E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0"

Transkript

1 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0 1

2 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Larsen, Hans Løwe Cappelen, Caroline Bækkelie, Jon-Are Bjordal, Ole Andreas Winnem, Ole Martin Cappelen, Caroline 2

3 I n n h old Innledning 5 1 Utforming av spesifikasjonen Del 1 og del Krav til fastlege/allmennlege Krav fra EPJ Standard og øvrige krav ID`er for kravene 7 2 Definisjoner 8 3 Øvrig dokumentasjon 13 4 Dokumenthistorikk 14 5 Del EPJ standard Generelle krav Åpne legemiddelmodul Klargjør legemiddelresept Klargjør næringsmiddelresept Klargjør medisinsk forbruksmateriellresept Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen Opprett magistrelt legemiddel og klargjør resept Opprett og klargjør registrering av kosttilskudd Registrer legemiddelreaksjon (CAVE) Varsle legemiddelreaksjon (CAVE) Editer legemiddelreaksjon (CAVE) Forny tidligere resept(er) med eller uten oppdatering (endring) Klargjør forsendelsesinformasjon Signer og send resept Avslutt behandling med legemidler og andre varer Oppdater oversikt over varer i bruk Søknad om individuell refusjon dersom kriterier for forhåndsgodkjent refusjon etter 2 ikke er oppfylt Tilbakekall resept Utarbeid søknad for legemidler uten markedsføringstillatelse Håndter innkommende meldinger fra andre aktører Oppdater pasientopplysninger Fordeling av oppgaver mellom ulike aktører Skrive ut Håndtere VIB (VIB= LIB+FIB+NIB) Hente referansenummer 49 3

4 5.27 Editere rekvireringsrettigheter Avansert dosering LIB (hovedbilde) Administrering av LIB LIB-historikk Klargjøring Elektroniske meldinger Avansert dosering i LIB i RF Mottak av M25 i installasjoner som ikke har multidose/plo registrert for gitt pasient 54 4

5 I n nledning Dette dokumentet inneholder de funskjonelle spesifikasjonene for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes i helseforetak. Opprinnelig rekvirentspesifikasjon for e-resept ble utformet med tanke på at den skulle være gjeldende for samtlige rekvirentsystemer, hvor rekvirent skulle kunne forskrive elektronisk via Reseptformidleren. Fastlegene var tidligst ute med å ta løsningen i bruk og februar 2013 var e- resept nasjonalt innført for fastleger. I utviklingsprosessen for fastlegesystemene har Helsedirektoratet hatt en stor rolle som kravstiller på vegne av rekvirentene til tross for at selve kravspesifiseringen hovedsakelig ble utført av brukere, dvs leger fra alle nivå i helsetjenesten. Dette har resultert i en omfattende kravspesifikasjon på et meget detaljert nivå som definerer alle krav, både funksjonsmessig og i forhold til brukergrensesnitt m.m. Totalt er denne spesifikasjonen på over 650 krav totalt sett og spesifikasjonen danner et viktig grunnlag for de funksjonelle kravene til e-resept i helseforetak. Når det nå er de regionale helseforetakenes tur til å ta e-resept i bruk i de respektive sykehus ser vi at rollefordelingen er noe annerledes. De regionale helseforetakene har en profesjonalisert kravstillerrolle ovenfor sine leverandører av EPJ. Det er en god forutsetning for gode løsninger, at brukere selv er med på å forme hvordan de skal se ut og fungere. Med god funksjonell og teknisk testing samt pilotering vil dette resultere i tilbakemeldinger til leverandør som igjen kan bistå sykehusene med optimale løsninger som ivaretar pasientsikkerhet og brukervennlighet. Det er allikevel slik at e-resept stiller strenge krav til utforming av systemene slik at verdikjeden og allerede tilkoblede aktører ivaretas på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det er en rekke krav og forutsetninger som stilles som et minimum for at nye aktører med nye løsninger, skal kunne koble seg opp mot Reseptformidleren. For å ivareta både som aktør i e-reseptkjeden, samt de krav som stilles til EPJ i et e- reseptperspektiv med vekt på verdikjeden og pasientsikkerhet har vi derfor her utarbeidet en revidert versjon av rekvirentspesifikasjonen. 5

6 1 U t f o r ming av s p esifikasjonen 1.1 Del 1 og del 2 Funksjonelle rekvirentkrav for er delt i to deler. Del 1 er definert som obligatorisk for samtlige rekvirentsystemer i som skal ta e-resept i bruk. Del 2 inneholder alle de anbefalte kravene hvor Helsedirektoratet ønsker at selv skal gjøre en vurdering om noen av disse er aktuelle for deres løsning. Til sammen utgjør disse to delene den opprinnelige spesifikasjonen (med unntak av noen krav som er fjernet). Del 2 er utformet som vedlegg til dette dokument og er presentert i eget dokument. Hovedintensjonen med å utforme en revidert spesifikasjon for var å sikre at man klarte å løfte krav som i den opprinnelige spesifikasjonen var lagt på et detaljert nivå i og beskrive utforming av funksjon i stedet for kun funksjonen i seg selv. Det betyr at en rekke krav fra opprinnelig spesifikasjon er erstattet med nye omformulerte krav. Disse kravene er plassert i den obligatoriske delen av spesifikasjonen; del 1, mens de opprinnelige kravene foreløpig er plassert i del 2. På sikt vil det gjøres nye vurderinger i forhold til om disse skal fjernes helt fra funksjonelle rekvirentkrav for. 1.2 Krav til fastlege/allmennlege Videre er det avdekket flere krav definert som obligatoriske for alle, som egentlig kun gjelder for allmennlege og/ eller fastlege. Disse er i denne versjonen av spesifikasjonen fjernet. Dette gjelder for eksempel krav knyttet til utleveringsmelding til fastlege (M8). 1.3 Krav fra EPJ Standard og øvrige krav Videre er det slik at i opprinnelig rekvirentspesifikasjon er det inkludert en rekke krav som er hentet fra EPJ standarden (EPJ standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring. KITH 2001), Standarden for forskrivning av legemidler (KITH Rapport 08/03) og Standarden for Cave, Reservasjoner mv. (KITH Rapport 42/03). I revidert spesifikasjon for er disse kravene erstattet med ett overordnet krav hvor det henvises til «relevante krav fra EPJ standarden». Dette begrunnes med at man i rekvirentspesifikasjonen har tatt kravene ut av sin opprinnelige kontekst og lett kan misforstås. Videre er det slik at disse standardene revideres jevnlig og at det er en risiko for at man i rekvirentspesifikasjonen for e-resept ikke klarer å holde kravene oppdatert i henhold til den standarden det vises til. Det er allikevel slik at dette er gode standarder som det er viktig at det enkelte system følger. Dette kan eksempelvis gjøres ved å innlemme standarden inn i kravspesifikasjonene til leverandør for EPJ til det enkelte Krav som åpenbart ikke er e-reseptrelaterte er fjernet og vil ikke finnes i verken del 1 eller del 2. Eksempler på dette er krav knyttet til forskning. Krav som åpenbart kun beskriver nyttig funksjonalitet eller kun definerer brukergrensesnitt, men som ikke er påkrevet med begrunnelse i e-resepts verdikjede eller pasientsikkerhet, er beholdt i spesifikasjonen men da definert som «anbefalt» i del 2. 6

7 1.4 ID`er for kravene ID`ene for opprinnelig krav er beholdt der selve kravet er beholdt. Videre er alle nye krav tildelt opprinnelig ID, men tillagt foran. Se figur for eksempel. T2.44 Det skal vises en statuslinje under menyer som inneholder informasjon om pasientens samtykker, maskinell dosedispensering og PLO administrasjon Krav legges til detaljert rekvirent spesifikasjon og erstattes med nytt overordnet krav. T2.44; Systemet skal tydelig vise hvilke samtykker som er innhentet fra pasient og hvilke som eventuelt mangler. 7

8 2 D e f i nisjoner Definisjonene er hentet fra opprinnelig rekvirentspesifikasjon og gir en nyttig beskrivelse av de ulike termene som er knyttet til den funksjonelle siden av e-resept. Ord / Akronym Administrasjonsmåte for forskrevet legemiddel Administrering av forskrevet legemiddel Beslutningsstøtte Direkte kontakt Dispensering av legemidler Dosedispensering Droge Dssn Forklaring / Definisjon Beskrivelse av på hvilken måte legemidlet skal brukes/blir gitt til den enkelte pasient. (Gnis inn i huden, Inhaleres, injiseres intramuskulært etc.) Angir hvem som skal forestå administrasjon av forskrevet legemiddel. Aktivering eller tilrettelegging av relevante og valide råd og anbefalinger om på en lite påtrengende og hensiktsmessig måte i EPJ og som er spesifikk for kontekst og tjenesteyter med bakgrunn i foreliggende journal- og pasientopplysninger. Se også Forskrivningsstøtte og Kunnskapsstøtte. Kontakt som krever et «ansikt-til-ansikt-møte» mellom pasient og lege. Inkluderer konsultasjon og sykebesøk. Se også Indirekte kontakt Tilbereding i porsjoner og utdeling av legemidler til pasienter. Singel- og Multidosedispensering er maskinell pakking av legemidler i porsjoner til den enkelte pasient Dosedispensering innebærer at pasienten får utlevert nøyaktig de pakkbare legemidler som vedkommende trenger for en gitt periode med den daglige dosen i ett eller flere rom i en doseringseske eller annen egnet emballasje. Dispensering kan både skje maskinelt og manuelt, og egner seg særlig godt for pasienter som har problemer med å administerere egen legemiddelbehandling. Maskinell dosedispensering er ensbetydende med singel eller multidose fra pakkesentral, mens manuell dosedispensering er ensbetydende med manuell pakking eller fordeling i dosett. Råstoff fra plante eller dyreriket som brukes til framstilling av legemidler. Dssn = da signa suo nomine = gi og signer med sitt navn. (oppfordring fra legen til apotekeren om å lage 8

9 Ord / Akronym Ekspedisjon (ekspedere) Endringsdato FEST Forskrivning Forskrivningsmal Forskrivningsstøtte Helseperson Indirekte kontakt Intern varekatalog Intern liste Kosttilskudd Forklaring / Definisjon legemiddelet, utlevere det til pasienten og sette sin signatur på). I forskrivning brukes det som tekstlig forklaring til pasienten på hvordan pasienten skal bruke legemiddelet (for eksempel: Dryppes i begge øyne 2 ganger daglig i 6 dager). Farmasøytisk kontroll og istandgjøring av legemiddel i henhold til resept eller rekvisisjon. Dato for endring av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for en gitt pasient. Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Utvidelse av varekatalogen som alle rekvirenter skal bruke for rekvirering av legemidler. Skriftlig bestilling av legemiddel Tidligere kalt intern liste. Liste med ferdig utfylte forskrivninger. Listen kan være felles for enheten eller spesiell for hver enkelt lege. Kunnskapsstøtte med vekt på merkantile og administrative forordninger og regelverk (spesialistgodkjenning, refusjonsforskrifter, utleveringsforskrift mm.). Se også Beslutningsstøtte og Kunnskapsstøtte. Person som er autorisert til å kunne involveres i direkte ytelser av helsetjenester. Alle kontakter hvor behandlende lege ikke er ansikt-til-ansikt med pasienten. Inkluderer kontakt pr. telefon, brev, bud og enkel kontakt med fremmøte, hvor pasienten møter på legekontoret, men har kun kontakt med medarbeider. Se også Direkte kontakt. Egendefinerte legemidler (magistrelle legemidler + legemidler som ikke finnes i FEST) se forskrivningsmal Næringsmidler som a) er beregnet til å supplere kosten, og b) er konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, alene eller i kombinasjon, og c) omsettes i ferdigpakket og dosert form beregnet til å inntas i små oppmålte mengder; som for eksempel kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulverposer, ampuller, dråpeflasker og lignende former for væsker og pulver. (Omhandlet i FOR nr 755: Forskrift 9

10 Ord / Akronym Kunnskapsstøtte Legemiddel Legemiddelform Legemiddelforsyning Legemiddelkort Legemiddelliste Legemidler i bruk (LIB) Magistrelt legemiddel Medisinering Medisinkort (Legemiddelkort) Multidose Ordinasjon Ordinasjonskort Forklaring / Definisjon om kosttilskudd) Automatisk system med påminnere og varslere i EPJ som kobler forskrivningsinformasjon og journal- og pasientinformasjon med medisinsk kunnskap (interaksjoner, kontraindikasjoner med mer). Se også Forskrivningsstøtte og Beslutningsstøtte. Stoff, drog og preparat m.v. som nevnt i legemiddelloven 2 første ledd jf. Forskrift i medhold av legemiddelloven 2 annet ledd Hvordan legemiddelet er utformet (tabletter, salve, oppløsning etc.). Omfatter innkjøp, rekvirering, transport, oppbevaring, tilvirking, utdeling og tilsyn/kontroll av legemidler Se Medisinkort a) Liste over legemidler nedtegnet og godkjent av lege som kan rekvireres til institusjon eller avdeling fra apotek av person som er gitt myndighet til det (sykepleier eller farmasøyt) (jf. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler). b) Legemiddellisten er stoffer, droger og preparater som er oppført under er klassifisert som legemidler i forskrift om legemiddelklassifisering Inkluderer all pågående medisinering. Inkluderer faste legemidler, legemidler ved behov og legemidler gitt som kur. Kosttilskudd inkluderes også i LIB. Den elektroniske meldingen M25 kalles også «Legemidler i bruk». Legemiddel som tilvirkes i apotek etter bestilling fra rekvirent til en bestemt pasient. Behandling av pasient med legemiddel Oversikt over pasientens aktuelle behandling med legemidler (Legemidler i bruk /LIB), som inkluderer faste legemidler, legemidler som gis ved behov og legemidler gitt som kur. Synonym: Legemiddelkort. Se også Ordinasjonskort og «Legemidler i bruk». Se dosedispensering. Beskjed fra lege eller generelle retningslinjer laget av lege om utdeling av legemidler til pasient til person med myndighet til å foreta utdeling Papirbasert oversikt over pasientens aktuelle behandling med legemidler som 10

11 Ord / Akronym PLO Preparat Reiterasjon Rekvirent Rekvisisjon Rekvirering Resept A-resept B-resept C-resept Reseptfrie legemidler Blå resept Hvit resept Telefaksresept Telefonresept Nødekspedisjon # Rp Forklaring / Definisjon dosedispenseres. Kort utskrevet fra lege gjelder som resept ved dosedispensering. Se også Medisinkort Pleie og omsorgstjenester i kommunene. Tilberedt legemiddel. Ordet er i dette dokumentet brukt synonymt med legemiddel. Reseptutsteders påtegning på resept om at resepten kan ekspederes og utleveres flere ganger. Fysisk eller juridisk person med rett til å rekvirere legemidler. Annen bestilling av legemiddel enn ved resept. Muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemiddel ved resept eller rekvisisjon Bestilling av legemiddel til bruk for bestemte personer eller dyr, eller til bruk i rekvirentens praksis Resept på legemiddel i utleveringsgruppe A. Resept på narkotiske og spesielt vanedannende legemidler utstedt på særskilt blankett. Resepten kan kun reitereres dersom legemiddelet forskrives med refusjon Resept på legemiddel i utleveringsgruppe B. Resept på vanedannende legemidler. Resepten kan kun reitereres dersom legemiddelet forskrives med refusjon Resept på legemiddel i utleveringsgruppe C. Resept på legemidler som ikke er A, B eller F. Resepten kan reitereres. Resept på legemiddel i utleveringsgruppe F. Resept på legemidler som ikke er reseptpliktige. Resepten kan reitereres. Papirresept hvor pasienten etter folketrygdloven har krav på å få refundert deler av utgiftene Papirresept, som ikke er Blå resept eller A-resept. Papirresept sendt via telefaks. Bare gyldig på det apoteket som mottar den. Resepten kan ikke reitereres Muntlig rekvirering per telefon. Kan ikke reitereres og bare minste pakning kan rekvireres for narkotiske eller vanedannende legemidler. Utlevering av legemiddel fra apotek uten at resept foreligger eller på grunnlag av mangelfull/utgått resept. # = Deo juvante eller Med Guds hjelp. Rp = recipe (resept).(ta eller man tar) Dvs: med Guds hjelp tar man) 11

12 Ord / Akronym Revurderingsdato Seponering Seponeringsdato Synonympreparat Startdato Stoff Utlevering Utleveringsgruppe Vare Varer i bruk Forklaring / Definisjon Dato for revurdering av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for en gitt pasient. Avslutte pågående legemiddelbehandling. Dato for seponering av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for en gitt pasient. Synonympreparater er preparater med samme virkestoff i samme styrke og samme legemiddelform (eks. tabletter, mikstur osv.) og som av Statens legemiddelverk er vurdert til å være terapeutisk likeverdige. Dato for oppstart av legemiddelbehandling for et gitt legemiddel for en gitt pasient. Materiale av human, animalsk, vegetabilsk eller kjemisk opprinnelse. Utlevering av legemiddel fra apotek til rekvirent, pasient, kunde, dyreeier eller institusjon. Gjelder også utlevering av medisinsk forbruksmateriell fra bandasjist eller apotek. Reseptpliktige legemiddel plasseres i utleveringsgruppe A, B og C. Utleveringsgruppe F representerer reseptfrie legemidler. Legemiddel, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. (innhold i varekatalogen) Varer i bruk = Legemidler i bruk + Forbruksmateriell i bruk + Næringsmidler i bruk. (VIB= LIB+FIB+NIB) 12

13 3 Øvrig dokumentasjon Dette dokumentet beskriver rekvirents funksjonelle krav i e-reseptsammenheng. Dokumentet dekker brukere i sykehus` krav til hvordan systemet funksjonelt skal virke. Det er en rekke andre dokumenter som er relevante for utvikling av løsningene knyttet til samhandling mellom de enkelte systemene og aktørene. Følgende dokumenter er førende i tillegg til dette dokumentet: OFS Overordnet funksjonell spesifikasjon overordnete prinsipper for e-resept DFS Detaljert funksjonell spesifikasjon detaljering av overordnede krav til løsning, inneholder sekvensdiagrammer som beskriver prosessen rundt den enkelte melding. E-resept meldingsdefinisjoner beskrivelse av alle meldinger som er definert i e-resept. E-resept arkitektur beskriver arkitekturen som er lagt til grunn for implementering av e- resept. Kodeverk i e-resept Brukskonvensjoner for avansert strukturert dosering (ASD) Dokumentene finnes på Helsedirektoratets nettsider for e-resept; 13

14 4 D o k u m enthistorikk Dato Detaljer Relaterte krav Dokument opprettet Krav knyttet til yrkesskade er lagt til/ presisert T3.41 T4.3 T15.2 T15.30 T15.31 T15.32 T15.33 T Visning og samstemming av cave-informasjon er presisert MD 1.1 MD Flere krav knyttet til multidose er strøket grunnet manglende relevans for sykehusinstallasjon MD 1.4 MD 1.23 MD 1.32a MD2.4 MD 4.1 MD 4.2 MD 5.8 Flere krav er presisert MD 2.2 MD 2.3 MD 3.1 MD Lagt til relevante krav fra konvensjonsdokumentet relatert til M25 Ki4 Kr1 Kr2 Kr3 Kr4 Kr5 Kr6 Kr7 Kr8 Kr Magistrelle resepter krav etter prosess våren 2014 er lagt til MR11 TMR12 MR13 MR14 MR15 MR16 MR17 MR18 MR19 MR20 MR21 MR22 14

15 MR23 MR24 MR25 MR26 MR27 MR Krav knyttet til magistrelle resepter som er slettet T Presiseringer knyttet til krav vedr forholdsregel ved inntak T3.29b T3.29c Presisering knyttet til begrepsbruk vedr A/B-preparat T15.20 T15.21 T15.21a Krav strykes T T Krav ifht nye rekvirentgrupper er lagt til. T0.1 T0.2 T0.3 T0.4 T2.33c T2.33d T2.33e T2.33f T3.0a T3.0b T3.41a T4.0 T5.0 T10.1a T10.1b T10.1c T10.1d T10.1e T15.0 T16.1a T16.1b T17.0 T19.1 T19.1c T E-resept skal nå støtte 4a og H-resept. Se dokumentasjon fra HELFO for utdypende informasjon om dette. Følgende krav er endret/nye i denne sammenheng: Bruk av 1-mnd regel T3.92 T Sikre oppslag i RF før sending av M1 T10.33 T10.34 T15.2 T15.6a T15.22c T15.35 T15.36 T15.37 T15.38 T strøket 15

16 Presiseringer ifht registrering og varsling av cave T7.15a T7.15b T715.c T7.15d T7.27 T7.28 T7.15 er strøket. T7.17 er strøket T7.18 er strøket T7.23 er strøket T7.24 er strøket T7.25 er strøket T7.26 er strøket Følgende krav er strøket T18.7a T24.8 MD2.5 16

17 5 D e l 1 T0.1 Lege må defineres som egen rolle Krav merket «nye rekvirentgrupper» er kun obligatorisk dersom noen av de følgende rekvirenter skal benytte løsningen; tannlege, helsesøster og jordmor. T0.2 Tannlege må defineres som egen rolle Nye rekvirentgrupper T0.3 Helsesøster (sykepleier) må defineres som egen rolle. Nye rekvirentgrupper T0.4 Jordmor må defineres som egen rolle Nye rekvirentgrupper 5.1 EPJ standard 1.1 Alle relevante krav i EPJ standard skal følges. Med "EPJ Standard" menes følgende dokumenter; EPJ standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring, Standarden for forskrivning av legemidler, og Standarden for Cave, Reservasjoner mv. Samt evt. andre nye standarder som er relevante krav ifbm e-resept 5.2 Generelle krav T1.1 Oppdatert Varekatalog skal være tilgjengelig som informasjonskilde for legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Se definisjonsliste for sammenheng mellom varekatalog og FEST. T1.4 Det skal varsles til systemansvarlig når oppdatering av varekatalog har feilet T1.6 Systemet skal sikre oppdatering av varekatalogen med data fra FEST minimum 1 gang pr uke. Se krav T2 t.o.m. T1.4 og T1.6 for hvordan dette kan løses. 17

18 T1.13 T1.14 T1.14a Systemet skal inneha funksjonalitet som sikrer at bruker ved åpning av legemiddelmodulen har oversikt over alle resepter og LIB i RF på gitt pasient dersom pasient har samtykket til dette. Systemet må ha funksjonalitet for å sikre at prosesser knyttet til å oppdatere virksomhetssertifikat og personlig sertifikat ivaretas. Systemet må ha funksjonalitet for varsling i god tid før personlig sertifikat utløper. Se krav T1.13 for forslag til hvordan dette kan løses. Det som er intensjonen med dette kravet er at behandlende lege har oversikt over pasientens legemiddelbehandling (M1 og M25 i RF). Dette gjelder ikke bare ved ny forskrivning, men ved vurdering av pasientens legemiddelbehandling. Kravet gjelder alle behandlende leger, og kommer inn under krav til forsvarlig behandling som helsepersonell har ved utøvelse av sin gjerning. Helsepersonellovens krav om forsvarlighet er beskrevet i 4. Fastlegene har klart ansvar for legemiddelhåndteringen i Fastlegeforskriftens 25. Som konsekvens av de opplysninger som tilgjengeliggjøres ved oppslag i RF må behandlende lege håndtere resepter inneliggende i RF eksempelvis ved å tilbakekalle uaktuelle resepter. Se krav T1.14 for hvordan dette kan løses. Se krav T1.14a og T1.15 for hvordan dette kan løses. T1.19 Ved Varsel fra SLV (del av M30) skal EPJ kunne framvise pasienter som bruker legemiddel det refereres til i meldingen. T1.20 Systemet skal kunne vise alle varsler fra SLV. T1.22 Systemet skal kunne håndtere flere meldingsversjoner på samme tid. T1.23 Alle meldinger som sendes fra rekvirentsystemet skal være KITH godkjent. T1.24 Alle meldinger som sendes fra rekvirentsystemet skal valideres mot xsd før de sendes T1.27 Det skal være mulig å velge hvilket nivå interaksjonsvarsel skal vises på. Interaksjoner på høyeste (alvorligste) nivå skal alltid vises. T1.28 Det skal være mulig å registrere legemiddel som ikke finnes i FEST (legemiddel som ikke har MT i Norge) T1.29 Det skal være mulig å registrere magistrelt legemiddel. Henger tett sammen med pågående prosess ifht magistrell forskrivning våren Oppdatering av krav knyttet til magistrell forskrivning vil publiseres ultimo august

19 T1.30 For pasienter som mangler gyldig fødselsnummer eller d-nummer skal det sendes resepter med referansenummer. T1.31 For pasienter som ønsker låst resept skal resepten inneholde referansenummer og resepten skal være merket som låst. T1.32 Det skal være mulig å sende en verify melding (ERMV) med informasjon om installasjonen til RF Dette er et v2.5 krav Dette er et v2.5 krav 5.3 Åpne legemiddelmodul T2.8 Informasjon om Legemidler i bruk, resepter i RF, CAVE og legemidler klargjort for rekvirering skal være lett tilgjengelig for rekvirent når legemiddelmodulen åpnes. T2.9 Informasjon om Legemidler i bruk, resepter i RF, legemidler klargjort for rekvirering og historikk skal vise: Brukskode, NavnFormStyrke, Mengde, Kortdose, Reit/utl, Refusjon, Sist oppdatert, Varer til. T2.9b Det skal framgå om resepten er ferdig ekspedert («Resept avsluttet» er satt til «true» i utleveringsmeldingen). T2.9c T2.11 Følgende informasjon skal være lett tilgjengelig for legemidler presentert i pasientens LIB, resepter i RF, legemidler klargjort for rekvirering og historikk: ATC-kode, virkestoff navn, preparatnavn, pakningsstørrelse, antall pakninger, dosering, status (T2.13), sist utlevert legemiddel, dato sist utlevert, seponeringsdato, Status på søknad SLV, Status søknad Helfo Systemet skal støtte at informasjon om pasientens cave oppgitt med legemiddelnavn og virkestoffnavn er lett tilgjengelig for bruker. Se krav 2.11 for hvordan dette kan løses. T2.12 CAVE opplysninger om legemidler skal kunne presenteres i strukturert form iht. gjeldende standard 19

20 T2.13 T2.15 Systemet skal tydelig vise det enkelte legemiddels statuskategori i LIB og historikk med følgende alternativer: importert (irp), registrert (Reg), e-resept (erp), utskrift av resept (urp), faxresept (frp), telefonresept (trp). For legemidler klargjort for rekvirering: klargjort, levert og feil ved sending. For legemidler i RF: kodeverk Systemet skal støtte at forbruksmateriell, næringsmidler og vaksiner skilles ut fra pasientens LIB og vises for seg. T2.18 Legemidler i bruk skal kunne sorteres etter følgende kategorier: ATC-kode, virkestoffnavn, preparatnavn, utleveringsgruppe, refusjonsgrunnlag, kategori, registreringsdato, varer til dato, endringsdato, revurderingsdato og seponeringsdato. T2.19 Det skal være mulig å vise legemidler i bruk på et valgt tidspunkt. T2.20 Resepter som er klargjort av helsepersonell uten forskrivningsrett skal være merket som reseptkladd. T2.21 Det skal framgå om det er mottatt utleveringsmelding på rekvirert legemiddel. T2.22 Det skal framgå om det er mottatt tilbakekallingsmelding på egne rekvirerte legemiddel. T2.33 Det skal være mulig å sende forespørsel og motta informasjon om alle resepter som ligger i Reseptformidleren på valgt pasient. T2.33b Det skal være mulig å konfigurere systemet til automatisk oppslag i RF (M9.5/6 og M9.11/12). T2.33c Oppslag returnerer kun forskrivers egne resepter til pasienten (M9.5/M9.6). Leger som har innhentet samtykke til å se andre rekvirenters resepter skal se alle resepter tilhørende gitt pasient. T2.33d E-resept tilhørende LIB-element skal ikke merkes som "finnes ikke i RF" etter M9.5/M9.6 sendt av tannlege, jordmødre/helsesøstre dersom resepten er sendt av annen forskriver enn den som gjør oppslaget T2.33e Det skal fremgå hvem som har gjort oppslag og T2.33f hvilke resepter som er returnert fra RF. Oppslag via M9.11/M9.12 (henting av M25.X) skal ikke kunne utføres av andre enn leger. T2.34 Det skal være mulig å velge at resepter i reseptformidleren skal fornyes (tilbakekalles og sending av ny). Hvordan dette kan løses se krav T2.15, T2.16, T2.17, T2.27 og T2.28. Kravet definerer at automatisk oppslag skal være konfigurasjonsstyrt. «nye rekvirentgrupper» 20

21 T2.36 Visning av resultat fra oppslag i Reseptformidleren (T13.2) skal skille mellom egne og andre rekvirenters resepter. T2.36a For hvert LIB-element skal det tydelig vises om det finnes en tilhørende resept i RF eller ikke. T2.37 Etter oppslag i Reseptformidleren skal rekvirent kunne velge om resepter som ikke er i LIB skal legges til liste over legemidler i bruk T2.38 Etter oppslag i Reseptformidleren skal det være mulig for rekvirent å tilbakekalle egne og andres resepter. T2.38a Ved tilbakekalling av resepter fra RF skal det angis årsak til tilbakekalling. T2.38b Ved tilbakekalling av resepter fra RF skal systemet sette årsak til tilbakekalling fra kodeverk 7500 T2.39 Det skal være mulig å oppgi ett eller flere referansenummer ved oppslag i reseptformidleren. T2.40 Hvis en resept er under ekspedering så skal det framgå hvilken utleverer som har reservert resepten for ekspedering. T2.42 Ved oppslag i RF skal egne resepter med referansenummer vises uten at rekvirent må oppgi referansenummer (det må søkes med referansenummer som systemet har oversikt over) T2.43 Når systemet ikke kan verifisere at oppgitt referansenummer tilhører valgt pasient, skal bruker alarmeres (gjelder for resepter som ikke ligger i LIB). T2.44 T2.45 Systemet skal tydelig vise hvilke samtykker som er innhentet fra pasient og hvilke som eventuelt mangler. Det skal være støtte for å vise historikk ifht forskrivninger på en hensiktsmessig måte, både historikk for alle forskrivninger og detaljert historikk for en bestemt forskrivning. T2.46 Klargjort resept skal kunne endres før sending/utskrift T2.47 Klargjort resept skal kunne angres/fjernes fra legemiddelmodulen om den ikke er sendt/skrevet ut T2.49 Det skal være mulig å registrere innvilget søknad om individuell refusjon til et legemiddel med følgende opplysninger: refusjonshjemmel, refusjonskode, vedtaksdato, og evt. vedtakets utløpsdato (ikke Dette er et v2.5 krav Dette er et v2.5 krav Se krav T2.44 for detaljering av annen informasjon som kan vises for bruker. Se krav T2.45 for detaljering av hvordan dette kan løses. 21

22 obligatorisk). T2.51 EPJ skal varsle systemansvarlig hvis oppdatering av FEST har feilet. T2.52 Det skal være mulig å søke opp tidligere rekvirerte legemidler. T2.53 Legemidler der laboratorieverdier bør overvåkes, skal ha et eget symbol som varsler rekvirenten om dette. T2.54 Det skal være mulig å se oversikt over søknader for bruk av legemidler som ikke markedsføres i Norge. T2.55 Det skal være mulig å se oversikt over legemidler hvor det er søkt om individuell refusjon. T2.56 Varer skal kunne legges til liste over forskrivningsmaler fra varer i bruk. O O O 5.4 Klargjør legemiddelresept T3.0a Tannleger har innskrenket rekvireringsrett. Det Anbefalt krav. «Nye rekvirentgrupper» bør legges til rette for at kun de legemidler i utleveringsgruppe A og B som tannleger kan rekvirere tilgjengeliggjøres ved søk etter vare. Søkeresultatet skal kunne overstyres av bruker. T3.0b Helsesøstre/jordmødre som oppfyller særskilte «Nye rekvirentgrupper». vilkår kan kun rekvirere et begrenset utvalg hormonelle antikonseptiva (ATC G03A). Kun de legemidler som lovlig kan forskrives skal vises ved søk. Søket skal ikke kunne overstyres av bruker. T3.3a T3.7 Systemet skal ha hensiktsmessige søkefunksjoner i varekatalog, forskrivingsmaler og intern varekatalog for rekvirent samt særlig funksjonalitet for virkestofforskrivning. Det skal framgå om framsøkt legemiddel er en del av FEST eller en del av intern varekatalog. T3.9 Det skal være mulig å velge om liste over framsøkte legemidler skal filtreres på virkestoffnavn, preparatnavn, pakningsstørrelse og styrke. T3.12 Det skal framgå om framsøkt legemiddel har vært forskrevet tidligere for valgt pasient. For å se hvordan dette kan løses vises det til krav; T3.3a, T3.4, T3.5, T3.5a, T3.6, T3.6a, T3.8, T3.8a, T3.9, T3.11,T3.13, T3.13a, T3.14, T3.15, 22

23 T3.15 I listen over framsøkte legemidler skal det tydelig fremgå hvilke legemidler som er registrert som CAVE. Se krav T3.15 for hvordan dette kan løses. T3.16 Ved ordinasjon av legemiddel merket CAVE, skal rekvirent angi begrunnelse i eget merknadsfelt. T3.18 Når det velges et legemiddel, skal det automatisk sjekkes interaksjon mot legemidler i bruk, mot resepter på legemidler i RF som ikke er representert i LIB og mot mottatte utleveringsmeldinger på legemidler som ikke er representert i LIB ved hjelp av interaksjonsdata i FEST. Det er gjort vurderinger ifht om andre kilder til interaksjonsvarsler, eksempelvis Druid, kan godtas som kilde til interaksjonsvarsler i EPJ. Dette er vurdert til "ikke godkjent" og krav knyttet til at interaksjonsvarsler skal hentes fra FEST opprettholdes. T3.18b T3.18c T3.18d T3.18e T3.18f T3.18g T3.18b T3.18c T3.18d T3.18e T3.18f T3.18g T3.20 Identifisert interaksjon skal varsles i henhold til alvorlighetsgrad og basert på felles varslingskoder gitt av SLV. Varslingskoden som viser identifisert interaksjon skal vise et nummer som angir antall interaksjoner som er identifisert Interaksjonsvarsel må kunne merkes som håndtert (røde varsel må uansett vises på ny) Interaksjonsvarsel må kunne merkes som håndtert på gitt pasient. Røde varsel som er merket håndtert skal alltid vises. Interaksjonsvarsel ved forny med endring må vises på ny. Identifisert interaksjon skal varsles i henhold til alvorlighetsgrad og basert på felles varslingskoder gitt av SLV. Varslingskoden som viser identifisert interaksjon skal vise et nummer som angir antall interaksjoner som er identifisert Interaksjonsvarsel må kunne merkes som håndtert (røde varsel må uansett vises på ny) Interaksjonsvarsel må kunne merkes som håndtert på gitt pasient. Røde varsel som er merket håndtert skal alltid vises. Interaksjonsvarsel ved forny med endring må vises på ny. Systemet må ha funksjonalitet for å registrere nødvendig informasjon når det velges et legemiddel som ikke har MT i Norge. Se krav T3.20 for hvordan dette kravet kan løses. 23

24 T3.21 Systemet må ha støtte for å vise om framsøkt legemiddel (ikke markedsført i Norge) er forhåndsgodkjent eller om det må sendes søknad til legemiddelverket. Informasjon om forhåndsgodkjenning hentes fra FEST. T3.22 Det skal være mulig å klargjøre strukturert fritekst resept (Med «Fritekst resept» menes her legemidler uten MT i Norge og som samtidig ikke ligger i FEST). T3.23a Det skal være mulig å krysse av for at organisasjonen har forhåndsgodkjent bruk av valgt legemiddel for sin pasientgruppe. M1 skal da merkes med «vurderes av apotek» uansett om det er satt i FEST at det er «direktesøknad»(kravet gjelder for løsninger som leveres til helseforetak). T3.28 Det skal presenteres doseringsforslag for valgt legemiddel og eventuelt indikasjon basert på informasjon fra FEST. T3.29 Det skal være mulig å velge blant anbefalte doseringer basert på FEST. T3.29a T3.29b T3.29c T3.29d «Forholdsregel ved inntak» skal vises dersom det foreligger slike forholdsregler for valgt vare. Det skal være mulig å velge «forholdsregel ved inntak», dersom dette finnes for valgt legemiddel. Teksten skal legges på slutten av doseringsveiledningen. Det skal være default at «forholdsregel ved inntak» er med i doseringsveiledningen dersom dette er valgt. Det skal være mulig å velge flere «forholdsregel ved inntak» som skal være med i doseringsveiledningen. T3.30 Dosering i kortform, for eksempel 1x3 eller skal vise tekst i bruksanvisningsbildet fra kortdosekodeverket i FEST. T3.30a T3.30b T3.30c T3.30f T3.30g Tekst i bruksanvisningsfeltet skal være lesbart for bruker i rekvireringsfunksjonen. Når bruker har valgt en kortdose så skal valgt «doseringsenhet» settes inn for kodeord i teksten i bruksanvisningsfeltet. Det skal være mulig å lage egne doseringer i kortform evt med summert døgndose. Det skal vises hvilke doseringsforslag som kommer fra FEST. Det skal være mulig å bruke avansert strukturert dosering fra FEST. T3.31 Valgt doseringsforslag skal kunne endres. Dette er et M25-krav M25 24

25 T3.33 Det skal være mulig å endre til synonympreparater T3.34 Det skal være mulig å endre, styrke og pakke i Vindu/funksjon for klargjøring av resept. T3.35 Det skal være mulig å angi tidspunkt for varighet av en behandling med et legemiddel (varer til ny vurdering). T3.36 Det skal være mulig å angi at legemiddel automatisk skal seponeres ved et gitt tidspunkt. T3.37 For legemidler hvor det ikke er identifisert pakningsstørrelse skal det være mulig å oppgi total mengde av legemiddelet T3.38 Total mengde av legemiddelet skal kunne beregnes av systemet basert på angitt dosering og behandlingslengde (gjelder også for væsker og krem). T3.39 Legemidler skal være merket som A, B, C og F preparat i tråd med definisjon av utleveringsgrupper i legemiddelforskriften. T3.41 Det skal være mulig å velge hvilken refusjonshjemmel som skal anvendes for legemiddelet. ( 2, 3a, 3b, 4, 4a, H-resept og 5.25 yrkesskade) T3.41a Kun leger kan sette refusjonshjemmel på resepten. Presisering: Dette gjelder ikke klargjøring av reseptkladd. Andre roller enn leger kan kun rekvirere legemidler hvor det ikke settes refusjon på resepten (dvs rekvirere på «hvit» resept). T3.42 Det skal være mulig å velge hvilken refusjonskode som skal anvendes for legemiddelet. T3.43 Ved valg av refusjonshjemmel som krever søknad og hvor pasienten ikke har gyldig innvilget søknad for gjeldende legemiddel skal Vindu/funksjon for søknad om refusjon åpnes. T3.44 For valgt legemiddel skal mulige refusjonshjemler og refusjonskoder vises.(underterm på refusjonskoder skal vises til bruker). T3.44a Når refusjonskode er valgt så skal gjeldende refusjonsvilkår vises. Kur skal alltid ha et seponeringstidspunkt. Det må være mulig å angi at et legemiddel skal brukes i eksempelvis 12 mnd. og derved sette et seponeringstidspunkt 12 mnd. fram i tid. At legemiddelet skal automatisk seponeres er ikke til hinder for at man skal kunne hente ut informasjon om tidligere legemiddelbehandling fra historikk. Mrk; nye refhjemler er lagt til «Nye rekvirentgrupper» 25

26 T3.45 Når valgt legemiddel kan godkjennes for refusjon etter individuell søknad, så skal aktuelle vilkår for refusjon vises. T3.46 Systemet skal kunne vise vilkår knyttet til forskrivningsrett og utlevering. T3.48 Det skal vises varsel/informasjon hvis valgt refusjonskode ikke er registrert som diagnose på valgt pasient. T3.49 Det skal være mulig å registrere institusjon (for eksempel helseforetak) eller rekvirent som har instituert behandling basert på oppslag i Adresseregisteret. (Organisasjon: HER, HF navn, spesialitet, Spesialist: HPR, legens fornavn, legens etternavn og spesialitet). T3.49a Det skal være mulig å registrere «instituert av» i fritekst. T3.50 Informasjon om instituert av skal lagres i journalen og knyttes til resepten. T3.50a Når det er krav om instituert av og bruker har valgt å fornye en importert resept så skal informasjon om forskriver av importert resept settes som informasjon i instituert av. T3.53 Systemet skal varsle dersom rekvirering av legemiddel stiller krav til spesialitet for rekvirent eller institusjon T3.55 Hvis klargjøring av legemiddel ikke er tilfredsstillende utfylt skal det fremgå hvilke felter som ikke tilfredsstiller krav til utfylling. Det skal være mulig å søke i varekatalogen når T3.64 man forskriver resept. T3.65 Det skal varsles ved brudd på reseptforskriftenes regler som regulerer forsendelse av elektronisk resept slik som: for stor mengde i forhold til kortdosering per 3 mnd. forbruk (blåresept forskriften) reiterering i forhold til årsforbruk etter kortdose og pakningsstørrelse reiterering i forhold til A og B preparater (A- og B resepter kan reitereres hvis de er refusjonsresepter) T3.66 Det skal være mulig å legge nytt legemiddel til Varekatalog (intern varekatalog). T3.69 Det skal være mulig å angi at utleverer ikke skal kunne foreta generisk bytte. T3.70 Ved framsøking av legemiddel fra varekatalog skal det være forvalgt at generisk bytte er 26

27 godkjent. T3.71 Det skal være mulig å angi grunn til reservasjon mot generisk bytte. T3.73 En klargjort resept skal inneha informasjon om det er en e-resept, fax-resept, utskrift (papirresept), telefonresept, registrering eller en importert resept. Se krav T3.73. T3.75 Det skal være mulig å registrere bruksområde for varen i eget felt. T3.75a T3.75b Det skal være mulig å velge bruksområde fra FEST. Systemet skal understøtte at bruksområde bare kan skrives med store bokstaver. T3.76 Det skal være mulig å rekvirere legemidler i legens navn for å anonymisere pasienten. Lov: 5-14 Forskriften 4 pkt. 2. T3.77 Legemidler som rekvireres i legens navn skal beskyttes med referansenummer. T3.78 Rekvirering av legemidler i legens navn skal registreres i aktuell pasients EPJ. T3.79 Ved rekvirering i legens navn så skal legen oppgis som pasient og det skal oppgis legens fødselsdato og kjønn (ikke fødselsnummer). T3.80 Det skal være mulig å vise legemiddelrelaterte Varsel fra SLV for framsøkt legemiddel. T3.84 Ved brudd på strukturerte vilkår, skal bruker informeres om dette. T3.85 Det skal være mulig å velge følgende Brukskoder for legemidler: Fast, Behov, Kur, Vaksine. T3.86 Det skal ikke være mulig å lagre uten at brukskode (fast, behov eller kur) er valgt. T3.87 Det skal være mulig å registrere at pasienten motsetter seg at verge/foreldre skal ha innsyn til resepter i reseptformidleren. T3.88 Det skal framgå om et legemiddel kan åpnes, knuses eller deles basert på informasjon fra FEST. T3.89 Det skal være mulig å oppgi første mulige dato for ekspedisjon av resept. T3.91 Ved klargjøring av legemiddelresept skal forskriver varsles dersom pasienten er registrert som LAR-bruker og det skal spørres om aktuell legemiddelresept skal utleveres etter LARavtale. V2.5 V2.5 27

28 T3.92 Ved forskrivning på 3a, 3b, 4a og 6 skal det være mulig for bruker å oppgi at det er søkt om individuell refusjon og pasient oppfyller krav til 1-mnd regel. 5.5 Klargjør næringsmiddelresept T4.0 Kun leger kan rekvirere næringsmidler. «Nye rekvirentgrupper». T4.2 Næringsmidler med refusjon skal kunne rekvireres på produktområde, produktgruppe, artikkelgruppe og artikkelnivå basert på strukturerte vilkår i FEST T4.3 Det skal være mulig å angi refusjonshjemmel for valgt næringsmiddel ( 6 eller 5.25 yrkesskade) T4.3a Når refusjonshjemmel er oppgitt i FEST så skal den automatisk forhåndsvelges. T4.4 Det skal være mulig å registrere brukerveiledning for næringsmidler T4.5 Det skal vises vilkår for refusjonshjemmel på valgt næringsmiddel T4.6 Ved valg på høyere nivå (produktområde, produktgruppe og artikkelgruppe) skal det framvises hvilke næringsmidler som stiller krav til forskrivning på artikkelgruppe- og artikkelnivå. T4.7 Det skal være mulig å registrere søknad om individuell refusjon ved klargjøring av næringsmidler 5.6 Klargjør medisinsk forbruksmateriellresept T5.0 Kun leger kan rekvirere medisinsk «nye rekvirentgrupper» forbruksmateriell. T5.2 Medisinsk forbruksmateriell med refusjon skal kunne rekvireres på produktområde, produktgruppe, artikkelgruppe og artikkelnivå T5.3 Det skal være mulig å angi refusjonshjemmel for valgt medisinsk forbruksmateriell 28

29 T5.3a Når refusjonshjemmel er oppgitt i FEST så skal den automatisk forhåndsvelges. T5.4 Det skal være mulig å registrere brukerveiledning for valgt medisinsk forbruksmateriell T5.5 Det skal vises vilkår for refusjon på valgt medisinsk forbruksmateriell T5.6 Ved valg på høyere nivå (produktområde, produktgruppe og artikkelgruppe) skal det framvises hvilke varer som stiller krav til forskrivning på artikkelgruppe- og artikkelnivå. 5.7 Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen T6.2 Fritekstlegemidler skal kunne klargjøres med varenavn, virkestoff, reseptgruppe, legemiddelform, ATC-kode, styrke, mengde, bruksområde, forenklet doseringsveiledning og indikasjon. T6.7 Fritekstlegemidler skal kunne lagres i varekatalogen (intern varekatalog). T6.8 Et fritekstlegemiddel skal kunne søkes fram og forskrives på lik linje med legemidler som er registrert i FEST. T6.8a Ved klargjøring av legemiddel som ikke er registrert i FEST skal legemiddelet behandles som legemiddel uten markedsføringstillatelse i Norge og systemet skal påføre resepten: «apotek vurderer om det må søkes før utlevering». 5.8 Opprett magistrelt legemiddel og klargjør resept T7.1 Magistrelle legemidler skal kunne registreres ved søk i FEST etter legemiddelbestanddeler og andre bestanddeler som samlet utgjør det magistrelle legemiddelet. T7.2 Det skal være mulig å søke på virkestoff, virkestoff med styrke, legemiddel virkestoff, legemiddel merkevare og legemiddelpakning, og legge disse til som bestanddeler. (Varer som er registrert i intern varekatalog (legemidler som ikke finnes i FEST skal også kunne framsøkes og benyttes). 29

30 T7.4 Det skal være mulig å angi styrke og mengde for alle bestanddeler. T7.5 Det skal være mulig å registrere tilberedelsesopplysninger i fritekstfelt. T7.6 Virkestoff, legemiddelform, styrke og mengde skal kunne velges fra strukturerte predefinerte lister basert på informasjon i FEST. T7.7 Magistrelt legemiddel skal kunne lagres i varekatalogen (intern varekatalog). T7.8 Et magistrelt legemiddel skal kunne søkes fram og forordnes på lik linje med legemidler som er registrert i FEST. T7.9 Det skal være mulig å angi om en bestanddel skal benyttes som ad eller qs. T7.10 Det skal være mulig å angi hvilken form legemiddelblandingen skal ha. T7.11 Det skal være mulig å angi total mengde for legemiddelblandingen. MR 11 MR 12 Det skal være mulig å angi 6 typer magistrell blanding, som gir grunnlag for hvilke felter som er påkrevd fylt inn av bruker. Disse typene er: - Enkel blanding - PN Parenteral ernæringsblanding - PS Parenteral smerteblanding - PA Parenteral antibiotikablanding - PC Parenteral cytostatikablanding Fullstendig informasjon Ved valg av PN-blanding skal følgende parametere kunne settes i tillegg til verdier referert i krav MR3-MR11: - Administrasjonsmåte (perifer eller sentral vene) - Infusjonsvarighet (Dssn) - Infusjonshastighet (Dssn) Dette er et v2.5 krav Dette er et v2.5 krav MR 13 MR14 Ved valg av PS-blanding skal følgende parametere kunne settes i tillegg til verdier referert i krav MR3-MR11: - Administrasjonsmåte (Intravenøs iv, subcutan Sc, epidural, spinal, regional/perifer blokade) - Type emballasje/pumpetype - Infusjonshastighet (Dssn) - Infusjonsvarighet (Dssn) - Bolus og bolusmengde (Dssn) Ved valg av PA-blanding skal følgende parametere kunne settes i tillegg til verdier referert i krav MR3-MR11: - Administrasjonsmåte 30

31 MR15 MR16 MR17 MR18 MR19 MR20 MR21 MR22 MR23 MR24 MR25 MR26 MR27 MR28 - Type emballasje/pumpetype - Infusjonshastighet Infusjonsvarighet Ved valg av PC-blanding skal følgende parametere kunne settes i tillegg til verdier referert i krav MR3-MR11: - Administrasjonsmåte - Type emballasje/pumpetype - Infusjonshastighet (Dssn) - Infusjonsvarighet (Dssn) Ved valg av Fullstendig informasjon så skal alle parametere være mulig å oppgi, men det skal ikke være krav til å fylle inn spesifikke parametere utover de som er påkrevd i elektronisk melding. Det skal være mulig å opprette magistrelle maler som kan tilpasses til den enkelte pasients behov. Det skal være mulig å angi at tilleggsutstyr er ønsket for pasient. Det skal være mulig å åpne lenke til søknad om tilleggsutstyr. Det skal være mulig å angi om bolus og maks bolusmengde. Det skal være mulig å dosere etter nyrefunksjon/gfr, antibiotika speil, vekt og kroppsflate. Det skal være mulig å bruke verdier registrert i andre deler av EPJ i forskrivningen. Inkludert Lab-verdier, vekt og kroppsoverflate. Verdiene skal kunne oppgis i resepten med informasjon om dato for registrering. Det skal være mulig å vise magistrell resept og relaterte utleveringer ved hjelp av standardisert visningsfil. Det skal være mulig å importere magistrell resept og fornye resepten uten endring. Det skal være mulig å oppdatere forskrivningsinformasjon fra magistrell resept med informasjon fra utleveringen. Dette gjelder også ved M8 for magistrell papirresept. Hvis det er utlevert et magistrelt legemiddel basert på et varenummer, så skal det sjekkes mot FEST om varenummer er nasjonalt før det kan benyttes i forskrivning. Det skal være mulig å angi riktig refusjonskode basert på opplysninger i FEST. Det skal være mulig å gjøre CAVE og interaksjonskontroll på magistrelle legemidler med bestanddeler. 31

32 5.9 Opprett og klargjør registrering av kosttilskudd T7.9a Det skal kunne opprettes varer av typen M25 kosttilskudd. T7.10a Det skal kunne gjøres registreringer for å legge inn kosttilskudd i LIB. Registreringer på kosttilskudd skal kunne endres senere. M25 T7.11a Det skal ikke kunne genereres resepter (M1) på varegruppen kosttilskudd. M Registrer legemiddelreaksjon (CAVE) T7.12 Det skal være mulig å registrere CAVE ved å søke opp legemiddelet i varekatalogen T7.13 Det skal være mulig å registrere CAVE ved å velge CAVE for legemiddel i Legemidler i bruk T7.14 Det skal være mulig å registrere CAVE ved å velge CAVE for legemiddel i historikk over legemidler T7.15a Cave skal kunne registreres på ATC-nivå. Registrering baseres på ATC-kode uten at det er oppgitt spesifikt legemiddel eller virkestoff. T7.15b T715.c T7.15d Cave skal kunne registreres på virkestoff-nivå. Virkestoff-ID og virkestoffnavn skal hentes fra FEST og det skal kun være mulig å oppgi én virkestoff id og ett virkestoffnavn pr registrering. Cave skal kunne registreres på merkevare-nivå. Merkevare-id, merkevarenavn og ATC kode baseres på opplysninger fra FEST. Cave skal kunne registreres på merkevare-nivå hvor også hjelpestoffreaksjon skal kunne oppgis. Merkevare-id, merkevarenavn, ATC kode og hjelpestoffreaksjon baseres på opplysninger fra FEST. T7.16 Informasjonen som blir registrert i CAVE skal være strukturert. T7.19 Det skal være mulig å registrere reaksjonstype basert på kodeverk 7497 M25 32

33 T.7.20 T.7.21 Det skal være mulig å registrere kilde til caveopplysning basert på kodeverk 7498 Det skal være mulig å registrere kommentar i fritekst til caveopplysning M25 M Varsle legemiddelreaksjon (CAVE) T7.22 Varsling av legemiddelreaksjon skal kunne konfigureres på systemnivå. T7.23 Varsling skal kunne skje på virkestoff T7.24 Varsling skal kunne skje basert på ATC koder V2.5 T7.25 Varsling skal kunne skje på virkestoff og ATC V2.5 koder T7.26 Det skal være mulig å velge nivå for varsling basert på ATC kode. V2.5 T7.27 Ved framsøking av legemiddel skal CAVE varsles hvis framsøkt legemiddel inneholder samme virkestoff som cave registrert i henhold til en av følgende nivåer: ATC Virkestoff Merkevare (gjelder også hvis det er registrert cave på hjelpestoff). T7.28 Det skal finnes en funksjon for å registrere ATCgrupper hvor det skal varsles på tvers av virkestoff. Hvis framsøkt legemiddel er del av gruppe identifisert over, så skal CAVE varsles. Et eksempel på ATC kode som kan registreres i en slik liste er ACE-hemmer C09B Editer legemiddelreaksjon (CAVE) T22.1 Det skal være mulig å endre opplysninger som er registrert i et CAVE-fragment. T22.2 Det skal være mulig å sette cave til avkreftet (boolean) T22.3 Editert eller avkreftet CAVE skal gjenfinnes i CAVE-historikk. 33

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5.

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5. E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav Versjon:5.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 5.0 Utgitt: November 2015 Prosjektansvarlig:

Detaljer

FUNKSJONSKRAV e-resept DELPROSJEKT REKVIRENT

FUNKSJONSKRAV e-resept DELPROSJEKT REKVIRENT juni 2015 Versjon 4.6 FUNKSJNSKRAV e-resept DELPRSJEKT REKVIRENT Redaktører: Tom Christensen: Anders Grimsmo: le Martin Winnem: le Andreas Bjordal: tom.christensen@ntnu.no anders.grimsmo@ntnu.no olemw@enableit.no

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk Rekvirentspesifikasjon e-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer v 6.2 E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk Versjon:6.2 Versjon 6.2 1 Rekvirentspesifikasjon

Detaljer

Hvordan skrive en resept

Hvordan skrive en resept Hvordan skrive en resept Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Morten Tranung ved Sykehusapoteket for lån av bilder DISPOSISJON Hvordan skrive

Detaljer

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE.

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. Antall legemidler: : Ca. 1450 virksomme stoffer, 3500 produktnavn. Ca. 5000 ulike preparater (eks. Stesolid tabletter 2 mg eller 5 mg) Fakta om

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5.

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5. E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav Versjon:5.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 5.0 Utgitt: Oktober 2015 Prosjektansvarlig:

Detaljer

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra Profdoc Vision, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften) Utsendt: 30.01.2013

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten Innhold Innledning... 2 Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten... 2 Gjeldende rett... 2 Faglig anbefaling... 2 Departementets vurdering og forslag... 3 Økonomiske og administrative konsekvenser...

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

Forslagene til krav er gruppert med bokstav og tallkode som angitt i tabellen nedenfor:

Forslagene til krav er gruppert med bokstav og tallkode som angitt i tabellen nedenfor: FUNKSJONSKRAV I ELIN PROSJEKTET Del 5: Resept Versjon 1.1 Sist endret 230903 Ved: Ole Andreas Bjordal: objordal@robin.no Fredrik Langballe: fredrikl@newmedia.no 1.1 Innledning Legemiddelforskrivning i

Detaljer

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 Versjon 1.65. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 Versjon 1.65. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 e-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.65, 316. april november 20153 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 Versjon 1.2 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15.

eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 Versjon 1.2 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15. eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15. august 2008 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle Styringsrådet

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.08. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.08. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.08 03.11.15 Dokumenteier: seksjon Fag og utvikling, avdeling Digitale helsepersonelltjenester

Detaljer

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Kontrollrapport 17-2016 Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Lege Versjon: 1.0 Dato: 6. mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet

Detaljer

Overordnet tilbakemelding

Overordnet tilbakemelding v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/348-5 Saksbehandler: Linda Mari Knutsen Dato: 28.06.2017 Innspill - Høring - Endringer i legemiddelforskriften

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 254 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.087 0312.1105.154 Dokumenteier: seksjon Fag og utviklingorvaltning, avdeling Digitale

Detaljer

Høringssvar til pasientens legemiddelliste

Høringssvar til pasientens legemiddelliste C\ k Apotekforeningen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 17/2267 Vår ref. 17/122-2 Dato: 18.09.2017 Høringssvar til pasientens legemiddelliste Sammendrag Apotekforeningen

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer?

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Eivind Bergem, avdelingsdirektør, Avdeling e-resept, Helsedirektoratet, ehälsodagen, Stockholm Hva skal jeg si noe om? 1. Hvordan

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte?

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? En evig? ehelse 2013 Tor-Arne Eeg Vilnes Seksjon for forskrivningsstøtte, Legemiddelverket Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? pretensiøst navn på et grunndataregister? Ikke veldig synlig og festlig

Detaljer

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved mange legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 CGM Allmenn Hva er nytt i versjon 117 CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Flere forbedringer av Legemidler... 4 Bakgrunns sending av e-resepter Null

Detaljer

Blå resept, individuell stønad, bidrag

Blå resept, individuell stønad, bidrag Blå resept, individuell stønad, bidrag Nidaroskongressen 23.10.2015 Torill Telset HELFO veiledning Agenda Om HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) Blåreseptforskriften. Bidra til bedre forståelse og etterlevelse

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

FEST Implementeringsveiledning. Statens Legemiddelverk V 1.0

FEST Implementeringsveiledning. Statens Legemiddelverk V 1.0 FEST Implementeringsveiledning Statens Legemiddelverk V 1.0 Oppdatert: 09.12.2013 Innhold DOKUMENTHISTORIE... 5 1 INNLEDNING... 6 2 FORMÅLET MED FEST... 7 2.1 HVILKE VARER FINNES I FEST... 7 2.2 GENERELL

Detaljer

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal NOKIOS 2014 E-resept Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal Hva er e-resept? Reseptformidleren Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. februar 2013: E-resept innført i hele Norge Det forskrives

Detaljer

E-resept. Versjon: mai 2014

E-resept. Versjon: mai 2014 E-resept Kodeverk i e-resept Versjon: 1.6 19. mai 2014 Dokumenteier seksjon forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept 19.05.2014 kodeverk_i_e-resept_v1.6 Side 1 av 14 Versj. Dato Kapittel Endring

Detaljer

Byrådssak 1225 /17. Høringsuttalelse Forskriftsendring - Pasientenes legemiddelliste ESARK

Byrådssak 1225 /17. Høringsuttalelse Forskriftsendring - Pasientenes legemiddelliste ESARK Byrådssak 1225 /17 Høringsuttalelse Forskriftsendring - Pasientenes legemiddelliste GEHA ESARK-03-201700052-114 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer

Detaljer

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1 CGM Spesialist Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Spesialist, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk

Helsetilsynet i fylket. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering. Fylkesmannen. Historisk tilbakeblikk Helsetilsynet i fylket Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering Knut Fredrik Thorne seniorrådgiver Helsetilsynet/Fylkesmannen i Østfold Helsetilsynet i fylket: Fører tilsyn med alt som har

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler

Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler Statens legemiddelverk Sven Oftedals vei 8 0950 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200207059 027/03 TR/tr 18.01.05 Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler NAF viser til brev fra Statens legemiddelverk

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Helse - og omsorgsdepartementet Deres ref: 200607634 Saksbehandler: CMW Postboks 8011 Dep Vår ref: 06/5752-0030 OSLO Dato: 23.03.2007 Ekstern høring - Revisjon av blåreseptordningen

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept En effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket

Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket Internserien 6/2009 Utgitt av Statens helsetilsyn Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket Rekvireringssaker Målgruppe: Ansatte

Detaljer

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1 CGM Allmenn Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Allmenn, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix 7... 4

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Kontrollrapport 5-2016 Kartleggingskontroll av apotek Innsendte krav uten legeidentitet Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 2 Metode og gjennomføring

Detaljer

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon. Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon. Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 169 Versjon 2.067 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om nasjonal kjernejournal og forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren) Utsendt: 23. mai

Detaljer

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft ELIN-k erfaringskonferanse 14-15 februar 2011 Regin Hjertholm Fastlege og ELIN-k pilot Eidsvåg legekontor, Bergen (Infodoc) EPJ-løftet NFAs referansegruppe for EPJ og

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

eresept begrepsliste

eresept begrepsliste eresept begrepsliste Side 1 av 12 eresept begrepsliste Versj. Dato Kapittel Endring Produsent 0. 1 9-02-2006 Alle Dokumentet opprettet ved å kopiere fra OFS v0.93 Jon Aarbakke 0.2 10.02.2006 Alle Noen

Detaljer

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Etter blåreseptforskriften kan det ytes stønad til smertestillende behandling. Det gis forhåndsgodkjent

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 14/4529 Vår ref. 14/327-2 Dato: 18.03.2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Detaljer

Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept

Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept Nidaroskongressen 20. oktober 2017 Agenda Forhåndsgodkjent på blå resept Stønad etter individuell søknad Allmennfarlige og smittsomme sykdommer Medisinsk

Detaljer

Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett:

Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett: 1. Innledning Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming I februar 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe med gitt mandat som var i tråd med føringer fra den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen. Mandatet avgrenset dette arbeidet i første

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.07 19.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B eller som har gitt frivillig avkall på den

Informasjon til deg som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B eller som har gitt frivillig avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2017 Erstatter

Detaljer

Magistrelle resepter i e - resept

Magistrelle resepter i e - resept Magistrelle resepter i e - resept Krav og modeller Versjon: 2.0 E - resept Løsning: E-resept Versjon: 2.0 Dato: Oktober 2016 Ansvarlig: Direktoratet for e-helse, avd. produkt og plan Arbeidsgruppe: Lien,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høring: forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høring: forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept) Helse- og omsorgsdepartementet Høring: forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept) Høringsfrist 18. mars 2015 1 Innhold 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 1.1

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR REFUSJON...

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Prosedyre for legemiddelintervju

Prosedyre for legemiddelintervju Prosedyre for legemiddelintervju Bakgrunn for legemiddelintervju: Aktuell legemiddelliste/legemiddelintervju er en legemiddelavstemming ved innskriving av pasienter på sykehuset. Legemiddelintervju er

Detaljer

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 13/3947-19.11.2014 13/09726-24 Juristene/Hilde Holme OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

Detaljer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Jannicke Slettli Wathne Sykehusfarmasøyt eresept-prosjektet i Helse Vest Innhold 1. Hva er eresept? 2. Pilot eresept og legemiddelopplysninger

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept Helseeffekter Tryggere legemiddelbruk Pasientsikkerhet Effektivisering Enklere rutiner Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

Medisinering til bier, godkjenning og registrering

Medisinering til bier, godkjenning og registrering Medisinering til bier, godkjenning og registrering Helene Seljenes Dalum Veterinær 10. Juni 2016 Bakgrunn Honningbier er en matproduserende dyreart Viktig at honning ikke inneholder skadelige legemiddelrester

Detaljer

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN.

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Dokumentansvarlig: Margitta Kampman Dokumentnummer: PR31144 Godkjent av: Svein Ivar Bekkelund Gyldig for: UNN HF Hensikt Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Omfang Prosedyren gjelder

Detaljer

Varsler i FEST. LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket

Varsler i FEST. LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket Varsler i FEST LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket Hva er FEST? Forskrivnings- og EkspedisjonsSTøtte Et datagrunnlag (xml) med maskinlesbar legemiddelinformasjon om alt som kan forskrives

Detaljer

Forskrivning av liraglutid på blå resept etter 2

Forskrivning av liraglutid på blå resept etter 2 Kontrollrapport 2017 Forskrivning av liraglutid på blå resept etter 2 Legers forskrivning Versjon: 1.3 Dato: 12. september 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet med kontrollen...

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 Versjon 1.3. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon. V. 1.3, 15.

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 Versjon 1.3. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon. V. 1.3, 15. E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 e-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.3, 15. juni 2011 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle Styringsrådet

Detaljer

Legemiddelsamstemning

Legemiddelsamstemning Legemiddelsamstemning Namdalsk fagforum innen demens og alderspsykiatri 20.04.17 Svenn Morten Iversen Fastlege Bakklandet legekontor, Namsos Praksiskonsulent Sykeuset Namsos Resepter Sykehus Pasient Fastlege

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL Bodø 20. oktober 2010 Spesialsykepleier Wenche Bjørgum Sykehusapotek Nord, Nordlandssykehuset 6 Næringsmidler til spesielle medisinske formål Næringsmidler

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

E-resept i pleie- og omsorgssektoren - utredning av behov for nye løsninger i PLO som vil bidra til sikrere overføring av legemiddelinformasjon

E-resept i pleie- og omsorgssektoren - utredning av behov for nye løsninger i PLO som vil bidra til sikrere overføring av legemiddelinformasjon E-resept i pleie- og omsorgssektoren - utredning av behov for nye løsninger i PLO som vil bidra til sikrere overføring av legemiddelinformasjon 18.04.2013 E-resept i Pleie- og omsorgstjenesten 1 Agenda

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Innholdet i kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Kjernejournal viser utvalgte helseopplysninger om pasienten og gir rask tilgang til viktig informasjon. Når du trenger informasjon for å yte helsehjelp,

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2/2013 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler. Foto:

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2/2013 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler. Foto: RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2/2013 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR

Detaljer