1. Opprette nytt prosjekt. 2. Sortering og søking i prosjektoversikt. 3. Åpne prosjekt i prosjektoversikten. 4. Endre prosjekthode. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Opprette nytt prosjekt. 2. Sortering og søking i prosjektoversikt. 3. Åpne prosjekt i prosjektoversikten. 4. Endre prosjekthode. 5."

Transkript

1 1. Opprette nytt prosjekt. 2. Sortering og søking i prosjektoversikt. 3. Åpne prosjekt i prosjektoversikten. 4. Endre prosjekthode. 5. Definere skjermbilde i produksjonstabellen. 6. Registrere nye dører. 7. Legge innhold (element) i strukturfelt. 8. Registrere ved hjelp av kataloger, (pakker). 9. Slette innholdet i en struktur eller pakke. 10. Innlegging av slagretning. 11. Mer enn 1 i feltet for antall dører. 12. Vis beslagdetaljer. 13. Kopiering - dublisering av dører. 14. Sortering og avgrensing. 15. Endring av allerede innlagt eller manglende informasjon. 16. Slette innholdet i en struktur på flere dører. 17. Kopiere etasje/avdeling. 18. Slette dører. 19. Kontroller. 20. Avgrense med/uten innhold. 21. Samleliste beslag. 22. Låse prosjekt. 23. Revisjonslogg. 24. Eksport og import av revisjonslogg. 25. Eksport til Excel. 26. Eksport til html. 27. Utskrifter. 28. Utskrift av gruppeutskrifter. 29. Prosjektkommentar.

2 Opprette nytt prosjekt: Etter å ha dobbelklikket på ikonet for MDM åpnes programmet og prosjektoversikt kommer opp. Her ser du alle program som ligger i din database. For å åpne nytt prosjekt trykker du på fil oppe i venstre hjørne. I vinduet som da kommer opp trykkes det på Nytt prosjekt. Som alternativ kan en benytte funksjonsknapp Ctrl+N. Prosjekthode kommer automatisk opp. Her registreres grunnopplysningen som følger prosjektet og kommer på alle utskrifter. Registrer fra topp til bunn. Vandre i vinduet med tab knappen. Tilbudsnr er frifelt og her kan en legge inn interne nr hvis en ønsker dette. Prosjektnr blir likt Systemnr hvis det ikke blir lagt inn noe i dette feltet. Det er også mulig å legge inn annen merking i dette feltet. Systemnr er et nr som blir gitt av programmet. Det er en kombinasjon av prefiks (som ble lagt inn ved første gangs installasjon av programmet)og et løpenr. Det er ikke mulig å ha 2 like systemnr.

3 Etter å ha trykket på OK legges prosjektet inn i prosjektoversikten. Sortering og søking i prosjektoversikten. Det er mulig å sortere og søke i alle felt i prosjektoversikten. Som stdr er bildet sortert etter Systemoversikt. Ved å trykke på overskriften til feltet (f.eks Navn) sorteres bilde etter innholdet i dette feltet. Det feltet det er sortert i, er også feltet søkefeltet henviser til. Åpne prosjekt i prosjektoversikten: Det er 3 måter å åpne et prosjekt på: 1. Trykke 1 gang på prosjektnavnet med venstre mustast. 2. Gå på fil Åpne prosjekt 3. Ved å stå i prosjektoversikten kan en trykke Ctrl+A Endre prosjekthode. Etter at prosjektinformasjon er registrert første gang ved opprettelse av prosjekt, kan disse opplysningene endres. Eneste opplysning som ikke kan endres er Systemnr Definere skjermbilde i produksjonstabellen Etter at en har åpnet et prosjekt kommer en inn i produksjonsbildet Skjermbildet innholder alle strukturene som finnes i programmet og i rekkefølger definert av DT. Det er ønskelig å definere dette slik at de strukturene som er aktuelle vises i skjermbildet. Det er viktig å merke seg at oppsett av skjermbilde også er underlaget for alle utskrifter og funksjoner. Hvis en jobber med beslag er det ikke interessant å ha med spesielle dørdetaljer og motsatt. DT har lagt med 8 stdr skjermbilder med rekkefølge og innhold. Skjermbilde kan endres på 2 forskjellig måter: A. Ved å trykke på Vis i menylinjen kommer vindu med flere valg.

4 Definerer skjermbilde Her får en opp en liste over alle felt som finnes i programmet og hvilke strukturer som ligger i det produksjonsbildet de kommer fra. Her kan en legge til og trekke fra de strukturene en ønsker. Når ønsket oppsett er klar trykker en på Vis nytt skjermbilde Alle beslagstrukturene har egen antall struktur. Det er ikke nødvendig å ha disse opp hele tiden. Legges til trekke ut i samme vindu. Skal det nye definerte skjermbilde kun brukes til underlag for en utskrift kan en gå direkte til Utskrift. Ønsker en å utføre nyregistrere eller andre funksjoner må skjermbilder lagres ved å gå inn i Bruker Skjermbilde Her kan en lagre skjermbilder en ønsker å bruker ved flere anledninger (skjermbilde 1 & 2) eller bare for denne gangens bruk (skjermbilde 3) Bruker skjermbilder Her lagres de skjermbilder som en ønsker å bruke flere ganger (skjermbilde 1 & 2) eller bare i aktuelt prosjekt (skjermbilde 3). som ikke finnes i Standard skjermbilder Skjermbildene kan defineres og lagres flere ganger og da vil skjermbilde som i aktuelt felt endres. Standard skjermbilder Her finnens 8 skjermbilder definert av DT. Innhold og rekkefølger kan ikke endres, men kan være utgangspunkt for egendifinerte skjermbilder. B. Endring av produksjonsbildet. Det er mulig å endre rekkefølge og bredde på de strukturene som vises i produksjonsbildet. Dette utføres etter samme prinsipp som benyttes i Excel. - Flytte struktur.

5 Trykke på Strukturoverskift med venstre mustast og hold mustasten nede og trekk struktur til den posisjonen en ønsker og slippe. - Strukturfelt bredde. Feltets bredde kan endres ved å trykke på skillelinje mellom 2 strukturer, holde nede venstre mustast og trekke mot høyre eller venstre (øke minske bredde) Slipp når ønsket bredde er oppnådd. Skal det nye definerte skjermbilde kun brukes til underlag for en utskrift kan en gå direkte til Utskrift. Ønsker en å utføre nyregistrere eller andre funksjoner må skjermbilder lagres ved å gå inn i Bruker Skjermbilde Registrere nye dør. Finnes det ikke dører i prosjektet står kursor i første struktur. (Rev) En flytter (ved hjelp av tab.tast eller mus) seg til Dørnr for å legge inn første dørnr. Dørnr er et frifelt som en kan legge inn elementet fritt rett i feltet. Eneste begrensning er at 2 dørnr ikke kan være like. Hvis det ikke skulle være lagt inn dørnr i felte og går videre i skjermbildet vil programmet legge et vilkårlig nr i dørnr feltet. Dørnr kan endres senere. Etter at dørnr er lagt inn vil det legge seg automatisk 1 i antallsfelt. Legge innhold (element) i strukturfelt. Programmet har en kombinasjon av 3 forskjellige strukturfelt: A. Frifelt Her kan det legges inn tekst uten å tenke på kodelister. Eks på frifelt er Bygning, Etasje, Merknad osv. B. Kodestrukturer. I disse feltene ligger det bak kodelister. Dette skal sikre at likt innhold (element) senere blir behandlet som like og med forhåndsdefinert beskrivelse. Det er 3 type koder: C. Kataloger A. Stdr koder definert av DT B. Egendefinert kode som kun skal benyttes i det prosjektet en arbeider i C. Egendefinert kode som kan brukes igjen i nye prosjekt. Det er definert 3 type kataloger som inneholder pakker (ferdigdefinert) med utgangspunkt i: - Romkatalog Dør og beslagopplysninger definert ut fra romfunksjon. - Dørkatalog. Pakker som definerer Dørkonstruksjon og format. - Beslagkatalog. Pakker med beslagløsninger.

6 Katalogene er bygget opp med A og B koder Elementene registreres ved å skrive direkte i feltet. Er det et frifelt går en videre ved å tab knappen. Hvis det er et kodefelt og innskrevet element finnes i kodelisten blir innholde registrert. Skulle den være ny får en opplyst at det er opprettet en B kode. Etter at en slik opplysning anbefaler vi at en åpner kodeliste (for eventuelt å finne samme element skrevet på annen måte) eller åpne B kodeliste for å legge inn en Elementbeskrivelse. Dette er særlig viktig siden denne beskrivelsen brukes i samleliste beslag. Kodeliste åpnes ved å dobbeltklikke på aktuelt felt. Elementene for beslag sammen med sparkeplater har antallsfelt er knyttet opp mot kode. Hvis ikke annet defineres legges det inn 1 i dette feltet automatisk. Skal det være noe annet en 1 må skjermbilde defineres med antallsfelt (se kapitel 5) og annet tall legges inn i aktuelt antallsfelt.

7 Registrere ved hjelp av kataloger (Pakker) A. Romkatalog Innholdet i en linje kan legges inn ved hjelp av enkle elementer eller ved bruk av pakker. Etter at dørnr, ID, Bygning og Etasje er lagt inn kan en hente en rompakke i romkatalog ved å klikke på Katalog i menylinjen og videre på Romkatalog. Her kan en sortere og søke som i andre skjermbilder og vinduer. Det er en effektiv måte å registrere på selv om ikke alle opplysninger er helt rett, f.eks overflate dør eller vrider, da dette kan endres i en opperasjon for alle aktuelle dører. En rompakke kan også brukes som mal og endres etter at de er lagt inn. Etter at en er ferdig med å definere detaljer på en dør/rom og en ønsker å bruke samme innhold senere kan innholdet overføres til romkalaog. Dette gjøres ved å bruke høyre mustast som åpner et vindu der et av valgene er Overføre til romkatalog. Dette valget fører til at Romkatalog åpnes og en har mulighet for å legge inn beskrivelse i tillegg til romnavn. Vi foreslår at beskrivelse angir noe om dørbladoverflate for aktører som arbeider med dørdetaljer eller dør og beslagdetaljer og for beslagkonsulenter bruke f.eks vrider, dørlukker adgangskontroll- opplysninger i beskrivelsesfeltet. Det er viktig å legge merke til at det er kun strukturer som er oppe i produksjonsskjermbilde som blir overført til katalogen. I romkatalogen kan en sortere og søke som i andre skjermbilder.

8 B. Beslagkatalog Beslagkatalog brukes på samme måte som dørkatalog med den endring at i denne katalogen finnes kun beslagopplysninger. Innholdet i en linje kan legges inn ved hjelp av enkle elementer eller ved bruk av pakker. Etter at dørnr, ID, Bygning, Etasje og dørkatalog er lagt inn kan en hente en beslagpakker i beslagkatalog ved å klikke på Katalog i menylinjen og videre på beslagkatalog. Her kan en sortere og søk som i andre skjermbilder og vinduer. Det er en effektiv måte å registrere på selv om ikke alle opplysninger er helt rett, f.eks vrider og dørlukkere, da dette kan endres i en opperasjon for alle aktuelle dører. En beslagpakke kan også brukes som mal og endres etter at de er lagt inn. Etter at en er ferdig med å definere detaljer for beslag og en ønsker å bruke samme innhold senere kan innholdet overføres til beslagkalaog. Dette gjøres ved å bruke høyre mustast som åpner et vindu der et av valgene er Overføre til beslagkatalog. Dette valget fører til at Beslagkatalogen åpnes og en har mulighet for å legge inn en nærmere beskrivelse sammen med pakkenavn i beskrivelsen. Vi foreslår at pakkenavn sier noe om funksjon og beskrivelse om valgte elementer. Det er viktig å legge merke til at det er kun strukturer som er oppe i produksjonsskjermbilde som blir overført til katalogen. I beslagkatalogen kan en sortere og søke som i andre skjermbilder.

9 C. Dørkatalog Dørkatalog har A pakker som definerer ca 6000 forskjellige dører etter dørkonstruksjon og format. Oppbygging av kode i dørkatalogen er definert etter MicroDoor Kodesystem (settes inn kodeliste her) Innhold etter kodeliste kan automatisk legges inn i felt for dørkatalog eller ved å åpne kodeliste og søke seg frem til aktuell kode. For å opprette B og C kan en legge inn alle opplysninger fra bunnen eller ta utgangspunkt i en mal fra A kodelisten. Det er som oftest et ukurant format osv som skal endres. -Dørkatalog åpnes for så å åpne B kodelisten, - A kodelisten åpnes ved å trykke på knappen for Vis Alle pakker, - så søker en seg frem til aktuell mal, - trykke på knapp for Overføre til B-kode A katalogkoden med innhold overføres da til B-kodelisten og kodenavn blir A kode + -B. Det er viktig for senere bruk av programmet/funksjoner at kodelisten så langt som mulig benyttes. Endres format anbefales det at 6 & 7 siffer endres og ikke bare at skillet blir at det legges på en B. Slette innholdet i en struktur eller pakke. Innholdet i en struktur eller pakke kan utføres ved at en åpner aktuell kodeliste for så å trykke på knappen for Slette innhold Når det gjelder å slette en kode som også har antallskode knyttet til seg (beslagkoder) står en på aktuelt felt og trykker Ctrl+D. Innlegging av slagretning Det er 2 felt for slagretning V = venstre og H = Høyre. Slagretning kan legges inn på 2

10 forskjellige måter: a. Stå på aktuell linje og trykk på høyre mustast og bruk pil på H eller V b. Ved å stå på aktuell linje kan en bruke Ctrl+V for venstre og Ctrl+H for høyre. Mer en 1 i feltet for antall dører. Programmet er lagt opp slik at en kan benytte 1 linje til flere like dører. Etter at dørnr er registrert går en tilbake på antall dør struktur og setter inn ønsket antall. Dette antallet vil det taes hensyn til i alle andre funksjoner etter dette. Vis beslagdetaljer Det er mulig å få frem alle beslagdetaljer på et felt oppe i stdr skjermbilde. Det vises da de beslagdetaljer som er lagt inn på aktiv linje. Funksjonen aktiveres ved å gå på Vis i menylinjen og der etter på Vis beslagdetaljer eller Ctrl+F10. Aktiv rutine deaktiveres på samme måte. Kopiering - dublisering av dører. Antall dører benyttes til å kopiere like dører. Ved å endre antallet fra 1 til det antallet kopier (totale antall dører en ønsker) en ønsker, går en ut av linjen for lagring og så dobbelklikker på antallet. Maskinen vil da automatisk kopiere opp det ønskede antall dører og legge opprinnelig dørnr + 1, 2 etter hvor mange dører som sto i feltet. Eks. opprinnelig dørnr var Ved 3 i antall vil det ligge 3 like dører med dørnr 101.1, 101.1_1 og 101.1_2. Kopierte dører blir så endret til nytt dørnr. Denne funksjonen brukes også hvis en har laget en beskrivelse etter dør ID med flere dører på hver linje og ønsker å kopiere dette opp til et prosjekt med 1 dør/dørnr pr linje. Fremgangsmåten blir den samme som beskrevet over. Sortering og avgrensing. Innlagt informasjon kan sorteres og avgrenses etter behov. Sortering. Som stdr er produksjonsbildet sortert etter dørnr. Det er i tillegg mulig å sortere på alle andre

11 strukturer eller flere en 1 struktur. Muligheten for å sortere gjøres ved at knapp for sortering aktiveres. Ved å trykke på overskriften til en struktur vil programmet automatisk sortere på aktivt felt. Det kommer da opp en pil. Pilens retning viser sortering stigende eller synkende. Ved å trykke på feltet 1 gang sorteres det stigende og 2 ganger synkende. Det er så mulig å sortere på flere felt etter hverandre. F.eks ID, romtype og format. Sortering oppheves ved å inaktivere knapp for Sortering. Det siste feltet det er sortert på er også det feltet en kan søke i. Avgrensing. Det kan f.eks være ønskelig å arbeide kun med ståldørene i et prosjekt. En slik avgrensing kan utføres på 2 forskjellige måter: a. Multiavgrens For å få tilgang til multiavgrens går en enten på Funksjon og videre på Multiavgrens eller bruke Ctrl+M. Et vindu kommer da opp i skjermen. Der det er mulig å velge struktur og så mye av elementet som er ønskelig å ha med i avgrensingen. Tilbake til ønske om å skille ut ståldørene. Du velger da Dørkatalog i Søkefelt og IS som søkebegrep På denne avgrensingen er det så mulig å jobbe videre med f.eks å ta ut alle dørene i 1 etg som er innv ståldører. Søkefeltet endres til Etasje og søkebegrep til f.eks 01. Det kommer så opp med et spørsmål om en ønsker å tilføye denne til eksisterende avgrensing.hvis ja får en bare Innv. Ståldører i 01 etg. Hvis nei får en alle dørene i 01 etg. Avgrensingen kan oppheves ved å benytte Opphev avgrensing eller Ctrl+O. b. Sortering/avgrensing. Det er også mulig å avgrense på grunnlag av sortering

12 Det er det siste feltet det er sortert på kan en også avgrens etter. Ved å trykke på Avgrens etter sortert felt eller trykke Ctrl+i. Vindu med innholdet i aktuell struktur kommer så opp. Det er mulig å merke enkeltelementer med å holde nede Ctrl+venstre mustast eller fra-til ved å bruke Ctrl+venstre mustast på førte element og SHIFT+mustast på siste i utvalget. Innen denne funksjonen er det også mulig å avgrense på flere strukturer med grunnlag i siste avgrensing. Endring av allerede innlagt eller manglende informasjon. I programmet finnes det rutiner for å endre samme element på flere dører. Eks hvis prosjektet er lagt inn med 1 vridertype som en ønsker å endre etter at prosjektet er beskrevet. Dette kan gjøres som følger: Prosjektet sorteres etter vrider og det avgrenses på vrider som skal endres. (se punkt 12b) Trykk på trylleark. Og merke første dør med Ctrl+pil og siste dør med Shift+pil. Utvalget er da merket blått. Gå på Funksjon og Endre struktur. Vinduet som da kommer opp kan en velge vrider og søke etter aktuell vrider. Og så Legg inn Det er mulig å endre flere strukturer på samme utvalg. F.eks hvis endret vrider også har annen overflate kan en krysse av for legg inn flere koder før en trykker på Legg inn. Dette fører med seg at vinduet for endring av koder ikke legges ned og en kan velge overflate vrider og endre denne i neste operasjon. Er det fri tekststrukturer som skal endres velges Endre frifelt i Funkjsoner i menylinje. Aktuell struktur velges og ny tekst legges inn. Rutinen avsluttes ved at en trykker på Legg inn I denne rutinen kan også slagretningen endres på flere dører pr rutine. Slette innholdet i en struktur på flere dører. Ønsker en å slette innholdet i en struktur på flere dører kan dette utføres i en rutine. Fremgangsmåte er lik som i punkt 13, med et unntak. Etter en har foretatt utvalg og fått opp vindu for endret kode, velges aktuell struktur og en trykker på Slett innhold. Innholdet i strukturen som er valgt og utvalget av linjer forsvinner. Gjelder slettingen et fritekstfelt foretar en utvalg, Funksjoner og Endre fritekst, velge aktuell struktur uten å sette inn ny tekst går en direkte til Legg inn. Kopiere etasje/avdeling. I flere bygg er etasje eller avdeling like. Det ligger rutiner for å kopiere en etasje og endre:

13 - dørnr - bygg - etasje i samme rutine. Prosjektet sorteres og/eller avgrenses og aktuell etasje/avdeling merkes ved hjelp av trylleark. Gå så på Funksjon og Kopierer etasje. Det kommer da opp et vindu. Der en kan endre dørnr, byggn og etasje. Dørnr skiftes ut fra høyre mot venstre etter antall siffer som legges inn. F.eks Hvis skal endres til legges det inn kun 2 i feltet for dørnr. Og 02 i feltet for etasje. Er problemstillingen at en både skal endre byggn, dørnr og etasje og dørnr er f.eks A101.1 til byggn B 2 etg legges det inn: Dørnr: B2 Byggning: B Etasje: 02 Utvalget av dører blir kopiert og dørnr, bygning og etasje automatisk endret. Slette dører. Slette enkle dører utføres ved å stå på aktuell linje og trykke Ctrl+Delet og svare ja på kontrollspørsmålet. Er det flere dører som skal slettes. Foretaes utvalget ved hjelp av trylleark. Funksjon og Slette dører. Det kommer så opp et kontrollspørsmål som en må svare ja på. Kontroller. Det er lagt inn rutiner for å kontrollere kombinasjoner av elementer. a. Kontroll av overflater på beslagdetaljer. Vrider, håndtak, skilt, dørlukkere og skåter/panikkbeslag bør kombineres med opplysninger om overflater. Ved å gå på Kontroller i menylinjen kommer det opp et vindu med flere valg. Finner programmet avvik kommer kun disse dørene opp i skjermbilde og overflater kan legges inn. Når spesifikasjonen er rettet opp eller at utvalget ikke viser linjer med innhold gå på Kontroller i menylinjen og velger Avslutte overflatekontroll

14 Slik gjennomgår en alle stdr kontrollrutiner. Avgrense med/uten innhold. I programmet ligger det en mulighet for å avgrense på dører som har eller ikke har innhold i en struktur. Dette kan f.eks brukes til å: - avgrense på dører som har dørlukker og se dette i forhold til brannklasse og/eller romfunksjon - dører med elektrisk sluttstykke - panikkbeslag/skåte i forhold til 1fl/2fl dører osv. Rutinen startes ved å gå på Funksjon i menylinjen og der velge Avgrense med/uten innhold. Rutinen kan også åpnes ved å benyttes ctrl+g Aktuell struktur velges og om en skal ha med dører med eller uten innhold i avgrensing. Når en ønsker å ha hele spesifikasjonen igjen opp på skjermbilde benyttes ctrl+o eller gå til Funksjon i menylinjen og velger Opphev avgrensing. Samleliste beslag. Det er ofte ønskelig å få ut en oversikt over mengden av det beskrevne beslaget. Denne rutinen kan aktiveres ved å gå på Funkjson Generere samleliste beslag eller ved å bruke Ctrl+B. En av rutinene som ligger i denne funksjonen er at programmet kombinere forskjellige opplysninger i denne utlistingen. F.eks vrider+overflate vrider+dørtykkelse. Dette fører med seg at opplysningene blir mer komplett. Ved å legge på leverandør kan en foreta et grensesnitt og kjøre separate utlistinger for den enkelte aktør. Ved å bruke tryllearket kan en legge leverandør på flere linjer under ett. Etter å ha merket ønskede elementer, trykker en på symbolet for leverandør og velger Legg inn. Etter at alle linjer er merket kan en kjøre ut lister for hver aktør ved å avgrense på aktivt felt (Knapp) og gå på utskriftsknappen. Enkel utskrift skrives ut ved trykke på knappen for Skrive ut samleliste beslag og en detaljer utskrift (inkl kombinasjon av alle detaljer som dørtykkelse) med å trykke på Skrive ut liggende utskrift med detaljer På begge utskriftene kan en legge inn opplysninger om hva slags utskrift dette er eventuelt hvilke avgrensinger som er utført før listen er kjørt. F.eks Byggbeslag for innvendig ståldører i 01 etg. Samlelisten beslag kan også overføres til Excel. Det er synlig utvalg som blir overført. Ved å trykke på knappen for Eksport til Excel åpnes Excel og spesifikasjon legges inn i nytt ark. Ønsker en å lagre denne eksporten må format endres fra semikolondelt fil til Excel arbeidsbok og legge det på aktuelt område på disk.

15 Låse prosjekt. Et prosjekt kan låses for å oppnå: - man må ha passord for å kunne endre spesifikasjonen - alle endringer blir loggført etter at prosjektet er låst - mulig å identifisere en endring Prosjektet låses ved at en står i hovedbilde - aktuelt prosjekt er merket gult - gå på filmeny og markere Låse prosjekt - det kommer opp et vindu der du må bekrefte at du ønsker å låse. Neste gang en prøver å åpne prosjektet må en legge inn passord og revisjonsidentifikasjon. Prosedyrene rundt valg av revisjonsidentifikasjon kan en velge selv, men vi forslår at det legges følgende kriterier til grunn: - prosjektet låses når en spesifikasjon sendes til anbud - ny prosjektidentifikasjon velges når en utskrift/eksport sendes ut av huset - det kan også være ønskelig å skille mellom kilde til endring. Dette kan gjøres ved at nytt revisjonsnr velges (amil fra arkitekt, byggemøte osv.) Det kan enten velges nytt revisjonnr eller en bruker undergrupper. - det er ofte tjenlig å benytte bokstaver som revisjonsnr, og eventuelt tall som undergrupper. Rev A eventuelt A1-A2 osv. Revisjonene blir først registrert når en går ut av et prosjekt. Dvs at det kun blir registrert hva som er forandret fra prosjektet ble åpnet til neste gang det låses. Revisjonslogg Alle endringer som blir utført etter at et prosjekt er låst blir loggført og denne loggen kan en se på skjerm eller skrive ut på papir. Loggen er tilgjengelig ved å stå i produksjonsbildet og gå på Revisjonslogg. Det kommer da opp en totalt revisjonslogg. Denne loggen kan sorteres, søke og avgrenses etter samme regler som for andre steder i programmet. Aktuelt utvalg kan så skrives ut eller kun behandles på skjerm. Eksport og import av revisjonslogg. Hvis flere aktører arbeider med samme prosjekt er det ikke nødvendig å eksportere hele prosjektet hvis en av aktørene har foretatt en revisjon. Det er kun revisjonsloggen som utveksles mellom aktørene. Eksporten og import foregår fra hovedbildet. Aktuelt prosjekt skal være farget gult. Gå på fil og Eksport. Det kommer opp en liste på alle revisjoner og det velges den/de aktuelle. Filen lagres på disk og sendes til den aktøren det gjelder. Gjerne som vedlegg til mail. Mottaker står

16 også i hovedbilde og går på Fil og Import og videre Import av revisjonslogg. Prosjektet er så oppdater med revisjon av annen aktør. I prosjekt der flere arbeider med revisjon, er det viktig at 1 person har ansvar for å gi revisjonsidentifikasjon slik at det ikke brukes samme revisjon på forskjellig områder. Dette kan også gjøres ved at revisjonsidentifikasjon sier noe om aktør f.eks alle revisjoner på beslag begynner med B og blir da BA, BB osv. Eksport til Excel Spesifikasjonen i et prosjekt kan eksporteres til Excel. Før eksport er det viktig at en vet at det er spesifikasjon som sees på skjerm som blir eksportert. Dvs at en må velge skjermbilde (ønsket antall strukturere som skal vises) og sortert og/eller avgrenset etter behov. Programmet eksporterer og åpner Excel slik at du ser hva som er eksportert. Filen fremstår som en semikolondelt fil og det er vanligvis ønskelig å lagre den som en arbeidsbok. Filformat endres før en lagrer. Spesifikasjonen kan så bearbeides, skrives ut i Excel. Eksport til html. På samme måte som eksport til Excel kan også en spesifikasjon eksporteres til et html format og legges som vedlegg til en mail. Her gjelder samme regler som i punkt 23 med at det er hva en ser på skjerm og for sorteres og avgrensing, som eksporteres til html. Utskrifter. Det er viktig å kunne skrive ut en spesifikasjon på en klar og enhetlig måte. MD tar alltid utgangspunkt i det innholdet du har på skjermen til en hver tid. Dvs at viset strukturer, sorteringer og avgrensinger vises på papirutskriften. Sorteres det på annen struktur en dørnr vil en få mulighet til å Brekk på gruppenivå. Ved å velge Utskrift i menylinjen i produksjonsbildet vil en få mulighet for å velge form på utskrift. I prinsippet får du tre valg med mulighet for valg av papirstørrelse i 1 av valgene.

17 Ved valg av Generell utskrift kommet det opp et vindu der du kan velge - arkformat - brekk f.eks etter dørtype med summering innen hver gruppe. - og til å legge inn egendefinert overskrift på utskriften Generelle informasjon fra prosjekthode blir lagt i overskrift på første ark. Programmet vil automatisk legge det på flere deler hvis det ikke er plass på 1 ark. Er det stor mengde data som skal med på hver dør kan en velge og en disponerer A3 skriver kan en gå på Generere A2 til A3 format Ved utskrift vil det kommet ut i A3 forminsket. Denne muligheten har en også hvis en kun har A4 utskrift og vil ha mer plass. Ved hjelp av å definere utskriften som A3 og lagre den som en pdf fil, kan en endre arkformat i Adobe før utskrift og skrive den ut forminsket som A4. Utskrift gruppeutskrift. I utskriftsrutinene ligger det en mulighet for å gruppere utskriften etter: - A4 pakkeutskrift som tar utgangspunkt i beslagpakker og lister opp dørnr som har aktuell pakke. - A3 pakkeutskrift som tar utgangspunkt i dørpakker og hvilke dørnr som er satt opp med likt beslag inne i pakkene. Også disse utskriftene tar utgangspunkt i antallet dører som vises på skjermen og hvilke strukturer som er oppe. Dvs at en kan kjøre pakkeutskrift på bare ståldørene osv. Med disse utskriftene får en mulighet for å få ut tjenlige utskrifter. F.eks - utskrifter ferdig for innlegging i ordre/bestilling. - utskrifter på dører som har kortleser - kontroll av et bygg med beslagpakker sett i forhold til romtype Vi føler her at det er fantasien som gir begrensningen. Prosjektkommentar. Det er 2 strukturer for å legge inn forklarende på dørene i fritekst. Dette er: - merknad - merknad beslag Disse feltene har en begrensing på antall tegn og hvis det ønskes en lengre forklaring eller generelle kommentarer til prosjektet er det et eget dokument som følger elektronisk med prosjektet der det er plass til å legge lengre merknader inn. Dette dokumentet åpnes fra hovedbildet ved å gå på Fil, prosjektkommentar Går kommentarene direkte på enkle

18 dørnr forslår vi at det henvises til prosjektkommentaren i merknadsfeltet med et symbol/tall som en igjen finner i prosjektkommentaren. Vi forslår også at det i prosjektkommentaren legges inn kilde for revisjon. Eks. Rev A Byggemøte Rev B Nye plantegninger av osv. Utskriften av prosjektkommentar skjer på samme plass. Hovedbilde Fil, Prosjektkommentar og Utskrift Ved utskrift av prosjektkommentar kommer alle generelle opplysninger med fra Prosjekthode.

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa FDV Manual Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa Innhold: KAP 1. Oppbyggingen av FDV dokumentasjon i Cordel 1) Generell anleggs- og kundeinformasjon 2) Anleggs-inndeling (struktur) med

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning til medlemsregisteret i Medarbeideren

Brukerveiledning til medlemsregisteret i Medarbeideren Innhold Brukerveiledning til medlemsregisteret i Medarbeideren 1. Innlogging/oppstart... 2 2. Søk etter medlemmer... 3 3. Sortere listene... 3 4. Medlemsinformasjon... 4 5. Registrere nytt medlem... 5

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Kalkyleverktøy Proffliste

Kalkyleverktøy Proffliste Rev 010409 MANUAL - DIGITAL PROFFLISTE Kalkyleverktøy Proffliste En brukermanual og en enkel innføring i Swedoor sitt digitale kalkyleverktøy basert på sortimentet i Profflisten. Følgende knapper / funksjoner

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Hurtigtaster i Microsoft Word

Hurtigtaster i Microsoft Word Hurtigtaster i Microsoft Word 10 nyttige hurtigtaster Lagre dokument Angre Klipp ut Kopier Lim inn Nytt dokument Skriv ut Åpne dokument Avslutt programmet (Word med andre ord) Lukk dokument Ctrl+S Ctrl+Z

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

SALGSKNAPP 7: GARDEROBE lapper med løpende nummerserie (2-sett) Garderobelappene kan skrives ut med text,logo,vare ikon, tid/dato, pris, bongnr

SALGSKNAPP 7: GARDEROBE lapper med løpende nummerserie (2-sett) Garderobelappene kan skrives ut med text,logo,vare ikon, tid/dato, pris, bongnr BRUKERMANUAL Intro: ID Guestlist Security Complete er et komplett salgs-, adgangs- og registreringsverktøy rettet mot det eventive segment. Med IDG vil du har full kontroll på dine gjester, samt forebygge

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler ID 19950 Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler Endringskontroll Rev./Dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 22.10.12 Hele Konvertere til ny mal Bakgrunn/referanser I DIPS kan

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer