ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014"

Transkript

1 ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ADMINISTRATIV AKTIVITET Strategiplanen ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene representerer jfr. strategiplan Utvikle organisasjonen til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Ta vare på medlemmenes interesser i pågående utredning av strukturen i NLR. Sette fokus på muligheter for avling- og kvalitetssøkning. Mulige tiltak for faglig kompetansebygging: Agronomi/dyrkingsteknikk, drenering, jordpakking, presisjonsjordbruk og driftsøkonomi (Bamse). Fortsette strukturert samarbeid med naboenheter både på administrativt og faglig grunnlag, inkl. spisskompetanse og kvartalsvis felles medlemsblad. Vurdere utvikling av rådgiving mot mer elektroniske utsendelser, hjemmeside mm. Fortsette god alliansebygging mot: Landbruksorganisasjoner. Det offentlige som Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Mattilsynet, kommuner og nordiske rådgivingsenheter. Integrering av LHMS-tjenesten i vår organisasjon. Forberede revidering av strategiplan FAGLIG AKTIVITET Den faglige aktiviteten er delt inn etter team og nytt av året er team økonomisk rådgiving, som da blir vårt 6. team i SørØst. Informasjon til medlemmer er i 2014 lagt om til elektroniske utsendinger hver 14. dag i form av SørØst-nytt. Det blir også utsending av skriftlige medlemsblader, totalt 4 stk i form av større artikler sammen med flere andre enheter. Utsending av Vekstnytt i vekstsesongen vil fortsette som tidligere, og vil hyppig legge inn nyheter på være hjemmesider. Team jordbruksvekster De langvarige forsøkene på Øsaker og på Kirkelund blir videreført etter oppsatt plan. I samarbeid med Bioforsk ble det anlagt et felt på Øsaker under tittelen Integrerte tiltak betydningen for sjukdomsutvikling i hvete i Her blir hovedvekten lagt på forgrøde og plantevernstrategi. Dette er et 5 årig forsøk som avsluttes i Arbeidet med VIPS soppmodellen ønskes videreført, først og fremst med tanke på hvete og oljevekster. Teamet vil også denne sesongen sende inn avlingsprognoser for korn og oljevekster på oppdrag fra Norske Felleskjøp. Bioforsk startet i 2012 opp et nytt prosjekt innen proteinvekster i samarbeid med NLR Viken, Romerike LR og NLR SørØst. Dette prosjektet er et 5-årig prosjekt. Her settes det fokus på plantevern innen oljevekster, erter og åkerbønner. Slamforsøkene som ble anlagt i 2011 vil også videreføres i I forsøket, som ble anlagt på det eksisterende erosjonsforsøket, vil vi se på effekt på struktur og avrenning med bruk av slam på erosjonsutsatte områder. På småruteforsøk med ulik slammengde og ulike slamtyper fra flere renseanlegg, vil vi se på ettervirkningen av bruk av slam. I samarbeid med Bioforsk og UMB ble det anlagt et langvarig pakkingsforsøk på Øsaker i Et felt med ulik pakkingsgrad etter ulik jordarbeiding på et eksisterende

2 jordarbeidingsforsøk, og et felt med ulike pakkingsgrader etter ulik jordarbeiding. Dette feltet videreføres med avlingsregisteringer i Det ble i tillegg anlagt et nytt pakkeforsøk i 2012, der en pakker jorda med en «lett» traktor og en «tung» traktor på våt og tørr jord. Dette er et langvarig forsøk. Det ble anlagt et nytt forsøk på Øsaker med havre og høsthvete i omløp med ulik jordarbeiding høsten Dette er også et langvarig forsøk Teamet har vært med i prosjektet «Kartlegging av N-mineralisering» sammen med Bioforsk og Romerike LR. Målet med prosjektet er riktig tilpasset N-gjødsling til beste for avlingsmengde, - kvalitet og miljø. Dette var egentlig et 3 årig prosjekt som ble avsluttet i Det er ennå usikkert om dette prosjektet blir videreført i Det ble startet opp et prosjekt med rybs som fangplante for glansbiller i raps i Her vil vi i 2014 anlegge 2 felt hos medlemmer, hvor en sår et sådrag med rybs som fangvekst for å redusere angrep av glansbille innover i rapsåkeren. Formålet er å redusere bruken av innsektsmidler i rapsåkeren. Det ble startet et 3 årig samarbeidsprosjekt med Norsk Matbygg i Her blir det lagt ut 4 dyrkingstekniske forsøk med sorter, gjødsling og plantevern i Test av fôrkvalitetsprognoseverktøy/grovfôrmodellen. Ta ut enkelte partier av gras og analysere grovfôrkonsentrasjonen før 1. slått, slik at vi kan gi veiledning på når energien i graset passerer 1 FEm (eller kommer under 7,05 MJ), dette vil i så fall bli gjort i samarbeid med NLR Romerike, slik at vi dekker over hele vårt lokale medlemsområde. Vi vil starte opp med helsæd-forsøk. Dette er i tråd med hva den «uoffisielle faggruppa» i grovfôr gjerne vil ha mer kunnskap om. Helsæd (mais og korn) er viktige tiltak for å tilfredsstille de grovfôrprodusentene som jakter på enda høyere melkeytelse. Prosjektet «Helsæd» har ennå ikke fått noe økonomisk drahjelp. Prosjektet «Helsæd» vil skje i samarbeid med NLR Viken og muligens Tine. Feltforsøk og større observasjoner Forsøksaktiviteten ligger an til å bli på samme nivå som i 2013, det vil si omlag 75 ordinære forsøk. Teamet vil prioritere forsøk som har størst nytteverdi for NLR SørØst og medlemmene. Vi vil generelt være kritisk til felt med lav godtgjørelse. De økologiske sortsforsøkene i korn fortsetter som før. Det blir ca 8-10 grovfôrforsøk på Øsaker. Vi vil fortsette arbeidet med grasavlingsregistrering av ulike sortssammensetninger for grovfôr, men vi skal bli flinkere til å få oppdragsgiveren til å betale grovfôranalyser, slik at forsøket blir med helhetlig og sammensatt for våre medlemmer. Medlemsbesøk Medlemsbesøk har høy prioritet i NLR SørØst. I tillegg til å kunne gi bonden best mulig veiledning, er gårdsbesøk viktig for fagmiljøet. Vi kan på slike medlemsbesøk oppfordre bonden til å sende inn planteprøver (Megalab), slik at vi kan få kartlagt f.eks. svovelmangler. Vekstnytt Vekstnytt blir sendt ut i tiden fra 15. april til 1. oktober. Vekstnytt grovfôr sendes ut etter behov. Møter, markdager, kurs og turer for medlemmer Grendemøter. 4-5 samlinger i midten av mars. Markvandringer i høstkorn. Markvandringer i vårkorn. Markvandringer i proteinvekster. 2

3 Markvandringer med fokus på soppsykdommer. Markdag midt i juni. Kurs for medlemmene i bruk av Skifteplan til gjødslingsplanlegging og miljøplan. «Agronomkurs» for medlemmer som ønsker økt kompetanse innen jordbruksvekster. Dette kurset er planlagt over flere kvelder/dager, og er et tiltak i forbindelse med «Økt norsk kornproduksjon» for å heve kompetansen innen jordbruksvekster. Vi starter opp grupperådgivningen «BAMSE»; «Bedre-Agronomi-Målrettet-Sosialt- Eiermedvirkning». Målet for deltakerne er å øke gjennomsnittavlingene med 5 %, forbedre lønnsomheten med 50 kr/daa, øke motivasjonen, øke yrkesstoltheten blant korndyrkerne og å bygge faglige nettverk mellom gårdbrukere. Vi vil starte opp med 3 grupper i Markvandringer før 1. slått. Fagmøter grovfôr. Markvandringer fôrmais. Team grønnsaker og poteter Løkprosjektet, Kvalitetsarbeid i løk. Veiledning, sortsfelt i løk og markdager. Samarbeid med Gartnerhallen, Bama og NORGRO. Oppsummeringsmøte. Bakteriesykdommer i løk; årsaker og tiltak. BIP-prosjekt eiet av dyrkerne ved Berit Ullestad. I samarbeid med Bioforsk Plantehelse, aktuelle enheter i NLR, NORGRO, LOG og flere bidragsytere. Jordskokkprosjekt. Produsentgruppe, sortsfelt, mulig fagtur. I samarbeid med GPØ, FMLA Østfold, FMLA Oslo og Akershus. Optimal produksjon og lagring av rotvekster. Det er søkt grønn vekstmidler til forsøk og reise i samarbeid med NLR Viken Gjødsling av industrirødbeter og frilandsagurk. Det er søkt grønn vekstmidler til forsøk i samarbeid med NLR Agder. Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Strategiutprøvinger på plantevern via NLR og Bioforsk Flere prosjekter innen VIPS, varsling innen planteskadegjørere. Småpotetprosjekt. Vi skal prøve å komme i gang med et nytt prosjekt i samarbeid med Grønt Pakkeri Øst om denne type produksjon, med støtte fra Fylkesmannen. Bladanalyseprosjekt. Utvikling av metode for å registrere mangler av næringsstoff i potetriset og behov for delgjødsling. Med støtte fra Fylkesmannen Feltforsøk og større observasjoner Mellom 15 og 25 feltforsøk og større observasjoner (iberegnet prosjekt og sortsfelt) i grønnsaker og forsøksfelt i poteter. Medlemsbesøk Etter ønske fra medlemmene, totalt besøk både innen grønnsaker og poteter gjennom hele sesongen. Vekstnytt Ca 22 utsendinger i grønnsaker og poteter. Annen informasjon Plantevernplan grønnsaker og potet Sortsliste innen grønnsaker 3

4 Møter, markdager, kurs og turer Våronnmøte i kålrot. Korte markdager i hovedkulturene mai/juni. Mulig fagtur med gulrot-, rotpersille-, knollselleri- og pastinakkdyrkere. Markdager i Bakterieråte i løk-prosjektet. Oppsummeringsmøte på Støtvig for løkdyrkere i GH. Lokal markvandringer i potet. Stormøte innen potet i november/desember. Team økologisk landbruk Økologisk veiledingsprosjekt: - Økologiske Førsteråd 15 stk. - Rådgivingsavtaler: ca.8 stk. - Gruppebasert Rådgiving (økologisk åkerbruk, økologisk grovfôr/melk), 4 møter Økoplan ca. 5 stk. BERAS - kretsløpsjordbruk Feltforsøk og større observasjoner 1 forsøk, høstkorn, gjødsling Medlemsbesøk Høy prioritet, ca. 20 stk. Vekstnytt/annen informasjon Skriving av artikler for tidsskriftet Økologisk Landbruk / andre fagtidsskrifter Møter, markdager, kurs og turer Markdag innen økologisk høstkorndyrking, gjødsling Fagdag pløying Markvandringer i løpet av vekstsesongen Møte økologisk sauehold Kurs omlegging til økologisk landbruk Representasjon/kompetanseheving Flere øko-fagsamlinger i løpet av året. Kontaktmøte mellom NLR og Debio Kretsløpjordbruk Samarbeidspartnere FMLA Østfold og Oslo/Akershus, Oikos, Bioforsk Team miljø Aktivitet i medlemsbladet/hjemmeside Aktuelle temaer er tilskuddsordninger; SMIL og RMP. Det er ønske fra medlemmene og utdype litt hva man faktisk kan søke på. Miljøplan, kalk og slam er andre aktuelle temaer. Miljøplan Siden miljøplanen ble innført i 2003 har vi bistått medlemmer i å utarbeide dette. I det senere har flere etterspurt trinn 2, i forbindelse med SMIL- og grøfteplaner. Dette vil vi fortsatt kunne hjelpe våre medlemmer med. NLR SørØst vil også være engasjert i et prosjekt i vannområde Haldenvassdraget, hvor miljøplan på den enkelte gård vil være i fokus. 4

5 Gjødselplaner I 2013 utarbeidet vi 436 gjødselplaner, og vi regner med å ligge på omtrent samme nivå i Kulturlandskap En av våre medarbeidere har vært på kurs i å skrive skjøtselsplaner på slåttemark. Dette innebærer inntegning på kart og tips om skjøtsel der botanikere har vært inne og kartlagt botanikken. Uttak av jordprøver Vi vil ha tilbud om jordprøveuttak også i 2014, både med og uten kartfesting med GPS. Arbeidet utføres på høsten, og kapasiteten bestemmes av tidsrommet mellom sesongavslutning og når frosten kommer. I 2013 tok vi prøver for 51 grunneiere. Tekniske miljøtiltak, drenering Det har vært en del etterspørsel på grøfteplaner. Om denne etterspørselen fortsetter er delvis politisk styrt, men vi har kunnskapen til å bistå. Vi kan også bistå i å lage planer på hydrotekniske tiltak. Funksjonstesting Øyvind Arnesen funksjonstester åkersprøyter for våre medlemmer. Vi har også mulighet til å utføre funksjonstest av sentrifugalspredere. Eventuelt når og hvordan dette arbeidet kommer i gang er på planleggingsstadiet. Kursaktivitet Plantevern. Oppdateringskurs i plantevern blir arrangert på Huggenes 4. februar og Solhuset 12. februar. I 2015 er det mange som trenger oppdatering, vi planlegger derfor 4 kurs før vekstsesongen Miljøplan. Vi viderefører tilbudet om kurs i miljøplan trinn 2 i samarbeid med Landbrukskontorene. Haldenvassdraget. Inga sitter i landbruksgruppa. Dette innebærer møter og markvandringer, men vi skal også delta i et prosjekt med fokus på miljøplan på den enkelte gård. Jon Holmsen vil bli leid inn til deler av dette arbeidet. PURA. Her sitter Unni i temagruppe landbruk. Glomma Sør. Inga sitter i landbruksgruppa. Team teknisk planlegging Aktiviteter Rådgivning og planlegging av landbruksbygg er hovedoppgaven for teamet. Norsk Landbruksrådgiving tilbyr planlegging av landbruksbygg til alle bønder i Norge. Det skal ikke skilles mellom medlemmer og ikke medlemmer (jordbruksavtalen). Norsk Landbruksrådgiving SørØst tilbyr tjenesten til bønder i Oslo, Akershus og Østfold. Det er god etterspørsel fra bønder som ønsker hjelp til prosjektering. Vi fortsetter med samme tilbud som tidligere. Kjell Sukkehagen har hovedansvar for planlegging av lagerbygg, dimensjonering av bærekonstruksjoner og armering tegninger, mens Knut Berg tar husdyrbygg. Fra juli 2010 må det søkes om byggetillatelse for landbruksbygg. Vi har fått flere oppdrag som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for utbygginger i landbruket. 5

6 Noen ønsker utarbeiding av anbudsdokumenter og byggeledelse. Dette har vi foreløpig ikke hatt kapasitet til, men vi har koblet inn tekniske planleggere fra andre regionskontorer i NLR. Vi har påtatt oss et oppdrag med byggeledelse for et prosjekt som vi har startet prosjektering av og med byggestart i I 2012 ble vi med i prosjekteringsgruppa for nytt Senter for husdyrforsøk på Ås. Forprosjektet ble levert høsten Etter at bevilgning kom på plass våren 2013 er tegninger revidert og det er søkt om byggetillatelser. Grunnarbeidene startet høsten 2013, og nå utarbeides detaljtegninger og betongarbeidene starter i mars Utbygginga skal være ferdig I byggetrinn 1 skal det bygges omlag m 2 husdyrrom og administrasjonsbygg. Byggherre er Statsbygg, og byggearbeidene gjøres av Skanska og Gråkjær. inga gjøres av arkitektfirmaene ØKAW og Nyrens, og rådgivende ingeniør er Mulitconsult. Vi deltar som spesialist på landbruksteknikk. Planlegging av tekniske miljøtiltak som teknisk team har hatt ansvar fra 2005, ble i 2013 overført til miljøteamet. Samarbeid Nettverket med tekniske planleggere i hele landet utnyttes. Andre enheter leverer tjenester der vi mangler kompetanse. Vi bidrar med vår spisskompetanse på henvendelser fra andre regioner. Avtalen med Innovasjon Norge om å gi uttalelser i forbindelse med finansieringssøknader, gjennomføring og ferdigstilling av utbygginger ble fornyet høsten Knut Berg går ut av fagutvalget for teknisk planlegging i NLR våren Annet Kjell Sukkehagen kom med på laget høsten Han erstattet Ragnar Sigurdsson som flyttet tilbake til Island. Kjell har lang erfaring som rådgivende ingeniør og styrker vår kompetanse på dimensjonering av konstruksjoner i tre, betong og stål. Team økonomi NLR SørØst opprettet høsten 2013 et medlemstilbud innen økonomirådgivning med Karianne Kullerud og Ole Henrik Lauritzen som økonomirådgivere. Foreløpig har de til sammen et stillingsomfang på litt over et årsverk. Vi ser at det tar tid å innarbeide et nytt tilbud, men registrerer en økende interesse for våre tjenester. Vi har i oppstarten kommet godt i gang med NLR Bedre Bunnlinje - dynamisk strategirådgivning. Dette er et 20-timers rådgivningstilbud som vi har stor tro på at mange av våre medlemmer vil ha stor nytte av. Både Karianne og Ole Henrik sertifiseres til å gjennomføre NLR Bedre Bunnlinje. Driftsplanlegging utføres ved hjelp av NLR sitt eget planleggingsverktøy «Plan A». Når vi lager planer legger vi vekt på å benytte bedriftsøkonomiske verdier og avskrivninger slik at en mest mulig reell egenkapital fremkommer. Det er også viktig at gårdbrukeren involveres i planleggingen og har kjennskap til de forutsetninger som planen bygger på. Da vil planen kunne brukes som et styringsverktøy i gårdsdriften. I samarbeid med team jordbruksvekster vil vi nå etablere et grupperådgivingstilbud til kornprodusentene, «BAMSE». Tilbudet er tenkt som et helhetlig rådgivningstilbud hvor både planterådgivning og økonomirådgivning integreres. Tilbudet utvikles i samarbeid med NLR- 6

7 enhetene på Romerike og Hedmark, og markedsføres gjennom SørØst-nytt. Vi tenker oss grupper på 8-10 deltakere og er spente på responsen fra medlemmene. Vi vil også i løpet av året utvikle et kurs, «Bonden som bedriftsleder». Med stadig større enheter i landbruksnæringen ser vi et behov for økt kompetanse for gårdbrukerne innen bedriftsledelse. Dette kurset tar vi sikte på å gjennomføre til høsten, etter at vekstsesongen er avsluttet. Ellers vil vi kunne tilby aktuelle foredrag og generell økonomiveiledning. 7

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9

fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9 fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9 fig. 1 fig.2 fig. 9 fig. 6 fig. 3 fig. 7 fig. 8 fig. 4 2 GARTNERHALLEN Årsrapport 2013 09 Dette er Gartnerhallen

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2013 Framtidas mest etterspurte kompetanse SIDE 4-13 Mer presis N-gjødsling SIDE 14-19 Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 SIDE 31-33 Gjødsel og sikkerhet SIDE 36-41 2 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre Medlemsmøte 2013 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer