1. Opprette nytt prosjekt. 2. Sortering og søking i prosjektoversikt. 3. Åpne prosjekt i prosjektoversikten. 4. Endre prosjekthode. 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Opprette nytt prosjekt. 2. Sortering og søking i prosjektoversikt. 3. Åpne prosjekt i prosjektoversikten. 4. Endre prosjekthode. 5."

Transkript

1 1. Opprette nytt prosjekt. 2. Sortering og søking i prosjektoversikt. 3. Åpne prosjekt i prosjektoversikten. 4. Endre prosjekthode. 5. Definere skjermbilde i produksjonstabellen. 6. Registrere nye dører. 7. Legge innhold (element) i strukturfelt. 8. Registrere ved hjelp av kataloger, (pakker). 9. Slette innholdet i en struktur eller pakke. 10. Innlegging av slagretning. 11. Mer enn 1 i feltet for antall dører. 12. Vis beslagdetaljer. 13. Kopiering - dublisering av dører. 14. Sortering og avgrensing. 15. Endring av allerede innlagt eller manglende informasjon. 16. Slette innholdet i en struktur på flere dører. 17. Kopiere etasje/avdeling. 18. Slette dører. 19. Kontroller. 20. Avgrense med/uten innhold. 21. Samleliste beslag. 22. Låse prosjekt. 23. Revisjonslogg. 24. Eksport og import av revisjonslogg. 25. Eksport til Excel. 26. Eksport til html. 27. Utskrifter. 28. Utskrift av gruppeutskrifter. 29. Prosjektkommentar.

2 Opprette nytt prosjekt: Etter å ha dobbelklikket på ikonet for MDM åpnes programmet og prosjektoversikt kommer opp. Her ser du alle program som ligger i din database. For å åpne nytt prosjekt trykker du på fil oppe i venstre hjørne. I vinduet som da kommer opp trykkes det på Nytt prosjekt. Som alternativ kan en benytte funksjonsknapp Ctrl+N. Prosjekthode kommer automatisk opp. Her registreres grunnopplysningen som følger prosjektet og kommer på alle utskrifter. Registrer fra topp til bunn. Vandre i vinduet med tab knappen. Tilbudsnr er frifelt og her kan en legge inn interne nr hvis en ønsker dette. Prosjektnr blir likt Systemnr hvis det ikke blir lagt inn noe i dette feltet. Det er også mulig å legge inn annen merking i dette feltet. Systemnr er et nr som blir gitt av programmet. Det er en kombinasjon av prefiks (som ble lagt inn ved første gangs installasjon av programmet)og et løpenr. Det er ikke mulig å ha 2 like systemnr.

3 Etter å ha trykket på OK legges prosjektet inn i prosjektoversikten. Sortering og søking i prosjektoversikten. Det er mulig å sortere og søke i alle felt i prosjektoversikten. Som stdr er bildet sortert etter Systemoversikt. Ved å trykke på overskriften til feltet (f.eks Navn) sorteres bilde etter innholdet i dette feltet. Det feltet det er sortert i, er også feltet søkefeltet henviser til. Åpne prosjekt i prosjektoversikten: Det er 3 måter å åpne et prosjekt på: 1. Trykke 1 gang på prosjektnavnet med venstre mustast. 2. Gå på fil Åpne prosjekt 3. Ved å stå i prosjektoversikten kan en trykke Ctrl+A Endre prosjekthode. Etter at prosjektinformasjon er registrert første gang ved opprettelse av prosjekt, kan disse opplysningene endres. Eneste opplysning som ikke kan endres er Systemnr Definere skjermbilde i produksjonstabellen Etter at en har åpnet et prosjekt kommer en inn i produksjonsbildet Skjermbildet innholder alle strukturene som finnes i programmet og i rekkefølger definert av DT. Det er ønskelig å definere dette slik at de strukturene som er aktuelle vises i skjermbildet. Det er viktig å merke seg at oppsett av skjermbilde også er underlaget for alle utskrifter og funksjoner. Hvis en jobber med beslag er det ikke interessant å ha med spesielle dørdetaljer og motsatt. DT har lagt med 8 stdr skjermbilder med rekkefølge og innhold. Skjermbilde kan endres på 2 forskjellig måter: A. Ved å trykke på Vis i menylinjen kommer vindu med flere valg.

4 Definerer skjermbilde Her får en opp en liste over alle felt som finnes i programmet og hvilke strukturer som ligger i det produksjonsbildet de kommer fra. Her kan en legge til og trekke fra de strukturene en ønsker. Når ønsket oppsett er klar trykker en på Vis nytt skjermbilde Alle beslagstrukturene har egen antall struktur. Det er ikke nødvendig å ha disse opp hele tiden. Legges til trekke ut i samme vindu. Skal det nye definerte skjermbilde kun brukes til underlag for en utskrift kan en gå direkte til Utskrift. Ønsker en å utføre nyregistrere eller andre funksjoner må skjermbilder lagres ved å gå inn i Bruker Skjermbilde Her kan en lagre skjermbilder en ønsker å bruker ved flere anledninger (skjermbilde 1 & 2) eller bare for denne gangens bruk (skjermbilde 3) Bruker skjermbilder Her lagres de skjermbilder som en ønsker å bruke flere ganger (skjermbilde 1 & 2) eller bare i aktuelt prosjekt (skjermbilde 3). som ikke finnes i Standard skjermbilder Skjermbildene kan defineres og lagres flere ganger og da vil skjermbilde som i aktuelt felt endres. Standard skjermbilder Her finnens 8 skjermbilder definert av DT. Innhold og rekkefølger kan ikke endres, men kan være utgangspunkt for egendifinerte skjermbilder. B. Endring av produksjonsbildet. Det er mulig å endre rekkefølge og bredde på de strukturene som vises i produksjonsbildet. Dette utføres etter samme prinsipp som benyttes i Excel. - Flytte struktur.

5 Trykke på Strukturoverskift med venstre mustast og hold mustasten nede og trekk struktur til den posisjonen en ønsker og slippe. - Strukturfelt bredde. Feltets bredde kan endres ved å trykke på skillelinje mellom 2 strukturer, holde nede venstre mustast og trekke mot høyre eller venstre (øke minske bredde) Slipp når ønsket bredde er oppnådd. Skal det nye definerte skjermbilde kun brukes til underlag for en utskrift kan en gå direkte til Utskrift. Ønsker en å utføre nyregistrere eller andre funksjoner må skjermbilder lagres ved å gå inn i Bruker Skjermbilde Registrere nye dør. Finnes det ikke dører i prosjektet står kursor i første struktur. (Rev) En flytter (ved hjelp av tab.tast eller mus) seg til Dørnr for å legge inn første dørnr. Dørnr er et frifelt som en kan legge inn elementet fritt rett i feltet. Eneste begrensning er at 2 dørnr ikke kan være like. Hvis det ikke skulle være lagt inn dørnr i felte og går videre i skjermbildet vil programmet legge et vilkårlig nr i dørnr feltet. Dørnr kan endres senere. Etter at dørnr er lagt inn vil det legge seg automatisk 1 i antallsfelt. Legge innhold (element) i strukturfelt. Programmet har en kombinasjon av 3 forskjellige strukturfelt: A. Frifelt Her kan det legges inn tekst uten å tenke på kodelister. Eks på frifelt er Bygning, Etasje, Merknad osv. B. Kodestrukturer. I disse feltene ligger det bak kodelister. Dette skal sikre at likt innhold (element) senere blir behandlet som like og med forhåndsdefinert beskrivelse. Det er 3 type koder: C. Kataloger A. Stdr koder definert av DT B. Egendefinert kode som kun skal benyttes i det prosjektet en arbeider i C. Egendefinert kode som kan brukes igjen i nye prosjekt. Det er definert 3 type kataloger som inneholder pakker (ferdigdefinert) med utgangspunkt i: - Romkatalog Dør og beslagopplysninger definert ut fra romfunksjon. - Dørkatalog. Pakker som definerer Dørkonstruksjon og format. - Beslagkatalog. Pakker med beslagløsninger.

6 Katalogene er bygget opp med A og B koder Elementene registreres ved å skrive direkte i feltet. Er det et frifelt går en videre ved å tab knappen. Hvis det er et kodefelt og innskrevet element finnes i kodelisten blir innholde registrert. Skulle den være ny får en opplyst at det er opprettet en B kode. Etter at en slik opplysning anbefaler vi at en åpner kodeliste (for eventuelt å finne samme element skrevet på annen måte) eller åpne B kodeliste for å legge inn en Elementbeskrivelse. Dette er særlig viktig siden denne beskrivelsen brukes i samleliste beslag. Kodeliste åpnes ved å dobbeltklikke på aktuelt felt. Elementene for beslag sammen med sparkeplater har antallsfelt er knyttet opp mot kode. Hvis ikke annet defineres legges det inn 1 i dette feltet automatisk. Skal det være noe annet en 1 må skjermbilde defineres med antallsfelt (se kapitel 5) og annet tall legges inn i aktuelt antallsfelt.

7 Registrere ved hjelp av kataloger (Pakker) A. Romkatalog Innholdet i en linje kan legges inn ved hjelp av enkle elementer eller ved bruk av pakker. Etter at dørnr, ID, Bygning og Etasje er lagt inn kan en hente en rompakke i romkatalog ved å klikke på Katalog i menylinjen og videre på Romkatalog. Her kan en sortere og søke som i andre skjermbilder og vinduer. Det er en effektiv måte å registrere på selv om ikke alle opplysninger er helt rett, f.eks overflate dør eller vrider, da dette kan endres i en opperasjon for alle aktuelle dører. En rompakke kan også brukes som mal og endres etter at de er lagt inn. Etter at en er ferdig med å definere detaljer på en dør/rom og en ønsker å bruke samme innhold senere kan innholdet overføres til romkalaog. Dette gjøres ved å bruke høyre mustast som åpner et vindu der et av valgene er Overføre til romkatalog. Dette valget fører til at Romkatalog åpnes og en har mulighet for å legge inn beskrivelse i tillegg til romnavn. Vi foreslår at beskrivelse angir noe om dørbladoverflate for aktører som arbeider med dørdetaljer eller dør og beslagdetaljer og for beslagkonsulenter bruke f.eks vrider, dørlukker adgangskontroll- opplysninger i beskrivelsesfeltet. Det er viktig å legge merke til at det er kun strukturer som er oppe i produksjonsskjermbilde som blir overført til katalogen. I romkatalogen kan en sortere og søke som i andre skjermbilder.

8 B. Beslagkatalog Beslagkatalog brukes på samme måte som dørkatalog med den endring at i denne katalogen finnes kun beslagopplysninger. Innholdet i en linje kan legges inn ved hjelp av enkle elementer eller ved bruk av pakker. Etter at dørnr, ID, Bygning, Etasje og dørkatalog er lagt inn kan en hente en beslagpakker i beslagkatalog ved å klikke på Katalog i menylinjen og videre på beslagkatalog. Her kan en sortere og søk som i andre skjermbilder og vinduer. Det er en effektiv måte å registrere på selv om ikke alle opplysninger er helt rett, f.eks vrider og dørlukkere, da dette kan endres i en opperasjon for alle aktuelle dører. En beslagpakke kan også brukes som mal og endres etter at de er lagt inn. Etter at en er ferdig med å definere detaljer for beslag og en ønsker å bruke samme innhold senere kan innholdet overføres til beslagkalaog. Dette gjøres ved å bruke høyre mustast som åpner et vindu der et av valgene er Overføre til beslagkatalog. Dette valget fører til at Beslagkatalogen åpnes og en har mulighet for å legge inn en nærmere beskrivelse sammen med pakkenavn i beskrivelsen. Vi foreslår at pakkenavn sier noe om funksjon og beskrivelse om valgte elementer. Det er viktig å legge merke til at det er kun strukturer som er oppe i produksjonsskjermbilde som blir overført til katalogen. I beslagkatalogen kan en sortere og søke som i andre skjermbilder.

9 C. Dørkatalog Dørkatalog har A pakker som definerer ca 6000 forskjellige dører etter dørkonstruksjon og format. Oppbygging av kode i dørkatalogen er definert etter MicroDoor Kodesystem (settes inn kodeliste her) Innhold etter kodeliste kan automatisk legges inn i felt for dørkatalog eller ved å åpne kodeliste og søke seg frem til aktuell kode. For å opprette B og C kan en legge inn alle opplysninger fra bunnen eller ta utgangspunkt i en mal fra A kodelisten. Det er som oftest et ukurant format osv som skal endres. -Dørkatalog åpnes for så å åpne B kodelisten, - A kodelisten åpnes ved å trykke på knappen for Vis Alle pakker, - så søker en seg frem til aktuell mal, - trykke på knapp for Overføre til B-kode A katalogkoden med innhold overføres da til B-kodelisten og kodenavn blir A kode + -B. Det er viktig for senere bruk av programmet/funksjoner at kodelisten så langt som mulig benyttes. Endres format anbefales det at 6 & 7 siffer endres og ikke bare at skillet blir at det legges på en B. Slette innholdet i en struktur eller pakke. Innholdet i en struktur eller pakke kan utføres ved at en åpner aktuell kodeliste for så å trykke på knappen for Slette innhold Når det gjelder å slette en kode som også har antallskode knyttet til seg (beslagkoder) står en på aktuelt felt og trykker Ctrl+D. Innlegging av slagretning Det er 2 felt for slagretning V = venstre og H = Høyre. Slagretning kan legges inn på 2

10 forskjellige måter: a. Stå på aktuell linje og trykk på høyre mustast og bruk pil på H eller V b. Ved å stå på aktuell linje kan en bruke Ctrl+V for venstre og Ctrl+H for høyre. Mer en 1 i feltet for antall dører. Programmet er lagt opp slik at en kan benytte 1 linje til flere like dører. Etter at dørnr er registrert går en tilbake på antall dør struktur og setter inn ønsket antall. Dette antallet vil det taes hensyn til i alle andre funksjoner etter dette. Vis beslagdetaljer Det er mulig å få frem alle beslagdetaljer på et felt oppe i stdr skjermbilde. Det vises da de beslagdetaljer som er lagt inn på aktiv linje. Funksjonen aktiveres ved å gå på Vis i menylinjen og der etter på Vis beslagdetaljer eller Ctrl+F10. Aktiv rutine deaktiveres på samme måte. Kopiering - dublisering av dører. Antall dører benyttes til å kopiere like dører. Ved å endre antallet fra 1 til det antallet kopier (totale antall dører en ønsker) en ønsker, går en ut av linjen for lagring og så dobbelklikker på antallet. Maskinen vil da automatisk kopiere opp det ønskede antall dører og legge opprinnelig dørnr + 1, 2 etter hvor mange dører som sto i feltet. Eks. opprinnelig dørnr var Ved 3 i antall vil det ligge 3 like dører med dørnr 101.1, 101.1_1 og 101.1_2. Kopierte dører blir så endret til nytt dørnr. Denne funksjonen brukes også hvis en har laget en beskrivelse etter dør ID med flere dører på hver linje og ønsker å kopiere dette opp til et prosjekt med 1 dør/dørnr pr linje. Fremgangsmåten blir den samme som beskrevet over. Sortering og avgrensing. Innlagt informasjon kan sorteres og avgrenses etter behov. Sortering. Som stdr er produksjonsbildet sortert etter dørnr. Det er i tillegg mulig å sortere på alle andre

11 strukturer eller flere en 1 struktur. Muligheten for å sortere gjøres ved at knapp for sortering aktiveres. Ved å trykke på overskriften til en struktur vil programmet automatisk sortere på aktivt felt. Det kommer da opp en pil. Pilens retning viser sortering stigende eller synkende. Ved å trykke på feltet 1 gang sorteres det stigende og 2 ganger synkende. Det er så mulig å sortere på flere felt etter hverandre. F.eks ID, romtype og format. Sortering oppheves ved å inaktivere knapp for Sortering. Det siste feltet det er sortert på er også det feltet en kan søke i. Avgrensing. Det kan f.eks være ønskelig å arbeide kun med ståldørene i et prosjekt. En slik avgrensing kan utføres på 2 forskjellige måter: a. Multiavgrens For å få tilgang til multiavgrens går en enten på Funksjon og videre på Multiavgrens eller bruke Ctrl+M. Et vindu kommer da opp i skjermen. Der det er mulig å velge struktur og så mye av elementet som er ønskelig å ha med i avgrensingen. Tilbake til ønske om å skille ut ståldørene. Du velger da Dørkatalog i Søkefelt og IS som søkebegrep På denne avgrensingen er det så mulig å jobbe videre med f.eks å ta ut alle dørene i 1 etg som er innv ståldører. Søkefeltet endres til Etasje og søkebegrep til f.eks 01. Det kommer så opp med et spørsmål om en ønsker å tilføye denne til eksisterende avgrensing.hvis ja får en bare Innv. Ståldører i 01 etg. Hvis nei får en alle dørene i 01 etg. Avgrensingen kan oppheves ved å benytte Opphev avgrensing eller Ctrl+O. b. Sortering/avgrensing. Det er også mulig å avgrense på grunnlag av sortering

12 Det er det siste feltet det er sortert på kan en også avgrens etter. Ved å trykke på Avgrens etter sortert felt eller trykke Ctrl+i. Vindu med innholdet i aktuell struktur kommer så opp. Det er mulig å merke enkeltelementer med å holde nede Ctrl+venstre mustast eller fra-til ved å bruke Ctrl+venstre mustast på førte element og SHIFT+mustast på siste i utvalget. Innen denne funksjonen er det også mulig å avgrense på flere strukturer med grunnlag i siste avgrensing. Endring av allerede innlagt eller manglende informasjon. I programmet finnes det rutiner for å endre samme element på flere dører. Eks hvis prosjektet er lagt inn med 1 vridertype som en ønsker å endre etter at prosjektet er beskrevet. Dette kan gjøres som følger: Prosjektet sorteres etter vrider og det avgrenses på vrider som skal endres. (se punkt 12b) Trykk på trylleark. Og merke første dør med Ctrl+pil og siste dør med Shift+pil. Utvalget er da merket blått. Gå på Funksjon og Endre struktur. Vinduet som da kommer opp kan en velge vrider og søke etter aktuell vrider. Og så Legg inn Det er mulig å endre flere strukturer på samme utvalg. F.eks hvis endret vrider også har annen overflate kan en krysse av for legg inn flere koder før en trykker på Legg inn. Dette fører med seg at vinduet for endring av koder ikke legges ned og en kan velge overflate vrider og endre denne i neste operasjon. Er det fri tekststrukturer som skal endres velges Endre frifelt i Funkjsoner i menylinje. Aktuell struktur velges og ny tekst legges inn. Rutinen avsluttes ved at en trykker på Legg inn I denne rutinen kan også slagretningen endres på flere dører pr rutine. Slette innholdet i en struktur på flere dører. Ønsker en å slette innholdet i en struktur på flere dører kan dette utføres i en rutine. Fremgangsmåte er lik som i punkt 13, med et unntak. Etter en har foretatt utvalg og fått opp vindu for endret kode, velges aktuell struktur og en trykker på Slett innhold. Innholdet i strukturen som er valgt og utvalget av linjer forsvinner. Gjelder slettingen et fritekstfelt foretar en utvalg, Funksjoner og Endre fritekst, velge aktuell struktur uten å sette inn ny tekst går en direkte til Legg inn. Kopiere etasje/avdeling. I flere bygg er etasje eller avdeling like. Det ligger rutiner for å kopiere en etasje og endre:

13 - dørnr - bygg - etasje i samme rutine. Prosjektet sorteres og/eller avgrenses og aktuell etasje/avdeling merkes ved hjelp av trylleark. Gå så på Funksjon og Kopierer etasje. Det kommer da opp et vindu. Der en kan endre dørnr, byggn og etasje. Dørnr skiftes ut fra høyre mot venstre etter antall siffer som legges inn. F.eks Hvis skal endres til legges det inn kun 2 i feltet for dørnr. Og 02 i feltet for etasje. Er problemstillingen at en både skal endre byggn, dørnr og etasje og dørnr er f.eks A101.1 til byggn B 2 etg legges det inn: Dørnr: B2 Byggning: B Etasje: 02 Utvalget av dører blir kopiert og dørnr, bygning og etasje automatisk endret. Slette dører. Slette enkle dører utføres ved å stå på aktuell linje og trykke Ctrl+Delet og svare ja på kontrollspørsmålet. Er det flere dører som skal slettes. Foretaes utvalget ved hjelp av trylleark. Funksjon og Slette dører. Det kommer så opp et kontrollspørsmål som en må svare ja på. Kontroller. Det er lagt inn rutiner for å kontrollere kombinasjoner av elementer. a. Kontroll av overflater på beslagdetaljer. Vrider, håndtak, skilt, dørlukkere og skåter/panikkbeslag bør kombineres med opplysninger om overflater. Ved å gå på Kontroller i menylinjen kommer det opp et vindu med flere valg. Finner programmet avvik kommer kun disse dørene opp i skjermbilde og overflater kan legges inn. Når spesifikasjonen er rettet opp eller at utvalget ikke viser linjer med innhold gå på Kontroller i menylinjen og velger Avslutte overflatekontroll

14 Slik gjennomgår en alle stdr kontrollrutiner. Avgrense med/uten innhold. I programmet ligger det en mulighet for å avgrense på dører som har eller ikke har innhold i en struktur. Dette kan f.eks brukes til å: - avgrense på dører som har dørlukker og se dette i forhold til brannklasse og/eller romfunksjon - dører med elektrisk sluttstykke - panikkbeslag/skåte i forhold til 1fl/2fl dører osv. Rutinen startes ved å gå på Funksjon i menylinjen og der velge Avgrense med/uten innhold. Rutinen kan også åpnes ved å benyttes ctrl+g Aktuell struktur velges og om en skal ha med dører med eller uten innhold i avgrensing. Når en ønsker å ha hele spesifikasjonen igjen opp på skjermbilde benyttes ctrl+o eller gå til Funksjon i menylinjen og velger Opphev avgrensing. Samleliste beslag. Det er ofte ønskelig å få ut en oversikt over mengden av det beskrevne beslaget. Denne rutinen kan aktiveres ved å gå på Funkjson Generere samleliste beslag eller ved å bruke Ctrl+B. En av rutinene som ligger i denne funksjonen er at programmet kombinere forskjellige opplysninger i denne utlistingen. F.eks vrider+overflate vrider+dørtykkelse. Dette fører med seg at opplysningene blir mer komplett. Ved å legge på leverandør kan en foreta et grensesnitt og kjøre separate utlistinger for den enkelte aktør. Ved å bruke tryllearket kan en legge leverandør på flere linjer under ett. Etter å ha merket ønskede elementer, trykker en på symbolet for leverandør og velger Legg inn. Etter at alle linjer er merket kan en kjøre ut lister for hver aktør ved å avgrense på aktivt felt (Knapp) og gå på utskriftsknappen. Enkel utskrift skrives ut ved trykke på knappen for Skrive ut samleliste beslag og en detaljer utskrift (inkl kombinasjon av alle detaljer som dørtykkelse) med å trykke på Skrive ut liggende utskrift med detaljer På begge utskriftene kan en legge inn opplysninger om hva slags utskrift dette er eventuelt hvilke avgrensinger som er utført før listen er kjørt. F.eks Byggbeslag for innvendig ståldører i 01 etg. Samlelisten beslag kan også overføres til Excel. Det er synlig utvalg som blir overført. Ved å trykke på knappen for Eksport til Excel åpnes Excel og spesifikasjon legges inn i nytt ark. Ønsker en å lagre denne eksporten må format endres fra semikolondelt fil til Excel arbeidsbok og legge det på aktuelt område på disk.

15 Låse prosjekt. Et prosjekt kan låses for å oppnå: - man må ha passord for å kunne endre spesifikasjonen - alle endringer blir loggført etter at prosjektet er låst - mulig å identifisere en endring Prosjektet låses ved at en står i hovedbilde - aktuelt prosjekt er merket gult - gå på filmeny og markere Låse prosjekt - det kommer opp et vindu der du må bekrefte at du ønsker å låse. Neste gang en prøver å åpne prosjektet må en legge inn passord og revisjonsidentifikasjon. Prosedyrene rundt valg av revisjonsidentifikasjon kan en velge selv, men vi forslår at det legges følgende kriterier til grunn: - prosjektet låses når en spesifikasjon sendes til anbud - ny prosjektidentifikasjon velges når en utskrift/eksport sendes ut av huset - det kan også være ønskelig å skille mellom kilde til endring. Dette kan gjøres ved at nytt revisjonsnr velges (amil fra arkitekt, byggemøte osv.) Det kan enten velges nytt revisjonnr eller en bruker undergrupper. - det er ofte tjenlig å benytte bokstaver som revisjonsnr, og eventuelt tall som undergrupper. Rev A eventuelt A1-A2 osv. Revisjonene blir først registrert når en går ut av et prosjekt. Dvs at det kun blir registrert hva som er forandret fra prosjektet ble åpnet til neste gang det låses. Revisjonslogg Alle endringer som blir utført etter at et prosjekt er låst blir loggført og denne loggen kan en se på skjerm eller skrive ut på papir. Loggen er tilgjengelig ved å stå i produksjonsbildet og gå på Revisjonslogg. Det kommer da opp en totalt revisjonslogg. Denne loggen kan sorteres, søke og avgrenses etter samme regler som for andre steder i programmet. Aktuelt utvalg kan så skrives ut eller kun behandles på skjerm. Eksport og import av revisjonslogg. Hvis flere aktører arbeider med samme prosjekt er det ikke nødvendig å eksportere hele prosjektet hvis en av aktørene har foretatt en revisjon. Det er kun revisjonsloggen som utveksles mellom aktørene. Eksporten og import foregår fra hovedbildet. Aktuelt prosjekt skal være farget gult. Gå på fil og Eksport. Det kommer opp en liste på alle revisjoner og det velges den/de aktuelle. Filen lagres på disk og sendes til den aktøren det gjelder. Gjerne som vedlegg til mail. Mottaker står

16 også i hovedbilde og går på Fil og Import og videre Import av revisjonslogg. Prosjektet er så oppdater med revisjon av annen aktør. I prosjekt der flere arbeider med revisjon, er det viktig at 1 person har ansvar for å gi revisjonsidentifikasjon slik at det ikke brukes samme revisjon på forskjellig områder. Dette kan også gjøres ved at revisjonsidentifikasjon sier noe om aktør f.eks alle revisjoner på beslag begynner med B og blir da BA, BB osv. Eksport til Excel Spesifikasjonen i et prosjekt kan eksporteres til Excel. Før eksport er det viktig at en vet at det er spesifikasjon som sees på skjerm som blir eksportert. Dvs at en må velge skjermbilde (ønsket antall strukturere som skal vises) og sortert og/eller avgrenset etter behov. Programmet eksporterer og åpner Excel slik at du ser hva som er eksportert. Filen fremstår som en semikolondelt fil og det er vanligvis ønskelig å lagre den som en arbeidsbok. Filformat endres før en lagrer. Spesifikasjonen kan så bearbeides, skrives ut i Excel. Eksport til html. På samme måte som eksport til Excel kan også en spesifikasjon eksporteres til et html format og legges som vedlegg til en mail. Her gjelder samme regler som i punkt 23 med at det er hva en ser på skjerm og for sorteres og avgrensing, som eksporteres til html. Utskrifter. Det er viktig å kunne skrive ut en spesifikasjon på en klar og enhetlig måte. MD tar alltid utgangspunkt i det innholdet du har på skjermen til en hver tid. Dvs at viset strukturer, sorteringer og avgrensinger vises på papirutskriften. Sorteres det på annen struktur en dørnr vil en få mulighet til å Brekk på gruppenivå. Ved å velge Utskrift i menylinjen i produksjonsbildet vil en få mulighet for å velge form på utskrift. I prinsippet får du tre valg med mulighet for valg av papirstørrelse i 1 av valgene.

17 Ved valg av Generell utskrift kommet det opp et vindu der du kan velge - arkformat - brekk f.eks etter dørtype med summering innen hver gruppe. - og til å legge inn egendefinert overskrift på utskriften Generelle informasjon fra prosjekthode blir lagt i overskrift på første ark. Programmet vil automatisk legge det på flere deler hvis det ikke er plass på 1 ark. Er det stor mengde data som skal med på hver dør kan en velge og en disponerer A3 skriver kan en gå på Generere A2 til A3 format Ved utskrift vil det kommet ut i A3 forminsket. Denne muligheten har en også hvis en kun har A4 utskrift og vil ha mer plass. Ved hjelp av å definere utskriften som A3 og lagre den som en pdf fil, kan en endre arkformat i Adobe før utskrift og skrive den ut forminsket som A4. Utskrift gruppeutskrift. I utskriftsrutinene ligger det en mulighet for å gruppere utskriften etter: - A4 pakkeutskrift som tar utgangspunkt i beslagpakker og lister opp dørnr som har aktuell pakke. - A3 pakkeutskrift som tar utgangspunkt i dørpakker og hvilke dørnr som er satt opp med likt beslag inne i pakkene. Også disse utskriftene tar utgangspunkt i antallet dører som vises på skjermen og hvilke strukturer som er oppe. Dvs at en kan kjøre pakkeutskrift på bare ståldørene osv. Med disse utskriftene får en mulighet for å få ut tjenlige utskrifter. F.eks - utskrifter ferdig for innlegging i ordre/bestilling. - utskrifter på dører som har kortleser - kontroll av et bygg med beslagpakker sett i forhold til romtype Vi føler her at det er fantasien som gir begrensningen. Prosjektkommentar. Det er 2 strukturer for å legge inn forklarende på dørene i fritekst. Dette er: - merknad - merknad beslag Disse feltene har en begrensing på antall tegn og hvis det ønskes en lengre forklaring eller generelle kommentarer til prosjektet er det et eget dokument som følger elektronisk med prosjektet der det er plass til å legge lengre merknader inn. Dette dokumentet åpnes fra hovedbildet ved å gå på Fil, prosjektkommentar Går kommentarene direkte på enkle

18 dørnr forslår vi at det henvises til prosjektkommentaren i merknadsfeltet med et symbol/tall som en igjen finner i prosjektkommentaren. Vi forslår også at det i prosjektkommentaren legges inn kilde for revisjon. Eks. Rev A Byggemøte Rev B Nye plantegninger av osv. Utskriften av prosjektkommentar skjer på samme plass. Hovedbilde Fil, Prosjektkommentar og Utskrift Ved utskrift av prosjektkommentar kommer alle generelle opplysninger med fra Prosjekthode.

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer