Årsrapport Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Side 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR Sparebankenes rammebetingelser i Bankens virksomhet i Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter og kostnader...3 Balansen...4 Soliditet og risikostyring...6 Organisasjon...8 Internkontroll og hvitvasking...8 Utsiktene for RESULTATREGNSKAP...11 BALANSE...12 KONTANTSTRØMANALYSE...14 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER...15 Generelt...15 Utarbeidelse av konsernregnskap...15 Bruk av estimater...15 Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer...15 Inntektsføring/kostnadsføring...15 Risikoområder...15 Utlån beskrivelser og definisjoner...15 Finansielle derivater...16 Verdipapirer...17 Varige driftsmidler og immaterielle verdier...17 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader...17 Skatt...17 Omregningsregler for valuta...17 Langsiktig gjeld...17 Kontantstrømoppstilling...17 NOTEOPPLYSNINGER...18 Note 1. Tap på utlån, garantier m.v Note 2. Ytelser og lån til ledende personer m.v Note 3. Eiendeler i utenlandsk valuta Note 4. Beholdning av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer...22 Note 5. Ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner...22 Note 6a. Aksjer og andre verdipapirer...22 Note 6b. Aksjer i datterselskaper...23 Note 6c. endringer i aksjer og andre verdipapirer og aksjer i datterselskaper...24 Note 7. Garantiansvar...24 Note 8a. Varige driftsmidler...24 Note 8b. Immaterielle eiendeler...25 Note 9. Innskudd skaffet gjennom låneformidlere...25 Note 10. Likviditetsrisiko Note 11. Renterisiko Note 12. Utlån, innskudd og garantier fordelt på de viktigste sektorer og næringer...26 Note 13. Geografisk fordeling av utlån, innskudd og garantier...27 Note 14. Pensjoner...28 Note 15. Spesifikasjon av lønn og generelle administrasjonskostnader...29 Note 16. Kostnader knyttet til bankenes sikringsfond...29 Note 17. Spesifikasjon av netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer...29 Note 18. Spesifikasjon av provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester...30 Note 19. Spesifikasjon av andre driftskostnader...30 Note 20. Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester...30 Note 21. Opplysninger om kapitaldekning...31 Note 22. Skattekostnad...31 Note 23. Finansielle derivater...32 Note 24. Gjeld...34 KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR BANKENS TILLITSVALGTE FOR Side 1

2 ÅRSBERETNING FOR 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2008 Finansmarkedet var i 2007 preget av en gryende uro. I løpet av 2008 har uroen og usikkerheten økt betydelig og blir nå omtalt som en internasjonal finanskrise. Krisen tiltok for alvor og ble svært synlig da to amerikanske boliglånsgiganter ble satt under offentlig administrasjon høsten Noen uker senere fikk investeringsbanken Lehmann Brothers problemer med å opprettholde driften. Amerikanske myndigheter valgte å ikke redde banken fra konkurs. En rekke store internasjonale investeringsbanker ble fusjonert eller omdannet til alminnelige banker. Verdens største forsikringsselskap, AIG, ble også rammet av finanskrisen, noe som resulterte i redningsaksjon fra amerikanske myndigheter. Den pågående finanskrisen synliggjør hvor sammenvevd det internasjonale bankvesen er. Selv om norske sparebanker på mange måter er skjermet, førte uroen i finansmarkedet til at både norske banker og banker over hele verden ble usikre på egen og andre bankers finansielle stilling. Bankene vegret seg for å låne penger til hverandre, noe som igjen forsterket usikkerheten i penge- og kredittmarkedet. Dette førte til betydelig påslag i pengemarkedsrentene, raskt stigende interbankrenter og svært vanskelig å skaffe kapital. Det tidligere, velregulerte interbankmarkedet stoppet nesten å fungere. Gjennom våren 2008 fortsatte Norges Bank å øke styringsrenten, til tross for konjunktur omslag i norsk økonomi, lavere internasjonal vekst og stigende pengemarkedsrenter med årsak i finansuroen. Norges Bank begrunnet renteøkningene med tiltagende inflasjon. Så sent som i september 2008 fastholdt Norges Bank synet på ytterligere økning av styringsrenten som da var 5,75 %. Det ble snart klart at uroen i finansmarkedet ville få større konsekvenser for norsk økonomi enn tidligere antatt. I flere land iverksatte myndighetene en rekke tiltak som forsøk på å gjenopprette tilliten til finansmarkedet. Norske myndigheter satte i gang tilsvarende aktivitet for å gjenopprette den finansielle stabiliteten. Med ønske om å redusere de realøkonomiske virkningene av finanskrisen, har myndighetene i mange land foretatt hyppige reduksjoner av sentralbankens styringsrente. I tillegg gis det tilgang til betydelig kapital i form av ulike finanspolitiske tiltak. Norges Bank holdt ekstraordinært rentemøte i oktober 2008 hvor styringsrenten ble redusert med 0,50 % -poeng. Ytterligere rentekutt fra Norges Bank betyr at styringsrenten i alt ble redusert med 2,75 % -poeng til 3,00 %. På siste rentemøte for 2008, i desember kunngjorde Norges Bank en ny rentebane for styringsrenten. I følge denne rentebanen, signaliseres det en rentebunn på under 2,00 % i løpet av 3. kvartal Til tross for et lavt rentenivå, bidro de endrede konjunkturutsiktene med lavere fremtidig vekstrate, usikkerhet om fremtidig inntekt og fare for økt ledighet til at låneetterspørselen gikk ned i løpet av høsten månedersveksten i husholdningenes bruttogjeld var ved utgangen av 2008 på 7,10 %, og har ikke vært lavere siden september Den underliggende driften i norske banker har vært god i Økte avsetninger for tap og betydelige fall i verdien på verdipapirer som følge av finansuroen, har likevel medført at flere banker har regnskapsmessige underskudd i 4. kvartal. Flere banker har også meldt om underskudd for 2008 som helhet. BANKENS VIRKSOMHET I har vært et spesielt år for Larvikbanken. Den underliggende bankdriften har vært meget god, men store regnskapsmessige nedskrivninger på verdipapirer på grunn av kursfall, og økte avsetninger for tap på utlån, har medført at banken for 2008 må presentere et regnskapsmessig underskudd på 7,8 mill. kroner. Bankens brutto utlån, inklusiv lån formidlet til Terra Boligkreditt, har i løpet av 2008 økt med 5,5 %. Innskuddene har i 2008 økt med 7,45 %. Forvaltningskapitalen økte i 2008 med 444,8 mill. kroner og utgjør ved utgangen av året mill. kroner. Bankens rentenetto målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltet kapital, har gått opp fra 1,80 % i 2007 til 1,87 % i Målt i kroner utgjør bankens rentenetto 63,8 mill. kroner i 2008 mot 54,4 mill. kroner i Selv med årets underskudd som er foreslått belastet bankens fond, er LARVIKBANKEN Brunlanes Sparebank en meget solid sparebank. Kapitaldekningen ved utgangen av 2008 var på 15,5 % mot 15,8 % ved utgangen av Dette er nær det dobbelte av myndighetenes krav. Dette gjør at LARVIKBANKEN er blant landets mest solide banker. VIRKSOMHETSSTYRING Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag for virksomhetsstyringen i banken. Virksomheten til LARVIKBANKEN Brunlanes Sparebank er gjenspeilet av bankens forretningsidé om å være en nær, selvstendig sparebank. Banken bygger på styrken det er å ha nærhet til kundene og i tillegg raske beslutningsprosesser. God lokalkunnskap og høy faglig kompetanse gjør virksomheten fleksibel og effektiv. LARVIKBANKEN Brunlanes Sparebank ble stiftet i 1910 og har hovedkontor i Larvik by. Banken har filial på Farriseidet, ved innfartsveien til Larvik fra syd. Etter at banken har fått tilgang til større arealer i Sigurdsgate, mener styret at det er lite rasjonelt med to kontorer så nær hverandre. Det er derfor besluttet å samle alle bankens ressurser i Sigurdsgate 1. Dette vil skje fra våren Minibanken på Farriseidet vil bli opprettholdt. For mange tjenester er banken dessuten tilgjengelig døgnet rundt via Telebank, SMS-Bank, Minibank eller Nettbank: LARVIKBANKEN er organisert i samsvar med Sparebankloven og Lov om finansieringsvirksomhet. Bankens øverste organ er forstanderskapet med 16 representanter. For 2008 er 8 valgt av og blant innskyterne, 4 er valgt av Larvik kommune og 4 er valgt av og blant de ansatte. Forstanderskapet fastsetter bankens vedtekter, vedtar bankens regnskap, disponerer bankens overskudd og velger styre, kontrollkomite, ansvarlig revisor og valgkomite. Styret leder bankens virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og vedtak fattet av forstanderskapet. Styret består av 5 medlemmer, hvorav et medlem fra de ansatte. I samsvar med Sparebankloven er adm. banksjef ikke lenger medlem av styret, men møter i alle styremøter. Side 2

3 Adm. banksjef leder banken gjennom en ledergruppe bestående av 4 personer. Banken har egne ledere for filial, rådgivning PM, rådgivning BM, dagligbank og økonomi/ administrasjon. Ass. banksjef er også leder for rådgivning BM. Marked og IT rapporterer direkte til adm. banksjef. Kontrollkomiteen skal på vegne av forstanderskapet føre tilsyn med bankens virksomhet og se til at den drives på en hensiktsmessig og betryggende måte. Kontrollkomiteen har 3 medlemmer og har normalt månedlige møter. Forstanderskapets, styrets og kontrollkomiteens sammensetning fremgår av egen oversikt. Honorarer for forstanderskap, styre og kontrollkomite fastsettes av forstanderskapet og utbetalinger i 2008 fremgår av note 2. I tillegg til det interne kontrollarbeidet, administrasjonsrapporteringen til styret og kontrollkomiteens arbeid, utføres enkelte særskilte kontrollhandlinger av bankens revisor. Den eksterne revisjon utføres av revisjonsfirmaet Ernst & Young AS. Bankens strategi er å være en nær og selvstendig sparebank som tilbyr rådgivning og salg innen finansielle tjenester, forsikring og eiendomsmegling. Banken har definert Larvik kommune som primærområde, og har som mål å bli oppfattet som bank for hele Larvikdistriktet. Personkundemarkedet er bankens hovedmarked for salg av finansielle produkter og tjenester. Andelen av utlån til personkunder utgjør ved utgangen av ,3 %. Andre viktige markedsområder er selvstendig næringsdrivende, små og mellomstore bedrifter, institusjoner, lag og foreninger. Bankens lokale forankring medfører et spesielt samfunnsansvar, og banken bidrar til lokalsamfunnet, med gaver til allmennyttige formål samt sponsorstøtte til idrett, kultur, lag og foreninger. I kundebehandlingen legger banken vekt på faglig dyktige ansatte, god rådgivning og god etisk standard. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som sier noe om bankens roller i lokalsamfunnet, og om hvordan banken skal opptre i forhold til kunder og ansatte. EIENDOMSMEGLING Banken driver eiendomsmegling gjennom eiendomsmegler selskapet LARVIKMEGLER N AS, hvor banken ved årsskiftet eier 80 % og daglig leder, advokat Terje Lund, eier 20 %. Selskapet holder til i bankens lokaler og har, foruten daglig leder, 3 ansatte hvorav to statsautoriserte eiendomsmeglere. LARVIKMEGLER N er medlem av Terra Eiendomsmegling Norge AS. Dette er et franchisesamarbeid i regi av Terra-Gruppen AS og består i dag av 34 selvstendige kontorer som dekker store deler av landet. LARVIKMEGLER N har som andre eiendomsmeglere merket nedgang i boligomsetning i Det har hele året vært en viss tilgang på salgsobjekter, men avventende holdning til å legge inn bud har vært markant. Dette er forståelig når bransjens egne sier at prisene skal ytterligere ned. I et slikt marked vil de som da ikke har et prekært behov for ny bolig naturlig nok være avventende. Den sterke rentenedgangen i slutten av året har ikke påvirket markedet før i starten av Det er i begynnelsen av 2009 flere personer på visningene, og det virker som om folk er noe mer villig til å legge inn bud. Bransjen selv er usikker på når markedet snur og tror at det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet. Det er forventet at også 2009 vil bli et utfordrende år. Regnskapet for LARVIKMEGLER'N er ikke konsolidert inn i bankens regnskap. Begrunnelsen er at selskapets virksomhet fortsatt utgjør en meget liten del i forhold til bankens totale virksomhet. Selskapet hadde i 2008 et underskudd før skatt på 0,5 mill. kroner mot et overskudd før skatt på 0,7 mill. kroner i Det er ikke utbetalt utbytte i selskapet i Selskapet har ved utgangen av 2008 egenkapital på 2,2 mill. kroner. Se for øvrig notene 6B og 6C for transaksjoner og mellomværende med datterselskaper. STRATEGISK SAMARBEID TERRA-GRUPPEN Terra-Gruppen er både en bankallianse og et finanskonsern, og representerer et riksdekkende samarbeid mellom 78 selvstendige sparebanker i Norge. Disse sparebankene er også aksjonærer i Terra-Gruppen AS, hvor Larvikbanken Brunlanes Sparebank har en andel på 2,2 %. På vegne av aksjonærbankene utfører Terra- Gruppen en rekke alliansepolitiske og infrastrukturmessige oppgaver. Alliansens mål er å ivareta Terra-bankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller fremskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser alene. Terra-Gruppen arbeider for at eierbankene oppnår gode rammevilkår for effektiv drift. På bankenes vegne fremforhandler Terra-Gruppen løsninger som med stordriftsfordeler gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Siden starten i 1997 har Terra-Gruppen hatt en kraftig vekst både gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Terra-Gruppen fremstår i dag som en ledende gruppering i norsk sparebankvesen. Totalleverandør av produkter og tjenester Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, kortprodukter fra Terra Kort, skadeforsikring fra Terra Skadeforsikring, livsforsikring fra Terra Liv, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Kapitalforvaltning, samt leasing og lån mot salgspant fra Terra Finans. Terra-Gruppen driver to eiendomskjeder, Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene har til sammen over 70 kontorer. I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene, har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og ansvaret med å ivareta bankenes næringspolitiske interesser. Utbytte fra bankens eierskap i Terra-Gruppen AS utgjorde i mill. kroner, mot 2,7 mill. kroner i RESULTATUTVIKLING, INNTEKTER OG KOSTNADER Den underliggende driften for 2008 er god, men bankens resultat for 2008 er i meget stor grad preget av regnskapsmessige nedskrivninger på bankens beholdning av verdipapirer som følge av sterkt kursfall. Det alt vesentlige av dette kursfall er urealisert tap. I tillegg er det foretatt store avsetninger for mulige tap på lån. Bankens ordinære resultat etter nedskrivning på verdipapirer ført som omløpsmidler med 22,1 mill. kroner, men før tap og tapsavsetninger på utlån og nedskrivninger på Side 3

4 verdipapirer ført som anleggsmidler, utgjør for ,8 mill. kroner. Regnskapet for 2008 er belastet med 15, 3 mill. kroner i tap, hvorav 14 mill. kroner gjelder økning i Individuelle nedskrivning på lån. Dette er ikke realiserte tap, men bankens anslag på lån som kan gå tapt. Det er særlig kunder innenfor bygg og eiendom hvor det er vurdert at det kan komme tap i Nedskrivninger på verdipapirer ført som anleggsmidler, er belastet regnskapet med 4,3 mill. kroner. Regnskapsmessig får banken et underskudd før skatt på 7,7 mill. kroner. På grunn av effekten av utsatt skatt, er regnskapet for 2008 kun belastet med kroner i skatt. Resultat etter skatt blir et underskudd på 7,8 mill. kroner. Rentenetto Etter et fall i rentenetto fra 2006 til 2007, har bankens rentenetto steget i Rentenetto for 2008 utgjør 1,87 % mot 1,80 % for Bankenes rentenetto i kroner har økt fra 54,4 mill. kroner i 2007 til 63,9 mill. kroner i 2008 Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter ble 14,9 mill. kroner i 2008 mot 13,9 mill. kroner i Den største andelen av posten andre inntekter gjelder salgsprovisjoner og inntekter fra betalingsformidlingen. Denne posten utgjør netto 10,3 mill. kroner i 2008 mot 10,6 mill. kroner i Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning har gått opp fra 2,8 mill. kroner i 2007 til 3,6 mill. kroner i Se for øvrig notene 19 og 20. Resultat før tap og ekstraordinære poster Mill. kroner ,2 26,6 26,8 15,5 11, Andre driftskostnader gikk ned med 4,2 mill. kroner fra 2007 til Dette må sees på bakgrunn av at banken i 2007 bokførte uforutsette kostnader med 4,6 mill. kroner. Disse kostnadene ble i henhold til gjeldende regnskapsregler ført under posten andre driftskostnader. Dersom en ser bort fra denne posten i 2007, har andre driftskostnader økt med 0,4 mill. kroner fra 2007 til Driftskostnader, eksklusive verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør i prosent av driftsinntekter 58,9 % for Dersom en ser bort fra ekstraordinære poster i 2007 nevnt foran, utgjorde driftskostnader i prosent av driftsinntekter 61,4 %. Målet er her fortsatt å komme ned mot 50 %. Styret har også i 2008 avsatt 0,2 mill. kroner til fremtidig 100-års jubileum. Denne avsetningen er nå kommet opp i 1,8 mill. kroner. Det er også avsatt 0,5 mill. kroner i forbindelse med adm. banksjefs førtidspensjon. Etter belastning av tap på utlån og garantier med 15,3 mill. kroner og nedskrivning på verdipapirer ført som anleggsmidler med 4,3 mill. kroner, ble driftsresultatet et underskudd på 7,7 mill. kroner mot et overskudd på 14,1 mill. kroner i Skatt er belastet regnskapet med kroner Skatt som skyldes oppløsning av tidligere uspesifisert tapsavsetning er i.h.t. reglene fordelt over 5 år, hvorav 1/5 er belastet årets regnskap. 2/5 gjenstår og vil bli belastet regnskapene i 2009 og Egenkapitalavkastningen før skatt ble -2,5 % for 2008 mot 4,5 % for Styret bekrefter at det ikke foreligger ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av bankens regnskap, og at regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Dette er basert på den underliggende driften i 2008 samt fremskrivninger og strategiske vurderinger i et ytterligere perspektiv på fem år. Det har, etter styrets mening, ikke inntruffet vesentlige forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapet. Behandling av resultat Bankens regnskapsmessige underskudd for 2008 utgjør kr ,17. Styret foreslår at underskuddet for 2008 belastes bankens fond i sin helhet. Bankens fond vil da utgjøre kr ,21. Kostnader Samlede driftskostnader utgjorde i ,8 mill. kroner mot 48,9 mill. kroner i Driftskostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,34 % i 2008 mot 1,62 % året før. Lønn og generelle administrasjonskostnader økte med 2 mill. kroner fra 2007 til Av dette utgjør økte lønnskostnader 0,7 mill. kroner, økte pensjonskostnader 0,2 mill. kroner og økte sosiale kostnader 0,9 mill. kroner. Generelle administrasjonskostnader økte med 0,2 mill. kroner i BALANSEN Bankens forvaltningskapital har i løpet av 2008 vokst med 444,8 mill. kroner eller 13,9 % og utgjør ved utgangen av året 3.641,2 mill. kroner. Forvaltningsveksten i 2007 var på 302,8 mill. kroner eller 10,5 %. I forhold til økning i bankens utlånskapital i 2008, har forvaltningskapitalen økt uforholdsmessig mye. Dette skyldes kjøp av verdipapirer deponert som sikkerhet for lån i Norges Bank som har medført at balansen er blåst opp med ca. 200 mill. kroner. Side 4

5 Balanseutviklingen Innskudd Mill.kroner Forvaltning Innskudd Utlån Bankens samlede innskudd fra kunder økte i 2008 med 139,1 mill. kroner, en innskuddsvekst på 7,45 %. Innskudd fra kunder utgjør ved årsskiftet 2.005,6 mill. kroner. Veksten forrige år utgjorde 18,67 % og 293,6 mill. kroner. Ved utgangen av året dekker innskudd fra kunder 66,6 % av brutto utlån før nedskrivninger. Ved utgangen av 2007 lå innskuddsdekningen på 63,2 %. Budsjettet for 2009 er lagt opp med tanke på å øke bankens innskuddsdekning ytterligere. Innskudd med fastrente utgjør ved utgangen av ,9 mill. kroner mot 5,9 mill. kroner ved utgangen av ,6 % av bankens samlede innskudd kommer fra personer og bedrifter i Larvik kommune. For nærmere informasjon om fordeling av innskudd, se notene Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer For å skaffe midler til utlån utover det banken skaffer til veie ved innskudd fra kunder, har banken lagt ut et obligasjonslån som er notert på ABM (Alternativ Bond Market). Bankens obligasjonsgjeld utgjør ved årsskiftet 469,6 mill. kroner mot 480,5 mill. kroner ved forrige årsskifte. Banken har sertifikatlån på 180 mill. kroner. Ved forrige årsskifte utgjorde sertifikatlån 50 mill. kroner. Utlån og garantier Banken har i 2008 i økende grad benyttet Terra Boligkreditt (TBK) til de best sikrede boliglånene. I løpet av året er lån for totalt 107,8 mill. kroner plassert i TBK, et selskap som banken eier via sitt eierskap i Terra-Gruppen AS. Ved utløpet av 2008 har banken totalt plassert 127,6 mill. kroner i TBK. Økt bruk av TBK har medført at veksten av lån i egne bøker har vært moderat i 2008 og utgjør 55,4 mill. kroner eller 1,87 %. Også mindre etterspørsel som følge av svakere økonomisk vekst, har vært med på å dempe utlånsveksten. Total utlånsvekst inkludert Terra Boligkreditt utgjør i ,2 mill. kroner eller 5,5 %. Brutto utlån i bankens bøker utgjorde mill. kroner ved utgangen av året. Det har i 2008 vært relativt liten interesse for lån med fastrente. Ved utgangen av året utgjør fastrentelån 32,6 mill. kroner mot 86,2 mill. kroner ved utgangen av Styret har vedtatt egne retningslinjer som begrenser bankens risikoeksponering i fastrentelån. Banken søker å redusere denne risikoen ytterligere ved at nye fastrentelån plasseres i Terra Boligkreditt. Se nærmere om dette under avsnittet om renterisiko. Utlån til næringslivet utgjør ved årsskiftet 29,7 % av totale utlån, mens utlån til personkunder ved årsskiftet utgjør 70,3 %. Fordelingen ved forrige årsskifte var 29,1 % til næringslivet og 70,8 % til personkunder. 85,6 % av bankens samlede utlån ved årsskiftet er gitt til bedrifter og personer bosatt i Larvik kommune. For nærmere informasjon om utlån henvises til note 1 og notene Garantier stilt på vegne av kunder har i løpet av 2008 gått ned med 5,5 mill. kroner og utgjør ved utgangen av ,3 mill. kroner mot 36,8 mill. kroner ved forrige årsskifte. 30,7 mill. kroner av bankens garantier for kunder er sikret med pant i fast eiendom eller med annen sikkerhet. I tillegg til garantier for kunder har banken ved utgangen av 2008 stilt garanti på 27,9 mill. kroner overfor Terra Boligkreditt. For nærmere opplysninger om stilte garantier, henvises til notene 1, 7, 12 og 13. Tap og nedskrivninger på utlån Låne- og garantiporteføljen er i løpet av 2008 gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende nedskrivninger fremgår av bankens generelle regnskapsprinsipper. En gjennomgang av lånemassen og stor usikkerhet for tapsutviklingen på utlån, har resultert i at det er foretatt individuelle nedskrivninger på utlån med 14 mill. kroner. Dette er lån hvor de fleste ved vurderingstidspunktet ikke er misligholdt, men som på grunn av konjunkturene er vurdert som tapsutsatte. Dette dreier seg i det vesentligste om engasjementer innen eiendom. Nedskrivninger på grupper av utlån er i 2008 økt med 1,2 mill. kroner og utgjør pr ,2 mill. kroner. Tilsvarende tall ved utgangen av 2007 var 6 mill. kroner. I 2008 har banken konstatert tap på 0,5 mill. kroner. I løpet av året er det blitt innbetalt 0,1 mill. kroner på tidligere konstaterte tap. Netto tap på utlån belastet regnskapet for 2008 utgjør 15,3 mill. kroner. Kredittilsynets regler for rapportering av misligholdte lån gjør at ved mislighold av ett enkelt lån eller overtrekk på en enkelt innskuddskonto, skal kundens totale låneengasjement rapporteres som misligholdt. Brutto misligholdte næringsengasjementer har beløpsmessig gått opp fra 2 mill. kroner ved utgangen av 2007 til 2,1 mill. kroner ved utgangen av Brutto misligholdte personkundeengasjementer har i samme periode blitt redusert fra 14,1 mill. kroner til 7 mill. kroner. Netto misligholdte lån i henhold til bankens regnskapsprinsipper, har i prosent av brutto utlån gått ned fra 0,48 % ved utgangen av 2007 til 0,24 % av brutto utlån ved Side 5

6 utgangen av I beløp utgjør netto misligholdte lån 7,1 mill. kroner ved utgangen av 2008 mot 14,3 mill. kroner ved utgangen av Netto tapsutsatte lån som ikke er rapportert som misligholdte, har i løpet av 2008 gått opp fra 3,9 mill. kroner til 49,8 mill. kroner og utgjør ved utgangen av ,65 % av brutto utlån mot 0,13 % ved utgangen av Det er tapsutsatte næringslån som her står for hele økningen. Styret mener at de nedskrivninger som er foretatt i regnskapet for 2008 er tilstrekkelige. For nærmere informasjon om tap på utlån, garantier, m.v., risikovurderinger og fremtidige tap henvises til bankens regnskapsprinsipper og note 1. Verdipapirer Bankens plasseringer i sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer utgjør ved utgangen av ,9 mill. kroner mot 203,8 mill. kroner ved utgangen av Økningen fra 2007 skyldes i det vesentligste kjøp av obligasjoner pålydende 200 mill. kroner i Terra Boligkreditt Denne investeringen er gjort både for å sikre oss lånerammer og for å kunne bruke nevnte obligasjon som sikkerhet for lån i Norges Bank. Sertifikater og obligasjoner utgjør 9,9 % av forvaltningskapitalen ved årsskiftet. Ved utgangen av 2007 utgjorde beholdningen 4,8 % av forvaltningskapitalen. Uroen i finansmarkedet i 2008 har medført at banken har foretatt store regnskapsmessige nedskrivninger i bankens verdipapirportefølje. Det er i 2008 bokført et netto kurstap på 21,2 mill. kroner på verdipapirer ført som omløpsmidler. I tillegg er det foretatt nedskrivninger på verdipapirer ført som anleggsmidler med 4,3 mill. kroner. Nedskrivningene er gjort på normalt sikre papirer, som på grunn av usikkerheten i finansmarkedene er priset unormalt lavt. Banken regner med at det her ligger en stor oppside. Kortsiktige plasseringer i aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjør ved utgangen av ,3 mill. kroner. Det er samme beløp som ved forrige årsskifte. Langsiktige plasseringer i aksjer, andeler og grunnfondsbevis er pr bokført med 55,1 mill. kroner som er en økning på 11 mill. kroner fra forrige årsskifte. Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m. v. omfatter bankens eierinteresser i Torget Parkering, Larvik og er bokført med 0,9 mill. kroner som er uendret fra forrige år. For nærmere informasjon om bankens plasseringer i verdipapirer henvises til notene 6A, B, C SOLIDITET OG RISIKOSTYRING Banken har fra 1. januar 2008 tilpasset seg nytt kapitaldekningsregelverk etter å ha benyttet seg av overgangsreglene i Bankens samlede egenkapital har gått ned fra 315,8 mill. kroner til 307,8 mill. kroner etter at det regnskapsmessige underskuddet i 2008 på 7,8 mill. kroner er belastet bankens fond. Selv etter belastningen av resultatet for 2008 har banken en meget solid egenkapital. Netto ansvarlig kapital etter fradrag for poster som ikke skal inngå i beregningen, utgjorde 280 mill. kroner. Bankens egenkapitaldekning, utregnet etter regler fastsatt av myndighetene, utgjør ved utgangen av året 15,5 %, mot 15,8 % ved utgangen av foregående år. Myndighetenes krav er 8 %. Banken har som målsetting å holde egenkapitaldekningen over 15 % av beregningsgrunnlaget. Styret anser bankens soliditet som meget god. Utviklingen i bankens fond Mill. kroner 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 250,6 268,3 306,8 315,8 307, For ytterligere opplysninger om bankens egenkapital og kapitaldekning henvises til note 21. ICAAP Banken har utført beregninger for å vurdere behovet for tilleggskapital utover det lovmessige. Dette gjelder særlig for markedsrisiko, likviditetsrisiko, konsentrasjonsrisiko og strategisk risiko. Beregningene viser at det ikke er noe som krever at vi går ut over målsetningen om 15 % kapitaldekning. Risikostyring Basel II Som en følge av nye regler for fastsettelse av krav til kapital og risiko har styret vedtatt egen policy for styring og kontroll med virksomheten. Styret har vedtatt en overordnet risikopolicy for banken samt egne policyer for kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. De risikoområder som banken har definert i sin virksomhet, fremgår av bankens regnskapsprinsipper. For å avdekke bankens risikoer utarbeides det analyser som dekker alle vesentlige virksomhetsområder. De hovedtyper av finansielle risikoer som gjennom året har vært mest relevante for banken, er kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Kredittrisiko Som følge av den generelle økonomiske utviklingen har bankens kredittrisiko innenfor næringsengasjementer økt noe gjennom Styret ønsker å holde en relativ lav risikoprofil i det kommende år. Kredittrisiko knytter seg i hovedsak til bankens utlån og garantier. Styret anser utlån til privatmarkedet som lav risiko og utlån til bedriftsmarkedet som moderat risiko. Kredittrisikoen på bankens utlåns- og garantiportefølje søkes minimalisert ved gjennomføring av en rekke tiltak. Side 6

7 I den kredittpolicy som styret har vedtatt, er det sagt at kreditter i all hovedsak skal innvilges med lav eller middels risiko. Det er også satt krav til minst 20 % egenkapital. I tillegg skal både betalingsevne og betalingsvilje vurderes og dokumenteres. Styret har også satt begrensninger på såkalte store engasjementer. Det er også lagt opp til stresstesting og oppfølgning av store og utsatte engasjementer. Kredittvurdering og kreditthåndtering skjer etter et eget regelverk som oppdateres regelmessig. Det er utarbeidet standardiserte kredittfullmakter basert på akkumulert risiko på den enkelte kunde, hvor fullmaktene reduseres ved økt akkumulert risiko. For kunder som i klassifiseringen oppnår høy risiko, er det kun et begrenset antall personer som kan innvilge lån. Banken opererer i et begrenset nærmiljø, hvor saksbehandlerne har god kundekjennskap. Det er lagt opp til at alle nye kunder sjekkes mot misbrukerregister og database over betalingsanmerkninger. Det aller meste av bankens utlån er sikret med realpant eller annen sikkerhet. En betydelig andel av bankens utlån er sikret med pant i fast eiendom, i det alt vesentlige innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. Den indirekte eksponeringen i eiendomsmarkedet gjør banken likevel noe sårbar ved vesentlig prisfall på fast eiendom slik vi har sett i Større bruk av Terra Boligkreditt til de best sikrede lånene, vil også på sikt medføre noe økning i kredittrisikoen. Ved kredittbevilgninger vurderes kundens låneeksponering i forhold til svingninger i rentemarkedet. Kunden skal tåle en økning i den nominelle renten på minst 3 prosentpoeng Det er i den daglige driften lagt opp til tett oppfølgning av restanselister. De fleste lån har månedlige forfall, slik at eventuelle restanser oppdages hurtig, og tiltak kan iverksettes før beløpet er blitt for stort. Banken har enkelte store låneengasjementer til næringsvirksomhet, men her er sikkerheten for de fleste vurdert til å være god. Hovedvekten av bankens utlånsportefølje gjelder lån til privatpersoner. Styret har vedtatt at fordeling mellom private og bedrifter som frem til høsten 2008 var fastsatt til 70/30 kan økes til 60/40. Ved årsskiftet lå fordelingen på henholdsvis 70,3 % og 29,7 %. På næringsengasjementer er det lagt vekt på innhenting og tett oppfølgning av regnskaper. Bankens politikk overfor utlån til næringslivet er å spre utlånene på forskjellige bransjer, slik at ingen bransjer eller næringer er dominer-ende. Banken har dessuten en policy om ikke å involvere seg i, for oss, ukjente bransjer. Risikoklassifisering av lånekunder er en integrert del av bankens saksgangsystem og er obligatorisk ved alle nye lånesaker. Ved utgangen av 2008 er engasjementer for mill. kroner av en total portefølje på mill. kroner klassifisert. Dette vil si at 99,2 % av brutto utlån er klassifisert pr Dette er det samme som ved forrige årsskifte. 83,2 % av bankens brutto utlån ved årsskiftet ligger innenfor det som er definert som lav risiko. Kun 0,4 % er klassifisert som høy risiko. Totalt har styret vurdert bankens kredittrisiko på utlånsporteføljen som moderat. En nærmere beskrivelse av bankens risikoklassifiseringssystem fremgår av note 1, hvor også bankens utlån og garantier er fordelt på bankens ulike risikoklasser. Likviditetsrisiko Styret har vedtatt en likviditetspolicy for banken som legger grunnlaget for hvordan banken skal håndtere likviditeten med tanke på plassering og funding. I den vedtatte likviditetspolicyen er det satt krav til likviditetsfaktor I og II som vil gi banken moderat risiko på likviditetsområdet i.h.t. Kredittilsynets gjennomsnittsverdier. Styret har i løpet av 2008 økt sitt mål til likviditetsindikator 1 fra 97 til 100. Som en følge av et år med høyere innskuddsvekst enn utlånsvekst, har bankens likviditetsrisikoprofil bedret seg noe gjennom året. Ved årsskiftet utgjør bankens fremmedkapital utenom innskudd fra kunder 29,9 % av bankens forvaltningskapital. 4,6 % av denne kapitalen har løpetid over 2 år, mens 57,8 % har forfall mellom 1 og 2 år. Innskuddsdekningen har gått opp fra 63,3 % ved forrige årsskifte til 66,6 % ved utgangen av I bankens innskuddsmasse er det noen store enkeltkunder, men kun et lite antall av disse har ved årsskiftet innskudd over 10 mill. kroner. Disse innskuddene utgjør totalt 235,6 mill. kroner. Styret har vedtatt at banken kan oppta sertifikat- og/eller obligasjonslån innenfor en ramme på NOK 750 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde banken tatt opp obligasjonslån på totalt 469,6 mill. kroner, hvorav 160 mill. kroner forfaller i mars 2009, 50 mill. kroner forfaller i oktober 2009, 200 mill. kroner forfaller i februar 2010 og 60 mill. kroner forfaller i september Banken har i tillegg tre sertifikatlån på totalt 180 mill. kroner. 50 mill. kroner forfaller i april 2009, 40 mill. kroner forfaller i september 2009 og 90 mill. kroner forfaller i oktober Banken har likviditet til å innfri obligasjonsgjeld som forfaller i Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner utgjør ved årets utgang 643,3 mill. kroner mot 452,1 mill. kroner ved utgangen av foregående år. Hele beløpet på 643,3 mill. kroner utgjør lån og innskudd med avtalt løpetid. 417,3 mill. kroner av dette har løpetid på mer enn 1 år. Banken har avregningskonto i annen kredittinstitusjon med avtale om trekkrettigheter på inntil 100 mill. kroner. Ved årsskiftet var denne rammen ikke benyttet. Bankens gode soliditet gir banken muligheter til å skaffe likviditet i markedet. Styret har vurdert likviditetsrisikoen som moderat. Renterisiko - Kursrisiko Ved fastsettelsen av renter vurderes innskudds- og utlånsrenter i sammenheng. Banken har avtaler om fastrenteinnskudd med løpetid på 1-3 år, som ved årsskiftet utgjør 165,9 mill. kroner. Foruten fastrenteinnskuddene, har banken markedskonto hvor renten er bundet, men bindingstiden er her bare 1 måned. Utlån med fastrente har i løpet av året gått ned med 53,6 mill. kroner. Styret har fastsatt rammer for bankens renteeksponering som sier at bankens samlede renterisiko maksimalt kan utgjøre 2 % av bankens forvaltningskapital. Renterisiko kan bestå av fastrente uten rentesikring og fastrenteplasseringer i obligasjoner. Ved årsskiftet er det foretatt rentesikring i forbindelse med fastrente innskudd og fastrente utlån ved renteswapavtaler. Banken ligger ved årsskiftet innenfor de rammer som styret har satt for renteeksponering. Når det gjelder likviditetsrisiko og renterisiko henvises til notene 10 og 11. Side 7

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK 3 Årsberetning 212 1888 for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010 2010 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer