MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0018/07 07/00435 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0019/07 05/00583 STØTTE TIL 15 STUDIEPOENGS NETTBASERT KURS ANKESAK 0020/07 07/00375 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON 0021/07 07/00384 TILTAKSPAKKE SKJÅNES - ORGANISERING 0022/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR GODKJENNING 0023/07 07/00211 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING /07 06/00772 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR /07 07/00398 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN /07 07/00201 Unntatt offentlighet 5A UNNTATT OFF SØKNAD OM STARTLÅN Mehamn,

2 Sak 0017/07 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00434 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/07 Formannskapet Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Saksopplysninger: Side 2 av 61

3 Sak 0018/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00435 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0018/07 Formannskapet Rådmannens innstilling : Utvalget tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Saksopplysninger: Følgende spørsmål og orienteringer var meldt inn ved utsendelse av innkallingen: Side 3 av 61

4 Sak 0019/07 STØTTE TIL 15 STUDIEPOENGS NETTBASERT KURS ANKESAK Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00583 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0019/07 Formannskapet Rådmannens innstilling : Saken legges fram uten innstilling Saksopplysninger: Fra Anne Høgmo har kommunen mottatt en klage på administrativt vedtak om ikke å utbetale innvilget støtte til dekning av kursavgift i forbindelse med kurset Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen. Høgmo ble innvilget støtte med en kostnad på til sammen ,- med bakgrunn i søknad sendt til oppvekstleder Støtten skulle dekke kursavgift med 2.500,-, flybilletter med inntil 5.000,-, semesteravgift 400,-. Hun fikk også 1 time nedsatt lesetid (3,7% stilling) uten trekk i lønn med kostnadsramme på ca ,- for kommunen. Høgmo arbeidet på dette tidspunktet som lærer ved Mehamn skole. Høgmo sier opp sin stilling i Gamvik kommune høsten 2005 og fratrer sin stilling i desember samme år, vel 3 måneder etter at studiet startet opp. I februar 2007 mottar kommunen et brev fra Høgmo der hun ber om å få utbetalt støtten til kursavgiften på 2.500,-. Den sene anmodning om utbetalingen skyldes at studiestedet ikke hadde sendt henne faktura før på dette tidspunktet(bekreftet med vedlegg). Oppvekstleder behandler saken og konkluderer i brev av at kommunen ikke lenger anser seg som bundet av tilsagnet grunnet at arbeidsforholdet til kommunen ble avbrutt 14 måneder før anmodning om utbetaling. Høgmo kommer med en tilbakemelding på oppvekstleders svar datert der hun redegjør for sitt syn og opprettholder kravet om dekking av studieavgiften. Hun argumenterer med at det i det opprinnelige tilsagnet ikke er sagt noe om bindingstid og at hun mener å ha krav på å få dekket både flybilletter, semesteravgift og kursavgift, men at hun på grunn av de ovennevnte forhold kun velger å gjøre krav på studieavgiften. Oppvekstleder gir tilbakemelding til Høgmo i brev datert at saken vil bli tatt med til formannskapet for endelig avklaring. Da administrasjonen anser Høgmos opprettholdelse av kravet om dekning av studieavgiften som en klage på et administrativt vedtak etter forvaltningslovens 28 legges saken fram for formannskapet uten innstilling, jfr kommunelovens 40, pkt 3c. Side 4 av 61

5 Sak 0020/07 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV TURISTINFORMASJON Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00375 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0020/07 Formannskapet Rådmannens innstilling : Rådmannen vil anbefale at formannskapet tar stilling til om det skal settes av midler til drift av turistinformasjon i Gamvik kommune i Det vil i så fall være naturlig at midlene tas fra næringsfondet/omstillingsmidler. Dersom utvalget finner å kunne sette av midler til tiltaket, anbefales at det gis et driftstilskudd til Nordkyn Turistsenter AS for drift av turistinformasjon på stedet Gamvik. Forutsetningen må være at tilbudet må ha åpent daglig i perioden og minst til En avtale om driftstilskudd bør i første rekke kun gjelde for Eventuelt videreføring må vurderes i forhold til hva som skjer i det felles turistprosjektet på Nordkyn. Saksopplysninger: Fra Nordkyn Turistsenter AS er det kommet inn en søknad om støtte til drift av turistinformasjon. Det oppgis at bedriften gjennom flere år her drevet turistinformasjon både på Slettnes fyr og på Gamvik Gjestehus. Sesongen planlegges oppstartet fra Det søkes om minimum ,- i driftsstøtte for inneværende år. Rådmannens vurderinger: Gamvik kommune har de senere år ikke hatt noen offisiell turistinformasjon. På 1990 tallet ble turistinformasjon dels drevet i samarbeid med Lebesby med utgangspunkt i stedet Ifjord, dels fra hotellet i Mehamn og dels fra det som het Galleri Nordkyn som lå i nåværende lokaler til Idebua i Mehamn. Det ble avsatt en del midler til drift av turistinformasjon i denne perioden uten at rådmannen sitter på eksakte tall for hvert år. De siste 5 år har Gamvik kommune hatt en samarbeidsavtale med Arctic Active AS i Lakselv. Denne inneholdt en vertskapsfunksjon i forhold til turisme. Dette avtaleforholdet er imidlertid avsluttet i forbindelse med etableringen av det felles turistprosjektet på Nordkyn fra og med høsten Turistprosjektet har kommet i gang og destinasjonsselskapet Visit Nordkyn er dannet. Det er imidlertid ikke, så langt rådmannen vet, kommet noen avklaringer på spørsmålet om turistinformasjon på Nordkyn, verken i Gamvik eller Lebesby kommune. Det er åpenbart at turistinformasjon har vært et forsømt område i Gamvik kommune i mange år. Hovedårsaken må nok tilskrives økonomiske forhold, men også det faktum at kommunen ikke har hatt noe tiltaksapparat som har arbeidet målrettet i forhold til turisme har nok påvirket dagens status. Side 5 av 61

6 Sak 0020/07 Rådmannen har rundt årtusenskiftet i forbindelse med budsjettbehandlingen antydet at Gamvik kommunes turistinformasjon burde ligge i Gamvik i tilknytning til Gamvik Museum eller Slettnes fyr. Det var imidlertid ikke politisk vilje til å slå fast en slik lokalisering uten videre. Siden den tid har kommunen ikke satt av midler til drift av turistinformasjon utover det som fulgte av avtalen med Arctic Active. Dermed har lokaliseringsspørsmål knyttet til turistinformasjon heller ikke vært noe stort tema. Rådmannen er av den formening at Gamvik kommune bør ha en klar strategi i forhold til turistnæringen og utviklingen av denne. Det er blitt mer og mer tydelig i løpet av de siste år at turisme har et stor vekstpotensiale i regionen. Man kan ikke være bekjent av ikke å ha noe strategi i forhold til å legge til rette for at turistene bidrar til mest mulig verdiskapning i lokalsamfunnet. Når det er sagt, så skal det pekes på at det nå foregår et samarbeid mellom begge kommunene på Nordkyn og lokal turistnæring som setter fokus på utvikling av Nordkyn som turistmål. Rådmannen er derfor noe usikker på hvordan man skal forholde seg til den konkrete søknaden fra Nordkyn Turistsenter AS. I utgangspunktet ville det være naturlig at turistprosjektet tok tak i denne saken og vurderte hvor og hvordan turistinformasjon på Nordkyn skulle drives. Så langt rådmannen vet er dette ennå ikke gjort og turistsesongen er allerede startet. Rådmannen vil anbefale at formannskapet tar stilling til om det skal settes av midler til drift av turistinformasjon i Gamvik kommune i Det vil i så fall være naturlig at midlene tas fra næringsfondet/omstillingsmidler. Dersom utvalget finner å kunne sette av midler til tiltaket, anbefales at det gis et driftstilskudd til Nordkyn Turistsenter AS for drift av turistinformasjon på stedet Gamvik. Forutsetningen må være at tilbudet må ha åpent daglig i perioden og minst til En avtale om driftstilskudd bør i første rekke kun gjelde for Eventuelt videreføring må vurderes i forhold til hva som skjer i det felles turistprosjektet på Nordkyn. Side 6 av 61

7 Sak 0021/07 TILTAKSPAKKE SKJÅNES - ORGANISERING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 07/00384 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0021/07 Formannskapet Rådmannens innstilling : Det vedtas følgende angående bruk av midler fra Tiltakspakke Skjånes : 1. Formannskapet, som fondsstyre for det kommunale næringsfondet, fungerer som tildelingsorgan for saker om tildeling av midler fra Tiltakspakke Skjånes. 2. Det nedsettes ei lokal arbeidsgruppe (ad-hocutvalg) på 3-4 personer fra Skjånes som gis mandat til å vurdere og lage innstilling i aktuelle tildelingssaker overfor formannskapet. Mandatet omfatter også å komme med forslag til konkrete retningslinjer for behandling av søknader, kriterier for tildeling og klausuler knyttet til tilsagn som blir gitt. Som medlemmer av arbeidsgruppa velges: Gamvik kommunes næringssjef tiltrer ad-hoc utvalget som sekretær og fungerer som kommunens saksbehandler overfor formannskapet i tiltakssaker/prosjekter relatert til Skjånespakka. Saksopplysninger: Gamvik kommune har i revidert nasjonalbudsjett blitt tilgodesett med 5 millioner kroner i en tiltakspakke for Skjånesområdet. Pakken er et resultat av at Hopsfjorden, som en del av Tanafjorden, er blitt erklært å være oppdrettsfri sone for laks. Pakken kan ses på som en kompensasjon fra regjeringen for at det viktigste næringsgrunnlaget på stedet Skjånes har falt bort grunnet statlig politikk i forhold til opprettelsen av oppdrettsfrie fjorder. Kommunen har ennå ikke mottatt noen detaljer angående bruk av pakka. Det er også pt uklart om kommunen vil få overført hele beløpet i en vending eller om det blir spredd over flere år. Det som likevel synes å være sikkert er at midlene vil bli overført til Gamvik kommune og bruken av midlene må skje med utgangspunkt i politiske vedtak i Gamvik kommune. I forkant av regjeringens vedtak om tiltakspakka til Skjånes har det vært nedlagt et ikke ubetydelig arbeid fra ordfører Roger Hansen. Sammen med en lokalt nedsatt arbeidsgruppe på Skjånes har det vært arbeidet for å synliggjøre de konsekvenser en endelig avvikling av oppdrettsvirksomheten får for bygda. Rådmannen er av den formening at man snarest må komme i gang med strukturering og organisering av arbeidet med utvikling på Skjånes. Som kjent er det allerede i budsjettet for Side 7 av 61

8 Sak 0021/ fattet vedtak om bruk av midler fra pakka til etablering av nye flytebrygger på stedet. Kommunen er også kjent med at det foreligger andre forslag fra den lokalt nedsatte arbeidsgruppa. I forbindelse med kunngjøringen av regjeringens tiltakspakke tok rådmannen kontakt med arbeidsgruppa på Skjånes v/ Olav Nordstrand og ba om en tilbakemelding fra lokalsamfunnet både på arbeidsmåter videre og mulige utviklingstiltak Det ble avholdt et folkemøte på Skjånes der det møtte 20 personer. Fra dette møtet har kommunen mottatt en del momenter vedrørende bruk av Skjånespakka. Et av de sentrale punktene i tilbakemeldingen er organisering. Rådmannen er enig i at bruk av midler fra tiltakspakka må ha en klar lokal forankring og vil foreslå at det settes ned ei lokal arbeidsgruppe på 3 personer fra Skjånes som får i oppdrag å lage ei innstilling på søknadene som kommer inn på bruk av midler. Forslag til representater bør komme fra Skjånessamfunnet. Det foreslås at nytilsatt næringssjef tiltrer arbeidsgruppa som sekretær og at han fungerer som saksbehandler overfor politisk organ. Rådmannen er av den formening at søknader om støtte må behandles i formannskapet ettersom dette utvalget også har funksjon som tildelingsorgan for øvrige næringsfondsmidler. Det vil ikke være hensiktsmessig at behandling av saker under Skjånespakka skal gå via næringsutvalget for innstilling når man har nedsatt en lokal arbeidsgruppe som får myndighet til å lage innstilling på sakene overfor formannskapet. Når det gjelder prioritering av tiltak har folkemøtet på Skjånes kommet med noen konkrete forslag som rådmannen mener det bør ses nærmere på. Det vil likevel ikke innstilles på at formannskapet vedtar konkrete retningslinjer for tildeling på nåværende tidspunkt. Det bør lages et konkret utkast fra arbeidsgruppa/næringssjef som behandles som egen sak i formannskapet. I og med at eventuelle statlige føringer for bruk av midler fra pakka ikke er kjent, bør dette være klart før det fattes et vedtak om lokale retningslinjer. Side 8 av 61

9 Sak 0022/07 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR GODKJENNING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/00396 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/07 Formannskapet Rådmannens innstilling : Kontrollutvalgets uttalelse: Kontrollutvalget har påsett at årsregnskapet er revidert på en betryggende måte og at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet for øvrig. Kontrollutvalget viser i den forbindelse til revisjonsberetningen 2006 for Gamvik kommune som er avgitt av oppdragsansvarlige revisor den 10.april Kontrollutvalget slutter seg til revisors beretning av 10. april 2007 og anbefaler kommunestyret om å godkjenne årsregnskapet 2006 for Gamvik kommune. Saksopplysninger: Det vises til vedlagte årsregnskap for 2006 samt til kontrollutvalgets behandling som også ligger vedlagt. Side 9 av 61

10 Sak 0023/07 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2006 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 07/00211 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/07 Formannskapet Rådmannens innstilling : Administrasjonens årsmelding for 2006 godkjennes. Saksopplysninger: Administrasjonens årsmelding for 2006 ligger vedlagt. Side 10 av 61

11 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00772 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0041/06 Formannskapet /06 Kommunestyret /07 Formannskapet Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2007 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2007 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2007 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Økonomiplan for perioden legges fram som egen sak i møtet 6. Det vedtas å ta opp lån til følgende prosjekter. * Vann/avløp renovering Idrettsveien/Øvreveien i Gamvik kr ,- 7. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatsene pr. mnd: Inntekt: Under 4 G 1.635,- Mellom 4-6 G 2.045,- Over 6 G 2.250,- Satsene er ekskl. kostpenger. Barnehagesatsene beholdes uendret fra Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Side 11 av 61

12 Halv plass: 1.200,- ¾ plass: 1.500,- Kulturskolen: Gjeldende satser er ikke justert siden 2004 og det legges inn en økning på ca 5%. Dette gir følgende egenbetaling for aktiviteter pr. halvår: BARN: 1. aktivitet: 487,- 2. aktivitet: 249,- 3. aktivitet: 130,- 1. søsken: 249,- 2. søsken: 130,- VOKSNE: 1. aktivitet: 868,- 2. aktivitet: 415,- 3. aktivitet: 300,- Timesatsen for kjøp av tjenester settes til 245,- pr. time for lag og foreninger. Side 12 av 61

13 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : Økning i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter * 903 Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: * 1118 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 5,25 5,25 0 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 5,25 5,25 0 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 6,50 6,50 0 Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 6,50 6,50 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: ,0 Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet ,0 Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet ,0 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg ** 179 Leie av vannmåler: * Beregningssystemet for vann- og avløpsgebyrer er endret gjennom ny forskrift vedtatt i kommunestyret Vann og avløpsgebyr vil fra og med 2007 bestå av et abonnementsgebyr likt for alle abonnenter. Den resterende variable avgiften avhenger av størrelse på bygning, evt forbruk etter avlesing av vannmåler. ** Beregningssystemet er endret som følge av endring av vedtekt for feiing av røykpiper vedtatt i kommunestyret Alle boliger skal i utgangspunktet feies hvert 2. år og tilsyn skal gjennomføres hvert 4. år. Gebyret kreves inn som et årlig gebyr og baserer seg på 2 feiinger og 1 tilsyn i løpet av en 4 års periode. Det nye gebyret på 179,- pr år innebærer ingen økning i forhold til tidligere beregningsmodell sett over en 4 årsperiode. Alle priser i tabellen er uten mva. Side 13 av 61

14 LEIEPRISER UTEETATEN : Traktorgraver Leies kun ut med sjåfør. Timepris ,- pr. time Timepris og i helger 575,- pr. time Hjullaster Leies kun ut med sjåfør. Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 710,- pr. time Lagsbil Leies kun ut med sjåfør Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 470,- pr. time Spylevogn Leies kun ut inkl. mannskaper. Minste leiepris kr. 600,- Timepris , Timepris og i helger 650,- Asfaltsag Vals Timepris 130,- Timepris 130,- Døgnpris 590,- Døgnpris 590,- Ukepris 2300,- Ukepris 2300,- Hoppetusse Pumpe Tilhengere Timepris 65,- Timepris 130,- Timepris 65,- Døgnpris 360,- Døgnpris 590,- Døgnpris 360,- Ukepris 1150,- Ukepris 2300,- Ukepris 1200,- Steamkjele Leies kun ut med mannskaper. Timepris , Timepris og i helger 650,- Vanntining med tineaggregat Fastpris 700,- Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Side 14 av 61

15 Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leiesatsene er ikke endret fra Leie av lagerplass i kommunale bygg: Det legges inn en økning på 50,- for alle kategorier. Dette gir følgende betalingssatser: Plass til bil: 1050,- pr år. Plass til båt: 700- pr år Plass til scooter: 550,- pr år Sluffe/slede: 250,- pr år Annen lagring: Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 15 av 61

16 3. KULTURSEKTOR Det er ikke lagt inn noen endringer for Det gir følgende betalingssatser: Torgavgift : Pr. dag 250,- Pr. uke 1.236,- Pr. sesong 5.223,- Leie idrettshallen: 1 hall-del pr. time 35,- 2 hall-deler pr. time 55,- Hele hallen pr. time 93,- Treningsrom pr. time 35,- Leie av idrettshallen med kjøkken og garderobe til stevner kr. 577,- pr. dag. Leie av kjøkken og møterom kr. 124,- pr. dag. Ved store arrangementer(messer o.l.) avtales leiesatsen med rådmannen (eller den han bemyndiger) i hvert enkelt tilfelle. Basseng pr. time Basseng pr. time 175,- private leiere 88,- idrettslag aktiv trening. Leie av samfunnshusene: Mehamn: Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1215,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1494,- Storsal til konserter, utstillinger etc 546,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Restaurant og kjøkken til møter 134,- Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 639,- Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 494,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 433,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 865,- Storsal til konserter, utstillinger etc 371,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Skjånes skole/gymnastikksal Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest på kvelden) 762,- Gymsal med kjøkken(til fest) 330,- Gymsal til konserter, utstillinger etc 268,- Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 216, Møter 129,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1514,- Side 16 av 61

17 Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Derav lavere priser enn for leie av Gamvik samfunnshus. Nervei flerbrukshus Inntektsbringende arrangementer 258,- Møter 103,- Festarrangementer 1 dag 258,- Overnatting 103,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Satsene øker med i snitt 5% etter å ha stått stille siden 2004 Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner: MIDDAG FROKOST/KVELDS Ansatte 86-43,- Hjemmesykepleiens pasienter 55,- 27,- Andre 106,- 55,- For brukere som har behov for emballert mat, tillegges 2,50,- pr. porsjon. Korttidsopphold på institusjoner: 65,- pr. dag eller pr. natt. 130,- pr. døgn Betalingssatser hjemmehjelp Netto inntekt under 2G: kr ,- kr. 16,00 pr time/55,- mnd Netto inntekt mellom 2-3G: kr , ,- kr. 22,00 pr time Netto inntekt mellom 3-4G: kr , ,- kr. 44,00 pr time Netto inntekt over 4G: kr ,- og over kr. 59,00 pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarmer pr. bruker: 550,-Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: Side 17 av 61

18 * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 8. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens godtgjørelse. 3. Øvrige ledere, medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunale råd, nemnder og utvalg gis følgende møtegodtgjørelse pr. møte de deltar i: Medlemmer av kommunestyret: 480,- (1 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av formannskapet: 960,- (2 promille av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av hovedutvalgene teknisk og miljø, næring og utvikling, oppvekst og omsorg og administrasjonsutvalget, samt eldrerådet: 330,- pr møte Leder av de samme utvalgene: pr. år. Leder og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget: kr 300,- pr. møte. Leder av ad hoc utvalg (utvalg med begrenset funksjonstid nedsatt for en enkelt Side 18 av 61

19 sak/saksområde: 300, pr. møte Medlemmer av ad hoc utvalg: 150,- pr. møte 4. Medlemmer av kontrollutvalget: 860,- Leder av kontrollutvalget: 5.000,- pr år + 430,- pr møte 5. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 9. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Stillingen som byggforvalter økes fra 50% til 100% fra (i tråd med opprinnelig budsjettvedtak) Stillingen som 50% vaktmester med arbeidssted Skjånes stilles vakant, men ressursen beholdes i budsjettet med anledning til alternativt bruk. Det opprettes en 100% fast stilling som nærings/tiltaksmedarbeider med virkning fra Stillingen med tilhørende driftskostnader finansieres i sin helhet gjennom statlig tilførte omstillingsprosjektmidler. Midlertidig stilling som kontorassistent ved Mehamn skole i 38% blir ikke forlenget utover gjeldende skoleår. Fra og med nytt skoleår vil kommunens servicekontor kunne stille med en deltidsfunksjon som kontorhjelp ved Mehamn skole. Det vedtas en økning på inntil 100% stillingsressurs som hjelpepleier under ansvarsområde 3430 hjemmebasert omsorg. Stillingsressursen knyttes til bruker med økt behov for avlastning(i tråd med opprinnlig budsjettvdtak) Det opprettes en midlertidig stilling som håndverker/fagarbeider ved kommunalteknisk driftsavdeling fra til Stillingen kommer i stedenfor sommervikar samme sted. Fra gjøres stillingen om til fast stilling og innarbeides i budsjettet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0041/06 Behandling: Følgende uttalelser ble lagt frem for formannskapet: Side 19 av 61

20 Uttalelse fra administrasjonsutvalget: Som rådmannens innstilling med følgende endringer: Rådmannens innstilling punkt 9, fjerde prikkpunkt: Det vedtas en økning på inntil 100% stillingsressurs som hjelpepleier under ansvarsområde 3430 hjemmebasert omsorg. Stillingsressursen knyttes til bruker med økt behov for avlastning. Enstemmig vedtatt. Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget: Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til det fremlagte forslaget til budsjett for Enstemmig vedtatt. Uttalelse fra eldrerådet: Konto tilskudd eldredagen økes fra kr til kr Under tjenesten brøyting for eldre bør det tas med en ordning hvor det også inngår strøing ved glatt føre. For øvrig anbefales rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt. Rådmannen orienterte om saken. Følgende endringer gjort av rådmannen siden utsendelsene: - Økning i investeringsbudsjettet, 1 million til fornyelse pumpestasjon Skjånes. - Avgifter renovasjon, blir en mindre økning etter styrevedtak i Finnmark miljøtjeneste. - Tar bort herredshuset under betalinger. - Tar inn administrasjonsutvalget forslag under stilling hjemmetjeneste. Endringer fra rådmannen: Skolefrokost gjennomføres innenfor dagens ramme på renholdsteamet ved å foreta følgende endringer fra rådmannens opprinnelige forslag: Ansvarsområde 3000 reduseres med kr og avsatte midler til skolefrokost opprettholdes. Ekstrahjelp/sommervikar uteseksjonen legges inn i budsjettet med et beløp på kr gjennom reduksjon ansvarsområde 3001 på kr og en tilsvarende økning på ansvarsområde Fellesforslag: Side 20 av 61

21 Egenandel ballbinge Gamvik settes av med kr Dette dekkes gjennom en reduksjon i reduksjon kostnader skolefrokost (se over) på kr samt reduksjon tilleggsbevilgninger på kr Formannskapet slutter seg til eldrerådets forslag om å øke bevilgningene til markering av eldredagen fra kr til kr Forslag fra ordfører Roger Hansen: Tilskudd Krisesenteret i Øst-Finnmark (Nora-senteret) settes av med kr Dekkes inn gjennom en reduksjon på tilleggsbevilgninger samme beløp, eventuelt at administrasjonen kan finne annen inndekning. Oppsetting av vognskur i Mehamn barnehage gjennomføres innenfor oppsatt budsjett, ansvarsområde Enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret legges ut til offentlig ettersyn Vedtak: 1. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0045/06 Behandling: Gamvik AP v/kai Brox, forslag fra Gamvik AP: Investeringsbudsjettet: 1. Ved asfaltering av veier skal kommunale veier på Skjånes prioriteres på lik linje med andre veier i kommunen. TMU skal i god tid før sommeren sette opp en liste over veier som skal prioriteres 2. Nye lokaler til uteseksjonen på Polar iverksettes ikke. Administrasjonen bes fortsette arbeidet med å finne nye egnede lokaler. Gamvik AP er av den formening at Polar er en svært dårlig løsning og i tillegg meget dyr. En må se på muligheten til skaffe seg et mindre bygg evt. leie hos andre. Saken bes fremmet for kommunestyret før sommerferien Ballbinge ved Gamvik skole skal stå ferdig til skolestart Ved manglende ekstern finansiering dekkes hele beløpet inn ved budsjettregulering 1 halvår Ballbingen bestilles snarest mulig slik at arbeidet kan starte opp umiddelbart etter teleløsning. Andre forslag: 4. Det skal jobbes frem en løsning for å få til lyd- og bildestudio mellom samtlige skoler i kommunen i løpet av budsjettåret. Dette kan også brukes av andre, bl.a. til politiske møter m.v. Administrasjonen utreder dette og legger fram et kostnadsoverslag. 5. Det bevilges kr til reparasjon/oppgradering av snøskjermer på Skjånes. Beløpet tas fra reservert post for tilleggsbevilgninger hvis det ikke er mulig å innarbeide tiltaket i den ordinære driften. 6. SFO i Mehamn, Skjånes og Gamvik videreføres i tråd med dagens ordninger. 7. Skjånes skole skal ha egen vaktmester bosatt på stedet. Stillingsprosenten bestemmes administrativt. Stillingen kan være del av annen stilling. Side 21 av 61

22 8. Det avsettes inntil kr ,- til oppstart av ungdomsklubb m.v. på stedet Gamvik. Beløpet dekkes så langt det er mulig av ordinært kulturbudsjett. Resten tas fra reservert post for tilleggsbevilgninger. Det nedsettes et utvalg bestående av kulturkonsulent Øyvind Berg, ungdomsklubbleder Rudi Rønning og Kai Brox (leder). Utvalget skal innen ha funnet nye lokaler til ungdomsklubben i Gamvik og skaffet nødvendig utstyr (stereoanlegg, møbler og lignende). Utvalget bes inngå forhandlinger med Gamvik revyog teaterlag om leie av revyhuset som permanent lokale til ungdomsklubb. Videre må det sørges for transport for deltakere på arrangementer som er felles for hele kommunen. 9. Gamvik kommune skal i løpet av sommeren 2007 sørge for grusing og salting av veiene på Nervei. Kr ,- tas av den ledige ressursen vaktmester Skjånes. 10. Barnehagesatsene økes ikke. 11. Innefor driftsbudsjettet skal det brukes midler til bygging av vindfang i Gamvik barnehage. Manglende vindfang utgjør også en risiko for brukerne (barna) Øvrige saker: 12. Gamvik kommunestyre krever at Telenor bygger ute en tilfredsstillende mobilløsning på Nervei. I dag er den manglende mobildekningen en direkte trussel for folks liv og helse, samt at det er svært negativt med tanke på næringsutvikling. Gamvik SV v/inga Manndal: Mener budsjettet er godt. Rådmannen orienterte om budsjettet. Roy Pettersen: Må utforme et reglement for renovasjonsordningen og betalingene av dette i løpet av Som innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 10. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2007 med tilhørende investeringsplan. 12. Skatteinntektene for 2007 settes til kr ,- 13. Skattøret og formueskatten for 2007 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 14. Arbeidet med rullering av økonomiplan for perioden 2007 til 2010 settes i gang tidlig på nyåret. Regnskapsresultatet for 2006 skal være kjent pr og da vil dette kunne tas hensyn til som grunnlag for rammer for budsjett Det vedtas å ta opp lån til følgende prosjekter. Edb kr , Asfaltering veier kr ,- Side 22 av 61

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 02.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer