Medlemsblad nr Årgang Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00"

Transkript

1 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr Årgang Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk Landbruksrådgiving. Navnendring fra Landbrukets Forsøksringer til Norsk Landbruksrådgiving merkevarebygging, og sentralorganisasjonenes arbeid med nye rådgivingsområder. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets beretning og revidert regnskap for Fastsette kontingent for Framleggelse av arbeidsplan og budsjett for Valg i henhold til vedtektene 7. Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte 8. Forslag til endring av vedtektene a. Nytt navn: Norsk Landbruksrådgiving SørØst b. Endring av intern organisering fra fagråd til team c. Andre små endringer. Det vil bli en enkel bevertning under møtet. Vedlagt følger årsberetning, regnskap med revisjonsberetning, forslag til kontingent 2010, budsjett og arbeidsplan, valgkomiteens innstilling til valg og godtgjørelse for tillitsvalgte, samt forslag til endring av vedtektene. Fullstendig forslag til nye vedtekter er lagt ut på vår hjemmeside på internett. 1

2 Årsberetning ADMINISTRATIV AKTIVITET ORGANISASJONEN Årsmøtet Årsmøtet i Forsøksringen SørØst ble avholdt på Bøndernes Hus i Råde, 18. mars Det møtte fram 55 medlemmer og 5 medarbeidere på møtet. Det økonomiske resultatet etter kapitalinntekter ble et underskudd på ca. kr ,- som ble trukket av egenkapitalen. Styret Johannes Westberg, Halden leder Tom Wetlesen, Ås nestleder Ole Jørgen Homstvedt, Eidsberg Stina Mehus, Drøbak Bjørn Inge Rostad, Fredrikstad ansattes representant 1. vara Jens Petter Otterstad, Rygge møtende 2. vara Arnstein Vold, Halden 3. vara Øivind Aandstad, Trøgstad vara Inga Holt, Askim ansattes vararepresentant Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 75 bokførte saker i Første vararepresentant har vært møtende. Styret har hatt stor aktivitet og behandlet et stort antall saker i Styret var vertskap for samling mellom styrene i Romerike og Vestfold forsøksring i januar Mange aktuelle samarbeidsområder ble diskutert. Sammen med medarbeiderne i ringen har styret deltatt på en 2-dagers samling også i Gjennomgang av mål i strategiplanen, samarbeid med andre forsøksringer, intern organisering og litt dataopplæring stod på agendaen. Styret har startet arbeidet med en ny strategiplan da vår nåværende plan går ut i En egen arbeidsgruppe har vært nedsatt, og forslaget ble lagt fram for diskusjon med medarbeiderne. Styret har også behandlet innstilling fra egen arbeidsgruppe som ble nedsatt i 2008 for å se på kontorstrukturen vår. Resultatet ble en delt kontorløsning mellom Øsaker og Huggenes, og bemanning ved behov for våre andre kontorer, Holstad, Solhuset og Rakkestad. I tillegg har styret også vurdert nytt navn på Forsøksringen SørØst, etter henstilling fra vår sentralorganisasjon, samt ny intern organisering av ringen fra fagråd til team. Resultatet av dette blir foreslått i form av vedtektsendring på årsmøtet i

3 Overgangen av den tekniske planleggingen fra fylkesmennene til forsøksringene på sentralt nivå fra 2010 har også engasjert styret i Forsøksringen SørØst har vært i framkant i dette arbeidet, med egen teknisk planlegger fra fylkesmannen allerede fra Styret har vært engasjert i en egen arbeidsgruppe for å se på samarbeidet om denne tjenesten rundt Oslofjorden. Styret har i 2009 arbeidet med å fornye jordleieavtalen for Øsaker med Kalnes. En ny 10 års kontrakt fra 2008 til 2018, med et fast areal på 150 daa er undertegnet. Avtalen for bygninger er også revidert noe i forhold til brannvern. Det økonomiske arbeidet i ringen har vært preget av 2 år med underskudd. Derfor har det vært kjørt en meget stram linje når det gjelder økonomistyring, og bemanningen har vært holdt på et kontrollert nivå i forhold til avgang og permisjoner. Styret var representert på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Mastemyr med 3 deltagere. Overgang av tjenesten teknisk planlegging, samt næringsutvikling var tema i tillegg til ordinære årsmøtesaker. Styreleder og daglig leder har sammen deltatt på landssamling for styreledere og daglige ledere på kursuka i NLR-regi i Sarpsborg. Medlem Hans Kristian Raanaas har sittet som møtende vararepresentant i styret i Norsk Landbruksrådgiving. Johannes Westberg har deltatt på ledersamling i Østfold Bondelag og Tom Wetlesen på ledersamling i Akershus Bondelag. Stina Mehus representerte SørØst på årsmøte i tidsskriftet Økologisk Landbruk i framkant av årsmøtet i NLR. Daglig leder har vært engasjert i Daglig Lederforum som er organisert for daglige ledere i større forsøksringer i Norsk Landbruksrådgiving. Han sitter også i arbeidsutvalg for NLR med Bioforsk for å revidere samarbeid om feltforsøk. Valgkomité Svein Stubberud, Son vara: Olav Skuterud, Ås Øivind Hermansen, Rakkestad vara: Helge Lars Berger, Hærland Ragnhild Lundeby Grimstad, Råde vara: Berit Ullestad, Rygge Knut Talberg, Skjeberg vara: Knut Klavestad, Skjeberg Petter Asbjørn Aarnes, Ørje vara: Ivar Skogstad, Ørje Valgkomitéen har hatt 2 møter i forbindelse med innstilling til årsmøtet Leder av valgkomité til årsmøtet 2010 er Svein Stubberud, Son. Fagråd Fagråd Korn, frø og oljevekster, leder Per Ove Lindemark Ole O. Grasdalen, Vestby korn og gras Øivind Aandstad, Trøgstad korn, frø, grovfôr og ammeku Runar Kopperud, Rakkestad korn og frø 3

4 Fagråd Grovfôr, leder Einar Kiserud, Erik Trandem fra 15. september Einar Talberg, Skjeberg melkeproduksjon Lars Sundt Jensen, Rygge kjøttproduksjon Tor Slette, Enebakk melkeproduksjon Fagråd Økologisk landbruk, leder Hans Gaffke, Einar Kiserud fra 1. august Trond Kristoffersen, Rygge grønnsaker og poteter (korn) Tor Jacob Solberg, Skiptvet melk, grovfôr (korn) Erik Sørli, Skjeberg korn, frø og egg Fagråd Poteter, leder Tor Anton Guren Thorleif Dahl, Frogn tidlig og sein matpotet Per Olaf Roer, Rygge fabrikkpotet Hans Forsethlund, Råde tidligpotet Fagråd Grønnsaker, leder Hilde Marie Saastad Ole Konrad Fløgstad, Rygge allsidig produksjon, konsum og industri Richard Trevor, Jeløy allsidig produksjon, konsum og industri Svend Østby, Ski allsidig produksjon, også økologisk Revisor Inter Revisjon Moss AS Medarbeidere Tor Anton Guren Daglig leder, fagrådsleder poteter Per Ove Lindemark Fagrådsleder korn, frø og oljevekster, 81 % Einar Kiserud Fagrådsleder grovfôr til 15. sept, fagrådsleder økologi fra 1. aug. Hans Gaffke Fagrådsleder økologisk landbruk, fram til 1. august, 29 % Erik Trandem Fagrådsleder grovfôr fra 15. sept, 29 % Hilde Marie Saastad Fagrådsleder grønnsaker Unni Røed Ringleder, korn, grønnsaker og poteter Inga Holt Ringleder, korn, barselpermisjon Trond Gunnarstorp Ringleder, korn Bjørn Inge Rostad Ringleder, korn Knut Berg Ringleder, teknisk planlegging Ninni A. Christiansen Forsøkstekniker, grønnsaker og poteter, 91 % Hanne Svensson Forsøksassistent, grønnsaker, poteter og adm, 83 % Våre faste medarbeidere har arbeidet 8,4 ringlederårsverk og 1,7 tekniker / assistentårsverk, til sammen 10,1 årsverk i medarbeidere har i 2009 sluttet i ringen. Erling Øverjordet sluttet etter 39 år i ringen, og har nå blitt pensjonist. Gerd Guren sluttet etter 28 år som ringleder for å starte arbeid i en nyopprettet koordinatorstilling innen grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving. Begge ble markert med høytidelige tilstelninger på sine arbeidssteder Holstad 4

5 og på Huggenes. Petter Ørmen, Per Grønvold, Karl Mindrebøe, Vigdis Lindemark, Geir Asle Lindemark og Knut Heie har vært engasjert på deltid i Av sykdom har det vært 2,3 % sykefravær blant de ansatte. Av dette er det en langtidssykemelding som utgjør 0,7 %. 4 av medarbeiderne har ikke hatt sykefravær i 2009 og 2 har bare vært syke en dag. Medlemmer Antall medlemmer pr var hovedmedlemmer, 53 kårmedlemmer, 4 æresmedlemmer og 59 støttemedlemmer. Ringen har fått 85 nye hovedmedlemmer og 60 utmeldinger i Dette er en netto økning på 25 hovedmedlemmer fra Av støttemedlemmer har vi fått en reduksjon på 2 støttemedlemmer i Hovedmedlemmene representerer et areal i form av utfakturert areal i 2009 på dekar korn, frø, oljevekster og grovfôr, dekar poteter og dekar grønnsaker. ØKONOMI Driftsresultat Forsøksringens resultatregnskap for 2009 viser et overskudd på kr ,-. Høye inntekter og redusert bemanning er hovedårsak til overskuddet. Egenkapital Ringens egenkapital blir kr ,- etter overskuddet i Dette tilsvarer personalkostnader for et halvt år i ringen. Teknisk utstyr Forsøksringen er godt skodd med teknisk utstyr. Det er i 2009 kjøpt inn ny forsøkstresker med elektronisk veiing til ca. 1,1 mill. kroner. Innkjøpet er finansiert av tilskudd og tidligere fondsavsetninger. Det er også kjøpt en brukt tresker for tresking på Øsaker, og en brukt traktortilhenger for kornkjøring. Det er i 2009 utført normalt vedlikehold av det resterende utstyret i ringen. Kontorer Forsøksringen har bemannet følgende kontorer i 2009: Øsaker 3-4 personer Huggenes 6-7 personer Holstad 1 person Solhuset 1 person Rakkestad Inntil 1 dag pr uke i vinterhalvåret ved behov. Av vedlikehold er det på Huggenes innredet et nytt toalett samt satt inn oppvaskmaskin. Kontorer som er mindre besatt har hatt besøksordning i vekstsesongen, og i vinterhalvåret har de vært betjent ved behov. 5

6 2. FAGLIG VIRKSOMHET I dette kapittelet følger en oversikt over tverrfaglige prosjekter, tverrfaglige medlemstjenester, samt beretning fra hvert av våre 5 fagråd. For å presentere et sammendrag kan det nevnes at ringen har utført 133 forsøk, hvorav 13 økologiske i Det er arbeidet med 28 større og mindre faglige prosjekter dette året. Det er gjennomført 65 arrangementer for medlemmer, og våre 12 medarbeiderne har vært på 233 tilkalte medlemsbesøk i tillegg til besøk i forbindelse med gratis økologisk førsteråd. Medarbeiderne har vært på 104 forskjellige arrangement for kompetanseheving og representasjoner, derav 44 møter med innlegg. Det er laget planer for 44 landbruksbygg og 17 planer for tekniske miljøtiltak, totalt 61 planer i vårt prosjekt teknisk planlegging i Forsøksmelding Meldingen omhandler ca 133 feltforsøk, derav 10 innen økologisk produksjon. 66 feltforsøk er utført i produksjonene korn, frø og oljevekster, 10 felt innen grovfôr, 13 innen poteter og 44 forsøksfelt og større observasjoner innen grønnsaker. Medlemsblad Medlemsbladet i forsøksringen SørØst ble utgitt totalt 13 ganger i 2009, derav en utsending i forbindelse med årsmøtepapirer. Stoff fra hvert fagråd ble presentert i bladene. I tillegg ble det sendt ut egne blader i enkelte fagråd, etter produksjoner registrert i vårt eget register. Hjemmeside på internett Ringen har egen hjemmeside på internett, og denne har vært flittig brukt også i Det har i 2009 arbeidet for å oppdatere sidene over på nytt system under Norsk Landbruksrådgiving for overgang i Økonomisk veiledning Vi har også i 2009 tilbudt økonomisk veiledning til våre medlemmer i forbindelse med engasjement av tidligere statskonsulent Knut Heie. Det har vært få henvendelser, selv om behovet burde være tilstede. Funksjonstesting Ringen har også i 2009 tilbudt funksjonstesting av åkersprøyter selv om tilskuddet ble borte i Per Grønvold er innleid for dette tilbudet, og har i 2009 testa 51 sprøyter. Plantevernkurs Ringen har arrangert et oppdateringskurs med 21 deltakere. Dette ble holdt på Huggenes. Miljøplan Det er utarbeidet 3 miljøplaner i Gjødselplaner Det ble utarbeidet 459 gjødselplaner i

7 Uttak av jordprøver Det ble tatt ut jordprøver på 39 gårder i Deler av arbeidet er utført av innleid hjelp. Miljøplankurs Det ble avholdt et kurs i miljøplan trinn 2 i Sarpsborg kommune. Dette var vi leid inn til å holde. Det var ca 60 deltakere. Per Ove, Bjørn Inge og Knut var kursholdere. Miljøprosjekter PURA: - her sitter Unni i temagruppe landbruk. Vannmiljø Rakkestad: her er vi leid inn av Bondelaga og landbrukskontoret i Rakkestad. Dette har ligget litt på is i 2009, men skal tas opp igjen i Halden-vassdraget: - Per Ove sitter i styringsgruppa, og har hatt markvandringer. Isesjø:- egentlig avsluttet i 2009, kart med P-indeks gjenstår. Rapport sendt. Prosjekt Teknisk planlegging Etter et prøveprosjekt sammen med Forsøksringen Romerike (avsluttet nov. 2008) fortsatte vi tilbudet med teknisk planlegging for Østfold og Akershus. I 2009 er det laget planer for i alt 61 (65) forskjellige saker. Det er laget planer for 44 (31) landbruksbygg, 27 (18) i Akershus og 17 (14) i Østfold. Det er flest redskapshus og lagerbygg, 17 (20). Storfe er mest etterspurt når det gjelder husdyrrom, 5 (6) for melkeku og 6 (2) for kjøttfe, mens det er 5 (1) planer for gris, 2 (1) for hest og 4 (1) for sau. Det er videre laget planer for 2 gjødsellager, og forslagstegning for 1 hønsehus. Tall i parentes er for Det er laget planer for 17 (33) tekniske miljøtiltak. Av miljøtiltak var det 4 (1) i Akershus. Dette gjelder bakkeplanering/deponier for masse fra utbyggingsområder + avslutning av et deponi for sortert avfall. 13 (31) saker i Østfold gjelder på 10 (15) hydrotekniske anlegg, 2 (16) fangdammer og 1 (1) bekkeåpning. Etterspørselen var moderat på våren og sommeren, men økte voldsomt utover høsten. Det kom bl.a. inn flere saker fra bønder som ønsket tegninger og kostnadsoverslag for å få inn søknader til Innovasjon Norge, som hadde ekstra tilskuddsmidler pga finanskrisa. Disse sakene ble prioritert og andre saker har blitt liggende lenge. Ved årsskiftet er antall saker som skal planlegges, og antall bønder som ønsker besøk, større enn kapasiteten. Fra har Norsk Landbruksrådgiving ansvar for å gi et landsdekkende tilbud på rådgivning og planlegging av landbruksbygg. Personell fra Fylkesmennenes landbruksavdelinger er overført, og det er tilsatt flere nye medarbeidere. Vi er totalt 18 personer + en koordinator fordelt på 11 regioner. Det blir lagt opp til at kompetanse og arbeidskapasitet skal utnyttes på tvers av regioner. 7

8 AKTIVITETER I FAGRÅD Fagråd korn, frø og oljevekster Råd og utvalg Fagrådet består av: Per Ove Lindemark (leder), Unni Røed, Trond Gunnarstorp, Bjørn Inge Rostad, (Inga Holt har vært i barselpermisjon). Tillitsvalgte: Øivind Aandstad, Trøgstad, Ole O. Grasdalen, Vestby, og Runar Kopperud, Rakkestad. Per Ove sitter som leder av LFR-utvalg Digitale kart, presisjonsjordbruk og gjødsling. Han sitter også som medlem av referansegruppa for Mycotoxin contamination in Norwegian food and feed - Modelling, reductive approaches, and risk assessment with regards to the whole food chain. Prosjektet ledes av Bioforsk Øst. Per Ove sitter også som medlem av Ankenemnda for korn og Ankenemnda for frø. Han har også dette året vært medlem av Landbruksgruppa i Haldenvassdragets miljøprosjekt. Per Ove sitter i prosjektgruppa for Biodiesel og prosjektet Polysaccharides in barley and oats adaptation for food and for feed (Kvalitet i bygg og havre) som Bioforsk har ansvaret for. Per Ove er sekretær for Akershus og Østfold frøavlerlag, og har også dette året sittet i panelet Ekspertene svarer i Norsk Landbruk. Bjørn Inge sitter som medlem av LFR fagutvalg Korn og er med i kulturgruppe korn i forbindelse med utvikling av varslingsmodellen VIPS. Bjørn Inge sitter i styringsgruppa for fagforum korn. Bjørn Inge er sammen med Per Ove også med i Fagforum korn. Videre er Bjørn Inge de ansattes representant i styret i FSØ. Prosjekter Prosjektet Norskprodusert protein i kraftfôrindustrien med hovedvekt på erter til modning har fortsatt med begrenset omfang i påvente av at Bioforsk kommer på banen. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Romerike Forsøksring, Forsøksringen SørØst og Bioforsk, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Østfold. Prosjektet er eid av Østfold Bondelag med Forsøksringen SørØst som prosjektansvarlig. De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund er videreført med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Østfold. På vegne av Isesjø grunneierlag, har vi hatt et betydelig engasjement av ulike tiltak for å redusere fosfortilførselen til Isesjø. Prosjektet er finansiert med SMIL-midler og er nå inne i sluttfasen. På grunn av redusert bemanning dette året, har vi ikke hatt noe engasjement i 8

9 forbindelse med områdetiltak i Rakkestad. Det har også dette året vært en omfattende aktivitet i VIPS-prosjektet; både på ugras- og soppmodellen. Fagrådet har og dette året sendt inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 66 forsøk i 2009, herav 3 økologisk. Medlemsbesøk I tillegg til veiledning pr. telefon, har ringlederne vært ute på i overkant av 150 tilkalte gårdsbesøk i løpet av vekstsesongen. Gårdsbesøkene er viktige for effektivt å kunne løse akutte vekstproblemer, og ikke minst for at de ansatte skal kunne holde seg oppdatert gjennom sesongen. Vekstnytt Det er sendt ut 21 Vekstnytt til 575 medlemmer på e-post i løpet av året. Denne informasjonen er svært godt mottatt av våre medlemmer, og har høy prioritet i vår bestrebelse etter å komme ut med aktuell informasjon gjennom vekstsesongen. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer Kurs i bruk av Skifteplan Kurs i bruk av Skifteplan Fagmøte Plantevern, Rakkestad Plantevernsertifikat, Huggenes Grendemøte, Solhuset Grendemøte, FK Holstad Grendemøte, Halden Kornsilo Grendemøte, FK Holstad Grendemøte, Øsaker Markvandring høstkorn, Torbjørn Skottene, Halden Markvandring høstkorn, Øivind Aandstad, Trøgstad Markvandring høstkorn, Kirkelund, Rakkestad Markvandring høstkorn, Casper Hoelstad, Ås Markvandring VIPS, Øsaker Markvandring VIPS, O. A. Mjørud, Rakkestad Markvandring VIPS, Håkon Huseby og Casper Hoelstad, Ås Markvandring plantevern og gjødsling, Guttorm Nygaard, Halden Markdag korn, frø, erter og oljevekster, Øsaker Besøk i fagrådet Fagrådet har gjennom året hatt besøk fra importører og konsulenter fra ulike plantevernfirmaer i både inn- og utland. Videre har vi hatt besøk fra Bioforsk, Yara, Graminor og Analycen i forbindelse med feltforsøk og analysevirksomhet. 9

10 Tomb og Kalnes videregående skoler har også denne sesongen benyttet seg av muligheten til å studere feltforsøkene på Øsaker. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og representasjoner har medarbeiderne i fagrådet deltatt på i alt 35 ulike arrangement, møter og kurs i inn- og utland, herunder 22 med forberedte innlegg. På enkelte arrangement har flere fra fagrådet deltatt. Av rene representasjoner har fagrådet deltatt på 2 ulike arrangement. Samarbeidspartnere - feltforsøk Bioforsk Øst, Apelsvoll, Bioforsk Plantehelse, Bioforsk Øst, Landvik, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Institutt for jord og miljøvitenskap, UMB og Østfold Bondelag. Fagråd grovfôr Fagrådet 2009 Fagrådet har bestått av Einar Kiserud (leder), Lars Sundt Jensen, Dilling, Einar Talberg, Skjeberg og Tor Slette, Enebakk. Erik Trandem ble ansatt i et 1-årig vikariat 15. september 2009, og gikk da inn som leder i fagrådet. Prosjekter Ulike dekkevekster til luserne- og grasgjenlegg, støttet av FMLA. Testing av grovfôrmodellen for Bioforsk. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 10 felt, hvorav 1 økologisk. Medlemsbesøk Gjennomført 10 medlemsbesøk. Vekstnytt Sendt ut 2 vekstnytt. Sendt på e-post til alle grovfôrdyrkere. Annen informasjon Lagt ut fagartikler på web. Møter, markdager, kurs og turer Fagmøte mineraler til storfe, Solhuset Markvandring, Sverre Torgrimsby, Ise Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av andre arrangement har fagrådslederen deltatt på 5 representasjoner og kompetansehevende arrangement, herav to med innlegg. Trandem har deltatt på klimaseminar og kursuka til Norsk Landbruksrådgiving. 10

11 Samarbeidspartnere innen forsøk Bioforsk (Apelsvoll, Løken, Kvithamar, Plantehelse), Strand Unikorn, Felleskjøpet Agri, Tollef Grindstad, Fylkesmannens Landbruksavdeling Østfold, Fylkesmannens Landbruksavdeling Oslo og Akershus, Vestfold Forsøksring. Fagråd økologisk Råd og utvalg Fagrådet består av Hans Gaffke (permisjon fra ), Einar Kiserud, Tor Jacob Solberg, Skiptvet (tillitsvalgt), Erik Sørli, Skjeberg (tillitsvalgt), Trond Kristoffersen, Rygge (tillitsvalgt). Einar har deltatt i en arbeidsgruppe for utvikling av de økologiske veiledingsprosjektene i NLR. Einar har deltatt i Faggruppe økologi hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Akershus. Prosjekter Økologisk veiledningsprosjekt. Gjennom økologisk veiledningsprosjekt i Norsk Landbruksrådgiving er det gitt 45 Gratis Førsteråd for omlegging til økologisk drift (GFR), hvorav 7 var GFR-melk. I tillegg gjennomføres det rådgivingsavtale med 8 gårdbrukere, samt en dyrkingsgruppe innen økologisk korn, og en innen økologisk grovfôr/melk. Selvforsyning av fôr på økologiske melkeproduksjonsbruk. Finne gode strategier for å dyrke mest mulig av fôret selv på økologiske melkeproduksjonsbruk, støttet av SLF og FMLA Østfold. Arbeid innen økologisk kornproduksjon, støttet av FMLA Østfold og Oslo/Akershus. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet har arbeidet med 10 ulike forsøksfelt i regi av egne prosjekter. Medlemsbesøk Det har blitt foretatt 30 gårdsbesøk til medlemmer i 2009, i tillegg til de 45 som har fått Gratis Førsteråd - GFR. Møter, markdager, kurs og turer Kurs i omlegging til økologisk landbruk, Huggenes Kurs i omlegging til økologisk landbruk, Huggenes Kurs i omlegging til økologisk landbruk, Huggenes Fagmøte, selvforsyning av økologisk fôr, Ole Røed, Skjeberg Kurs i omlegging til økologisk landbruk, Huggenes. 11

12 19.05 Markvandring, ugrasharving, Tormod Kopperud, Eidsberg. I samarbeid med Økoløft IØ Markvandring, fôrkvalitet, Kløverbakken Samdrift, Spydeberg Markvandring, dyrkingsgruppe økologisk korn, Jon Sørensen, Askim Markvandring, dyrkingsgruppe økologisk grovfôr, høymole/ugras, Håvard Trygve Rud, Trøgstad Markvandring, Ole Haakaas, Trøgstad. I samarbeid med Økoløft IØ Fagtur dyrkingsgruppe korn, markvandring med tema gamle kornarter, Sverige Pløyekurs, Håkon Solberg, Skiptvet Fagmøte rotugras, Spydeberg. I samarbeid med Økoløft IØ Fagmøte økologisk storfekjøttproduksjon, Solhuset. I samarbeid med Økoløft IØ. Annen informasjon Det har blitt skrevet 2 fagartikler til tidsskriftet Økologisk Landbruk, samt flere artikler til andre tidsskrifter. Det er sendt ut to økologisk vekstnytt til øko-produsentene i ringen. Besøk i fagrådet Besøk av en gruppe økologiske kornprodusenter fra Sverige. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av andre arrangement har fagrådslederen representert på 17 ulike arrangement, hvorav 11 med innlegg, samt tre andre kompetansehevende arrangement/kurs. Samarbeidspartnere Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og i Oslo/Akershus, Sarpsborg kommune, Økoløft-prosjektet i Eidsberg, Trøgstad og Spydeberg, Holli Mølle. Fagråd poteter Råd og utvalg Fagrådet har i 2009 bestått av: Tor Anton Guren (leder), Ninni A. Christiansen, Unni Røed, Hanne Svensson, Per O. Roer (tillitsvalgt) Thorleif Dahl (tillitsvalgt) og Hans Forsethlund (tillitsvalgt) Tor A. har vært regnskapsfører for Fjordgrønt BA, som formidler arbeidskraft for medlemmer. Han har også vært med i redaksjonsråd i tidsskriftet Gartneryrket i I tillegg har han sittet i et sentralt arbeidsutvalg for å øke feltgodtgjørelser i samarbeid med Bioforsk. 12

13 Prosjekter Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere, blant annet utvikling av skadeterskler for sikader og varsling av første funn av tørråte. Prosjektsamarbeid med Morsa og Fylkemannen om reduksjon av fosforgjødsling til radkulturer i vestre Vansjø. Samarbeid med Bioforsk Plantehelse om et større prosjekt for å utvikle ny modell for tørråte på knollene, samt utnytte tørråteresistens for å redusere sprøytemiddelbruken. Vi har også vært engasjert i et større prosjekt innen skurv på poteter i Innsamling av prøver for videre analysering har vært ringens bidrag dette året. Vi har også vært delaktig i søknad om et større PCN-prosjekt på nasjonalt nivå. Dette blir først satt i gang med forsøk i For Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har vi også i 2009 utført graveprøver for å lage avlings- og kvalitetsprognoser som inngår i målprisvurdering for poteter utover høsten og vinteren. I tillegg er det arbeidet mye med potetcystenematode og påvirkning av Mattilsynet til å endre forvaltningspraksis av sitt regelverk. Feltforsøk og større observasjoner Fagrådet gjennomførte 13 feltforsøk innen poteter, og flere av feltene har inngått i overnevnte prosjekter. Medlemsbesøk Det er gjennomført 28 tilkalte medlemsbesøk i Vekstnytt Vekstnytt i poteter er sendt ut totalt 22 ganger til 50 dyrkere i Annen informasjon Det er utarbeidet egen plantevernplan i poteter som er sendt registrerte potetdyrkere i ringen. Møter, markdager, kurs og turer Potetmøte for dyrkere i hele landet på Gardermoen, innlegg Møte for Morsadyrkere, presentasjon av resultater 2008, Huggenes Markdag i potet hos Hans Forsethlund i Råde, 8 produsenter Markdag i potet hos Richard Trevor på Jeløy, 5 produsenter Markdag om plantevern på Maarud, samarbeid med Maarud, Findus og 4 andre forsøksringer, ca. 200 deltagere Markdag hos Håkon Wennersgaard i Frogn, 8 produsenter Markdag hos Bjørn Elvestad i Råde, 10 produsenter Potetmøte på Huggenes, ca. 20 produsenter. Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende møter og arrangement har fagrådsleder deltatt på totalt 22 aktiviteter i inn- og utland, derav 4 med faginnlegg. På enkelte arrangement har flere medarbeidere deltatt, blant annet på diagnosekurs for 13

14 potetsjukdommer. Ansvarlig ringleder på potet har sittet i redaksjonsråd i tidsskriftet Gartneryrket for å representere grønt-næringen på friland. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Fylkemannen i Østfold, Bioforsk Øst Apelsvoll, Bioforsk Øst Landvik, Bioforsk Plantehelse, Bioforsk Jord og Miljø, og Grøntprod.Samarbeidsråd i NGF. Fagråd grønnsaker Råd og utvalg Fagrådet har bestått av: Hilde Marie Saastad (leder), Richard Trevor (tillitsvalgt), Ole Konrad Fløgstad (tillitsvalgt), Svend Østby (tillitsvalgt), Ninni Christiansen og Unni Røed. Prosjekter Oppfølging av handlingsplanen for økologisk landbruk gjennom Fylkesmannen i Østfold. Samarbeid med fagråd økologi/fmla/nlr. Løkprosjektet. Norsk Landbruksrådgiving har blitt innleid som kompetanse i et landsomfattende løkprosjekt i regi av Gartnerhallen. Samarbeid med Gartnerhallen, Bama, Bioforsk og produsentlagene. Fosforprosjekt Vestre Vansjø. Samarbeid med FMLA, Landbrukskontorene og Bioforsk. Sikker og miljøvennlig bekjempelse av bladskimmel i løk, salat og agurk i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom grønnsaksringene og Bioforsk Plantehelse. Stabil kvalitetsproduksjon av ruccola, brokkoli og blomkål på friland ved sikker og miljøvennlig bekjempelse av kålbladskimmel. Samarbeid mellom Bioforsk Plantehelse og grønnsaksringene. Kålrotprosjekt. Prosjektet har vært finansiert av kålrotprodusentene og styrt av en brukerstyrt styringsgruppe. Seniorrådgiver Kari Aarekol i Jæren Forsøksring var prosjektleder. Britisk og norsk brentdolomitt i følsomme kålvekster. Innleid av Rådgivende agronomer ved Karl-Jan Erstad og Råde Mølle. Papirdekke. Forespurt av Nordic Paper om å teste ut papirdekke. Antall forsøk og observasjoner 35 ruteforsøk innen grønnsaker i tillegg til 9 sortsobservasjoner. Det ble også utført skadedyrregistreringer for VIPS. Samarbeidspartnere innen feltforsøk Bioforsk Plantehelse (ugras, sopp, skadedyr, VIPS), Bioforsk Øst Landvik, Jæren Forsøksring, FMLA Østfold, NORGRO, LOG, Rådgivande Agronomar, Råde Mølle og Nordic Paper Medlemsbesøk Det er gjennomført 15 medlemsbesøk utenom besøk i forbindelse med feltforsøk, observasjoner, prosjekter og besøk med andre. Utsendinger. Vekstnytt innen grønnsaker: 27. Plantevernplan: 1. Sortsliste: 1. 14

15 Møter, markdager, kurs, turer Sprøyteteknikkdag. Skjerma sprøyting og båndsprøyting Oppsummeringsmøte i salat og kinakål i Lier Møte Vika Grønt på Gjennestad. Samarbeid med Ga-Fa Gartnerhallskolen i forbindelse med løkprosjektet til GH og Bama Møte med dyrkerne i radkulturer i Vestre Vansjø i regi av Fylkesmannen Møte med kålrotprodusenter i forbindelse med kålrotprosjektet Møte med rødbetedyrkere som dyrker på kontrakt til Stabburet Markdag i løk hos Ole Konrad Fløgstad Markdag i Gulrot hos Jens Edvard Kase Markdag i rødbeter hos Karl Olav Amundsrud Markdag i Kålrot hos Håkon Wennersgård Markdag i Industrikål hos Bjørn Elvestad Markdag i purre hos Roy Hasle Markdag i frilandsagurk hos Trond Kristoffersen Markdag i rotpersille Markdag i løkprosjektet. Samarbeid med Ga-Fa. To dyrkere i Rygge, så to dyrkere i Vestfold + pakkeriet Markdag i rosenkål Studietur økologisk grønnsaksdyrking til Tyskland i regi av Norsk landbruksrådgiving Østafjells Løk- og gulrotkonferanse i Peterborough, England Fagdag jordskokk i regi av jordskokkgruppa i Bioforsk Sorts-, plantevern- og plastmøte i grønnsaker på Huggenes. Besøk i fagrådet Fagrådet har hatt 13 besøk i Besøkene har blant annet vært norske og utenlandske frøfirma, medarbeidere i Bioforsk, UMB, plantevernfirma, Emma Garrod (vinner av Nuffiels Farming Scholarship), og kulturgruppene i NGF Representasjoner og kompetansehevende aktivitet Av kompetansehevende arrangement og møter har medarbeiderne i fagrådet deltatt på totalt 25 aktiviteter i inn- og utland, hvorav 3 med innlegg. Av andre ting har fagråd grønnsaker hjulpet til med en forsikringssak ang. avlingstap, og en dispensasjonssøknad til Debio. Solhuset 2. mars 2010 Tom Wetlesen (sign) Bjørn Inge Rostad (sign) Johannes Westberg (sign) Stina Mehus (sign) Ole Jørgen Homstvedt (sign) 15

16 FORSØKSRINGEN SØRØST, RESULTATREGNSKAP 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Avvik fra INNTEKTER Noter budsjett Salgsinntekter Kursinntekter og kurstilskudd Ramme- og mekaniseringstilsk Prosjekter Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr.arb.kraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Leie, leasing Verktøy, inventar og driftsmat Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lign Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser Salgs-, reklame og representasj Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader

17 Styre-, fagråd- og årsmøter Andre kostnader lokaler Tap og lignende Sum annen driftskostn. og avskr SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Avsetninger/ekstraord. inntekt RESULTAT ( underskudd = - ) FORSØKSRINGEN SØRØST, BALANSE 2009 Balanse Balanse EIENDELER Noter Maskiner, redskap og utstyr Transportmidler Inventar Kontorinnredning Kontormaskiner Aksjer Avanse (fond) Obligasjoner og verdipapirer Pensjonspremiefond Kundefordringer Forskuddsbetalt husleie Andre kortsiktige fordringer Avsetning tap for fordringer Bankinnskudd Skattetrekkskonto Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Investeringsfond Leverandørgjeld Forskuddstrekk, skyldig Fagforeningskontingent, trukket Fylkesskattesjefen, skyldig Arbeidsgiveravgift, skyldig Arbeidsgiveravgift, avsatt feriepenger, skyldig Skyldige feriepenger Forskuddsbetalt inntekt Avsetning bonus og lønn Avsatt sosiale tiltak SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Note 1. Salgsinntektene ble høgere enn budsjettert grunnet større inntekter på annonser i forsøksmelding. Note 2. Kursinntekter lavere enn budsjettert på grunn av avlyst oppdateringskurs for plantevernsertifikat. Note 3. Prosjektinntektene ble lavere enn budsjettert på grunn av reduksjon i aktivitet på grunn av noe redusert bemanning. Note 4. Medlemskontingent ble noe lavere enn budsjettert, men stor økning i forhold til regnskapet i 2008 på grunn av ca. 5 % økning i takstene. Note 5. Feltforsøk økte i forhold til regnskap 2008, men ble noe mindre enn budsjettert. Note 6. Sum inntekter ble kr ,- lavere enn budsjettert, som tilsvarer 3 % av de totale inntektene. Note 7. Varekostnadene ble noe lavere da det ble utført færre analyser i prosjekter, og vi sparte kostnader på arrangementer. Note 8. Lønnskostnadene ble lavere enn budsjettert på grunn av permisjoner og avgang, totalt 10,1 årsverk i 2009 mot 12,5 årsverk i Lønnskostnadene utgjorde 72 % av totalkostnadene dette året. Note 9. Avskrivninger er utført i forhold til gjenlevende levetid for statusførte driftsmidler som synker raskt i verdi. Dette gjelder vår store kopimaskin for medlemsbladtrykking og 2 varebiler. Det er også avskrevet tidligere statusført innredning av de 2 siste kontorene på Huggenes fra Note 10. Andre kostnader lokaler er overskredet da det er satt inn oppvaskmaskin og dametoalett på Huggenes. Note 11. Kjøregodtgjørelser ble noe mindre enn budsjettert da vi i større grad benytter ringens biler i tjenesten. Note 12. Vi blir nå ikke lenger trukket forholdsmessig MVA, derfor lavere kostnader i`09. Note 13. De totale driftskostnadene ble kr lavere enn budsjettert, som tilsv. 9% Note 14. Finansinntektene utgjør kr ,- i renteinntekter og kr ,- i verdistigning på vårt fond i Avanse Norden. Note 15. Avsetninger utgjør bonus kr ,- til sosiale tiltak for medarbeiderne, som er 10 % av overskuddet, ,- til bonus og lønn til medarbeiderne for god innsats i 2009 og ca. kr til mekaniseringsfondet for blant annet innkjøp av brukt traktortilhenger og brukt tresker for drifta på Øsaker. Note 16. Pensjonsforpliktelser for ansatte i mer enn 50 % stilling er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som omfatter 13 ansatte. Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien samt eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonsforsikringsfondet anses som årets pensjonskostnad. Pensjonspremiefondet er balanseført og det er trukket av fondet for å dekke premie i Note 17. Av kundefordringer er det ca. kr. 1.2 mill. i prosjekter og feltgodtgjørelser. Note 18. Ringen har bekostet nytt tak på låven på Øsaker i 2007 i form av forskuddsbetalt husleie til Østfold Fylkeskommune. Note 19. Det er ryddet opp i avsetninger av tap for tidligere fordringer. Note 20. Mekaniseringsfondet er brukt opp ved kjøp av ny forsøkstresker i 2009, men en negativ verdi på kr ,- står i påvente av salg av en brukt forsøkstresker før fondet står i 0. 18

19 Fastsetting av kontingent for 2010, pkt 4 Styret foreslår uendret kontingent for Grunnkontingent kr. 700,- Arealkontingent for kornvekster og fôrvekster kr. 4,10 opptil 650 daa, kr. 2,30 over 650 daa Arealkontingent for poteter kr. 30,- pr daa Arealkontingent for grønnsaker kr. 41,- pr daa Maksimumskontingent kr ,- 19

20 FORSØKSRINGEN SØRØST, BUDSJETT 2010 INNTEKTER Regnskap Regnskap Budsjett Avvik fra Noter regnskap Salgsinntekter Kursinntekter og kurstilskudd Rammetilskudd Prosjekter og andre tilskudd Leieinntekter Medlemskontingent Serviceavgift (støttemedlemmer) Medlemstjenester Feltgodtgjørelse Tjenester og konsulentoppdrag Pensjonstrekk Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Varer og tjenester Rådgiving Sum varekostnad Lønn til fast ansatte Lønn til andre ansatte Godtgjørelse tillitsvalgte Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Avskrivninger Leie av lokaler Andre kostnader lokaler Leie, leasing Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Revisjon Kontorkostnad, trykksaker og lignende Kurs og kompetansebygging Telefon og internett Porto Kostnader transportmidler Kjøregodtgjørelse og reiser

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2010 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Årsmøteutsendinger f.v: Vidar Andresen, Hans Edvard Torp, Kathrine Kleveland, Harald Lie, Elin Røed, Cathrine Stavnum, Vibeke Kvalevåg,

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer