E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0"

Transkript

1 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1

2 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Dahl, Ingar Cappelen, Caroline Bækkelie, Jon-Are Bjordal, Ole Andreas Cappelen, Caroline 2

3 I n n h old Innledning 5 1 Utforming av spesifikasjonen Del 1 og del Krav til fastlege/allmennlege Krav fra EPJ Standard og øvrige krav ID`er for kravene 7 2 Definisjoner 8 3 Øvrig dokumentasjon 13 4 Del EPJ standard Generelle krav Åpne legemiddelmodul Klargjør legemiddelresept Klargjør næringsmiddelresept Klargjør medisinsk forbruksmateriellresept Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen Opprett magistrelt legemiddel og klargjør resept Opprett og klargjør registrering av kosttilskudd Registrer legemiddelreaksjon (CAVE) Varsle legemiddelreaksjon (CAVE) Editer legemiddelreaksjon (CAVE) Forny tidligere resept(er) med eller uten oppdatering (endring) Klargjør forsendelsesinformasjon Signer og send resept Avslutt behandling med legemidler og andre varer Oppdater oversikt over varer i bruk Søknad om individuell refusjon dersom kriterier for forhåndsgodkjent refusjon etter 2 ikke er oppfylt Tilbakekall resept Utarbeid søknad for legemidler uten markedsføringstillatelse Håndter innkommende meldinger fra andre aktører Oppdater pasientopplysninger Fordeling av oppgaver mellom ulike aktører Skrive ut Håndtere VIB (VIB= LIB+FIB+NIB) Hente referansenummer Editere rekvireringsrettigheter Avansert dosering 47 3

4 4.29 LIB (hovedbilde) for installasjoner med multidose/ploansvar Administrering av LIB-ansvar inkludert Multidoseoversikt LIB-historikk Klargjøring Elektroniske meldinger Avansert dosering i LIB i RF Mottak av M25 i installasjoner som ikke har multidose/plo registrert for gitt pasient 51 4

5 I n nledning Dette dokumentet inneholder de funskjonelle spesifikasjonene for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes i helseforetak. Opprinnelig rekvirentspesifikasjon for e-resept ble utformet med tanke på at den skulle være gjeldende for samtlige rekvirentsystemer, hvor rekvirent skulle kunne forskrive elektronisk via Reseptformidleren. Fastlegene var tidligst ute med å ta løsningen i bruk og februar 2013 var e- resept nasjonalt innført for fastleger. I utviklingsprosessen for fastlegesystemene har Helsedirektoratet hatt en stor rolle som kravstiller på vegne av rekvirentene til tross for at selve kravspesifiseringen hovedsakelig ble utført av brukere, dvs leger fra alle nivå i helsetjenesten. Dette har resultert i en omfattende kravspesifikasjon på et meget detaljert nivå som definerer alle krav, både funksjonsmessig og i forhold til brukergrensesnitt m.m. Totalt er denne spesifikasjonen på over 650 krav totalt sett og spesifikasjonen danner et viktig grunnlag for de funksjonelle kravene til e-resept i helseforetak. Når det nå er de regionale helseforetakenes tur til å ta e-resept i bruk i de respektive sykehus ser vi at rollefordelingen er noe annerledes. De regionale helseforetakene har en profesjonalisert kravstillerrolle ovenfor sine leverandører av EPJ. Det er en god forutsetning for gode løsninger, at brukere selv er med på å forme hvordan de skal se ut og fungere. Med god funksjonell og teknisk testing samt pilotering vil dette resultere i tilbakemeldinger til leverandør som igjen kan bistå sykehusene med optimale løsninger som ivaretar pasientsikkerhet og brukervennlighet. Det er allikevel slik at e-resept stiller strenge krav til utforming av systemene slik at verdikjeden og allerede tilkoblede aktører ivaretas på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det er en rekke krav og forutsetninger som stilles som et minimum for at nye aktører med nye løsninger, skal kunne koble seg opp mot Reseptformidleren. For å ivareta både som aktør i e-reseptkjeden, samt de krav som stilles til EPJ i et e- reseptperspektiv med vekt på verdikjeden og pasientsikkerhet har vi derfor her utarbeidet en revidert versjon av rekvirentspesifikasjonen. 5

6 1 U t f o r ming av s p esifikasjonen 1.1 Del 1 og del 2 Funksjonelle rekvirentkrav for er delt i to deler. Del 1 er definert som obligatorisk for samtlige rekvirentsystemer i som skal ta e-resept i bruk. Del 2 inneholder alle de anbefalte kravene hvor Helsedirektoratet ønsker at selv skal gjøre en vurdering om noen av disse er aktuelle for deres løsning. Til sammen utgjør disse to delene den opprinnelige spesifikasjonen (med unntak av noen krav som er fjernet). Del 2 er utformet som vedlegg til dette dokument og er presentert i eget dokument. Hovedintensjonen med å utforme en revidert spesifikasjon for var å sikre at man klarte å løfte krav som i den opprinnelige spesifikasjonen var lagt på et detaljert nivå i og beskrive utforming av funksjon i stedet for kun funksjonen i seg selv. Det betyr at en rekke krav fra opprinnelig spesifikasjon er erstattet med nye omformulerte krav. Disse kravene er plassert i den obligatoriske delen av spesifikasjonen; del 1, mens de opprinnelige kravene foreløpig er plassert i del 2. På sikt vil det gjøres nye vurderinger i forhold til om disse skal fjernes helt fra funksjonelle rekvirentkrav for. 1.2 Krav til fastlege/allmennlege Videre er det avdekket flere krav definert som obligatoriske for alle, som egentlig kun gjelder for allmennlege og/ eller fastlege. Disse er i denne versjonen av spesifikasjonen fjernet. Dette gjelder for eksempel krav knyttet til utleveringsmelding til fastlege (M8). 1.3 Krav fra EPJ Standard og øvrige krav Videre er det slik at i opprinnelig rekvirentspesifikasjon er det inkludert en rekke krav som er hentet fra EPJ standarden (EPJ standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring. KITH 2001), Standarden for forskrivning av legemidler (KITH Rapport 08/03) og Standarden for Cave, Reservasjoner mv. (KITH Rapport 42/03). I revidert spesifikasjon for er disse kravene erstattet med ett overordnet krav hvor det henvises til «relevante krav fra EPJ standarden». Dette begrunnes med at man i rekvirentspesifikasjonen har tatt kravene ut av sin opprinnelige kontekst og lett kan misforstås. Videre er det slik at disse standardene revideres jevnlig og at det er en risiko for at man i rekvirentspesifikasjonen for e-resept ikke klarer å holde kravene oppdatert i henhold til den standarden det vises til. Det er allikevel slik at dette er gode standarder som det er viktig at det enkelte system følger. Dette kan eksempelvis gjøres ved å innlemme standarden inn i kravspesifikasjonene til leverandør for EPJ til det enkelte Krav som åpenbart ikke er e-reseptrelaterte er fjernet og vil ikke finnes i verken del 1 eller del 2. Eksempler på dette er krav knyttet til forskning. Krav som åpenbart kun beskriver nyttig funksjonalitet eller kun definerer brukergrensesnitt, men som ikke er påkrevet med begrunnelse i e-resepts verdikjede eller pasientsikkerhet, er beholdt i spesifikasjonen men da definert som «anbefalt» i del 2. 6

7 1.4 ID`er for kravene ID`ene for opprinnelig krav er beholdt der selve kravet er beholdt. Videre er alle nye krav tildelt opprinnelig ID, men tillagt foran. Se figur for eksempel. T2.44 Det skal vises en statuslinje under menyer som inneholder informasjon om pasientens samtykker, maskinell dosedispensering og PLO administrasjon Krav legges til detaljert rekvirent spesifikasjon og erstattes med nytt overordnet krav. T2.44; Systemet skal tydelig vise hvilke samtykker som er innhentet fra pasient og hvilke som eventuelt mangler. 7

8 2 D e f i nisjoner Definisjonene er hentet fra opprinnelig rekvirentspesifikasjon og gir en nyttig beskrivelse av de ulike termene som er knyttet til den funksjonelle siden av e-resept. Ord / Akronym Administrasjonsmåte for forskrevet legemiddel Administrering av forskrevet legemiddel Beslutningsstøtte Direkte kontakt Dispensering av legemidler Dosedispensering Droge Dssn Forklaring / Definisjon Beskrivelse av på hvilken måte legemidlet skal brukes/blir gitt til den enkelte pasient. (Gnis inn i huden, Inhaleres, injiseres intramuskulært etc.) Angir hvem som skal forestå administrasjon av forskrevet legemiddel. Aktivering eller tilrettelegging av relevante og valide råd og anbefalinger om på en lite påtrengende og hensiktsmessig måte i EPJ og som er spesifikk for kontekst og tjenesteyter med bakgrunn i foreliggende journal- og pasientopplysninger. Se også Forskrivningsstøtte og Kunnskapsstøtte. Kontakt som krever et «ansikt-til-ansikt-møte» mellom pasient og lege. Inkluderer konsultasjon og sykebesøk. Se også Indirekte kontakt Tilbereding i porsjoner og utdeling av legemidler til pasienter. Singel- og Multidosedispensering er maskinell pakking av legemidler i porsjoner til den enkelte pasient Dosedispensering innebærer at pasienten får utlevert nøyaktig de pakkbare legemidler som vedkommende trenger for en gitt periode med den daglige dosen i ett eller flere rom i en doseringseske eller annen egnet emballasje. Dispensering kan både skje maskinelt og manuelt, og egner seg særlig godt for pasienter som har problemer med å administerere egen legemiddelbehandling. Maskinell dosedispensering er ensbetydende med singel eller multidose fra pakkesentral, mens manuell dosedispensering er ensbetydende med manuell pakking eller fordeling i dosett. Råstoff fra plante eller dyreriket som brukes til framstilling av legemidler. Dssn = da signa suo nomine = gi og signer med sitt navn. (oppfordring fra legen til apotekeren om å lage 8

9 Ord / Akronym Ekspedisjon (ekspedere) Endringsdato FEST Forskrivning Forskrivningsmal Forskrivningsstøtte Helseperson Indirekte kontakt Intern varekatalog Intern liste Kosttilskudd Forklaring / Definisjon legemiddelet, utlevere det til pasienten og sette sin signatur på). I forskrivning brukes det som tekstlig forklaring til pasienten på hvordan pasienten skal bruke legemiddelet (for eksempel: Dryppes i begge øyne 2 ganger daglig i 6 dager). Farmasøytisk kontroll og istandgjøring av legemiddel i henhold til resept eller rekvisisjon. Dato for endring av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for en gitt pasient. Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Utvidelse av varekatalogen som alle rekvirenter skal bruke for rekvirering av legemidler. Skriftlig bestilling av legemiddel Tidligere kalt intern liste. Liste med ferdig utfylte forskrivninger. Listen kan være felles for enheten eller spesiell for hver enkelt lege. Kunnskapsstøtte med vekt på merkantile og administrative forordninger og regelverk (spesialistgodkjenning, refusjonsforskrifter, utleveringsforskrift mm.). Se også Beslutningsstøtte og Kunnskapsstøtte. Person som er autorisert til å kunne involveres i direkte ytelser av helsetjenester. Alle kontakter hvor behandlende lege ikke er ansikt-til-ansikt med pasienten. Inkluderer kontakt pr. telefon, brev, bud og enkel kontakt med fremmøte, hvor pasienten møter på legekontoret, men har kun kontakt med medarbeider. Se også Direkte kontakt. Egendefinerte legemidler (magistrelle legemidler + legemidler som ikke finnes i FEST) se forskrivningsmal Næringsmidler som a) er beregnet til å supplere kosten, og b) er konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, alene eller i kombinasjon, og c) omsettes i ferdigpakket og dosert form beregnet til å inntas i små oppmålte mengder; som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver. (Omhandlet i FOR nr 755: Forskrift 9

10 Ord / Akronym Kunnskapsstøtte Legemiddel Legemiddelform Legemiddelforsyning Legemiddelkort Legemiddelliste Legemidler i bruk (LIB) Magistrelt legemiddel Medisinering Medisinkort (Legemiddelkort) Multidose Ordinasjon Ordinasjonskort Forklaring / Definisjon om kosttilskudd) Automatisk system med påminnere og varslere i EPJ som kobler forskrivningsinformasjon og journal- og pasientinformasjon med medisinsk kunnskap (interaksjoner, kontraindikasjoner med mer). Se også Forskrivningsstøtte og Beslutningsstøtte. Stoff, drog og preparat m.v. som nevnt i legemiddelloven 2 første ledd jf. Forskrift i medhold av legemiddelloven 2 annet ledd Hvordan legemiddelet er utformet (tabletter, salve, oppløsning etc.). Omfatter innkjøp, rekvirering, transport, oppbevaring, tilvirking, utdeling og tilsyn/kontroll av legemidler Se Medisinkort a) Liste over legemidler nedtegnet og godkjent av lege som kan rekvireres til institusjon eller avdeling fra apotek av person som er gitt myndighet til det (sykepleier eller farmasøyt) (jf. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler). b) Legemiddellisten er stoffer, droger og preparater som er oppført under er klassifisert som legemidler i forskrift om legemiddelklassifisering Inkluderer all pågående medisinering. Inkluderer faste legemidler, legemidler ved behov og legemidler gitt som kur. Kosttilskudd inkluderes også i LIB. Den elektroniske meldingen M25 kalles også «Legemidler i bruk». Legemiddel som tilvirkes i apotek etter bestilling fra rekvirent til en bestemt pasient. Behandling av pasient med legemiddel Oversikt over pasientens aktuelle behandling med legemidler (Legemidler i bruk /LIB), som inkluderer faste legemidler, legemidler som gis ved behov og legemidler gitt som kur. Synonym: Legemiddelkort. Se også Ordinasjonskort og «Legemidler i bruk». Se dosedispensering. Beskjed fra lege eller generelle retningslinjer laget av lege om utdeling av legemidler til pasient til person med myndighet til å foreta utdeling Papirbasert oversikt over pasientens aktuelle behandling med legemidler som 10

11 Ord / Akronym PLO Preparat Reiterasjon Rekvirent Rekvisisjon Rekvirering Resept A-resept B-resept C-resept Reseptfrie legemidler Blå resept Hvit resept Telefaksresept Telefonresept Nødekspedisjon # Rp Forklaring / Definisjon dosedispenseres. Kort utskrevet fra lege gjelder som resept ved dosedispensering. Se også Medisinkort Pleie og omsorgstjenester i kommunene. Tilberedt legemiddel. Ordet er i dette dokumentet brukt synonymt med legemiddel. Reseptutsteders påtegning på resept om at resepten kan ekspederes og utleveres flere ganger. Fysisk eller juridisk person med rett til å rekvirere legemidler. Annen bestilling av legemiddel enn ved resept. Muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemiddel ved resept eller rekvisisjon Bestilling av legemiddel til bruk for bestemte personer eller dyr, eller til bruk i rekvirentens praksis Resept på legemiddel i utleveringsgruppe A. Resept på narkotiske og spesielt vanedannende legemidler utstedt på særskilt blankett. Resepten kan kun reitereres dersom legemiddelet forskrives med refusjon Resept på legemiddel i utleveringsgruppe B. Resept på vanedannende legemidler. Resepten kan kun reitereres dersom legemiddelet forskrives med refusjon Resept på legemiddel i utleveringsgruppe C. Resept på legemidler som ikke er A, B eller F. Resepten kan reitereres. Resept på legemiddel i utleveringsgruppe F. Resept på legemidler som ikke er reseptpliktige. Resepten kan reitereres. Papirresept hvor pasienten etter folketrygdloven har krav på å få refundert deler av utgiftene Papirresept, som ikke er Blå resept eller A-resept. Papirresept sendt via telefaks. Bare gyldig på det apoteket som mottar den. Resepten kan ikke reitereres Muntlig rekvirering per telefon. Kan ikke reitereres og bare minste pakning kan rekvireres for narkotiske eller vanedannende legemidler. Utlevering av legemiddel fra apotek uten at resept foreligger eller på grunnlag av mangelfull/utgått resept. # = Deo juvante eller Med Guds hjelp. Rp = recipe (resept).(ta eller man tar) Dvs: med Guds hjelp tar man) 11

12 Ord / Akronym Revurderingsdato Seponering Seponeringsdato Synonympreparat Startdato Stoff Utlevering Utleveringsgruppe Vare Varer i bruk Forklaring / Definisjon Dato for revurdering av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for en gitt pasient. Avslutte pågående legemiddelbehandling. Dato for seponering av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for en gitt pasient. Synonympreparater er preparater med samme virkestoff i samme styrke og samme legemiddelform (eks. tabletter, mikstur osv.) og som av Statens legemiddelverk er vurdert til å være terapeutisk likeverdige. Dato for oppstart av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for en gitt pasient. Materiale av human, animalsk, vegetabilsk eller kjemisk opprinnelse. Utlevering av legemiddel fra apotek til rekvirent, pasient, kunde, dyreeier eller institusjon. Gjelder også utlevering av medisinsk forbruksmateriell fra bandasjist eller apotek. Reseptpliktige legemiddel plasseres i utleveringsgruppe A, B og C. Utleveringsgruppe F representerer reseptfrie legemidler. Legemiddel, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. (innhold i varekatalogen) Varer i bruk = Legemidler i bruk + Forbruksmateriell i bruk + Næringsmidler i bruk. (VIB= LIB+FIB+NIB) 12

13 3 Øvrig dokumentasjon Dette dokumentet beskriver rekvirents funksjonelle krav i e-reseptsammenheng. Dokumentet dekker brukere i sykehus` krav til hvordan systemet funksjonelt skal virke. Det er en rekke andre dokumenter som er relevante for utvikling av løsningene knyttet til samhandling mellom de enkelte systemene og aktørene. Følgende dokumenter er førende i tillegg til dette dokumentet: OFS Overordnet funksjonell spesifikasjon overordnete prinsipper for e-resept DFS Detaljert funksjonell spesifikasjon detaljering av overordnede krav til løsning, inneholder sekvensdiagrammer som beskriver prosessen rundt den enkelte melding. E-resept meldingsdefinisjoner beskrivelse av alle meldinger som er definert i e-resept. E-resept arkitektur beskriver arkitekturen som er lagt til grunn for implementering av e- resept. Kodeverk i e-resept Brukskonvensjoner for avansert strukturert dosering (ASD) Dokumentene finnes på Helsedirektoratets nettsider for e-resept; 13

14 4 D o k u m enthistorikk Dato Detaljer Relaterte krav Dokument opprettet Krav knyttet til yrkesskade er lagt til/ presisert T3.41 T4.3 T15.2 T15.30 T15.31 T15.32 T15.33 T Visning og samstemming av cave-informasjon er presisert MD 1.1 MD Flere krav knyttet til multidose er strøket grunnet manglende relevans for sykehusinstallasjon MD 1.4 MD 1.23 MD 1.32a MD2.4 MD 4.1 MD 4.2 MD 5.8 Flere krav er presisert MD 2.2 MD 2.3 MD 3.1 MD Lagt til relevante krav fra konvensjonsdokumentet relatert til M25 Ki4 Kr1 Kr2 Kr3 Kr4 Kr5 Kr6 Kr7 Kr8 Kr Magistrelle resepter krav etter prosess våren 2014 er lagt til T7.12 T713 T7.14 T7.15 T7.16 T7.17 T7.18 T7.19 T7.20 T7.21 T7.22 T

15 T7.24 T7.25 T7.26 T7.27 T7.28 T Krav knyttet til magistrelle resepter som er slettet T Presiseringer knyttet til krav vedr forholdsregel ved inntak T3.29b T3.29c Presisering knyttet til begrepsbruk vedr A/B-preparat T15.20 T15.21 T15.21a Krav strykes T T

16 5 D e l EPJ standard 1.1 Alle relevante krav i EPJ standard skal følges. Med "EPJ Standard" menes følgende dokumenter; EPJ standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring, Standarden for forskrivning av legemidler, og Standarden for Cave, Reservasjoner mv. Samt evt. andre nye standarder som er relevante krav ifbm e-resept 5.2 Generelle krav T1.1 Oppdatert Varekatalog skal være tilgjengelig som informasjonskilde for legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Se definisjonsliste for sammenheng mellom varekatalog og FEST. T1.4 Det skal varsles til systemansvarlig når oppdatering av varekatalog har feilet T1.6 Systemet skal sikre oppdatering av varekatalogen med data fra FEST minimum 1 gang pr uke. Se krav T2 t.o.m. T1.4 og T1.6 for hvordan dette kan løses. 16

17 T1.13 T1.14 T1.14a Systemet skal inneha funksjonalitet som sikrer at bruker ved åpning av legemiddelmodulen har oversikt over alle resepter og LIB i RF på gitt pasient dersom pasient har samtykket til dette. Systemet må ha funksjonalitet for å sikre at prosesser knyttet til å oppdatere virksomhetssertifikat og personlig sertifikat ivaretas. Systemet må ha funksjonalitet for varsling i god tid før personlig sertifikat utløper. Se krav T1.13 for forslag til hvordan dette kan løses. Det som er intensjonen med dette kravet er at behandlende lege har oversikt over pasientens legemiddelbehandling (M1 og M25 i RF). Dette gjelder ikke bare ved ny forskrivning, men ved vurdering av pasientens legemiddelbehandling. Kravet gjelder alle behandlende leger, og kommer inn under krav til forsvarlig behandling som helsepersonell har ved utøvelse av sin gjerning. Helsepersonellovens krav om forsvarlighet er beskrevet i 4. Fastlegene har klart ansvar for legemiddelhåndteringen i Fastlegeforskriftens 25. Som konsekvens av de opplysninger som tilgjengeliggjøres ved oppslag i RF må behandlende lege håndtere resepter inneliggende i RF eksempelvis ved å tilbakekalle uaktuelle resepter. Se krav T1.14 for hvordan dette kan løses. Se krav T1.14a og T1.15 for hvordan dette kan løses. T1.19 Ved Varsel fra SLV (del av M30) skal EPJ kunne framvise pasienter som bruker legemiddel det refereres til i meldingen. T1.20 Systemet skal kunne vise alle varsler fra SLV. T1.22 Systemet skal kunne håndtere flere meldingsversjoner på samme tid. T1.23 Alle meldinger som sendes fra rekvirentsystemet skal være KITH godkjent. T1.24 Alle meldinger som sendes fra rekvirentsystemet skal valideres mot xsd før de sendes T1.27 Det skal være mulig å velge hvilket nivå interaksjonsvarsel skal vises på. Interaksjoner på høyeste (alvorligste) nivå skal alltid vises. T1.28 Det skal være mulig å registrere legemiddel som ikke finnes i FEST (legemiddel som ikke har MT i Norge) T1.29 Det skal være mulig å registrere magistrelt legemiddel. Henger tett sammen med pågående prosess ifht magistrell forskrivning våren Oppdatering av krav knyttet til magistrell forskrivning vil publiseres ultimo august

18 T1.30 For pasienter som mangler gyldig fødselsnummer eller d-nummer skal det sendes resepter med referansenummer. T1.31 For pasienter som ønsker låst resept skal resepten inneholde referansenummer og resepten skal være merket som låst. T1.32 Det skal være mulig å sende en verify melding (ERMV) med informasjon om installasjonen til RF Dette er et v2.5 krav Dette er et v2.5 krav 5.3 Åpne legemiddelmodul T2.8 Informasjon om Legemidler i bruk, resepter i RF, CAVE og legemidler klargjort for rekvirering skal være lett tilgjengelig for rekvirent når legemiddelmodulen åpnes. T2.9 Informasjon om Legemidler i bruk, resepter i RF, legemidler klargjort for rekvirering og historikk skal vise: Brukskode, NavnFormStyrke, Mengde, Kortdose, Reit/utl, Refusjon, Sist oppdatert, Varer til. T2.9b Det skal framgå om resepten er ferdig ekspedert («Resept avsluttet» er satt til «true» i utleveringsmeldingen). T2.9c T2.11 Følgende informasjon skal være lett tilgjengelig for legemidler presentert i pasientens LIB, resepter i RF, legemidler klargjort for rekvirering og historikk: ATC-kode, virkestoff navn, preparatnavn, pakningsstørrelse, antall pakninger, dosering, status (T2.13), sist utlevert legemiddel, dato sist utlevert, seponeringsdato, Status på søknad SLV, Status søknad Helfo Systemet skal støtte at informasjon om pasientens cave oppgitt med legemiddelnavn og virkestoffnavn er lett tilgjengelig for bruker. Se krav 2.11 for hvordan dette kan løses. T2.12 CAVE opplysninger om legemidler skal kunne presenteres i strukturert form iht. gjeldende standard 18

19 T2.13 Systemet skal tydelig vise det enkelte legemiddels statuskategori i LIB og historikk med følgende alternativer: importert (irp), registrert (Reg), e-resept (erp), utskrift av resept (urp), faxresept (frp), telefonresept (trp). For legemidler klargjort for rekvirering: klargjort, levert og feil ved sending. For legemidler i RF: kodeverk T2.15 Systemet skal støtte at forbruksmateriell, næringsmidler og vaksiner skilles ut fra pasientens LIB og vises for seg. T2.18 Legemidler i bruk skal kunne sorteres etter følgende kategorier: ATC-kode, virkestoffnavn, preparatnavn, utleveringsgruppe, refusjonsgrunnlag, kategori, registreringsdato, varer til dato, endringsdato, revurderingsdato og seponeringsdato. T2.19 Det skal være mulig å vise legemidler i bruk på et valgt tidspunkt. T2.20 Resepter som er klargjort av helsepersonell uten forskrivningsrett skal være merket som reseptkladd. T2.21 Det skal framgå om det er mottatt utleveringsmelding på rekvirert legemiddel. T2.22 Det skal framgå om det er mottatt tilbakekallingsmelding på egne rekvirerte legemiddel. T2.33 Det skal være mulig å sende forespørsel og motta informasjon om alle resepter som ligger i Reseptformidleren på valgt pasient. Hvordan dette kan løses se krav T2.15, T2.16, T2.17, T2.27 og T2.28. T2.33b Det skal være mulig å konfigurere systemet til automatisk oppslag i RF (M9.5/6 og M9.11/12). Kravet definerer at automatisk oppslag skal være konfigurasjonsstyrt. T2.34 Det skal være mulig å velge at resepter i reseptformidleren skal fornyes (tilbakekalles og sending av ny). T2.36 Visning av resultat fra oppslag i Reseptformidleren (T13.2) skal skille mellom egne og andre rekvirenters resepter. T2.36a For hvert LIB-element skal det tydelig vises om det finnes en tilhørende resept i RF eller ikke. T2.37 Etter oppslag i Reseptformidleren skal rekvirent kunne velge om resepter som ikke er i LIB skal legges til liste over legemidler i bruk T2.38 Etter oppslag i Reseptformidleren skal det være mulig for rekvirent å tilbakekalle egne og andres resepter. 19

20 T2.38a Ved tilbakekalling av resepter fra RF skal det angis årsak til tilbakekalling. T2.38b Ved tilbakekalling av resepter fra RF skal systemet sette årsak til tilbakekalling fra kodeverk 7500 T2.39 Det skal være mulig å oppgi ett eller flere referansenummer ved oppslag i reseptformidleren. T2.40 Hvis en resept er under ekspedering så skal det framgå hvilken utleverer som har reservert resepten for ekspedering. T2.42 Ved oppslag i RF skal egne resepter med referansenummer vises uten at rekvirent må oppgi referansenummer (det må søkes med referansenummer som systemet har oversikt over) T2.43 Når systemet ikke kan verifisere at oppgitt referansenummer tilhører valgt pasient, skal bruker alarmeres (gjelder for resepter som ikke ligger i LIB). T2.44 T2.45 Systemet skal tydelig vise hvilke samtykker som er innhentet fra pasient og hvilke som eventuelt mangler. Det skal være støtte for å vise historikk ifht forskrivninger på en hensiktsmessig måte, både historikk for alle forskrivninger og detaljert historikk for en bestemt forskrivning. T2.46 Klargjort resept skal kunne endres før sending/utskrift T2.47 Klargjort resept skal kunne angres/fjernes fra legemiddelmodulen om den ikke er sendt/skrevet ut T2.49 Det skal være mulig å registrere innvilget søknad om individuell refusjon til et legemiddel med følgende opplysninger: refusjonshjemmel, refusjonskode, vedtaksdato, og evt. vedtakets utløpsdato (ikke obligatorisk). T2.51 EPJ skal varsle systemansvarlig hvis oppdatering av FEST har feilet. T2.52 Det skal være mulig å søke opp tidligere rekvirerte legemidler. T2.53 Legemidler der laboratorieverdier bør overvåkes, skal ha et eget symbol som varsler rekvirenten om dette. T2.54 Det skal være mulig å se oversikt over søknader for bruk av legemidler som ikke markedsføres i Norge. Dette er et v2.5 krav Dette er et v2.5 krav Se krav T2.44 for detaljering av annen informasjon som kan vises for bruker. Se krav T2.45 for detaljering av hvordan dette kan løses. O O O 20

21 T2.55 Det skal være mulig å se oversikt over legemidler hvor det er søkt om individuell refusjon. T2.56 Varer skal kunne legges til liste over forskrivningsmaler fra varer i bruk. 5.4 Klargjør legemiddelresept T3.3a T3.7 Systemet skal ha hensiktsmessige søkefunksjoner i varekatalog, forskrivingsmaler og intern varekatalog for rekvirent samt særlig funksjonalitet for virkestofforskrivning. Det skal framgå om framsøkt legemiddel er en del av FEST eller en del av intern varekatalog. For å se hvordan dette kan løses vises det til krav; T3.3a, T3.4, T3.5, T3.5a, T3.6, T3.6a, T3.8, T3.8a, T3.9, T3.11,T3.13, T3.13a, T3.14, T3.15, T3.9 Det skal være mulig å velge om liste over framsøkte legemidler skal filtreres på virkestoffnavn, preparatnavn, pakningsstørrelse og styrke. T3.12 Det skal framgå om framsøkt legemiddel har vært forskrevet tidligere for valgt pasient. T3.15 I listen over framsøkte legemidler skal det tydelig fremgå hvilke legemidler som er registrert som CAVE. T3.16 Ved ordinasjon av legemiddel merket CAVE, skal rekvirent angi begrunnelse i eget merknadsfelt. T3.18 Når det velges et legemiddel, skal det automatisk sjekkes interaksjon mot legemidler i bruk, mot resepter på legemidler i RF som ikke er representert i LIB og mot mottatte utleveringsmeldinger på legemidler som ikke er representert i LIB ved hjelp av interaksjonsdata i FEST. Se krav T3.15 for hvordan dette kan løses. Det er gjort vurderinger ifht om andre kilder til interaksjonsvarsler, eksempelvis Druid, kan godtas som kilde til interaksjonsvarsler i EPJ. Dette er vurdert til "ikke godkjent" og krav knyttet til at interaksjonsvarsler skal hentes fra FEST opprettholdes. T3.18b T3.18c T3.18d T3.18e T3.18f Identifisert interaksjon skal varsles i henhold til alvorlighetsgrad og basert på felles varslingskoder gitt av SLV. Varslingskoden som viser identifisert interaksjon skal vise et nummer som angir antall interaksjoner som er identifisert Interaksjonsvarsel må kunne merkes som håndtert (røde varsel må uansett vises på ny) Interaksjonsvarsel må kunne merkes som håndtert på gitt pasient. Røde varsel som er merket håndtert skal alltid vises. 21

22 T3.18g T3.18b T3.18c T3.18d T3.18e T3.18f T3.18g T3.20 Interaksjonsvarsel ved forny med endring må vises på ny. Identifisert interaksjon skal varsles i henhold til alvorlighetsgrad og basert på felles varslingskoder gitt av SLV. Varslingskoden som viser identifisert interaksjon skal vise et nummer som angir antall interaksjoner som er identifisert Interaksjonsvarsel må kunne merkes som håndtert (røde varsel må uansett vises på ny) Interaksjonsvarsel må kunne merkes som håndtert på gitt pasient. Røde varsel som er merket håndtert skal alltid vises. Interaksjonsvarsel ved forny med endring må vises på ny. Systemet må ha funksjonalitet for å registrere nødvendig informasjon når det velges et legemiddel som ikke har MT i Norge. Se krav T3.20 for hvordan dette kravet kan løses. T3.21 Systemet må ha støtte for å vise om framsøkt legemiddel (ikke markedsført i Norge) er forhåndsgodkjent eller om det må sendes søknad til legemiddelverket. Informasjon om forhåndsgodkjenning hentes fra FEST. T3.22 Det skal være mulig å klargjøre strukturert fritekst resept (Med «Fritekst resept» menes her legemidler uten MT i Norge og som samtidig ikke ligger i FEST). T3.23a Det skal være mulig å krysse av for at organisasjonen har forhåndsgodkjent bruk av valgt legemiddel for sin pasientgruppe. M1 skal da merkes med «vurderes av apotek» uansett om det er satt i FEST at det er «direktesøknad»(kravet gjelder for løsninger som leveres til helseforetak). T3.28 Det skal presenteres doseringsforslag for valgt legemiddel og eventuelt indikasjon basert på informasjon fra FEST. T3.29 Det skal være mulig å velge blant anbefalte doseringer basert på FEST. T3.29a T3.29b «Forholdsregel ved inntak» skal vises dersom det foreligger slike forholdsregler for valgt vare. Det skal være mulig å velge «forholdsregel ved inntak», dersom dette finnes for valgt legemiddel. Teksten skal legges på slutten av doseringsveiledningen. 22

23 T3.29c T3.29d Det skal være default at «forholdsregel ved inntak» er med i doseringsveiledningen dersom dette er valgt. Det skal være mulig å velge flere «forholdsregel ved inntak» som skal være med i doseringsveiledningen. T3.30 Dosering i kortform, for eksempel 1x3 eller skal vise tekst i bruksanvisningsbildet fra kortdosekodeverket i FEST. T3.30a T3.30b T3.30c T3.30f T3.30g Tekst i bruksanvisningsfeltet skal være lesbart for bruker i rekvireringsfunksjonen. Når bruker har valgt en kortdose så skal valgt «doseringsenhet» settes inn for kodeord i teksten i bruksanvisningsfeltet. Det skal være mulig å lage egne doseringer i kortform evt med summert døgndose. Det skal vises hvilke doseringsforslag som kommer fra FEST. Det skal være mulig å bruke avansert strukturert dosering fra FEST. T3.31 Valgt doseringsforslag skal kunne endres. T3.33 Det skal være mulig å endre til synonympreparater T3.34 Det skal være mulig å endre, styrke og pakke i Vindu/funksjon for klargjøring av resept. T3.35 Det skal være mulig å angi tidspunkt for varighet av en behandling med et legemiddel (varer til ny vurdering). T3.36 Det skal være mulig å angi at legemiddel automatisk skal seponeres ved et gitt tidspunkt. T3.37 For legemidler hvor det ikke er identifisert pakningsstørrelse skal det være mulig å oppgi total mengde av legemiddelet T3.38 Total mengde av legemiddelet skal kunne beregnes av systemet basert på angitt dosering og behandlingslengde (gjelder også for væsker og krem). T3.39 Legemidler skal være merket som A, B, C og F preparat i tråd med definisjon av utleveringsgrupper i legemiddelforskriften. T3.41 Det skal være mulig å velge hvilken refusjonshjemmel som skal anvendes for Dette er et M25-krav M25 Kur skal alltid ha et seponeringstidspunkt. Det må være mulig å angi at et legemiddel skal brukes i eksempelvis 12 mnd. og derved sette et seponeringstidspunkt 12 mnd. fram i tid. At legemiddelet skal automatisk seponeres er ikke til hinder for at man skal kunne hente ut informasjon om tidligere legemiddelbehandling fra historikk. 23

24 legemiddelet. ( 2, 3a, 3b og 5.25 yrkesskade) T3.42 Det skal være mulig å velge hvilken refusjonskode som skal anvendes for legemiddelet. T3.43 Ved valg av refusjonshjemmel som krever søknad og hvor pasienten ikke har gyldig innvilget søknad for gjeldende legemiddel skal Vindu/funksjon for søknad om refusjon åpnes. T3.44 For valgt legemiddel skal mulige refusjonshjemler og refusjonskoder vises.(underterm på refusjonskoder skal vises til bruker). T3.44a Når refusjonskode er valgt så skal gjeldende refusjonsvilkår vises. T3.45 Når valgt legemiddel kan godkjennes for refusjon etter individuell søknad, så skal aktuelle vilkår for refusjon vises. T3.46 Systemet skal kunne vise vilkår knyttet til forskrivningsrett og utlevering. T3.48 Det skal vises varsel/informasjon hvis valgt refusjonskode ikke er registrert som diagnose på valgt pasient. T3.49 Det skal være mulig å registrere institusjon (for eksempel helseforetak) eller rekvirent som har instituert behandling basert på oppslag i Adresseregisteret. (Organisasjon: HER, HF navn, spesialitet, Spesialist: HPR, legens fornavn, legens etternavn og spesialitet). T3.49a Det skal være mulig å registrere «instituert av» i fritekst. T3.50 Informasjon om instituert av skal lagres i journalen og knyttes til resepten. T3.50a Når det er krav om instituert av og bruker har valgt å fornye en importert resept så skal informasjon om forskriver av importert resept settes som informasjon i instituert av. T3.53 Systemet skal varsle dersom rekvirering av legemiddel stiller krav til spesialitet for rekvirent eller institusjon T3.55 Hvis klargjøring av legemiddel ikke er tilfredsstillende utfylt skal det fremgå hvilke felter som ikke tilfredsstiller krav til utfylling. T3.64 Det skal være mulig å søke i varekatalogen når man forskriver resept. 24

25 T3.65 Det skal varsles ved brudd på reseptforskriftenes regler som regulerer forsendelse av elektronisk resept slik som: for stor mengde i forhold til kortdosering per 3 mnd. forbruk (blåresept forskriften) reiterering i forhold til årsforbruk etter kortdose og pakningsstørrelse reiterering i forhold til A og B preparater (A- og B resepter kan reitereres hvis de er refusjonsresepter) T3.66 Det skal være mulig å legge nytt legemiddel til Varekatalog (intern varekatalog). T3.69 Det skal være mulig å angi at utleverer ikke skal kunne foreta generisk bytte. T3.70 Ved framsøking av legemiddel fra varekatalog skal det være forvalgt at generisk bytte er godkjent. T3.71 Det skal være mulig å angi grunn til reservasjon mot generisk bytte. T3.73 En klargjort resept skal inneha informasjon om det er en e-resept, fax-resept, utskrift (papirresept), telefonresept, registrering eller en importert resept. Se krav T3.73. T3.75 Det skal være mulig å registrere bruksområde for varen i eget felt. T3.75a T3.75b Det skal være mulig å velge bruksområde fra FEST. Systemet skal understøtte at bruksområde bare kan skrives med store bokstaver. T3.76 Det skal være mulig å rekvirere legemidler i legens navn for å anonymisere pasienten. Lov: 5-14 Forskriften 4 pkt. 2. T3.77 Legemidler som rekvireres i legens navn skal beskyttes med referansenummer. T3.78 Rekvirering av legemidler i legens navn skal registreres i aktuell pasients EPJ. T3.79 Ved rekvirering i legens navn så skal legen oppgis som pasient og det skal oppgis legens fødselsdato og kjønn (ikke fødselsnummer). T3.80 Det skal være mulig å vise legemiddelrelaterte Varsel fra SLV for framsøkt legemiddel. T3.84 Ved brudd på strukturerte vilkår, skal bruker informeres om dette. T3.85 Det skal være mulig å velge følgende Brukskoder for legemidler: Fast, Behov, Kur, Vaksine. 25

26 T3.86 Det skal ikke være mulig å lagre uten at brukskode (fast, behov eller kur) er valgt. T3.87 Det skal være mulig å registrere at pasienten motsetter seg at verge/foreldre skal ha innsyn til resepter i reseptformidleren. T3.88 Det skal framgå om et legemiddel kan åpnes, knuses eller deles basert på informasjon fra FEST. T3.89 Det skal være mulig å oppgi første mulige dato for ekspedisjon av resept. T3.90 Det skal være mulig å angi at pasient og har innvilget refusjon fra helseforetak og at legen er gyldig forskriver (H-resept) og informasjon «Hresept» legges i merknadsfelt i M1. T3.91 Ved klargjøring av legemiddelresept skal forskriver varsles dersom pasienten er registrert som LAR-bruker og det skal spørres om aktuell legemiddelresept skal utleveres etter LARavtale. V2.5 V2.5 V Klargjør næringsmiddelresept T4.2 Næringsmidler med refusjon skal kunne rekvireres på produktområde, produktgruppe, artikkelgruppe og artikkelnivå basert på strukturerte vilkår i FEST T4.3 Det skal være mulig å angi refusjonshjemmel for valgt næringsmiddel ( 6 eller 5.25 yrkesskade) T4.3a Når refusjonshjemmel er oppgitt i FEST så skal den automatisk forhåndsvelges. T4.4 Det skal være mulig å registrere brukerveiledning for næringsmidler T4.5 Det skal vises vilkår for refusjonshjemmel på valgt næringsmiddel T4.6 Ved valg på høyere nivå (produktområde, produktgruppe og artikkelgruppe) skal det framvises hvilke næringsmidler som stiller krav til forskrivning på artikkelgruppe- og artikkelnivå. T4.7 Det skal være mulig å registrere søknad om individuell refusjon ved klargjøring av næringsmidler 26

27 5.6 Klargjør medisinsk forbruksmateriellresept T5.2 Medisinsk forbruksmateriell med refusjon skal kunne rekvireres på produktområde, produktgruppe, artikkelgruppe og artikkelnivå T5.3 Det skal være mulig å angi refusjonshjemmel for valgt medisinsk forbruksmateriell T5.3a Når refusjonshjemmel er oppgitt i FEST så skal den automatisk forhåndsvelges. T5.4 Det skal være mulig å registrere brukerveiledning for valgt medisinsk forbruksmateriell T5.5 Det skal vises vilkår for refusjon på valgt medisinsk forbruksmateriell T5.6 Ved valg på høyere nivå (produktområde, produktgruppe og artikkelgruppe) skal det framvises hvilke varer som stiller krav til forskrivning på artikkelgruppe- og artikkelnivå. 5.7 Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen T6.2 Fritekstlegemidler skal kunne klargjøres med varenavn, virkestoff, reseptgruppe, legemiddelform, ATC-kode, styrke, mengde, bruksområde, forenklet doseringsveiledning og indikasjon. T6.7 Fritekstlegemidler skal kunne lagres i varekatalogen (intern varekatalog). T6.8 Et fritekstlegemiddel skal kunne søkes fram og forskrives på lik linje med legemidler som er registrert i FEST. T6.8a Ved klargjøring av legemiddel som ikke er registrert i FEST skal legemiddelet behandles som legemiddel uten markedsføringstillatelse i Norge og systemet skal påføre resepten: «apotek vurderer om det må søkes før utlevering». 5.8 Opprett magistrelt legemiddel og klargjør resept 27

28 T7.1 Magistrelle legemidler skal kunne registreres ved søk i FEST etter legemiddelbestanddeler og andre bestanddeler som samlet utgjør det magistrelle legemiddelet. T7.2 Det skal være mulig å søke på virkestoff, virkestoff med styrke, legemiddel virkestoff, legemiddel merkevare og legemiddelpakning, og legge disse til som bestanddeler. (Varer som er registrert i intern varekatalog (legemidler som ikke finnes i FEST skal også kunne framsøkes og benyttes). T7.4 Det skal være mulig å angi styrke og mengde for alle bestanddeler. T7.5 Det skal være mulig å registrere tilberedelsesopplysninger i fritekstfelt. T7.6 Virkestoff, legemiddelform, styrke og mengde skal kunne velges fra strukturerte predefinerte lister basert på informasjon i FEST. T7.7 Magistrelt legemiddel skal kunne lagres i varekatalogen (intern varekatalog). T7.8 Et magistrelt legemiddel skal kunne søkes fram og forordnes på lik linje med legemidler som er registrert i FEST. T7.9 Det skal være mulig å angi om en bestanddel skal benyttes som ad eller qs. T7.10 Det skal være mulig å angi hvilken form legemiddelblandingen skal ha. T7.11 Det skal være mulig å angi total mengde for legemiddelblandingen. T7.12 Det skal være mulig å angi 6 typer magistrell blanding, som gir grunnlag for hvilke felter som er påkrevd fylt inn av bruker. Disse typene er: - Enkel blanding - PN Parenteral ernæringsblanding - PS Parenteral smerteblanding - PA Parenteral antibiotikablanding - PC Parenteral cytostatikablanding Fullstendig informasjon T713 Ved valg av PN-blanding skal følgende parametere kunne settes i tillegg til verdier referert i krav MR3-MR11: - Administrasjonsmåte (perifer eller sentral vene) - Infusjonsvarighet (Dssn) - Infusjonshastighet (Dssn) Dette er et v2.5 krav Dette er et v2.5 krav 28

29 T7.14 Ved valg av PS-blanding skal følgende parametere kunne settes i tillegg til verdier referert i krav MR3-MR11: - Administrasjonsmåte (Intravenøs iv, subcutan Sc, epidural, spinal, regional/perifer blokade) - Type emballasje/pumpetype - Infusjonshastighet (Dssn) - Infusjonsvarighet (Dssn) - Bolus og bolusmengde (Dssn) T7.15 Ved valg av PA-blanding skal følgende parametere kunne settes i tillegg til verdier referert i krav MR3-MR11: - Administrasjonsmåte - Type emballasje/pumpetype - Infusjonshastighet Infusjonsvarighet T7.16 Ved valg av PC-blanding skal følgende parametere kunne settes i tillegg til verdier referert i krav MR3-MR11: - Administrasjonsmåte - Type emballasje/pumpetype - Infusjonshastighet (Dssn) - Infusjonsvarighet (Dssn) T7.17 Ved valg av Fullstendig informasjon så skal alle parametere være mulig å oppgi, men det skal ikke være krav til å fylle inn spesifikke parametere utover de som er påkrevd i elektronisk melding. T7.18 Det skal være mulig å opprette magistrelle maler som kan tilpasses til den enkelte pasients behov. T7.19 Det skal være mulig å angi at tilleggsutstyr er ønsket for pasient. T7.20 Det skal være mulig å åpne lenke til søknad om tilleggsutstyr. T7.21 Det skal være mulig å angi om bolus og maks bolusmengde. T7.22 Det skal være mulig å dosere etter nyrefunksjon/gfr, antibiotika speil, vekt og kroppsflate. T7.23 Det skal være mulig å bruke verdier registrert i andre deler av EPJ i forskrivningen. Inkludert Lab-verdier, vekt og kroppsoverflate. Verdiene skal kunne oppgis i resepten med informasjon om dato for registrering. T7.24 Det skal være mulig å vise magistrell resept og relaterte utleveringer ved hjelp av standardisert visningsfil. T7.25 Det skal være mulig å importere magistrell 29

30 resept og fornye resepten uten endring. T7.26 Det skal være mulig å oppdatere forskrivningsinformasjon fra magistrell resept med informasjon fra utleveringen. Dette gjelder også ved M8 for magistrell papirresept. T7.27 Hvis det er utlevert et magistrelt legemiddel basert på et varenummer, så skal det sjekkes mot FEST om varenummer er nasjonalt før det kan benyttes i forskrivning. T7.28 Det skal være mulig å angi riktig refusjonskode basert på opplysninger i FEST. T7.29 Det skal være mulig å gjøre CAVE og interaksjonskontroll på magistrelle legemidler med bestanddeler. 5.9 Opprett og klargjør registrering av kosttilskudd T7.9a Det skal kunne opprettes varer av typen M25 kosttilskudd. T7.10a Det skal kunne gjøres registreringer for å legge inn kosttilskudd i LIB. Registreringer på kosttilskudd skal kunne endres senere. M25 T7.11a Det skal ikke kunne genereres resepter (M1) på varegruppen kosttilskudd. M Registrer legemiddelreaksjon (CAVE) T7.12 Det skal være mulig å registrere CAVE ved å søke opp legemiddelet i varekatalogen T7.13 Det skal være mulig å registrere CAVE ved å velge CAVE for legemiddel i Legemidler i bruk T7.14 Det skal være mulig å registrere CAVE ved å velge CAVE for legemiddel i historikk over legemidler T7. 15 Følgende opplysninger skal kunne registreres knyttet til CAVE: ATC-kode, virkestoff navn, produktnavn, produktnummer (varenummer eller unik identifikator for virkestoffer), grunnlag for CAVE registrering, registreringsdato samt signatur T7.16 Informasjonen som blir registrert i CAVE skal være strukturert. 30

31 T7.17 Det skal være mulig å registrere CAVE på næringsmiddel og på hjelpestoffer/næringsstoffer i legemidler og næringsmidler. T7.18 Det skal være mulig å registrere allergi mot bestanddeler i medisinsk forbruksmateriell. T7.19 Det skal være mulig å registrere reaksjonstype basert på kodeverk 7497 T.7.20 T.7.21 Det skal være mulig å registrere kilde til caveopplysning basert på kodeverk 7498 Det skal være mulig å registrere kommentar i fritekst til caveopplysning M25 M25 M Varsle legemiddelreaksjon (CAVE) T7.22 Varsling av legemiddelreaksjon skal kunne konfigureres på systemnivå. T7.23 Varsling skal kunne skje på virkestoff T7.24 Varsling skal kunne skje basert på ATC koder V2.5 T7.25 Varsling skal kunne skje på virkestoff og ATC V2.5 koder T7.26 Det skal være mulig å velge nivå for varsling basert på ATC kode. V Editer legemiddelreaksjon (CAVE) T22.1 Det skal være mulig å endre opplysninger som er registrert i et CAVE-fragment. T22.2 Det skal være mulig å sette cave til avkreftet (boolean) T22.3 Editert eller avkreftet CAVE skal gjenfinnes i CAVE-historikk Forny tidligere resept(er) med eller uten oppdatering (endring) T8.1 Når legemidler søkes fornyet, men ikke er i samsvar med oppdatert FEST, skal framsøkt liste fra Varekatalog vises (se krav T3.8 og T3.9). 31

32 T8.1a Når legemidler som er lokalt registrert (legemiddel ikke i FEST) fornyes skal systemet sjekke mot oppdatert FEST basert på siste utlevering. T8.2 For Legemidler som var godkjent for refusjon ved tidligere forskrivning skal det sjekkes mot gjeldende varekatalog og foreslås ny refusjonshjemmel og kode dersom dette er påkrevd. T8.5a Når legemidler ønskes fornyet med oppdatering skal systemet foreslå at resept i RF på aktuelt legemiddel skal tilbakekalles. T8.7 Ved fornying av legemiddel med eller uten oppdatering skal det alarmeres hvis det er registrert CAVE på valgt legemiddel. T8.8 EPJ skal foreslå reservasjon mot generisk bytte når dette har vært valgt for angitt pasient og legemiddel. T8.8a Det skal søkes i Dssn og merknadstekst om denne inneholder tekstlig reservasjon mot generisk bytte. Dersom slik reservasjon oppdages skal det varsles. T8.10 Legen skal alarmeres hvis forsøk på fornying av legemiddel med eller uten oppdatering hvor vedtaksperiode for markedsføringstillatelse er utgått (gjelder hvis legen/avdeling har søkt på generelt grunnlag ikke pasientspesifikt). T8.11 Legen skal alarmeres hvis forsøk på fornying av legemidler med eller uten oppdatering hvor vedtaksperiode for refusjon er utgått. T8.12 Legen skal alarmeres ved forsøk på fornying av legemiddel med eller uten oppdatering hvor legemiddelet er seponert. T8.13 T8.14 Legemidler i bruk skal kunne fornyes samlet Legemidler i bruk skal kunne fornyes med tilbakekalling T8.16 Hvis det ved siste utlevering er gjort en intervensjon så skal bruker varsles om dette. T8.18 Ved fornying av resept skal det sjekkes interaksjon mot andre legemidler. T8.19 Ved fornying av resept som inneholder ekspederingsanmodning så skal bruker spørres om ekspederingsanmodningen skal benyttes for reseptene som er klargjort. T8.20 Ved fornying av låst resept skal rekvirent varsles og rekvirent skal gis mulighet til å fjerne låsing. V2.5 V2.5 v2.5 V2.5 32

33 T8.21 Det skal være mulig å fornye tidligere legemiddelforskrivninger ved å velge «konverter» til virkestofforskrivning. Dialogen «Forny med endring skal da åpnes». V Klargjør forsendelsesinformasjon T9.1 Helseperson skal kunne velge utleverer for forhåndsviste resepter T9.2 Helseperson skal kunne velge hvor varer skal forsendes T9.3 Helseperson skal kunne lagre informasjon om ekspederingsanmodning, merknad og referansenummer slik at denne informasjon er klar til signering av rekvirent (gjelder når annen helseperson enn rekvirent klargjør forsendelse). T9.5 Helseperson skal kunne velge utleverer gjennom bruk av HER. T9.7 Ved registrering av utleverer skal sist valgte utleverer default foreslås for aktuell pasient T9.9 Det skal være mulig å velge at forsendelse skal sendes til pasientens EPJ-registrerte adresse (folkeregister, midlertidig eller annen). T9.10 Ved forsendelse skal default valgt adresse være sist brukte adresse (hvis ikke sendt før så skal pasientens folkeregister adresse være default). T9.11 Det skal være mulig å velge om ekspederingsanmodning er av type: Forsendelse; LAR; Utlevering. T9.12 Ved utleveringsanmodning skal det sendes med et referansenummer. T9.13 Ekspederingsanmodning skal kunne knyttes til en eller flere klargjorte resepter. T9.14 Det skal være mulig å skrive tilleggsopplysninger i fritekst ved forsendelsesanmodning. T9.15 Det skal være mulig å utforme merknad til valgt(e) resept(er) for hver pasient. T9.16 Merknad skrevet i fritekst skal kunne knyttes til en eller flere resepter, (for eksempel: legemiddel skal inntas på apotek), T9.17 Merknader skal lagres som en del av resepten. 33

34 T9.20 Det skal være mulig å angi at en klargjort resept skal være låst. Resepten skal da tilordnes et referansenummer. T9.21 Det skal ikke være mulig å velge bandasjist som mottaker av ekspederingsanmodning på resepter som inneholder legemidler T9.23 Ekspederingsanmodning for LAR-pasienter skal default kun knyttes til legemidler som inngår i LAR-behandlingsopplegg. V2.5- krav. Det er FEST som angir hvilke legemidler som kan benyttes i LAR. Det er krav om at man skal kunne registrere om pasienten er en "LAR-pasient" samt hvilket apotek pasienten skal benytte i sin LAR-behandling. Når man forsøker å forskrive et legemiddel til en pasient som er avmerket som LAR-pasient, skal man ved valg av ekspederingsanmodning for LAR default kun kunne forskrive legemidler som i fest er avmerket som legemidler som inngår i LAR (f.eks. metadon). Når man derimot forskriver en "vanlig" M1 så skal man kunne forskrive på vanlig måte, o g det samme gjelder om pasienten ønsker en ekspederingsanmodning på et annet legemiddel som ikke er et legemiddel merket med LAR i FEST Signer og send resept T10.1 Resepter skal kunne klargjøres av helseperson uten rekvireringsrett for lagring (reseptkladd) og senere forhåndsvisning av reseptinnhold og signering med personlig sertifikat av leg. T10.4 All informasjon knyttet til resepter skal forhåndsvises og deretter kunne signeres med personlig sertifikat i samme T10.6 arbeidsprosess. Når annen helseperson enn behandlende lege har laget resepten, skal informasjon om hvem som har laget resepten lagres sammen med resepten. T10.7 Alle resepter skal signeres av behandlende lege eller annen autorisert lege ved samme enhet før sending til Reseptformidleren. T10.8 Resepter i arbeidsliste skal etter forhåndsvisning kunne signeres samlet for en og en pasient med tilgang til pasientens legemiddelmodul. 34

35 T10.9 Ved signering med personlig sertifikat oversendes meldingen automatisk til Reseptformidleren T10.10 EPJ skal kunne motta applikasjonskvittering fra Reseptformidleren. T10.11 Det skal være støtte for varsling til rekvirent og evt systemansvarlig ved mottak av negativ applikasjonskvittering fra RF. T10.12 EPJ skal varsle om det ikke mottas applikasjonskvittering for sendte meldinger T10.13 Klargjorte resepter som mangler betegnelse, styrke, form, antall eller bruksanvisning, skal ikke kunne sendes. T10.15 Legemidler som signeres og sendes skal automatisk oppdatere legemidler i bruk. T10.16 Det skal være mulig å skrive ut reseptkopier (presisering: dette er ikke gyldig resept) av resepter som overføres til Reseptformidleren og liste over legemidler i bruk. T10.17 Hvis annen part har tatt over legemiddeladministrasjon for pasienten, så skal liste over legemidler i bruk tilbys for utskrift ved hver oppdatering. T10.18 Hvis en eller flere av reseptene har referansenummer, skal systemet skrive ut oversikt over legemidler i bruk med referansenummer. T10.19 Dersom flere resepter skal påføres referansenummer ved samme signering, skal ett og samme referansenummer benyttes for disse dersom dette angis. T10.20 Det skal tydelig fremgå for bruker hvilke resepter som blir signert. V2.5 V2.5 Se krav T10.20 for hvordan dette kan løses. T10.21 Det skal være mulig å signere for alle klargjorte resepter i en operasjon, hvor systemet påfører signaturen til hver enkel melding. T10.23 Hvis pasient mangler fødselsnummer eller D-nr skal det utstedes referansenummer på alle resepter tilhørende pasienten. (DFS 4.4.1) T10.24 Det bør være systemstøtte for å unngå at meldinger klar til signering og sending forblir liggende i signeringskø usendt. T10.30 Det skal være mulig å avbryte forhåndsvisning før signering. Se krav T10.24, T10.25 for hvordan dette kan løses. 35

36 T10.31 Hvis det er registrert informasjon om helsetrygdkort for utenlandske pasienter så skal informasjonen påføres resepten Avslutt behandling med legemidler og andre varer T11.1 Når legen velger å avslutte behandling med en vare (legemiddel, forbruksmateriell eller næringsmiddel), skal EPJ spørre om gyldige resepter på valgt vare skal tilbakekalles fra Reseptformidleren. T11.2 Vare som ikke lenger brukes i behandling skal kunne merkes seponert. T11.3 Det skal være mulig å angi grunn til seponering av vare T11.4 Angitt årsak til seponering skal framkomme om virkestoffet søkes forskrevet senere T11.5 Varer som ikke lenger brukes i behandling skal kunne flyttes fra legemidler i bruk/næringsmidler i bruk/medisinteknisk forbruksmateriell i bruk og overføres til historikk. T11.6 Seponerte varer skal kunne vises i egen oversikt 5.17 Oppdater oversikt over varer i bruk T13.1 Ved elektronisk mottak av informasjon om pasientens legemidler, må det være mulig å velge hvilke legemidler som skal legges til liste for legemidler i bruk. T13.1a Ved elektronisk mottak av informasjon om pasientens kosttilskudd må det være mulig å velge hvilke kosttilskudd som skal legges til som registrering i liste for legemidler i bruk. Presisering: det skal ikke kunne genereres resepter (M1) på varegruppen kosttilskudd. T13.2 Ved elektronisk mottak av informasjon om pasientens medisinske forbruksmateriell, må det være mulig å velge hvilket forbruksmateriell som skal legges til liste for medisinsk forbruksmateriell i bruk. M25 36

37 T13.3 Ved elektronisk mottak av informasjon om pasientens næringsmidler, må det være mulig å velge hvilke næringsmidler som skal legges til liste for næringsmidler i bruk. T13.4 Det må være mulig å legge til nytt legemiddel i listen over legemidler i bruk uten at legemidlet forskrives på ny resept. T13.6 Legemidler som har seponeringsdato, skal automatisk fjernes fra Legemidler i bruk når denne dato overskrides. T13.8 Ved oppdatering av et legemiddel i bruk, så skal gammel informasjon flyttes til historikk og ny informasjon vises i legemidler i bruk T13.9 Ved elektronisk mottak av informasjon om pasientens legemidler, må det være mulig å se liste over legemidler i bruk i samme skjermbilde som mottatt informasjon. T13.11 Ved oppslag i RF skal det være mulig å velge om bare referansenummer skal sendes ved oppslaget. (Ved oppslag i RF fås bare de reseptene som oppfyller alle kriterier tilbake.) Ved forskrivning av et legemiddel med en seponeringsdato en gitt dato frem i tid er det allerede tatt en beslutning som ligger til grunn for dette. Det skal altså være støtte for automatisk oppdatering, og dette skal ikke være til hinder for at bruker i historikk skal kunne se hvilke legemidler pasienten har fått forskrevet Søknad om individuell refusjon dersom kriterier for forhåndsgodkjent refusjon etter 2 ikke er oppfylt. T15.1 For rekvirering som krever Se krav T15.1 for hvordan dette kan løses. refusjonssøknad til HELFO skal det være støtte for at slik søknad klargjøres sammen med resepten. T19.10 Det skal være mulig å registrere samtykke om at rekvirent kan sende søknad om individuell refusjon T19.11 Det skal være mulig å registrere samtykke om at rekvirent kan få kopi av vedtakssvar på søknad om individuell refusjon T15.2 Når legemiddel som ikke omfattes av 2 i blåreseptforskriften er hentet frem, skal det være støtte for at søknad om refusjon kan fylles ut dersom dette er ønskelig på 3a, 3b, Se krav T15.2 for hvordan dette kan løses. 37

38 6 eller 5.25 (yrkesskade). T15.3 Det skal være mulig å registrere at pasienten har gitt samtykke til at legen sender søknad om refusjon T15.4 Det skal være mulig å registrere at pasienten har gitt samtykke til at legen kan motta svar på søknaden. T15.5 Det skal være mulig å motta elektronisk vedtak på søknad slik at EPJ kan oppdateres. T15.5a Mottatt elektronisk vedtak skal automatisk oppdatere søknaden. T15.5b Ved avslag på søknaden skal mottatt elektronisk vedtak vises på brukeres signeringsliste. T15.6 Det skal være mulig å registrere at et legemiddel har fått innvilget søknad, og utløpsdato for vedtaket. T15.7 Det skal være mulig å registrere hvem som har instituert behandling ved søknad om refusjon. T15.7a Dersom det ikke registrert instituert av i søknaden skal søkende lege oppgis. T15.8 Det skal være mulig å velge hvilket legemiddel det søkes refusjon for. T15.9 Det skal være mulig å velge legemidler som har vært brukt i tidligere behandling. T15.10 Det skal være mulig å velge hoveddiagnose og bi-diagnose(r) som skal sendes ved søknaden. T15.11 Det skal være mulig å skrive inn begrunnelse for at pasienten bør få dekket legemiddelet/næringsmiddelet. T15.12 Det skal være mulig å skrive inn merknad til søknaden med informasjon som skal tas hensyn til i vurderingen av søknaden. T15.13 Det skal være mulig å velge særlig grunn for at det skal gis refusjon. T15.14 Det skal være mulig å angi om varen skal brukes utenfor sykehus T15.15 Det skal være mulig å registrere om det er første gangs søknad på gitt Dette kravet gjelder individuell refusjon, systemet må kunne registrere at et legemiddel har fått innvilget refusjon. V2.5 38

39 vare og diagnose. T15.16 Det skal være mulig å registrere at søknaden er en oppdatering av tidligere sendt søknad. T15.17 Det skal være mulig å legge til vedlegg til søknaden. T15.18 Ved bruk av paragraf 3b skal det være mulig å beskrive alvorlighetsgrad og angi om sykdommen er sjelden. T15.19 Ved bruk av paragraf 3a skal det være mulig å velge refusjonskode T15.20 Ved søknad under 3a eller 3b, for A/B-preparat (informasjon som skal fylles inn skal hentes fra FEST), skal det være mulig å oppgi maksimal døgndose, om det er laget behandlingsplan, vurdert avhengighetsfare og om det er gjennomført smerteanalyse. T15.21 Ved søknad under 3a eller 3bfor A/B-preparat, skal det være mulig å oppgi andre rekvirenter som skal kunne forskrive omsøkt legemiddel (gyldig forskriver). T15.21a Ved søknad for A/B-preparat skal egen organisasjon automatisk legges til som gyldig forskriver T15.22 Det skal være mulig å registrere søknad om individuell refusjon på legemiddel. T15.22a Det skal være mulig å registrere søknad om individuell refusjon på magistrelt T15.22b legemiddel/legemiddelblandinger. Det skal være mulig å registrere søknad om individuell refusjon på næringsmidler T15.23 Ved søknad på næringsmidler skal omsøkt næringsmiddel oppgis og det skal være mulig å registrere tidligere næringsmiddelbehandling.. T15.24 Ved søknad om bruk av næringsmidler som er forhåndsgodkjent av Helfo (merket med refusjonshjemmel i FEST), så skal søknaden sendes på produktgruppenivå (3 siffer eg. 603). V2.5 V2.5 V2.5 39

40 T15.25 Ved søknad om bruk av næringsmidler som ikke er forhåndsgodkjent av Helfo, så skal navn og beskrivelse av næringsmiddelet oppgis. T15.26 Det skal være mulig å sende elektronisk søknad om individuell refusjon til Helfo. T15.27 Det skal være mulig å registrere institueringsdato for oppstart av behandlingen T15.29 Dersom det ikke har vært relevant tidligere behandling skal det være mulig å velge dette fra kodeverk T15.30 Det skal være mulig å søke individuell refusjon basert på yrkesskade T15.31 Ved yrkesskadesøknad skal det ikke være krav om å angi at behandlingen er langvarig eller at tilstanden dreier seg om kronisk sykdom T15.32 Yrkesskadesøknad skal kun kunne sendes dersom der er angitt at det foreligger NAV-vedtak om at pasienten har godkjent yrkesskade. T15.33 Yrkesskadesøknad skal kun kunne sendes dersom NAV-vedtakets varighet er angitt (angivelse av vedtakets utløpsdato). T15.34 Yrkesskadesøknad skal kun kunne sendes dersom det er angitt at den godkjente yrkesskade er årsak til omsøkt behandling. V Tilbakekall resept T16.1 Det skal være mulig å tilbakekalle resepter i Reseptformidleren. T16.3 Det skal være mulig å velge blant varer i bruk hvilke som skal tilbakekalles T16.4 Det skal være mulig å velge blant historikk hvilke varer som skal tilbakekalles 40

41 T16.5 Det skal være mulig å velge i liste over legemidler i Reseptformidleren hvilke varer som skal tilbakekalles T16.6 Tilbakekallingsgrunn skal angis automatisk ved fornying. T16.7 Tilbakekallingsgrunn skal kunne oppgis strukturert basert på kodeverk T16.8 Det skal være mulig å motta svar på tilbakekalling fra RF og informere bruker om svaret. T16.9 Det skal være mulig å motta applikasjonskvittering fra RF og presentere informasjon om feil til bruker. T16.10 Ved tilbakekalling av resept fra RF skal systemet tydelig vise om resepten er under ekspedering hos apotek/bandasjist dermed ikke kan tilbakekalles i øyeblikket. Dette skal vises i egen melding ved hjelp av kodeverk 7503/7419. Kravet gjelder både ved tilbakekalling ved seponering av legemiddel og ved fornying av resept. V2.5 V2.5 V Utarbeid søknad for legemidler uten markedsføringstillatelse T17.1 Når legemiddel som finnes i FEST og som er uten markedsføringstillatelse er søkt fram i legemiddelmodulen skal nødvendige parametere for søknad SLV kunne angis. T17.2 Når det registreres et legemiddel som ikke er registrert i FEST så skal nødvendige parametere for søknad SLV kunne angis. T17.4 Det skal være mulig å registrere/endre begrunnelse for bruk T17.5 Det skal være mulig å registrere/endre produsent av legemiddelet T17.7 Det skal framgå om resepten skal forhåndsbehandles i legemiddelverket (ikke ekspederbar før søknad er behandlet) T17.8 Helseforetak skal kunne angi at det er gitt forhåndsgodkjenning for spesifikke preparat for gitte pasientgrupper 41

42 5.21 Håndter innkommende meldinger fra andre aktører T18.2 Mottatt utleveringsmelding skal vises sammen med informasjon om resepten på en hensiktsmessig måte for bruker. Se krav T18.2; T8.3, T18.4, for hvordan dette kan løses. T18.5 Utleveringsmelding (M6/M8): mottak av utleveringsmelding krever ikke signering av rekvirent. T18.7a Det skal være mulig å undertrykke utleveringsmelding på papirresept dersom forskriver tilhører systeminstallasjonen og legemidlets ATC kode er representert i LIB. T18.9 Utleveringsmelding for egne forskrevne resepter skal oppdatere legemidler i bruk for pasienten med utleveringsinformasjon (M6) (gjelder også for resepter i legens navn). T18.9a En utleveringsmelding av typen annullering erstatter utleveringsmeldingen som den henviser til. T18.10 Ved generisk bytte skal det være mulig for rekvirent å legge til (M8) eller oppdatere (M6) LIB med utlevert legemiddel. T18.12 EPJ skal spørre om legemidler i bruk skal oppdateres det mottas intervensjonsmelding. T18.12a All informasjon knyttet til intervensjon skal kunne vises. T18.12b T18.13 Det skal være mulig å oppdatere egen forskrivning med valgte elementer fra utlevering. Ved mottak av søknadssvar fra SLV skal denne fremvises for rekvirent på hensiktsmessig måte. T18.17 Innkommende meldinger fra andre aktører må kunne leses og håndteres av den som til enhver tid er behandlingsansvarlig. T18.19 Mottatte slettemeldinger skal merke angitte legemidler i LIB med tilbakekalt fra RF T18.19a Ved mottak av slettemelding som inneholder referanse til ny M1 og tilbakekallingsgrunn er «fornying» oppdaterer systemet LIB-elementet med relevant informasjon (oppdatering skjer ved oppslag i RF). V2.5 V2.5 V2.5 V2.5 Se krav T18.13, T18.14, T18.15, T18.16 for hvordan dette kan løses. V2.5 42

43 T18.19b Ved mottak av slettemelding som inneholder referanse til ny M1 og tilbakekallingsgrunn er «forny med endring» skal bruker kunne oppdatere LIBelement med relevant informasjon basert på visning av reseptene (oppdatering skjer ved oppslag i RF). T18.20 Ved mottak av utleveringsmelding (M6/M8) på legemidler som ikke er registrert i FEST og hvor informasjonen i utleveringsmeldingen kompletterer informasjonen som er sendt i M1 så skal intern varekatalog kunne oppdateres med T18.21 innkomne opplysninger Det skal være systemstøtte for oppdatering av intern varekatalog ved mottak av informasjon som kan komplettere intern varekatalog. T18.24 Når innkommen M6/M8 viser at resepten er ferdigekspedert så skal informasjon til bruker oppdateres slik at dette framgår for alle brukere av systemet uten at det er slått opp i RF. T18.25 Søknad og søknadssvar fra HELFO (M12) skal vises for rekvirenten på en hensiktsmessig måte. V2.5 Se krav T18.21, T18.22 for hvordan dette kan løses. Se krav T18.25 og T18.25 for hvordan dette kan løses Oppdater pasientopplysninger T19.1 Det skal være mulig å registrere pasientens samtykke om at det kan sendes forespørsel til Reseptformidleren. T19.1b T19.2 Dersom legen ikke er pasientens fastlege (for eksempel sykehuslege, legevaktslege, spesialist e.l.) kan samtykket bli stående i et helt «behandlingsforløp» eller til pasienten trekker det tilbake. Samtykket må kunne registreres av alle roller. T19.3 Når pasient ikke er samtykkekompetent skal det fremgå hvem (rolle, navn, adresse) som har samtykke på vegne av pasienten. V2.5 43

44 T19.18 T19.19 Helsepersonell uten rekvireringsrett skal kunne registrere alle ovennevnte opplysninger og det skal framgå for signerende lege at samtykker er innhentet når medhjelper har gjort dette. Det skal være mulig å registrere at pasient har avtale om LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og registrere avtaleapotek for utlevering av LAR legemidler. V Fordeling av oppgaver mellom ulike aktører T21.1 Der hvor ansvarlig lege har besluttet at oppgaven Klargjør resept kan delegeres til helsepersonell uten rekvireringsrett, skal denne kunne klargjøre resepter og gi melding til ansvarlig lege om at en eller flere resepter er klar(e) i legemiddelmodulen for forhåndsvisning og signering med personlig sertifikat og sending. T21.2 Det skal finnes funksjonalitet for å hente frem alle resepter som er angitt som klare til signering med personlig sertifikat T21.3 Det skal være mulig å definere Klargjør resept, Signer og send resept og Søk om dekning av utgifter som en oppgave i en oppgaveliste. T21.6 Det skal finnes en rolle som er tillagt oppgaven å fordele og overvåke gjennomføringen av oppgaver (denne rollen vil som regel være tillagt lederen). T21.8 Det skal være mulig å tildele en oppgave til en bestemt helseperson. T21.9 Det skal være mulig å anmode om at en rolle eller bestemt helseperson påtar seg en oppgave T21.10 Det skal være mulig å avslå å påta seg en oppgave en helseperson er blitt anmodet om å ta. T21.4 Det skal være mulig å definere en gruppe av aktører ( leger på en spesialavdeling ). T21.5 Det skal være mulig å tildele en bestemt aktør rollen som leder av gruppen 44

45 (Avdelingsoverlege NN) Skrive ut T23.2 Det skal være mulig å skrive ut papirresepter i tråd med gjeldende forskrifter. T23.4 Ved utskrift av papirresepter skal utskrevne legemidler flyttes over i listen over legemidler i bruk, medisinsk forbruksmateriell i liste over medisinsk forbruksmateriell i bruk og næringsmidler i liste over næringsmidler i bruk. T23.5 Det skal være mulig å skrive ut liste over varer i bruk sortert i lister over legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. T23.6 Systemet skal ha funksjonalitet for å skrive ut reseptoversikt som viser ekspederbare resepter i Reseptformidleren, sortert i lister over legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Det skal av listen tydelig fremgå at dette er en oversikt over ekspederbare elektroniske resepter. T23.9 Dersom utskrift av legemidler med reservasjon mot innsyn ønskes, så skal disse kunne skrives ut på vanlig A4-papir med legemiddelnavn og referansenummer. T23.10 Legemidler i bruk skal kunne skrives ut som ordinasjonskort. T23.11 Det skal være mulig å skrive ut en papirresept som er forsøkt sendt til RF, men som feilet. Denne resepten skal være merket med Utskrift av feilet e-resept nummer:.. T23.12 For alle papirresepter skal det være et felt for signering og stempel. T23.13 Når Legemidler i bruk endres skal systemet kunne foreslå utskrift av oppdatert legemiddelliste etter hver konsultasjon 45

46 5.25 Håndtere VIB (VIB= LIB+FIB+NIB) T24.1 Legemidler i bruk (LIB) er en del av Varer i bruk (VIB) og informasjonen i listene skal ALLTID være synkronisert. T24.2 Ved tilbakekalling av resepter i RF skal varer tas ut av VIB på samme måte som fra LIB. T24.3 Ved seponering av varer, skal VIB oppdateres med seponeringsinformasjon T24.4 Det skal være mulig å slette varer som ligger i VIB T24.5 Ved klargjøring av resept skal nye varer registreres i VIB T24.6 Det skal være mulig å angi næringsmiddel som skal være med i VIB T24.7 Det skal være mulig å knytte kommentarer til varer i VIB T24.8 Det skal være mulig å sette vurdering av om enkeltoppføring skal utleveres til pasient T24.7 Ved gjenbruk av M25 i lokal LIB skal det være mulig å avslå vare som kommer inn via M25. Ved avslag skal evt. resept tilbakekalles. M Hente referansenummer Systemet skal ha støtte for å hente inn nye Se krav T25.1 for hvordan dette kan løses. T25.1 referansenummer. T25.2 Det skal være mulig å sette en grenseverdi for når nye referansenummer automatisk skal hentes. O 5.27 Editere rekvireringsrettigheter T26.1 Det skal være mulig å registrere hvilke spesialistrettigheter rekvirenten innehar. T26.2 Det skal være mulig å registrere hvilke rekvireringsrettigheter et HF innehar. 46

47 T26.3 Det skal være mulig å registrere rekvirentens rett til å skrive ut A- og/eller B-preparater slik at EPJ kan varsle om slik resept forsøkes rekvirert 5.28 Avansert dosering T27.1 Det skal være mulig å hente avansert doseringsforslag fra FEST T27.2 Det skal være mulig å angi spesielle ukedager et legemiddel skal brukes (uketurnus) T27.3 Det skal være mulig å angi opp og ned doseringer T27.4 Det skal være mulig å angi antall dager på og antall dager av i lengre turnus enn 1 uke. T27.5 Det skal være mulig å angi om dosering skal skje på eksakt angitt tidspunkt T27.6 Det skal være mulig å angi om dosering skal skje innenfor et tidsrom T27.6a Tidsromsangivelse skal ikke være tilgjengelig når legemiddelet multidosepakkes. T27.7 Det skal være mulig å angi om et legemiddel ikke skal tas sammen med annet legemiddel T27.8 Det skal være mulig å registrere mengde enkeltdose T27.9 Det skal være mulig å angi gjentagelsesintervall T27.13 Det skal være mulig å angi start- og sluttidspunkt for dosering. T27.14 Det skal være mulig å angi doseringsregel (doseres etter og merknad) T27.16 Det skal være mulig å velge doseringsenhet basert på FEST LIB (hovedbilde) MD 1.1 Ved mottak av M25.2 og M25.3 skal alle oppføringer i disse meldingene vises sammen med egne oppføringer i LIB. Med alle oppføringer menes legemiddel- og 47

48 cave-informasjon. MD 1.2 MD 1.2a MD 1.3 Forskjell på eksisterende LIB (legemiddelog cave-informasjon) og mottatt M25.2 og M25.3 skal markeres i LIB-bildet Kosttilskudd er en del av pasientens LIB og systemet skal ha funksjon for å vise dette, samtidig som det tydelig fremgår at dette er et kosttilskudd og ikke et legemiddel. Funksjonen skal vise om det finnes spørsmål fra apotek knyttet til det enkelte legemiddel/kosttilskudd. MD 1.9 MD 1.17 MD 1.20 Ved doseendring i LIB-element og elementet er representert med resept i RF skal resepten tilbakekalles fra RF og det skal sendes ny resept til RF Når det for en pasient med LIB i RF endres på en forskrivning i LIB som tidligere er sendt som e-resept må dette gjøres ved Forny med endring og ikke ved en registrering Det skal være mulig å sende forespørsel om varer i bruk (M9.11/M9.12) til Reseptformidleren. MD 1.28 MD 1.29 MD 1.31 Ved elektronisk mottak av informasjon om pasientens legemidler, skal det være mulig å velge hvilke legemidler som skal legges til liste for legemidler i bruk. Ved elektronisk mottak av informasjon om pasientens legemidler, skal det være mulig å se liste over legemidler i bruk i samme skjermbilde som mottatt informasjon (kan håndteres vha samstemmingsfunksjonalitet). Ved oppslag i RF må systemet ha støtte for å laste ned og vise M25.2 også i de tilfeller hvor det ikke foreligger en M25.1. Dette må ivaretas både når LIB-ansvarlig lege og annen lege gjør oppslag. 48

49 MD 1.32b MD 1.32 c Ki4 Kr1 Kr2 Kr3 Kr4 Kr5 Kr6 Kr7 Kr8 Kr9 EPJ må kunne håndtere at et LIB-element har referanse til en annen M1 i M25.2/3 enn den hadde i M25.1 EPJ må kunne håndtere at M25-meldinger (1,2,3) referer til resepter som ikke finnes i RF. En e-resept referanse vil ikke alltid peke på en gyldig resept, siden resepten kan være slettet fra RF. Når det er registrert samtykke til oppslag i RF og det sendes M9.5 så skal det alltid også sendes M9.11 til RF for å sjekke om pasienten har M25 tilgjengelig. Hvis det finnes M25 i RF så skal samstemming vises for lege. Samstemming skal vise liste over både lokal LIB og M25 fra RF sortert på ATCkode. Hvis LIB-element fra M25 har samme id som lokalt LIB-element så skal de vises på samme linje. Hvis de er helt like skal dette framgå. Hvis LIB-oppføring fra M25 har samme resept-id som lokal oppføring så skal disse vises på samme linje i samstemming. Hvis LIB-oppføringer er helt lik så skal det framgå at disse er helt like i samstemmingen. Det skal være mulig å legge til CAVE informasjon fra M25 til lokal LIB. Det skal være mulig å velge hvilke legemidler i M25 som skal importeres til lokal LIB.. Det skal være mulig å knytte LIB-element fra M25 til lokalt LIB-element, og bruker skal kunne velge om lokalt element skal beholdes i lokal LIB, eller om importert element skal beholdes i lokal LIB Administrering av LIB MD 2.1 Funksjonen skal kunne vise hvilken lege som er pasientens LIB-ansvarlig lege. MD 2.2 Funksjonen skal vise multidoseapotek med oppdatert kontaktinformasjon. Denne informasjonen indikerer at det som administrasjonsform for legemidler benyttes multidose. Relevant informasjon for sykehuslege. 49

50 MD 2.3 MD 2.5 MD 2.6 Funksjonen skal kunne vise hvilken PLOenhet som er registrert på pasienten i LIBmeldingen Funksjonen skal vise siste pakkedato (basis M25.3). Funksjonen skal vise dato for siste sendte M25.1 og mottatte M25.2 og M25.3. oppdatering 5.31 LIB-historikk MD 3.1 Det skal være mulig å vise alle mottatte M25 MD 3.2 Det skal være mulig å vise innholdet i valgt M25 MD 3.3 Innholdet i M25 skal vises ved hjelp av stylesheet Klargjøring. MD 4.3 Det skal ikke være mulig å bruke strukturert dosering på legemiddelpakning som inneholder flere varer (for eks Champix startpakning). Avhenger av ASD Elektroniske meldinger 50

51 MD 5.10 Mottatt M9.12 skal oppdatere systemet med apotekinformasjon (multidoseapotek). Sykehus trenger ikke støtte for å motta M25.2 og 3 asynkront Avansert dosering i LIB i RF MD 6.1 Det skal være mulig å generere avansert doseringsforslag basert på kortdose fra FEST. MD 6.2 Det skal være mulig å angi spesielle ukedager et legemiddel skal brukes (uketurnus). MD 6.3 Det skal være mulig å angi opp- og nedtrapping av dosering. MD 6.4 MD 6.5 MD 6.6 MD 6.7 MD 6.8 MD 6.9 MD 6.10 MD 6.11 MD 6.12 Det skal være mulig å angi antall doseringsdager med behandling og antall dager uten behandling i lengre turnus enn 1 uke. Det skal være mulig å angi at dosering skal skje på eksakt angitt tidspunkt. Det skal være mulig å angi at dosering skal skje innenfor et tidsområde. Det skal være mulig å angi at et legemiddel ikke skal tas sammen med andre legemiddel. Det skal være mulig å angi døgndose Det skal være mulig å angi antall doser per døgn Det skal være mulig å registrere mengde i enkeltdose. Det skal være mulig å angi gjentagelsesintervall for døgndose (hver 1 dag, hver 2 dager, hver 3 dager). Det skal være mulig å angi start- og sluttidspunkt for dosering Mottak av M25 i installasjoner som ikke har multidose/plo registrert for gitt pasient MD 7.1 Ved mottak av M25.1/2/3 skal alle oppføringer i disse meldingene vises sammen med egne oppføringer i LIB MD 7.2 Forskjell på eksisterende LIB og mottatte M25.1/2/3 skal markeres i LIB-bildet 51

52 MD 7.4 Resepter i RF som ikke inngår i M25.1/2/3 skal vises som andre rekvirenters forskrivninger. Det skal tydelig fremgå at disse resepter ikke er inkludert i LIB (M25). 52

53 1

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5.

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5. E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav Versjon:5.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 5.0 Utgitt: November 2015 Prosjektansvarlig:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

FUNKSJONSKRAV e-resept DELPROSJEKT REKVIRENT

FUNKSJONSKRAV e-resept DELPROSJEKT REKVIRENT juni 2015 Versjon 4.6 FUNKSJNSKRAV e-resept DELPRSJEKT REKVIRENT Redaktører: Tom Christensen: Anders Grimsmo: le Martin Winnem: le Andreas Bjordal: tom.christensen@ntnu.no anders.grimsmo@ntnu.no olemw@enableit.no

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk Rekvirentspesifikasjon e-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer v 6.2 E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk Versjon:6.2 Versjon 6.2 1 Rekvirentspesifikasjon

Detaljer

Hvordan skrive en resept

Hvordan skrive en resept Hvordan skrive en resept Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Morten Tranung ved Sykehusapoteket for lån av bilder DISPOSISJON Hvordan skrive

Detaljer

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra Profdoc Vision, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon

Detaljer

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE.

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. Antall legemidler: : Ca. 1450 virksomme stoffer, 3500 produktnavn. Ca. 5000 ulike preparater (eks. Stesolid tabletter 2 mg eller 5 mg) Fakta om

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften) Utsendt: 30.01.2013

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5.

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5. E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav Versjon:5.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 5.0 Utgitt: Oktober 2015 Prosjektansvarlig:

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

Forslagene til krav er gruppert med bokstav og tallkode som angitt i tabellen nedenfor:

Forslagene til krav er gruppert med bokstav og tallkode som angitt i tabellen nedenfor: FUNKSJONSKRAV I ELIN PROSJEKTET Del 5: Resept Versjon 1.1 Sist endret 230903 Ved: Ole Andreas Bjordal: objordal@robin.no Fredrik Langballe: fredrikl@newmedia.no 1.1 Innledning Legemiddelforskrivning i

Detaljer

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 Versjon 1.65. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 Versjon 1.65. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 e-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.65, 316. april november 20153 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 Versjon 1.2 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15.

eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 Versjon 1.2 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15. eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15. august 2008 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle Styringsrådet

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.08. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.08. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.08 03.11.15 Dokumenteier: seksjon Fag og utvikling, avdeling Digitale helsepersonelltjenester

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

Overordnet tilbakemelding

Overordnet tilbakemelding v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/348-5 Saksbehandler: Linda Mari Knutsen Dato: 28.06.2017 Innspill - Høring - Endringer i legemiddelforskriften

Detaljer

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten Innhold Innledning... 2 Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten... 2 Gjeldende rett... 2 Faglig anbefaling... 2 Departementets vurdering og forslag... 3 Økonomiske og administrative konsekvenser...

Detaljer

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Kontrollrapport 17-2016 Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Lege Versjon: 1.0 Dato: 6. mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 254 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.087 0312.1105.154 Dokumenteier: seksjon Fag og utviklingorvaltning, avdeling Digitale

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

Høringssvar til pasientens legemiddelliste

Høringssvar til pasientens legemiddelliste C\ k Apotekforeningen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 17/2267 Vår ref. 17/122-2 Dato: 18.09.2017 Høringssvar til pasientens legemiddelliste Sammendrag Apotekforeningen

Detaljer

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved mange legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

E-resept. Versjon: mai 2014

E-resept. Versjon: mai 2014 E-resept Kodeverk i e-resept Versjon: 1.6 19. mai 2014 Dokumenteier seksjon forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept 19.05.2014 kodeverk_i_e-resept_v1.6 Side 1 av 14 Versj. Dato Kapittel Endring

Detaljer

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte?

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? En evig? ehelse 2013 Tor-Arne Eeg Vilnes Seksjon for forskrivningsstøtte, Legemiddelverket Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? pretensiøst navn på et grunndataregister? Ikke veldig synlig og festlig

Detaljer

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 CGM Allmenn Hva er nytt i versjon 117 CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Flere forbedringer av Legemidler... 4 Bakgrunns sending av e-resepter Null

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1 CGM Spesialist Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Spesialist, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix

Detaljer

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal NOKIOS 2014 E-resept Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal Hva er e-resept? Reseptformidleren Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. februar 2013: E-resept innført i hele Norge Det forskrives

Detaljer

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon. Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon. Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 169 Versjon 2.067 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal

Detaljer

eresept begrepsliste

eresept begrepsliste eresept begrepsliste Side 1 av 12 eresept begrepsliste Versj. Dato Kapittel Endring Produsent 0. 1 9-02-2006 Alle Dokumentet opprettet ved å kopiere fra OFS v0.93 Jon Aarbakke 0.2 10.02.2006 Alle Noen

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept En effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1 CGM Allmenn Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Allmenn, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix 7... 4

Detaljer

Blå resept, individuell stønad, bidrag

Blå resept, individuell stønad, bidrag Blå resept, individuell stønad, bidrag Nidaroskongressen 23.10.2015 Torill Telset HELFO veiledning Agenda Om HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) Blåreseptforskriften. Bidra til bedre forståelse og etterlevelse

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer?

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Eivind Bergem, avdelingsdirektør, Avdeling e-resept, Helsedirektoratet, ehälsodagen, Stockholm Hva skal jeg si noe om? 1. Hvordan

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler

Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler Statens legemiddelverk Sven Oftedals vei 8 0950 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200207059 027/03 TR/tr 18.01.05 Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler NAF viser til brev fra Statens legemiddelverk

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.07 19.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Helse - og omsorgsdepartementet Deres ref: 200607634 Saksbehandler: CMW Postboks 8011 Dep Vår ref: 06/5752-0030 OSLO Dato: 23.03.2007 Ekstern høring - Revisjon av blåreseptordningen

Detaljer

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Kontrollrapport 5-2016 Kartleggingskontroll av apotek Innsendte krav uten legeidentitet Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 2 Metode og gjennomføring

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept Helseeffekter Tryggere legemiddelbruk Pasientsikkerhet Effektivisering Enklere rutiner Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket

Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket Internserien 6/2009 Utgitt av Statens helsetilsyn Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket Rekvireringssaker Målgruppe: Ansatte

Detaljer

FEST Implementeringsveiledning. Statens Legemiddelverk V 1.0

FEST Implementeringsveiledning. Statens Legemiddelverk V 1.0 FEST Implementeringsveiledning Statens Legemiddelverk V 1.0 Oppdatert: 09.12.2013 Innhold DOKUMENTHISTORIE... 5 1 INNLEDNING... 6 2 FORMÅLET MED FEST... 7 2.1 HVILKE VARER FINNES I FEST... 7 2.2 GENERELL

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 14/4529 Vår ref. 14/327-2 Dato: 18.03.2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft ELIN-k erfaringskonferanse 14-15 februar 2011 Regin Hjertholm Fastlege og ELIN-k pilot Eidsvåg legekontor, Bergen (Infodoc) EPJ-løftet NFAs referansegruppe for EPJ og

Detaljer

Byrådssak 1225 /17. Høringsuttalelse Forskriftsendring - Pasientenes legemiddelliste ESARK

Byrådssak 1225 /17. Høringsuttalelse Forskriftsendring - Pasientenes legemiddelliste ESARK Byrådssak 1225 /17 Høringsuttalelse Forskriftsendring - Pasientenes legemiddelliste GEHA ESARK-03-201700052-114 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer

Detaljer

Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept

Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept Nidaroskongressen 20. oktober 2017 Agenda Forhåndsgodkjent på blå resept Stønad etter individuell søknad Allmennfarlige og smittsomme sykdommer Medisinsk

Detaljer

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk Helsetilsynet i fylket Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering Knut Fredrik Thorne seniorrådgiver Helsetilsynet/Fylkesmannen i Østfold Helsetilsynet i fylket: Fører tilsyn med alt som har

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om nasjonal kjernejournal og forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren) Utsendt: 23. mai

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Etter blåreseptforskriften kan det ytes stønad til smertestillende behandling. Det gis forhåndsgodkjent

Detaljer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Jannicke Slettli Wathne Sykehusfarmasøyt eresept-prosjektet i Helse Vest Innhold 1. Hva er eresept? 2. Pilot eresept og legemiddelopplysninger

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming I februar 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe med gitt mandat som var i tråd med føringer fra den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen. Mandatet avgrenset dette arbeidet i første

Detaljer

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 Versjon 1.3. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon. V. 1.3, 15.

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 Versjon 1.3. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon. V. 1.3, 15. E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 e-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.3, 15. juni 2011 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle Styringsrådet

Detaljer

Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett:

Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett: 1. Innledning Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høring: forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høring: forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept) Helse- og omsorgsdepartementet Høring: forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept) Høringsfrist 18. mars 2015 1 Innhold 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 1.1

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Innholdet i kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Kjernejournal viser utvalgte helseopplysninger om pasienten og gir rask tilgang til viktig informasjon. Når du trenger informasjon for å yte helsehjelp,

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR REFUSJON...

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Magistrelle resepter i e - resept

Magistrelle resepter i e - resept Magistrelle resepter i e - resept Krav og modeller Versjon: 2.0 E - resept Løsning: E-resept Versjon: 2.0 Dato: Oktober 2016 Ansvarlig: Direktoratet for e-helse, avd. produkt og plan Arbeidsgruppe: Lien,

Detaljer

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 13/3947-19.11.2014 13/09726-24 Juristene/Hilde Holme OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B eller som har gitt frivillig avkall på den

Informasjon til deg som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B eller som har gitt frivillig avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2017 Erstatter

Detaljer

Prosedyre for legemiddelintervju

Prosedyre for legemiddelintervju Prosedyre for legemiddelintervju Bakgrunn for legemiddelintervju: Aktuell legemiddelliste/legemiddelintervju er en legemiddelavstemming ved innskriving av pasienter på sykehuset. Legemiddelintervju er

Detaljer

HISD 1157:2009. Notat: Legemidler i PLO-meldingene. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012

HISD 1157:2009. Notat: Legemidler i PLO-meldingene. Versjon 1.6 Opprinnelig dato Sist endret KITH 21/08:2012 HISD 1157:2009.. Notat: Legemidler i PLO-meldingene Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 1 Publikasjonens tittel: Notat: Legemidler i PLO-meldingene Teknisk standard

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD..

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD.. K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept - M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M09.2 Reseptliste, M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept og M09.4 Nedlasting av

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Dokumentet er utarbeidet i kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold 1. Rutiner/Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Innhold OVERTAKELSE AV LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN... 2 BESTILLING AV LEGEMIDLER VED MULTIDOSE... 5 BESTILLING OG ISTANDGJØRING AV LEGEMIDLER

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer