OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030"

Transkript

1 OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030 AVROP PÅ RAMMEAVTALE Diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg- og eiendom. Tjenesteområde: 1. Administrativ og prosjektfaglig bistand i forbindelse med strategi- og planprosesser i tidligfasen, herunder: e. vurderinger av infrastruktur, konsekvensutredninger etc. TILBUDSFRIST KL. 12:00 Side 1 av 8

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdraget Bakgrunn Tilbyders oppgaver Krav til tilbud og rådgiver Oppgaveforståelse/prosjektgjennomføring Totalpris Kompetanse og tilgjengelighet Oppdragsansvarlig Gjennomføring Avtaleperiode og ramme Opsjon Sted for utførelse Kunngjøring Prosess for valg av rådgiver Tilbudsfrist Leveringssted og merking Fremdrift Meddelelse Utforming av tilbud Kriterier som blir lagt til grunn ved tildeling av avtale... 6 Side 2 av 8

3 1 Oppdraget 1.1 Bakgrunn Sørlandet sykehus HF er i ferd med å lage en langsiktig utviklingsplan for hele helseforetaket; Utviklingsplan I mandatet som ble vedtatt at styret for SSHF står det bl.a.: Prosjektet skal utarbeide et forslag til en helhetlig, langsiktig utviklingsplan for SSHF i samsvar med Helsedirektoratets veileder. Nasjonale og regionale helsepolitiske strategier og planer er overordnede føringer, og utviklingsplanen skal bygge på disse. Utviklingsplanen skal danne grunnlag for foretakets neste tre-årige strategiplaner ( etc.). Utviklingsplanen skal omfatte både virksomheten og bygningsmassen. Den virksomhetsmessige utviklingsplanen omfatter helseforetakets primære virksomhetsområder som er klinisk virksomhet, opplæring, forskning og utdanning, samt ikke-medisinske servicetjenester. Denne skal kunne være et frittstående dokument som gir premisser for utvikling av bygningsmasse og teknisk infrastruktur. Prosjektet skal på bakgrunn av forventet utvikling vurdere hvordan det vil være mest hensiktsmessig/lønnsomt for SSHF å innrette sin virksomhet uavhengig av dagens sykehusstruktur og oppgavefordeling. I første del av planperioden, vil tiltak for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester likevel måtte vurderes innenfor dagens hovedstruktur med tre somatiske sykehusbygg. Prosjektet har en styringsgruppe med representanter fra både helseforetaket og kommunene i Agder-fylkene. Som en del av planarbeidet skal det gjennomføres både en ROS-analyse og en samfunnsmessig konsekvensanalyse. Til å følge opp arbeidet med disse to analysene, er det etablert en egen arbeidsgruppe med deltakelse fra både kommunene og SSHF. Styret for SSHF understreker i sitt vedtak ang. høringsdokumentet for Utviklingsplan 2030 planarbeidets betydning utover SSHF og sier bl.a.: I tillegg berører arbeidet regionstrategiske elementer knyttet til Agders samlede utvikling i videre forstand enn bare det samlede helsevesenet. (Se vedlegg 2). Dette perspektivet skal prege både ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse. Foreløpig prosjektrapport med vedlegg / høringsdokumenter og annen informasjon om prosjektet finnes på internettadressen Utviklingsplan Tilbyders oppgaver ROS-analysen skal ha som formål å gi en representativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko forbundet med de alternative driftsmodellene som skisseres i høringsrapport U2030. ROS-analysen skal ha en kvalitativ tilnærming, og skal være basert på standarden NS 5814:2008. Det skal foretas en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av de ulike modellene hvor både sykehus-, kommunehelsetjeneste, samfunns- og brukerperspektivet kommer tydelig frem. Analysen skal bl.a., men ikke utelukkende, vurdere risiko og sårbarhet når det gjelder; gjennomførbarhet av de ulike modellene vedtatte kriterier for valg av løsning (se vedlegg 1), herunder også konsekvenser for likhetsprinsippet i ulike regioner knyttet til økonomiske konsekvenser ved de ulike alternativene sammenheng mellom utviklingen i kommunehelsetjenestene og utviklingen i spesialisthelsetjenesten innenfor tjenester på rus-, psykisk helse-, og somatikkfeltet Side 3 av 8

4 konsekvenser av at kommunene og sykehuset eventuelt utvikler tjenester i ulikt tempo belyses endringer i demografi - særlig veksten i den eldste del av befolkningen - som påvirker fremtidens sykdomsbilde, også etter 2030 folkehelse/forebyggende helsearbeid (jfr veileder IS-1369) endringer i nasjonale og regionale rammebetingelser rammebetingelser som følge av Samhandlingsreformen utvikling i teknologi og infrastruktur analysegrunnlag og annen relevant bakgrunnsinformasjon Personer som kan gi vesentlig og relevant informasjon skal intervjues. Tilbyder skal foreslå et utvalg av respondenter (stilling/funksjon) for intervju. Av hensyn til ferieavvikling må leverandøren planlegge for gjennomføring av intervjuer innen Sluttrapport bør inneholde de krav til dokumentasjon som er beskrevet i NS 5814;2008 5,3.2. Arbeidet bør tilfredsstille krav til medvirkning fra interessenter beskrevet i (Brukerorganisasjoner, tillitsvalgte, kommuneansatte, sykehusansatte, politikere etc.) Rapporten må ha en form og et språk slik at den er tilgjengelig for politikere, ansatte og brukere. Viktige grunnlagsdokumenter utover de som er beskrevet i høringsdokumentet Fylkesplaner inkl. Areal- og Transportplan for regionen Kommuneplanene for de berørte kommunene Regionplan Agder 2020 Andre relevante planer og strategier Vedlegg: Tabell med de fem styrevedtatte kriteriene. 1.3 Krav til tilbud og rådgiver Oppgaveforståelse/prosjektgjennomføring Leverandøren skal med bakgrunn i punkt 1.1 og 1.2 beskrive sin forståelse av oppdraget og hvordan dette best kan gjennomføres. Det vil bli lagt stor vekt på hvordan tilbyder forstår oppdraget med hensyn til både samfunnsperspektivet og pasientperspektivet. Tilbudet skal inneholde en metodebeskrivelse og en overordnet fremdriftsplan slik tilbyder mener at oppdraget bør gjennomføres. ROS-analysen er en del av grunnlaget for høringsuttalelser og skal oversendes høringsinstansene senest Leverandørens sluttrapport må derfor være ferdig til publisering innen denne dato. En foreløpig rapport må være klar til drøfting med oppdragsgiver i rimelig tid før Totalpris Leverandøren skal oppgi følgende priser: Timepris etter gjeldende kategorier i rammeavtalen. Timeestimat og samlet pris for hele oppdraget. Reiseutgifter skal være inkludert i timeprisene, og skal derfor ikke faktureres. Evt. reiseutgifter for særskilte reiser utenfor oppdragssted kan avtales og skal godkjennes av ansvarlig for oppdraget Kompetanse og tilgjengelighet Leverandøren skal, med bakgrunn i pkt 1.1 og 1.2, presentere den/de personer som foreslås stilt til rådighet for oppdraget. Dette skal dokumenteres med relevante CV-er og oversikt over referanser (navn, tlf og e-postadresse) som kan kontaktes. Side 4 av 8

5 Ved behov vil tilbudt personell bli innkalt til samtale, og inntrykk fra samtalen(e) vil i så fall være en del av evalueringsgrunnlaget. Det stilles store krav til dokumentert kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag. Leverandøren skal navngi hvilke(n) ressurs(er) som stilles til rådighet for dette oppdraget, og tilgjengelighet skal fremgå i tabell, som beskriver tilgjengelighet og ressursbruk i hele avtaleperioden. Leverandøren bes bekrefte aksept av ulik, og ved behov avvikende, belastning i avtaleperioden. 1.4 Oppdragsansvarlig Oppdragsgiver er SSHF og kommunene i Aust- og Vest-Agder i fellesskap. Oppdragsgivers kontaktperson er driftsdirektør Per W. Torgersen, SSHF. Leverandør sender faktura til SSHF og SSHF er ansvarlig for oppgjør. Ansvarlig for oppdraget fra leverandøren skal oppgis i tilbudet. 1.5 Gjennomføring Oppdraget gjennomføres etter nærmere avtale med oppdragsansvarlig. 1.6 Avtaleperiode og ramme Avtaleperiode vil være fra signering av avtale til sluttrapport er levert, senest 15. august Det må påregnes ulik belastning i perioden. Tilbudte konsulenter må være tilgjengelige for oppdragsgiver i hele perioden. 1.7 Opsjon Hvis oppdragsgiver ser behov for å utvide oppdraget før eller etter at leverandøren har levert sin sluttrapport, er intensjonen at ressursene som kontraheres gjennom denne minikonkurransen kan benyttes så lenge det er behov for det. Tilbyder bes bekrefte at dette aksepteres. 1.8 Sted for utførelse Sted for utførelse vil være Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, Kristiansand. Deler av oppdraget kan etter avtale med oppdragsgiver utføres annet sted. 1.9 Kunngjøring Denne oppdragsbeskrivelse er i likelydende eksemplarer sendt følgende leverandører innen aktuelt tjenesteområde: Hospitalitet AS CF Møller AS Rambøll AS Side 5 av 8

6 2 Prosess for valg av rådgiver 2.1 Tilbudsfrist Innsendelse av tilbud skal være oppdragsgiver i hende innen kl 12: Leveringssted og merking Tilbudet skal sendes pr. e-post til følgende adresse: Emne i e-post skal være: Tilbud på ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan Tilbudet skal sendes i form av dokumenter med passord, slik at filen ikke kan åpnes før tilbudsfristen. Passord ettersendes rett etter tilbudsfrist. Tilbud som mottas per e-post, men som ikke er låst med passord, vil bli avvist. 2.3 Fremdrift Oppdragsgiver vil begynne gjennomgang og evaluering av tilbudene umiddelbart etter innleveringsfristen. Evalueringen er planlagt ferdigstilt og tildeling planlegges innen Etter en første gjennomgang og evaluering av innkomne tilbud vil oppdragsgiver vurdere å innkalle aktuelle konsulenter til intervju. 2.4 Meddelelse Inntil bindende avtale er inngått, har oppdragsgiver rett til å anta et hvilket som helst av de innkomne tilbud, eller forkaste samtlige. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vurdere tilbudte personer enkeltvis og velge den/de personer(er) som samlet sett for oppdragsgiver gir den mest fordelaktige løsning. Alle leverandører som har levert inn tilbud vil få beskjed når valg av konsulent(er) er tatt. 3 Utforming av tilbud Tilbudet skal leveres elektronisk i PDF-format. Tilbudet skal inneholde 2 bilag: 1. Leverandørens besvarelse på oppdragsforespørselen. 2. CV(er) for tilbudt personell. 4 Kriterier som blir lagt til grunn ved tildeling av avtale Valg av konsulent(er) vil bli basert på en samlet vurdering av kriteriene beskrevet i pkt 1.3: Oppgaveforståelse/prosjektgjennomføring Totalpris Ressurser som tilbys og deres kompetanse og tilgjengelighet for oppdraget Kriteriene vektes slik: 40 % Oppgaveforståelse/gjennomføring 20 % Totalpris 40 % Ressurser/kompetanse Side 6 av 8

7 Vedlegg 1: Kriterier for vurdering av fremtidig løsning Kriterium, presisering Faglig kvalitet På nivå som beskrevet i nasjonale og regionale veiledere Helhetlig pasientforløp Det skal være, og pasienten skal oppleve, kontinuitet i pasientforløpet Samfunn Samfunnsmessig bærekraftig sykehusstruktur Tilgjengelighet Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid Økonomi Optimal ressursutnyttelse og langsiktig bærekraft. Vurdering av modellenes relative konsekvenser for driftsøkonomien og behovet for investeringer i bygg og infrastruktur. Vurderingsgrunnlag Tilstrekkelig aktivitet/volum, robusthet for endring og faglig utvikling Faglig bredde, kompetanse og oppgaver Høyspesialiserte tjenester, diagnostikk og behandling er tilgjengelig 24/7 Gode beredskapsløsninger (rutiner og organisering) En adresse for akutt, kritisk sykdom og livsviktige tilbud Rekrutteringsevne (attraktivt fagmiljø, arbeidsmiljø, bomiljø, nærhet til samfunnsfunksjoner) Forskning og utvikling, ressurser og volum Sykehuset er en kompetansebase for klinisk ekspertise og støtte. Tilgjengelighet til tverrfaglig ekspertise Organisering og klare retningslinjer for hvilke pasienter som skal behandles hvor Tilby spesialisthelsetjeneste utenfor sykehuset der hvor pasienten bor. God samhandling og samarbeid mellom avdelinger i sykehuset God samhandling og samarbeid mellom sykehus og kommuner/andre samarbeidspartnere Kontinuitet i diagnostikk og behandling Utnytte etablert, samfunnsmessig infrastruktur (veier, skoler, osv). Bevare/utvikle lokalsamfunn, arbeidsplasser, næring Miljøpåvirkning; transportarbeid, CO2-utslipp Grunnlag for samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere Tilgjengelighet for ansatte og pasienter, nærhet, trygghet Transportkostnader Forsvarlig tids- /reiseavstand ved akutt sykdom. Lik tilgang til sykehustjenester for befolkningen (men varierende avstand) God tilgang på nødvendig kompetanse og ressurser for akuttpasienter Hensiktsmessig avstand eller tekniske løsninger for pasienter med hyppig behov Nærhet til generelle tjenestetilbud og for pasienter innenfor psykiatri og rus- og avhengighetsbehandling Mest mulig helse for hver krone Beredskapskostnader, ressurseffektive løsninger Kostnadseffektiv organisering, samlokalisering, teknologibruk og arealbruk Stordriftsfordeler og ulemper, skalavurderinger, Kostnader ved utvikling, drift og vedlikehold av bygningsmassen Samarbeid/oppgavedeling med kommuner og private Fleksibilitet og elastisitet i bygg og tekniske løsninger Side 7 av 8

8 Vedlegg 2: Vedtak i styresak Utviklingsplan 2030 høringsutkast 1. Styret tar høringsdokumentet til Utviklingsplan 2030 til orientering. 2. Det presiseres i høringsbrevet at styret og administrerende direktør ikke har konkludert med hvilken modell de går inn for, og heller ikke lokalisering. 3. Styret ser at dokumentet omhandler fremtidig sykehusstruktur, bygninger, lokalisering, arbeidsdeling og samhandling mellom SSHF og kommunene. I tillegg berører arbeidet regionstrategiske elementer knyttet til Agders samlede utvikling i videre forstand enn bare det samlede helsevesenet. Styret ønsker høringsinnspill i et bredt perspektiv. 4. I lys av den brede interessen Utviklingsplan 2030 har i hele Agder, er styret opptatt av å sikre en god prosess videre med bred involvering og aktiv dialog. Behovet for tett dialog gjelder i særlig grad kommunene i de to Agder-fylkene. 5. Styret er kjent med at KS i samarbeid med Kristiansand kommune arbeider med en speilmelding hvor siktemålet er å se Utviklingsplan 2030 i et kommuneperspektiv. I perioden fram til Utviklingsplan 2030 realitetsbehandles ønsker derfor styret en tett dialog med kommunene i Agder. Styret ber direktøren i samarbeid med styringsgruppa og styreleder planlegge en prosess for å gå gjennom Utviklingsplanen, nevnte speilmelding og øvrige strategiske planer / vurderinger. Målet med en slik prosess er å legge et best mulig grunnlag for felles forståelse av hvilke strategiske utfordringer sykehuset og kommunene står overfor for å sikre gode helsetjeneester til befolkningen samtidig som hensynet til den overordnede regionale utvikling ivaretas. 6. ROS-analysen ettersendes høringsinstansene så snart den er ferdigstilt, senest Arbeidet med en samfunnsanalyse igangsettes. 7. Høringsfristen settes til (Høringsfristen er senere blitt forlenget til og frist for ROS-analysen og samfunnsmessig konsekvensanalyse er forlenget til ) Side 8 av 8

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet, 27.05.14 Sakspapirer kan også finnes på www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet, 27.05.14 Sakspapirer kan også finnes på www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/41448_fix.html Side 1 av 1 04.06.014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 03.06.014 1:57:48 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Styringsdokument Versjon 2

Styringsdokument Versjon 2 Idéfase OUS - Campus Oslo Versjon 2 Versjon: Versjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2.0 Generell oppdatering 10.12.2013 1.0 For implementering Styringsgruppen 13.06.2013 Prosjektnr: Saksnr.: 2012/18359 Saksbeh.:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt. Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim Side

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer