Styring av byggeprosjekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styring av byggeprosjekter"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Rapport Styring av byggeprosjekter Februar 2008 Stavanger kommune

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon Bakgrunn for prosjektet Målsetting med prosjektet Problemstillinger Revisjonskriterier Metode Faktabeskrivelse Prosesser og bemanning Byggesaksinstruks Overholdelse av milepæler Indeksregulering av kontraktsum Interne fordelinger (Prosjektledere m.v.) FS-økonomirapporter Avsetningskonto Byggelederutgifter Anskaffelser Valg av totalentreprise kontra fag-/delentrepriser Avleggelse av byggeregnskaper Gjennomgang av konkrete prosjekter Anbefalinger Byggeinstruks Prosjektadministrativ håndbok (PA håndbok) Generelt Rådmannens kommentarer Vedlegg Leserveiledning: Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Gå gjennom innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer. 2. Les også vurderingene i kapittel Les dertil bakgrunnsstoffet i kapittel 2, faktaframstillingen i kapittel 3 og vedleggene. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

3 1 Sammendrag Formålet med gjennomgangen er å kartlegge gjeldende rutiner for prosjektstyring av byggeprosjekter samt å vurdere om disse gir en hensiktsmessig og forsvarlig oppfølging og rapportering av gjeldende prosjekter. Rapporten omhandler prosjekter i regi av Stavanger Eiendom. Rogaland Revisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjon innhentet bistand fra Kommunernes Revision (KR) i Danmark og deres underavdeling for Bygg og anlegg. Det gjør at vi har fått kombinert det revisjonsfaglige med det bransjefaglige. Faktagrunnlag, metode, vurderinger og anbefalinger er imidlertid utarbeidet i et samarbeid og framstår dermed også som våre. Vår vurdering: Aktivitetsnivået i kommunen og markedet er meget høyt og legger stort press på priser og tilgang på entreprenører. Det gir seg også utslag i et stort press på kommunens prosjektavdeling som må håndtere store økonomiske midler og et høyt antall prosjekter. Av denne grunn er det viktig med gode systemer som både sikrer kvaliteten på arbeidet og smidigheten i gjennomføringen. Pga. den høye aktiviteten er det etterslep med sluttføring og fremlegging av byggeregnskaper. Det er vår generelle konklusjon at byggeinstruksen er et godt overordnet redskap til styring av byggeoppgavene i Stavanger kommune. Likeledes gjelder Prosjektadministrativ håndbok er et godt redskap for å sikre et ensartet grunnlag for gjennomføringen med god detaljeringsgrad. Den vil også legge grunnlaget for at kvalitetssikringen av byggeprosjektene gjennomføres på betryggende måte. Det forutsettes imidlertid at gjeldende forslag til håndbok vedtas. Våre viktigste anbefalinger: Byggeinstruksens punkter 5.07, 5.09 og 7.01 bør vurderes endret. Med gjeldende fullmaktsgrenser og med kommunens store prosjektvolum kan eiendomssjefens og rådmannens anvendelse av sine fullmakter medføre at samlete overskridelser på 10 millioner kroner godkjennes på prosjekter uten at det foreligger politiske vedtak. Det kan også være tilfeller der utgiftene blir lavere enn først antatt (hvor kostnadsoverslag 3 er lavere enn kostnadsoverslag 2). I begge tilfeller bør det skje en politisk formalisering av vedtakene slik at bevilgningene blir korrekt. Ved korreksjon av bevilgningene synliggjøres også konsekvensene hvis øvrige prosjekter vil måtte forskyves. Byggeinstruksens punkt 6.01 om økonomi- og fremdriftsrapportering bør innskjerpes. Våre undersøkelser viser hull i denne rapporteringen. Det bør innskjerpes at rapportene fremkommer som forutsatt, da dette er eneste mulighet for å følge opp om prosjektene overholder så vel økonomi som tidsfrister. Økonomioversiktene og fremdriftsrapportene er samtidig en vesentlig del av ledelsesverktøyene, hvilket gjør deres rettidige utarbeidelse enda mer viktig. Prosjektadministrativ håndbok bør administrativt sanksjoneres som gjeldende verktøy. Administrativ ressursforbruk på enkeltprosjekter bør avregnes i forhold til faktisk tidsforbruk. I dag brukes en flat sats på 2%. Med et stort prosjektvolum kan fordeling til investering bli for høyt og reelt sett medføre inntektsføring i drift. Uansett gjengis ikke det korrekte kostnadsbildet. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

4 Kommunen bør vurdere å ta i bruk dagbøter ved forsinkelser. Det ligger i kontraktene, men anvendes ikke. Entreprenørene har krav på kompensasjon for prisstigning. Med visse unntak, er dagens hovedpraksis at kommunen selv betaler, og dermed kompenserer sine leverandører for leverandørenes egenskapte forsinkelser. For å ha mulighet til å fremme krav overfor leverandørene må fremdrift, årsaker og konsekvenser dokumenteres tydeligere i referater fra byggemøte. Innleide byggeledere bør derfor pålegges en bedret rapportering. Kommunens bruk av avsetningskontoen bør vurderes slik at den kun inneholder estimat på forpliktelser. Alle prosjekter må ha et eget budsjett og føres i investeringsregnskapet. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

5 2 Innledning 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel Bakgrunn for prosjektet Kontrollutvalget i Stavanger har ønsket en gjennomgang av gjeldende rutiner for styring av byggeprosjekter og vedtok i møte mandatet for et forvaltningsrevisjonsprosjekt. I prosjektmandatet framkom det at Stavanger kommune har et investeringsbudsjett i perioden på ca 3,2 milliarder kroner. Det er derfor svært viktig at kommunen har gode rutiner for styring av alle sine byggeprosjekter. Det meste av byggeprosjektene styres av avdeling for bymiljø og utbygging hvor Stavanger eiendom, men også vei og trafikk, park og idrett, og vann og avløp har store byggeprosjekter. Det kan være forskjellige rutiner for styring av byggeprosjekter internt i kommunen. 2.3 Målsetting med prosjektet Formålet med gjennomgangen er å kartlegge gjeldende rutiner for prosjektstyring av byggeprosjekter samt å vurdere om disse gir en hensiktsmessig og forsvarlig oppfølging og rapportering av gjeldende prosjekter. 2.4 Problemstillinger Med bakgrunn i formålet med prosjektet, er det formulert følgende problemstillinger i prosjektet: Hvilke rutiner gjelder for styring og rapportering av byggeprosjekter i Stavanger kommune? Hvordan har administrasjonen fulgt opp prosjektstyring og rapportering i kommunen? Blir gjeldende lovverk på området herunder lov om offentlige anskaffelser ivaretatt på en betryggende måte? 2.5 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende hovedkriterier anvendt: (Øvrig grunnlag framgår av rapporten.) Stavanger kommunes byggeinstruks Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Standard 2 fra GKRS, God kommunal regnskapsskikk. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

6 2.6 Metode Innledende kommentar Rogaland Revisjon IKS har innhentet ekstern bistand i gjennomføringen av oppdraget. I konkurranse mellom flere tilbydere inngikk vi samarbeid med Kommunernes Revision (KR) i Danmark og deres underavdeling for Bygg og anlegg, som har bred og lang erfaring på prosjektstyring. Det gjorde at vi i prosjektet fikk kombinert det revisjonsfaglige med det bransjefaglige. Det er også et tilleggsgode at en dermed kan sammenligne norsk og dansk praksis hvor markedssituasjonen for øyeblikket er svært lik. Fra Rogaland Revisjon IKS har prosjektet vært administrert av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Bård Humberset, i tett samarbeid med oppdragsleder Tore Kristensen og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. Kommunernes Revision har bistått med chefrevisor Ove G. Andersen, og byggherrerådgiverne Henning Pedersen og Hans Jørn Christensen. Sistnevnte var prosjektleder. Store deler av denne rapporten ble skrevet på dansk og oversatt til norsk. Det kan medføre at språkdrakten framstår noe oppstyltet. Vi håper det likevel ikke er til stor sjenanse for leservennligheten. Faktagrunnlag, metode, vurderinger og anbefalinger er utarbeidet i et samarbeid med KR Danmark og framstår dermed også som Rogaland Revisjons syn Gjennomføringen Formålet har ikke vært å vurdere den enkelte prosjektleders innsats. Forvaltningsrevisjonen har derimot fokusert på muligheten for å forbedre de eksisterende systemene, arbeidsgangen og rutinene. Det har derfor vært en forutsetning at medarbeidere fra kommunen medvirker i prosessen, likesom innleid konsulent har hatt en fast kontaktperson hos Rogaland Revisjon IKS. Til bruk for etterprøving av de såvel lokale som sentralt gjeldende retningslinjer for byggeprosjekter er der etter avtale utvalgt et antall enkeltprosjekter. Ut fra en vesentlighetsvurdering ble det også før prosjektet startet, gjort en avgrensning til å utelukkende vurdere den store byggeaktiviteten i Stavanger Eiendom, og ikke det som foregår i regi av andre tekniske enheter i kommunen. Følgende prosjekter har vært omfattet av gjennomgangen: Til bruk ved utvelgelsen av prosjektene tok prosjektet utgangspunkt i kommunens samlete prosjektoversikt. Utvelgelsen av sakene skjedde i et samarbeide mellom Kommunernes Revision A/S og Rogaland Revisjon IKS. Prosjekter: Prosjekt Prosjekt Gausel Skole, Utbygging og rehabilitering. Hundvåghallen, Ny idrettshall med garderober. Der var valgt ut ytterligere to prosjekter for gjennomgang. Dessverre forelå ikke sakene ved konsulentens besøk den 5. og 6. desember Der ble derfor avholdt et møte med eiendomssjefen, for å få avklart om de 2 prosjekter kunne anses for å være dekkende som en generell målestokk for utførelsen av avdelingens prosjektledelse. Da der var en klar tilkjennegivel- Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

7 se av fra Stavangers eiendomsavdeling at de to gjennomgåtte prosjekter kunne anses for å være dekkende, har vi valgt å se bort fra en gjennomgang av de to øvrige utvalgte saker. Øvrig revisjonsgrunnlag: Byggeinstruksen gjelder for alle byggeprosjekter, inkl. ombygning/rehabilitering, når kostnadsramme er over kr og er underordnet de til enhver tid gjeldende Lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter Stavanger kommunes innkjøpsinstruks. Byggeinstruksen viser saksgangen i et kommunalt byggeprosjekt der det skjer positive beslutninger i hvert ledd. Ved negative beslutninger er det underforstått at saken går tilbake til forrige ledd eller avsluttes på normal saksbehandlingsmåte. Byggeinstruksen omhandler mer eller mindre detaljert den fullstendige plan- og byggeprosess i et kommunalt byggeprosjekt - Konsept (idé, behov) - Gjennomføring (prosjektering, bygging) I denne sammenheng betraktes normalt både nybygg, tilbygg og rehabilitering som separate tiltak (prosjekter), og ikke som en kontinuerlig prosess av en eiendom eller et bygningskompleks. Byggeinstruksen inneholder herutover krav om utarbeidelse av kostnadsoverslag 1, 2 og 3, Kostnadsoppstilling 2 skal inneholde følgende utgifter: felleskostnader huskostnader entreprisekostnader o byggekostnader o generelle kostnader (planlegging, byggeledelse, gebyrer etc) o spesielle kostnader (tomt, inventar, kunstnerisk utsmykning) margin/reserve inkl. prisstigning prosjektkostnader Kostnadene gjelder normalt fram til ferdigstillelse og skal også inkludere servicearbeider i garantitiden (3 år). Kostnadsoppstilling 3 inneholder det samme som kostnadsoppstilling 2, dog med anbudsprisene under entreprisekostnader. Prosjektadministrativ håndbok (etterfølgende kalt PA håndbok). PA håndbok er ikke offisielt godkjent som arbeidsredskap, men Hensikten med prosjekthåndboken er å gi en mal for orientering om prosjekter samt å definere prosjektorganisasjonen og ansvarlige personer i organisasjonen. Boken skal videre gi opplysninger og veiledning om rutiner som gjelder for prosjektet. Regler og rutiner skal være med å sikre en kvalitetsmessig og økonomisk gjennomføring av prosjektet. Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Investeringsoversikt Regnskapsrapporter 2006 KRS nr. 2 Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

8 Intervjuer er gjennomført med: Britt Pedersen Sigmund Rege Odd Kåre Kvelvane (foregått pr. epost) Jostein Førland (foregått på møte den 6. desember 2007) I PA håndbok pkt. 5.6 er der en meget klar beskrivelse av hvordan lov og forskrift om offentlige anskaffelser etterleves. Det er i forbindelse med intervjuene og saksgjennomgangen konstatert at retningslinjene følges meget nøye. PA håndbok bilag mrk. 7.1, er en forskrift for hvorledes tilbud og anbudshåndteringen skal foregå. Det er i forbindelse med intervjuene blitt opplyst, at denne forskrift etterleves nøye. Vi har ved saksgjennomgangen ikke konstatert om anbudsregler og protokollføring er fulgt, idet der ikke er konstatert avtaler om anskaffelser utover anbud på entreprisene. PA håndbok bilag mrk , er en mal for et referat fra kontraktforhandlingsmøte. Hvis dette dokument, som er spesielt innrettet til anvendelse i forbindelse med entreprisearbeider, tilrettes og anvendes i forbindelse med alle andre former for anskaffelser, vil bilagene gi en meget stor kvalitetssikring av om oppgavene med anbud og lovens overholdelse skjer på en betryggende måte. PA håndbokens enkelte bilag anvendes i dag av prosjektlederne, selv om dette skjer på et uoffisielt grunnlag. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

9 3 Faktabeskrivelse 3.1 Prosesser og bemanning Prosessene som anvendes i Stavanger Eiendom er basert på Byggeinstruks for Stavanger kommune. Bemanningen har etter det opplyste vært litt i underkant av hva behovet har vært sett i sammenheng med mengden av investeringer, og det overveies i øyeblikket om det skal kjøpes inn eksterne prosjektledere, for å kunne klare å gjennomføre mengden av investeringsoppgaver. Det manglende mannskap - i forhold til investeringsoppgavene - har i den avsluttede periode og vil nok også i den fremtidige periode, medføre at det oppstår forsinkelser i de enkelte deler av prosessen, herunder innrapporteringene om fremdrift og økonomi. 3.2 Byggesaksinstruks Stavanger kommune har en god byggesaksinstruks, som tjener som et overordnet styringsredskap. I tillegg er det utarbeidet en intern veiledning (PA håndbok), som i mer detaljert form beskriver de forskjellige prosesser i forbindelse med bygge- og anleggsarbeidenes gjennomføring. Veiledningen (PA håndbok) er ikke offisielt godkjent, men er ifølge det opplyste i ferd med å bli implementert i avdelingen blant prosjektlederne. Der er tale om et meget godt hjelpeverktøy, som samtidig kan anvendes til kvalitetssikring av oppgaveutførelsen. Derfor anbefaler vi bare at den godkjennes av leder av avdelingen som et autorisert verktøy. I byggeinstruksen, er der dog enkelte punkter som bør overveies endret, hvilket vil fremgå under våre anbefalinger, likesom et enkelt bilag i PA håndboken bør endres. 3.3 Overholdelse av milepæler Overholdelsen av milepæler i henhold til fremdriftsplanen overvåkes i forbindelse med de løpende tilsyn og de avholdte byggemøter. Fremdriftsplanene ajourføres med de seneste avtaler, men der finnes ingen egentlig oversikt over, hvilken betydning/konsekvens det får i et bredere perspektiv. Gjennomgangen av byggemøtereferatene viser, at registreringen av forsinkelser i forhold til de avtalte milepæler i forhold til ferdigstillelse ikke foretas i et slikt omfang at det kan danne full sikkerhet for innkreving av dagmulkt. Kommunen understreker at bruk av dagmulkter har forekommet når det forelå klare begrunnelser for dette. For eksempel ble det gitt dagmulkt med til sammen kr 1,5 mill i forbindelse med bygging av Stavanger stadion. I forbindelse med bygging av Bergåstjern omsorgsboliger ble det påpekt at dagmulkt kunne bli aktuelt. Dette er også påpekt for Auglend skole. Kommunen viser her at det ikke kan kreves dagmulkt av entreprenøren når avviket skyldes prosjekteringsfeil (dette er byggherrens ansvar). Det framheves at dersom avviket skyldes forhold som entreprenøren kan bebreides for, og avviket kan dokumenteres, så blir det ilagt dagmulkt. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

10 Vårt hovedinntrykk er likevel at dagmulkter ikke synes å være praksis, selv om det i en rekke tilfeller er så vel mindre som større overskridelser av de avtalte tidsfrister, og at disse skyldes entreprenørene. Dette gjelder selv om at der nettopp i anbudsfasen har vært lagt vekt på evne til å overholde tidsfrister. Kontraktenes standard innhold om mulighet for dagmulkter synes derfor kun å være en teoretisk mulighet så lenge dokumentasjonsgrunnlaget ikke i tilstrekkelig grad er på plass. I Danmark er det - i likhet med Norge - et fast element av en entreprisekontrakt, at det innkreves dagbøter (dagmulkt) hvis entreprenøren forsinker byggeriet. Her innkreves dagbøtene imidlertid nesten 100 %, uten at dette gir anledning til at entreprenørene har hevet tilbudsprisene eller ikke akter å avgi tilbud. KR Danmarks erfaring er at det alene har medført at entreprenørene er mer forsiktige med å avgi tilbud hvis de ikke samtidig kan se, at de er i stand til å overholde de angitte tidsfrister. Der er ikke tale om prisforhøyelse som følge av bestemmelsene om dagbøter. Det skyldes at entreprenørene i forbindelse med tilbud er omfattet av den alminnelige konkurransesituasjon, hvor en forhøyelse av prisene kan medføre, at man ikke får det utbudte arbeide overdraget. Ved revisjonsgjennomgangen oppsto det en usikkerhet om i hvilket omfang rådmannen orienteres om de endrede leveringsfrister, ettersom opplysningene om overskridelsene av tidsfristene ikke er særlig godt beskrevet i de kvartalsvise rapporter. Kommunen opplyser til dette at Stavanger eiendom rapporterer til rådmannen to ganger i året (ved 1. og 2. tertial) om status på fremdrift (opprinnelig og korrigert fremdrift blir kommentert) og økonomi. Saken skal deretter til behandling i bystyret (budsjettoppfølgingssaken). Det skal i tillegg utarbeides prosjektrapporter fire ganger i året. Av kapasitetsmessige årsaker har imidlertid frekvensen på disse vært fallende. I 2005 ble det utarbeidet tre prosjektrapporter, og i 2006 og 2007 ble det utarbeidet én prosjektrapport. 3.4 Indeksregulering av kontraktsum Alle inngåtte kontrakter inneholder som standard en bestemmelse om prisregulering ut fra konkretisert indekstall i kontrakt. Det betyr at forrykkede tidsplaner, som skyldes entreprenørens egne forhold, samtidig medfører en risiko for fordyrelse av prosjektet, idet prisreguleringen føres frem til avleveringstidspunktet, som jo nettopp blir senere som følge av entreprenørens egen forsinkelse. Forsinkelse hos én entreprenør kan samtidig medføre tilsvarende forsinkelser hos andre entreprenører, som så også skal ha prisregulering frem til ferdigstillelsen. Denne prisregulering er en direkte fordyrelse for Stavanger kommune. Hel eller delvis dekning av merutgiften kan kun oppnås ved å kreve dagmulkt hos den eller de entreprenører som forårsaket forsinkelsen. En entreprenør kan i teorien forsinke ferdigstillelse uten risiko for dagbøter, men tvert imot få andel i en større prisregulering. Ut fra gjennomgangen av de to prosjektene ville det, hvis det ble foretatt prisregulering frem til ferdiggjørelsen vært tale om en dobbelt utgift for Stavanger kommune. Vi har dog ikke etterprøvd om dette skjer, da vi ikke foretok gjennomgang av sluttregningene. Imidlertid kommenterer kommunen overfor revisor at dersom forsinkelsen skyldes forhold som entreprenøren kan klandres for, gis det ikke kompensasjon for prisstigning til denne entreprenør. Det er likevel slik kommunen må være i posisjon til å kunne dokumentere dette, og uansett vil øvrige entreprenører motta priskompensasjon i henhold til kontrakt. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

11 Hvis det innkreves dagmulkter som foreskrevet i kontraktsgrunnlaget, kan det ikke avvises at der i forbindelse med anbud vil skje en risikoavdekning herav. I det etterfølgende er der gitt et eksempel på konsekvenser av forsinkelser forårsaket av entreprenøren. Eksemplet viser ikke at der skjer en tilsvarende forsinkelse av de etterfølgende entrepriser, hvilket også medfører indeksstigninger på ekstra 3 måneder som Stavanger kommune skal dekke: Stavanger kommune Eksempel på indeksregulering ved forsinkelse Kontraktsum kr. Opprinnelig tidsplan Revidert tidsplan Start byggeprosjekt Ferdigstillelse Faktisk ferdig Forsinkelse 3 måneder herav 1 godkjent på grunn av senere oppstart Betong- og fundamenteringsentreprisen er skyld i forsinkelsen. Prisstigning/indeksstigning fra fordeling av utbetaling Utbetalingsdato Beløp opprinnelig Beløp faktisk Reguleringsfri periode Prisstigningsperiode Ingen prisstigning I dag reguleres der i perioden til og med , og der reguleres således i alt kr. hvorav de kr. er med et for høyt indekstall Der skulle maksimalt reguleres kr. med indeksene i perioden til Interne fordelinger (Prosjektledere m.v.) Der føres ikke timeregnskap for de enkelte prosjektlederes tidsforbruk på de enkelte prosjekter, hvilket gjør at der ikke er oversikt over hva de konkrete prosjekter reelt koster. Den fast- Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

12 satte prosentsats (normalt 2 %) blir derfor fullt ut belastet prosjektet uansett de reelle omkostninger beløper seg til i kommunens driftsregnskap. Det vil si at prosjektledernes reelle innsats ikke kan avleses av driftsregnskapet. De anvendte prinsipper for intern fordeling gir derfor mulighet for oppsamling av midler til senere bruk. Vi har ikke foretatt nærmere undersøkelse på dette, men der kan i en tid med store investeringer og med de anvendte prinsipper tilfalle administrasjonen flere midler enn det er basis for. Det anbefales, at der fremover skjer avregning i forhold til det anvendte tidsforbruk på de enkelte prosjekter, dvs. at det innføres timeregistrering for prosjektledernes arbeid. Timeregistreringen kan enten foretas i et IT-program eller manuelt på månedssedler. Ledelsestilsynet i prosjektavdelingen er etter det opplyste ikke nærmere beskrevet. Også i forholdet hertil mener vi, at tidsregistreringen kan anvendes med fordel. En registrering av anvendt tid vil etter vår oppfatning - så vel løpende som ved avslutning av prosjekter - gi mulighet for å vurdere ressursforbruket på de enkelte prosjekter. Samlet sett kan andel av indirekte tid gi uttrykk for avdelingens effektivitet. Likeledes vil tidsregistrering gi erfaringstall, som kan anvendes når ressurser skal vurderes i forhold til planlegging og igangsetting av nye prosjekter. 3.6 FS-økonomirapporter Det blir belastet løpende prisstigning på prosjektene. Beløpet summeres i en kolonne for betalt prisstigning, og dette gir etter kommunens vurdering en tilfredsstillende kontroll på prisstigningen. Vi har ikke kommentarer til det. FS-rapportene inneholder enkelte feilregistreringer omkring de enkelte rekvisisjoner, og der bør skje en oppstramming slik at registreringen foretas korrekt. Det forekommer at rekvisisjoner på ekstraarbeider er registrert under kontraktarbeider. Rådmannen gjør oppmerksom på at disse få feilregistreringene vil bli oppdaget og korrigert ved utarbeidelse av sluttregnskapet, men altså ikke underveis. 3.7 Avsetningskonto Det fremgår av bilag mrk. 6.4 fra PA håndbok, at der i 2007 anvendes nye rutiner, idet der opprettes en konto med prosjektnavnet Diverse prosjekter. (Kontoet endret navn i 2007 fra "diverse prosjekter" til "diverse avsetning". Kontoen skal kun brukes som reserve for å tilføre midler til prosjekter, der ikke er avsatt penger til, eller ved overforbruk. Kontoen tilføres etter det opplyste, penger ved at der i forbindelse med sluttoppgjør avsettes et beløp til utestående faktura, garantisaker og reklamasjoner. Umiddelbart er der ikke noe galt med opprettelsen av en slik konto, idet der jevnfør beskrivelsen av kostnadsoppstilling 2, skal være inkludert beløp til servicearbeider i garantitiden. Det vil således være naturlig at de beløp som skal avsettes til servicearbeider i kostnadsoppstillingene overføres til en særlig konto. Dermed kan regnskapet avsluttes uten ugrunnet opphold mens garantiperioden på 3 år løper og belastes eventuelt på avsetningskonto. (Der er også en reklamasjonsperiode på 2 år.) Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

13 Det skal imidlertid ikke skje overførsel av penger til utestående fakturaer eller reklamasjoner, idet disse utgifter skal være avklart i forbindelse med avleveringen og dermed være inkludert i byggeregnskapet. Der kan etter vår oppfatning ikke foretas overførsel av penger til uavklarte forhold med entreprenørene vedrørende de inngåtte kontraktarbeider, prisstigninger eller mer/mindrearbeider, idet dette vil medføre at anleggsregnskapet ikke blir rettvisende. En gjennomgang av kontoen viser at denne pr har et innestående på kr. Beløpet består av et avsatt beløp i 2006 på kr., et overført beløp fra 2005 på kr. samt et forbruk i 2006 på kr. eller netto kr. Ved en gjennomgang av oppgjøret over, hvorfra avsetningene kommer og hvor pengene er forbrukt, kan det konstateres, at alene kr. er anvendt på de prosjekter, hvor avsetningene er foretatt i 2005 og Der er herutover anvendt kr. på prosjekter, der er avsluttet i 2004 og endelig er der anvendt kr. på prosjekter, som der overhodet ikke er avsatt penger til. Endelig medfører opprettelsen av denne konto, at de i tidligere år avsatte beløp tilbakeføres som drift og ikke som de anleggsutgifter, de opprinnelig blitt utgiftsført som. Fra avsetningen i 2004 på i alt kr. er der tilbakeført kr. De avsatte beløp i de enkelte regnskapsår har et gjennomsnitt på ca kr. hvilket kan sies å være et særdeles stort beløp til vedlikehold, spesielt når der som hovedregel kun er tale om serviceutgifter på ventilasjonsanlegg, varmepumpeanlegg og elevatorer o.l.. Der bør etter vår oppfatning skje en revurdering av hvilke omkostninger det foretas avsetning til, da der ellers er risiko for, at de avsluttede regnskaper enten kommer til å inneholde for store eller for små utgifter i forhold til de reelle utgifter. Regnskapene vil i så tilfelle ikke være rettvisende i forhold til god kommunal regnskapsskikk. Vi vurderer derfor at der her er tale om en konto som helt eller delvis er utenfor politisk kontroll eller styring, hvilket ikke kan være i overensstemmelse med Byggeinstruksen eller god regnskapsskikk. 3.8 Byggelederutgifter Byggelederen er en ekstern rådgiver som innkjøpes av Stavanger kommune til et konkret prosjekt. Byggelederens oppgave er å styre byggeplassen og dermed de engasjerte entreprenører i forhold til inngåtte kontrakter, og i denne forbindelse utarbeide de nødvendige byggemøtereferater. Gjennomgangen av disse viser dog, at referatene ikke har den standard som må forventes, spesielt omkring forsinkelsesspørsmålet. Byggelederen inngår avtaler om reguleringer m.v. med de engasjerte entreprenører og utferdiger økonomirapporter og fremdriftsplaner. På de gjennomgåtte prosjekter mangler der utarbeidelse av økonomirapporter og fremdriftsplaner. Det bør derfor overveies om der skal skje en reduksjon i byggelederens honorar. I forbindelse med et prosjekt hvor der er begått prosjekteringsfeil, burde byggelederen ha påtalt omfanget, og i den forbindelse ha sikret Stavanger kommune mot å komme til å betale for disse prosjekteringsfeil. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

14 Dette er tilsynelatende ikke skjedd, hvorfor der bør gjøres ansvar gjeldende overfor byggelederen. De manglende reaksjoner fra byggeleder side kunne reise tvil om, hvorvidt Stavanger kommunes interesser ivaretas på en betryggende måte. Der må etter vår oppfatning ikke være tvil om byggelederens rolle i forholdet mellom tekniske rådgivere og entreprenører idet byggelederen 100 % skal være Stavanger kommunes representant på oppgaven og påtale alle feil og mangler uten å skjele til konsekvens for de tekniske rådgivere og entreprenørene. I det ene av de gjennomgåtte prosjekter, mangler der de 3 årlige regnskapsoppfølginger, og i det annet prosjekt manglede der likeledes økonomirapporter. Det er imidlertid opplyst av prosjektlederne at de manglende rapporteringer, skyldes det meget store arbeidspress i forbindelse med gjennomføringen av de mange byggeprosjekter. Utgiftene til byggelederne, bør derfor gjennomgås nøyere med henblikk på at honoraret avstemmes med oppgavens innhold. Rådmannen kommenter at byggemøtereferatene er mangelfulle mht. Gausel skole, men bedyrer at Gausel skole ikke er representativ i forhold til resten av byggeprosjektene når det gjelder fremdriftsrapportering. Vanlig praksis er at byggemøtereferatene bl.a. skal inneholde status i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Det skal avlegges kvartalsvise rapporter om økonomi og fremdrift. 3.9 Anskaffelser Rutinene og prosedyrene for anskaffelse i Stavanger fungerer etter det vi har observert godt. I gjennomgangen av de enkelte saker skjer anskaffelsene i overensstemmelse med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det fremgår ikke tydelig av sakspapirene, i hvor høy grad der ved anskaffelser / investeringer er tatt høyde for de avledete driftsutgifter og hvor der er laget en sondring mellom: billig anskaffelse --> dyrt vedlikehold dyr anskaffelse ---> billig vedlikehold Når det anvendes billige materialer, medfører dette oftest større vedlikeholdsutgifter eller et mer kostbart vedlikehold, mens dyre materialer ved oppførelsen medfører lavere vedlikeholdskostnader, f.eks. murstein kontra tre, hvor tre krever løpende vedlikehold i form av maling. Materialvalg er en resultat av en prosess som leder til en totalvurdering av arkitektur, estetikk, funksjon, investeringskostnad og driftskostnader. Kommunen kommenterer at i denne totalvurderingen ligger årskostnadsberegning for enkelte materialvalg. Det framheves av kommunen at med stor gjentakelse av materialvalget for de ulike byggkategorier vil vurderingene ikke alltid framkomme eksplisitt i hver prosjektdokumentasjon eller av anbudsdokumentene, men er et resultat som innarbeides i disse. Under totalvurdering hører også praktisk levetid for det aktuelle materiale. I den forbindelse veier utviklingskostnader (behov for ombygging med mer) tungt. Det er således ikke bare produktenes tekniske levetid som må legges inn i beregningene, men også sannsynligheten for ombygging etter en viss tidsperiode. Kommunen peker her spesielt på ombyggingsbehov Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

15 f.eks. i forbindelse skolereformer, og ombygging av sykehjem fra flersengsrom til ensengsrom. Det fremgår av byggeinstruksen, at kostnadsoverslaget skal sikre økonomien i forhold til standard og kvalitet. Vår anbefaling er at kommunen i prosjektdokumentasjonen tydeliggjør noe mer hvordan vurderingene er framkommet og hvor de eventuelt er å finne, slik at innsynsmulighetene i prosjektoppfølgingen styrkes Valg av totalentreprise kontra fag-/delentrepriser. Hvis der er en meget kort tidsplan fra beslutning om igangsettelsen til prosjektet skal være påbegynt, velges der oftest totalentreprise idet dette, alt annet likt, medfører en kortere oppstartstid. Detaljprosjekteringen som utføres av totalentreprenøren er ofte tidsmessig kortere enn hvis samme prosjektering skal utføres av arkitekter og ingeniører så der kan skje anbud i fagentreprise. På denne bakgrunn kan det fysisk oppstartes tidligere på prosjektet og derfor alt annet likt også avleveres tidligere. I en tid hvor der er meget stor etterspørsel etter arbeidskraft, vil vi dog ikke anbefale totalentreprise anbud, men derimot at der foretas anbud på delentrepriser. Denne anbefaling må ses på bakgrunn av at man på tilsvarende prosjekter i Danmark har måttet avlyse en del totalentrepriser. Årsaken var at de ikke kunne gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som var gitt i forbindelse med oppførelse av for eksempel eldre/pleieboliger (sykehjem). I Danmark er det et nasjonalt krav om at det kun kan igangsettes ny- og ombygging av eldre-/pleieboliger hvis den samlede investeringssum holdes innenfor kr. pr. m 2 (2007-priser). Hvor totalentreprenørene i Danmark tidligere kunne forhandle priser med sine underentreprenører svarende til egne kalkulasjoner for de enkelte fag, er man nå nødt til å innhente konkrete tilbud, tillegge administrasjonsomkostningstillegg og avanse-/usikkerhetstillegg. Det har så vært ensbetydende med, at totalentreprisene ble ca. 10 % dyrere enn et anbud i fagentreprise. I tider med normal etterspørsel vil der normalt ikke være noen stor forskjell på totalentreprise i stedet for fag-/delentreprise. Derfor velges ofte totalentreprise for å gjøre det enklere for byggherren å styre oppgaven, og minimere sin egne utgifter til prosjektledelse. I Stavanger kommune vurderes det slik at valget mellom total- eller delentreprise er avhengig av type bygg, spesifikasjonsgrad, kvalitetskrav, fremdriftsforhold, markedssituasjon osv. Rådmannen vurderer derfor for hvert enkelt prosjekt, hvilken entreprisemodell som til enhver tid er gunstigst. Vi har ingen kommentarer til det Avleggelse av byggeregnskaper De gjennomgåtte prosjekter er ennå ikke ferdigstillt, og vi kan følgelig ikke si noe om hvorvidt tidsterminene for utarbeidelsen av sluttregnskapene på disse prosjekter skjer innenfor de fastsatte tidsfrister. Det handler her om hvilke tidsfrister som er de optimale og hvilke som er de realistiske. Kommunen påpeker at ifølge NS8405:2004 pkt Sluttoppstilling med sluttfaktura, skal entreprenøren hvis ikke annet er avtalt, sende byggherren en sluttoppstilling vedlagt sluttfaktura innen en frist på to måneder fra overtakelse. Ifølge pkt Betaling av sluttfaktura, innsigelser og krav, skal byggherren betale innen to måneder regnet fra mottakelse av sluttoppstillingen vedlagt sluttfaktura, hvis ikke annet er avtalt. Innsigelser byggherren har mot Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

16 sluttoppstillingen, eller krav han har mot entreprenøren i forbindelse med kontrakten, fremmes innen betalingsfristen, hvis ikke annet er avtalt. Vurderingen i kommunen er at det i praksis ikke er realistisk å avlegge sluttregnskap før seks måneder er gått, den frist Byggeinstruksen opererer med. Vi får også opplyst at det med kommunens mange prosjekter har vært vanskelig å få overholdt de fastsatte tidsfrister. Der finnes ikke noen samlet oversikt over forsinkelsene på de enkelte prosjekter, men kommunen framhever at praksis er blitt at sluttregnskapene avlegges senere enn de seks måneder som er nevnt i Byggeinstruksen. Dette er etter Rogaland Revisjons oppfatning for sent, og bestemmelsene i Byggeinstruksen bør overholdes. Våre innleide danske konsulenter framhever ut fra sine erfaringer at ferdigstillelsen bør skje innenfor 3 måneder. Det vises her til aktualiteten. Dette underbygges med at I forbindelse med avslutningen av byggeregnskapet, skal der medtas et utgiftsbeløp til serviceutgifter i de kommende 3 år. Dette beløp bør ikke inneholde annet enn en utgift til service/-kontrakter på ventilasjonsanlegg, varmepumper, elevatorer o.l. Alle andre mellomværender med entreprenører, teknikere eller leverandører skal være avsluttet/avklart i forbindelse med avleveringen av entreprisene eller leveringen av de avtalte ytelser. Hvis dette ikke er tilfellet, kan avleveringen ikke finne sted, og der må skje en forskyvning av avleveringen, med derav følgende dagmulkt som følge av manglende retttidig avlevering. Der bør videre skje avklaring av, i hvilken utstrekning anleggsregnskapene skal belastes med renter, idet en stor del av finansieringen skjer via låneopptagelse. Ved at alle utgifter er avklart, oppnås det samtidig, at regnskapene blir rettvisende også sett i forhold til de kommunale regnskapsstandarder Gjennomgang av konkrete prosjekter Dette er en gjennomgang av problemstillinger som reises i de enkelte prosjekter. I det omfang, der i prosjektene har vært forhold av generell karakter, og som er bekreftet i de avholdte intervjuer, fremgår dette av hovedkonklusjonen Prosjekt Gausel Skole Dagmulkt Der er ikke kutyme for at man innkrever dagbøter i Stavanger kommune, selv om det forekommer. I følge anbudsmaterialet skal byggelederen bl.a. forestå økonomiske-, tekniske og fremdriftsmessige kontroll av byggearbeidet. Forsinkelser ses i dette prosjektet ikke å være registrert i byggemøtereferatene og der er derfor ikke reist krav om dagbøter selv om der er forsinkelse på et halvt år. Vi har påpekt at der ut over selve forsinkelsen, etterfølgende også utbetales en høyere prisregulering, fordi arbeidet utføres senere. Fordyrelsen på prisstigningene gjelder for alle entreprisene som blir avlevert senere enn forutsatt i tidsplanen. Stavanger kommune kommer til å dekke hele denne merutgift alene. Økonomirapporter Kommunen har kun mottatt kvartalsrapport for 1. kvartal, jevnfør anbudsmaterialet skulle byggelederen utarbeide kvartalsvise byggerapporter med økonomiske oversikter. Byggelederen har etter det opplyste ikke levert disse rapporter. I en kommentar fra kommunen får vi Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

17 opplyst at en etterfølgende gjennomgang av referatene knyttet til byggingen av Gausel skole, viser at byggeleder har vært for dårlig til å dokumentere om avviket skyldes prosjekteringsfeil eller reelle forsinkelser hos entreprenørene. I ettertid opplyser kommunen at dette forholdet er innskjerpet ovenfor byggeleder, som nå vil oversende kvartalsvise økonomiske rapporter og fremdriftsrapportering. Prosjekteringsfeil Entreprenørene skal kunne stilles til ansvar for sine egne forsinkelser, men ikke prosjekteringsfeil. Vår gjennomgang viser at det ikke ser ut til å være reist krav overfor rådgivere med hensyn til prosjekteringsfeil, forsinkede tegninger m.v. Der er tale om ikke uvesentlige merutgifter som Stavanger kommune har avholdt. Der kunne heller ikke anslås det eventuelle omfanget på merutgiftene fra prosjekteringsfeil. Kommunen gjør oppmerksom på at prosjekteringsfeil kan være både mangler og uteglemmelser i tegningsgrunnlaget, samt direkte feilprosjektering. Det vises til en domsavgjørelse om at Mangler og uteglemmelse i anbudet gir ikke grunnlag for å reise krav mot arkitekt og konsulentene. Stavanger kommune framhever også at dersom det kan påvises at de prosjekterende har påført byggeprosjektet en økt kostnad på grunn av feilprosjektering, blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om det skal reises krav mot de prosjekterende. Registrering av rekvisisjoner I forbindelse med utstedelse av rekvisisjoner til betalinger som registreres i FS rapporten, bør dette gjøres mer omhyggelig, idet vi har bemerket at ekstraarbeider vedrørende f. eks. rådgiver VVS, Multiconsult AS er ført under kontraktarbeider. Kommunen viser her til at byggeleder er ansvarlig for å sjekke at rekvisisjonsnummer er påført fakturaene for tilleggsarbeider er korrekt. Det kan her skje feil for eksempel at endringsordre påføres rekvisisjonsnummer som gjelder kontraktsoppdraget. Vi får opplyst at dette vil bli oppdaget ved gjennomgang av regnskapssystemene Prosjekt Hundvåghallen Fremdrift og ferdigstillelse Kommunen opplyser at begrunnet skriftlig varsel om tidsforlengelse fra entreprenøren ble mottatt Kravet om tidsforlengelse ble akseptert av byggherren, da omfanget av arbeidene var betydelig utvidet etter ønske fra byggherren, i forbindelse med sammenkobling av nytt og eksisterende bygg. Vi savner imidlertid under vår gjennomgang en tydeligere dokumentasjon av disse forhold. Totalentreprisekontrakt - Prisregulering Totalentreprisekontrakten inneholder en bestemmelse om at såfremt igangsettingstillatelsen mottas senere enn , skal det skje en regulering av kontraktsummen etter SSBs indeks 3A - 90 % regulerbar del. Basisindeks pr Igangsettingstillatelse del 1, gis den , dvs. 42 dager senere enn forutsatt. Problemet i kontraktens bestemmelser er at det er totalentreprenøren selv som skal søke og levere de nødvendige opplysninger for å få en igangsettingstillatelse. Det virker derfor ikke fornuftig eller hensiktsmessig at det kan ytes prisregulering på et område, hvor det er totalent- Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

18 reprenøren selv som bestemme om det ønskes prisregulering eller ei. Der er således intet incitament for totalentreprenøren å fremme saken. Den slags bestemmelser om prisregulering bør frarådes, når det er totalentreprenøren selv, som skal forestå innhentingen av tillatelsene. Rådmannen framholder i en kommentar at kontraktens bestemmelse er et direkte resultat av et forbehold i entreprenørens anbud. Forbeholdet ble vurdert i forbindelse med evalueringen av anbudene. Entreprenøren hadde det gunstigste anbudet, med dette forbeholdet tatt i betraktning. Rådmannen er ellers enig i at denne type bestemmelser bør frarådes hvor totalentreprenøren også er ansvarlig for prosjekteringen. Økonomirapporter Det er i forbindelse med intervjuer og øvrige samtaler opplyst at der ikke er utarbeidet de nødvendige antall økonomirapporter (tertial) og fremsendt til rådmannen. Der er likeledes opplyst, at der ikke er fremsendt skriftlige notater til rådmannen omkring endringene i fremdriften (forskyvning i tidsplanen for ferdigstillelsen). Der ligger i saken kun to prosjektrapporter fra 4. desember 2006 og så fra 22. november Der er således ikke utarbeidet løpende økonomiske rapporter. Vår vurdering er at det bør skje en oppstramming omkring innrapportering av økonomirapportene, spesielt da det ytes betaling for dette til byggelederen. Rådmannen opplyser at det for totalentrepriser ikke engasjeres byggeleder, men i enkelte tilfeller byggherreombud som en avlastning av prosjektleders oppfølging av prosjektet på byggeplassen. Vi vil imidlertid understreke at de oppgave som byggeleder normalt ivaretar, i totalentrepriser må håndteres av andre - dvs. prosjektleder. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

19 4 Anbefalinger 4.1 Byggeinstruks Vår gjennomgang av byggeinstruksen har gitt anledning til noen få anbefalinger som dreier seg om økonomien: Punkt 5.07, side 9 Eiendomssjefen kan om nødvendig for fremdriften igangsette forberedende arbeider straks dersom prosjektkostnadene ligger innenfor kostnadsoverslag 2 eller overskrider denne med mindre enn 5 % og maksimalt kr under forutsetning av at BE-utvalget blir orientert i neste mulige møte. I tilfelle av overskridelse, bør denne etter vår oppfatning ikke kun forelegges BE-utvalget, men der bør etterfølgende innenfor de anførte fullmakter skje en godkjennelse enten i formannskapet eller hos bystyret, slik at bevilgningen korrigeres. Med de store investeringer som gjennomføres hvert år, både i beløp og i antall prosjekter, kan en slik fullmakt medføre at eiendomssjefen disponerer over 10 millioner kroner uten at det samtidig er sikret, at det er økonomisk dekning for merinvesteringene. Dette kunne medføre at det ble nødvendig å stanse eller forskyve et annet prosjekt som følge av manglende økonomisk handlingsrom. Punkt 5.09, side 9 Dersom kostnadsoverslag 3, etter innkomne anbud, overstiger fullmaktene, fremmes saken for formannskapet og går eventuelt til bystyret i hht. gjeldende budsjettvedtak. Når kostnadsoverslag 3 viser et mindreforbruk i forhold til kostnadsoverslag 2, bør saken også fremmes for formannskapet ev. til bystyret, således at bevilgningen blir korrekt. Ved korreksjon av bevilgningene synliggjøres, om de øvrige ønsker som måtte ha blitt utsatt/forskjøvet som følge av manglende økonomi, allikevel kan gjennomføres. Det er derfor viktig at besparelser blir registrert omgående så bevilgningen kan bli korrigert. Punkt 7.01, side 10 Rådmannen godkjenner byggeregnskaper som ikke overstiger kostnadsoverslag 3 med mer enn 5% eller maksimalt kr , ellers skal formannskapet godkjenne. Uansett størrelsen av en eventuell overskridelse av kostnadsoverslag 3, bør saken forelegges formannskapet eventuelt bystyret, således at de nødvendige tilleggsbevilgninger kan bli gitt. Der bør i forbindelse med foreleggelsen avgis en nøyere redegjørelse for hvorfor overskridelsen oppstår, således at det sikres at der ikke er tale om prosjektendringer utover det der er godkjent sammen med kostnadsoverslag 3. I likhet med det under punkt 5.07 anførte kan en sådan fullmakt medføre at innehaveren av fullmakten - i dette tilfelle rådmannen - vil kunne disponere over opp til 10 millioner kroner uten at det samtidig er sikret, at det er økonomisk dekning for merinvesteringene. Dette kunne medføre at det ville bli nødvendig å stanse eller forskyve et annet prosjekt som følge av manglende økonomisk handlingsrom. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

20 Punkt 6.01, side 10 oppfølgning i byggetiden gjennomføres etter fastlagte rutiner. Økonomiske oversikter og fremdriftsrapporter utarbeides hvert tertial og sendes rådmannen Det bør innskjerpes at rapportene fremkommer som foreskrevet, da det er eneste mulighet for å følge om prosjektene overholder så vel økonomi som tidsterminer. Økonomioversiktene og fremdriftsrapportene er samtidig en vesentlig del av ledelsesverktøyene, hvilket gjør deres rettidige utarbeidelse enda mer viktig. 4.2 Prosjektadministrativ håndbok (PA håndbok) Punkt Møtetyper - 4. BYGGEMØTER. Tekstinnholdet i dette avsnitt er godt nok i seg selv, men det bør utarbeides en mal for innholdet i et byggemøtereferat, og her tenkes det spesielt på et avsnitt om oppgjør av forsinkelse i forhold til fremdriftsplanene, således at der ved forsinkelser som kan henføres til entreprenørene, kan skje innkreving av dagmulkt. Det vedlegges et eksempel på en mal som sikrer denne registrering. 4.3 Generelt Prosjektledernes ressursforbruk på de enkelte byggeprosjekter bør etter vår oppfatning vurderes individuelt. Det kan anvendes en standard prosentsats i forbindelse med kostnadsoppgjørene, men det bør skje en avregning i forhold til anvendt tidsforbruk. Det sikrer omkostningsekte regnskaper iht. kommunal regnskapsstandard. Vi viser til at timelister er bransjestandard og noe alle kommunens leverandører er forpliktet til iht. bokføringsloven. Kommunen har mulighet til å gjøre unntak for sin egen ressursinnsats. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

21 5 Rådmannens kommentarer Rådmannen har i en uttalelse med tillegg av kommet med følgende kommentarer. Referansene er til vurderingene i kapittel Byggeinstruks Pkt.5.07, side 9 Revisjonsrapporten har følgende anbefaling: I tilfelle av overskridelse, bør denne etter vår oppfatning ikke kun forelegges BE-utvalget, men der bør etterfølgende innenfor de anførte fullmakter skje en godkjennelse enten i formannskapet eller hos bystyret, således at bevilgningen korrigeres i overensstemmelse hermed. Et saksframlegg for formannskapet for godkjenning av prosjekter med forholdsvis små overskridelser vil etter eiendomssjefens syn medføre et unødig forbruk av tid og ressurser. Konsekvensen vil bli at prosjekter vil kunne få en oppstart på byggeplass ca. 2 mnd. senere enn med dagens rutiner, med tilhørende kostnadsøkning pga prisstigning. Dagens rutiner hvor overskridelser inntil kr 1 mill snarest mulig rapporteres til BE-utvalg (KMU) og rådmann / økonomidirektør, anses som tilfredsstillende. Pkt. 5.09, side 9 Revisjonsrapporten anbefaler videre: Når kostnadsoverslag 3 viser et mindreforbruk i forhold til kostnadsoverslag 2, bør saken også fremmes for formannskapet ev. til bystyret, således at bevilgningen blir korrekt. Ved korreksjon av bevilgningene synliggjøres, om de øvrige ønsker som måtte ha blitt utsatt/forskjøvet som følge av manglende økonomi, allikevel kan gjennomføres. Det er derfor viktig at besparelser blir registrert omgående så bevilgningen kan bli korrigert. Dagens praksis er at besparelser blir registrert ved at det gis melding til rådmann / økonomidirektør om et eventuelt mindre forbruk i forhold til kostnadsoverslag 2. Dette sikrer etter rådmannens oppfatning at korreksjon av bevilgning synliggjøres på en tilfredsstillende måte. Et saksfremlegg til formannskapet på slike forhold, slik revisjonsrapporten anbefaler, anses som uhensiktsmessig bruk av tid og ressurser. Pkt. 7.01, side 10 Revisjonsrapporten anbefaler videre: Uansett størrelsen av en eventuell overskridelse av kostnadsoverslag 3, bør saken forelegges formannskapet eventuelt bystyret, således at de nødvendige tilleggsbevilgninger kan bli gitt. Der bør i forbindelse med foreleggelsen avgis en nøyere redegjørelse for hvorfor overskridelsen oppstår, således at det sikres at der ikke er tale om prosjektendringer utover det der er godkjent sammen med kostnadsoverslag 3. Alle sluttregnskap blir lagt fram for BE-uvalget (KMU) som fullført saksbehandling. BE-utvalget ( KMU ) orienteres i hver enkelt sak om årsakene til eventuelle overskridelser. Rådmannen foreslår at nåværende praksis opprettholdes. Pkt. 6.01, side 10 Revisjonsrapporten bemerker at: Det bør innskjerpes at rapportene fremkommer som foreskrevet, da det er eneste mulighet for å følge om prosjektene overholder så vel økonomi som tidsterminer. Styring av byggeprosjekter Stavanger kommune

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON Vår dato: Vår referanse: PROSJEKT NR. 111835 ÅLESUND TRAFIKKSTASJON FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder.

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder. FORRETNINGSRUTINER FOR N - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende overskrift: Totalprosjektnummer : Prosjektnavn :.. Pr.nr. gjennomføring :. Kontraktsnummer

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO Vår dato: Vår referanse: < 201102544 > PROSJEKT NR. 12116, NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Styring av byggeprosjekter

Styring av byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Rapport Styring av byggeprosjekter Med vekt på håndtering av administrative kostnader Mai 2008 Eigersund kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning...

Detaljer

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 Vår dato: 26.6.2012 Vår referanse: 201201249 PROSJEKT NR. 12149, ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Skoleveien 3. 14.03.2012 kl. 1830 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 14.03.2012 kl. 1830 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/8932-1 Dato: 24.08.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PLANLEGGING OG STYRING AV BYGGEPROSJEKTER I TIDLIGFASEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning.

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning. 12.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994 med

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT BYGG L Ytelsesbeskrivelse for byggeleder AVDELING: RAPPORTERER TIL: FUNKSJON: Eiendomsenheten, Vestfold fylkeskommune Prosjektleder Helen Rany Olsen Byggeleder er engasjert

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 Peer Gyntsvei 89 Moss Kommunale Eiendomsselskap NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 TOTALENTREPRISE PA-BOK Innholdsfortegnelse PA-bok 1. KORRESPONDANSE... 2 2. PRISFORESPØRSEL... 2 3. PRISTILBUD....

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 2485063 UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 0 Tilbudskonkurranse B05 14.03.12 ES Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 08/1480-1L80 &00 Hemne kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 23.09.08 29.09.2008 07:58 1. Formål Formålet med reglementet

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG Vegårshei 04.01.16 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 2 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer