PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

2 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for Sandberg Dato: 30. april 2015 Prosjektnr: Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsendring for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Oppdragsleder: Erik Sollien Kvalitetskontroll: Magnus Berget Sveum Areal + AS - REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn Planprosess (så langt) RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET Kommuneplan Reguleringsplan Redusert planområde BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet og planavgrensning Topografi, landskapstrekk og vegetasjon Bonitet, dyrka jord og dyrkbar jord Eiendom og eierforhold Eksisterende infrastruktur Grønne forbindelseslinjer Vann- og avløp Overordna VA-plan Kjente registreringer Lokaliseringsfaktorer BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget - generelt Bebyggelse og anlegg Terrengtilpassing Tilgjengelig boenhet og universell utforming Økonomiske forhold Andel tilgjengelig boenheter: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Vurderte atkomstmuligheter Grønnstruktur og lek Landbruk/natur/friluftsområder Vurdering etter Naturmangfoldloven Bruk og vern av vassdrag, med tilhørende strandsone Hensynssoner ENDRINGER AV PLANFORSLAGET UNDERVEIS KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Sjekkliste for risiko og sårbarhet Vurdering av konsekvenser av planforslaget Avbøtende tiltak VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

4 FIGURLISTE Figur 1 - Utsnitt fra kommuneplanens arealdel opprinnelig plangrense Figur 2 - Kommuneplanens arealdel vist i 3D-illustrasjon Figur 3 - Anbefalte minstekrav (Gjøvik kommune) Figur 4 - Eksisterende reguleringsplaner og opprinnelig plangrense Figur 5 - Justert plangrense vist på kommuneplans arealdel for Gjøvik Figur 6 - Beliggenhet Figur 7 - Beliggenhet i kommuneplanen Figur 8-3D bilde av området (sett fra sørøst) med opprinnelig og justert plangrense Figur 9-3D bilde av området (sett fra vest) med opprinnelig og justert plangrense Figur 10 - Helningskart Figur 11 - Skråning ned til de lavere partiene i planområdet Figur 12 - Sør-vestre del av byggeområdet Figur 13 - Utsikt mot sør fra tunet på Sandberg Figur 14 - Bonitet Figur 15 - Markert terrengformasjon / skråning etter avskoging Figur 16 - dyrkbar jord Figur 17 - Eiendomskart Figur 18 - Eksempel på bolig langs Engenvegen Figur 19 - Natre produksjonslokaler Figur 20 - Gang- og sykkelveg langs Odnesvegen Figur 21 - Gang- og sykkelveg langs Engenvegen Figur 22 - Turkart og barnetråkkregistreringer Figur 23 - Forbindelseslinjer Figur 24 - Utsnitt: eksisterende VA-nett Figur 25 - kumpar med nr og Figur 26 - Overordna VA-plan Figur 27 - Kulturminner Figur 28 Rester av nyere tids steinmurer Figur 29 - Oversikt stier og løyper Figur 30 - Forslag til lokale overvannsløsning for planområdet Sandberg Figur 31 - NVE Atlas - elvenett Figur 32 - Marka barnehage Figur 33 - Snuplass for bybuss i nordre del av planområdet langs Engenvegen Figur 34 - Ballbane ved Marka BHG Figur 35 - Lekeapparater v/marka BHG Figur 36 - Kvartalslekeplass / ballbane ved Øverbymarka Figur 37 - Plankartet Figur 38 Illustrasjon bebyggelsesstruktur Figur 39-2-mannsbolig med inngang på plan Figur 40-2 mannsbolig inngang i sokkeletasje Figur 41-2-mannsbolig uten kjeller, plate på mark Figur 42 - Snitt A Figur 43 - Snitt B Figur 44 - Snitt C Figur 45 - Område for Snitt T Figur 46 - Snitt T3 - gjennom BKS Figur 47 - Eksempel på aktuell boligtype i BKS-områdene med inngang i sokkeletasje kjeda bebyggelse Figur 48 - Sokkeletasje inngangsparti, soverom og bad Figur 49-1-etasje stue, kjøkken og soverom Figur 50 - Område for Snitt T REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

5 Figur 51 - Snitt T Figur 52 - Område for Snitt T Figur 53 - Snitt T Figur 54 - Område for Snitt T Figur 55 - Snitt T Figur 56 - Område for snitt T Figur 57 - Snitt T Figur 58 - Oversikt over m2-priser for nye boliger prisinformasjon hentet fra Finn.no Figur 59 - Nevervegen sett mot nord og krysset med Moserabben Figur 60 - Vurderte atkomstmuligheter Figur 61 - vurdert vegløsning - versjon Figur 62 - vurdert vegløsning - versjon Figur 63 - vurdert vegløsning - versjon Figur 64 - vurdert vegløsning - versjon Figur 65 - vurdert vegløsning - versjon Figur 66 - vurdert vegløsning - versjon Figur 67 - Tverrprofil lm Figur 68 - vurdert vegløsning - versjon 7 - valgt løsning Figur 69 - Overordna grøntstruktur Figur 70 - lekeplasser - avstander Figur 71 - Skisse Lekeplass BLK Figur 72 - Snitt lekeplass BLK Figur 73 - BLK2 og eksisterende sti Figur 74 - BLK1 nivå og snitt Figur 75 Dyrka/ dyrkbar mark på 70/ REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

6 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn På vegne av Nordbohus Gjøvik AS fremmer Areal + AS forslag til detaljreguleringsplan for Sandberg. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse (frittliggende og konsentrert), grønnstruktur og veg mm i samsvar med kommuneplanen for Gjøvik. I samråd med administrasjonen i Gjøvik kommune er det avklart at tiltaket ikke forutsetter konsekvensutredning. 1.2 Planprosess (så langt) Oppstartsmøte ble avholdt mellom tiltakshaver, forslagsstiller og Gjøvik kommune 18/ Oppstartsmøte konkluderte med at forslaget behandles som detaljregulering. Areal + AS varslet planarbeidet i lokalavisa Brev ble sendt naboer og berørte myndigheter Det er ikke avholdt åpent møte. Det er derimot avholdt flere møter med Gjøvik kommune i løpet av denne perioden for å avklare sentrale problemstillinger. Innkomne merknader er referert (vedlegg). 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET Nasjonale føringer: Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging (Rundskriv T-5/93) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) St. meld nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, Meld. St. 9 ( ) Landbruks- og matpolitikken samt Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011). Regionale føringer: Fylkesplan for Oppland Handlingsplan for Gjøvikregionen Kommunale føringer: Kommuneplan for Gjøvik langtidsplan vedtatt (25/9-2008) REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

7 2.1 Kommuneplan Gjeldende arealdel av kommuneplanen - vedtatt gjelder for hele kommunen med unntak av sentrumsområdene som er unntatt rettsvirkning. Figur 1 - Utsnitt fra kommuneplanens arealdel opprinnelig plangrense Byggeområde B15 er markert lys gult i kartet over. Forslag til plangrense ved varsel om oppstart vist med stiplet svart linje. Planområdet er i ettertid redusert. I kommuneplanen er det anslått 50 boliger. Planarbeidet vil medføre endring av reguleringsplanene «Ny del av Øverbymarka» - vedtatt i 1992 og «Askimområdet» - vedtatt i Plan for Sandberg er forøvrig tilpasset eksisterende reguleringsplaner i området, samt erstatning av nødvendig deler av nevnte planer. Figur 2 - Kommuneplanens arealdel vist i 3D-illustrasjon REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

8 Føringer i kommuneplanen Kap 4 Krav til nærmere angitte tekniske løsninger Kapittelet gir krav til både veger, vannforsyning, avløp, overvannshåndtering og avfallsløsninger. Det er bl.a. krav til at alle nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering. Kap 9 Bebyggelse og anlegg og gir føringer for minste areal for enebolig- og tomannsboligtomt, maks bebygd areal, byggehøyder for bolighus og garasjer. Kap 21 Retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling Minste uteoppholdsareal (MUA) for private uteoppholdsarealer: a) MUA for eneboliger er 200 m 2 pr boenhet. b) MUA for sekundærleilighet er 50 m 2 pr boenhet. c) MUA for tomannsboliger er 150 m 2 pr boenhet. d) MUA for rekkehus og flerfamiliehus er 30 m 2 pr boenhet. e) MUA for blokkbebyggelse er 6 m 2 pr boenhet. Veileder for leke- og aktivitetsområder ( ) Veilederen definerer plassering og utforming av lekeplasser (atkomst/tilgjengelighet, klimahensyn, oversiktlighet m.m.) Minst 25 % av uteområdet bør være solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn. Allergene vekster bør unngås (bjørk og hassel). En felles lekeplass for inntil 40 boenheter defineres som en nærlekeplass, og målgruppa er 1-6 år. Ved frittliggende og konsentrert bebyggelse utenfor sentrum bør avstanden være maksimalt 100 m fra boliger. Arealkravet er minimum 200 m 2. Figur 3 - Anbefalte minstekrav (Gjøvik kommune) REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

9 2.2 Reguleringsplan Det eksisterer 2 reguleringsplaner innenfor planområdet. Disse er listet opp i tabellen nedenfor. Reguleringsplanen for Sandberg er i tillegg tilpasset eksisterende reguleringsplaner i området, samt erstatning av nødvendige deler av planen (id): 161 og 111. Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato Ny del av Øverbymarka Askimområdet Figur 4 - Eksisterende reguleringsplaner og opprinnelig plangrense Reguleringsplaner i området vist med plangrense (blå stiplet linje) og påført plan-navn og vedtaksår. Reguleringsplan for Sandberg - plangrense vist med rød strek. (kartet viser opprinnelig plangrense den er nå endret / redusert). REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

10 2.3 Redusert planområde I oppstartsmøte ble det avtalt avgrensing av reguleringsplanområdet. Av hensyn til en helhetlig utnytting av områder avsatt til byggeområde i kommuneplanen ønsket kommunen hele B15 regulert. Planarbeidet ble derfor varslet oppstart på denne bakgrunnen og planen omfattet hele B15 som vist over i blant annet Fig. 4. Nordbohus Gjøvik AS har ikke fått avtale om utvikling av arealene på gnr. 70 bnr. 1. I løpet av planprosessen har eier av Askim gnr. 70 bnr. 1 uttrykt at de ikke ønsker sin eiendom regulert i forbindelse med dette planarbeidet. Problemstillingen ble drøftet med Gjøvik kommune i møte 12/ hvor konklusjonen var at areal på 70/1 og 70/64 skulle tas ut av denne reguleringsplanen. Planområdet ble derfor redusert slik: Figur 5 - Justert plangrense vist på kommuneplans arealdel for Gjøvik REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

11 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet og planavgrensning Figur 6 - Beliggenhet Planområdet B15 er avmerket med rødt sirkelsymbol i kartet over. Sandberg ligger ca. 4,5 km fra Gjøvik sentrum og ca. 1,5 km fra Hunndalen. Området har svært gode solforhold og god utsikt. Innen planområdet finnes i dag 3 frittliggende eneboliger. Planen grenser til tunet på Sandberg. Strøkets karakter med omkringliggende eiendommer består i hovedsak av småhusbebyggelse i tre oppført i 1,5-2 etasjer med saltak noen med sokkeletasje i tillegg. Mellom byggeområdet og friområde (korridor) er det i kommuneplan avsatt et areal til friluftsliv. Det er innledningsvis i reguleringsplanarbeidet avklart med kommunen at man i dette arbeidet kan gjøre en om-rokkering av friluftsområdet for best mulig utnyttelse av området (terreng, grøntstruktur, vegetasjon). Planområdet er avmerket i kommuneplanens arealdel nedenfor (hvitt området med rød stiplet linje). Figur 7 - Beliggenhet i kommuneplanen REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

12 3.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon Området er skrånende mot sør, med innslag av bratte partier i nedre del av området, blant annet sør og vest for dyrka marka på Sandberg. Figur 8-3D bilde av området (sett fra sørøst) med opprinnelig og justert plangrense Figur 9-3D bilde av området (sett fra vest) med opprinnelig og justert plangrense De mindre bratte partiene rundt gårdsbruket Sandberg er dyrka, mens arealene mot nord og vest er skogsmark (området er avskoget). De øvre partiene avsluttes mot sør og vest i relativt bratt skråning ned mot de lavere partiene i området. Planområdet preges av en bekkedal som går nord-sør i planområdet og med stor betydning for utforming av byggeområder og grønnstruktur. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

13 I tillegg til befaringer er området analysert ved hjelp av helningkart. Kartet visualiserer områdenes egnethet for utbygging. Kartet er også viktig i vurderingen av bekkedrag og drenering overvann. Figur 10 - Helningskart Helningskart viser at terrenget i hovedsak er slakere enn 1:6, men med bratte partier (brattere enn 1:4) ned mot det lavere nivået ned i bekkedalen. I kartet over er markerte terrengformasjoner vist med svart linje. (Kartutsnittet viser opprinnelig plangrense. Redusert planområdet er vist med rød linje). REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

14 Søndre del av planområdet ligger vesentlig lavere enn området for øvrig. Skråningen ned til denne flata er bratt (> 1:4) og trolig benyttet som steintipp i forbindelse med jordbruksdrifta på garden. Området vest for bekkedalen/flata (mot grøntkorridoren i vest) består av flere mindre flater terrassert mot sør. Terrenghøyden i dette området er lik bebyggelsen langs Moserabben (vest for grønnkorridor). Figur 12 - Sør-vestre del av byggeområdet. Terrenget trappes ned tilsvarende bebyggelse langs Nevervegen Figur 11 - Skråning ned til de lavere partiene i planområdet. I utforming av planen er det lagt særlig vekt på bevare markerte landskapstrekk og unngå bebyggelse og inngrep i de bratteste partiene. Figur 13 - Utsikt mot sør fra tunet på Sandberg REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

15 3.3. Bonitet, dyrka jord og dyrkbar jord Området B15 er i hovedsak skogsmark (god bonitet), men også noe dyrka arealer. Figur 14 - Bonitet Kartutstnitt fra Arealis. Området er i hovedsak registrert som skogsmark høg bonitet samt et mindre areal dyrka mark 7,0 dekar. I tillegg er 8,0 dekar registrert som dyrkbar jord. Figur 15 - Markert terrengformasjon / skråning etter avskoging. Figur 16 - dyrkbar jord Skogsområdene er hogd og rydda. Hogsten førte til vesentlig bedre sol- og lysforhold for bebyggelsen langs Moserabben og Nevervegen. Bildet tatt etter hogst og illustrer godt markert terrengformasjon fra de øvre partiet ned i bekkedalen. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

16 3.4 Eiendom og eierforhold Planlagt utbygging vil skje på del av eiendommene gnr./bnr.: 70/4, 70/19, 70/98 og del av 73/1. Planområdet omfatter i tillegg 70/46, 70/65, 70/37, 71/3 og 73/1. Planområdet er avgrenset av Engenvegen i nord, småhusbebyggelse og regulert grøntkorridor i vest, Nevervegen/regulert grøntkorridor mot Natre i sør og eiendomsgrense mot eiendommene 70/64 og 70/1 i øst. Figur 17 - Eiendomskart Nordbohus Gjøvik AS har avtale om utbygging på eiendom 70/4, 70/19 samt 70/98. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

17 3.5 Eksisterende infrastruktur Bebyggelse Områdets karakter i nærområdet er frittliggende eneboligbebyggelse. Sør for planområdet ligger Natre sitt produksjonslokale. Natre sin produksjon foregår innendørs og støy fra anlegget er begrenset til ventilasjonsvifter på tak (vurdert å være godt under grenseverdiene for støy etter støyforskriften). Figur 18 - Eksempel på bolig langs Engenvegen Trafikk/adkomst Atkomst til området skjer via Engenvegen fra fylkesveg Odnesvegen. Avkjøringen mot fylkesvegen er oversiktlig. Det er gang- og sykkelveg langs fylkesvegen fra Bybrua til Raufossvegen og Vardal ungdomsskole. Figur 19 - Natre produksjonslokaler Det er også bygd ut gang-/ og sykkelveg, med fast dekke, atskilt fra Engenvegen. Figur 20 - Gang- og sykkelveg langs Odnesvegen Figur 21 - Gang- og sykkelveg langs Engenvegen REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

18 3.6 Grønne forbindelseslinjer Figur 22 - Turkart og barnetråkkregistreringer Kartet over viser Sandbergs beliggenhet i forhold til overordna tursti og løypetilbud. Kartet er sammentilst med barnetråkkregistreringer for Gjøvik kommune. Sandberg ligger med umiddelbar nærhet til idrettsanlegget og løypenettet på Øverby. Barnetråkkregistreringene via Engevegen og Odnesvegen viser trygge forbindelser (gang- og sykkelveg) til Hunndalen. Kartet til høyre illustrerer gangog sykkeveger og viktige gangforbindelser i området. Heltrukket linje viser trygge forbindelseslinjer gang- og sykkelveger / fortau. Stiplet grønn linje er forbindelseslinjer som enten følger kjørebane i mindre trafikkerte atkomstveger eller turstier i terrenget ikke opparbeidet forindelseslinjer. Figur 23 - Forbindelseslinjer REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

19 3.7 Vann- og avløp Gjøvik kommune har tidligere uttalt at spillvann (og vann for høyde lavere enn cote 270) kan tilknyttes kumpar med nr og Det må prosjekteres ringledning for vannet. Vannforsyning over cote 270 må tilknyttes ledninger som ligger på oversiden av feltet og det må anordnes egen ringledning for denne trykksonen. Overvann fra drenering kan føres til nærliggende bekk. Takvann til terreng. Offentlig vann og avløp er ført fram til etablerte boliger i området. Punkt for tilknytting avløp er i nedre del av Nevervegen - kumpar med nr og (rød pil i kartet). Til boligene langs Moserabben og Nevervegen er EL/TELE lagt som jordkabel. For bebyggelsen i Sandberg ber Eidsiva om at det avsettes tomt for ny trafo sentralt i området. Figur 24 - Utsnitt: eksisterende VA-nett Figur 25 - kumpar med nr og REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

20 3.8 Overordna VA-plan Tomt 42 er her vist i øvre trykksone, men kan være aktuell å overføre til nedre trykksone, selv om den ligger over trykksoneskille. Dette avklares nærmere ved en detaljprosjektering. Nedre trykksone. (<270 moh). Nedre trykksone betjener tomter med rød farge - under høyde 270 moh. Vi foreslår ledningsanlegg opp via lekeplass BLK1 og videre langs o_v2 (vestre del). Tilsvarende føres ledningsanlegg inn langs atkomstvegen til Askim og opp langs o_v4 (østre del). Disse er knyttet sammen i ringledning (rundt BKS3) Mesteparten av forbindelsen (langs o_v2) ligger i grøft som likevel blir etablert. Figur 26 - Overordna VA-plan Kartet over viser forslag til overordna grep for utbygging av vann og avløp i området. Kartet viser mulige tilkoblinger, hovedledningsstrekk og trykksoner. Dette er ikke en prosjektering. Utbygging av vann og avløp i dette område kan løses på flere måter. Kartskissen over viser ett alternativ. Utbyggingssonene er fordelt over 2 trykksoner. Vannforsyning er skissert med ringledning i de enkelte sonene. Det vil være aktuelt å binde sammen trykksonene med bruk av trykkreduksjonsventil. Øvre trykksone (> 270 moh). Vannforsyning i øvre trykksone betjener tomter/bebyggelse vist med gul farge i kartet over. Overordna VA-plan viser mulig ringledning med tilkobling til eksisterende ledningsnett i Engenvegen. Løsningen med forbindelse og ledningsgrøft langs veg o_v2 kan vurderes erstattet mot en tilknytting gjennom byggeområde BKS2 (tilpasset bebyggelses-strukturen). I detaljprosjekteringen bør det vurderes å knytte sammen trykksonene. Dersom det ikke er ønskelig fjernes tilknytning til øvre, men vi anbefaler likevel å behold ringledning for nedre sone rundt BKS3. Spillvann er todelt og føres ned øst og vest for G2. Spillvann foreslås ledet ned mot ledningsgrøft i privat veg o_v7. Forbehold. Innledende avklaringer med kommunen tilsier at det er kapasitet i eksisterende ledningsnett for uttak av vann og påslipp av spillvann. Dette avklares endelig i forbindelse med prosjektering av ledningsanlegget. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

21 3.9 Kjente registreringer Kulturmiljø / kulturminner/sefrak-registreringer Området er befart av OFK-kulturarvenheten. Det er registrert 27 rydningsrøyser benevnt som Id Røysfeltet ligger utenfor planområdet, på gnr. 70 bnr 1 og er automatisk freda etter kulturminnelovens 4,6 og 8. Kartet nedenfor viser registrert rydningsrøyser (blå sirkler). Røysfeltet er avgrenset av blå stiplet linje. Figur 27 - Kulturminner Det er ikke registrert freda bebyggelse eller SEFRAK-bygg (meldepliktig) i planområdet. Steinmurene er ikke freda etter kulturminneloven, men steinmuren i eiendomsgrensa mellom 70/4 og 70/1 blir ikke berørt av utbyggingen. Steinmurene i planområdet berører i stor grad framtidig byggeområde og kan vanskelig kombineres med planlagt utbygging. Figur 28 Rester av nyere tids steinmurer. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

22 Biologisk mangfold: Området er i hovedsak skogmark med høg bonitet og dels dyrka mark. Det er ikke kjent at tiltaket berører ikke områder med høyt biologisk mangfold. Ingen registreringer i Artsdatabanken.no. Området er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Skiløyper og stier. Sandberg berører ikke overordna sti og løypenett, men ligger kort avstand til løypeforbindelse mellom Vardalsåsen og Gjøvikmarka. Figur 29 - Oversikt stier og løyper Spesielle miljøforhold (støy, støv, stråling, vann- og grunnforurensning): Planområdet grenser ikke til trafikkert veg ikke utsatt for trafikkstøy støyvurdering er etter vår oppfatning ikke nødvendig. Det er ikke kjent tiltak i nærområdet som kan føre til støy eller støvbelastning på boligområdet. Driften på NATRE medfører ikke støybelastning på boligområdet. Ventilasjonsvifter på tak kan høres fra boligområdet, men dette er vurdert å ikke bryte grenseverdiene etter støyforskriften. Det er heller ikke kjent at området er berørt av vann- eller grunnforurensing. Skred- og flomfarekartlegging Fare for skred og flom er vurdert av Asplan Viak (AV) og foreligger i eget notat. Kommunen har stilt krav til lokal overvannshåndtering av området. Det er gjennomført prøvegraving. De nedre delene av området består av et tykkere lag med noe mer sorterte masser og større infiltrasjonskapasitet enn massene øverst i området. Generelt vil løsmassene drenere grunnvann ned mot dalbunnen. Det er påvist at grunnvannet står relativt høyt i dette området. Asplan Viak (AV) anbefaler derfor infiltrering i stedlige masserog at de lavere områdene bevares ubebygd / benyttes til infiltrasjon. Det anbefales at bebyggelse i BKS7 bygges med plate på mark. Fare for skred er begrenset og hele planområdet tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred for bygg i sikkerhetsklasse S2. Det anbefales likevel at nybygg og kritisk infrastruktur holdes i god avstand fra forsenkninger i terrenget. Bekkeløp gjennom planområdet erosjonssikres for å REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

23 redusere sannsynligheten for jordskred. At kulverter og stikkrenner dimensjoneres rikelig slik at sannsynligheten for gjentetting og dermed vann på avveie reduseres. Ved større bekker anbefales alternativ drensvei dersom hovedkulvert går tett. Før etablering av bygg tett inntil overkant av de bratte skrenter i planområdet bør det utføres nærmere geotekniske undersøkelser for å avdekke stabiliteten av disse. Figur 30 - Forslag til lokale overvannsløsning for planområdet Sandberg Kartet over viser Asplan Viak sitt forslag til håndtering av overvann. Etter gjennomført undersøkelse er plankartet endret. Området vist som BKS6 i kartet nedenfor er tatt ut av planforslaget og regulert som del av grønnstrukturen. Tomt 31 og 41 er trukket lengre vekk fra bekkeomlegging. Trafo er flyttet til veg o_v2 av samme årsak. Det er i tillegg innarbeidet lekeplass i øvre deler av planområdet (BLK2) som bidrar til flere/større grønne flater. Østre del av planområdet er tatt ut av forslaget da grunneier her ikke ønsket denne delen av eiendommen regulert. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

24 Bekker Figur 31 - NVE Atlas - elvenett Det er registrert 2 bekker i og i nærhet av planområdet. En vest for plangrensen mellom Sandberg og eksisterende bebyggelse i vest, samt en sentralt, via stikkrenne Engenvegen ved bussholdeplassen. Asplan Viak skriver i sitt notat at planområdet Sandberg i svært liten grad vil endre på vannføringen i bekken mot vest. Bekken er imidlertid allerede påvirket pga. utbygging av eks. boliger og overvannssystem i eksisterende boligfelt ovenfor det nye feltet. Nøyaktig hvordan overvannssystemet i eks. boligfelt oppstrøms denne bekken henger sammen og i hvor stor grad det er ledet i rør mot bekken i vest, var ikke mulig å avdekke under befaring. En økt vannføring i bekken mot vest, vil være mest kritisk for bebyggelsen vest for bekken da disse områdene ligger lavest. Det nye planområdet (Sandberg) ligger en god del høyere i terrenget (1-2m over eksisterende bebyggelse vest for bekken). Om terrenget ligger høyere på grunn av fjell i grunnen, eller om terrengformasjonene er morenerygger (drumlinoide former i bunnmorene) ble ikke undersøkt på befaringen. Morene er imidlertid relativt robust mht erosjon da det vil fremvaskes et lag med stein som beskytter mot videre erosjon. Fra stikkrenne under Engenvegen - ved bussholdeplassen - renner det en usammenhengende bekk, hvor vannet spres diffust ut og forsvinner i grunnen i planområdets nedre del. Vannføring i bekken ble befart under regnvær og etter nedbør i ca. 1 uke. Under disse forholdene var det svært begrenset med vann i bekkeløpet og bekkeløpet var ikke sammenhengende. Det antas at avrenningen inn i planområdet kan ha blitt endret med etablering av bebyggelse og infrastruktur nord for Engenvegen. Under eksisterende forhold har ikke bekken årssikker vannføring. Andre registreringer? Ingen spes. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

25 3.10 Lokaliseringsfaktorer Infrastruktur o Boligområdet kan knyttes til kommunal infrastruktur og eksisterende offentlig vegnett med kapasitet. Nærhet til skole og barnehage o Gang- avstand til Blomhaug skole (1,8 km) og Marka barnehage (ved Engenvegen). Figur 32 - Marka barnehage Kollektivtransport o Bussforbindelse i begge retninger (Bybrua Hunndalen) langs fylkesvegen. Snuplass for bybussen langs Engenvengen, nå regulert i Sandberg-planen. Figur 33 - Snuplass for bybuss i nordre del av planområdet langs Engenvegen o Gang- og sykkelveg etablert på deler av fylkesvegstrekningen mellom Bybrua og Blomhaug skole, Gjøvik sentrum. Servicetilbud o Butikk og barnehage innen gangavstand REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

26 Rekreasjons- og friluftsområder Skiløypa går i umiddelbar nærhet. God tilgang til friluftsområder hele året. Kvartalslekeplass og nærlekeplass i umiddelbar nærhet. Figur 34 - Ballbane ved Marka BHG Figur 35 - Lekeapparater v/marka BHG Figur 36 - Kvartalslekeplass / ballbane ved Øverbymarka Lokalklimatiske forhold Området har god solgang og utsiktsforhold. Ingen registrert lokalklimatiske forhold som vil være av betydning for boligene. Andre faktorer? Ingen kjente REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

27 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Planforslaget - generelt Område avsatt til boligområde B15 reguleres til konsentrert boligbebyggelse (15,3 dekar) og frittliggende småhusbebyggelse (15,4 dekar inkl. eksisterende bebyggelse). Engenvengen og snuplass for buss reguleres i dagens trase som bygget. Eksisterende eneboliger gnr/bnr. 70/46 og 70/65, samt tomt 12 opprettholder dagens atkomst via Moserabben. Ny bebyggelse får felles atkomst fra Engenvegen og fører ikke til trafikkbelastning i Moserabben/Nevervegen. Tunet på Sanberg (70/54) samt eksisterende enebolig (70/37) opprettholder dagens atkomst via Nevervegen. Ny bebyggelse i BKS7 (på de lavere områdene) knyttes til denne vegen. Forslaget innebærer en rokkering mellom byggeområder og friområder sammenlignet med kommuneplanen. Bekkedal og de bratteste partiene reguleres til friområde. 2 nye lekeplass på til sammen 2,0 dekar reguleres sentralt i feltet og i tilknytting til gjennomgående grøntstruktur/turdrag. Lekeplassene blir tilgjengelig også for beboere i nabofeltet. Figur 37 - Plankartet REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

28 Arealoversikt: Formål: Summer av AREAL (dekar) Frittliggende småhusbebyggelse 15,3 Konsentrert småhusbebyggelse 15,4 Energianlegg - trafo 0,04 Lekeplass 2,0 Veg 7,3 Kjøreveg (del av Engenvegen) 1,0 Annen veggrunn grøntareal 1,6 Kollektivholdeplass 0,4 Grønnstruktur 12,0 Turdrag 0,4 Totalsum 55,4 4.2 Bebyggelse og anlegg Planforslaget viser nye tomter for frittliggende eneboligbebyggelse med tomtestørrelser fra m 2. Videre foreslås 7 områder for konsentrert småhusbebyggelse med 1-2 etasjer, med underetasje/sokkeletasje der terrenget ligger til rette for det. Type bebyggelse er foreløpig ikke avklart. For eneboligtomtene vil dette avhenge av reguleringsbestemmelsene i området, etterspørsel i markedet og Nordbohus sine tilgjengelige modeller. Figur 38 Illustrasjon bebyggelsesstruktur REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

29 Konsentrert bebyggelse Det er foreløpig ikke avklart type bebyggelse som skal utvikles i de konsentrerte områdene. Det er derimot fastlagt at: Utnyttelsesgrad er % BYA. Bebyggelsen kan utformes som 2-mannsboliger, eller rekkehus/kjedehus. Byggene skal maksimalt være i to etasjer pluss underetasje der terrenget tillater det. Det skal benyttes underetasje der terrenget er 1:4 eller brattere. Byggehøyder: Møne-/ og gesimshøyde for hver bygning skal ikke være større enn 9,5/8,0 meter (saltak), målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Bygg med pulttak eller horisontale takflater skal gesimshøyden målt fra gjennomsnittlig planert terreng ikke overskride 8,5 meter. Figur 39-2-mannsbolig med inngang på plan 2 Figur 40-2 mannsbolig inngang i sokkeletasje Figur 41-2-mannsbolig uten kjeller, plate på mark Foreløpig anslag tilsier følgende antall enheter pr. område: BKS 1: 9 enheter BKS 2: 8 enheter BKS 3: 4 enheter BKS 4: 6 enheter BKS 5: 24 enheter BKS 6: 6 enheter BKS 7 3 enheter Sum anslag: 38 enheter Vi understreker at dette kun er et anslag og at endelig løsninger avklares i detaljprosjekteringene av de enkelte områdene. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

30 4.3 Terrengtilpassing Kommuneplanens arealdel for Gjøvik kommune (Langtidsplan 2013) definerer kravet og forventningen til Universell utforming og tilgjengelig boenhet. Utgangspunktet er jf. 6.3 i kommuneplanen at nye bygge og anleggstiltak i størst mulig grad skal være universelt utformet. Kravet gjelder blant annet både bebyggelse, veger, turstier og lekeplasser. Det heter videre (under pkt i Langtidsplanen) at ved reguleringsplaner skal det tas inn bestemmelser som sikrer universell utforming og bestemmelser med minimumskrav til tilgjengelige boenheter i samsvar med definisjoner gitt i den til enhver tid gjeldende forskrift om tekniske krav til byggverk. Ved utforming av bebyggelse og uteområder er det lagt vekt på best mulig terrengtilpassing av bebyggelse og øvrig anlegg. Ved utbygging skal det tas hensyn til prinsippene om universell utforming beskrevet i PBL 1-1 og 29-3, samt kap. 12 i forskrift om tekniske krav til byggverk. Boligene skal i utgangspunktet ha trinnfri atkomst, og dersom dette ikke kan gjennomføres skal dette framkomme i byggesøknaden, jf. 8-6 i TEK 10. For tiltakshaver er det ønskelig at flest mulig av boligene blir tilgjengelig boenhet, men terrenget er krevende. Det er markerte terrengformasjoner og mindre områder med flate partier. I planarbeidet er det lagt vekt på best mulig terrengtilpassing av bebyggelse og veganlegg. Dette er illustrert i 3 terrengsnitt gjennom området som illustrert i kartet nedenfor. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

31 Figur 42 - Snitt A Figur 43 - Snitt B Figur 44 - Snitt C Snittene viser at bebyggelsen legges trinnvis nedover i lisida og i hovedsak langsmed terrenget/høydekotene. Planlagt bebyggelse er begrenset dybde for minst mulig terrenginngrep (skjæring/fylling rundt huset). REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

32 4.4 Tilgjengelig boenhet og universell utforming Avgjørende betydning for andel av universelt utforming og tilgjengelig boenheter i Sandberg er: 1) Terrenget, 2) Boligens størrelse (dybde og bredde har betydning for terrenginngrepet) 3) Økonomiske forhold (betalingsvilligheten i markedet). Terrenget Terreng er beskrevet i kap. 3.2 over. Det er lagt ned betydelig arbeid for en planløsning som: Ivaretar hensynet til naturgitte forhold, regulere gode byggesoner, sikrer sentrale og lett tilgjengelige uteoppholdsareal/lekeplasser. sikrer gode vegetasjonssoner/friområder og forbindelseslinjer til omgivelsene Terrengtilpasset veglinjer med best mulig stigningsforhold. I hovedsak kan eneboliger på relativt flate tomter enkleste tilrettelegges som tilgjengelig boenhet. I planarbeidet er tomtene 21, 23, 32, 32, 33, 43, 44 og 45 vurdert som egnet for slik tilrettelegging. Tomtene 12, 22, 41, 42 ligger i skrånende terreng slik at høydeforskjellen antas å bli for stor mellom innkjøring og inngangsplan i boligen. Bebyggelsen i konsentrert småhusbebyggelse er tenkt oppført som 2-mannsboliger og/eller kjeda bebyggelse i 2 etasjer. I BKS 1, 2 og 4 er boligens inngangsparti tenkt løst i sokkeletasjen, mens stue/kjøkken/oppholdsrom løses i 2 etasje. BKS1 Snitt T3 gjennom BKS 1 illustrer planlagt bebyggelse med inngangsparti i sokkeletasje: Figur 45 - Område for Snitt T3 REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

33 Figur 46 - Snitt T3 - gjennom BKS1 Snitt gjennom mulig bebyggelse i BKS1 vist over. Rød farge indikerer uttak av tomt. Blå farge tilbake-fylling i bakkant. Atkomstvegen VEG3 ligger på et lavere nivå (sammenlignet med byggeområdet). Inngangspartiet i gatenivå, mens de beste innvendige rommene for opphold (stue/kjøkken) vil være i etasjen over. Figur 47 - Eksempel på aktuell boligtype i BKS-områdene med inngang i sokkeletasje kjeda bebyggelse REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

34 Figur 48 - Sokkeletasje inngangsparti, soverom og bad Figur 49-1-etasje stue, kjøkken og soverom Dette er en rasjonell boligtype spesielt tilrettelagt for mindre familier og gjerne i etableringsfasen. Boligen er godt tilpasset den relativt smale byggesonene i BKS 1 og BKS2. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

35 BKS 2 Figur 50 - Område for Snitt T2 BKS2 skrår fra o_v3 ned mot o_v2. Høydeforskjellen mellom o_v2 og o_v3 er ca. 9 meter i snitt T2. Terrengsnittet nedenfor viser at bebyggelsen i BKS 2 må få innkjøring/inngang via felles innkjøring fra o_v2. Figur 51 - Snitt T2 Terrengsnitt T2 illustrerer mulig bebyggelse i BKS 2. Høydeforskjellen fra bakenforliggende terreng. Byggesonene tilsier at inngangsparti må skje fra sokkeletasjen og innkjøring i felles avkjøring fra Veg2. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

36 Figur 52 - Område for Snitt T1 Figur 53 - Snitt T1 T1 viser snitt gjennom byggeområdet BKS2 felles innkjøring fra o_v2 og inngang i sokkeletasjen. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

37 BKS 4 Figur 54 - Område for Snitt T5 Figur 55 - Snitt T5 Bygget senkes i terrenget for best mulig tilpassing til kjørebanen og omkringliggende bebyggelse. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

38 BKS5 Figur 56 - Område for snitt T6 Boligens størrelse / dybde terrenginngrep i skrått terreng Figur 57 - Snitt T6 4.5 Økonomiske forhold Planlagt bebyggelse er foreløpig ikke fastlagt, men som grunnlag til denne reguleringsplanen er det utarbeidet en situasjonsskisse og snitt med ulike bygningstyper (over). Det er lagt vekt på helhetlig utbygging med kostnadseffektive og rasjonelle boenheter. Tenkt utbygging innebærer boenheter med 2-3 soverom. Av hensyn til etterspørselen i markedet i denne delen av kommunen er det viktig at boligene blir økonomisk rimlige og slik sett tilgjengelig for flest mulig. Boligtypene er spesielt rettet mot mindre familier og velges ofte av førstegangskjøpere. Første boligkjøp styres i de mange tilfeller av pris. Erfaringer fra nærområdet er at kr ,- / m 2 er akseptabel i markedet. Eksempelvis selger Nordbohus Gjøvik nå en boenhet i en tomannsbolig på Sandberg være ca. kr ,-. Tilsvarende bolig i nordbyen eller nærme Mjøsa ville trolig vært ca kr REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

39 Gjennomsnitt kvm pris på boliger i Gjøvik er kr ,- fra finn Et søk på tilgjengelig boliger i Gjøvik (Finn.no) viser slike m2-priser i og rundt Gjøvik (nye boliger): Figur 58 - Oversikt over m2-priser for nye boliger prisinformasjon hentet fra Finn.no. Kartet over viser nye boliger for salg i Gjøvik-området 30/ Prisinformasjon er hentet fra Finn.no og indikerer at kvadratmeterprisen og betalingsvilligheten for nye boliger er vesentlig høyere nærme sentrum og nær Mjøsa. Tilsvarende er utsiktsforhold se Mjøsa viktig faktorer for attraktiviteten og kvadratmeterprisen i markedet. Boliger som er planlagt i Sandberg har et begrenset fotavtrykk og er areal- og kostnadseffektive. Mindre fotavtrykk gir lavere byggekostnad, gir mindre terrenginngrep og kan begrense skjærings- og fyllingsutslag rundt boligen. Det er viktig at det i nærhet til sentrumsfunksjonene i Gjøvik tilbys boliger for alle lag av befolkningen. Erfaring viser at det er god etterspørsel etter rimelige boliger i området Sandberg, Østvold og Bybrua. Boligprisen har sammenheng med kostnader med utbyggingskostnader av feltet. Kostnader knyttet til infrastruktur som veg, vann og avløp, gatebelysning, asfalt og overvannshåndtering må fordeles på tomtekjøper. En konsentrert utbygging innebærer lavere kostnader pr. enhet. Et utfordrende terreng bidrar til økte opparbeidelseskostnadene sammenlignet med relativ flate områder. For få kostnadseffektive boliger er det derfor viktig at boligene i de konsentrert områdene blir effektivt utnyttet. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

40 4.6 Andel tilgjengelig boenheter: I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav til tilgjengelig boenhet på tomtene 21, 23, 32, 32, 33, 43, 44 og 45 (sum 8 av 12 eneboliger), samt BKS 3 og BKS7 anslått til sammen 7 boenheter (4+ 3). Dvs. boenhet i bygning som har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på bygningens inngangsplan. Bygninger med tilgjengelig boenhet skal ha trinnfri adkomst i samsvar med definisjoner gitt i Byggteknisk forskrift. Videre er det krav til at alle boenheter som ikke har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan skal forberedes for ettermontering av trappeheis eller løfteplattform. Dette skal dokumenters i byggesøknad. Samlet utbygging anslås til: 12 eneboliger 38 leiligheter (konsentrert småhusbebyggelse - BKS1-BKS7) 50 boenheter totalt (av disse skal 15 være tilgjengelig boenhet. Andelen tilgjengelig boliger i området = 30 % REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

41 4.7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Engenvegen er videreført i dagens trase og regulert kant kjørebane følger dagens kjørebanekant. Ny avkjøring til planlagt bebyggelse er vist vest for rundkjøring / kollektivholdeplass for buss. Offentlig ledningsanlegg ligger vest og nord for planområdet. Tilknyttings-punkt avløp ved Nevervegen). Prosjektering må sikre ringledning for vannforsyning. Tomtene 11,12 og 13 har regulert atkomst fra Moserabben i dag og videreføres her planforslaget fører ikke til økt trafikkbelastning på Moserabben. Nevervegen får noe økt belastning ved utbygging av BKS 6 og 7. Forventet økt trafikk på vegen er svært begrenset. Nevervegen har fast dekke og gatebelysning. Hastigheten er lav og vegen er oversiktlig. Figur 59 - Nevervegen sett mot nord og krysset med Moserabben Hovedtyngden av ny bebyggelse kobles til ny avkjøring fra Engenvengen i Nord. Regulert veg er i hovedsak 8,0 meter med 4 meter regulert kjørebane (inkl. skulder). Første del av hovedvegen (V2) med størst belastning - reguleres derimot med 5,0 meter regulert kjørebane (9,0 meter formålsbredde). REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

42 4.8 Vurderte atkomstmuligheter Figur 60 - Vurderte atkomstmuligheter I planarbeidet er det lagt mye arbeid i å finne en best mulig vegatkomst til området. Planpmrådet er terrengmessig krevende. Det er ikke ønskelig at utbyggingen fører til vesentlig økt trafikkbelastning gjennom eksisterende bebyggelse (Moserabben eller Nevervegen). Alternativ med hovedinnkjøring via pkt. E og henholdsvis F1 og F2 (i kartet over) ble derfor valgt bort tidlig i fasen. Atkomst til tunet på Sandberg og 70/37 innebærer dermot at atkomstvegen til Askim opprettholdes og benyttes av planlagt bebyggelse på de lavere byggeområdene (BKS7). Følgende alternativ er derfor vurdert grundig (se kart). Hovedårsaken til valgene er som følger: Pkt. A atkomst er mht. terrenginngrep og stigning akseptabel. Frisikt i utkjøring mot Engevegen er kontrollert tilfredsstillende. Forslaget er derimot negativt for eksisterende bebyggelse (70/46 og 70/65) og tiltakshaver har ikke oppnådd enighet med eierne av disse tomtene for nødvendig grunnavståelse / makeskifte til fremtidig veg. Pkt. B Avkjøringspunkt og og vegløsningen er stigningsmessig akseptabel. Berører ikke eksisterende boliger, men fører til mye veg inneklemte byggeområder/friområder, samt vanskelig med hensyn til stigning og terrenginngrep for å løse ut de nedre partiene (mot bekkedalen). Pkt. C Det beste forslaget av vurderte alternativ. Avkjøringspunkt oversiktlig. Atkomstveien gir begrensa terrenginngrep i form av skjæring / fyllinger og gode stigningsforhold. Alternativet opprettholder gjennomgående grønnstruktur fra nord mot sør som er viktig for overvannshåndtering i området. Pkt. D - Lite aktuelt da forslaget berørte / kom inntil automatisk freda kulturminner (med et stort antall rydningsrøyser) samt forutsatte grunnavståelse / avtale om veirett over 70/1. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

43 Atkomstalternativene som har vært vurdert i planprosessen er illustrert nedenfor: Versjon 1 Forslaget viser akseptable stigningsforhold på atkomstvegene, men forslaget fører til «mye» veg (780 løpemeter). Området blir sterkt berørt av vegene. Gjennomgående grønnstruktur blir oppdelt og viktige forbindelseslinjer brutt. Høydeforskjellen øvre og nedre del av feltet er en utfordring. Figur 61 - vurdert vegløsning - versjon 1 Versjon 2 Forslaget baserer seg på avkjøringspunktet i nordvest. Høydeforskjellen er noe mindre mellom start og slutt på vegen sammenlignet med versjon 1. Atkomstvegen V2-2 blir for bratt og kan ikke løses med akseptable stigningsforhold. I tillegg blir det for stor høyde forskjell fra vegnivået på V1-2 til byggområdet mellom denne og Engenvegen. Figur 62 - vurdert vegløsning - versjon 2 Versjon 3 Figur 63 - vurdert vegløsning - versjon 3 Forslaget baserer seg på versjon 2, men veg V1-2 trekkes her lengre ned i terrenget (rundt avkjøring V2-3). Veg V1-2 får gode stigningsforhold og fører til begrensede skjæring/fyllingsutslag. V2-3 er tilfredsstillende i øvre del, men knekk i terrenget mot sør gjør at nedre del av området ikke får vegløsning. Byggeområdet mellom V1-2 og Engenvegen blir for smalt for dårlig arrondert og har ikke tilfredsstillende løsning vegatkomst (til hele området). REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

44 Versjon 4 Forslaget baserer seg på versjon 3, men suplerer med egen avkjøring til øvre del av planområdet egen avkjøring fra Engenvegen. Det ble vurdert løsning for bebyggelse i enden av veg V2-3 - kjørebar gangveg. I tillegg blir gangveg fra snuplass buss lengdeberegnet. Veg 1-2 berører eksisterende eiendommer i vest gnr/bnr. 70/46 og 70/65. Tiltakshaver oppnår ikke grunneiers (bnr. 46 og 65) tillattelse til veg over deres eiendom. Figur 64 - vurdert vegløsning - versjon 4 Versjon 5 Ulempene for 70/46 og 70/65 mot versjon 4 førte til at avkjøringspunktet blir flyttet mot øst. Veg V1-3 viser akseptable stigningsforhold, men siste del av vegen avsluttes for langt opp i terrenget og vanskeliggjør full utbygging i denne delen av området. Videre er høyden i krysset mellom V1-3 og V2-4 utfordrende og fører til unødig fyllinger i øvre del av V2-4 Figur 65 - vurdert vegløsning - versjon 5 Versjon 6 Alternativ løsning for nedre del av veg V1-3 vises her som veg V3-2. Forslaget fører til unødig store fyllinger ut i bekkedalen fra lm Forslaget skisserer også behovet for intern atkomstveg til byggeområdet mellom V1-3 og Engenvegen. Figur 66 - vurdert vegløsning - versjon 6 REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

45 Versjon 7 valgt løsning Avkjøringspunktet er her bevart. Atkomstveg o_v3 viser løsning for øvre del av byggeområdet. Veg o_v2 er her trukket litt lengre ned i terrenget (ved krysset o_v4) og gir tilstrekkelig rom til å utvikle arealet BKS1. Det fører også til at siste halvdel av o_v2 faller bedre inn i terrenget. Siste del av o_v2 gir noe skjæring i BKS3, men tilnærmet ingen fylling ut mot bekkedalen i øst. Som her vist ved lm 240: Figur 67 - Tverrprofil lm 240 Figur 68 - vurdert vegløsning - versjon 7 - valgt løsning Planforslaget blir i etterkant av dette justert med at byggeområdet BKS6 blir tatt ut. Videre blir forbindelsen mellom atkomstveg i vest f_v6 og o_v2 åpnet som turvegtrase, samt supplert med lekeplass i dette området. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

46 4.9 Grønnstruktur og lek Gjeldende grønnstruktur (mot Moserabben) er opprettholdt. Denne sikrer blant forbindelse fra friluftsområdene og lekeplass ved Øverbymarka og videre mot Vardal/Hunndalen. Gjennomgående grøntstruktur er regulert fra nord i planområdet - ved kollektivholdeplass/rundkjøring - til tilkobling overordna grøntstruktur i sør. De bratte partiene er regulert som grønnstruktur G2 for å sikre vegetasjonssoner, overflatevannshåndtering og ferdsel gjennom området. Figur 69 - Overordna grøntstruktur REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

47 Grøntsone mellom bebyggelsen i Moserabben og vestre plangrense viser en gjennomgående grøntkorridor fra nordvest til sørøst (rød stiplet linje i kartet). I planarbeidet med Sandberg er det lagt vekt på at intern grønnstruktur kobler seg til denne på en hensiktsmessig måte. Korridoren knytter seg opp mot og videreutvikler forbindelseslinjene til omgivelsene. Nord-vest for Sandberg ligger det et større friområde tilrettelagt med områdelekeplass ballbane mm(rød sirkel). Grøntkorridoren knytter seg videre mot løypenettet mellom Vardalsåsen og Gjøvikmarka. Forbindelsen er regulert mot sør på nordsiden av Natre sin anlegg. Det forventes at myke trafikanter (gående og syklende) i stor grad vil velge opparbeidet turstier, gang-/ og sykkelveg, fortau og ferdes langs atkomstvegene i boligområdet. Kartet til venstre viser gang- og sykkelveger som heltrukne linjer. Rød stiplede linjer viser forbindelseslinjer langs atkomstvegen og/eller via forbindelser i grønnstrukturen. 2 av forbindelseslinjene skjer via lekeplassene og må innarbeides i detaljeringen av disse plassene. Lekeplass BLK2 er viktig mht. tilgjengelighet for alle. Den er innarbeidet som del av grøntforbindelsen mellom Moserabben og Sandberg (veg o_v2). Vi forventer at beboerne i BKS1, BKS2, BKS5 og BFS2 i retning mot sør / Odnesvegen vil velge denne forbindelsen. Beboerne i BKS4 og 5 vil trolig velge korteste veg som blir via BLK1 og grøntstruktur (mellom tomtene 73/103 og 73/109) mot Moserabben. I øst forventer vi at noen beboere i BFS3,4 og BKS6 vil velge grøntkorridor ned til veg F-V8 og videre mot vest langs atkomstvegen til Askim. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

48 Figur 70 - lekeplasser - avstander Det finnes 2 områdelekeplasser i nærområdet. En ved Marka barnehage se bilder fra fig. 34 og 35. Denne er opparbeidet med ballbane, klatrestativ og benker husker. En områdelekeplass (fig.36) i Askimhagen nord for Engenvegen hvor det er etablert ballbane. Spesielt sistnevnte anlegg kunne trenge en oppgradering. Kartet til venstre at planlagt bebyggelse på Sandberg ligger med 400m avstand fra områdelekeplassene. I planforslaget for Sandberg er det innarbeidet 2 nærlekeplasser. BLK1 og 2. De aller fleste boligene i planområdet ligger innenfor 100 meters avstand fra disse. Det er utarbeidet en illustrasjon for løsning av lekeplass BLK2. Dette er en nærlekeplass med plass for benker, sandkasse, minilek og sklie. Innholdet i lekeplassen vil bli bearbeidet, men indikerer her en mulig løsning. Figur 71 - Skisse Lekeplass BLK2 Lekeplassen kombineres med en gangforbindelse som knytter sammen GTD2 og GTD3. Det er også mulig at lekeplassen kan utvides noe mot nord når endelig prosjektering av veganlegget med høyder, skjæring og fyllinger er låst. Snitt gjennom GTD4 og lekeplassen er vist under (blå stiplet linje i kartet- fig. 57)., Figur 72 - Snitt lekeplass BLK2 REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Vedtatt i kommunestyret 08.10.2015 Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Planbeskrivelse Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Endring av reguleringsplan for Olympiaparken Plan-id 2016P114E06 Gnr./Bnr. 48/13 Forslagsstiller Heme AS Konsulent Areal + AS Utskriftsdato 04.05.2016

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu

REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu REGULERINGSBESTEMMELSER SVEVALIA, Nordagutu KOMMUNE: Sauherad REGULERINGSOMRÅDE: Svevalia på Nordagutu DATO PLANFORSLAG: 09.mai -2011 DATO KOMMUNESTYRETS VEDTAK: DATO FOR SISTE REVISJON: 1.0 INNLEDNING:

Detaljer

201010 GEITRAMSVEGEN Planen datert med bestemmelser datert er vedtatt av kommunestyret: dato

201010 GEITRAMSVEGEN Planen datert med bestemmelser datert er vedtatt av kommunestyret: dato KONGSVINGER KOMMUNE Bestemmelser til detaljregulering 201010 GEITRAMSVEGEN Planen datert med bestemmelser datert er vedtatt av kommunestyret: dato --------------------------- ordfører 1 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE Dato:... 04.08.2015 Dato for siste revisjon:... - Dato for kommunestyrets vedtak:... I HENSIKT 1 Planens hensikt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 28/1-2015 Sist revidert: 28/1-2015 Vedtatt av kommunestyret: Planendring: Planen erstatter:

Detaljer

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Trollveien boliger Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Trollveien boliger Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre 3. september 2015, sak 63/15 Sist revidert 22.05.2015 2 1 Formål Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR. Detaljregulering Utsikten Bråtan, Felt K, L, M, N, P 1. F ORMÅLET MED PLANEN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR. Detaljregulering Utsikten Bråtan, Felt K, L, M, N, P 1. F ORMÅLET MED PLANEN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Detaljregulering Utsikten Bråtan, Felt K, L, M, N, P Plan ID: 504-902-07-05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.02.2012 1. F ORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE. Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A

DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE. Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR DEL AV TVETEN, GBNR 79/2. PlanID 230

BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR DEL AV TVETEN, GBNR 79/2. PlanID 230 BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR DEL AV TVETEN, GBNR 79/2 PlanID 230 PLANBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO Varsel om oppstart av regulering 06.01.2012 1. gangs behandling

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer