioner. Det blir lagt opp til at kompetanse og arbeidskapasitet skal utnyttes på tvers av regioner. 7

8 AKTIVITETER I FAGRÅD Fagråd korn, frø og oljevekster Råd og utvalg Fagrådet består av: Per Ove Lindemark (leder), Unni Røed, Trond Gunnarstorp, Bjørn Inge Rostad, (Inga Holt har vært i barselpermisjon). Tillitsvalgte: Øivind Aandstad, Trøgstad, Ole O. Grasdalen, Vestby, og Runar Kopperud, Rakkestad. Per Ove sitter som leder av LFR-utvalg Digitale kart, presisjonsjordbruk og gjødsling. Han sitter også som medlem av referansegruppa for Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - Modelling, reductive approaches, and risk assessment with regards to the whole food chain. Prosjektet ledes av Bioforsk Øst. Per Ove sitter også som medlem av Ankenemnda for korn og Ankenemnda for frø. Han har også dette året vært medlem av Landbruksgruppa i Haldenvassdragets miljøprosjekt. Per Ove sitter i prosjektgruppa for Biodiesel og prosjektet Polysaccharides in barley and oats adaptation for food and for feed (Kvalitet i bygg og havre) som Bioforsk har ansvaret for. Per Ove er sekretær for Akershus og Østfold frøavlerlag, og har også dette året sittet i panelet Ekspertene svarer i Norsk Landbruk. Bjørn Inge sitter som medlem av LFR fagutvalg Korn og er med i kulturgruppe korn i forbindelse med utvikling av varslingsmodellen VIPS. Bjørn Inge sitter i styringsgruppa for fagforum korn. Bjørn Inge er sammen med Per Ove også med i Fagforum korn. Videre er Bjørn Inge de ansattes representant i styret i FSØ. Prosjekter Prosjektet Norskprodusert protein i kraftfôrindustrien med hovedvekt på erter til modning har fortsatt med begrenset omfang i påvente av at Bioforsk kommer på banen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Romerike Forsøksring, Forsøksringen SørØst og Bioforsk, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Østfold. Prosjektet er eid av Østfold Bondelag med Forsøksringen SørØst som prosjektansvarlig. De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund er videreført med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Østfold. På vegne av Isesjø grunneierlag, har vi hatt et betydelig engasjement av ulike tiltak for å redusere fosfortilførselen til Isesjø. Prosjektet er finansiert med SMIL-midler og er nå inne i sluttfasen. På grunn av redusert bemanning dette året, har vi ikke hatt noe engasjement i 8

9 forbindelse med områdetiltak i Rakkestad. Det har også dette året vært en omfattende aktivitet i VIPS-prosjektet; både på ugras- og soppmodellen. Fagrådet har og dette året sendt inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 66 forsøk i 2009, herav 3 økologisk. Medlemsbesøk I tillegg til veiledning pr. telefon, har ringlederne vært ute på i overkant av 150 tilkalte gårdsbesøk i løpet av vekstsesongen. Gårdsbesøkene er viktige for effektivt å kunne løse akutte vekstproblemer, og ikke minst for at de ansatte skal kunne holde seg oppdatert gjennom sesongen. Vekstnytt Det er sendt ut 21 Vekstnytt til 575 medlemmer på e-post i løpet av året. Denne informasjonen er svært godt mottatt av våre medlemmer, og har høy prioritet i vår bestrebelse etter å komme ut med aktuell informasjon gjennom vekstsesongen. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer Kurs i bruk av Skifteplan Kurs i bruk av Skifteplan Fagmøte Plantevern, Rakkestad Plantevernsertifikat, Huggenes Grendemøte, Solhuset Grendemøte, FK Holstad Grendemøte, Halden Kornsilo Grendemøte, FK Holstad Grendemøte, Øsaker Markvandring høstkorn, Torbjørn Skottene, Halden Markvandring høstkorn, Øivind Aandstad, Trøgstad Markvandring høstkorn, Kirkelund, Rakkestad Markvandring høstkorn, Casper Hoelstad, Ås Markvandring VIPS, Øsaker Markvandring VIPS, O. A. Mjørud, Rakkestad Markvandring VIPS, Håkon Huseby og Casper Hoelstad, Ås Markvandring plantevern og gjødsling, Guttorm Nygaard, Halden Markdag korn, frø, erter og oljevekster, Øsaker Besøk i fagrådet Fagrådet har gjennom året hatt besøk fra importører og konsulenter fra ulike plantevernfirmaer i både inn- og utland. Videre har vi hatt besøk fra Bioforsk, Yara, Graminor og Analycen i forbindelse med feltforsøk og analysevirksomhet. 9

10 Tomb og Kalnes videregående skoler har også denne sesongen benyttet seg av muligheten til å studere feltforsøkene på Øsaker. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og representasjoner har medarbeiderne i fagrådet deltatt på i alt 35 ulike arrangement, møter og kurs i inn- og utland, herunder 22 med forberedte innlegg. På enkelte arrangement har flere fra fagrådet deltatt. Av rene representasjoner har fagrådet deltatt på 2 ulike arrangement. Samarbeidspartnere - feltforsøk Bioforsk Øst, Apelsvoll, Bioforsk Plantehelse, Bioforsk Øst, Landvik, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Institutt for jord og miljøvitenskap, UMB og Østfold Bondelag. Fagråd grovfôr Fagrådet 2009 Fagrådet har bestått av Einar Kiserud (leder), Lars Sundt Jensen, Dilling, Einar Talberg, Skjeberg og Tor Slette, Enebakk. Erik Trandem ble ansatt i et 1-årig vikariat 15. september 2009, og gikk da inn som leder i fagrådet. Prosjekter Ulike dekkevekster til luserne- og grasgjenlegg, støttet av FMLA. Testing av grovfôrmodellen for Bioforsk. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 10 felt, hvorav 1 økologisk. Medlemsbesøk Gjennomført 10 medlemsbesøk. Vekstnytt Sendt ut 2 vekstnytt. Sendt på e-post til alle grovfôrdyrkere. Annen informasjon Lagt ut fagartikler på web. Møter, markdager, kurs og turer Fagmøte mineraler til storfe, Solhuset Markvandring, Sverre Torgrimsby, Ise Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av andre arrangement har fagrådslederen deltatt på 5 representasjoner og kompetansehevende arrangement, herav to med innlegg. Trandem har deltatt på klimaseminar og kursuka til Norsk Landbruksrådgiving. 10

11 Samarbeidspartnere innen forsøk Bioforsk (Apelsvoll, Løken, Kvithamar, Plantehelse), Strand Unikorn, Felleskjøpet Agri, Tollef Grindstad, Fylkesmannens Landbruksavdeling Østfold, Fylkesmannens Landbruksavdeling Oslo og Akershus, Vestfold Forsøksring. Fagråd økologisk Råd og utvalg Fagrådet består av Hans Gaffke (permisjon fra ), Einar Kiserud, Tor Jacob Solberg, Skiptvet (tillitsvalgt), Erik Sørli, Skjeberg (tillitsvalgt), Trond Kristoffersen, Rygge (tillitsvalgt). Einar har deltatt i en arbeidsgruppe for utvikling av de økologiske veiledingsprosjektene i NLR. Einar har deltatt i Faggruppe økologi hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Akershus. Prosjekter Økologisk veiledningsprosjekt. Gjennom økologisk veiledningsprosjekt i Norsk Landbruksrådgiving er det gitt 45 Gratis Førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR), hvorav 7 var GFR-melk. I tillegg gjennomføres det rådgivingsavtale med 8 gårdbrukere, samt en dyrkingsgruppe innen økologisk korn, og en innen økologisk grovfôr/melk. Selvforsyning av fôr på økologiske melkeproduksjonsbruk. Finne gode strategier for å dyrke mest mulig av fôret selv på økologiske melkeproduksjonsbruk, støttet av SLF og FMLA Østfold. Arbeid innen økologisk kornproduksjon, støttet av FMLA Østfold og Oslo/Akershus. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 10 ulike forsøksfelt i regi av egne prosjekter. Medlemsbesøk Det har blitt foretatt 30 gårdsbesøk til medlemmer i 2009, i tillegg til de 45 som har fått Gratis Førsteråd - GFR. Møter, markdager, kurs og turer Kurs i omlegging til økologisk landbruk, Huggenes Kurs i omlegging til økologisk landbruk, Huggenes Kurs i omlegging til økologisk landbruk, Huggenes Fagmøte, selvforsyning av økologisk fôr, Ole Røed, Skjeberg Kurs i omlegging til økologisk landbruk, Huggenes. 11

12 19.05 Markvandring, ugrasharving, Tormod Kopperud, Eidsberg. I samarbeid med Økoløft IØ Markvandring, fôrkvalitet, Kløverbakken Samdrift, Spydeberg Markvandring, dyrkingsgruppe økologisk korn, Jon Sørensen, Askim Markvandring, dyrkingsgruppe økologisk grovfôr, høymole/ugras, Håvard Trygve Rud, Trøgstad Markvandring, Ole Haakaas, Trøgstad. I samarbeid med Økoløft IØ Fagtur dyrkingsgruppe korn, markvandring med tema gamle kornarter, Sverige Pløyekurs, Håkon Solberg, Skiptvet Fagmøte rotugras, Spydeberg. I samarbeid med Økoløft IØ Fagmøte økologisk storfekjøttproduksjon, Solhuset. I samarbeid med Økoløft IØ. Annen informasjon Det har blitt skrevet 2 fagartikler til tidsskriftet Økologisk Landbruk, samt flere artikler til andre tidsskrifter. Det er sendt ut to økologisk vekstnytt til øko-produsentene i ringen. Besøk i fagrådet Besøk av en gruppe økologiske kornprodusenter fra Sverige. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av andre arrangement har fagrådslederen representert på 17 ulike arrangement, hvorav 11 med innlegg, samt tre andre kompetansehevende arrangement/kurs. Samarbeidspartnere Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og i Oslo/Akershus, Sarpsborg kommune, Økoløft-prosjektet i Eidsberg, Trøgstad og Spydeberg, Holli Mølle. Fagråd poteter Råd og utvalg Fagrådet har i 2009 bestått av: Tor Anton Guren (leder), Ninni A. Christiansen, Unni Røed, Hanne Svensson, Per O. Roer (tillitsvalgt) Thorleif Dahl (tillitsvalgt) og Hans Forsethlund (tillitsvalgt) Tor A. har vært regnskapsfører for Fjordgrønt BA, som formidler arbeidskraft for medlemmer. Han har også vært med i redaksjonsråd i tidsskriftet Gartneryrket i I tillegg har han sittet i et sentralt arbeidsutvalg for å øke feltgodtgjørelser i samarbeid med Bioforsk. 12

13 Prosjekter Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet utvikling av skadeterskler for sikader og varsling av første funn av tørråte. Prosjektsamarbeid med Morsa og Fylkemannen om reduksjon av fosforgjødsling til radkulturer i vestre Vansjø. Samarbeid med Bioforsk Plantehelse om et større prosjekt for å utvikle ny modell for tørråte på knollene, samt utnytte tørråteresistens for å redusere sprøytemiddelbruken. Vi har også vært engasjert i et større prosjekt innen skurv på poteter i Innsamling av prøver for videre analysering har vært ringens bidrag dette året. Vi har også vært delaktig i søknad om et større PCN-prosjekt på nasjonalt nivå. Dette blir først satt i gang med forsøk i For Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har vi også i 2009 utført graveprøver for å lage avlings- og kvalitetsprognoser som inngår i målprisvurdering for poteter utover høsten og vinteren. I tillegg er det arbeidet mye med potetcystenematode og påvirkning av Mattilsynet til å endre forvaltningspraksis av sitt regelverk. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet gjennomførte 13 feltforsøk innen poteter, og flere av feltene har inngått i overnevnte prosjekter. Medlemsbesøk Det er gjennomført 28 tilkalte medlemsbesøk i Vekstnytt Vekstnytt i poteter er sendt ut totalt 22 ganger til 50 dyrkere i Annen informasjon Det er utarbeidet egen plantevernplan i poteter som er sendt registrerte potetdyrkere i ringen. Møter, markdager, kurs og turer Potetmøte for dyrkere i hele landet på Gardermoen, innlegg Møte for Morsadyrkere, presentasjon av resultater 2008, Huggenes Markdag i potet hos Hans Forsethlund i Råde, 8 produsenter Markdag i potet hos Richard Trevor på Jeløy, 5 produsenter Markdag om plantevern på Maarud, samarbeid med Maarud, Findus og 4 andre forsøksringer, ca. 200 deltagere Markdag hos Håkon Wennersgaard i Frogn, 8 produsenter Markdag hos Bjørn Elvestad i Råde, 10 produsenter Potetmøte på Huggenes, ca. 20 produsenter. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende møter og arrangement har fagrådsleder deltatt på totalt 22 aktiviteter i inn- og utland, derav 4 med faginnlegg. På enkelte arrangement har flere medarbeidere deltatt, blant annet på diagnosekurs for 13

14 potetsjukdommer. Ansvarlig ringleder på potet har sittet i redaksjonsråd i tidsskriftet Gartneryrket for å representere grønt-næringen på friland. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Fylkemannen i Østfold, Bioforsk Øst Apelsvoll, Bioforsk Øst Landvik, Bioforsk Plantehelse, Bioforsk Jord og Miljø, og Grøntprod.Samarbeidsråd i NGF. Fagråd grønnsaker Råd og utvalg Fagrådet har bestått av: Hilde Marie Saastad (leder), Richard Trevor (tillitsvalgt), Ole Konrad Fløgstad (tillitsvalgt), Svend Østby (tillitsvalgt), Ninni Christiansen og Unni Røed. Prosjekter Oppfølging av handlingsplanen for økologisk landbruk gjennom Fylkesmannen i Østfold. Samarbeid med fagråd økologi/fmla/nlr. Løkprosjektet. Norsk Landbruksrådgiving har blitt innleid som kompetanse i et landsomfattende løkprosjekt i regi av Gartnerhallen. Samarbeid med Gartnerhallen, Bama, Bioforsk og produsentlagene. Fosforprosjekt Vestre Vansjø. Samarbeid med FMLA, Landbrukskontorene og Bioforsk. Sikker og miljøvennlig bekjempelse av bladskimmel i løk, salat og agurk i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom grønnsaksringene og Bioforsk Plantehelse. Stabil kvalitetsproduksjon av ruccola, brokkoli og blomkål på friland ved sikker og miljøvennlig bekjempelse av kålbladskimmel. Samarbeid mellom Bioforsk Plantehelse og grønnsaksringene. Kålrotprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av kålrotprodusentene og styrt av en brukerstyrt styringsgruppe. Seniorrådgiver Kari Aarekol i Jæren Forsøksring var prosjektleder. Britisk og norsk brentdolomitt i følsomme kålvekster. Innleid av Rådgivende agronomer ved Karl-Jan Erstad og Råde Mølle. Papirdekke. Forespurt av Nordic Paper om å teste ut papirdekke. Antall forsøk og observasjoner 35 ruteforsøk innen grønnsaker i tillegg til 9 sortsobservasjoner. Det ble også utført skadedyrregistreringer for VIPS. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Bioforsk Plantehelse (ugras, sopp, skadedyr, VIPS), Bioforsk Øst Landvik, Jæren Forsøksring, FMLA Østfold, NORGRO, LOG, Rådgivande Agronomar, Råde Mølle og Nordic Paper Medlemsbesøk Det er gjennomført 15 medlemsbesøk utenom besøk i forbindelse med feltforsøk, observasjoner, prosjekter og besøk med andre. Utsendinger. Vekstnytt innen grønnsaker: 27. Plantevernplan: 1. Sortsliste: 1. 14

15 Møter, markdager, kurs, turer Sprøyteteknikkdag. Skjerma sprøyting og båndsprøyting Oppsummeringsmøte i salat og kinakål i Lier Møte Vika Grønt på Gjennestad. Samarbeid med Ga-Fa Gartnerhallskolen i forbindelse med løkprosjektet til GH og Bama Møte med dyrkerne i radkulturer i Vestre Vansjø i regi av Fylkesmannen Møte med kålrotprodusenter i forbindelse med kålrotprosjektet Møte med rødbetedyrkere som dyrker på kontrakt til Stabburet Markdag i løk hos Ole Konrad Fløgstad Markdag i Gulrot hos Jens Edvard Kase Markdag i rødbeter hos Karl Olav Amundsrud Markdag i Kålrot hos Håkon Wennersgård Markdag i Industrikål hos Bjørn Elvestad Markdag i purre hos Roy Hasle Markdag i frilandsagurk hos Trond Kristoffersen Markdag i rotpersille Markdag i løkprosjektet. Samarbeid med Ga-Fa. To dyrkere i Rygge, så to dyrkere i Vestfold + pakkeriet Markdag i rosenkål Studietur økologisk grønnsaksdyrking til Tyskland i regi av Norsk landbruksrådgiving Østafjells Løk- og gulrotkonferanse i Peterborough, England Fagdag jordskokk i regi av jordskokkgruppa i Bioforsk Sorts-, plantevern- og plastmøte i grønnsaker på Huggenes. Besøk i fagrådet Fagrådet har hatt 13 besøk i Besøkene har blant annet vært norske og utenlandske frøfirma, medarbeidere i Bioforsk, UMB, plantevernfirma, Emma Garrod (vinner av Nuffiels Farming Scholarship), og kulturgruppene i NGF Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og møter har medarbeiderne i fagrådet deltatt på totalt 25 aktiviteter i inn- og utland, hvorav 3 med innlegg. Av andre ting har fagråd grønnsaker hjulpet til med en forsikringssak ang. avlingstap, og en dispensasjonssøknad til Debio. Solhuset 2. mars 2010 Tom Wetlesen (sign) Bjørn Inge Rostad (sign) Johannes Westberg (sign) Stina Mehus (sign) Ole Jørgen Homstvedt (sign) 15

16 FORSØKSRINGEN SØRØST, RESULTATREGNSKAP 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Avvik fra INNTEKTER Noter budsjett Salgsinntekter Kursinntekter og kurstilskudd Ramme- og mekaniseringstilsk Prosjekter Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr.arb.kraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Leie, leasing Verktøy, inventar og driftsmat Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lign Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasj Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader

17 Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader lokaler Tap og lignende Sum annen driftskostn. og avskr SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger/ekstraord. inntekt RESULTAT ( underskudd = - ) FORSØKSRINGEN SØRØST, BALANSE 2009 Balanse Balanse EIENDELER Noter Maskiner, redskap og utstyr Transportmidler Inventar Kontorinnredning Kontormaskiner Aksjer Avanse (fond) Obligasjoner og verdipapirer Pensjonspremiefond Kundefordringer Forskuddsbetalt husleie Andre kortsiktige fordringer Avsetning tap for fordringer Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Investeringsfond Leverandørgjeld Forskuddstrekk, skyldig Fagforeningskontingent, trukket Fylkesskattesjefen, skyldig Arbeidsgiveravgift, skyldig Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger, skyldig Skyldige feriepenger Forskuddsbetalt inntekt Avsetning bonus og lønn Avsatt sosiale tiltak SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Note 1. Salgsinntektene ble høgere enn budsjettert grunnet større inntekter på annonser i forsøksmelding. Note 2. Kursinntekter lavere enn budsjettert på grunn av avlyst oppdateringskurs for plantevernsertifikat. Note 3. Prosjektinntektene ble lavere enn budsjettert på grunn av reduksjon i aktivitet på grunn av noe redusert bemanning. Note 4. Medlemskontingent ble noe lavere enn budsjettert, men stor økning i forhold til regnskapet i 2008 på grunn av ca. 5 % økning i takstene. Note 5. Feltforsøk økte i forhold til regnskap 2008, men ble noe mindre enn budsjettert. Note 6. Sum inntekter ble kr ,- lavere enn budsjettert, som tilsvarer 3 % av de totale inntektene. Note 7. Varekostnadene ble noe lavere da det ble utført færre analyser i prosjekter, og vi sparte kostnader på arrangementer. Note 8. Lønnskostnadene ble lavere enn budsjettert på grunn av permisjoner og avgang, totalt 10,1 årsverk i 2009 mot 12,5 årsverk i Lønnskostnadene utgjorde 72 % av totalkostnadene dette året. Note 9. Avskrivninger er utført i forhold til gjenlevende levetid for statusførte driftsmidler som synker raskt i verdi. Dette gjelder vår store kopimaskin for medlemsbladtrykking og 2 varebiler. Det er også avskrevet tidligere statusført innredning av de 2 siste kontorene på Huggenes fra Note 10. Andre kostnader lokaler er overskredet da det er satt inn oppvaskmaskin og dametoalett på Huggenes. Note 11. Kjøregodtgjørelser ble noe mindre enn budsjettert da vi i større grad benytter ringens biler i tjenesten. Note 12. Vi blir nå ikke lenger trukket forholdsmessig MVA, derfor lavere kostnader i`09. Note 13. De totale driftskostnadene ble kr lavere enn budsjettert, som tilsv. 9% Note 14. Finansinntektene utgjør kr ,- i renteinntekter og kr ,- i verdistigning på vårt fond i Avanse Norden. Note 15. Avsetninger utgjør bonus kr ,- til sosiale tiltak for medarbeiderne, som er 10 % av overskuddet, ,- til bonus og lønn til medarbeiderne for god innsats i 2009 og ca. kr til mekaniseringsfondet for blant annet innkjøp av brukt traktortilhenger og brukt tresker for drifta på Øsaker. Note 16. Pensjonsforpliktelser for ansatte i mer enn 50 % stilling er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som omfatter 13 ansatte. Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien samt eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonsforsikringsfondet anses som årets pensjonskostnad. Pensjonspremiefondet er balanseført og det er trukket av fondet for å dekke premie i Note 17. Av kundefordringer er det ca. kr. 1.2 mill. i prosjekter og feltgodtgjørelser. Note 18. Ringen har bekostet nytt tak på låven på Øsaker i 2007 i form av forskuddsbetalt husleie til Østfold Fylkeskommune. Note 19. Det er ryddet opp i avsetninger av tap for tidligere fordringer. Note 20. Mekaniseringsfondet er brukt opp ved kjøp av ny forsøkstresker i 2009, men en negativ verdi på kr ,- står i påvente av salg av en brukt forsøkstresker før fondet står i 0. 18

19 Fastsetting av kontingent for 2010, pkt 4 Styret foreslår uendret kontingent for Grunnkontingent kr. 700,- Arealkontingent for kornvekster og fôrvekster kr. 4,10 opptil 650 daa, kr. 2,30 over 650 daa Arealkontingent for poteter kr. 30,- pr daa Arealkontingent for grønnsaker kr. 41,- pr daa Maksimumskontingent kr ,- 19

20 FORSØKSRINGEN SØRØST, BUDSJETT 2010 INNTEKTER Regnskap Regnskap Budsjett Avvik fra Noter regnskap Salgsinntekter Kursinntekter og kurstilskudd Rammetilskudd Prosjekter og andre tilskudd Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Leie, leasing Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ADMINISTRATIV AKTIVITET Strategiplanen 2011-2015 ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene

Detaljer

De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet.

De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@lr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Bøndernes hus i Råde, onsdag 12. mars 2014 Kl. 18.00

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving Årsmelding for Solør-Odal Landbruksrådgiving 2015 Årsmøte for Solør-Odal Landbruksrådgiving ble holdt på Bøndernes Hus, Brandval den 19. mars 2015. Følgende saker ble behandlet: Årsmelding og regnskap

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 FELLESINFORMASJON Medlemsblad. I samarbeid med andre enheter på Østlandet. Prøveordning i 2014 med utgivelse av 4 nummer. SørØst-nytt. Elektronisk utsending

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2016 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2015 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Kontingent 34 419 974 32

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 22 026 863 21 950 000 76 863

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 11 109 054 10 975 000 134

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Potetprosjekter i Bioforsk Per Y. Steinsholt Fagforum Potet

Potetprosjekter i Bioforsk Per Y. Steinsholt Fagforum Potet Potetprosjekter i Bioforsk 2009 Per Y. Steinsholt 27.10.09 Fagforum Potet Avdeling: Bioforsk Øst (Apelsvoll og Landvik) Balansert næringsforsyning i potet Riktig næringsforsyning, med fokus på avling,

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer