Side 1 av 1. Vedlagt følger møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet, Sakspapirer kan også finnes på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 1. Vedlagt følger møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet, 27.05.14 Sakspapirer kan også finnes på www.vaf.no/politikk"

Transkript

1 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/41448_fix.html Side 1 av Fra: Erichsen, Dato: :57:48 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg Johannessen (. vara); Damman, Terje; Finn Skuland (1.vara); Glomsaker, Kåre; Gudrun Strengenes (Medlem); Haavorstad, Olav; Hauge, Arly; Hilde Skjulestad (Aust-Agder); Inger Tererse Harbakk; Karlsen, Arne; Liv Berit Li (vara) ; Liv Ulriksen (Mandal); Macdonald, Cheryl; Oddbjørn Aardalen (Medlem); Peersen, Tor; Politisk sekretariat; Richardsen, Wanja; Runden, Toril; Solgaard, Lise; Svensson, Odd Joar; Camilla Erland Aarnes; Thor Messel (1. vara); Tor Mathisen (Medlem); Torkelsen, Jan H.; Vidar Kleppe (Medlem); Westermoen, Thore; Åse Tønnessen Sæbø (Medlem); Audnedal fellesråd for eldre og funksjonshemmede; Farsund eldreråd; Flekkefjord kommune; Hægebostad fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksj.evne; Kristiansand eldreråd; Kvinesdal eldreråd; Lindesnes fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Lyngdal eldreråd; Marnardal fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Sirdal eldreråd; Songdalen fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Vennesla eldreråd; Åseral fellesråd foe eldre og funksjons.h. Tittel: Møteprotokoll og Folier fra vårkonferansen Vedlagt følger møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet, Sakspapirer kan også finnes på Vedlagt følger også foilene som ble brukt under vårkonferansen 14. mai Rosfjord Strandhotell, Lyngdal Med vennlig hilsen Marion Erichsen Konsulent Informasjon og service/politisk sekretariat Vest-Agder fylkeskommune Telefon: E-post: Hjemmeside: 1CD79F1.A6DEF040

2 Fylkeseldreråds vårkonferanse Lyngdal Doris Høyland Klinikkleder Lyngdal og Kvinesdal tannklinikk Den offentlige tannhelsetjenesten

3 Historikk Fra tannlegelaug til listetannlege? Skoletannhelsetjenesten 1950 Lov om folketannrøkt 1976 Veiledende honorartariff 1984 Lov om tannhelsetjenester 1995 Fri prisfastsetting NOU St. meld nr 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Ny lov om tannhelsetjeneste?

4 Tannhelsetjenesten Privat tannhelsetjeneste gir et tilbud til voksne som selv betaler for tjenestene utgjør /3 mht til antall ansatte og volum Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) gir primært et tilbud til spesielle grupper som får vederlagsfrie tjenester utgjør 1/3 av totale tannhelsetjeneste

5 DOT Lov om tannhelsetjenesten (1984) skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen gi et regelmessig og oppsøkende tilbud barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon grupper av eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon eller som mottar hjemmesykepleie ungdom som fyller 19 eller 0 år i behandlingsåret RUS pasienter (spesielle grupper) voksne (betalende)

6 Fyllingsdalen Undervisningssykehjem I Bergen Delprosjekt om munn og tannstell Veiledningshefte for munn og tannstell For helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien

7 Pleie- og omsorgstjenesten Oppnå bedre oral helse Munn og tannstell satt i system Utført av tannkontakter med veiledning fra tp Forankres i de kommunale planer

8

9 Tannpuss skal utføres morgen og Viktig å pusse: kveld Alle tennene, også de bakerste Langs tannkjøttkanten Mellom tennene

10 Munnhygiene Hjelpemiddel som flaskekost skal benyttes daglig mellom tennene. Fluor tablett/skylling skal brukes daglig etter munnstell.

11 Munntørrhet Xerodent Sukkerfrie pastiller Fluortablett (6x0,5 mg)

12 Personer med diabetes er -4 ganger mer utsatt for periodontal sykdom enn ikkediabetikere. Særlig gjelder dette de som har hatt diabetes over tid og som har dårlig blodsukkerkontroll. Dette skyldes nedsatt forsvar mot infeksjoner og en langsommere helingsprosess.

13 Periodontitt: Periodontitt er inflammasjon/betennelse med festetap ( dvs. tannen løsner). Symptomer: blødning ved tannrengjøring forekommer men ikke alltid smerter av varierende grad kan forekommer ofte i perioder ømhet ved tygging tennene forandrer stilling,det oppstår mellomrom og mellomrommene øker tennene blir ofte gradvis løsere

14

15 Kommunal tjeneste og tannhelsetjenesten Er avhengig av et godt og nært samarbeid Samarbeidet kan best sikres gjennom skriftelige avtaler mellom begge parter der ansvar og oppgaver er entydig fordelt og definert Rådmenn i alle kommuner har underskrevet samarbeidsavtalen avtalen Fylkestannlegen fulgte opp med tiltaksplan som er godkjent av fylkestinget

16 Omsorgssenter: C1 Unntatt offentlighet: Jfr.fvl. 13 og sosialtj.loven 8-8 TILBUD/BEKREFTELSE OM GRATIS TANNBEHANDLING TILBUDET GJELDER: Personer som bor fast på institusjon i minst 3 måneder DU FÅR: Gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende retningslinjer. HVA MÅ DU SELV GJØRE: Krysse av og fylle ut skjemaet nedenfor Levere skjemaet til institusjonen der du bor Jeg ønsker å TAKKE JA til tannhelsetilbudethvis du takker ja, vil det bli sendt kopi av dette skjemaet til den offentlige tannhelsetjenesten som vil sende deg time så snart det er ledig kapasitet. Ved utmelding sendes det melding til tannhelsetjenesten.jeg ønsker IKKE å motta tannhelsetilbudet.navn:. FØDT:..ADRESSE: TLF.NR.: UNDERSKRIFT: DATO:.. Fylles ut av institusjonen: Institusjon:. Navn på tannkontakten:. Skjema for gr.c1

17 Omsorgssenter: C1 C1 (Omsorgssenter) Antall brukere: 1313 Under tilsyn: 1083 Ikke møtt: 3 Nei takk: 14 8 %

18 Hjemmetjenesten: C Unntatt offentlighet: Jfr.fvl. 13 og sosialtj. loven 8-8 TILBUD/BEKREFTELSE OM GRATIS TANNBEHANDLING TILBUDET GJELDER: Personer som har vært registret i hjemmesykepleie/ psykiatrisk hjemmesykepleie i minst 3 måneder, og som mottar hjelp minst en gang pr. uke DU FÅR: Gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende retningslinjer når du har mottatt hjemmesykepleie/psykiatrisk hjemmesykepleie i minst 3 måneder. HVA MÅ DU SELV GJØRE: Krysse av og fylle ut skjemaet nedenfor Levere skjemaet til hjemmesykepleier /sonekontor Jeg ønsker å TAKKE JA til tannhelsetilbudet Hvis du takker ja, vil det bli sendt kopi av dette skjemaet til den offentlige tannhelsetjenesten som vil sende deg time så snart det er ledig kapasitet. Ved utmelding sendes det melding til tannhelsetjenesten. Jeg ønsker IKKE å motta tannhelsetilbudet. NAVN:. FØDT:..ADRESSE: TLF.NR.: UNDERSKRIFT: DATO:.. Fylles ut av sonekontor / psykiatrisk sykepleier: Hjemmesykepleiesone:. Navn på tannkontakten/psykiatrisk sykepleier:.. Skjema for gr. C

19 Hjemmetjenesten: C C (Hjemmetjenesten) Antall brukere: 630 Under tilsyn: 189 Ikke møtt: 48 Nei takk: 5 83 %

20 Regjeringens forslag til fylkeskommunens/regionens ansvar på tannhelsefeltet. (St.meld.nr. 35) Forvaltningsansvar hos fylkeskommunen - styrke sørge-for-ansvar for hele befolkningen (rekruttering av tannleger, tannpleiere og spesialister) Fylkeskommunen skal få et følge-med-ansvar (kunnskapsoppbygging, forskning og fagutvikling) Folkehelse: økt innsats tannhelse som del av det generelle folkehelsearbeidet partnerskap Det oppsøkende tilbud flere grupper avtaler med privatpraktiserende Spesialisttjenester nye muligheter: Vågsbygd spesialist tannklinikk Nye oppgaver: forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling: Kompetansesentret i Arendal

21 Utviklingen av endringene 005 Oppfølgning av NOU 005; Utredning og vurdering av regelverk, med anbefaling om nytt regelverk Mye av materialet brukes i St.meld. nr. 35 Forhåndsgodkjenning 5-6 opphevet 1. september 007 Nytt regelverk foreslått, med virkning fra 1. januar 008 Endringer kj.ort. og perio

22 Ny regelverksstruktur Folketrygdloven kap 5 helserefusjoner 5-6 tannhelserefusjoner Forskrift til 5-6 Kort overordnet ; hvem som har rettigheter Rundskriv til 5-6 Utfyllende og mer detaljerte bestemmelser Takster til 5-6 (HOD)

23 Folketrygdloven kapittel formål Det gis bare stønad til nødvendige utgifter - behandleren som avgjør hvilke undersøkelser og behandlinger som er nødvendige. Det ytes ikke stønad til behandling som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn Folketrygden yter ikke stønad til forebyggende tiltak, vitenskapelige undersøkelser eller forskning Folketrygdens stønadsordninger er basert på tradisjonell norsk medisin, og naturmedisin, akupunktur, homøopati og lignende dekkes ikke Det ytes ikke stønad til forebyggende tiltak kun til behandling av sykdom.

24 Stønad til tannbehandling uten krav om forhåndsgodkjenning Pasient med behandlingsbehov Behandler vurderer om vilkår for trygderettigheter er oppfylt. Innhenter ev. nødvendig dokumentasjon Behandling gjennomføres. Journal oppdateres med all nødvendig dokumentasjon Behandler (ev. pasient) sender stønadskrav til HELFO HELFO kontrollerer og utbetaler HELFO gjennomfører ev. ytterligere kontrolltiltak ved behov

25 Forskriften 1 14 innslagspunkt 1. Sjelden medisinsk tilstand. Leppe-kjeve-ganespalte 3. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve 6. Periodontitt 7. Tannutviklingsforstyrrelser 8. Bittanomalier 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon 10.Hyposalivasjon 11.Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer 1.Tannskade ved godkjent yrkesskade 13.Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade 14.Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

26 Helsetilbudet mot år 030 Vest-Agder fylkeseldreråd Vårkonferanse, Rosfjord, 14. mai 014 Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen

27

28 Høringsrapport Nåsituasjon og mulighetsstudier Forutsetninger og rammebetingelser Fremskrivning kapasitetsbehov Strukturmodeller Oppgavefordeling og samhandling Vurderinger og foreløpige anbefalinger Frist: 15. november

29 Forel øpig anbefal ing Spesialisthelsetjeneste Sykehus RHS RHS RHS RHS RHS Kommunehelsetjeneste Privatvirksomhet Fastleger,hjemmetjeneste,sykehjem

30 Videre arbeid mai-september mai-september mai-desember september-november november-desember oktober-desember desember januar høst 015 januar 016 Risiko- og sårbarhetsanalyse Samfunnsmessig konsekvensanalyse Ekstern kvalitetssikring Intern kvalitetssikring Alternative scenarioer Intern høring Eksterne høringsuttalelser studeres/vurderes Tiltak beskrives Prosjektrapport oppdateres Første styrebehandling Samordne med Nasjonal helse- og sykehusplan Ny høringsrunde Endelig styrebehandling SSHF

31

32 Bakgrunn for Utviklingsplan 030: Det forventes betydelige endringer i befolkning, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Deler av bygningsmassen til SSHF trenger betydelig oppgradering. I henhold til HOD og HSØ, skal alle tiltak og planprosjekter som ønskes gjennomført være tilstrekkelig forankret i en overordnet utviklingsplan. Utviklingsplanen skal lages i samsvar med Helsedirektoratets veileder, Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.

33 Mandat (styrevedtak ) Utviklingsplanen skal være grunnlaget for virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som sikrer at SSHF er forberedt og kan møte fremtidige behov på en tilfredsstillende måte. Beskrive nåsituasjonen og forventede endringer Beregne fremtidig kapasitetsbehov Analysere alternative driftsmodeller Lage en utviklingsplan for virksomheten, som legger fçringer for en Bygningsmessig utviklingsplan Disse knyttes sammen til en helhetlig plan, som skal vise scenarioer for fremtidig virksomhet, organisering, oppgavefordeling, sykehusstruktur, arealbehov og økonomi. Anbefale tiltak for utvikling av virksomheten og bygningsmassen i planperioden.

34 Strategiske føringer (fra prosjektdirektivet) på bakgrunn av forventet utvikling vurdere hvordan det vil være mest hensiktsmessig/lønnsomt for SSHF å innrette sin virksomhet uavhengig av dagens sykehusstruktur og oppgavefordeling. Se helheten i et langsiktig perspektiv Tenke dristig på lang sikt, realistisk på kort sikt Stille kloke spørsmål i riktig rekkefølge: Hvordan er Sørlandet og Sørlandets befolkning i 030? Hvilket behov får befolkningen for spesialisthelsetjenester i fremtiden? Hvordan skal SSHF innrette sin virksomhet for å dekke dette behovet? Hva trenger virksomheten av bygg i fremtiden?

35 Hvordan ser fremtiden ut?

36 Forutsetninger 100,0 110,0 10,0 130,0 140,0 150, Befolkning Øk. ramme SSHF Helsekostnad? Omstillingsutfordring! Opptaksområde, egendekningsgrad, flerområdefunksjoner som nå. Demografi: middels nasjonal vekst (SSBs alt. MMM) Infrastruktur (veinett etc): Motorvei Tvedestrand Vigeland. Økonomiske rammer for SSHF = 1/3 av befolkningsveksten. Veksten skal komme i kommunene (Perspektivmeldingen: uendret standard og dekningsgrad)?

37 Økt etterspørsel etter spesialisthelsetjenester Økte krav, forventninger i befolkningen God økonomi (BNP) økt ressursbruk til helsetjenester Treffer i første rekke diagnostikk, screening, bruk av kostbare legemidler I fremskrivingen er det lagt inn en generell økning på 15 % fram til 030 for polikliniske konsultasjoner og for dagopphold for alle diagnosegruppene

38 Befolkningsutvikling fra SINTEF 6 % økning fra 01 til 030 og ytterligere 10 % til 040. (gitt SSBs demografiske fremskriving med middels vekst (alternativ MMMM)) innbyggere i 030 Høyest økning totalt (mer enn 35 %) har Birkenes, Iveland, Søgne, Bykle og Vennesla Høyest økning for de over 70 år har Bygland, Valle, Åseral, Gjerstad og Risør For somatikk SSHF totalt: På grunn av at man både får en samlet befolkningsøkning og får en større andel eldre på Sørlandet vil dette gi en sterk økning i aktivitet dersom man forutsetter at det ikke skjer noen endringer mht effektivisering, organisering, oppgavefordeling, teknologisk utvikling, medisinsk utvikling osv. Demografiskeendringeroppsummert Prosentvis endring Døgnopphold ,3 Liggedager ,6 Gjennomsnitt liggetid 3,4 3,6 3,7 Dagopphol ,3 Polikliniske konsultasjoner ,3 360 senger (forutsatt 85 % utnyttelse) 45 poliklinikkrom (forutsatt 30 dager/år, 7 timer/dag, 45 min per konsultasjon)

39 Endringsdrivere Befolkningsutvikling Sykdomsutvikling, forebygging Medisinsk faglig utvikling Teknologisk utvikling Forbruk av helsetjenester (tilbud etterspørsel) Samhandlingsreformen oppgavefordeling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste Oppgavefordeling innenfor spesialisthelsetjenesten egendekning, kompetanse, kvalitet Endring i oppholdsmåter, pasientforløp Økonomi Sensorteknologi Internet of Things Big Data 14

40

41

42

43 Fremtidige pasientforløp Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet, og analysene gjennomført uavhengig av dagens lokalisasjoner. Diagnosegrupper, ICD10 koder. Tatt utgangspunkt i dagens aktivitet (011) og fremskriver denne demografisk til planhorisonten 030. Endringsdrivere er diskutert i arbeidsgruppen. Det er innhentet referanser fra strategiske planer nasjonalt, regionalt og lokalt og vurdert beste praksis på områdene. Gir fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov Link til rapport

44

45 Anbefalinger: Psykiatri og rus Sentralisere det man må, desentralisere det man kan Utvikle samhandlingsmodeller med kommunene for å dempe behov for akuttinnleggelser og bruk av tvang. Ivareta nettverksperspektivet, samarbeide med kommunene slik at de i større grad kan ivareta langtids døgnbaserte rehabiliteringsoppgaver Ytterligere spesialisering ifh til utredning og behandling av den enkelte pasient. Prioritering av de alvorligste tilstandene. Styrking av polikliniske, dagbaserte og ambulante tilbud. Følge opp faglige anbefalinger i handlingsplanen for det alderspsykiatriske tilbudet Antallet døgnplasser i spesialisthelsetjenesten reduseres og spesialiseres. Ansvaret for døgnbehandling overføres fra DPS til sykehusavdeling. Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling

46 Anbefalinger: Somatikk Sentralisere det man må, desentralisere det man kan Samhandling om organisering og kompetanse > forutsigbarhet og trygghet Desentralisere poliklinikk i fag med stort volum, og tilbud hvor lang reise er stor ulempe for pasient, uten sterke avhengigheter til annen kompetanse og spesialunderøkelser (teknologistøtte) Sentralisere tverrfaglige team. Komplekse problemstillinger som krever tverrfaglig, multidisiplinær tilnærming (f.eks kreftbehandling). Sentralisere for robuste fagmiljø og beredskap Subspesialisering, små og ressurskrevende spesialfunksjoner. Høyere kompetanse i front 4/7 Tilgang på diagnostikk desentralt med støtte fra sentral enhet > optimale pasientforløp, både akutt og planlagt

47 Fremskrevet aktivitet og kapasitetsbehov 030 Somatikk Liggedager totalt: + 6 %. Normal-, obs.- og hotellsenger: stk. Intensiv og overvåkningsplasser: %, ca. 40 stk. Dagbehandling: + 68 %, ca 55 plasser Polikliniske undersøkelser: + 3 %. Operasjoner: + 8 %. (3 stk rom som i dag). Bildediagnostikk: % (anslag). Psykiatri og rus Oppholdsdøgn totalt: - 39 % for PSA (voksne): - 1 % for ABUP + 63 % for rusbehandling: + 8 % Polikliniske undersøkelser totalt : + 65 %

48

49 Sluttbehandling Hva kjennetegner det gode sykehus på Sørlandet i fremtiden? Kartlegging av dagens sykehus Fremtidig aktivitet og drift Alternativer for fremtidig løsning Faglig kvalitet På nivå som beskrevet i nasjonale og regionale veiledere. Helhetlig pasientforløp Det skal være, og pasienten skal oppleve, kontinuitet i pasientforløpet Samfunn Samfunnsmessig bærekraftig sykehusstruktur. Tilgjengelighet Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid. Økonomi Optimal ressursutnyttelse og langsiktig bærekraft. Kriterier for evaluering av alternativene, vedtatt av styret og

50 Kriterium, presisering Faglig kvalitet På nivå som beskrevet i nasjonale og regionale veiledere Helhetlig pasientforløp Det skal være, og pasienten skal oppleve, kontinuitet i pasientforløpet Samfunn Samfunnsmessig bærekraftig sykehusstruktur Tilgjengelighet Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid Økonomi Optimal ressursutnyttelse og langsiktig bærekraft. Vurdering av modellenes relative konsekvenser for driftsøkonomien og behovet for investeringer i bygg og infrastruktur. Vurderingsgrunnlag Tilstrekkelig aktivitet/volum, robusthet for endring og faglig utvikling Faglig bredde, kompetanse og oppgaver Høyspesialiserte tjenester, diagnostikk og behandling er tilgjengelig 4/7 Gode beredskapsløsninger (rutiner og organisering) En adresse for akutt, kritisk sykdom og livsviktige tilbud Rekrutteringsevne (attraktivt fagmiljø, arbeidsmiljø, bomiljø, nærhet til samfunnsfunksjoner) Forskning og utvikling, ressurser og volum Sykehuset er en kompetansebase for klinisk ekspertise og støtte. Tilgjengelighet til tverrfaglig ekspertise Organisering og klare retningslinjer for hvilke pasienter som skal behandles hvor Tilby spesialisthelsetjeneste utenfor sykehuset der hvor pasienten bor. God samhandling og samarbeid mellom avdelinger i sykehuset God samhandling og samarbeid mellom sykehus og kommuner/andre samarbeidspartnere Kontinuitet i diagnostikk og behandling Utnytte etablert, samfunnsmessig infrastruktur (veier, skoler, osv). Bevare/utvikle lokalsamfunn, arbeidsplasser, næring Miljøpåvirkning; transportarbeid, CO-utslipp Grunnlag for samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere Tilgjengelighet for ansatte og pasienter, nærhet, trygghet Transportkostnader Forsvarlig tids- /reiseavstand ved akutt sykdom. Lik tilgang til sykehustjenester for befolkningen (men varierende avstand) God tilgang på nødvendig kompetanse og ressurser for akuttpasienter Hensiktsmessig avstand eller tekniske løsninger for pasienter med hyppig behov Nærhet til generelle tjenestetilbud og for pasienter innenfor psykiatri og rus- og avhengighetsbehandling Mest mulig helse for hver krone Beredskapskostnader, ressurseffektive løsninger Kostnadseffektiv organisering, samlokalisering, teknologibruk og arealbruk Stordriftsfordeler og ulemper, skalavurderinger, Kostnader ved utvikling, drift og vedlikehold av bygningsmassen Samarbeid/oppgavedeling med kommuner og private Fleksibilitet og elastisitet i bygg og tekniske løsninger

51 Alternative driftsmodeller, Alt skal være som nå sykehusstruktur 1. Videreutvikling av dagens struktur med tre somatiske sykehus. Ett hovedsykehus og ett eller flere mindre sykehus 3. Ett sykehus 3A: Eksisterende tomt 3B: Ny tomt + Omfattende helsetjenester utenfor sykehus Universitetssykehus? 6

52

53 The hospital -community interface Hospital services that operate across the health economy: Hospitals will be responsible for delivering specialist medical services (including internal medicine) for patients across the health economy, not only for patients that present to the hospital. Integrated working, shared outcomes and real-time communication of information with health and social care partners across traditional hospital and community boundaries will be the norm. Care delivered by specialist medical teams in community settings: Much specialised care will be delivered in or close to the patient s home. Physicians and specialist medical teams will expect to spend part of their time working in the community, providing care integrated with primary, community and social care services with a particular focus on optimising the care of patients with long-term conditions and preventing crises. Harvard Business Review October 013

54 Ulike former for Regionale helsesenter

55 Aktuelle tjenester i Regionalt helsesenter Konsultasjoner Polikl. konsultasjoner spesialist, fastleger, sykepleierkonsult., andre Telefon-/IKT konsultasjoner fra helsehus til pasientens hjem, sykehjem etc Individuell- og gruppeterapi psykiatri og rus Ambulant virksomhet Diagnostikk Bildediagnostikk Lab Hørsels- og synstester Behandling Skadepoliklinikk Småkirurgi, kosmetisk kirurgi, dagkirurgi Lett overvåking, pleie (ernæring, væskeregulering, smertebehandling) Medikamentell behandling; kjemoterapi, biologiske legemidler Sårbehandling Fysikalsk behandling, ergoterapi Beredskap Opphold Tjenestene kan utføres av Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste Private Mottak av indremedisinske øhj pasienter (sortert på forhånd av AMK/ambulanse) Døgnopphold Dagopphold Helsefremmende virksomhet, forebygging Trening, kostholdsveiledning, informasjon Generell og spesifikk veiledning, opplæring, LMS Omsorgstjenester Base for hjemmesykepleie Private helserelaterte tilbud

56

57 Mulighetsstudier bygg

58 Økonomiske analyser Forventet aktivitetskostnad 030: + 30 % Forventet økonomisk rammevekst: + 0 % = omstillings-/effektiviseringsbehov årlig driftskostnad Modell 1-: ca 00 mill Modell 1-3: mill Investeringsbehov tom 030 Modell 1: Modell : 5,5 mrd 5,9 mrd Modell 3A: 8,1 mrd (utvikling av sykehuset på Eg) Modell 3B: 13,5 mrd (nytt sykehus et annet sted)

59 Transport / tilgjengelighet

60 Kvalitet Økonomi 1 Pasientforløp 0 Dagensmodell Hovedsykehus+ mindre Ettsykehus Samfunn Tilgjengelighet Foreløpig vurdering av 3 hovedalternativer Skala fra 0 til 5 5 er best mot 5 kriterier

61 Forel øpig anbefal ing Spesialisthelsetjeneste Sykehus RHS RHS RHS RHS RHS Kommunehelsetjeneste Privatvirksomhet Fastleger,hjemmetjeneste,sykehjem

62

63 KUNNSKAPSBANKEN I VENNESLA Av Øystein Larsen, leder i Vennesla kommunale eldreråd. Tilbake i 005 startet det hele ved at leder og sekretær i eldrerådet hadde et møte med rektor og lærere fra skolene i Vennesla. Det var en idè å opprette kunnskapsbank bestående av pensjonister som kunne hjelpe til i skolen? Pensjonister besitter store mengder kunnskap, både teoretisk og praktisk, og mange har lyst til å spre denne kunnskapen slik at den ikke skal bli glemt. Skolens representanter var veldig positive til forslaget og arbeidet med å finne interesserte starte. Ved hjelp av annonser i lokalavisen. Informasjon på lags- og foreningsmøter, samt "jungeltelegrafen", meldte det seg pensjonister som hadde lyst til å være med på opplegget. Vi endte opp med 0 pensjonister som hadde lyst og anledning til å være med. Det ble utarbeidet lister med navn, telefonnummer og hva den enkelte kunne bidra med, som så ble sendt til de forskjellige skolene i Vennesla. Så var det opp til den enkelte skole å kontakte fra lista hvis de ønsket hjelp. Lista over hva pensjonistene kunne bidra med, var lang og mangfoldig: - Videreformidling av kunnskap om jordbruk - Mølla og mølledrift - Lokalhistorie generelt - Bygdemuseum - Diverse håndverk, f.eks. smedfaget-knivsmeder og birøkting - Jakt og jakttradisjoner - Tømmerfløting - Husflid, f.eks. strikking og lokale mattradisjoner - Tur i skogen med fokus på videreføring av kunnskap om f.eks. hvordan lage seljefløyte - Speiderbevegelsen - Skolen på 1930-taller - Bistandsarbeid, f.eks. Kirkens nødhjelp - Vigeland Hovedgård - Laksefiske i Otra da Engelskmennene rådde grunnen - Tur til gamle bygdeborger - Bruk av kart og kompass - Kul, juletradisjoner og juletrefester i gamle dager - Brødbaking i vedfyrt bakerovn - Andre verdenskrig, motstandsbevegelsen - Dagliglivet under andre verdenskrig - Arkivet, og hva som skjedde der - Og så videre, og så videre.. Mye av dette er kunnskap som en ikke finner i skolebøkene, og med det forsvarer nødvendigheten og viktigheten av en kunnskapsbank for videreføring av historie og tradisjoner. Lagret: M/Fylkesrådmannens stab/is avd./mer/kunnskapsbanken-vennesla

64 De første årene kunnskapsbanken var i gang, ble den benyttet flittig av skolene i Vennesla. Men så begynte det å dabbe litt av, så mye at eldrerådet vurderte å avvikle hele tilbudet. Eldrerådet var skuffet over at kontakten fra skolene gradvis ble mindre etter den gode starten. I 008 tok leder og sekretær i eldrerådet en runde med skolene, både for å høre hvordan de hadde nyttiggjort seg av tilbudet, og for å oppmuntre skolene til å benytte seg av tilbudet videre. Eldrerådet har på nytt vurdert kunnskapsbankens eksistensgrunnlag og diskutert dette med skolesjefen som er koordinator for prosjektet. Skolesjefen mente at eldrerådet måtte ta en ny motivasjonsrunde med skolene, noe som nå er gjort. Skolene er veldig positive til at tilbudet må fortsette. Vi starter nå arbeidet med å lage nye lister over pensjonister som har lyst og anledning til å være med, finne de rette personene til forskjellige aktiviteter for å lage et mangfoldig og spennende tilbud. Det blir å bruke samme kanalene som da kunnskapsbanken ble startet opp, altså annonsering i lokalavis, kontakt med lag og foreninger, direkte kontakt med enkeltpersoner og den gode gamle "jungeltelegrafen". Vennesla eldreråd håper at tilbudet snart er oppe og går for fullt igjen. Takk for oppmerksomheten! Lagret: M/Fylkesrådmannens stab/is avd./mer/kunnskapsbanken-vennesla

Utviklingsplan SSHF 2030

Utviklingsplan SSHF 2030 Arbeidsgruppe virksomhet 25. oktober 2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Prosjektleder Per W. Torgersen Leder arbeidsgruppe virksomhetsmessig utvikling Per Engstrand Agenda Sak nr Klokkeslett Saksnavn 1/5 2013

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/463968_fix.html Side 1 av 1 16.02.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 16.02.2015 09:03:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF

Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF OSS, 1. april 2014 Jan Roger Olsen / Per W. Torgersen utviklingsplan@sshf.no sshf.no/utviklingsplan2030 Høringsrapport sendt ut 28. februar

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030

Utviklingsplan SSHF 2030 Lister 4. september 2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Adm. dir jan Roger Olsen Fagdirektør Per Engstrand Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen Prosjektkoordinator Birgitte Langedrag Fra behov/problem

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030

Utviklingsplan SSHF 2030 Østre Agder, 24. mai 2013 Listerrådet, 10. juni 2013 Knutepunkt Sørlandet, 14. juni 2013 Lindesnesrådet, 21. juni 2013 Setesdalregionen, 27. juni 2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Driftsdirektør/prosjektleder

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447405_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 15:36:17 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

SSHF som universitetssykehus

SSHF som universitetssykehus Fagavdelingen Fagdirektør Utarb. av: Per Engstrand Behandling: Styret SSHF Dato: 31.10.2013 Versjon: 0.4 Mandat arbeidsgruppe 1 Strategiplan 2015-17: SSHF som universitetssykehus 1. Bakgrunn Det er behov

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. Samfunnsmessig konsekvensanalyse, SSHF Utviklingsplan 2030

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. Samfunnsmessig konsekvensanalyse, SSHF Utviklingsplan 2030 OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR Samfunnsmessig konsekvensanalyse, SSHF Utviklingsplan 2030 AVROP PÅ RAMMEAVTALE Diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg- og eiendom. Tjenesteområde: 1. Administrativ

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030 OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030 AVROP PÅ RAMMEAVTALE Diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg- og eiendom. Tjenesteområde: 1. Administrativ og prosjektfaglig

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Invitasjon til vårkonferanse 17. april 2013

Invitasjon til vårkonferanse 17. april 2013 1 av 3 Vår dato Vår referanse INFORMASJONS- OG SERVICEENHETEN 19.02.2013 13/01319-1 : 062, ---, &70 Saksbehandler: Marion Erichsen Deres dato Deres referanse Ihht. adresseliste Invitasjon til vårkonferanse

Detaljer

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen grunnskole / videregående skole Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen mellom grunnskole og videregående skole Artikkel 1 Hvem?

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030 Statusrapport og drøfting

Utviklingsplan SSHF 2030 Statusrapport og drøfting Syremøte 28.02.2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Statusrapport og drøfting Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen, SSHF Side 2-8 er nye. Resten er presentert i tidligere styremøter. Fremdriftsplan Årsskiftet

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kommune perspektiv v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Speilmelding Kr.sand kommune 1. Kristiansand inkluderer de øvrige kommuneregionene på en hensiktsmessig måte i referansegrupper.

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470951_fix.html Side 1 av 2 13.03.2015 Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Dato: 12.03.2015 14:20:04 Til: Anniken Gray; 'vibecke@powermail.no';

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

Rotary Arendal. 3.Mars Per Engstrand Fagdirektør, SSHF

Rotary Arendal. 3.Mars Per Engstrand Fagdirektør, SSHF Rotary Arendal 3.Mars 2016 Per Engstrand Fagdirektør, SSHF Ansatte [khe1]evd Kan dere oppdatere Aktivitet 2015 Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Innleggelser døgn 46.141 45.904-0,5 % Dagbehandling

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF Arkivsak-dok. 14/20864-5 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 14.10.2014 Fylkestinget 21.10.2014 HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste og 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR Saksansv.: Margun Øhrn Arkiv:

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/426462_fix.html Side 1 av 1 27.06.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 27.06.2014 11:10:42 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette.

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/416393_fix.html Side 1 av 1 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 08:48:18 komm.råd for funksj.h.; Lyngdal eldreråd; Camilla Erland Aarnes Kopi: Eikeland,

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Saksfremstilling Råd/utvalg Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Møtedato 15.03.2013 Saksnummer 2/2-2013 Saksbehandler Styringsgruppe Utviklingsplan SSHF 2030 Sakstittel

Detaljer

Sørlandet sykehus. Oppmerksomhet om kvalitet åpenhet og konsekvens. Bildene er hentet fra sykehuset presentasjon

Sørlandet sykehus. Oppmerksomhet om kvalitet åpenhet og konsekvens. Bildene er hentet fra sykehuset presentasjon Sørlandet sykehus Oppmerksomhet om kvalitet åpenhet og konsekvens Bildene er hentet fra sykehuset presentasjon 2014 Sykehus DPS, poliklinikk o.a. + 21 ambulansestasjoner Sørlandet sykehus HF (SSHF) er

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling. Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling. Sak nr Sak/vedtak Ansvar Utviklingsplan SSHF 2030 Referat Til stede Meldt forfall Sølvi Noraas Alexander Høie Vegard Øksendal Haaland Andreas Nygaard Marcus Gûrgen Annette Solinski Wenche D. Bergh Ole I. Høie Alf Ole Tysland Geir

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 1 Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 2 Kommunene Nye oppgaver og ansvar; hastetilbud, forskning, folkehelse Nye organisatoriske

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Epilepsi og tannhelse

Epilepsi og tannhelse S HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Spesialtannlege dr. odont Kari Stohaug,TAKO senteret

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Fritidsaktiviteter. Jofrid Woie Cand.polit.psykologi. HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016

Fritidsaktiviteter. Jofrid Woie Cand.polit.psykologi. HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016 Fritidsaktiviteter Jofrid Woie Cand.polit.psykologi HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016 Lovhjemmel Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen

Detaljer

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Møte med HOD på Sørlandet Sykehus HF 08.09.2014 Klinikksjef Oddvar Sæther Klinikk for psykisk helse psykiatri og rusbehandling Kort om Klinikk for psykisk helse

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 29.01.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 05.02.2015 Sak nr 002-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Utviklingsplan 2030 Styret ba høsten

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase

Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase Livets siste dager - plan for lindring i livets sluttfase Prosjektpresentasjon Vest-Agder 2013-2015 Hovedmål for prosjektet DEN DØENDE BRUKER OG DENS PÅRØRENDE SKAL FÅ LIK OG KVALITETSSIKRET BEHANDLING

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39 Byrådssak 215/13 Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre TEFO ESARK-03-201300090-39 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Bergen kommune til Helsedirektoratets

Detaljer

Versjon: 0.9 Dato: 5. januar 2015

Versjon: 0.9 Dato: 5. januar 2015 Versjon: 0.9 Dato: 5. januar 2015 Trygghet når du trenger det mest SSHF Utviklingsplan 2030. Prosjektrapport versjon 0.9 5.1.2015 Side 2 av 166 Forord Dette dokumentet er prosjektrapport fra arbeidet med

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Side 1 av 1. cid:image002.png@0 1CD79F1.A6DEF040. Med vennlig hilsen. Marion Erichsen Konsulent

Side 1 av 1. cid:image002.png@0 1CD79F1.A6DEF040. Med vennlig hilsen. Marion Erichsen Konsulent file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/443632_fix.html Side 1 av 1 24.10.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.10.2014 14:26:18 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer