Styring av byggeprosjekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styring av byggeprosjekter"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Rapport Styring av byggeprosjekter Med vekt på håndtering av administrative kostnader Mai 2008 Eigersund kommune

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon Bakgrunn for prosjektet Målsetting med prosjektet Problemstillinger Revisjonskriterier Metode Faktabeskrivelse Administrative kostnader Kjennetegn fra andre organisasjoner Dagens praksis Kostnadsoppstillingene Avleggelse av byggeregnskaper Økonomirapporter Revisjonens vurderinger og anbefalinger Administrative kostnader Dagens praksis Generelt Avslutning Rådmannens kommentarer Vedlegg Leserveiledning: Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Gå gjennom innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer. 2. Les også vurderingene i kapittel Les dertil bakgrunnsstoffet i kapittel 2, faktaframstillingen i kapittel 3 og vedleggene. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

3 1 Sammendrag Denne forvaltningsrevisjon er vedtatt av kontrollutvalget i Eigersund kommune med det formål å vurdere kostnadseffektivitet og administrasjonsutgifter ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. Prosjektet må ses på bakgrunn av enkelte tidligere prosjekter der administrative utgifter syntes å ha antatt store andeler av totalbudsjettet. Konkret har kontrollutvalget reist visse problemstillinger, med følgende resultat i vår analyse: Hvordan estimeres og budsjetteres kommunale byggeprosjekter, med vekt på å avklare hvilke administrative kostnader som regnskapsføres på prosjektene? I dag anvendes en standard prosentsats ved utarbeidelse av kostnadsoppstillingene. Det er en tilfredsstillende og god praksis. Eigersund har en egen prosjektleder/byggeleder stilling som skal være "selvfinansierende" på investeringsprosjekter (ikke bare bygg). Fordelingen mellom prosjektene forekommer imidlertid noe utydelig. Det bør derfor skje en avregning i forhold til anvendt tidsforbruk, slik at vi får omkostningsekte regnskaper. Det innebærer bruk av timeregnskaper internt i kommunen slik det kreves av leverandører til kommunen. Det synes i liten grad å være praksis for å føre andre indirekte administrasjonsutgifter på byggeprosjekter. Dersom kommunen ønsker dem innarbeidet, bør det utarbeides retningslinjer for hvordan kostnader så som edb, personalledelse, husleie etc. fordeles på de enkelte prosjekter. Hva kjennetegner praksis hos andre sammenlignbare organisasjoner? Praksis synes ikke å avvike stort fra den vi kjenner ellers i norske kommuner, men kan synes å avvike fra næringslivet og god kommunal praksis i Danmark. Vi er imidlertid kjent med at andre kommuner også inkluderer indirekte kostnader. Gir dagens praksis den nødvendige tydelighet og forutsigbarhet i planlegging, gjennomføring og rapportering av byggeprosjekter? I hovedtrekk synes det å være tilfelle, men vi anbefaler at det utarbeides en prosjektadministrativ håndbok som detaljert beskriver hvilke oppgaver som skal utføres under de enkelte faser i byggeprosjektet. Det bør utarbeides klare retningslinjer for innkjøp av ekstern bistand når oppgavemengden blir så stor at oppgaven ikke lengre kan klares av en enkelt medarbeider. Vi anbefaler også at kommunen søker måter å redusere sin sårbarhet med kun en ansatt prosjektleder. Hvilke endringer kan gjøre prosjekteringen/byggeledelsen mindre kostnadskrevende i fremtidige byggeprosjekter? Skal kostnader til prosjektledelse, byggeledelse, ingeniør- og arkitekthonorar søkes redusert, er eksterne anbud eneste mulighet til å undersøke markedsprisen. En vurdering av om interne generelle administrasjonsutgifter kan reduseres, forutsetter at man kjenner de faktiske kostnadene. Det gjør man ikke uten timeføring. Kommunen bør ha egenkompetanse på fagfeltet prosjektledelse, og ikke kun basere seg på innleie. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

4 2 Innledning 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel Bakgrunn for prosjektet Ved behandling av tre byggeregnskaper vedtok kontrollutvalget i Eigersund kommune å vurdere om forvaltningsrevisjon av kostnadseffektiviteten ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekter skal inngå i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for Prosjektet ble senere inntatt i kommunens vedtatte årsplan for forvaltningsrevisjon i 2005 og vedtak med prosjektmandat ble fattet av kontrollutvalget Av prosjektmandatet framkom nedenstående formål og problemstillinger. 2.3 Målsetting med prosjektet Prosjektet skal vurdere kostnadseffektivitet og administrasjonsutgifter ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. 2.4 Problemstillinger Med bakgrunn i formålet med prosjektet, er det formulert følgende problemstillinger i prosjektet: Hvordan estimeres og budsjetteres kommunale byggeprosjekter, med vekt på å avklare hvilke administrative kostnader som regnskapsføres på prosjektene? Hva kjennetegner praksis hos andre sammenlignbare organisasjoner? Gir dagens praksis den nødvendige tydelighet og forutsigbarhet i planlegging, gjennomføring og rapportering av byggeprosjekter? Kontrollutvalget understreket i sin behandling at de i tillegg ønsket å få vurdert forslag til endringer som kan gjøre prosjekteringen/byggeledelsen mindre kostnadskrevende i fremtidige byggeprosjekter. 2.5 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er kriteriene basert på: Eigersund kommune - Miljø- og driftsavdelingen o Delegasjonsreglement 2007 o Investeringer pr. prosjekt o Oversikt investeringer Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

5 Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter 2003 Retningslinjer for byggeprosjekter 2003 Rutiner - Utarbeidelse av forprosjekt Byggeprosjekter i Eigersund kommune - Prosedyrer (Utrednings/forprosjektfasen) Vedtatt budsjett 2007 God Kommunal Regnskapsskikk (KRS) nr Metode Innledende kommentar Av kapasitetsmessige årsaker valgte Rogaland Revisjon IKS å innhente ekstern bistand i gjennomføringen av oppdraget. I konkurranse mellom flere tilbydere inngikk vi samarbeid med Kommunernes Revisjon (KR) i Danmark og deres underavdeling for Bygg og anlegg, som har bred og lang erfaring på nettopp prosjektstyring. Det gjorde at vi i prosjektet fikk kombinert det revisjonsfaglige med det bransjefaglige. Det er også et tilleggsgode at en dermed kan sammenligne norsk og dansk praksis hvor markedessituasjonen for øyeblikket er svært lik. Fra Rogaland Revisjon IKS har prosjektet vært administrert av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bård Humberset, i tett samarbeid med revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad og med bistand fra revisor Edith Sætrevik. Kommunernes Revisjon har bistått med chefrevisor Ove G. Andersen, og byggherrerådgiverne Henning Pedersen og Hans Jørn Christensen. Sistnevnte var prosjektleder. Store deler av denne rapporten ble skrevet på dansk og oversatt til norsk. Det kan medføre at språkdrakten framstår noe oppstyltet. Vi håper det likevel ikke er til stor sjenanse for leservennligheten. Faktagrunnlag, metode, vurderinger og anbefalinger er utarbeidet i et samarbeid med KR Danmark og framstår dermed også som Rogaland Revisjons syn Avgrensninger Formålet har ikke vært å vurdere prosjekt/byggelederens innsats på prosjektene, men derimot å sette fokus på muligheten for å forbedre de eksisterende systemer, arbeidsganger og rutiner. Til bruk for vurderingen av så vel de lokale som sentralt gjeldende retningslinjer for byggeprosjekter har KR Danmark og Rogaland Revisjon valgt ut følgende prosjekter for en nærmere gjennomgang: Hellvik barnehage, nybygg Ombygging av Lagård sjukeheim 3. etasje, renovering og ombygg. Oppussing og ombygging av Lagård sjukeheim 2. etasje (2 Vest) I tillegg er det fremsendt spørreskjema til underbygging av vår undersøkelse. Øvrig revisjonsgrunnlag: Der har vært gjennomført oppstartsmøte mellom Rogaland Revisjon IKS og rådmann, økonomisjef, plan- og miljøsjef og byggeleder, og resultatet av dette møtet er innarbeidet i denne rapport. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

6 Vi har tatt utgangspunkt i data som dels foreligger som regler, data vedrørende de enkelte prosjekter, likesom vi har gjennomført et skriftlig intervju av byggeleder Per Steinar Berentsen. Vi vedlegger i bilag det anvendte intervjuskjema. Vi har gjennomgått oversikten over realiserte byggerier i Eigersund fra årene 1996 til 2006 kun for at konstatere om der er pålignet utgifter til den kommunale prosjekt-/byggeleder. Der er ikke foretatt noen vurdering av det pålignede beløpsstørrelse. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

7 3 Faktabeskrivelse 3.1 Administrative kostnader Til de administrative kostnader, dvs. administrasjon og byggeledelse, avsettes det i Eigersund kommune under forprosjektfasen 4,6 % av entreprisekostnad minus utendørs arbeider. Der ses ikke å være fastsatt noen retningslinjer for avsetning av utgifter til administrasjon og byggeledelse i forbindelse med budsjettleggingen ved kostnadsoppstilling på grunnlag av anbud. Det antas at der også her anvendes samme %-sats fra Byggfakta AS som for tiden utgjør 4,6 % av Huskostnaden (entreprisekostnad minus utendørs arbeider). Av kommunens besvarelse på spørsmål om hvilke utgifter som dekkes av de 4,6 %, fremgår kun prosjektledelse og i visse tilfeller byggelederarbeide. Gjennomgang og attestasjon av bilag og avtalesedler fra de tekniske rådgivere og entreprenørene, og klargjøring til betaling er administrative oppgaver. Her er der tale om en meget liten andel. Ser man kun på størrelsen av den inkluderte prosentsats på 4,6 %, kan denne umiddelbart virke høy hvis det kun er prosjektlederoppgaven som utføres. Der burde i så tilfelle anvendes en lavere prosentsats. Egne arbeider både som prosjektleder og som byggeleder avregnes etter et skjønnsmessig fastsatt timetall, idet der ikke føres timelister. Når det ikke føres timeregnskap på de enkelte prosjekter medfører dette, at der ikke er et klart overblikk over hva de konkrete prosjekter har av ressursforbruk og dermed også den tilhørende utgift. Gjennomgangen av utvalgte prosjekter viser at faktureringen ikke følger noe bestemt mønster. Det kan derfor framstå uhensiktsmessig når der på et prosjekt budsjetteres med en utgift på kr. til prosjektledelse/byggeledelse og kun avregnes kr., mens der i et annet prosjekt budsjetteres med kr., og der så anvendes kr. Endelig er der prosjekter som ikke belastes med noen utgift, verken i forbindelse med budsjettlegging eller når arbeidet er utført. I de gjennomgåtte regnskaper, Hovedombygning Lagård Sjukeheim, Oppussing Lagård Sjukeheim og Hellvik barnehage er der ført utgifter til eget personale med følgende beløp: Tabell 3-1 Utgifter til eget personale i tre prosjekter Hovedombygning Oppussing Hellvik I alt Lagård Sjukeheim Lagård Sjukeheim barnehage I alt til eget personale Da der utelukkende er foretatt gjennomgang av avsluttede saker, har vi ikke forholdt oss til de årlige utgifter. Vi får opplyst at der også er fakturert lønn til eget personale på driftsoppgaver, så som utredningsarbeide, garantibefaringer og reklamasjoner, samt at fordelingen av utgiftene normalt utgjør 75 % på investeringsprosjektene og 25 % på driftsoppgavene. Denne fordeling har det ikke vært mulig at etterprøve i forbindelse med de utvalgte saker. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

8 Vi har dog gjennomgått investeringsoversikten (regnskap) for 2006, for å se hvor mye som er postert som lønn til eget personale (prosjekt- og byggeledelse). Der er tale om 3 prosjekter: Prosjekt nr Grøne Brådem skole II Prosjekt nr Lagård U.skole Prosjekt nr Avløp Hellvik M/renseanl/pumpest. I alt kr kr kr kr. Med samlede investeringer i 2006 på ca. 43 millioner kroner, hvor der på prosjektene kunne forekomme administrasjon, utgjør de kr. ca. 0,6 % av investeringene, hvilket må anses for en meget liten andel. Den resterende del av den samlede lønnsutgift forutsettes således for år 2006 være postert på driftsoppgaver. Beregningen av dette honorar ville med den danske modell for Lagård sjukeheim 3. etasje gi et samlet honorar på kr. Den beregnede utgift er således ca lavere enn den budsjetterte utgift på de kr. Beregningen av honoraret fremgår av nedenstående beregningseksempel: Tabell 3-2 Beregning av honoraret etter dansk modell Kunde: Byggesag: Eigersund Kommune Lagård Sjukeheim 3. etasje Incl. moms Beregning Anlægsudgift: ( ) Aktuel indeks Måned: maj 2005 Indeks: 104,7 Basis okt Indeks: 81,2 Basis ved indeks 139 Basis reguleret til aktuel indeks I forbindelse med tilsvarende oppgaver i Danmark, beregnes byggesakshonoraret, der svarer til kommunens egen administrasjon og tilsyn (prosjektledelse) til ca. 2,5 % av anleggsutgiftene. Beregningsgrundlag % af bygeudgift Honorar Af første ,5% Af de næste ,0% Af de næste ,5% Over ,3%00 Byggesagshonorar i alt excl. moms % moms Byggesagshonorar i alt Hon orer afrundet Byggesagshonoraret udgør i % af byggeudgiften 2,55% Aktuel indeks er det fremregnede Reguleringsindeks for Boligbyggeri Kilde: By- og Boligministeriet. Reglerne er ikke længere gældende, men tjener stadig som retningsgivende. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

9 Hvis den tilsvarende beregning av byggesakshonoraret foretas på Lagård sjukeheim 2. etasje ville honoraret med en anleggsutgift på kr. utgjøre 3,5 % av byggeutgiften eller i alt kr. Beregningen på Hellvik barnehage viser, at honoraret med en anleggsutgift på ( ) kr. ville utgjøre ca. 2,9 % av byggeutgiften eller i alt kr kr. Modellen indikerer således at en del basisoppgaver er de samme uansett oppgavens størrelse, og forklarer hvorfor honoraret prosentvis er størst på de økonomisk mindre oppgaver. Ved oppgaveløsningen i Danmark er det også et krav at oppgavens utgifter faktureres på grunnlag av timeregnskap hos de medarbeidere, som forestår oppgavegjennomføringen. I Norge gjelder et slikt krav etter bokføringsloven for alle som leverer tjenester til kommunen, men ikke kommunen selv. Den danske modell kan skisseres således i forhold til Byggefakta, som er identisk med den som anvendes i Eigersund: Tabell 3-3 Sammenstilling av byggesakshonorarer Vi har ikke foretatt nærmere undersøkelse av om der de enkelte regnskapsårene er dekning for medarbeiderens lønnsutgifter, idet medarbeiderens arbeidsoppgaver ikke alene vedrører bygge- og anleggoppgaver, men også driftsoppgaver. Det fremgår dog av Reglene for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter at den opprettede stillings lønnsutgifter skal finansieres innenfor rammene av de enkelte bygge- og anleggsprosjekter eller VA anlegg. Av dette følger at det eneste som reelt er besluttet, er at der skal skaffes økonomisk dekning for stillingens lønnsutgifter innenfor kommunens prosjekter. Vi skal gjøre oppmerksom på at der i en tid med store investeringer og med de anvendte skjønnsmessige fastsettelser av tidsforbruket, er risiko for at der ikke skjer en riktig henføring av utgiftene. Likeledes er det ikke sikkert, at oppgaven kan løses på en forsvarlig måte, uten at det innhentes ekstern bistand. Der er samtidig også risiko for, at der i perioder med meget lavt aktivitetsnivå ikke er behov for en fulltidsstilling til denne oppgave. Det anbefales derfor at det fremover skjer avregning i forhold til det anvendte tidsforbruk på de enkelte prosjekter og driftsoppgaver, dvs. at det innføres timeregistrering for prosjekt / byggelederens arbeid. Dette vil etter vår oppfatning være den mest optimale mulighet for at få skapt et rettvisende bilde av de faktiske utgifter. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

10 Vi har i den etterfølgende oppstilling søkt å vise alternativer til timeregistreringen, men det er vår klare oppfatning at en konkret registrering av ressursforbruket også vil gi det mest riktige resultat: Tabell 3-4 Andel av administrative utgifter Andel i administrative utgifter Mest optimal Bokføring av utgifter på bakgrunn av timeregnskap med beregnet timeomkostning forholdsmessig fordeling av samtlige lønnsutgifter etter skjønnet ressursforbruk Differensiert prosenttillegg til anleggssum Mindre optimal Fast prosenttillegg til anleggssum, uansett prosjektets anleggssum Vi har ved gjennomgangen av oversikten for 2006 konstatert at der også skjer en påligning av konto fordeling av lønn eget personell. Denne lønnsutgift vedrører imidlertid anvendelsen av egne håndverkere innenfor vann og avløp, og utgiftene har således ingen relasjon til de administrative utgifter. Det er også her opplyst at fordelingen på de enkelte prosjekter skjer etter en vurdering, og således ikke etter faktisk forbruk. Ser man på hele spørsmålet omkring utgiftene til administrasjon, så består disse, utover de forannevnte 4,6 % til prosjektledelse, også av utgifter til arkitekter og ingeniører, samt en andel av Eigersund kommunes samlede utgifter til datahåndtering, lokaler, el, vann og varme m.m. Da utgiftene til både arkitekt og ingeniørutgifter avholdes av de respektive regnskaper, hvor det har vært nødvendig at ansette disse, er det alene et spørsmål om i hvilket omfang de øvrige utgifter i Eigersund kommune, innregnes. I vår gjennomgang av de 3 prosjekter kan vi ikke se, at der medtas noen andel til kommunens øvrige omkostninger til datahåndtering, husleie, el, vann og varme, og der medregnes tilsynelatende heller ikke utgifter til renter i anleggsperioden. Ved at få kalkulert de indirekte omkostninger i Eigersund kommune (Edb-utgifter, andel av personalkontoret, husleie, og forbruksavgifter m.m.), og etterfølgende fordele disse utgifter ut på de personer der utfører de enkelte oppgaver som et tillegg til den beregnede lønnsutgift for selve oppgaven, vil der bli skapt klarhet over hvilken utgift de enkelte oppgaver i Eigersund kommune vil koste. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

11 I Danmark er man på det sosiale område meget langt fremme når det gjelder beregningen av ytelsenes faktiske utgifter, idet der nå er krav om omkostningsekte regnskaper. Der anvendes i den sammenheng et regelsett hvor alle direkte og indirekte utgifter som kan henføres til de enkelte oppgaver der utføres i eget regi, innregnes. Disse utgifter kan derfor nå betegnes som å være kostnadsekte. Det vil i den forbindelse være nødvendig at der skjer en tett styring av hvilke ressurser som anvendes i forbindelse med de enkelte oppgaver (normalt timeregistrering). 3.2 Kjennetegn fra andre organisasjoner Kjennetegnene fra andre organisasjoner - primært danske - omkring budsjettering og betaling av prosjekt/byggeledernes arbeidsinnsats er at der normalt er klare retningslinjer for hvordan det skal kalkuleres i forbindelse med budsjetteringen. Der er i kalkulasjonsfasen prinsipielt ikke noe problem å anvende erfaringstall fra andre prosjekter, når bare disse bygger på konkret registrering. Det er derimot viktig av hensyn til det rettvisende bilde, at de utgifter som regnskapsføres tar utgangspunkt i en reell registrering av ressursforbruket. Hvis der alene ses på utgiftene til prosjektleder, anvendes der tilsynelatende forskjellige metoder i de enkelte norske kommuner. Vi har kjennskap til at der som en modelløsning beregnes et honorar på 2% av entrepriseutgiftene. Også her bør der skje avregning etter forbrukt tid, idet de 2% alene anvendes som budsjetteringsgrunnlag. 3.3 Dagens praksis De gjeldende Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter med tilhørende matriseoppstilling er et godt materiale, og tjener som et overordnet styringsredskap for Eigersund kommune. Disse regler kan dog ikke stå alene, men bør suppleres med en veiledning som mer detaljert beskriver de enkelte handlinger som skal finne sted under de enkelte punkter. Det kan herved sikres, at der foregår en ensartet saksbehandling/-fremstilling, når der gjennomføres byggeog anleggsoppgaver i Eigersund kommune. Der vedlegges på overskriftsnivå et eksempel på en håndboks innhold. Håndbokens innhold kan samtidig anvendes til kvalitetssikring av oppgaveutførelsen. Vi anbefaler altså at en slik håndbok utarbeides som supplement til de godkjente regler. 3.4 Kostnadsoppstillingene I forbindelse med kostnadsberegningene anvender Eigersund kommune et grunnlag som hentes fra Byggfakta AS, huskostnad pr. m² for hver type bygg (skole, barnehage, helseinstitusjon mv.). Fra samme statistiske materiale hentes også andre kostnader (huskostnaden utgjør i gjennomsnitt 62,6 % av prosjektets totalkostnader, mens andre kostnader utgjør 37,4 %). Andre kostnader (i % av huskostnaden) er: Honorar til arkitekt og tekn. konsulenter 12,1 % Administrasjon og byggeledelse 4,6 % Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

12 Andre byggrelaterte utgifter 4,6 % Finanskostnader 4,7 % Offentlige avgifter 25,3 % Tomtekostnad (om dette er reelt) 8,4 % Når dette sammenlignes med standard utgiftsfordelinger som anvendes i Danmark, er bildet stort sett det samme. Fordelingene er litt annerledes oppdelt, nemlig med 20% til grunnutgifter, 60% til entrepriseutgifter og 20% til omkostninger. Av punkt 11 fremgår, at det er besluttet, at der kun opprettholdes en fast stilling, som skal arbeide spesielt med bygge- og anleggsprosjekter, og ivareta kommunens behov for egen prosjektleder / byggeleder. Kommunen skal derfor være meget oppmerksom på hvor sårbar kommunen er i tilfelle av sykdom eller fratreden. 3.5 Avleggelse av byggeregnskaper De gjennomgåtte prosjektene er alle ferdigstillt, men reglene ses ikke å inneholde noen terminer for avleggelsen av regnskaper i forhold til ferdigstillelsen. Sluttregnskapene avlegges ca måneder etter at bygget er tatt i bruk, hvilket vi vurderer som meget sent. Det er vår oppfatning at avleggelsen av byggeregnskaper etter ferdiggjørelsen bør skje innenfor 3-6 måneder - ikke minst av hensyn til aktualiteten. 3.6 Økonomirapporter I forbindelse med våre forespørsler har vi fått opplyst at økonomirapporteringen følger de vedtatte regler. Det betyr at alle økonomiske endringer og prosjektenes fremdrift blir løpende rapportert til det politiske system i de 3 årlige tertialrapporter. Vi har med de avgitte opplysninger ikke funnet det nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser av dette. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

13 4 Revisjonens vurderinger og anbefalinger 4.1 Administrative kostnader Vi oppfatter diskusjonene i kommunen slik at det kan versere ulike oppfatninger om hva som er administrative kostnader. I ytterste konsekvens kan det være alle som ikke jobber med hammer og sag, dvs. også arkitekter og rådgivende ingeniører som benyttes helt fra forprosjekter inn i gjennomføringsfasen av et byggeprosjekt. Det blir fort en forenklet oppfatning, og vi har derfor forsøkt å utvikle en del distinksjoner i denne rapporten på nettopp det. På grunnlag av framstillingen i forrige kapittel anbefaler vi at der fremover skjer avregning i forhold til det faktiske anvendte tids- og ressursforbruk på de enkelte prosjekter. Det betyr at prosjekt-/byggeleder fremover registrerer sitt tidsforbruk på de konkrete bygge- og anleggsoppgaver. Denne registrering vil kunne inngå som erfaringstall for senere prosjekter, og være rettesnor i de tilfelle hvor der innhentes prosjekt-/byggeleder utenfra. Det anbefales samtidig at der fastsettes retningslinjer for beregning av utgiftene til henholdsvis byggeledelse og prosjektledelse i forbindelse med kostnadsoppstilling etter anbud. Der bør også utarbeides klare retningslinjer for innkjøp av ekstern bistand når oppgavemengden blir så stor at oppgaven ikke lengre kan klares av en enkelt medarbeider. Vi skal samtidig anbefale at, hvis det er et kommunalt ønske, å beregne samtlige oppgavers faktiske utgifter, dvs. gjøre disse kostnadsekte. I så tilfelle bør det utarbeides retningslinjer for hvordan de indirekte kostnader så som edb, personalledelse, husleie samt forbruksutgifter fordeles, herunder også hvordan utgiftene til administrative ledere fordeles, og tillegges de direkte utgifter. Ut fra vår kjennskap til norske og danske forhold, viser en sammenligning, at prosenttillegget er tiltenkt å dekke omkostningene på denne måten: Tabell 4-1 Administrative kostnader Eigersund Norsk kommune Danmark Eksternt arkitekthonorar Nei Nei Nei Ekstern ingeniørhonorar Nei Nei Nei Prosjektledelse Ja Ja Ja Byggeledelse intern Ja Ja Ja Byggeledelse ekstern Nei Nei Nei Generell administrasjon * Nei Både-og Nei Renter av investering i innleggsperiode Nei Nei Nei * Generell administrasjon omfatter kontorfasiliteter, herunder vann, varme mm; økonomi- og lønningsfunksjon Som det fremgår av forrige kapittel er det ikke uvesentlig å være oppmerksom på forskjellene i prosenttilleggene i Norge og Danmark. De generelle administrative omkostninger har dog etter vår oppfatning ikke direkte sammenheng med omfanget av anleggsaktiviteter. Skal de direkte omkostninger til prosjektledelse, byggeledelse, ingeniør- og arkitekthonorar søkes redusert, er eksternt anbud eneste mulighet Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

14 til å undersøke markedsprisen. En reduksjon av de interne generelle administrasjonsutgifter vil fordre en særskilt forvaltningsrevisjon av arbeidsgangene i Eigersund kommune. 4.2 Dagens praksis Vi anbefaler at det utarbeides en prosjektadministrativ håndbok som detaljert beskriver hvilke oppgaver som skal utføres under de enkelte faser i byggeriet. Det anbefales samtidig at det tilknyttes ytterligere personale til oppgaven byggeleder / prosjektleder, for å motvirke den store sårbarhet som forekommer med kun en person tilknyttet denne oppgave. 4.3 Generelt Prosjekt / byggelederens ressursforbruk på de enkelte byggeprosjekter bør etter vår oppfatning vurderes individuelt. I forbindelse med fastsettelsen av prosjekt/byggeleders innsats på de enkelte prosjekter kan der godt anvendes en standard prosentsats ved utarbeidelsen av kostnadsoppstillingene, men der bør skje en avregning i forhold til anvendt tidsforbruk, slik at vi får omkostningsekte regnskaper. 4.4 Avslutning Det er vår generelle konklusjon at det foreliggende regelsett er et godt overordnet redskap til styring av byggeoppgavene i Eigersund kommune. Der mangler likevel en klargjøring av hvordan honoraret til egen prosjekt/byggeleder skal beregnes og fordeles på de enkelte prosjekter. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

15 5 Rådmannens kommentarer Rådmannens kommentarer oversendt i e-post av Eigersund kommune har en 100%-stilling som prosjektleder, som i utgangspunktet føres kostnadsmessig etter en skjønnsmessig fordeling av lønnskostnader på det enkelte prosjekt. Andre stillinger fører vi ikke på byggeprosjekt, men dette kan fortløpende vurderes (spesielt på større/tunge prosjekt). Pr. i dag føres heller ikke indirekte kostnader (f.eks. kontorlokaler) - dette pga. eksisternede praksis. Dette forholdet vil bli vurdert i forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 2009 (basert på at slike kostnader ikke er lagt inn i pågående byggeprosjekt). 2. Det vises til at Eigersund kommune har egenkompetanske på fagfeltet prosjektledelse (innenfor området rapporten tar opp). Pr. i dag har vi en 100%-stilling som er prosjektleder for kommunale bygg. Tidligere har vi i tillegg hatt en 50% - 75%-prosjektstilling knyttet opp mot prosjektledelse/byggeledelse. Sistnevnte stilling ble tatt bort i forbindelse med Sparepakke 1 og 2 i Dette er et kostnadsspørsmål (dvs. hvis en skal redusere sårbarheten vil dette føre til økte kostnader). En viser ellers til at Miljøavdelingen har andre personer med prosjektleder kompetanse og erfaring - som i en "kritisk"/sårbar fase kan gå inn som prosjektledere på byggeprosjekt. 3. En av ulempene med dagens ordning - som ikke blir påpekt i rapporten - er at prosjektleder også har ansvar for oppfølgning av ferdige bygg i garantitiden. Dette fører til et vesentlig merarbeid og et "etterslep" av garantiberaringer (garantitiden er nå fem år etter ferdigstillelse). 4. På gitte området oppfatter en det slik at rapporten er upresis i bruk av ulike defenisjoner. En tenker her bla. på forskjellen på prosjektleder og byggeleder (side 2), byggesakshonorar og hva som ligger i dette (side 7). 5. I arbeidsintensitive perioder har Eigersund kommune funnet det mest regningssvarende å leie inn ekstern byggeledelse på noen av prosjektene. En viser her til tidligere saksutredning som det bla. refereres til i rapporten. 6. Vi tok i startfasen opp begrensningene som Rogaland Revisjon la i denne rapporten knyttet opp mot begrepet "administrativ ledelse" av byggeprosjekt. Vi mener fortsatt at det mest interessante ville vært om en i denne rapporten sammenlignet alle administrative funksjoner - dette omfatter prosjektledelse, byggeledelse, arkitekt og tekniske konsulentkostnader. Avviker eller varierer disse kostnadene (prosentvis andel av total byggekostnad) mellom ulike prosjekt internt i Eigersund kommune - og vs andre kommuner/byggeprosjekt i Norge? Dette er i liten grad berørt i rapporten, noe vi mener er en svakhet i forhold til det å danne seg et godt bilde av ulike kostnader ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekter i Eigersund kommune. 7. Eigersund kommune innhenter tilbud fra ulike aktører fra feltene arkitekt, tekninske konsulenttjenester og byggeledelse (når denne tjenesten kjøpes eksternt). 8. Pr i dag har vi ikke et system som registrerer timer knyttet opp mot prosjektledelse. Vi mener at dagens ordning med en skjønnsmessig vurdering er tilfredsstillende dette i forhold til arbeidsmengde brukt på det enkelte prosjekt. 9. Eigersund kommune bruker ved fremstilling av kostnadskalkyler SSB sitt material/oversikt for fastleggelse av ulike kostnader ved et byggeprosjekt. Herunder kostnader til administrasjon og byggeledelse på 4,6% av endtreprisekostnad. I en budsjetteringsfase oppfatter vi disse faktorene som de best tilgjengelige, og som skal fange opp svingninger mellom de ulike prosjektene (på ulik tid). Vi mener at dette er en prosentsats som erfaringsmesssig har vært god og som benyttes i Norge av andre organisasjoner. Vi anbefaler derfor at dagnes ordning videreføres. Hvis dette fører til at vi bruker mindre penger på administrative kostnader enn budsjettert vil dette innebære et mindre forbruk på det enkelte prosjekt. 10. Når det gjelder momentet knyttet opp mot en prosjektadministrativ håndbok er dette et forhold som vi vil arbeide videre med. Vi vil i første fase bygge på vedtatte retningslinjer og utarbeidelse av sjekklister i forhold til arbeidsoppgaver/-rutiner. Dette også med tanke på sårbarhet og mulighet for at andre kan gå inn i en gitt fase av et prosjekt. 11. Når det gjelder innkjøp av ekstern bistand (når oppgavemengden blir for stor) vurderes dette i forbindelse med det enkelte prosjekt. Vi ser at dette er en rutine som kan legges inn i en administrativ prosjekthåndbok. Dette er forhold som vi vil arbeide videre med. 12. Eigersund kommune belaster større byggeprosjekt med rentekostnader. Beregningen foretas i forbindelse med årsregnskapet det enkelte år. Dette fremkommer også som et eget punkt ved kalkulering av byggeprosjekter. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

16 13. I prinsippet er vi enige i rapportens konklusjon om avlegging av byggeregnskaper (punkt 3.5), men i praksis viser dette seg ofte vanskelig å få til. Dette knyttet opp mot bla sent innkomne sluttfakturaer på den enkelte entreprise. Vi holder også igjen penger knyttet opp mot f.eks. FDV-rapporter (forvaltning, drift og vedlikeholdsrapporter, som den enkelte entreprenør skal levere ved ferdigstillelse av sine arbeider). Erfaringsmessig kommer disse noe sent inn (dvs. en tid etter at selve bygget er tatt i bruk). En tilstreber levering av sluttrapport og byggeregnskap innen 6 måneder etter ferdigstillelse. 14. Om det er korrekt å sammenligen byggeprosjekt i Danmark og Norge (knyttet opp mot ulik lovgivning) kan diskuteres, men dette går vi ikke videre inn på. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

17 6 Vedlegg Eksempel på prosjektadministrativ håndbok (overskrifter) INDHOLD 0. Orientering 1. Organisering 2. Rutiner 3. Tid 4. Økonomi 5. Prosjektdokumenter 6. Kvalitetssikring 0. ORIENTERING 0.0 PA - BOGEN Pa-bogens hensikt og bruk Utleveres til 0.1 PROSJEKT Prosjektets navn (offisielt) Program for prosjektet 1. ORGANISATION 1.1 Prosjektorganisasjon 1.2 Byggherreorganisasjon 1.3 De prosjekterende 1.4 Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø 1.5 Entrepriseorganisasjon 1.6 Adresseliste (prosjekterende og prosjektadministrasjon) Adresseliste (entreprenører) 2. RUTINER 2.1 Informasjonsrutiner Befaringer 2.3 Kontraktinngåelsesrutiner 2.4 Rapporteringer 2.5 Prosjekteringsavslutning (regnskapsavslutning m.v.) 3.2 Prosjekterings tidsplan 3.3 Tidsplan for utførelsen 4. ØKONOMI 4.1 Budsjett 4.2 Kontoplan 4.3 Økonomistyring Prosjekteringsfasen Kontraheringsfasen Utførelsesfasen Regnskap 4.4 RUTINER Generelt Mer-/ mindre arbeider Rekvisisjoner Fakturaer Akontobegjæringer Prisstigninger Mer-/mindrearbeider Sluttoppgjør Sikkerhetsstillelse og forsikring 5. PROSJEKTDOKUMENTER 5.1 Byggeprogram 5.2 Myndighetskrav 5.3 Tegninger 5.4 Tilbudsbeskrivelser 5.5 Tilbud Innhentning Evaluering Innstilling 5.6 Inngåelse av entreprisekontrakter 5.7 Drifts og vedlikeholds dokumentasjon 5.8 Sikkerhetsstillelser 6. KVALITETSSIKRING 6.1 Prosjekteringen (teknikere) 6.2 Utførelsen (entreprenører) 3. TID 3.1 Orienterende tidsplan Intervjuskjema Spørsmål stilt skriftlig til kommunens byggeleder: Beregner du de kostnader der skal medtas i byggeprosjektet for din egen medvirken som prosjektleder eller byggeleder Hvad anvendes der som grunnlag for beregningen av dine ydelser som prosjektleder (nøgletal, timetal til timepris, % av entreprissum eller anden måde?) Hvad anvendes der som grunnlag for beregningen av dine ydelser som byggeleder (nøgletal, timetal til timepris, % av entreprissum eller anden måde?) Avregnes egne arbeider (Prosjektleder) i prosjektet på grunlag av anvendte timer på prosjektet? Avregnes egne arbeider (Byggeleder) i prosjektet på grunlag av anvendte timer på prosjektet? (hvis ja, vil vi gerne have timeregnskaperne for g 2007, gerne fordelt på bygg og Va området på de enkelte prosjekter) Hvis avregningen ikke skjer på grunlag av anvendte timer på prosjektet, hvorledes skjer denne så. (med faste andele i forhold til utførelsesplanen eller lignende?) o Prosjektleder: Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

18 o Byggeleder: Er der en nedre grænse i de samlede prosjektkostnaderne før end der beregnes honorar for prosjektledelse/byggeledelse? Hvorledes tages der stilling til, om der skal antas en ekstern prosjektledelse/byggeledelse eller om oppgaven løses internt. Se punkt 10 i Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter vedtatt av kommunestyret den (udarbeides der en redegørelse for dette valg?) Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

19 Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Sels kaps kontroll Andre tjenester Rogaland Revisjon IKS Løkkeveien Stavanger Tlf Fax

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Styring av byggeprosjekter

Styring av byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Rapport Styring av byggeprosjekter Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER Kommunalteknikk BILAG B - YTELSER Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 ORGANISASJON... 3 1.2 RAMMEAVTALENS OMFANG... 3 2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS...

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

AFP og seniorpolitikk

AFP og seniorpolitikk Forvaltningsrevisjon Rapport AFP og seniorpolitikk Februar 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune"

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/3469-3 Saksbehandler: Øivind Nyhus Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET I TRYSIL KOMMUNE OG 2016 1 GENERELT Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Hedmark Revisjon IKS. Hedmark Revisjon IKS skal

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 28.02.2008 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr3/08

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport ENØK. Mars 2008 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport ENØK. Mars 2008 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport ENØK Mars 2008 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 3 2.2 Bakgrunn, formål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE Behandlet i kontrollutvalgets møte 22.4.2015 Innholdsfortegnelse 1. KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER...

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2, Rådhuset i Sokndal Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 14.03.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Byggregnskapet, datert

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Mandag 29. mai 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 01, 03 og 07/2017 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Utsira kommune. Plan for forvaltningsrevisjon Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Utsira kommune. Plan for forvaltningsrevisjon Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Utsira kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS INNHOLDSLISTE 1. Innledning 3 1.1 Framgangsmåte 3 2. Områder for

Detaljer

Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA

Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA Side 1 av 6 Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA Åpen anbudskonkurranse for Rådgiver Fjellanlegg DOKUMENT 2- TILBUDSSKJEMA Innhold 1 Tilbudsskjema... 2 2 Utfyllende forklaring på grunnlag

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 17.10.2013 kl. 15.00-18.00 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 14. MAI KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL. 08.30 I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget, Bodø kommune,

Kontrollutvalget, Bodø kommune, Kontrollutvalget, Bodø kommune, Årsrapport 2016 (jnr 16/xxx ark 412 1.5) 1. Innledning Bodø kontrollutvalg har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Espen Rokkan, H Thor Arne Angelsen, Ap Lars Vestnes,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.Byggregnskapet,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE Aure, 8. September 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 4/08 TID: Torsdag 18.09.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Følgende er innkalt i forbindelse med behandlingen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer : Ole Kr. Grimeli, Anders Olav Frydenlund, Anna B. Kollhus, Marit Pettersborg, Trond Skontorp Møtetid: Onsdag 05. april 2017, kl. 9.00-12.00 Møtested: Møterom «Reinsjøfjell», Veksthuset i Flå

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer