Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010 31/10 Kommunestyret 27.04.2010"

Transkript

1 Side 1 av 11 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 08/929 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR TYNSET KOMMUNE (KOMMUNEDELPLAN) Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret Vedlegg Oversikt over høringsuttalelser Særutskrift Formannskapssak 137/09 høringsutkast klima- og energiplan Status og utfordringer (del 1) Handlingsplan (del 2) Andre dokumenter i saken Klimaplan for Tynset kommune; o høringsbrev Høringsuttalelser Melding om vedtak sendes til: Se adresseliste (offentlige instanser, kommuner i fjellregionen, høringsuttalelser) SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret i Tynset vedtok i møte (saksnr. 56/08) oppstart av arbeidet med en klima- og energiplan for Tynset-samfunnet. Planen er utarbeidet som en kommunedelplan etter plan- og bygningslovens bestemmelser ( 11-1, 3.ledd). Planarbeidet er gitt økonomisk støtte fra ENOVA. Planarbeidet startet formelt opp høsten 2008 og planprosessen har vært gjennomført i nært samarbeid med Alvdal kommune. Formannskapet har fungert som styringsgruppe i planperioden. Utkast til klima- og energiplan for Tynset kommune ble behandlet av formannskapet i Tynset og lagt ut til høring i perioden til Planen består av to dokumenter: o Status og utfordringer (del 1) o Handlingsplan med mål, prinsipper, strategier og tiltak (del 2)

2 Side 2 av 11 Aktiviteter i høringsperioden Prosjektleder har i høringsperioden deltatt/hatt innspill i følgende møter: Møte med Per Jæger og Bernt Robert Hansen ad. LED-lys og bærekraftige lokalsamfunn (22.desember) Møte med Energiråd Innlandet 6.januar 2010 Møte/foredrag Tynset barneskole 12.januar (lærere) 2010 Møte/foredrag for Lions Tynset 13.januar (kveld) Innspill til ledergruppe Tynset kommune Høringsuttalelser Innen høringsfristen er det innkommet merknader og innspill fra følgende: 1. Nils Kristen Sandtrøen 2. FIAS 3. Hedmark Trafikk 4. Statens Vegvesen 5. 2 skriftlige innspill fra elever ved 8.trinn Tynset Ungdomsskole 6. NØK 7. Tynset Ungdomsskole 8. Fylkesmannen i Hedmark 9. NVE 10. Tore Knudsen og Trine Økseter Knudsen Innspillene støtter i stor grad opp om tiltak og utfordringene i planen, og kommer med nye forslag til tiltak eller presiseringer av de som er foreslått. Se oversikt i vedlegg. I tillegg kommer innspill fra diskusjoner i møtene under pkt. 2, og tidligere innspill til planarbeidet fra enkeltpersoner og Miljøpartiet De Grønne. Det er ikke innkommet innspill fra Hedmark fylkeskommune, fra næringslivet i kommunen, eller fra nabokommunene. SAKSVURDERING Behov for endringer i klimaplanens statusdel (del 1) Med basis i uttalelse fra fylkesmannen i Hedmark, NVE og FIAS er det behov for noen suppleringer i planens faktadel (del 1). Fra styringsgruppa anbefales det fortrinnsvis å ta inn de momenter som er nødvendige for å tilfredsstille krav gitt i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Dette gjelder i hovedsak følgende: Framskriving av klimagassutslipp (10 år) Framskriving av energiforbruket minst 10 år fram i tid Klimatilpasning tas inn som en naturlig del av arbeidet med kommuneplan for Tynset kommune, og øvrig arealplanarbeid. Klimaplanen kan eventuelt suppleres med et eget kapittel om klimatilpasning med tilhørende tiltak revidering av handlingsplan. I tillegg anbefales det å ta med noe mer om: Jordbruk og binding av CO2 Potensialet for uttak av bioenergi Noe mer om biogass (energipotensialet i blant annet husdyrgjødsel) og spesielt mulighetene for produksjon og anvendelse av biogass til transport.

3 Side 3 av 11 Det antas at suppleringene i planens del 1 ikke vil ha direkte betydning for innholdet og prioriteringene i handlingsplanens del 2. Handlingsplanen (del 2) FIAS anbefaler at målsettingen om avfallsminimering med tilhørende tiltak tas ut. Dette innspillet er ikke tatt til følge, da vi mener målsettingen er viktig å opprettholde. FIAS vil sterkt anbefale at biogass til transport innarbeides i målområdet transport og arealplanleggig. Dette foreslås derfor tatt inn som supplerende tiltak under dette målområdet. Handlingsplanen bør (som fylkesmannen foreslår) i enda større grad synliggjøre kostnader med tiltakene der dette er mulig, og klimagevinsten ved tiltakene. I klimaplanens handlingsdel s. 11 (høringsforslaget) er det skissert en del grunnleggende forutsetninger for gjennomføring av planen som må nå foreslås tatt inn og konkretisert som tiltak (s. 21 i nytt utkast). Klimaplanen skal være ambisiøs, men også realistisk. Det er derfor behov for å spisse planen nærmere i forhold til konkretisering av delmål og oppfølgende tiltak. Drøfting av målsettinger og ambisjoner i klima- og energiplanen Klimaplanen ble sendt ut med to alternative hovedmålsettinger i forhold til ambisjonsnivå. Styringsgruppa for klimaplanen ga i starten av arbeidet sin tilslutning til at Tynset-samfunnet skal arbeide for å redusere klimagassutslippene i tråd med nasjonale mål. Vi må imidlertid se disse ambisjonene i sammenheng med hva som er realistisk å få til lokalt, ut fra de virkemidler kommunen rår med på kort og lang sikt, og hva som er rådende lokal og nasjonal politikk. De nasjonale målsettingene innebærer i utgangspunktet (uten noen former for fratrekk): at utslippene i perioden skal være 6 % lavere enn i Dvs at utslippsnivået skal ligge på rundt CO2-ekvivalenter. At utslippene i 2020 skal være 20 % lavere enn i Det gir et utslippsnivå på CO2-ekv. I 2007 var utslippene i Tynset beregnet til ,7. Dette innebærer at vi innen 2020 må redusere utslippene med tonn CO 2 ekvivalenter. Klimagassutslipp i Tynset (tonn CO2-ekvivalenter) Status 1991 Status 2007 Differanse Utvikling Nasjonale Mål 2020 Prognose uten tiltak 2020 Stasjonær 5.203, , , ,2 forbrenning Prosessutslipp , , , ,2 (vesentlig landbruk) Mobile kilder , , , ,0 (vesentlig veitrafikk) Sum , , , , ,4 Utslippene i Tynset kommune fordeler seg med 6 % på stasjonær forbrenning, 46 % mobile kilder (i hovedsak veitrafikk) og 48 % prosessutslipp ( i hovedsak landbruk).

4 Side 4 av 11 I tillegg vet vi at de indirekte utslippene vi som innbyggere bidrar til andre steder er langt høyere enn de direkte utslippene innenfor egne kommunegrenser. Hva kan vi så gjøre lokalt hvilke ambisjoner er det mulig å ha i forhold til de direkte klimagassutslippene? STASJONÆR FORBRENNING OG PRODUKSJON AV NY FORNYBAR ENERGI Mål i klimaplanen: Innen 2020 skal fossil oppvarming i bygg og fjernvarme utgå. I forhold til 2007-nivå gir dette reduksjon i klimagassutslipp med tonn CO2- ekvivalenter. Fossil oppvarming må da erstattes med ny fornybar energi - 10, 6 GWh må erstattes med ny fornybar energi. (Fossil oppvarming utgjorde 8 % av den stasjonære energibruken i Tynset i 2007: 10,6 GWh (av totalt 129,8 GWh). Dersom målsettingen skal nås hva må til strategier og tiltak: Bevisst satsing på ny fornybar energi (biovarme, jordvarme, fjernvarme). Tilskudd til omlegging fra olje og parafinfyring i husholdningene til ny fornybar energi (Tynset kommune har særskilt ansvar for egne boliger) Kommunalt tilskudd til rentbrennende vedovner i husholdningene Bidra positivt til at det blir bygd lavenergihus og passivhus og at det generelt ved arealplanlegging og byggesaksbehandling legges til rette for alternativ energi. Større næringsbygg og offentlige bygg bør knyttes til fjernvarmenett i sentrum Innebærer betydelige kostnader for Tynset kommune i satsing på ny fornybar energi både på Fåset skole og Tylldalen skole og samfunnshus. Utfasing av olje gir økte kostnader så lenge strømprisen er høy (eks. Holmen Biovarme). Informasjon og bevisstgjøring om tilskuddsordninger til omlegging Miljøsertifisering av virksomheter Forventninger til sentrale myndigheter: Gi økte rammer for tilskudd til omlegging til ny fornybar energi Stimulere økonomisk til klimavennlig bygging KLIMAVENNLIG LANDBRUK Grunnleggende forutsetninger gitt i vedtatt næringsplan - Delmål landbruk Øke produsert volum i mjølkeproduksjonen med 10 % målt i tonn innen 2015, sammenlignet med produsert volum i Øke produsert volum i kjøttproduksjon fra storfe og småfe med 20 % målt i tonn innen 2015, sammenlignet med produsert volum i 2008 Øke verdiskapingen innenfor andre områder og tilleggsnæringer i landbruket Status og utvikling i utslipp, realistiske mål Klimagassutslippene fra landbruk utgjør 47 % av de totale utslippene i Tynset kommune. Ca. 45 % av jordbrukets utslipp kommer fra metan (CH4) og stammer hovedsakelig fra husdyrenes fordøyelse. Dette er utslipp vi kan gjøre lite med. Med økning i dyrehold (mjølk

5 Side 5 av 11 og kjøtt) vil utslippene øke. Tynset er en stor og viktig landbrukskommune. Med de ambisjoner som er satt for utvikling i landbruksnæringa vil næringa sannsynligvis ha mer enn nok med å bidra til at klimagassutslippene ikke øker totalt innenfor denne sektoren. Økt volumproduksjon kan skje gjennom både mer effektiv drift, men vil også måtte innebære økning i dyretall. En økning i dyretall vil gi økning i metangassutslipp som vi i liten grad kan gjøre noe med. For å kompensere må vi derfor ha økt fokus på reduksjon av lystgassutslipp. Sannsynligvis vil en ambisjon om å redusere utslippene med 5 % i planperioden være ambisiøs nok dersom næringa vokser betydelig. Landbruket produserer mat til en befolkning langt utenfor Tynset kommunes grenser. Sett i forhold til de betydelige indirekte utslippene fra forbruk og transport (eks flyreiser) blir det ikke riktig å legge betydelige utslippskutt på landbruket. Landbruket må bidra til å gjøre produksjonene så klimavennlig som mulig, men de totale utslippstallene må ses i sammenheng med størrelsen på næringa og produksjonsmengde og det forhold at landbruket har mange andre viktige roller i forhold til kulturlandskap, matvaresikkerhet og biologisk mangfold. Målsettinger for klimavennlig landbruk i Tynset Klimagassutslippene fra landbruket (utenom transport) skal reduseres med 5 % sett ut fra 2007-nivå. For at utslippene ikke skal økes vesentlig må det rettes en stor innsats for å få ned utslippene av lystgass, slik at dette kompenserer for økt aktivitet i næringa. Uavhengig av næringas størrelse må utslippene av lystgass reduseres. Gjennom landbruksplanen bør klimahensyn og klimatiltak utredes nærmere og synliggjøres for å bidra til at landbruket i Tynset blir så klimavennlig som mulig. Viktige strategier og tiltak i landbruket i Tynset vil derfor være: Legge til rette for korte transportavstander og økt samarbeid mellom brukerne for å få ned transportmengden. Riktig og optimalt bruk av husdyrgjødsel og kunstgjødsel for å unngå unødvendige utslipp av klimagasser (kurs og informasjon) Mer samarbeid om høsting, gjødsling og jordarbeiding for å redusere transportbehovet Økt bruk av tre i bygninger, konstruksjoner og anlegg. Ta vare på dyrka mark og unngå nydyrking av myr På sikt se på mulighetene for etablering av biogass-anlegg for eventuell produksjon av drivstoff til eks. landbruket. Dette ville kunne redusert utslippene betydelig, men er avhengig av endrede økonomiske rammebetingelser. Positivt bidra til økt produksjon og foredling av lokal mat. Generelt bærekraftig og økt bruk av lokale ressurser. Effektiv energibruk i bygninger og til transport se på de positive muligheter skogen gir til økt satsing på bioenergi og økt binding av CO2 gjennom aktivt skogskjøtsel. Klimahensyn og klimatiltak innarbeides i landbruksplan for Tynset. KLIMAVENNLIG TRANSPORT Utslippene fra transport utgjør 46 % av totale utslipp i Tynset. Dette er beregnet til rundt tonn CO2-ekvivalenter i Tallene er svært høye sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Skal vi se på de tiltak Tynset kommune har mulighet til å igangsette, er det rimelig å ikke belaste Tynset kommune for gjennomgangstrafikk på riksveg 3. I regnestykket

6 Side 6 av 11 for Tynset velger vi derfor å trekke fra 40 % av klimagassutslippene fra personbiltrafikken og lastebiler og busser. Utslippene fra transportnæringa blir da på rundt tonn CO2- ekvivalenter, der veitrafikken utgjør ca tonn CO2-ekvivalenter. Det antas at utslippene fra transport i Tynset kommune er en del høyere enn i eks. Røros blant annet pga. større innog utpendling, regionsykehus, flere videregående skoler. En vesentlig del av utslippene knyttet til transport i Tynset skyldes sannsynligvis at Tynset er et regionsenter og et handelssenter med vesentlig trafikk utenfra. Slik sett blir det særlig viktig å fokusere på at transport må være et regionalt satsingsfelt og samarbeidsområde. Målsetting om reduserte utslipp med 20 % på veitrafikken sett i forhold til 2007 utgjør da ca tonn CO2-ekvivalenter. Viktige strategier i innenfor transportområdet vil være: Påvirke sentral og regional politikk mht. kollektivtilbud i og ut av regionen, få mer gods over på jernbane Aktiv og bevisst areal- og transportpolitikk lokalt for å få ned transporten. Aktiv satsing på grønn infrastruktur spesielt i Tynset tettsted for å øke andelen syklende og gående. Redusert bilbruk på distanser under 2 km. Utarbeide en transportstrategi i Tynset kommune som bedrift for å redusere klimagassutslippene i kommunal tjeneste. Utarbeide en transportstrategi for regionen regionalt transportprosjekt (areal- og transportpolitikk, samt konkrete tiltak for å redusere utslippene fra transport i regionen eks pendlerrute) Innføre økokjøring Ut fra disse forhold anbefales følgende målsetting for reduksjon i klimagassutslipp: Tynset kommune skal redusere klimagassutslippene med 15 % sett i forhold til 2007-nivå (med 40 % fratrekk på veitrafikken). Utslipp i 2007 (- 40 % fratrekk på veitrafikk): Reduksjon på 15 % utgjør rundt Som fordeles slik : Stasjonær forbrenning Landbruk Transport Sum tonn CO2-ekvivalenter tonn CO2-ekvivalenter tonn tonn tonn tonn INDIREKTE KLIMAUTSLIPP OG BINDING AV CO2. I tillegg kan Tynset som lokalsamfunn bidra med tre tilleggsmål som har indirekte betydning for klimagassutslippene: Økt binding av CO2 gjennom økt aktivitet i og skjøtsel av skogen og binding av CO2 gjennom økt bruk av tre i bygg, konstruksjoner og anlegg. Energieffektivisering og redusert energibruk. Redusert bruk av elektrisitet med eks. 20 % innen 2020 kan gi indirekte reduserte utslipp med tonn CO2-ekvivalenter (dersom vi blir en del av et større europeisk marked der vi kan sende elektrisk kraft som erstatter forurensende kullkraft). Pr. i dag kan denne gevinsten beregnes til 527 tonn CO2-ekvivalenter.

7 Side 7 av 11 Klimavennlig livsstil (der også utslipp ut over egne kommunegrenser tas inn). Norge har et høyt klimautslipp pr. innbygger. Hver nordmann slipper ut 11,5 tonn CO 2 - ekvivalenter pr. år når vi inkluderer forbruk. Norsk produksjon for eksport er ikke inkludert. Til sammenligning slipper en verdensborger ut 6,5 tonn CO 2 -ekvivalenter pr. år. Dersom hver innbygger i Tynset reduserte sine klimautslipp med 10 % ville dette utgjøre tonn CO2-ekvivalenter. Ut fra dette anbefales visse endringer i hovedmålsettinger og delmålsettinger i Tynset kommunes klima- og energiplan. Innstilling: I henhold til ny plan- og bygningslovs vedtar Tynset kommunestyre kommunedelplan for klima- og energi (Klima- og energiplanens del 1 og del 2) med følgende endringer og presiseringer i forhold til høringsforslag: 1. Tynset kommune vedtar følgende hovedmål for klima- og energisatsingen i Tynset: Hovedmål for reduksjon av klimagassutslipp Tynset-samfunnet skal arbeide for å redusere klimagassutslippene i tråd med nasjonale mål. som innebærer en reduksjon på tonn CO 2 -ekvivalenter innen Mål for direkte klimagassutslipp innen 2020: Klimagassutslippene skal reduseres med 15 % i forhold til 2007-nivå dvs. ca tonn CO 2 - ekvivalenter (når 40 % gjennomgangstrafikk er trekt i fra). Mål for indirekte klimagassutslipp eller økt binding av C0 2 : Tynset-samfunnet skal bidra til at man reduserer de indirekte klimagassutslippene med tonn CO2-ekvivalenter (sett i forhold til 2007). 2. Tynset kommune vedtar følgende presiseringer i delmål Delmål opprettholdes som før, men i en litt annen rekkefølge og navnsetting. Følgende tillegg eller presiseringer tas inn i delmålene. Delmål 1 Klimavennlig transport og arealpolitikk Innen 2020 skal klimagassutslipp fra veitrafikk reduseres med 20 % dvs tonn CO2- ekvivalenter. Delmål 2 Klimavennlig jordbruk Utslippene fra landbruk utenom transport skal reduseres med 5 % dvs. ca tonn CO2- ekvivalenter. Delmål 3 Stasjonær forbrenning og ny fornybar energi

8 Side 8 av 11 All bruk av fossil energi til oppvarming skal utfases og erstattes med ny fornybar energi dvs. 10,6 GWh. Utgjør ca tonn CO2-ekv. Delmål 4 Energieffektivisering og redusert energibruk Forbruket av stasjonær elektrisk energi skal reduseres med 10 % dvs. 8,5 GWh (sett i forhold til 2007). (Utgjør 5200 tonn CO2-ekv. ved framtidig europeisk miks, 260 tonn CO2-ekv. i dag.) Delmål 5: Klimavennlig produksjon og forbruk Hver enkelt innbygger skal redusere sine klimautslipp med 10 %, noe som utgjør tonn CO2-ekvivalenter. Delmål 6: Skogen som ressurs Økt binding av C02 gjennom et aktivt og bærekraftig skogbruk og oppbygging av skogressurser. Økt produksjon og omsetning av bioenergi. Bevisst bruk og satsing på tre i bygninger, konstruksjoner og anlegg. I tillegg foreslås det at delmålsettingene i høringsutkastet forenkles noe, og at deler av de opprinnelige målsettingene inngår i strategier og tiltak der det er naturlig. Administrasjonen i samråd med formannskapet som styringsgruppe gis fullmakt til dette. 3. Tillegg i tiltaksdel Det tas inn en ekstra del i tiltaksdelen for å presisere oppfølging og gjennomføring av planen. Dette gjelder tiltak nr skissert i handlingsplanen. Tiltak 7.6 Regionalt forum/seminar presiseres som særlig viktig oppfølgingstiltak for å avklare felles utfordringer, samhandling og fordeling av oppgaver på klima- og energi-området i fjellregionen. Utrede mulighetene for bruk av biogass til transport tas inn som oppfølgende tiltak under delmål 1 i handlingsplanen. Under delmål 4 (energieffektivisering og redusert energibruk) innarbeides følgende tillegg i tiltaksdelen: o Kommunen gjennomfører og formaliserer et årlig møte med NØK og Holmen Biovarme for gjennomgang av status, utvikling og tiltak på energiområdet. o Krav til lokal energiutredning innarbeides i klima- og energiplan i løpet av Klima- og energiplan (inklusive energiutredning og handlingsplan) oppdateres, revideres og offentliggjøres 1 gang pr. år. Klimatilpasning som tema tas inn i planen som en del av revideringen i Redigering av dokument Administrasjonen gis i samarbeid med styringsgruppa fullmakt til å redigere (komprimere eventuelt supplere fakta) i planens faktadel (del 1), og innarbeide vedtatte endringer i planens del 2 uten at dette har betydning for det politiske innholdet. Formannskapet behandlet saken i møte : Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

9 Side 9 av 11 Vedtak 1. I henhold til plan- og bygningslovens 5-2 sendes forslag til klima- og energiplan for Tynset samfunnet ut til høring med høringsfrist 20.januar For lokalsamfunnet som helhet rettes det en særskilt utfordring om å bidra til en felles dugnad for å redusere klimagassutslipp fra transport av folk, varer og tjenester. I denne sammenheng blir det viktig å fokusere på de positive muligheter dette gir for lokal næringsutvikling, bærekraftig bruk og utnytting av lokale ressurser, bedre helse og økt trafikksikkerhet. Kommunestyret behandlet saken i møte : Forslag fra Astrid Skaug, AP: Saken utsettes. Forslaget fra Skaug enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes. Kommunestyret behandlet saken i møte : Forslag fra Jon Ole Hokstad, SV: Nytt punkt 5 og 6 som tillegg til rådmannens forslag: 1. Revidering av planen Revidering av planen gjøres i et samarbeid med revidering av Strategisk næringsplan med sikte på å lage en samordnet plan for næringsutvikling, klima og energi: «Plan for bærekraftig næringsutvikling i Tynset kommune». Revideringen skjer første gang i Rapportering om framdrift av planen Kommunestyret orienteres en gang i året om status i forhold til tiltaksoversikt i planen. Etter forutgående gruppemøter la Borgar Valle, SP, frem følgende forslag: Punkt 5 i SV s forslag endres til: 5. Revidering av planen Revidering av planen gjøres i samarbeid med revidering av Strategisk næringsplan Revideringen skjer første gang i Votering over punkt 5 i SV s forslag og punkt 5 i SP s forslag. SP s forslag vedtatt med 14 mot 13 stemmer for SV s forslag. Votering over å ta med punkt 5: Enstemmig vedtatt. Votering over å ta med punkt 6: Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med allerede vedtatte tillegg enstemmig vedtatt.

10 Side 10 av 11 Vedtak I henhold til ny plan- og bygningslovs vedtar Tynset kommunestyre kommunedelplan for klima- og energi (Klima- og energiplanens del 1 og del 2) med følgende endringer og presiseringer i forhold til høringsforslag: 1. Tynset kommune vedtar følgende hovedmål for klima- og energisatsingen i Tynset: Hovedmål for reduksjon av klimagassutslipp Tynset-samfunnet skal arbeide for å redusere klimagassutslippene i tråd med nasjonale mål. som innebærer en reduksjon på tonn CO 2 -ekvivalenter innen Mål for direkte klimagassutslipp innen 2020: Klimagassutslippene skal reduseres med 15 % i forhold til 2007-nivå dvs. ca tonn CO 2 - ekvivalenter (når 40 % gjennomgangstrafikk er trekt i fra). Mål for indirekte klimagassutslipp eller økt binding av C0 2 : Tynset-samfunnet skal bidra til at man reduserer de indirekte klimagassutslippene med tonn CO2-ekvivalenter (sett i forhold til 2007). 2. Tynset kommune vedtar følgende presiseringer i delmål Delmål opprettholdes som før, men i en litt annen rekkefølge og navnsetting. Følgende tillegg eller presiseringer tas inn i delmålene. Delmål 1 Klimavennlig transport og arealpolitikk Innen 2020 skal klimagassutslipp fra veitrafikk reduseres med 20 % dvs tonn CO2- ekvivalenter. Delmål 2 Klimavennlig jordbruk Utslippene fra landbruk utenom transport skal reduseres med 5 % dvs. ca tonn CO2- ekvivalenter. Delmål 3 Stasjonær forbrenning og ny fornybar energi All bruk av fossil energi til oppvarming skal utfases og erstattes med ny fornybar energi dvs. 10,6 GWh. Utgjør ca tonn CO2-ekv. Delmål 4 Energieffektivisering og redusert energibruk Forbruket av stasjonær elektrisk energi skal reduseres med 10 % dvs. 8,5 GWh (sett i forhold til 2007). (Utgjør 5200 tonn CO2-ekv. ved framtidig europeisk miks, 260 tonn CO2-ekv. i dag.) Delmål 5: Klimavennlig produksjon og forbruk Hver enkelt innbygger skal redusere sine klimautslipp med 10 %, noe som utgjør tonn CO2-ekvivalenter. Delmål 6: Skogen som ressurs Økt binding av C02 gjennom et aktivt og bærekraftig skogbruk og oppbygging av skogressurser. Økt produksjon og omsetning av bioenergi. Bevisst bruk og satsing på tre i bygninger, konstruksjoner og anlegg.

11 Side 11 av 11 I tillegg foreslås det at delmålsettingene i høringsutkastet forenkles noe, og at deler av de opprinnelige målsettingene inngår i strategier og tiltak der det er naturlig. Administrasjonen i samråd med formannskapet som styringsgruppe gis fullmakt til dette. 3. Tillegg i tiltaksdel Det tas inn en ekstra del i tiltaksdelen for å presisere oppfølging og gjennomføring av planen. Dette gjelder tiltak nr skissert i handlingsplanen. Tiltak 7.6 Regionalt forum/seminar presiseres som særlig viktig oppfølgingstiltak for å avklare felles utfordringer, samhandling og fordeling av oppgaver på klima- og energi-området i fjellregionen. Utrede mulighetene for bruk av biogass til transport tas inn som oppfølgende tiltak under delmål 1 i handlingsplanen. Under delmål 4 (energieffektivisering og redusert energibruk) innarbeides følgende tillegg i tiltaksdelen: o Kommunen gjennomfører og formaliserer et årlig møte med NØK og Holmen Biovarme for gjennomgang av status, utvikling og tiltak på energiområdet. o Krav til lokal energiutredning innarbeides i klima- og energiplan i løpet av Klima- og energiplan (inklusive energiutredning og handlingsplan) oppdateres, revideres og offentliggjøres 1 gang pr. år. Klimatilpasning som tema tas inn i planen som en del av revideringen i Redigering av dokument Administrasjonen gis i samarbeid med styringsgruppa fullmakt til å redigere (komprimere eventuelt supplere fakta) i planens faktadel (del 1), og innarbeide vedtatte endringer i planens del 2 uten at dette har betydning for det politiske innholdet. 5. Revidering av planen Revidering av planen gjøres i samarbeid med revidering av Strategisk næringsplan Revideringen skjer første gang i Rapportering om framdrift av planen Kommunestyret orienteres en gang i året om status i forhold til tiltaksoversikt i planen.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2010 Tid: Kl. 18.00 NB! Oppmøte på Tynset bibliotek for orientering kl 18.00 Kl 18.30 Orientering om prosjekt forsterket

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Klima- og energiplan

Klima- og energiplan Klima- og energiplan for Tynset kommune 2010-2020 Del 2 Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av Tynset kommunestyre 27.04.2010 Sak 31/10 Rullert av Tynset kommunestyre 24.02.2015 Sak 8/15 Framtidsbilde 2030

Detaljer

Klima- og energiplan

Klima- og energiplan Klima- og energiplan for Tynset kommune 2020 Del 2 Handlingsplan Vedtatt av Tynset kommunestyre 27.04.2010 Sak 31/10 Framtidsbilde 2030 Tynset-samfunnet benytter bare fornybar energi og har redusert sitt

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Mahdi Hassan Mouhoumed Jon Ole Hokstad

Detaljer

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Bakgrunn og historikk ENØK plan Energiplan Klimaplan 1999 2005: Plan for reduksjon i kommunale bygg. Mål 6 % energisparing, oppnådd besparelse 6,2 %. Det

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2010 Tid: Kl. 18.00 NB! Oppmøte på Tynset bibliotek for orientering kl 18.00 Kl 18.30 Orientering om prosjekt forsterket

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN 1. INNLEDNING Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verden står overfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Møte i landbrukets energi- og klimautvalg 30.11.2007 Landbrukets bidrag til reduserte klimagassutslipp Redusere egne utslipp Lagre karbon i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Nono Dimby Arkiv: K22 09/825-27 Dato: 15.09.2011 KOMMUNEDELPLAN KLIMA OG ENERGI - RENNESØY KOMMUNE Vedlegg: Forslag til kommunedelplan klima og energi 2011-2015 for

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD Fylkesadministrasjonen Avdeling for plan SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200702800 Arkivnr. Saksbehandler Rune Kippersund Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 18.10.07 63/07 Fylkestinget 24.10.07 78/07 STRATEGIER

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/05461-10 Arkivkode 0250 Saksbehandler Bente Lise Stubberud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Rådmannens forslag 20.11.2009 I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til de globale klimaendringene

Detaljer

Bærekraftig byplanlegging

Bærekraftig byplanlegging Bærekraftig byplanlegging Plan og bygningsloven 1 1 Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.» Bærekraft og miljø Et miljøprosjekt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2014 Egengodkjent i kommunestyret 21.6.2010 Innledning I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til

Detaljer

Klimagasser fra landbruket i Oppland

Klimagasser fra landbruket i Oppland Klimagasser fra landbruket i Oppland Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Lillehammer 14. November 2012 Landbrukets utslipp av klimagasser Hele Norge: 6,1 mill tonn CO 2 -ekv. (inkl. CO 2 fra dyrket myr)

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 4.12.2015 Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag På AU-møte 8.12.2014 (TRAU-sak 20-2014: Klima- og energiarbeidet i Trøndelag) ble det vedtatt at «Trøndelagsrådets

Detaljer

Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune

Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune 15. september 2008/revidert 8. okt./eivind Selvig/Civitas Innhold 1 BAKGRUNN OG AVGRENSNING...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 AVGRENSNING OG METODE...3 2 DAGENS

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune Dato: 16. februar 2011 Byrådssak 1071/11 Byrådet Høring - Energi- og klimaplan 2011-2014/2020, Askøy kommune MAWA SARK-03-201100219-33 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i brev datert 22.desember 2010

Detaljer

Energi- og klimaplan for Risør kommune

Energi- og klimaplan for Risør kommune Energi- og klimaplan for Risør kommune Litt om prosjektet Oppstart 2008 vedtatt aug. 2010 Støtte fra ENOVA 100 000,- Egenandel 100 000,- Var tenkt som kommunedelplan ble en temaplan Ambisjon: Konkret plan

Detaljer

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? - Energigårdens Klimakuttkampanje i samarbeid med SLF, Bioforsk, Agro Utvikling og Landbruksrådgivingen Erik Eid Hohle Energigården Senter

Detaljer

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 8.12.2014 Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Klima og energi er to prioriterte områder i felles regional planstrategi 2012-2015 for Trøndelag. Alle parter i Trøndelagsrådets

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Befolkningsveksten i Bergen 350000 300000 250000 200000 150000 Befolkning i Bergen Innvandring til Bergen 100000 50000 0 +45 +66 1980

Detaljer

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klimaarbeidet Utfordringer lokalt Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klima i endring Hvordan blir klimaproblemet forstått? Utfordringer

Detaljer

St. meld. nr. 39 (2008-2009) Avd.dir Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet Hurtigruta, 30. november 2009

St. meld. nr. 39 (2008-2009) Avd.dir Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet Hurtigruta, 30. november 2009 St. meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen Avd.dir Ivar Ekanger, Landbruks- og matdepartementet Hurtigruta, 30. november 2009 Klimautfordringene Temperaturen øker

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 25/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 25/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2010 Tid: Kl. 18.00 OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 25/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.03.2010.

Detaljer

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Fra ord til handling Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Klimapolitisk kurs mot 2020 Fundamentet: EU 202020-vedtaket: 20% økt energieffektivitet, 20% lavere utslipp, 20% av all energi skal være fornybar

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog FAKTAHEFTE Klimagassutslippene har ligget stabilt i 10 år Klimagassutslippene i Norge var i 2010 på 53,7 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter ekvivalenter. * Dette er 8 prosent høyere enn i 1990. De siste 10

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trygve Sarajärvi

Detaljer

Landbrukets klimabidrag

Landbrukets klimabidrag Landbrukets klimabidrag Innlegg på 4. samling for Energi- og klimaplan Helgeland regionråd Sandnessjøen 5. februar 2010 John Kosmo, seksjonsleder FM s landbruksavdeling Tre hovedpunkter Fylkesmannens rolle

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

Klimautfordringene landbruket en del av løsningen. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Klimautfordringene landbruket en del av løsningen. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement 3 Det kongelige landbruks- og matdepartement 4 Det kongelige landbruks-

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Klima- og energiplan Akershus

Klima- og energiplan Akershus Klima- og energiplan Akershus Lars Salvesen Leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø Akershus fylkeskommune Seminar Den gylne middelvei Hvam VGS 22. september 2010 Landbruket er vår fremtid! Avhengige

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Klimafestivalen, Møterom Melhus, Statens Hus, Trondheim Torsdag 20.08.2015 Christine Bjåen Sørensen Agenda 1. Innledning 2. Gjennomgang

Detaljer

Energi- & Klimaplan. Evenes kommune. Innhold VEDLEGG 3. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi- & Klimaplan. Evenes kommune. Innhold VEDLEGG 3. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi- & Klimaplan Evenes kommune VEDLEGG 3 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 3... 1 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål... 1 1 Landbruk... 2 1.1 Status... 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 06.09.2016 16/51 Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.09.2016 16/57 Hovedutvalg for helse og omsorg 06.09.2016

Detaljer

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken.

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken. Innledning Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken. Bygge- og anleggsbransjen er en viktig bidragsyter for reduksjon av klimagassutslipp og miljøpåvirkning Miljøvisjonen Transportetatenes

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Klimautfordringen biogass en del av løsningen

Klimautfordringen biogass en del av løsningen Klimautfordringen biogass en del av løsningen Reidar Tveiten Seksjon miljø og klima Statens landbruksforvaltning Statens landbruksforvaltning Utøvende og rådgivende d virksomhet under Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

Klimasatsing i byer og tettsteder. Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet

Klimasatsing i byer og tettsteder. Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet Klimasatsing i byer og tettsteder Seniorrådgiver Peder Vold Miljøverndepartementet Disposisjon Viktige budskap fra klimameldingen Miljøsatsingen i statsbudsjettet Livskraftige kommuner Grønne energikommuner

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi 2010-2020. Status og handlingsplan 2010-2013

Kommunedelplan Klima og energi 2010-2020. Status og handlingsplan 2010-2013 Kommunedelplan Klima og energi 2010-2020 Status og handlingsplan 2010-2013 Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves handling for å hindre økt global oppvarming. Kommunene har en viktig rolle

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1634 Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19., 20. og 21.04.2016 Sak: 21/16 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 16/1634 Tittel: Saksprotokoll - Rullering av handlingsdelen til Hedmarks

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Saksansvarlig: Rådmann Arkivnr: Objekt: Arkivsak: Saksbehandler: Åse Dahl 08/803 Avgjøres av: Bystyret KLIMA OG ENERGIPLAN FOR HOLMESTRAND

Saksansvarlig: Rådmann Arkivnr: Objekt: Arkivsak: Saksbehandler: Åse Dahl 08/803 Avgjøres av: Bystyret KLIMA OG ENERGIPLAN FOR HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE SAKSUTREDNING Behandlet av: Møtedato: Sak nummer: Formannskapet 03.09.2009 032/09 Bystyret 16.09.2009 059/09 Saksansvarlig: Rådmann Arkivnr: Objekt: Arkivsak: Saksbehandler: Åse Dahl

Detaljer

Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi

Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi LIVSKRAFTIGE KOMMUNER Steinkjer, 19.11.2007 Til kommunene i Nord-Trøndelag ved ordfører og rådmann Invitasjon til å være med i nettverk med hovedtema klima og energi Klimautfordringene har de siste årene

Detaljer

Hva er kravene til kommunenes klimaog energiplanlegging og hva er suksessfaktorene?

Hva er kravene til kommunenes klimaog energiplanlegging og hva er suksessfaktorene? Hva er kravene til kommunenes klimaog energiplanlegging og hva er suksessfaktorene? Lørdag den 20. februar 2016 Simen Pedersen Vista Analyse Kommunene og fylkeskommunene skal utarbeide og oppdatere klima-

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Saknr. 14/11111-5 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel

Detaljer

Landbrukets klimautfordringer

Landbrukets klimautfordringer Landbrukets klimautfordringer Lagre karbon Redusere Klimagassutslipp Minske avhengighet av fossil energi Tilpasning til endret klima Langsiktig bærekraftig matproduksjon Produsere bioenergi Spare energi

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Statusgjennomgang av Energi og klimaplan 2010-2014 Hå kommune

Statusgjennomgang av Energi og klimaplan 2010-2014 Hå kommune Statusgjennomgang av Energi og klimaplan 2010-2014 Hå kommune Januar/februar 2013 2 Statusgjennomgang EKP Hå kommune Januar/februar 2013 TITTEL Statusgjennomgang av Energi og klimaplan 2010-2014 Hå kommune

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk, transport, areal

Detaljer

Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15

Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15 Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15 Oppdraget Gjennomgå: Det politiske engasjementet Klima- og miljøarbeid i kommunal planlegging Gjennomføring/økonomi av tiltak. Hensikten: hvordan bevege

Detaljer

Rapport: En praktisk gjennomgang av kommunenes klima- og energiplaner i Sør-Trøndelag

Rapport: En praktisk gjennomgang av kommunenes klima- og energiplaner i Sør-Trøndelag Rapport: En praktisk gjennomgang av kommunenes klima- og energiplaner i Sør-Trøndelag Forord Klimaråd Sør-Trøndelag (KRST) er et 3-årig prosjekt eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Energi og klimautredning

Energi og klimautredning Energi og klimautredning Presentasjon av høringsutkast 2010 1 Forløp 20.10.09 vedtak i formannskapet om utarbeidelse av temautredning NEE utarbeidet statusrapport og presenterte for styringsgruppa og i

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Saknr. 16/1634-1 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket?

Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket? Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket? Innlegg på KOLA Viken Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ Kongsberg, 30. oktober 2012 Landbrukets andel av

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Innspill til Regjeringens arbeid med bioenergistrategien. Åpent høringsmøte 21. november i OED. Cato Kjølstad, daglig leder Norsk Bioenergiforening

Innspill til Regjeringens arbeid med bioenergistrategien. Åpent høringsmøte 21. november i OED. Cato Kjølstad, daglig leder Norsk Bioenergiforening Innspill til Regjeringens arbeid med bioenergistrategien Åpent høringsmøte 21. november i OED Cato Kjølstad, daglig leder Norsk Bioenergiforening Prosess og manglende innhold NoBio har utøvd rolle som

Detaljer

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune November 008/Civitas Innhold 1 BAKGRUNN OG AVGRENSNING... 1.1 BAKGRUNN... 1. AVGRENSNING OG METODE... DAGENS UTSLIPP OG ENERGIBRUK...3 3 UTSLIPPSUTVIKLINGEN...6

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Forslaget gjelder ny forskrift for tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Det er satt av

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Klima og energiplaner og planlovverket

Klima og energiplaner og planlovverket Klima og energiplaner og planlovverket av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Klima- og energiplaner i kommunene Mange kommuner har vedtatt en klimaog energiplan De fleste

Detaljer

UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak:

UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Morten Isaksen Tlf: 75 10 18 02 Arkiv: 130 K58 Arkivsaksnr.: 10/2273-3 UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 11.11.2010 Tid: kl 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET Jordbrukssjef Bjørn Gussgard vil før behandling av sakene informere om landbruket i Folldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.05.2016 kl. 18:00 19:20. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL),

Detaljer