Redd en unik skog! Naturvernforbundets skogutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redd en unik skog! Naturvernforbundets skogutvalg 2013 1"

Transkript

1 Redd en unik skog! Naturvernforbundets skogutvalg

2 Innledning Det står dårlig til med skogvernet i Norge. Altfor lite produktiv skog har blitt verna, og våre verneverdige skoger står uten reell beskyttelse mot hogst og andre ødeleggelser. Naturvernforbundet mener at det er en statlig oppgave å ta vare på naturmangfoldet, og at staten derfor må sette av mer penger til skogvern. Gjennom frivillig vern tilbyr skogeiere skogen sin for vern mot erstatning. Mye av vernet strander i dag på mangelen på penger, ikke i mangelen på tilgjengelige områder. Hovedmålet vårt er derfor mer penger til skogvern og vår viktigste hovedmotstander er staten, ikke skogeierne. Samtidig må vi sørge for at de verneverdige områdene ikke hogges mens vi venter på mer penger til vern. Det hjelper ikke om pengene kommer når områdene er borte. Viktig er det også at de områdene med størst naturverdi kommer langt fram i verneprosessen. Dette heftet er et tipshefte for hvordan du kan jobbe for å verne en skog i nærheten av der du bor. Vi har sammen med WWF og SABIMA plukket ut 50 skogsområder vi mener ikke kan ødelegges og derfor må vernes (se Skogkur 2020). Vi trenger deg til å sørge for at politikere og lokalbefolkning hører om verneverdiene i de enkelte områdene. Vi trenger deg til å følge med på aktivitet i områdene. Og vi trenger deg til å skape oppmerksomhet om mangelen på penger til skogvern. Det viktigste du kan gjøre er å fortelle media om det hver gang du gjør noe, enten det er å dra på tur i området, skrive brev til politikere eller samle underskrifter for mer vern. Vi gleder oss til å se resultatet av arbeidet ditt! Skogutvalget i Naturvernforbundet,

3 Innholdsfortegnelse Innledning. s. 10 skritt for å redde en skog.. s. 1. Finn ut fakta om skogen og legg en strategi... s. 2. Bli kjent med området. s. 3. Kontakt skogeier.. s. 4. Hvor står saken frivillig vern?... s. 5. Hvor står saken fare for hogst?... s. 6. Kommunen s. 7. Allianser. s. 8. Skap oppmerksomhet. s. 9. Tømmerboikott. s. 10. Når hogsten er et faktum.. s. 10 argumenter for skogvern... s. Eksempel på pressemelding Eksempel på leserbrev 3

4 10 skritt for å redde en skog. 1. Finn ut fakta om skogen og legg en strategi I Skogkur 2020 kan dere finne link direkte til den rapporten som legger grunnlaget for at skogen dere skal jobbe med er vurdert som verneverdig. Det kan være lurt å starte med å lese denne. I Skogkur 2020 kan dere også lese mer om hvorfor vi bør verne mer skog og om den politiske situasjonen for skogvern i Norge i dag. Lag et faktaark for å få en oversikt: - Hvor stor er skogen? - Hva slags type skog er det? - Hvorfor vurderes den som verneverdig? Er det størrelsen, skogtypen eller spesielle arter som er viktigste verneargument? - Hva slags miljøregistreringer har blitt gjort? - Hvor mange verneverdige arter er registrert i skogen? Noter eksempler. Legg en enkel strategi for arbeidet ved å tenke gjennom følgende: - Hva er hovedmålet vårt? - Hvor står saken? - Hvem er motstanderen vår? - Hva er vårt viktigste argumentasjon for vern? - Hvem er mulige alliansepartnere? - Hvordan kan vi få fram budskapet? 2. Bli kjent med området For å jobbe med en skog er det nesten helt nødvendig å bli kjent i området. For å bli kjent med området lønner det seg å gå en tur rundt det om mulig. Se i tidligere vernerapporter for å finne avgrensningene for det foreslåtte verneområdet. Kanskje 4

5 finnes det også kart som viser hvor de viktigste naturverdiene er. Sjekk også for å finne rødlistede arter i området. Dere kan også ringe biologen(e) som har registrert området for å få vite mer om området og hva dere bør se etter når dere er på tur. Ta bilder dere kan bruke i det videre arbeidet. 3. Ta kontakt med skogeier Før dere drar til området, bør dere ta kontakt med skogeieren. Kommunen kan hjelpe dere med å finne ut hvem som eier skogen, eventuelt kan dere finne det ut ved å se på gårds- og bruksnummer på tekniske kart fra kommunen eller skogbrukskart og så spørre kommunen hvem som har det nummeret. Å snakke med skogeieren kan være med på å dempe konflikten. Det er en fordel om skogeieren får vite at dere jobber for vern av området direkte fra dere heller enn via noen andre. Da kan dere også forklare at dere ikke ser på skogeieren som en motstander i kampen for vern, men at dere kjemper for mer penger til frivillig vern. Vis også forståelse for skogeierens situasjon. Det er mye følelser knyttet til en skog som har tilhørt gården i generasjoner. Kanskje er området verneverdig i dag nettopp fordi de gjennom mange generasjoner har hugget på en forsvarlig måte. 4. Hvor står saken - frivillig vern? Ring Fylkesmannens miljøvernavdeling og skogeierandelslaget for å finne status for området. Er det en frivillig vern-prosess på gang? Fylkesmannens miljøavdeling er ansvarlig for frivillig vern. Hvis det ikke er en prosess for frivillig vern på gang, kan dere be Fylkesmannens miljøavdeling om å sette i gang en prosess. De kan ta kontakt med skogeieren for å høre om denne kan være interessert i å melde inn området for frivillig vern. I noen fylker er Fylkesmannen veldig aktivt inne i prosessen, mens i andre fylker oppsøker de ikke skogeiere selv. Da kan det være lurt å også kontakte skogeierandelslaget, den regionale avdelingen av skogeierforbundet. Skogeierandelslaget kan også be Fylkesmannens miljøvernavdeling om å starte frivillig vern-prosess for området. 5. Hvor står saken hogst? Finn ut om det er planlagt hogst i området. Noen områder er beskyttet mot hogst gjennom miljøsertifiseringen PEFC (kun områder som finnes i eller fordi det er startet eller er planer om å starte frivillig vern-prosess. Ellers kan området hogges uten at det meldes fra noe sted (foruten i Oslomarka, der det er søknadsplikt). En måte å finne ut om det er planlagt hogst på er likevel å forhøre seg med kommunen om det er søkt om å bygge skogsbilvei eller hytter i området. Dette er sikre tegn på hogst. Kommunen plikter å opplyse om dette ved forespørsel. Les mer under punkt 6. Dere kan også spørre skogeieren direkte når dere ringer for å fortelle at dere vil jobbe for vern av området. Dersom han/hun planlegger hogst, kan dere ikke regne med å få opplysninger om når og hvor, men dersom det ikke er aktuelt å hogge i området, kan det godt være at skogeieren har interesse av at dere vet dette. 5

6 Når dere er på tur i skogen, kan dere se etter om det er hogget inne i området, eller om det er bygd veier. Bånd på trær kan bety at det planlegges vei eller hogst. Om dere kommer over små brakker langs veien er dette gjerne varmestuer for skogbrukerne som skal hogge. Hvis dere mistenker at det planlegges hogst i området, men ikke vet når og hvor, kan skogvokting av området være en god ide. Det betyr å gå regelmessige turer i området for å se etter hogstforberedelser. Snakk med organisasjonene som var aktuelle til samarbeid og allianse (se punkt 7), finn noen som er i skogen ofte og som kan si ifra om de ser tegn til hogst. Hvis ikke det er noen som går mye i området, må dere kanskje sette opp en vaktliste, der folk går i området og sjekker med jevne mellomrom. Ser dere tegn til hogst, ta kontakt med Naturvernforbundet sentralt så fort som mulig! Dere vil da få hjelp og råd til hvordan dere går videre med saken ut fra den konkrete situasjonen. 6. Kommunen Kommunene skal ha et spesielt ansvar for det biologiske mangfoldet. Er det ingen planer om vern kan dere kreve at kommunen innfører meldeplikt for hogst i området. Dette betyr at skogeieren må melde fra til kommunen hvis han/hun vil hogge i området. Dere kan også kreve at kommunen verner området etter plan- og bygningsloven. De har mulighet til å regulere områder som spesialområde naturvern eller inngrepsfritt område. Da må de erstatte tapt inntekt til skogeieren, men dette kan de kreve penger fra staten til. Noen ganger eier kommunen skogen selv, da kan dere kreve at de verner det helt eller midlertidig. Skogsbilvei Ring skogbruksavdelinga i kommunen jevnlig og sjekk om det er noen planer om å bygge ny skogsbilvei og liknende inn i området dere jobber med. Hvis det er det, må dere kreve at kommunen ikke gir tillatelse til å bygge vei, fordi skogsbilveier deler opp området og betyr at det kommer til å hogges. Gå til avisa og fortell at kommunen ikke tar miljøverdiene i skogen på alvor når de tillater skogsbilveier og hogst. Om skogbrukssjefen allikevel gir tillatelse til veiutbygging, kan dere alliere dere med en kommunepolitiker og få han/hun til å kreve at veisaken tas opp i kommunestyret. Dette er lettere om dere allerede har hatt møte med politikerne. Se punkt 8. Sørg også for å få legge fram deres syn på saken overfor de ulike partiene før saken kommer opp i kommunestyret. Når det gjelder skogsbilvei kan disse være fordekte hytteveier. Det er nemlig enklere å få tillatelse til en skogbilvei enn en vei til et planlagt hytteområde. Derfor sier mange skogeiere at de skal ha en skogsbilvei for å hogge, mens den egentlige planen er å hogge bare litt og så søke om å få selge hyttetomter i hogstområdet. Finn derfor ut om veien hovedsaklig er til hogstformål. Er den ikke det, må den behandles etter plan og bygningsloven. Skogsbilvei er enklere å få tillatelse til fordi det i praksis er skogbrukssjefen i kommunen som sier ja eller nei, og skogbrukssjefen vil som regel at skogeierne skal hogge. Men hvis det er en hyttevei, blir det vanskeligere og en annen behandlingsform, fordi kommunen må gjøre om reguleringsplanen, noe som koster penger og som gjør at organisasjoner som Naturvernforbundet kan få si 6

7 sin mening gjennom høringsuttalelser. Plan og Bygningslovens 16 sier at myndighetene skal drive en aktiv opplysning om plan og reguleringsarbeid. Det betyr at man har rett til å være med i plan og reguleringsprosess fra første sekund, ikke bare når saken kommer på høring. Miljøgrupper har rett til å stille alternative planutkast. Disse skal behandles på lik linje med kommunens egne planutkast. Spør om hjelp til å skrive høringsuttalelse om det er vanskelig. Hyttebygging Ring også kommunen og spør om det ligger hytteutbyggingsplaner inne i reguleringsplanen for området. Planene endres vanligvis hvert fjerde år. Spør også om når reguleringsplanen skal behandles på nytt. Når reguleringsplanen behandles på nytt må dere være frampå og si i høringsuttalelse og i avisa at det ikke må bygges i området og kreve vern eller inngrepsfri sone. Krev at det tas hensyn til de truede artene som fins i området, og vis til kommunens ansvar for å ivareta det biologiske mangfoldet. Finn ut om kommunen har kartlagt vilt, biologisk mangfold og kulturminner og sjekk om de har funnet noe viktig i området. har de det så krev at det tas hensyn til, har de ikke må dere kreve at de kartlegger. Ofte ligger slike planer bare ute til høring i én måned, så vær raskt ute. Hvis det er hytteplaner i området må dere kreve at kommunen kartlegger det biologiske mangfoldet i området før de kan tillate utbygging. Hvis de ikke gjør det, går dere til avisa og forteller hvor miljøfiendtlig kommunen er som ikke sjekker hvilke miljøverdier som finnes før de bygger ut. Sjekk med gamle verneforslag og kartlegginger hvor det finnes trua arter. Er kartleggingene gamle, kan det være lurt å finn en biolog som kan sjekke området på nytt. Dersom det er forekomster av trua arter der det er planlagt hyttebygging, krever dere utbygginga stoppa. Få biologen til å tegne inn på kartet og fortelle om arten(e) sånn at dere har noe å slå i bordet med. Det må være helt konkrete forekomster for at kommunen skal endre planene sine. Det holder ikke med å si at skogen er viktig eller fin, man må kunne si hvorfor det er viktig å bevare den og vise til konkrete forekomster av trua arter. 7. Allianse En er sterk. Mange er sterkere! Finn ut om det er organisasjoner i nærheten som mener det samme som dere. Lokale grupper av f.eks. Natur og Ungdom, Turistforeningen, 4H, Speideren, Jakt- og fiskeforeninger, Norsk ornitologisk forening, Norsk Biologiforening, Norsk Botanisk forening, Norsk Entomologisk forening, Norsk Soppforening og Norsk Zoologisk forening kan være enig med dere. Miljøkamp vinnes med fantasimakt. Den som skaper de mest overraskende og sterke alliansene vinner! Inviter dem til et møte der dere diskuterer vern av skogen. Og om de vil være aktivt med og jobbe for å redde skogen. Hvis mange i alliansen vil gjøre mye eller dere synes det er lurt å være mange, kan dere få med dere organisasjonen på mange av de tingene som kommer videre i heftet. Det kan være lurt å være mange organisasjoner som skriver under på brev, samler underskrifter eller har banneraksjon. Regn med å gjøre alt selv og vær glad for at de sier det samme som dere til avisa. Da virker vi mange og det er bra! 7

8 Etter møtet sender dere en pressemelding om at organisasjonene krever vern, at det må settes av mer penger til vern og at det ikke skal bygges hytter eller skogsbilveier. Eller dere kan sende en pressemelding i forkant av møtet og invitere pressen til å komme når dere er ferdig med møtet. Det er også virkningsfullt når et helt landsmøte eller landsstyremøte i Naturvernforbundet kommer med en uttalelse om at de krever mer vern og stans i miljøødeleggelsene i skog. Skriv uttalelse og ta med til landsmøte eller send til Naturvernforbundet og be dem vedta den på neste landsstyremøte. Husk å sende til aviser, politikere og forvaltning. Kjenner dere noen i politiske partier eller andre organisasjoner som ikke er med i alliansen kan dere spørre om de vil fremme en uttalelse dere har skrevet. 8. Lag oppmerksomhet om saken Det er mange måter å lage oppmerksomhet om saken på. Her kommer noen forslag, men det er bare å ta fantasien i bruk! Men husk at uansett hva dere gjør, så få lokalavisa og regionalavisa til å skrive om det, eller inviter med dere lokal-tv/radio på ting som skjer. Da blir presset på politikerne større. Det kan være lurt å lage ei liste over lokalaviser, lokalradioer og lokal TV i nærheten av skogen deres og å skrive på hvilke journalister som er greie å prate med. Det lønner seg alltid å gjøre god research og godt pressearbeid før dere setter i gang. Skriv pressemelding og ring media før dere skal møte politikere, ha arrangementer eller andre ting. Skriv brev - Skriv brev til kommunen og kommunepolitikerne med kravene deres. Skriv brev til skogbrukssjefen og miljøvernlederen og spør om det er planer for inngrep i skogen (hytter, skogsbilveier, hogst o.l.). Til kommunen kan det være lurt å sende brev hver gang nye ting dukker opp eller dere lurer på noe, slik at de skjønner at dere følger med hele tida. - Skriv brev til stortingsrepresentantene fra ditt fylke og til alle partiene på stortinget og fortell om området og krev mer penger til vern. - Send brev til Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet og fortell om området og hvorfor det er viktig og at det må bevilges mer penger til vern. Dere kan også skrive at myndighetene må sørge for at de viktigste områdene vernes først. Har dere kart der området er tegna inn, er det lurt å sende med dette. Øk kunnskapen blant folk Vurder nøye hvor mye energi dere vil bruke på å opplyse folk. I noen skogbruksbygder virker det som om alle har bestemt seg for at vern av skog er det verste som finnes og få lar seg overbevise om noe annet. Har vernesaken vært en konflikt lenge og hele bygda har sagt nei til vern, er det lurt å bruke kreftene sine bare på politikere og forvaltning. Skoleforedrag om skog og skogvern for ungdom kan derimot være en måte å nå ut med budskapet på. Hvis vernesaken ikke er altfor kontroversiell kan dere for eksempel: - Lage en enkel løpeseddel, lag stand og fortell folk hvorfor dere krever vern. - Ha åpent møte med lysbildeshow og foredrag om området. Spør en biolog eller andre om de vil holde foredrag om dere ikke vil selv. Heng opp plakater overalt og få alle dere kjenner til å komme, sånn at det kommer mange, ellers skriver bare avisa at få var interessert i å verne skogen. - Invitere lokalbefolkningen til tur og ekskursjon i skogen. Hold foredrag om vern og 8

9 miljøvennlig skogbruk, lag natursti, eventyropplesning for barna, ta med biolog som forteller om viktige arter og det biologiske mangfoldet. NB! Husk å ringe skogeier først. Og ta med journalist på turen J - Lage fotoutstilling som kan henge på biblioteket, kafeen eller andre steder. Ofte finnes det naturfotografer som allerede har tatt en rekke bilder av slike områder og som kan låne dere bilder. Eller dere kan ta bilder selv når dere er på tur i skogen, ta lysbilder som dere kan bruke til åpent møte og møte med politikere og papirbilder dere kan bruke til utstilling. Øk kunnskapen til politikere og byråkrater Snakk med politikere og byråkrater om saken, de er ofte ikke klar over verneverdiene i skogen. Spar på energien, bare bruk tida deres på dem som skal være med å avgjøre om det vernes eller ikke, eller politikere som kan påvirke avgjørelsen. Ikke bruk tid på å overbevise kommunepolitikerne om det er fylkestingspolitikerne eller stortinget som avgjør. Det er uansett viktig å være godt forberedt. Øv på det dere vil si og lag et notat med de viktigste poengene deres som dere kan gi dem ved begynnelsen eller slutten av møtet, etter hva som passer best. - Ring kommunen og få navnet på lederne til alle partiene, eller finn ut hvem det er størst sjanse for at kan overtale resten av partiet til å stanse eventuell hogst eller tillatelse til skogsbilvei. Ring og be om møte med dem. - Politikerne er også delt opp i ulike grupper eller utvalg, be om møte med hele gruppa som jobber med miljøsaker og skog, eller med den/de av politikerne som kan overbevise resten av gruppa om at mer skog må vernes. - Be om møte med stortingspolitikere fra deres fylke. Det kan være lurt å konsentrere seg om enkeltpolitikere fra de partiene som kan tenkes å være enige. Det er dumt å kaste bort tida på Senterpartiet eller på andre partier som har profilert seg på å være mot vern. - Be om møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling. I noen fylker er Fylkesmannen aktivt inne i verneprosesser, men hvis de ikke er det i deres fylke, kan det være lurt å snakke med dem om hva de evt kan gjøre for å sørge for mer vern. Hvis dere lurer på hva dere skal si, så ring og snakk med skogutvalget i Naturvernforbundet før møtet for å få høre hvordan Fylkesmannen jobber i de fylkene som jobber bra med vern. - Et alternativ til møte er å overrekke noe. Be om 15 minutter til å møte dere utenfor et kommunestyremøte eller lignende. Finn på noe dere kan overrekke som viser hva dere mener. Det kan være en avskåret skive av et tre som har blitt hogd i naturskog og som dere har malt Naturskog på med rød maling. Eller et kart over Norge der dere har tegna inn alle naturskoger som ikke er verna. Dere kan også overlevere krav, uttalelser, opprop, underskrifter eller noe annet. - Før valget kan dere lage en spørreundersøkelese og spørre hvem av politikerne som kan love å jobbe for mer skogvern. Få dem til å love økt vern og press dem etter valget til å følge opp løftene. Skriv leserbrev Skriv små, korte, enkle informative leserbrev til aviser i hele landet der dere krever mer penger til skogvern og vern av området dere jobber med. Hvis dere er mange, kan dere ha en leserbrevstafett der dere bytter på å skrive leserbrev hver/annenhver uke. Leserbrev er også en god måte å øve seg på argumentasjon og sette seg inn i saken på. Derfor bør nye ildsjeler bli med på å skrive leserbrev så fort som mulig. 9

10 Lag underskriftskampanje Hvis dere skjønner at mange i nærmiljøet er for å verne, kan det være lurt å samle dem på en liste, gjennom en underskriftskampanje, og levere til de som bestemmer. Dere kan enten samle underskrifter for hånd, eller starte en på internett. Det finnes egne internettsider for dette formålet, bl.a. underskrift.no. Lag innsamlingsaksjon Stortinget gir ikke nok penger til vern av skog. Lag deres egen kampanje der dere begynner å samle inn penger. Overlever dem til Energi- og miljøkomiteen på stortinget, siden stortinget aldri klarer å sette av nok penger i statsbudsjettet til vern av skog. Få med andre grupper som også jobber for mer skogvern, så blir det en større/regional/landsomfattende kampanje og dere får mer fokus på det. Lag opprop Lag et opprop der det kreves at området tas vare på. Finn politikere, samfunnstopper og kjendiser som er for vern av området og få dem til å skrive under. Lever det til de som bestemmer. Bruk sosiale medier Husk å bruke sosiale medier til å spre budskapet. Dere kan bruke facebook og twitter til å invitere til arrangementer dere skal ha, til å dele oppslag i media og til å kritisere politikere som ikke ønsker vern med mer. Dere kan også lage deres egen blogg om skogvern og verneverdiene i området dere jobber for å verne. Der kan dere publisere saker om alt dere gjør. Husk å dele blogginnlegg på facebook og twitter også. 9. Tømmerboikott En annen inngang til beskyttelse av området er å sørge for at tømmeret ikke kan selges. Start med å finne ut hvem som kommer til å kjøpe tømmeret fra skogen om det blir hogd. De fleste steder er det skogeierforeningene som kjøper tømmer av skogeieren og selger det videre. Dere kan derfor få enten skogeierforeningene og/eller de som kjøper tømmeret fra skogeierforeningene til å si at de vil nekte å ta imot tømmer fra området hvis det hogges. Send brev og be om skriftlig svar på om de vil kjøpe tømmeret eller ikke. Hvis de sier at de kjøper tømmeret uansett går dere til avisa med dette. Få fram at selskapet/skogeierforeninga ikke har noen miljøtroverdighet når de kjøper tømmer som hogges i naturskog. Dere kan også sende brev til dem som lager produkter av tømmeret og dem som selger produktene videre. Det kan være papirprodusent, møbelprodusent eller butikker og trevareforhandlere. Fortell at de risikerer å få produkter som er laget av truet naturskog. Si at de må kreve å få tømmer fra miljøvennlig skogbruk. Har dere tid og penger kan dere besøke selskapene, vise lysbilder av skogen, de trua artene som finnes der og av andre naturskoger som allerede er ødelagt. 10. Når hogsten er et faktum Når hogsten er på trappene eller allerede i gang, er det ikke bare en lokal sak, men en nasjonal sak. Be om assistanse fra Naturvernforbundet sentralt og skogutvalget til å finne ut hva dere gjør videre og hør hvordan de kan hjelpe. Nedenfor finner du noen av metodene som tidligere har vært brukt i denne fasen av arbeidet med verneverdige skoger. Du kan også ringe både fylkesmannen og skogeierandelslaget for å be dem stoppe hogsten. 10

11 Sivil ulydighet fysisk stoppe hogsten En siste utvei er å fysisk stoppe hogsten. Når dere har prøvd alle andre måter å redde området på, kan dere prøve å fysisk stoppe hogsten ved å sette dere i veien for hogstmaskinene. Dette må planlegges godt på forhånd, ettersom det er sivil ulydighet. Ofte kan trusselen om å gjøre det være nok til å stoppe en hogst. Naturvernforbundet er i utgangspunktet ikke for sivil ulydighet, men som enkeltpersoner kan man likevel ty til dette virkemiddelet. Allier dere med Natur og Ungdom og folk som har vært med på sivil ulydighetsaksjoner tidligere. Husk banner, varme klær, varme støvler og å ringe avisa, radio og TV. Ta med dere digitalkamera og bærbar pc med internettilgang om dere får tak i det. Da kan dere sende bilder og pressemelding til avisene mens dere er i skogen. Sett ned en aksjonskomite som kan planlegge aksjonene, lære om sivil ulydighet og fortelle de andre, lage lister der folk som vil være med å aksjonere kan skrive seg på. Ha stand i byen og få aksjonister på listene. En viktig aksjonsforberedelse er å teste ut utstyret. Lat som om dere aksjonerer i noen timer, se om dere har nok varme klær og rutiner som fungerer. Sjekk om kamera og bærbar pc takler kulde. Skulle en ikke lykkes i å stoppe hogsten, kan et siste stikk være å spraye naturskog på alle tømmerstokkene. Lag en sjablong der det står naturskog og spray med knallrød spray på endene på alt tømmeret slik at de får et helvete med å sage av alle endene. Si selvfølgelig fra til pressa om at dere gjør det. Ta tak i dem som kjøper tømmeret Har dere ikke tatt kontakt med dem som skal kjøpe tømmeret på et tidligere tidspunkt, må dere gjøre det nå. Se punkt 9. Gjør oppmerksom på verneverdiene og gå media dersom skogeierforeninga og selskapene som kjøper tømmeret ikke bryr seg om at det er naturskog de kjøper. Hva nå? Får dere vernet skogen kan dere feire skikkelig og be om et møte med de som gjorde det mulig og overrekke dem en gave eller en hederspris eller noe, og la avisa ta bilde av dem. Hvis skogen derimot hugges, burde dere feire at dere gjorde alt dere kunne, har lært mye og at dere helt sikkert kommer til å redde neste skog dere tar dere av. Selv om vi taper noen saker så vinner vi mange og nederlaga gjør oss bedre rusta til å ta opp kampen igjen. Dessuten har mange gjennom arbeidet deres lært hvor viktig skog er og kanskje tar riktig valg neste gang. 11

12 10 argumenter for økt skogvern i Norge 1. Det biologiske mangfoldet er naturens immunforsvar og forsikring. Fjernes en art kan andre forsvinne og naturen blir mer sårbar mot miljøendringer og katastrofer. Norge har over 3000 utrydningstrua arter på sin rødliste over truede arter. Halvparten av disse lever i skog. For å ta vare på disse artene, må leveområdene deres bevares. 2. Våre fremste skogforskere fra Skogforsk og Norsk institutt for Naturforskning (NINA) har slått fast at Norge må verne minimum 10 % av den produktive skogen for å redde det biologiske mangfoldet. 3. I dag har Norge vernet kun 2,7 % og ligger langt etter våre naboland. Sverige har vernet 4 % og Finland har vernet 5 %. 4. Det finnes nesten ikke naturskog igjen i Norge. Skogbruket har gjort om det meste av skogen til plantasjeaktige skogåkre uten mangfold. For å følge forskernes krav må all registrert naturskog vernes. 5. De verneverdige naturskogene står nesten uten beskyttelse. Skogeiere kan i dag hogge de siste restene av norsk naturskog med skogloven i hånda. 6. Naturen har egenverdi. Mennesket har ingen rett til å utrydde arter eller naturtyper. 7. Norge er internasjonalt forpliktet til å ta vare på det biologiske mangfoldet, gjennom FNs biokonvensjon (CBD). Gjennom FNs miljømål har vi forpliktet oss til å stoppe utryddelsen av arter inn

13 8. Skogvern er også et godt klimatiltak fordi skog (og særlig skogbunnen) lagrer store mengder karbon. Ved å verne skogen, vil karbonet derfor kunne lagres i lang tid. Intens hogst kan derimot frigi karbonet som er lagret i jorda fordi skogøkoystemet forstyrres. 9. Naturen har også nytteverdi for mennesket. Store intakte skogområder utgjør et enestående tilbud for villmarksopplevelse og friluftsliv. I tillegg vil det være dumt å fjerne arter og naturtyper som kan komme til nytte i medisiner, mat og til forskning. 10. Tilstrekkelig skogvern og miljøvennlig produksjon av skog er avgjørende for markedsadgang i Europa for norsk tømmer og papir. 13

Skogvern til leie. - Muligheter i en stagnert prosess. Arnodd Håpnes WWF

Skogvern til leie. - Muligheter i en stagnert prosess. Arnodd Håpnes WWF Skogvern til leie - Muligheter i en stagnert prosess Arnodd Håpnes WWF Spørreundersøkelse i 12 europeiske land (WWF, februar-mars 2003): - 86 prosent av nordmenn mener skogvern er viktig eller meget viktig.

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT Tidlig høsten 2011: Østfold Fylkeskommune starter arbeidet med planprogram for vindkraft i fylket. April 2012: Fylkesplanen for vindkraft slippes ut for høring. Vestfjella er ikke

Detaljer

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE Dato: 31.07.2015 nve@nve.no Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna

Detaljer

EVALUERING AV FRIVILLIG VERNORDNINGEN

EVALUERING AV FRIVILLIG VERNORDNINGEN Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Kopi: asbjorn.tingstad@dirnat.no Oslo, 29.05. 2008 EVALUERING AV FRIVILLIG VERNORDNINGEN Vi viser til invitasjon til høring om evaluering av Frivillig

Detaljer

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11 WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs plass 0130 Oslo Org.nr.: 952330071MVA Tlf: 22 03 65 00 www@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Miljøverndepartementet Birthe Ivars Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 3.10.2012

Detaljer

Evaluering av arbeidet med frivillig vern av skog - DNs tilråding

Evaluering av arbeidet med frivillig vern av skog - DNs tilråding Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/5392 ARE-VE-AT 13.10.2010 Arkivkode: 422.3 Evaluering av arbeidet med frivillig vern av skog -

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Generelle kommentarer til høringsforslaget

Generelle kommentarer til høringsforslaget Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pb 8111 Dep, 0032 Oslo fmoapostmottak@fylkesmannen.no Oslo, 13.06.2014 Deres ref: 2014/6854-20 M-NA HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL VERN AV ÅTTE OMRÅDER SOM NATURRESERVAT

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.

Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen. Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse Hvordan skal naturtyper

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Helgeseminar Bergen 24-25. mars Naturmangfoldloven et brukerkurs Kunnskap som stopper gravemaskiner Diskusjon om aktiv bruk av loven i aktuelle, lokale

Detaljer

Misvisende fra "Skognæringa i Trøndelag"

Misvisende fra Skognæringa i Trøndelag SABIMA Notat 22. juni 2010 Misvisende fra "Skognæringa i Trøndelag" I brev datert 28. mai 2010 til finansministeren kritiserer "Skognæringa i Trøndelag" Finansdepartementet for avsnitt 3.7.5 i Revidert

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Tigerfødsel Kristiansand. Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging

Tigerfødsel Kristiansand. Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging Tigerfødsel Kristiansand Gjennomgang av tenking bak oppgavelaging Innslaget oppsummert Det er født 4 tigerunger i Dyreparken i Kristiansand Den sibirske tigeren er utryddingstruet Fødselen er en del av

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner Opprettet i 1966 50 år i 2016 Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Hvordan tenne en journalist?

Hvordan tenne en journalist? Hvordan tenne en journalist? Parallellsesjon Seminar om plan- og bygningsloven 19. oktober 2009 Grensen 9b, Oslo Norges Naturvernforbund Tor Bjarne Christensen Journalist Natur & miljø Min bakgrunn - Lokalavisen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Møte med administrasjon, politikere og media

Møte med administrasjon, politikere og media Møte med administrasjon, politikere og media Hvordan få fram det jeg vil si Hvordan få formidlet det jeg vil si? Både i møte med administrasjonen i kommunen, politikere, andre berørte parter og media,

Detaljer

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner Opprettet i 1966 50 år i 2016 Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Frivillig Vern. Skogvern på ny måte. Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms

Frivillig Vern. Skogvern på ny måte. Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Frivillig Vern Skogvern på ny måte 1. Frivillig skogvern Ny arbeidsmetode for skogvern Frivillig vern som arbeidsmetode for skogvern ble etablert etter initiativ fra Norges Skogeierforbund i 2003. Metoden

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Tiltak utredet i Klimakur 2020 Påvirkning av naturmangfold

Tiltak utredet i Klimakur 2020 Påvirkning av naturmangfold Tiltak utredet i Klimakur 2020 Påvirkning av naturmangfold WWF-seminar: Skog som klimapolitisk redskap Odd Kr. Selboe 13.12.2011 DNs høringsuttalelse til Klimakur Eventuelle konflikter mellom mål om utslippsreduksjon

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Lokalvalg 2015

Verktøykasse for tillitsvalgte. Lokalvalg 2015 Verktøykasse for tillitsvalgte Lokalvalg 2015 1 Velkommen til kommunevalget 2015! Visste du at mange lokale politikere i din kommune ikke aner hva som er viktig for folk med revmatisme, muskel og skjelettplager?

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som barna på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for å starte lokallag

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 4. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune Sogn og Fjordane

Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune Sogn og Fjordane Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 Trondheim Kopi: Klima- og miljødepartementet 1. desember 2014 Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Årsmøte i Allskog april 2012 Helge Evju

Årsmøte i Allskog april 2012 Helge Evju Årsmøte i Allskog 17-18.april 2012 Helge Evju NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Norge versus Europa og slik går nå dagene. NORGES SKOGEIERFORBUND 2 Skogeierforbundets årsmelding 2011 2011 et år med relativt høye

Detaljer

Til: Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruksforvaltning fylkesmennene og fylkeslandbruksstyrene

Til: Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruksforvaltning fylkesmennene og fylkeslandbruksstyrene Rundskriv Nr. M-8/2002 Dato: 12.12 2002 Til: Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruksforvaltning fylkesmennene og fylkeslandbruksstyrene JORDFONDET NYE RETNINGSLINJER

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Del 6. 1991-1996: Et samlet storting utvider verneplanen med 120 km 2 i 1996

Del 6. 1991-1996: Et samlet storting utvider verneplanen med 120 km 2 i 1996 Barskogvernets historie i Norge Del 6. 1991-1996: Et samlet storting utvider verneplanen med 120 km 2 i 1996 Etter Gros lille utvidelse av verneplanen i februar 1991 med 45 km 2 ble det en «utvidelsespause»

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse

Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse Sak 2013/6: Oppstartmelding, kunngjøring og utsendelse Selv om det har vært en god del aktiviteter i innledende fase, og nasjonalparkinitiativet er relativt godt kjent, er ikke verneprosessen formelt igangsatt

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Naturindeks - kunnskap og politikk

Naturindeks - kunnskap og politikk Foto: Ingeborg Wessel Finstad, WWF-Norge Naturindeks - kunnskap og politikk Rasmus Hansson Ingeborg W Finstad WWF-Norge 23.9.2010 - et tilbakeblikk Idé utviklet av WWF Basert på internasjonal WWF rapport

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Bente Kristine Lorentzen (styreleder), Daniel

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Hovedbudskap Mange organisasjoner produserer dokumenter som kan forbedre livet til personer med

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Value propositions - verdi for kunden, verdi for deg. Nina Furu Webforum 2013

Value propositions - verdi for kunden, verdi for deg. Nina Furu Webforum 2013 Value propositions - verdi for kunden, verdi for deg Nina Furu Webforum 2013 Value propositions Verdiforslag Hva er det egentlig du selger? Hvorfor bør bruker kjøpe av deg? Hva er det egentlig som får

Detaljer

Hvordan få drahjelp fra media?

Hvordan få drahjelp fra media? Hvordan få drahjelp fra media? Sykkelbynettverket Region midt 29. sept. 2015 v/ Lars Erik Sira Ordet fritt i Adresseavisen 7.9.15. Stor medieinteresse! 2007: 600 medieoppslag 2014: 5 000 medieoppslag Nyhetskriterier

Detaljer

Budskapsformidling 2

Budskapsformidling 2 Mediehåndtering Budskapsformidling 2 Kommunikasjonsmodell 3 Kommunikasjon er ikke alltid lett 4 Bruk av media Å forstå behovene og arbeidsmetodene til journalister er viktig hvis Diabetesforbundet ønsker

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

En steg-for-steg guide for klimaaktivister

En steg-for-steg guide for klimaaktivister En steg-for-steg guide for klimaaktivister GO FOSSIL FREE Denne håndboken er en steg-forsteg guide For å drive en effectiv Fossil Free-kampanje. Her finner du gode råd om hvordan du kan starte kampanjer

Detaljer

Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter:

Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter: Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter: Det er gjort mange meningsmålinger med tema motorferdsel og snøskuterkjøring spesielt. Norsk Friluftsliv har utarbeidet en oversikt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer