E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0"

Transkript

1 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0 1

2 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Dahl, Ingar Cappelen, Caroline Bækkelie, Jon-Are Bjordal, Ole Andreas Cappelen, Caroline 2

3 I n n h old Innledning 4 1 Del Generelle krav Åpne legemiddelmodulen Klargjør legemiddelresept Klargjør næringsmiddelresept Klargjør medisinsk forbruksmateriell-resept Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen Forny tidligere resept(er) med eller uten oppdatering (endring) Klargjør forsendelsesinformasjon Signer og send resept Evaluer behandling med legemiddel Oppdater oversikt over varer i bruk Søknad om individuell refusjon dersom kriterier for forhåndsgodkjent refusjon etter 2 ikke er oppfylt Håndter innkommende meldinger fra andre aktører Oppdater pasientopplysninger Fordeling av oppgaver mellom ulike aktører Skrive ut Håndtere VIB (VIB= LIB+FIB+NIB) Hente referansenummer Avansert dosering LIB (hovedbilde) for installasjoner med multidose/ploansvar Administrering av LIBansvar inkludert Multidoseoversikt Elektroniske meldinger Mottak av M25 i installasjoner som ikke har multidose/plo registrert for gitt pasient Fase II - Kvalitetsutvikling, internkontroll og ledelse 21 3

4 I n nledning Funskjonelle rekvirentkrav for RHF er delt i to deler. Del 1 er definert som obligatorisk for samtlige rekvirentsystemer i RHF som skal ta e-resept i bruk. Del 2 inneholder alle krav som er definert som anbefalte. Det er ønskelig fra Helsedirektoratets side at RHF selv vurderer kravene i dette dokumentet, iforhold til egen løsning. Til sammen utgjør disse to delene den opprinnelige spesifikasjonen (med unntak av noen krav som er fjernet). Dette dokumentet inneholder krav som definert til del 2. For utfyllende informasjon om hvilke krav som stilles til rekvirentsystemer i RHF vises til innledende kapitler i del 1. Her opplyses det også om relevant annen dokumentasjon som det forutsettes at man kjenner til. Hovedintensjonen med å utforme en revidert spesifikasjon for RHF var å sikre at man klarte å løfte krav som i den opprinnelige spesifikasjonen var lagt på et detaljert nivå i og beskrive utforming av funksjon i stedet for kun funksjonen i seg selv. Det betyr at en rekke krav fra opprinnelig spesifikasjon er erstattet med nye omformulerte krav. Disse kravene er plassert i den obligatoriske delen av spesifikasjonen; del 1, mens de opprinnelige kravene foreløpig er plassert i del 2. På sikt vil det gjøres nye vurderinger i forhold til om disse skal fjernes helt fra funksjonelle rekvirentkrav for RHF. Krav definert i dette dokumentet vil da være under særlig revurdering. Årsaken til at man har valgt å beholde disse kravene er at vi mener at de vil være til god hjelp for RHF når det skal gjøres ulike tilpasninger for å møte ulike behov knyttet til e- resept. 4

5 1 D e l Generelle krav T1.2 Oppdatering av varekatalog skal skje automatisk hver gang FEST lastes ned fra Legemiddelverket. T1.3 Det skal varsles til systemansvarlig når varekatalog er oppdatert. T1.5 EPJ skal foreslå manuell nedlastning av FEST om automatisk nedlasting har feilet. T1.6 Fest skal automatisk lastes ned minst 1 gang per uke. T1.7 Legemidler i bruk og CAVE skal kunne legges til som del av annet dokument. E.g. korrespondanse, forskningsprotokoll. T1.8 Følgende oppdaterte kunnskapsverk skal kunne åpnes fra legemiddelmodulen: Norsk legemiddelhåndbok, preparatomtale fra Fest, Relis, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Felleskatalogen. T1.9 Det skal være mulig å tilrettelegge data fra legemiddelmodulen for statistiske analyser. T1.10 Det skal være mulig å gå fra legemiddelmodul til alle moduler og tilbake uten å stenge legemiddelmodulen. T1.11 Alle hurtigtastfunksjoner skal tydelig framgå i menyer og ikoner (f.eks tooltip eller underscore) T1.12 Alle funksjoner i legemiddelmodulen skal være tilgjengelig fra tastatur T1.13 Ved åpning av journal skal alle resepter (M1) og M25 i RF hentes ned i henhold til gitte samtykker i en bakgrunnsprosess som ikke forstyrrer bruker. 5

6 T1.14 Når virksomhetssertifikat har mindre enn 2 mnd igjen av sin gyldighetstid skal systemansvarlig alarmeres med informasjon om hvor lenge det er igjen av gitt sertifikat samt angivelse av beskrivelse av rutiner for fornying av sertifikat. T1.14a Når personlig sertifikat har mindre enn 2 mnd igjen av sin gyldighetstid skal systemet varsle sertifikatinnehaver. T1.15 Om sertifikat ikke er fornyet, skal varsel gjentas med 1 ukes mellomrom T1.16 Når sertifikat til kommunikasjonspart blir oppdatert så skal dette logges i kommunikasjonsmodul. T1.20 Alle Varsel fra SLV skal kunne vises i kronologisk liste T1.24 Alle meldinger som sendes fra rekvirentsystemet skal sjekkes mot meldingsstandarden før de sendes. T1.25 Systemet skal støtte automatisk oppdatering av versjon over NHN 1.2 Åpne legemiddelmodulen T2.1 Legemiddelmodulen skal kunne åpnes fra EPJ etter at pasient er valgt. T2.2 Legemiddelmodulen skal kunne åpnes fra sykehusets elektroniske kurve-løsning. T2.3 Legemiddelmodulen skal kunne åpnes fra Behandlingsplaner. T2.4 Dersom det er lagret en forskningsprotokoll i pasientjournalen skal det være mulig å komme direkte fra forskningsprotokollen til legemiddelmodulen. T2.5 Legemiddelmodulen skal kunne åpnes ved bruk av hurtigtastfunksjon. T2.6 Legemiddelmodul skal kunne åpnes ved valg i meny. 6

7 T2.8 Åpningsbildet i legemiddelmodulen skal vise: Legemidler i bruk, resepter i RF, CAVE og legemidler klargjort for rekvirering T2.9a T2.9c Mengde skal angi pakningsstørrelse og antall pakninger når det er forskrevet på pakningsnivå. Ved valg av en visningslinje i LiB, Resepter i RF, Legemidler klargjort for rekvirering og historikk skal følgende informasjon vises: ATCkode, virkestoff navn, preparatnavn, pakningsstørrelse, antall pakninger, dosering, status (T2.13), sist utlevert legemiddel, dato sist utlevert, seponeringsdato, Status på søknad SLV, Status søknad Helfo T2.11 Informasjon om CAVE som presenteres i åpningsbildet skal inneholde legemiddelnavn og virkestoff navn. T2.13 Åpningsbildet skal vise følgende statuskategorier:for LIB og historikk: irp(importert), Reg (registrert), erp(eresept), urp(utskrift av resept), frp(faxresept), trp(telefonresept)for legemidler klargjort for rekvirering: klargjort, levert og feil ved sending.for legemidler i RF : kodeverk T2.15 Koden næringsmiddel skal påføres automatisk basert på informasjon fra FEST. T2.16 Koden vaksine skal automatisk påføres basert på informasjon fra FEST. T2.17 Vaksiner skal kunne vises i eget vindu/funksjon T2.20 Resepter som er klargjort av medhjelper uten forskrivningsrett skal være merket som reseptkladd. T2.23 Det skal være mulig å åpne utleveringsmelding direkte fra valgt legemiddel. T2.25 Der hvor et legemiddel er rekvirert som ledd i gjennomføring av en forskningsprotokoll skal det fremgå hvilken forskningsprotokoll resepten er en del av. T2.26 Dersom det er lagret en forskningsprotokoll i pasientjournalen skal det være mulig å komme direkte fra legemiddelmodulen til forskningsprotokollen. T2.27 Forbruksmateriell som refunderes skal kunne vises i egen liste ( Medisinsk forbruksmateriell i bruk ) 7

8 T2.28 Næringsmidler skal kunne vises i egen liste ( Næringsmidler i bruk ) T2.32 Rekvirerte legemidler (historisk fremstilling av «Legemidler i bruk») bør kunne fremstilles grafisk på en tidslinje. T2.36a T2.36b Resepter i RF som er representert med LIBelement skal vises i LIB. Det skal tydelig vises hvilke resepter i RF som ikke er representert med LIBelement. T2.44 Det skal vises en statuslinje under menyer som inneholder informasjon om pasientens samtykker, maskinell dosedispensering og PLO administrasjon T2.45 Historikken skal vises med preparat- /virkestoffnavn og hvor det er mulig å ekspandere listen for å se enkeltforskrivninger knyttet til det enkelte preparat- /virkestoffnavn. T2.51 EPJ skal varsle rekvirent hvis oppdatering av FEST har feilet. 1.3 Klargjør legemiddelresept T3.1 Varekatalogen skal kunne åpnes fra åpningsbildet i legemiddelmodulen. T3.2 Varekatalogen skal kunne åpnes ved bruk av hurtigtastfunksjon. T3.3 Varekatalogen skal kunne åpnes ved valg i meny. T3.3a Det skal være mulig å søke i Varekatalogen, forskrivningsmaler, intern varekatalog eller alle. T3.4 Det skal være mulig å søke på indikasjon, virkestoff navn, ATC-kode og produktnavn. T3.5 Ved søk på indikasjon og (virkestoff/produkt/egendefinert) navn skal registrerte legemidler som ikke finnes i FEST vises sammen med legemidler fra FEST. T3.5a Ved søk på indikasjon skal relevant informasjon fra FEST for markert legemiddel framvises for bruker. T3.6 Det skal være mulig å søke i varekatalogen fra åpningsbildet i legemiddelmodulen. 8

9 T3.6a Ved søk skal NavnFormStyrke feltet i FEST legges til grunn. T3.7 Det skal framgå om framsøkt legemiddel er en del av FEST og en del av intern varekatalog. T3.8 Ved søk skal alle virkestoff og legemidler som oppfyller søkekriteriene vises i liste. T3.8a Ved søk på virkestoff, skal alle legemidler som inneholder virkestoffet kunne vises i framsøkt liste T3.11 Det skal være mulig å endre default sortering oppgitt i forrige krav. T3.13 Framsøkt liste skal inneholde preparatnavn/virkestoff navn, ATC-kode, legemiddelform, styrke, mengde, pakningsstørrelse, kortdosering og indikasjon. T3.13a Det skal være mulig å vise detaljer om framsøkt vare. T3.14 Søkeresultatet skal kunne sorteres etter en eller flere av kolonnene: preparatnavn, virkestoff navn, indikasjon, styrke, mengde, refusjonshjemmel og pris. T3.15 I listen over framsøkte legemidler skal de som er registrert som CAVE markeres med rød skrift og begrunnelse for cave-registrering skal kunne vises med mouse over funksjon. T3.17 Når legen velger et legemiddel skal systemet gå videre til Vindu/funksjon for klargjøring av resept. T3.18a I Vindu/funksjon for klargjøring av resept skal et ikon vise om det er identifisert interaksjon med legemidler i bruk ved hjelp av en interaksjonsdatabase levert i FEST. T3.19 Når det velges et legemiddel der laboratorieverdier bør overvåkes, skal dette varsles med eget symbol i vinduet for klargjøring av resept, og sist registrerte laboratorieverdier kunne framvises[1]. T3.20 Når det velges et legemiddel som ikke har MT i Norge skal Vindu/funksjon for klargjøring av resept utvides med nødvendige felt for registrering av informasjon om legemiddelet (kfr legemiddel uten MT klasse i M1). T3.21 Det skal framgå i vindu/funksjon om framsøkt legemiddel (ikke markedsført i Norge) er forhåndsgodkjent eller om det må sendes søknad til legemiddelverket. Informasjonen om forhåndsgodkjenning hentes fra FEST. 9

10 T3.27 All tilgjengelig informasjon om klargjøring av resept skal være ferdig utfylt når Vindu/funksjon for slik klargjøring åpnes. T3.30d T3.30e Det skal være mulig å lagre egne doseringer i kortform evt med summert døgndose. Det skal være mulig å lagre egne avanserte doseringer. T3.32 Det skal være mulig å åpne Vindu/funksjon for avansert dosering T3.46 Vilkår knyttet til forskrivningsrett og utlevering skal vises i eget område T3.52 Ved oppslag skal mest brukt sykehus/spesialist bli prioritert i oppslaget. T3.54 Hvis rekvirering av legemiddel krever at lege skal inneha spesiell godkjenning fra fylkesmann/-lege så skal rekvirent kunne krysse av for godkjenning. (Dette er informasjon som ikke sendes i M1 og kun er ment for lokal registrering i EPJ/FM). T3.55 Hvis klargjøring av legemiddel ikke er tilfredsstillende utfylt skal legen bli informert om hvilken informasjon som ikke tilfredsstiller krav til utfylling. T3.56 Det skal være mulig å lagre legemiddelregistreringen og avslutte registrering ved hjelp av hurtigtastfunksjon. T3.57 Det skal være mulig å lagre legemiddelregistreringen og åpne varekatalog ved hjelp av hurtigtastfunksjon. T3.58 Det skal være mulig å lagre legemiddelregistreringen og avslutte registrering ved hjelp av menyvalg eller OK tast T3.59 Det skal være mulig å lagre legemiddelregistrering og åpne varekatalog ved hjelp av menyvalg eller Ny tast T3.60 Det skal være mulig å gå fra klargjøring av resept til varekatalog ved hjelp av hurtigtastfunksjon. T3.61 Det skal være mulig å gå fra klargjøring av resept til varekatalog ved hjelp av menyvalg eller Tilbake tast. T3.62 Det skal være mulig å lukke Vindu/funksjon for søk i varekatalog, uten å velge legemiddel, ved hjelp av hurtigtast. T3.63 Det skal være mulig å lukke Vindu/funksjon for søk i varekatalog, uten å velge legemiddel, ved hjelp av menyvalg eller Lukk tast. 10

11 T3.64 Det skal være mulig å søke i varekatalogen fra klargjør resept vindu/funksjon T3.67 Hvis det benyttes elektronisk CRF under gjennomføringen av forskningsprosjektet skal de opplysninger som er oppstått under forskrivning automatisk kunne overføres til CRF. T3.68 Dersom legemiddelet rekvireres som ledd i gjennomføringen av en forskningsprotokoll skal det være mulig å registrere hvilken forskningsprotokoll legemiddelet tilhører. T3.73 Klargjort resept skal kunne oppdatere legemidler i bruk med følgende kategorier: erp (eresept), frp (Fax resept), urp (Utskrift), trp (Telefonresept), Reg (Registrering), irp (Importert resept) T3.81 Det skal være mulig å velge om vist Varsel skal vises eller ikke ved neste gangs framsøk av legemiddel relevant legemiddel. T3.82 Ved valg av resept fra forskrivningsmaler, skal oppdateringer som gjøres kunne overskrive resepten i forskrivningsmal. T3.86 Det skal ikke være mulig å lagre uten at Brukskode er valgt. 1.4 Klargjør næringsmiddelresept T4.1 Det skal være mulig å åpne vindu/funksjon for klargjøring av næringsmidler T4.8 Klargjort resept skal kunne legges til liste over forskrivningsmaler. T4.9 Det skal være mulig å slå opp i relevante forskrifter og annen dokumentasjon fra Helfo som beskriver krav til forskrivning. 1.5 Klargjør medisinsk forbruksmateriell-resept T5.1 Det skal være mulig å åpne vindu/funksjon for klargjøring av medisinsk forbruksmateriell. T5.7 Klargjort resept skal kunne legges til liste over forskrivningsmaler. 11

12 1.6 Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen T6.8 Ved klargjøring av legemiddel som ikke er registrert FEST skal dette behandles som legemiddel som ikke markedsføres i Norge og systemet skal da påføre resepten at «apotek vurderer om det må søkes før utlevering». 1.7 Forny tidligere resept(er) med eller uten oppdatering (endring) T8.3 Fornying av legemidler uten endring skal være mulig ved bruk av hurtigtastfunksjon etter at legemiddel er valgt i liste over legemidler i bruk eller i historikk T8.4 Fornying av legemiddel med oppdatering skal være mulig ved bruk av hurtigtastfunksjon etter at legemiddel er valgt i liste over legemidler i bruk eller i historikk T8.5 Når legemidler ønskes fornyet med oppdatering skal funksjon for klargjøring av legemidler åpnes. T8.6 Ved fornying hvor bilde/funksjon for klargjøring av legemiddel åpnes skal alle felter være utfylt i henhold til tidligere ordinasjon (Gjelder ikke felter som krever endringer i henhold til endret refusjon m.m. T8.9 Legen skal alarmeres hvis forsøk på fornying med eller uten oppdatering av legemiddel hvor det er satt dato for evaluering/seponering T8.13 Legemidler i bruk skal kunne fornyes samlet ved en kortkommando T8.14 Legemidler i bruk skal kunne fornyes med tilbakekalling ved en kortkommando T8.15 Når legemidler søkes fornyet med eller uten oppdatering, bør systemet sjekke bruk av legemiddel i forhold til registrerte laboratorieverdier og det skal alarmeres hvis om angitte verdier er utenfor anbefalt område.[1] 1.8 Klargjør forsendelsesinformasjon 12

13 T9.4 Valg av utleverer, type ekspederingsanmodning og leveringsadresse skal kunne gjøres med prosess-støtte ( wizard ). T9.7 Det skal være mulig å registrere en fast utleverer for en pasient. T9.8 Det skal være mulig å registrere en fast forsendelsesadresse for en pasient T9.18 Det skal kunne velges mellom merknader som tidligere er skrevet for samme pasient. T9.19 Legen skal kunne velge om merknad skal være standard for framtidige resepter. T9.20 Det skal være mulig å knytte referansenummer til klargjorte resepter. 1.9 Signer og send resept T10.1 Resept skal kunne klargjøres av medarbeider eller lege for lagring (reseptkladd) og senere forhåndsvisning av reseptinnhold og signering med personlig sertifikat av lege (se 3.2.9) T10.5 Alle relevante data som finnes i den elektroniske journalen, forhåndsutfylles ved utfylling av resepten. T10.5a Ved sending av M1 på pasienter merket som PLOpasienter skal M1 merkes i tråd med PLOhåndteringen av pasienten («kommlegmadm»).. T10.6 Når annen helseperson enn behandlende lege har laget resepten, skal dennes initialer også lagres sammen med resepten. T10.11 Ved negativ applikasjonskvitteringen fra RF skal rekvirent varsles. T10.20 Signeringsvindu skal ha ledetekst som forteller at legen nå signerer alle forhåndsviste legemidler. T10.24 Hvis det er meldinger klar til signering og sending på pasient som rekvirent lukker så skal rekvirent varsles om at det er klargjorte meldinger for signering og sending og få et valg om å signere disse før pasienten avsluttes. T10.25 Ved på- og avlogging i EPJ skal legen varsles om resepter som er klargjort, men ikke signert og sendt. 13

14 1.10 Evaluer behandling med legemiddel T12.1 Der hvor resepten utformes som en del av en bestemt behandlingsplan som er opprettet i pasientens journal skal det fremgå hvilken plan resepten utgjør en del av. T12.2 Der hvor resepten utformes som en del av en bestemt behandlingsplan som er opprettet i pasientens journal skal det være mulig å åpne planen fra legemiddelmodulen Oppdater oversikt over varer i bruk T13.10 Det skal være mulig å flytte legemidler i historikk over til legemidler i bruk Søknad om individuell refusjon dersom kriterier for forhåndsgodkjent refusjon etter 2 ikke er oppfylt. T15.1 Refusjonssøknaden skal klargjøres i samme prosess som klargjøring av legemiddel resept 3.2.3/klargjør næringsmiddel resept T15.2 Når legemiddel som ikke omfattes av 2 i blåreseptforskriften er søkt fram i legemiddelmodulen skal vindu/funksjon for søknad om refusjon kunne hentes fram og fylles ut dersom det er ønskelig å søke om refusjon. T15.2b Det skal være mulig å vise søknadskrav/kriterier via lenke til Helfo 1.13 Håndter innkommende meldinger fra andre aktører 14

15 T18.1 EPJ systemet må kunne håndtere elektronisk forespørsel fra apotek til utstedende lege om tilleggsopplysninger vedrørende en resept, f.eks. ved mangelfulle eller feilaktige opplysninger, forslag til medikamentbytte e.l. (Dialogmelding mellom helseaktører) T18.2 Mottatt utleveringsmelding skal vises som ikon ved siden av aktuell resept. T18.3 Mottatt utleveringsmelding skal kunne åpnes ved hjelp av hurtigtast. T18.4 Utleveringsmelding skal kunne åpnes ved å klikke på ikon. T18.13 Søknadssvar fra SLV (M15): mottatt søknadssvar skal legges i rekvirents innboks og krever ikke signering av rekvirent. T18.14 Søknadssvar fra SLV (M15): mottatt søknadssvar skal vises som symbol, tegn eller tilsvarende ved siden av aktuell resept/søknad. T18.15 Det skal framgå av symbol om søknaden til SLV har fått positivt svar. T18.16 Søknadssvar fra SLV (M15): symbol for mottatt søknadssvar skal kunne åpnes ved hjelp av hurtigtast. T18.18 Mottatte slettemeldinger skal kunne legges til signeringsliste i EPJ som opsjonsvalg. T18.21 Mottatt informasjon som kan oppdatere intern varekatalog skal legges til oppgavelisten for rekvirent for manuell oppdatering. T18.22 Informasjon fra intern varekatalog og utleveringsmelding skal kunne sammenstilles, editeres og lagres som oppdatering av varekatalog. T18.24 Når innkommen M6/M8 viser at resepten er ferdigekspedert så skal informasjon til bruker oppdateres slik at dette framgår for alle brukere av systemet uten at det er slått opp i RF. T18.25 Søknadssvar fra Helfo (M12) skal alltid vises i brukers inbox. T18.25 Søknad for mottatt søknadssvar skal oppdateres med informasjon fra søknadssvaret. T18.26 Det skal være mulig for bruker å velge en eller flere typer meldinger som skal vises når inbox åpnes. 15

16 1.14 Oppdater pasientopplysninger T19.2 Samtykke må kunne registreres av medhjelper. T19.4 Det skal være mulig å registrere at pasient har gitt samtykke til at PLO har overtatt ansvaret for legemiddelhåndtering. T19.6 Det skal være mulig å registrere hvilken sone/enhet/ for PLO som har overtatt ansvaret for håndtering av legemidler for en pasient. T19.14 Det skal være mulig å registrere i personalia at pasienten mottar maskinelt dosedispenserte legemidler. T19.18 Medhjelper skal kunne registrere alle ovennevnte opplysninger og det skal framgå for signerende lege at samtykker er innhentet når medhjelper har gjort dette. T19.19 Det skal være mulig å registrere at pasient har avtale med LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og registrere avtaleapotek for utlevering av LAR legemidler Fordeling av oppgaver mellom ulike aktører T21.1 Der hvor ansvarlig lege har besluttet at oppgaven Klargjør resept kan delegeres til legens medhjelper skal denne kunne klargjøre resepter og gi melding til ansvarlig lege om at en eller flere resepter er klar(e) i legemiddelmodulen for forhåndsvisning og signering med personlig sertifikat og sending. T21.2 Det skal finnes et predefinert søk som henter frem alle resepter som er angitt som klare til signering med personlig sertifikat. T21.11 Det skal være mulig å avbryte en oppgave midt under oppgavegjennomføringen å begynne på en annen oppgave uten at brukeren må starte helt fra begynnelsen når han gjenopptar den første oppgaven. T21.12 Det skal være mulig å vise delvis fullførte oppgaver på oppgavelista. T21.13 Det skal være mulig at en helseperson (A) anmoder en annen helseperson (B) om å påta 16

17 seg en oppgave som i utgangspunktet var tildelt helseperson (A). T21.14 Det skal finnes et predefinert søk som heter Oppgaveliste T21.15 Anmodninger om ny resept (og/ eller anmodning om kontroll og signering med personlig sertifikat av resept) skal kunne være en oppgave på en slik oppgaveliste Skrive ut T23.6 Det skal være mulig å skrive ut reseptoversikt som viser resepter i Reseptformidleren, sortert i lister over legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Reseptoversikten skal være merket med ereseptoversikt T23.11 Det skal være mulig å skrive ut en papirresept som er forsøkt sendt til RF, men som feilet. Denne resepten skal være merket med Utskrift av feilet eresept nummer: Håndtere VIB (VIB= LIB+FIB+NIB) T24.9 Det skal være mulig å sende VIB til valgt samarbeidspartner T24.10 Det skal være mulig å registrere faste mottakere av VIB T24.11 Det skal være mulig å registrere når faste mottakere skal få tilsendt VIB T24.12 Ved sending til apotek skal varer som har gyldig resept i RF skal ikke sendes med varedetaljer som finnes i M1, men bare med resept-id og evt referansenummer. T24.13 Ved sending til andre aktører skal varer som ikke finnes i RF sendes med detaljert vareinformasjon og dosering i VIB T24.14 Det skal være mulig å registrere kontaktinformasjon til ulike roller knyttet til pasienten i VIB T24.15 Ved mottak av ny VIB som er merket med endringsstatus til vurdering skal denne legges inn i arbeidslisten 17

18 T24.16 Det skal være merket når VIB/LIB inneholder nye varer som ikke er godkjent av bruker T24.17 Det skal være mulig å avslå vare som kommer via VIB. Ved avslag skal evt resept tilbakekalles og det skal sendes M25 til avtaleparter som inneholder oppdatert informasjon. T24.18 Ved mottak av VIB som er merket med endringsstatus utlevering skal pasientinformasjon oppdateres og gjøres tilgjengelig ved åpning av pasienten. T24.19 Bestillingsfrist, dato for oppstart bruk av legemiddel og dato siste dose skal være synlig i legemiddelmodulens oversiktsvindu Hente referansenummer T25.1 Systemet skal kunne hente inn nye referansenummer fra RF uten at bruker blir forstyrret Avansert dosering T27.10 Det skal være mulig å angi infusjonshastighet T27.11 Det skal være mulig å angi maks dose per tidsenhet T27.12 Det skal være mulig å angi min dose per tidsenhet T27.15 Det skal være mulig å angi administreres ved, administreringsmåte, administrering etter skjema og administreringsskjema 1.20 LIB (hovedbilde) for installasjoner med multidose/ploansvar MD 1.2a Kosttilskudd vises som del av LIB. Det skal tydelig fremgå hvilke varer som er kosttilskudd (for eksempel vise liste med kostilskudd nederst i LIB). MD 1.5 Det skal være mulig for bruker å legge til en merknad pr legemiddel/kosttilskudd i svaret 18

19 MD 1.6 MD 1.7 til apotek Det skal være mulig å godta forslag/spørsmål som er foreslått av apotek Det skal være mulig å avslå elementer som er foreslått av apotek MD 1.8 Ved seponering av varer i LIB, skal M25.1 oppdateres med seponeringsinformasjon MD 1.10 MD 1.11 MD 1.12 MD 1.12a MD 1.12b MD MD 1.14 MD 1.15 MD 1.16 MD 1.18 Det skal være mulig å seponere vare som ligger i LIB. Dersom varen tidligere er sendt i M25.1, må den sendes i ny M25.1 markert som seponert. Kosttilskudd som kan multidosepakkes og som ikke finnes i FEST skal kunne registreres som fritekst oppføringer (Registrering i LIB). Oppdatert Legemidler i bruk skal sendes til RF ved bruk av meldingen M25.1. Dette gjelder også pasienter i kommunal institusjon. Etter påmelding som LIB-ansvarlig lege (M27), eventuelt med påfølgende oppdatering av legemiddel eller cave-opplysninger skal «Legemidler i Bruk»(M25.1) klargjøres for sending. I installasjoner med LIB-ansvarlig lege skal enhver oppdatering av LIB (alle forskrivningsendringer, nye forskrivninger, cave-editering/ ny cave-registrering) medføre klargjøring av M25.1 for sending. M25.1 skal kunne forhåndsvises før sending For multidosepasienter og alle pasienter som er registrert med avtale hos PLO skal sending av M25.1 være default valg ved sending av resepter. Dersom det foreligger mottatt melding om varer i bruk (M25.2) nyere enn sist sendte M25.1 skal dette vises i bildet for forhåndsvisning av resept og det skal ikke være mulig å sende M25.1 før M25.2 er behandlet. Systemet skal varsle rekvirent hvis M25.1 ikke er sendt etter LIB oppdatering når bruker lukker legemiddelmodul i EPJ. For en multidosepasient kan det gjøres registreringer for å legge inn LIB-elementer basert på papirresepter men disse registreringene skal ikke kunne endres senere (presisering: kun seponeres). 19

20 MD 1.21 MD 1.22a MD 1.24 MD 1.25 MD 1.26 MD 1.27 MD 1.30a MD 1.30b MD 1.30c Hvis LIB-ansvarlig lege avslår å legge til nytt element i LIB så skal valg om tilbakekalling fra RF vises for legemidler som er representert med resept i RF. Dersom det foreligger mottatt melding om utlevering av legemidler (M8) hvor legemiddelet ikke er representert i LIB skal M8 være behandlet før sending av ny M25.1 Dersom legen ikke får positiv apprek ved innsending av M25.1 skal legen få tilbud om utskrift av LIB.. For pasienter som skal ha papirmultidose skal det være mulig å skrive ut M25.1 Det skal være mulig å registrere om pasienter har multidose på basis av elektronisk innsending eller papirmultidose. Hvis annen part har tatt over legemiddeladministrasjon for pasienten, så skal liste over legemidler i bruk tilbys for sending eller utskrift ved hver oppdatering. Informasjon om låst resept skal ikke formidles i M25.1 Bruker skal informeres hvis det importeres låst resept i LiB Bruker skal varsles om at låst resept ikke inkluderes i LIB hvis man velger å forskrive låst resept Administrering av LIB-ansvar inkludert Multidoseoversikt MD 2.7 Det skal være mulig å registrere faste mottakere av LIB (kfr tidl PLO melding). MD 2.8 MD2.8a MD2.8b MD 2.9 Rekvirent skal kunne registrere seg som /LIBansvarlig lege for valgt pasient Mulighet til å registrere seg som LIB-ansvarlig lege skal være konfigurasjonsstyrt. Det skal være mulig å registrere hvilke leger i installasjonen som skal kunne fungere som vikar for LIB-ansvarlig lege. Hvis det i svar fra RF angis at pasienten har hatt annen LIB-ansvarlig lege så skal systemet sende forespørsel om varer i bruk (M ) til reseptformidleren og LIB skal oppdateres og funksjon for samstilling skal startes.. 20

21 MD 2.10 MD 2.11 Rekvirent skal kunne avregistrere seg som multidoselege for valgt pasient. Ved sending av M25.1 er det påkrevet personidentifikasjon hvor fødselsnummer eller eventuelt d-nummer kan benyttes. Kjønn trenger ikke å være oppgitt Elektroniske meldinger MD 5.1 Når M25.1 sendes RF skal systemet samtidig sende melding til andre valgte aktører. MD 5.2 MD 5.3 MD 5.5 MD 5.6 MD 5.7 MD 5.9 Ved mottak av M25.2 skal denne legges inn i legens arbeidsliste. Det skal være mulig å sende M27.1 til Reseptformidleren for registrering av legens LIB-ansvar for pasienten pasient. Mottak av M27.2 skal oppdatere pasientinformasjon med multidoseapotek. Ved mottak om M28 fra Reseptformidleren så skal journalsystemet oppdateres med relevant informasjon om pasientens LIBansvarlig lege. Ved mottak av M28 så skal journalsystemet legge melding i legens innboks med informasjon om endringen. Ved mottak av M25.2 med spørsmål fra apotek skal pasientinformasjon legges i arbeidsliste Mottak av M25 i installasjoner som ikke har multidose/plo registrert for gitt pasient MD 7.5 Systemet skal kunne understøtte overtagelse av pasientansvar i de pasientforløp hvor dette er naturlig. MD 7.6 Det skal være mulig for den til en hver tid behandlende lege å sende oppdatert M25.1 til RF. Kravet er satt på vent 1.24 Fase II - Kvalitetsutvikling, internkontroll og ledelse 21

22 TII.1 Det skal finnes et predefinert søk som gir statistikk over alle resepter 22

FUNKSJONSKRAV e-resept DELPROSJEKT REKVIRENT

FUNKSJONSKRAV e-resept DELPROSJEKT REKVIRENT juni 2015 Versjon 4.6 FUNKSJNSKRAV e-resept DELPRSJEKT REKVIRENT Redaktører: Tom Christensen: Anders Grimsmo: le Martin Winnem: le Andreas Bjordal: tom.christensen@ntnu.no anders.grimsmo@ntnu.no olemw@enableit.no

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.07 19.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og

Detaljer

Kjernejournal introduksjon for helsepersonell

Kjernejournal introduksjon for helsepersonell November 2014 Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Gyldig fra November 2014 Tittel: Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Utgitt: 11/2014 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Kjernejournal

Detaljer

Medikamenthåndtering. Visma Omsorg Profil

Medikamenthåndtering. Visma Omsorg Profil Visma Omsorg Profil Oppdatert 19. november 2014 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 ADMINISTRASJON

Detaljer

Kjernejournal introduksjon for helsepersonell

Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Mai 2015 Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Gyldig fra Mai 2015 Tittel: Kjernejournal introduksjon for helsepersonell Utgitt: 05/2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Kjernejournal Postadresse:

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Sommeren 2013. Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Sommeren 2013. Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Forbedring av administrasjonsgrensesnittet... 4 Lag ny

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014 e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.71 19. mai 2014 Dokumenteier: avdeling Kjernejournal og e.resept, seksjon Forvaltning e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 2 Versj.

Detaljer

ELIN-T 2 A Veiledning. Brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Veiledning. Brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Veiledning Brukerveiledning for elektroniske meldinger Veiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 2.2 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn Elin-T

Detaljer

Nextsys brukerveiledning Elin-T trinn2a Brukerveiledning for elektroniske meldinger: Henvisning, Epikrise, Dialogmelding og Sykemelding

Nextsys brukerveiledning Elin-T trinn2a Brukerveiledning for elektroniske meldinger: Henvisning, Epikrise, Dialogmelding og Sykemelding Nextsys brukerveiledning Elin-T trinn2a Brukerveiledning for elektroniske meldinger: Henvisning, Epikrise, Dialogmelding og Sykemelding Nextsys brukerveiledning Elin-T trinn2a 1 Nextsys deltok våren/høsten

Detaljer

Kravspesifikasjon for dokumentasjon av forskrivning og administrasjon av legemidler mv. Versjon 1.0. I: Funksjonsrettet beskrivelse

Kravspesifikasjon for dokumentasjon av forskrivning og administrasjon av legemidler mv. Versjon 1.0. I: Funksjonsrettet beskrivelse Kravspesifikasjon for dokumentasjon av forskrivning og administrasjon av legemidler mv. Versjon 1.0 I: Funksjonsrettet beskrivelse Statens helsetilsyn KITH R 05/02 ISBN 82-7846-129-5 Side 2 av 61 KITH-rapport

Detaljer

K I T H. Felles funksjonelle krav. EPJ Standard: VERSJON 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN 82-7846-254-2

K I T H. Felles funksjonelle krav. EPJ Standard: VERSJON 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN 82-7846-254-2 K I T H INFRMSJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD EPJ Standard: VERSJN 1.0 21. mars 2006 KITH-rapport 10/05 ISBN 82-7846-254-2 KITH-rapport TITTEL EPJ Standard: Forfatter Torbjørn Nystadnes ppdragsgiver Sosial-

Detaljer

Automatisk pilledispenser

Automatisk pilledispenser Automatisk pilledispenser Informasjonsflyt i legemiddehåndteringen ved innføring av automatisk pilledispenser Kristina Haugen Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Øystein Nytrø,

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Fürst Forum 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Søren Bulls vei 25 N-1051 Oslo 22 90 95 00 Gjelder fra versjon 2.3.0.0 Oppdatert juli 2012 Innledning 4 Oppbygging og versjon 4 Journalsystem 4 Oppstart/Innlogging

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

FORUM BRUKERVEILEDNING. Gjelder fra versjon 2.4.0.0 Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM

FORUM BRUKERVEILEDNING. Gjelder fra versjon 2.4.0.0 Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM FORUM BRUKERVEILEDNING MEDISINSK LABORATORIUM Gjelder fra versjon 2.4.0.0 Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium Innledning 4 Laste ned ny versjon 5 Rekvirering 6 Logg inn i Fürst Forum

Detaljer

Tilsynssak vedrørende journalsystemet ved Bergen/ Bjørgvin fengsel

Tilsynssak vedrørende journalsystemet ved Bergen/ Bjørgvin fengsel BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 74 99 postmottak.helse.sosial@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Helsetilsynet i Hordaland

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14.

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Generelt... 2 Søk (ny)... 2 Søkeresultater... 3 Fravær og permisjoner... 4 Lagre søk... 4 Personalia... 5 Merknad i Personalia (ny)... 5 Team (ny)... 5 Foreslå

Detaljer

Elektronisk resept vurdert mot pasientgruppers behov

Elektronisk resept vurdert mot pasientgruppers behov Elektronisk resept vurdert mot pasientgruppers behov Mari Heibø Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Stig Frode Mjølsnes, ITEM Medveileder(e): Bjørn Arne Berge, Accenture

Detaljer

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010 Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...3 2.0 Retningslinjer formål og ansvar...3

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Retningslinjer: Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Veiledning Sist endret 30.06.2010 Opprinnelig dato 02.07.2008 KITH 06/08 rev. 1 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer