Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908"

Transkript

1 Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Marina Malkova, ECgroup AS

2 Prosjektplan - Hovedaktiviteter Beskrive Beskrive status status og og strategiske strategiske utfordringer utfordringer Samle Samle inn inn data data og og gjennomføre gjennomføre analyser analyser Foreta Foreta vegvalg vegvalg og og definere definere mål mål og og strategier strategier Utvikle Utvikle plan plan for for iverksetting iverksetting av av prioriterte tiltak prioriterte tiltak Forankre Forankre planen planen og og foreta foreta adm. adm. / / politiske vedtak politiske vedtak Internt og eksternt kommunikasjonsarbeid (Styringsgruppe, PA og PL) Internt og eksternt kommunikasjonsarbeid (Styringsgruppe, PA og PL) Overordnet styring / kvalitetssikring (Styringsgruppe og Prosjektansvarlig) Overordnet styring / kvalitetssikring (Styringsgruppe og Prosjektansvarlig) Prosjektledelse Prosjektledelse (Prosjektleder) (Prosjektleder) Rapportering Rapportering (Prosjektleder) (Prosjektleder) I prosjektet har en gjennomført følgende hovedaktiviteter: Beskrive status for kommunens klima- og energiomleggingsarbeid Samle inn av data relatert til klima, energibruk og energikilder i Levanger og analysere disse Foreta vegvalg og definere mål og strategier for det videre arbeidet (prosess) Utvikle plan for iverksetting av prioriterte tiltak Forankre mål og strategier i Levangersamfunnet og foretatt administrative og politiske vedtak

3 Del 1 Innholdsfortegnelse

4 Del 2 Disposisjon Mål og delmål Energieffektivisering (kommunale bygg, private bygg, industri) Velge prosjektleder Kartlegge status på enøktiltak og tall for bygningsmasse (energiforbruk og areal) Gjerne installere elektroniske målere for en bedre oversikt over forbruket Beregne samlede enøkpotensiale Utarbeide en konkret tiltaksplan for arbeidet i byggene Utarbeide et budsjett og mål for energieffektiviseringsarbeidet. Søke Enova om støtte Energikonvertering (fjernvarme, nærvarme osv) Energiproduksjon (biogassanlegg, vindkraftsentraler) Kartlegge ressurspotensialer Finne potensielle kunder Oppnå interesse blant aktørene Klimagassutslipp (transportløsninger osv) Kartlegge potensialet til reduksjon av forurensende aktiviteter Kartlegge potensialet til klimaeffektivisering av aktiviteter Organisere arbeidet i fagprogrammer (bygg, fornybar energi, transport osv.) Definere fagprogrammer Utpeke en programleder for hvert program Inkludere relevante aktører Utarbeide konkrete tiltaksområder for hvert program Forankre tiltakene Kartlegge relevante aktørene Kontakte og møte aktørene for å vekke interessen og samle informasjon Samarbeide for å finne løsninger

5 0.1 Innledning - Kommunene utfordres Miljø og klimautfordringene kan kun løses hvis vi greier å skape engasjement og handling lokalt, Åslaug Haga 2007 Kommunen er i en unik posisjon når det gjelder påvirkning påenergibruk og utvikling, blant annet som den aktøren som har best styring og oversikt over utbyggingsplaner og mange andre saksområder i sin region. Kommuner har i tillegg mye kunnskap om lokale forhold og er i tett kontakt med befolkningen, og derfor har de råd til åpåvirke lokalsamfunnet for å ta riktige valg i forhold med energi og miljø. Kommunene eier 25 % av alle yrkesbygg i Norge og står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg, noe som utgjør et stort potensial i forhold til redusert energibruk og muligheter for energiomlegging. I tillegg er 20% av de nasjonale klimagassutslippene knyttet til kommunal virksomhet.

6 1.3 Rammebetingelser - Sysselsetting og næring

7 2.2 Nasjonale mål - Utslipp av klimagasser Klimapanelets fjerde hovedrapport anslår at en temperaturøkning på2,0 2,4 C vil kreve at CO₂-utslippene i 2050 ligger prosent under nivået i I Norge økte de samlede utslippene med8 % i perioden , mens målet åbegrense utslippene i perioden til mindre enn 1 prosent over 1990-nivået. Det forventes at utslippene vil fortsette åøke ytterligere, dersom det ikke innføres nye klimatiltak. De tre største utslippskildene, olje-og gassvirksomheten, prosessindustrien og transportsektoren, sto samlet for nesten 82 % av de norske utslippene. Resten av utslippene kom fra kilder som landbruk (8 %), oppvarming av bygninger (4 %), avfall (3 %), fiskeri (2 %) og energiproduksjon (1%). (SSB) Kraftintensiv industri og treforedling står for rundt tre fjerdedeler av energibruken i industrien, og forbruket her var enten uendret eller gikk litt ned fra 2006 Det norske velstanden har økt mobiliteten blant innbyggere, som forårsaker en stor økning av transportutslippene. Kilde : SSB

8 2.3 Nasjonale mål - Kommunens rolle og tiltaksområder (1) Kommunene kan bidra betydelig til åredusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift og gjennom åstimulere andre aktører til åredusere sine utslipp. Særlig kan kommunene påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. I en rapport fra CICERO fra 2005 anslås det at om lag 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale virkemidler og tiltak. Dette omfatter utslipp fra transport, avfall og stasjonær energibruk, og det er forutsatt at om lag 25 prosent av all transport er lokal transport. Utslipp knyttet til landbruket kommer i tillegg. Kilde: st. meld. Nr. 34, Norsk klimapolitikk

9 2.3 Nasjonale mål - Kommunens rolle og tiltaksområder (2) Plan-og bygningsloven gir kommunene ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging av transportsystem. Arealplanlegging etter plan-og bygningsloven vil først og fremst kunne bidra til åredusere utslipp fra transport gjennom å se lokalisering av boliger, arbeidsplasser og ulike tjenester i sammenheng med tilbudet av kollektivtrafikk, og fra stasjonær energibruk ved åtilrettelegge for bruk av fjernvarme. Plan-og bygningsloven gir ogsåkommunene mulighet til åregulere parkering ved ny utbygging og ved bruksendringer, samt å utvikle gang-, sykkel- og turvegsystemet. Kommunenes arealbruk kan også påvirke karbonmengden som er bundet i skog og jordsmonn. Vegtrafikkloven gir kommunene mulighet til åta i bruk vegprising, jf. kapittel 9 om landtransport og luftfart. I tillegg har kommunene og fylkeskommunene ansvaretfor den lokale kollektivtransporten og for vedlikehold av gang-og sykkelvegnettet langs det kommunale og fylkeskommunale vegnettet. Kommunene kan sette krav knyttet til klimagassutslipp fra private aktører som leverer varer og tjenester til kommunal drift. Kilde: st. meld. Nr. 34, Norsk klimapolitikk

10 3.1 Energibruk - Stasjonær energibruk etter sektor Energiforbruket er dominert av stort forbruk av elektrisitet til kraftkrevende industri. Industrien har eget forbrenningsanlegg for biobrensel og produserer betydelig mengde varme til eget bruk Energiforbruket i husholdningene regnet som gj. Pr. husstand er ca 18 MWh/år, hvorav 5,1 MWh/årfra biobrensel, og er litt lavere enn i nabokommunene Verdal og Inderøy og i Nord-Trøndelag for øvrig. (Energiutredning 2007)

11 3.2 Energibruk - Stasjonær energibruk etter energibærer Elektrisitet og ved utgjø Industrien har eget forbrenningsanlegg for biobrensel og produserer betydelig mengde varme til eget bruk Energiforbruket i husholdningene regnet som gj. Pr. husstand er ca 18 MWh/år, hvorav 5,1 MWh/årfra biobrensel, og er litt lavere enn i nabokommunene Verdal og Inderøy og i Nord-Trøndelag for øvrig. (Energiutredning 2007)

12 3.3 Energibruk - Stasjonær energibruk etter energibærer Energiforbruk fordelt på energibærere i Levanger, SSB 2006 Primærnæring Elektrisitet 38.7 Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 0.8 Industri og bergverk m.v. Elektrisitet Ved, treavfall og avlut Gass Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 4.7 Tungolje og spillolje 11.1 Tjenesteyting Elektrisitet 85 Gass 0.2 Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 9 Husholdninger Elektrisitet Ved, treavfall og avlut 51.4 Gass Bensin, parafin 2.6 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 1.9 Boliger Elektrisitet Hytter og fritidshus Elektrisitet

13 3.7 Energibruk - Mobil forbrenning

14 3.8 Energisystemer - Energiflyt Energiflytdiagram for Levanger kommune (basert på SSB tall fra 2006) Husholdning Bioenergi Ved, treavfall Vann, import Industri Vann, lokal Fossilt Vannkraft Stasjonært Drivstoff Bensin Diesel Primærnæring Tjenesteyting Transport

15 3.10 Energibruk - Kommunale bygg Fordelt på bygningstype Fordelt på energibærer

16 4.1 Klimautslipp i Levanger -Klimautslipp i norske kommuner (1)

17 4.1 Klimautslipp i Hadsel -Klimautslipp i norske kommuner (2)

18 4.2 Klimautslipp i Levanger - Fordeling på sektorer Prosessutslipp konstituerer mer enn havparten av Levanger kommune sine CO utslipp. Nesten alle prosessutslipp i kommunen forårsakes av landbruket og deponi. Disse utslippene har økt kraftig siden Veitrafikk er ansvarlig for mesteparten av utslippen fra mobile kilder, hvorav to tredjedeler skyldes personbiltrafikk. Økt utslipp fra veitrafikk driver den totale utslippsveksten i perioden Store deler av stasjonær forbrenning foregår på industrifronten. Utslippene fra stasjonær forbrenning har vært svært redusert siden 2000.

19 4.3 Klimautslipp i Levanger -Levanger sammenlignet med andre (2) %-vis fordeling av sine klimautslipp for hver geografiske enhet Levanger har %-vis størst andel av sine klimautslipp knyttet til prosessutslipp Levanger har lave utslipp fra industri (5,5 %) og høye utslipp fra landbruk (42,9 %) Norge Nord-Tr.lag Innherred Stjørdal Frosta Levanger Verdal Inderøy fylke region kommune kommune kommune kommune kommune Stasjonær forbrenning 37.5 % 9.0 % 12.2 % 11.7 % 9.9 % 9.0 % 9.1 % 20.5 % Industri 33.4 % 4.8 % 8.1 % 6.0 % 1.2 % 5.3 % 3.9 % 19.0 % Annennæring 2.0 % 2.3 % 2.3 % 3.5 % 6.2 % 1.9 % 2.8 % 0.7 % Husholdninger 1.7 % 1.9 % 1.8 % 2.2 % 2.6 % 1.7 % 2.3 % 0.8 % Annen stasjonær forbrenning 0.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Prosessutslipp 29.9 % 48.4 % 46.3 % 25.6 % 56.7 % 50.6 % 45.3 % 63.2 % Industri 18.5 % 7.0 % 8.9 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 39.8 % Deponi 2.6 % 3.3 % 3.1 % 1.2 % 0.1 % 6.9 % 3.1 % 0.2 % Landbruk 8.1 % 37.4 % 33.7 % 23.1 % 55.7 % 42.9 % 41.2 % 23.0 % Andre prosessutslipp 0.7 % 0.6 % 0.7 % 1.0 % 0.6 % 0.6 % 0.8 % 0.2 % Mobile kilder 32.6 % 42.6 % 41.4 % 62.7 % 33.4 % 40.5 % 45.6 % 16.3 % Veitrafikk 19.1 % 30.7 % 29.4 % 40.1 % 21.3 % 32.3 % 32.0 % 12.3 % Personbiler 13.9 % 21.7 % 21.5 % 29.3 % 16.1 % 23.3 % 23.3 % 9.5 % Lastebiler og busser 5.2 % 9.0 % 7.9 % 10.9 % 5.2 % 8.9 % 8.8 % 2.8 % Skip ogfiske 7.5 % 0.6 % 0.3 % 0.1 % 0.3 % 0.6 % 0.3 % 0.1 % Andre mobile kilder 6.0 % 11.4 % 11.7 % 22.5 % 11.7 % 7.6 % 13.3 % 3.9 % Totale utslipp % % % % % % % %

20 4.3 Klimautslipp i Levanger -Levanger sammenlignet med andre (3) CO2-ekvivalenter pr innbygger: Levanger har samme klimautslippene pr innb. som nabokommunene (eks Inderøy) Klimautslippene i Levangers er 73 % av nasjonalt gjennomsnittsnivå Norge Nord-Tr.lag Innherred Stjørdal Frosta Levanger Verdal Inderøy fylke region kommune kommune kommune kommune kommune Stasjonærforbrenning Industri Annennæring Husholdninger Annen stasjonær forbrenning Prosessutslipp Industri Deponi Landbruk Andre prosessutslipp Mobile kilder Veitrafikk Personbiler Lastebilerogbusser Skip ogfiske Andre mobile kilder Totaleutslipp

21 5.4 Energiressurser -Bioenergi Biogass fra gjødsel Planl. liter pr mnd anlegg pr. dyr mnd i m3 mnd i m3 m³ CH4 Energiinnhold (kwh) Storfe - ungdyr 9, ,422 78, ,330 9,216,324 Storfe - vaksne dyr 3,715 1,500 55,725 66, ,875 7,850,259 Storfe - ammekjyr 1,041 1,000 10,410 12, ,150 1,466,509 Slaktegris t.f. pr år 60, ,078 48, ,170 5,645,988 Purker 2, ,296 11, ,440 1,309,574 Hester ,688 2,026 25, ,797 Lam/killinger Vinterfora sau og geit 2, ,495 4,194 52, ,358 Verpehøner 139, ,970 8, , ,899 Broiler pr år 3,282, ,130 15, ,950 1,849,689 Sum 206, ,457 3,093,210 29,050,397

22 8.6 Klimautslipp i Levanger - Hva kan vi gjøre noe med? Klimautslipp i Levanger: Landbruk Produksjon av biogass fra storfegjødsel Kommunal virksomhet (sektorvise) Helse og omsorg (bygg, transport) Oppvekst (bygg, pedagogisk opplegg) Kultur (bygg) Teknisk (bygg, vann, avløp, veilys, transport, anlegg) Plan industriomr. / boligomr. Avfall / renovasjon Transport kontra energiomforming lokalt / regionalt Stasjonært energibruk Industri, yrkesbygg, boliger Forts. Transport Flåte med elbiler / biodrivstoff Krav til drivstoffeffektivitet ved innkjøp Utvikle infrastruktur for elbiler Utvikle infrastruktur for biodrivstoff Personbiler Lastebiler / busser Skip og fiske Tilrettelegging av sykkelpendling

23 Gruppearbeid - Oppgave 1 Hva kan Levanger kommune gjøre som organisasjon? Stikkord: Energibruk og klimautslipp på rådmannens målekort Kommunale bygg og anlegg Klima- og energilære i skole og barnehage Kommunalt planarbeid Innkjøp og bestilling Levanger Næringsselskap Bygd- og byutvikling

24 Gruppearbeid - Oppgave 2 Er det riktig å fokusere på "de store tallene som vi kan påvirke? Skal vi heller fokusere på hva vi som enkeltpersoner kan bidra med? Norge Nord-Tr.lag Innherred Stjørdal Frosta Levanger Verdal Inderøy fylke region kommune kommune kommune kommune kommune Stasjonær forbrenning 37.5 % 9.0 % 12.2 % 11.7 % 9.9 % 9.0 % 9.1 % 20.5 % Industri 33.4 % 4.8 % 8.1 % 6.0 % 1.2 % 5.3 % 3.9 % 19.0 % Annennæring 2.0 % 2.3 % 2.3 % 3.5 % 6.2 % 1.9 % 2.8 % 0.7 % Husholdninger 1.7 % 1.9 % 1.8 % 2.2 % 2.6 % 1.7 % 2.3 % 0.8 % Annen stasjonær forbrenning 0.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Prosessutslipp 29.9 % 48.4 % 46.3 % 25.6 % 56.7 % 50.6 % 45.3 % 63.2 % Industri 18.5 % 7.0 % 8.9 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 39.8 % Deponi 2.6 % 3.3 % 3.1 % 1.2 % 0.1 % 6.9 % 3.1 % 0.2 % Landbruk 8.1 % 37.4 % 33.7 % 23.1 % 55.7 % 42.9 % 41.2 % 23.0 % Andre prosessutslipp 0.7 % 0.6 % 0.7 % 1.0 % 0.6 % 0.6 % 0.8 % 0.2 % Mobile kilder 32.6 % 42.6 % 41.4 % 62.7 % 33.4 % 40.5 % 45.6 % 16.3 % Veitrafikk 19.1 % 30.7 % 29.4 % 40.1 % 21.3 % 32.3 % 32.0 % 12.3 % Personbiler 13.9 % 21.7 % 21.5 % 29.3 % 16.1 % 23.3 % 23.3 % 9.5 % Lastebiler og busser 5.2 % 9.0 % 7.9 % 10.9 % 5.2 % 8.9 % 8.8 % 2.8 % Skip ogfiske 7.5 % 0.6 % 0.3 % 0.1 % 0.3 % 0.6 % 0.3 % 0.1 % Andre mobile kilder 6.0 % 11.4 % 11.7 % 22.5 % 11.7 % 7.6 % 13.3 % 3.9 % Totale utslipp % % % % % % % %

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 Klima- og energiplan for Selbu kommune Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Faktagrunnlag og fremskrivinger 3 0. Innledning 4 1. Rammebetingelser 7 2. Nasjonale mål

Detaljer

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010 Klima-og energiplan Måsøy kommune 2011-2023 Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Desember 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning

Detaljer

Kommunedelplan Klima- og energi Steinkjer kommune (2010-2013)

Kommunedelplan Klima- og energi Steinkjer kommune (2010-2013) Tverrpolitisk klimaopprop i Steinkjer (16.10.07): En rapport fra CIERO viser at over 20 % av de nasjonale klimautslippene påvirkes av kommunale virkemidler og tiltak. Vi legger derfor til grunn for at

Detaljer

Klima- og energiplan for Loppa kommune

Klima- og energiplan for Loppa kommune Klima- og energiplan for Loppa kommune Sluttrapport, 17. november 2010 Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer

Klima- og energiplan for Kvalsund kommune

Klima- og energiplan for Kvalsund kommune Klima- og energiplan for Kvalsund kommune Ove Taranger Nesbø og Kristian Heide, ECgroup AS Sluttrapport 29. oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Herøy kommune Energi- og klimaplan Visjon: Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevisthet. Foto: Erlend Haarberg Foto: Erlend Haarberg Vedtatt av Herøy kommunestyre i møte

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 Kortversjon med de viktigste hovedpunktene Utarbeidet Kontroll Godkjent Beskrivelse KFOKKN KBPKKN KBPKKN Kortversjon energi- og klimaplan for Sør-Varanger

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune Løten kommune Energi- og klimaplan Løten kommune Vedtatt januar 2010 Forsidebilder: Fjernvarmeanlegg, Foto: Øystein Pedersen, Løten kommune Traktor, Foto: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Miljøbil, Foto:

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015).

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Vedtatt i kommunestyret den 11.11.2010 FORORD Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok den 23.10.08 å starte opp arbeidet med rullering av kommunedelplanen

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Planen er utarbeidet med bistand fra Sweco Grøner as Forord Da de politiske partier i Gjerdrum

Detaljer