Styring av byggeprosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styring av byggeprosjekter"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Rapport Styring av byggeprosjekter Med vekt på håndtering av administrative kostnader Mai 2008 Eigersund kommune

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon Bakgrunn for prosjektet Målsetting med prosjektet Problemstillinger Revisjonskriterier Metode Faktabeskrivelse Administrative kostnader Kjennetegn fra andre organisasjoner Dagens praksis Kostnadsoppstillingene Avleggelse av byggeregnskaper Økonomirapporter Revisjonens vurderinger og anbefalinger Administrative kostnader Dagens praksis Generelt Avslutning Rådmannens kommentarer Vedlegg Leserveiledning: Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Gå gjennom innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer. 2. Les også vurderingene i kapittel Les dertil bakgrunnsstoffet i kapittel 2, faktaframstillingen i kapittel 3 og vedleggene. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

3 1 Sammendrag Denne forvaltningsrevisjon er vedtatt av kontrollutvalget i Eigersund kommune med det formål å vurdere kostnadseffektivitet og administrasjonsutgifter ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. Prosjektet må ses på bakgrunn av enkelte tidligere prosjekter der administrative utgifter syntes å ha antatt store andeler av totalbudsjettet. Konkret har kontrollutvalget reist visse problemstillinger, med følgende resultat i vår analyse: Hvordan estimeres og budsjetteres kommunale byggeprosjekter, med vekt på å avklare hvilke administrative kostnader som regnskapsføres på prosjektene? I dag anvendes en standard prosentsats ved utarbeidelse av kostnadsoppstillingene. Det er en tilfredsstillende og god praksis. Eigersund har en egen prosjektleder/byggeleder stilling som skal være "selvfinansierende" på investeringsprosjekter (ikke bare bygg). Fordelingen mellom prosjektene forekommer imidlertid noe utydelig. Det bør derfor skje en avregning i forhold til anvendt tidsforbruk, slik at vi får omkostningsekte regnskaper. Det innebærer bruk av timeregnskaper internt i kommunen slik det kreves av leverandører til kommunen. Det synes i liten grad å være praksis for å føre andre indirekte administrasjonsutgifter på byggeprosjekter. Dersom kommunen ønsker dem innarbeidet, bør det utarbeides retningslinjer for hvordan kostnader så som edb, personalledelse, husleie etc. fordeles på de enkelte prosjekter. Hva kjennetegner praksis hos andre sammenlignbare organisasjoner? Praksis synes ikke å avvike stort fra den vi kjenner ellers i norske kommuner, men kan synes å avvike fra næringslivet og god kommunal praksis i Danmark. Vi er imidlertid kjent med at andre kommuner også inkluderer indirekte kostnader. Gir dagens praksis den nødvendige tydelighet og forutsigbarhet i planlegging, gjennomføring og rapportering av byggeprosjekter? I hovedtrekk synes det å være tilfelle, men vi anbefaler at det utarbeides en prosjektadministrativ håndbok som detaljert beskriver hvilke oppgaver som skal utføres under de enkelte faser i byggeprosjektet. Det bør utarbeides klare retningslinjer for innkjøp av ekstern bistand når oppgavemengden blir så stor at oppgaven ikke lengre kan klares av en enkelt medarbeider. Vi anbefaler også at kommunen søker måter å redusere sin sårbarhet med kun en ansatt prosjektleder. Hvilke endringer kan gjøre prosjekteringen/byggeledelsen mindre kostnadskrevende i fremtidige byggeprosjekter? Skal kostnader til prosjektledelse, byggeledelse, ingeniør- og arkitekthonorar søkes redusert, er eksterne anbud eneste mulighet til å undersøke markedsprisen. En vurdering av om interne generelle administrasjonsutgifter kan reduseres, forutsetter at man kjenner de faktiske kostnadene. Det gjør man ikke uten timeføring. Kommunen bør ha egenkompetanse på fagfeltet prosjektledelse, og ikke kun basere seg på innleie. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

4 2 Innledning 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel Bakgrunn for prosjektet Ved behandling av tre byggeregnskaper vedtok kontrollutvalget i Eigersund kommune å vurdere om forvaltningsrevisjon av kostnadseffektiviteten ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekter skal inngå i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for Prosjektet ble senere inntatt i kommunens vedtatte årsplan for forvaltningsrevisjon i 2005 og vedtak med prosjektmandat ble fattet av kontrollutvalget Av prosjektmandatet framkom nedenstående formål og problemstillinger. 2.3 Målsetting med prosjektet Prosjektet skal vurdere kostnadseffektivitet og administrasjonsutgifter ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. 2.4 Problemstillinger Med bakgrunn i formålet med prosjektet, er det formulert følgende problemstillinger i prosjektet: Hvordan estimeres og budsjetteres kommunale byggeprosjekter, med vekt på å avklare hvilke administrative kostnader som regnskapsføres på prosjektene? Hva kjennetegner praksis hos andre sammenlignbare organisasjoner? Gir dagens praksis den nødvendige tydelighet og forutsigbarhet i planlegging, gjennomføring og rapportering av byggeprosjekter? Kontrollutvalget understreket i sin behandling at de i tillegg ønsket å få vurdert forslag til endringer som kan gjøre prosjekteringen/byggeledelsen mindre kostnadskrevende i fremtidige byggeprosjekter. 2.5 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er kriteriene basert på: Eigersund kommune - Miljø- og driftsavdelingen o Delegasjonsreglement 2007 o Investeringer pr. prosjekt o Oversikt investeringer Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

5 Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter 2003 Retningslinjer for byggeprosjekter 2003 Rutiner - Utarbeidelse av forprosjekt Byggeprosjekter i Eigersund kommune - Prosedyrer (Utrednings/forprosjektfasen) Vedtatt budsjett 2007 God Kommunal Regnskapsskikk (KRS) nr Metode Innledende kommentar Av kapasitetsmessige årsaker valgte Rogaland Revisjon IKS å innhente ekstern bistand i gjennomføringen av oppdraget. I konkurranse mellom flere tilbydere inngikk vi samarbeid med Kommunernes Revisjon (KR) i Danmark og deres underavdeling for Bygg og anlegg, som har bred og lang erfaring på nettopp prosjektstyring. Det gjorde at vi i prosjektet fikk kombinert det revisjonsfaglige med det bransjefaglige. Det er også et tilleggsgode at en dermed kan sammenligne norsk og dansk praksis hvor markedessituasjonen for øyeblikket er svært lik. Fra Rogaland Revisjon IKS har prosjektet vært administrert av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bård Humberset, i tett samarbeid med revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad og med bistand fra revisor Edith Sætrevik. Kommunernes Revisjon har bistått med chefrevisor Ove G. Andersen, og byggherrerådgiverne Henning Pedersen og Hans Jørn Christensen. Sistnevnte var prosjektleder. Store deler av denne rapporten ble skrevet på dansk og oversatt til norsk. Det kan medføre at språkdrakten framstår noe oppstyltet. Vi håper det likevel ikke er til stor sjenanse for leservennligheten. Faktagrunnlag, metode, vurderinger og anbefalinger er utarbeidet i et samarbeid med KR Danmark og framstår dermed også som Rogaland Revisjons syn Avgrensninger Formålet har ikke vært å vurdere prosjekt/byggelederens innsats på prosjektene, men derimot å sette fokus på muligheten for å forbedre de eksisterende systemer, arbeidsganger og rutiner. Til bruk for vurderingen av så vel de lokale som sentralt gjeldende retningslinjer for byggeprosjekter har KR Danmark og Rogaland Revisjon valgt ut følgende prosjekter for en nærmere gjennomgang: Hellvik barnehage, nybygg Ombygging av Lagård sjukeheim 3. etasje, renovering og ombygg. Oppussing og ombygging av Lagård sjukeheim 2. etasje (2 Vest) I tillegg er det fremsendt spørreskjema til underbygging av vår undersøkelse. Øvrig revisjonsgrunnlag: Der har vært gjennomført oppstartsmøte mellom Rogaland Revisjon IKS og rådmann, økonomisjef, plan- og miljøsjef og byggeleder, og resultatet av dette møtet er innarbeidet i denne rapport. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

6 Vi har tatt utgangspunkt i data som dels foreligger som regler, data vedrørende de enkelte prosjekter, likesom vi har gjennomført et skriftlig intervju av byggeleder Per Steinar Berentsen. Vi vedlegger i bilag det anvendte intervjuskjema. Vi har gjennomgått oversikten over realiserte byggerier i Eigersund fra årene 1996 til 2006 kun for at konstatere om der er pålignet utgifter til den kommunale prosjekt-/byggeleder. Der er ikke foretatt noen vurdering av det pålignede beløpsstørrelse. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

7 3 Faktabeskrivelse 3.1 Administrative kostnader Til de administrative kostnader, dvs. administrasjon og byggeledelse, avsettes det i Eigersund kommune under forprosjektfasen 4,6 % av entreprisekostnad minus utendørs arbeider. Der ses ikke å være fastsatt noen retningslinjer for avsetning av utgifter til administrasjon og byggeledelse i forbindelse med budsjettleggingen ved kostnadsoppstilling på grunnlag av anbud. Det antas at der også her anvendes samme %-sats fra Byggfakta AS som for tiden utgjør 4,6 % av Huskostnaden (entreprisekostnad minus utendørs arbeider). Av kommunens besvarelse på spørsmål om hvilke utgifter som dekkes av de 4,6 %, fremgår kun prosjektledelse og i visse tilfeller byggelederarbeide. Gjennomgang og attestasjon av bilag og avtalesedler fra de tekniske rådgivere og entreprenørene, og klargjøring til betaling er administrative oppgaver. Her er der tale om en meget liten andel. Ser man kun på størrelsen av den inkluderte prosentsats på 4,6 %, kan denne umiddelbart virke høy hvis det kun er prosjektlederoppgaven som utføres. Der burde i så tilfelle anvendes en lavere prosentsats. Egne arbeider både som prosjektleder og som byggeleder avregnes etter et skjønnsmessig fastsatt timetall, idet der ikke føres timelister. Når det ikke føres timeregnskap på de enkelte prosjekter medfører dette, at der ikke er et klart overblikk over hva de konkrete prosjekter har av ressursforbruk og dermed også den tilhørende utgift. Gjennomgangen av utvalgte prosjekter viser at faktureringen ikke følger noe bestemt mønster. Det kan derfor framstå uhensiktsmessig når der på et prosjekt budsjetteres med en utgift på kr. til prosjektledelse/byggeledelse og kun avregnes kr., mens der i et annet prosjekt budsjetteres med kr., og der så anvendes kr. Endelig er der prosjekter som ikke belastes med noen utgift, verken i forbindelse med budsjettlegging eller når arbeidet er utført. I de gjennomgåtte regnskaper, Hovedombygning Lagård Sjukeheim, Oppussing Lagård Sjukeheim og Hellvik barnehage er der ført utgifter til eget personale med følgende beløp: Tabell 3-1 Utgifter til eget personale i tre prosjekter Hovedombygning Oppussing Hellvik I alt Lagård Sjukeheim Lagård Sjukeheim barnehage I alt til eget personale Da der utelukkende er foretatt gjennomgang av avsluttede saker, har vi ikke forholdt oss til de årlige utgifter. Vi får opplyst at der også er fakturert lønn til eget personale på driftsoppgaver, så som utredningsarbeide, garantibefaringer og reklamasjoner, samt at fordelingen av utgiftene normalt utgjør 75 % på investeringsprosjektene og 25 % på driftsoppgavene. Denne fordeling har det ikke vært mulig at etterprøve i forbindelse med de utvalgte saker. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

8 Vi har dog gjennomgått investeringsoversikten (regnskap) for 2006, for å se hvor mye som er postert som lønn til eget personale (prosjekt- og byggeledelse). Der er tale om 3 prosjekter: Prosjekt nr Grøne Brådem skole II Prosjekt nr Lagård U.skole Prosjekt nr Avløp Hellvik M/renseanl/pumpest. I alt kr kr kr kr. Med samlede investeringer i 2006 på ca. 43 millioner kroner, hvor der på prosjektene kunne forekomme administrasjon, utgjør de kr. ca. 0,6 % av investeringene, hvilket må anses for en meget liten andel. Den resterende del av den samlede lønnsutgift forutsettes således for år 2006 være postert på driftsoppgaver. Beregningen av dette honorar ville med den danske modell for Lagård sjukeheim 3. etasje gi et samlet honorar på kr. Den beregnede utgift er således ca lavere enn den budsjetterte utgift på de kr. Beregningen av honoraret fremgår av nedenstående beregningseksempel: Tabell 3-2 Beregning av honoraret etter dansk modell Kunde: Byggesag: Eigersund Kommune Lagård Sjukeheim 3. etasje Incl. moms Beregning Anlægsudgift: ( ) Aktuel indeks Måned: maj 2005 Indeks: 104,7 Basis okt Indeks: 81,2 Basis ved indeks 139 Basis reguleret til aktuel indeks I forbindelse med tilsvarende oppgaver i Danmark, beregnes byggesakshonoraret, der svarer til kommunens egen administrasjon og tilsyn (prosjektledelse) til ca. 2,5 % av anleggsutgiftene. Beregningsgrundlag % af bygeudgift Honorar Af første ,5% Af de næste ,0% Af de næste ,5% Over ,3%00 Byggesagshonorar i alt excl. moms % moms Byggesagshonorar i alt Hon orer afrundet Byggesagshonoraret udgør i % af byggeudgiften 2,55% Aktuel indeks er det fremregnede Reguleringsindeks for Boligbyggeri Kilde: By- og Boligministeriet. Reglerne er ikke længere gældende, men tjener stadig som retningsgivende. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

9 Hvis den tilsvarende beregning av byggesakshonoraret foretas på Lagård sjukeheim 2. etasje ville honoraret med en anleggsutgift på kr. utgjøre 3,5 % av byggeutgiften eller i alt kr. Beregningen på Hellvik barnehage viser, at honoraret med en anleggsutgift på ( ) kr. ville utgjøre ca. 2,9 % av byggeutgiften eller i alt kr kr. Modellen indikerer således at en del basisoppgaver er de samme uansett oppgavens størrelse, og forklarer hvorfor honoraret prosentvis er størst på de økonomisk mindre oppgaver. Ved oppgaveløsningen i Danmark er det også et krav at oppgavens utgifter faktureres på grunnlag av timeregnskap hos de medarbeidere, som forestår oppgavegjennomføringen. I Norge gjelder et slikt krav etter bokføringsloven for alle som leverer tjenester til kommunen, men ikke kommunen selv. Den danske modell kan skisseres således i forhold til Byggefakta, som er identisk med den som anvendes i Eigersund: Tabell 3-3 Sammenstilling av byggesakshonorarer Vi har ikke foretatt nærmere undersøkelse av om der de enkelte regnskapsårene er dekning for medarbeiderens lønnsutgifter, idet medarbeiderens arbeidsoppgaver ikke alene vedrører bygge- og anleggoppgaver, men også driftsoppgaver. Det fremgår dog av Reglene for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter at den opprettede stillings lønnsutgifter skal finansieres innenfor rammene av de enkelte bygge- og anleggsprosjekter eller VA anlegg. Av dette følger at det eneste som reelt er besluttet, er at der skal skaffes økonomisk dekning for stillingens lønnsutgifter innenfor kommunens prosjekter. Vi skal gjøre oppmerksom på at der i en tid med store investeringer og med de anvendte skjønnsmessige fastsettelser av tidsforbruket, er risiko for at der ikke skjer en riktig henføring av utgiftene. Likeledes er det ikke sikkert, at oppgaven kan løses på en forsvarlig måte, uten at det innhentes ekstern bistand. Der er samtidig også risiko for, at der i perioder med meget lavt aktivitetsnivå ikke er behov for en fulltidsstilling til denne oppgave. Det anbefales derfor at det fremover skjer avregning i forhold til det anvendte tidsforbruk på de enkelte prosjekter og driftsoppgaver, dvs. at det innføres timeregistrering for prosjekt / byggelederens arbeid. Dette vil etter vår oppfatning være den mest optimale mulighet for at få skapt et rettvisende bilde av de faktiske utgifter. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

10 Vi har i den etterfølgende oppstilling søkt å vise alternativer til timeregistreringen, men det er vår klare oppfatning at en konkret registrering av ressursforbruket også vil gi det mest riktige resultat: Tabell 3-4 Andel av administrative utgifter Andel i administrative utgifter Mest optimal Bokføring av utgifter på bakgrunn av timeregnskap med beregnet timeomkostning forholdsmessig fordeling av samtlige lønnsutgifter etter skjønnet ressursforbruk Differensiert prosenttillegg til anleggssum Mindre optimal Fast prosenttillegg til anleggssum, uansett prosjektets anleggssum Vi har ved gjennomgangen av oversikten for 2006 konstatert at der også skjer en påligning av konto fordeling av lønn eget personell. Denne lønnsutgift vedrører imidlertid anvendelsen av egne håndverkere innenfor vann og avløp, og utgiftene har således ingen relasjon til de administrative utgifter. Det er også her opplyst at fordelingen på de enkelte prosjekter skjer etter en vurdering, og således ikke etter faktisk forbruk. Ser man på hele spørsmålet omkring utgiftene til administrasjon, så består disse, utover de forannevnte 4,6 % til prosjektledelse, også av utgifter til arkitekter og ingeniører, samt en andel av Eigersund kommunes samlede utgifter til datahåndtering, lokaler, el, vann og varme m.m. Da utgiftene til både arkitekt og ingeniørutgifter avholdes av de respektive regnskaper, hvor det har vært nødvendig at ansette disse, er det alene et spørsmål om i hvilket omfang de øvrige utgifter i Eigersund kommune, innregnes. I vår gjennomgang av de 3 prosjekter kan vi ikke se, at der medtas noen andel til kommunens øvrige omkostninger til datahåndtering, husleie, el, vann og varme, og der medregnes tilsynelatende heller ikke utgifter til renter i anleggsperioden. Ved at få kalkulert de indirekte omkostninger i Eigersund kommune (Edb-utgifter, andel av personalkontoret, husleie, og forbruksavgifter m.m.), og etterfølgende fordele disse utgifter ut på de personer der utfører de enkelte oppgaver som et tillegg til den beregnede lønnsutgift for selve oppgaven, vil der bli skapt klarhet over hvilken utgift de enkelte oppgaver i Eigersund kommune vil koste. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

11 I Danmark er man på det sosiale område meget langt fremme når det gjelder beregningen av ytelsenes faktiske utgifter, idet der nå er krav om omkostningsekte regnskaper. Der anvendes i den sammenheng et regelsett hvor alle direkte og indirekte utgifter som kan henføres til de enkelte oppgaver der utføres i eget regi, innregnes. Disse utgifter kan derfor nå betegnes som å være kostnadsekte. Det vil i den forbindelse være nødvendig at der skjer en tett styring av hvilke ressurser som anvendes i forbindelse med de enkelte oppgaver (normalt timeregistrering). 3.2 Kjennetegn fra andre organisasjoner Kjennetegnene fra andre organisasjoner - primært danske - omkring budsjettering og betaling av prosjekt/byggeledernes arbeidsinnsats er at der normalt er klare retningslinjer for hvordan det skal kalkuleres i forbindelse med budsjetteringen. Der er i kalkulasjonsfasen prinsipielt ikke noe problem å anvende erfaringstall fra andre prosjekter, når bare disse bygger på konkret registrering. Det er derimot viktig av hensyn til det rettvisende bilde, at de utgifter som regnskapsføres tar utgangspunkt i en reell registrering av ressursforbruket. Hvis der alene ses på utgiftene til prosjektleder, anvendes der tilsynelatende forskjellige metoder i de enkelte norske kommuner. Vi har kjennskap til at der som en modelløsning beregnes et honorar på 2% av entrepriseutgiftene. Også her bør der skje avregning etter forbrukt tid, idet de 2% alene anvendes som budsjetteringsgrunnlag. 3.3 Dagens praksis De gjeldende Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter med tilhørende matriseoppstilling er et godt materiale, og tjener som et overordnet styringsredskap for Eigersund kommune. Disse regler kan dog ikke stå alene, men bør suppleres med en veiledning som mer detaljert beskriver de enkelte handlinger som skal finne sted under de enkelte punkter. Det kan herved sikres, at der foregår en ensartet saksbehandling/-fremstilling, når der gjennomføres byggeog anleggsoppgaver i Eigersund kommune. Der vedlegges på overskriftsnivå et eksempel på en håndboks innhold. Håndbokens innhold kan samtidig anvendes til kvalitetssikring av oppgaveutførelsen. Vi anbefaler altså at en slik håndbok utarbeides som supplement til de godkjente regler. 3.4 Kostnadsoppstillingene I forbindelse med kostnadsberegningene anvender Eigersund kommune et grunnlag som hentes fra Byggfakta AS, huskostnad pr. m² for hver type bygg (skole, barnehage, helseinstitusjon mv.). Fra samme statistiske materiale hentes også andre kostnader (huskostnaden utgjør i gjennomsnitt 62,6 % av prosjektets totalkostnader, mens andre kostnader utgjør 37,4 %). Andre kostnader (i % av huskostnaden) er: Honorar til arkitekt og tekn. konsulenter 12,1 % Administrasjon og byggeledelse 4,6 % Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

12 Andre byggrelaterte utgifter 4,6 % Finanskostnader 4,7 % Offentlige avgifter 25,3 % Tomtekostnad (om dette er reelt) 8,4 % Når dette sammenlignes med standard utgiftsfordelinger som anvendes i Danmark, er bildet stort sett det samme. Fordelingene er litt annerledes oppdelt, nemlig med 20% til grunnutgifter, 60% til entrepriseutgifter og 20% til omkostninger. Av punkt 11 fremgår, at det er besluttet, at der kun opprettholdes en fast stilling, som skal arbeide spesielt med bygge- og anleggsprosjekter, og ivareta kommunens behov for egen prosjektleder / byggeleder. Kommunen skal derfor være meget oppmerksom på hvor sårbar kommunen er i tilfelle av sykdom eller fratreden. 3.5 Avleggelse av byggeregnskaper De gjennomgåtte prosjektene er alle ferdigstillt, men reglene ses ikke å inneholde noen terminer for avleggelsen av regnskaper i forhold til ferdigstillelsen. Sluttregnskapene avlegges ca måneder etter at bygget er tatt i bruk, hvilket vi vurderer som meget sent. Det er vår oppfatning at avleggelsen av byggeregnskaper etter ferdiggjørelsen bør skje innenfor 3-6 måneder - ikke minst av hensyn til aktualiteten. 3.6 Økonomirapporter I forbindelse med våre forespørsler har vi fått opplyst at økonomirapporteringen følger de vedtatte regler. Det betyr at alle økonomiske endringer og prosjektenes fremdrift blir løpende rapportert til det politiske system i de 3 årlige tertialrapporter. Vi har med de avgitte opplysninger ikke funnet det nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser av dette. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

13 4 Revisjonens vurderinger og anbefalinger 4.1 Administrative kostnader Vi oppfatter diskusjonene i kommunen slik at det kan versere ulike oppfatninger om hva som er administrative kostnader. I ytterste konsekvens kan det være alle som ikke jobber med hammer og sag, dvs. også arkitekter og rådgivende ingeniører som benyttes helt fra forprosjekter inn i gjennomføringsfasen av et byggeprosjekt. Det blir fort en forenklet oppfatning, og vi har derfor forsøkt å utvikle en del distinksjoner i denne rapporten på nettopp det. På grunnlag av framstillingen i forrige kapittel anbefaler vi at der fremover skjer avregning i forhold til det faktiske anvendte tids- og ressursforbruk på de enkelte prosjekter. Det betyr at prosjekt-/byggeleder fremover registrerer sitt tidsforbruk på de konkrete bygge- og anleggsoppgaver. Denne registrering vil kunne inngå som erfaringstall for senere prosjekter, og være rettesnor i de tilfelle hvor der innhentes prosjekt-/byggeleder utenfra. Det anbefales samtidig at der fastsettes retningslinjer for beregning av utgiftene til henholdsvis byggeledelse og prosjektledelse i forbindelse med kostnadsoppstilling etter anbud. Der bør også utarbeides klare retningslinjer for innkjøp av ekstern bistand når oppgavemengden blir så stor at oppgaven ikke lengre kan klares av en enkelt medarbeider. Vi skal samtidig anbefale at, hvis det er et kommunalt ønske, å beregne samtlige oppgavers faktiske utgifter, dvs. gjøre disse kostnadsekte. I så tilfelle bør det utarbeides retningslinjer for hvordan de indirekte kostnader så som edb, personalledelse, husleie samt forbruksutgifter fordeles, herunder også hvordan utgiftene til administrative ledere fordeles, og tillegges de direkte utgifter. Ut fra vår kjennskap til norske og danske forhold, viser en sammenligning, at prosenttillegget er tiltenkt å dekke omkostningene på denne måten: Tabell 4-1 Administrative kostnader Eigersund Norsk kommune Danmark Eksternt arkitekthonorar Nei Nei Nei Ekstern ingeniørhonorar Nei Nei Nei Prosjektledelse Ja Ja Ja Byggeledelse intern Ja Ja Ja Byggeledelse ekstern Nei Nei Nei Generell administrasjon * Nei Både-og Nei Renter av investering i innleggsperiode Nei Nei Nei * Generell administrasjon omfatter kontorfasiliteter, herunder vann, varme mm; økonomi- og lønningsfunksjon Som det fremgår av forrige kapittel er det ikke uvesentlig å være oppmerksom på forskjellene i prosenttilleggene i Norge og Danmark. De generelle administrative omkostninger har dog etter vår oppfatning ikke direkte sammenheng med omfanget av anleggsaktiviteter. Skal de direkte omkostninger til prosjektledelse, byggeledelse, ingeniør- og arkitekthonorar søkes redusert, er eksternt anbud eneste mulighet Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

14 til å undersøke markedsprisen. En reduksjon av de interne generelle administrasjonsutgifter vil fordre en særskilt forvaltningsrevisjon av arbeidsgangene i Eigersund kommune. 4.2 Dagens praksis Vi anbefaler at det utarbeides en prosjektadministrativ håndbok som detaljert beskriver hvilke oppgaver som skal utføres under de enkelte faser i byggeriet. Det anbefales samtidig at det tilknyttes ytterligere personale til oppgaven byggeleder / prosjektleder, for å motvirke den store sårbarhet som forekommer med kun en person tilknyttet denne oppgave. 4.3 Generelt Prosjekt / byggelederens ressursforbruk på de enkelte byggeprosjekter bør etter vår oppfatning vurderes individuelt. I forbindelse med fastsettelsen av prosjekt/byggeleders innsats på de enkelte prosjekter kan der godt anvendes en standard prosentsats ved utarbeidelsen av kostnadsoppstillingene, men der bør skje en avregning i forhold til anvendt tidsforbruk, slik at vi får omkostningsekte regnskaper. 4.4 Avslutning Det er vår generelle konklusjon at det foreliggende regelsett er et godt overordnet redskap til styring av byggeoppgavene i Eigersund kommune. Der mangler likevel en klargjøring av hvordan honoraret til egen prosjekt/byggeleder skal beregnes og fordeles på de enkelte prosjekter. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

15 5 Rådmannens kommentarer Rådmannens kommentarer oversendt i e-post av Eigersund kommune har en 100%-stilling som prosjektleder, som i utgangspunktet føres kostnadsmessig etter en skjønnsmessig fordeling av lønnskostnader på det enkelte prosjekt. Andre stillinger fører vi ikke på byggeprosjekt, men dette kan fortløpende vurderes (spesielt på større/tunge prosjekt). Pr. i dag føres heller ikke indirekte kostnader (f.eks. kontorlokaler) - dette pga. eksisternede praksis. Dette forholdet vil bli vurdert i forbindelse med rådmannens budsjettforslag for 2009 (basert på at slike kostnader ikke er lagt inn i pågående byggeprosjekt). 2. Det vises til at Eigersund kommune har egenkompetanske på fagfeltet prosjektledelse (innenfor området rapporten tar opp). Pr. i dag har vi en 100%-stilling som er prosjektleder for kommunale bygg. Tidligere har vi i tillegg hatt en 50% - 75%-prosjektstilling knyttet opp mot prosjektledelse/byggeledelse. Sistnevnte stilling ble tatt bort i forbindelse med Sparepakke 1 og 2 i Dette er et kostnadsspørsmål (dvs. hvis en skal redusere sårbarheten vil dette føre til økte kostnader). En viser ellers til at Miljøavdelingen har andre personer med prosjektleder kompetanse og erfaring - som i en "kritisk"/sårbar fase kan gå inn som prosjektledere på byggeprosjekt. 3. En av ulempene med dagens ordning - som ikke blir påpekt i rapporten - er at prosjektleder også har ansvar for oppfølgning av ferdige bygg i garantitiden. Dette fører til et vesentlig merarbeid og et "etterslep" av garantiberaringer (garantitiden er nå fem år etter ferdigstillelse). 4. På gitte området oppfatter en det slik at rapporten er upresis i bruk av ulike defenisjoner. En tenker her bla. på forskjellen på prosjektleder og byggeleder (side 2), byggesakshonorar og hva som ligger i dette (side 7). 5. I arbeidsintensitive perioder har Eigersund kommune funnet det mest regningssvarende å leie inn ekstern byggeledelse på noen av prosjektene. En viser her til tidligere saksutredning som det bla. refereres til i rapporten. 6. Vi tok i startfasen opp begrensningene som Rogaland Revisjon la i denne rapporten knyttet opp mot begrepet "administrativ ledelse" av byggeprosjekt. Vi mener fortsatt at det mest interessante ville vært om en i denne rapporten sammenlignet alle administrative funksjoner - dette omfatter prosjektledelse, byggeledelse, arkitekt og tekniske konsulentkostnader. Avviker eller varierer disse kostnadene (prosentvis andel av total byggekostnad) mellom ulike prosjekt internt i Eigersund kommune - og vs andre kommuner/byggeprosjekt i Norge? Dette er i liten grad berørt i rapporten, noe vi mener er en svakhet i forhold til det å danne seg et godt bilde av ulike kostnader ved gjennomføring av kommunale byggeprosjekter i Eigersund kommune. 7. Eigersund kommune innhenter tilbud fra ulike aktører fra feltene arkitekt, tekninske konsulenttjenester og byggeledelse (når denne tjenesten kjøpes eksternt). 8. Pr i dag har vi ikke et system som registrerer timer knyttet opp mot prosjektledelse. Vi mener at dagens ordning med en skjønnsmessig vurdering er tilfredsstillende dette i forhold til arbeidsmengde brukt på det enkelte prosjekt. 9. Eigersund kommune bruker ved fremstilling av kostnadskalkyler SSB sitt material/oversikt for fastleggelse av ulike kostnader ved et byggeprosjekt. Herunder kostnader til administrasjon og byggeledelse på 4,6% av endtreprisekostnad. I en budsjetteringsfase oppfatter vi disse faktorene som de best tilgjengelige, og som skal fange opp svingninger mellom de ulike prosjektene (på ulik tid). Vi mener at dette er en prosentsats som erfaringsmesssig har vært god og som benyttes i Norge av andre organisasjoner. Vi anbefaler derfor at dagnes ordning videreføres. Hvis dette fører til at vi bruker mindre penger på administrative kostnader enn budsjettert vil dette innebære et mindre forbruk på det enkelte prosjekt. 10. Når det gjelder momentet knyttet opp mot en prosjektadministrativ håndbok er dette et forhold som vi vil arbeide videre med. Vi vil i første fase bygge på vedtatte retningslinjer og utarbeidelse av sjekklister i forhold til arbeidsoppgaver/-rutiner. Dette også med tanke på sårbarhet og mulighet for at andre kan gå inn i en gitt fase av et prosjekt. 11. Når det gjelder innkjøp av ekstern bistand (når oppgavemengden blir for stor) vurderes dette i forbindelse med det enkelte prosjekt. Vi ser at dette er en rutine som kan legges inn i en administrativ prosjekthåndbok. Dette er forhold som vi vil arbeide videre med. 12. Eigersund kommune belaster større byggeprosjekt med rentekostnader. Beregningen foretas i forbindelse med årsregnskapet det enkelte år. Dette fremkommer også som et eget punkt ved kalkulering av byggeprosjekter. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

16 13. I prinsippet er vi enige i rapportens konklusjon om avlegging av byggeregnskaper (punkt 3.5), men i praksis viser dette seg ofte vanskelig å få til. Dette knyttet opp mot bla sent innkomne sluttfakturaer på den enkelte entreprise. Vi holder også igjen penger knyttet opp mot f.eks. FDV-rapporter (forvaltning, drift og vedlikeholdsrapporter, som den enkelte entreprenør skal levere ved ferdigstillelse av sine arbeider). Erfaringsmessig kommer disse noe sent inn (dvs. en tid etter at selve bygget er tatt i bruk). En tilstreber levering av sluttrapport og byggeregnskap innen 6 måneder etter ferdigstillelse. 14. Om det er korrekt å sammenligen byggeprosjekt i Danmark og Norge (knyttet opp mot ulik lovgivning) kan diskuteres, men dette går vi ikke videre inn på. Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

17 6 Vedlegg Eksempel på prosjektadministrativ håndbok (overskrifter) INDHOLD 0. Orientering 1. Organisering 2. Rutiner 3. Tid 4. Økonomi 5. Prosjektdokumenter 6. Kvalitetssikring 0. ORIENTERING 0.0 PA - BOGEN Pa-bogens hensikt og bruk Utleveres til 0.1 PROSJEKT Prosjektets navn (offisielt) Program for prosjektet 1. ORGANISATION 1.1 Prosjektorganisasjon 1.2 Byggherreorganisasjon 1.3 De prosjekterende 1.4 Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø 1.5 Entrepriseorganisasjon 1.6 Adresseliste (prosjekterende og prosjektadministrasjon) Adresseliste (entreprenører) 2. RUTINER 2.1 Informasjonsrutiner Befaringer 2.3 Kontraktinngåelsesrutiner 2.4 Rapporteringer 2.5 Prosjekteringsavslutning (regnskapsavslutning m.v.) 3.2 Prosjekterings tidsplan 3.3 Tidsplan for utførelsen 4. ØKONOMI 4.1 Budsjett 4.2 Kontoplan 4.3 Økonomistyring Prosjekteringsfasen Kontraheringsfasen Utførelsesfasen Regnskap 4.4 RUTINER Generelt Mer-/ mindre arbeider Rekvisisjoner Fakturaer Akontobegjæringer Prisstigninger Mer-/mindrearbeider Sluttoppgjør Sikkerhetsstillelse og forsikring 5. PROSJEKTDOKUMENTER 5.1 Byggeprogram 5.2 Myndighetskrav 5.3 Tegninger 5.4 Tilbudsbeskrivelser 5.5 Tilbud Innhentning Evaluering Innstilling 5.6 Inngåelse av entreprisekontrakter 5.7 Drifts og vedlikeholds dokumentasjon 5.8 Sikkerhetsstillelser 6. KVALITETSSIKRING 6.1 Prosjekteringen (teknikere) 6.2 Utførelsen (entreprenører) 3. TID 3.1 Orienterende tidsplan Intervjuskjema Spørsmål stilt skriftlig til kommunens byggeleder: Beregner du de kostnader der skal medtas i byggeprosjektet for din egen medvirken som prosjektleder eller byggeleder Hvad anvendes der som grunnlag for beregningen av dine ydelser som prosjektleder (nøgletal, timetal til timepris, % av entreprissum eller anden måde?) Hvad anvendes der som grunnlag for beregningen av dine ydelser som byggeleder (nøgletal, timetal til timepris, % av entreprissum eller anden måde?) Avregnes egne arbeider (Prosjektleder) i prosjektet på grunlag av anvendte timer på prosjektet? Avregnes egne arbeider (Byggeleder) i prosjektet på grunlag av anvendte timer på prosjektet? (hvis ja, vil vi gerne have timeregnskaperne for g 2007, gerne fordelt på bygg og Va området på de enkelte prosjekter) Hvis avregningen ikke skjer på grunlag av anvendte timer på prosjektet, hvorledes skjer denne så. (med faste andele i forhold til utførelsesplanen eller lignende?) o Prosjektleder: Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

18 o Byggeleder: Er der en nedre grænse i de samlede prosjektkostnaderne før end der beregnes honorar for prosjektledelse/byggeledelse? Hvorledes tages der stilling til, om der skal antas en ekstern prosjektledelse/byggeledelse eller om oppgaven løses internt. Se punkt 10 i Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter vedtatt av kommunestyret den (udarbeides der en redegørelse for dette valg?) Styring av byggeprosjekter Eigersund kommune

19 Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Sels kaps kontroll Andre tjenester Rogaland Revisjon IKS Løkkeveien Stavanger Tlf Fax

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Styring av byggeprosjekter

Styring av byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Rapport Styring av byggeprosjekter Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 14.03.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

AFP og seniorpolitikk

AFP og seniorpolitikk Forvaltningsrevisjon Rapport AFP og seniorpolitikk Februar 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport ENØK. Mars 2008 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport ENØK. Mars 2008 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport ENØK Mars 2008 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 3 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 3 2.2 Bakgrunn, formål

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

NOTAT - VURDERING AV AVREGNINGSREGIME FOR 2014/2015

NOTAT - VURDERING AV AVREGNINGSREGIME FOR 2014/2015 Til styret i Hedmark Revisjon IKS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no post@hedmark-revisjon.no Org.nr.: 974 644 576 MVA Bankgiro: 1822.46.49505 Saksbeh.: Direkte tlf.:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Byggregnskapet, datert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 28.02.2008 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr3/08

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 14/467-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014 Vegårshei kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.09.2014 Tid: 08:30 10:30 Sted: Kommunehuset Dersom du ikke

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 MØTEBOK Dato: 15.10.2014 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 4 Møtedato: 15. september 2011 Utvalgssaksnr.: 17/11-25/11 Innkalt: Lauritz Ydstebø

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver.

DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver. DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver. Ole Johan Valle COWI Bergen 1 MARS 2015 DIHVA / DISFVA Hovudfokus: 1. Innledende

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Skaun kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - Delrapport

TILSYNSRAPPORT - Delrapport Prosjekt Trafikkregler for jernbane TRJ-2003 TILSYNSRAPPORT - Delrapport Rapport nr 3-00 Prosjekt Trafikkregler for jernbane TRJ 2003 Tilsynsrapport - delrapport Rapport nr.: 3-00 Arkivkode: 99/142 T79

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata 8 1771 Halden Tel: +47 32 26 41 00 Fax: +47 32 26 41 01 www.deloitte.no Revisjonsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2011/3324-30739/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 30.09.2012 Saksframlegg Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 Det vises til dokumentet 2. utsendelse. Dette dokumentet kommer i tillegg og inneholder disse sakene: 2.7 Registreringstall

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer