MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox, Morten Karlsen, Kari-Anne Herland, Frank Myklebust, Vidar O. Hansen, Geir Karlstad, Elna Nilsen, Nina Eilertsen, Frank Broks og Camilla Nilsen (ikke meldt) Varamedlemmer: Torfinn Vassvik, Anniken Jakola Mikalsen og Charles Rasmussen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tønnessen, f.sk.sekr. Helge J. Pedersen Innkalling: Pr. mail Merknader: Spørsmål fra Kai Brox angående når forfallene var meldt, siden det ikke var meldt forfall til ham, som gruppeleder. Siste forfall var meldt om morgenen den til ordfører Marius Nilsen. Adm. forsøkte å skaffe varamedlemmer, men dette var ikke mulig på så kort varsel. Behandlede saker: 37 47/09 Underskrifter: Marius Nilsen Siv-Anita Steel Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/09 09/1052 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 38/09 09/1053 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 39/09 09/851 POLITISK UTVALGSMODELL - EVALUERING 40/09 09/992 SØKNAD OM FRITAK FOR VERV 41/09 09/1039 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF - GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR /09 09/1040 RETNINGSLINJER - UTLEIE AV MEHAMN SAMFUNNSHUS TIL OFFENTLIGE ARRANGEMENT 43/09 09/1044 ØKNING MARGINPROSENT 44/09 09/1049 KOMMUNEDELPLAN FOR LOKALE KULTURBYGG /09 09/1051 KOMMUNEDELPLAN (TEMATISK) - FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV RULLERING 46/09 09/897 BUDSJETT /09 09/1068 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF - SØKNAD OM GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK Side 2 av 26

3 37/09 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innstilling: Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyrets møte den underskrives av Inger Roren. Protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. Behandling: Vedtak: Innkallingen godkjennes. Protokollen fra kommunestyrets møte den underskrives av Inger Roren. Som protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes Marius Nilsen og Siv-Anita Steel.. 38/09 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Innstilling: Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. Behandling: Vedtak: Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Rådmannen tar utvalgets føringer til etterretning. 39/09 POLITISK UTVALGSMODELL - EVALUERING Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Behandling: Forslag fra Høyre, fra Vidar Hansen: Det må inngås skriftlig avtale som sikrer politisk representasjon fra de største partiene i kommunestyret, dette for å sikre at de største politiske grupperinger er representert i alle adhoc utvalg. Tverrpolitisk forslag fra arbeidsgruppen nedsatt av kommunestyret i sak 39/09. Side 3 av 26

4 Funksjonen til: Skole- og Barnehageutvalget, Kultur- og Fritidsutvalget, Miljø- og Teknisk utvalg og Helse- og Sosialutvalget, overføres til formannskapet. Formannskapets medlemmer utgjør de politiske valgte medlemmene til Administrasjonsutvalget. Endringer i reglementet for kommunestyret, formannskap og andre nemnder, styrer råd og utvalg i Gamvik kommune: Pkt. 9, 10, 11, 12, 13 og 14 med underpunkter, strykes. Pkt. 9.2, 10.2, 11.2 og 12.2 med underpunkter, blir nytt punkt med underpunkter. Nytt punkt Formannskapet som administrasjonsutvalg/partsammensatt utvalg. Utvalget settes sammen i henhold til lover og avtaleverk. Formannskapets medlemmer utgjør de politiske representantene. Arbeidstakerrepresentantene velges i henhold til lover og avtaleverk. Punkt 13.2 med underpunkter blir nytt underpunkt med underpunkter. Nytt punkt Formannskapet gis fullmakt til å nedsette ad-hoc komiteer. Ikrafttreden pr Vedtak: Funksjonen til: Skole- og Barnehageutvalget, Kultur- og Fritidsutvalget, Miljø- og Teknisk utvalg og Helse- og Sosialutvalget, overføres til formannskapet. Formannskapets medlemmer utgjør de politiske valgte medlemmene til Administrasjonsutvalget. Endringer i reglementet for kommunestyret, formannskap og andre nemnder, styrer råd og utvalg i Gamvik kommune: Pkt. 9, 10, 11, 12, 13 og 14 med underpunkter, strykes. Pkt. 9.2, 10.2, 11.2 og 12.2 med underpunkter, blir nytt punkt med underpunkter. Nytt punkt Formannskapet som administrasjonsutvalg/partsammensatt utvalg. Utvalget settes sammen i henhold til lover og avtaleverk. Formannskapets medlemmer utgjør de politiske representantene. Arbeidstakerrepresentantene velges i henhold til lover og avtaleverk. Punkt 13.2 med underpunkter blir nytt underpunkt med underpunkter. Nytt punkt Formannskapet gis fullmakt til å nedsette ad-hoc komiteer. Ikrafttreden pr Det inngås skriftlig avtale som sikrer politisk representasjon fra de største partiene i kommunestyret, dette for å sikre at de største politiske grupperinger er representert i alle adhoc utvalg. Enst. 40/09 SØKNAD OM FRITAK FOR VERV Side 4 av 26

5 Innstilling: Behandling: Roger Hansen har opplyst om at han kan inneha stillingen ut februar måned Vedtak: Roger Hansen innvilges fritak fra vervet som leder i havnestyret med virkning f.o.m Enst. 41/09 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF - GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR 2010 Innstilling: Kommunestyret vedtar handlingsplan for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for Behandling: Vedtak: Kommunestyret vedtar handlingsplan for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for Enst. 42/09 RETNINGSLINJER - UTLEIE AV MEHAMN SAMFUNNSHUS TIL OFFENTLIGE ARRANGEMENT Innstilling: Gamvik kommunestyre setter følgende føringer på utleie av Mehamn samfunnshus: Ved utleie av samfunnshuset til arrangementer av type bygdefester, julerevy og lignende åpne arrangement der nytelse av alkohol har vært en naturlig del av arrangementet, settes krav til at leietaker må sørge for å innhente en skjenkebevilling dersom det skal nytes alkohol i lokalet. Dersom slik bevilling ikke innhentes, vil Gamvik kommune kreve at leietaker stiller med en ordensvaktstyrke som praktiserer absolutt nulltoleranse gjennom kontroll i inngangsdør at det ikke medbringes alkohol i lokalet. Overtredelse som blir registrert gjennom kommunal kontroll, skjenkekontroll, evt. politimyndighet vil medføre at leietaker utestenges fra senere leie av samfunnshuset til lignende arrangement. Side 5 av 26

6 Det presiseres at leietakere som under slike arrangement har til hensikt til å selge mat, må fylle ut og innlevere Mattilsynets skjema Melding om frambud av næringsmidler. Skjemaet utleveres fra servicekontoret på rådhuset og må innleveres der før avholdelse av arrangement Føringene iverksettes umiddelbart fra vedtaksdato. Behandling: Saken sees i sammenheng med alkoholpolitisk plan for Gamvik kommune. Det nedsettes en ad-hoc komitè som består av følgende: Rådmannens representant samt 2 politiske representanter: Rådmannen stiller med sekretær til arbeidet. Planen skal være klar til behandling i august Utvalget konstituerer seg selv. Vedtak: Det nedsettes en ad-hoc komitè som består av følgende: Rådmannens representant, samt Kari Anne Herland og Vidar Hansen som politiske representanter. Planen skal være klar til behandling i august Utvalget konstituerer seg selv. 43/09 ØKNING MARGINPROSENT Innstilling: Marginen økes til 13 % fra Behandling: Vedtak: Marginen økes til 13 % fra Enst. 44/09 KOMMUNEDELPLAN FOR LOKALE KULTURBYGG Innstilling: Behandling: Følgende endringer/tillegg foreslått: Følgende bygg ble foreslått lagt til oversikten: Slettneshytta - utvidelse Side 6 av 26

7 Ungdommens kulturhus Kystkultursenter Amcar-klubben Gamvik skytterlag - lokaler - skytterhus. Vedtak: Planen vedtatt rullert inkludert ovenstående forslag til endringer. Rulleringen gjelder for ett år av gangen. Enst. 45/09 KOMMUNEDELPLAN (TEMATISK) - FOR UTBYGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV RULLERING Innstilling: Behandling: Følgende tillegg/endringer foreslås: Del Mehamn idrettshall. Mehamn idrettshall har i flere år vært plaget med lekkasjer. Dette har ført til en del skader som må utbedres. Gulvet i garderobene har skader, lyset i hallen er for dårlig og uøkonomisk i drift Snøskuterløyper Snøskuterløyper til bensinstasjoner, overnattingssteder og trafikk knutepunkt slik som hurtigrute, flyplass og hurtigbåt Turløyper Turløype i dalen i Mehamn Bryterom. Eget rom for bryting, hvor brytematta kan ligge permanent Ballbinge i Mehamn Storlavvu Stall Motorcross-bane Scateboard-rampe Lysløype i dalen Skitrekk Skytebane, Mehamn idrettshall Paintball-bane Leirduebane, Gamvik Side 7 av 26

8 BMX-bane, Gamvik Vedtak: Tilleggene/endringene tas med i planen og rullering er godkjent for ett år av gangen. Enst. vedtatt 46/09 BUDSJETT 2010 Formannskapets innstilling sak 49/09: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2010 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2010 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2010 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Det vedtas en investeringsramme på ,-. I ramma inngår følgende tiltak Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole ,- Prosjektingeniør/kommuneplanen ,- Fullføre renovering Brodtkorb ,- Forprosjekt Kulturhuset Polar ,- Brannvernmateriell ,- Nytt inntak Nervei vannverk ,- Revidering hovedplan for vann og avløp ,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA ,- Ledningskartverk VA ,- Oppgradering kaier ,- Reduksjon avfall / komprimator Studiesenter ,- Oppgraderinger bygg ,- Forskuttering utbygging molo Mehamn ,- Oppgradering veier/asfaltering ,- Sum investering ,- Side 8 av 26

9 Tiltakene finansieres slik: Bruk av eksisterende lån: ,- som finansierer Polar forprosjekt ,- Brodtkorbbruket- renovering ,- Opptak av nye lån: ,- som finansierer: Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole ,- Brannvernmateriell ,- Nytt inntak Nervei vannverk ,- Revidering hovedplan for vann og avløp ,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA ,- Brodtkorbbruket- renovering ,- Utarbeidelse kommuneplan ,- Ledningskartverk VA ,- Oppgradering kaier ,- Studiesenter ,- Oppgraderinger bygg ,- Forskuttering utbygging molo Mehamn ,- Oppgradering veier/asfaltering ,- I tillegg videreføres vedtatte investeringer i 2009 med følgende summer i 2010: Ombygging Mehamn skole(amortiseringslån fra 2009) ,- Renovering kirkebygg(amortiseringslån 2009) ,- Nødstrømsaggregat helsesenter ,- Mehamn samfunnshus, oppgradering scene lys med mer ,- Mehamn idrettshall ,- Forprosjekt fiskeflåte ,- Tiltakene er finansiert gjennom låneopptak i Inntekter ved salg av hus og eiendommer vedtatt i 2009 og 2010 settes av til fiskerifond, FSK er fondstyre, egenkapitalinnskudd/lån til fiskeflåte. For 2009 er beregnet sum kr ,-. 6. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: Side 9 av 26

10 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatser pr måned - Inntekt under 4G 1.300,- - Inntekt over 4G 2.330,- Satsene er ekskl. kostpenger. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.500,- ¾ plass: 1.700,- Halvplass økning kr. 100,- fra Kulturskole barn pr halvår 1. Aktivitet 515,- 2. Aktivitet 258,- 3. Aktivitet 155,- 1. Søsken 258,- 2. Søsken 155,- Satsene øker i gjennomsnitt med 3 % Kulturskole voksne pr halvår - Pr aktivitet 1.030,- Satsen øker med 3 % Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger dette er lavere) 360,- pr time (eller tillatt maksimalbeløp dersom Satsen øker med ca 3 % 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : Økning i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 11,22 12,- 7 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 11,22 12,- 7 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 12,08 12,08 0 Side 10 av 26

11 Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 12,08 12,08 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet ,04 Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet ,04 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg 257, ,8 Leie av vannmåler: ,5 Alle priser i tabellen er uten mva. For en ordinær husholdning (boenhet) vil de kommunale avgiftene bli på ,- inklusive mva i Uteetaten - Traktorgraver (kun med sjåfør) 721,- pr time - Hjullaster (kun med sjåfør) 1.030,- pr time - Lagsbil (kun med sjåfør) 721,- pr time - Spylevogn (kun med mannskaper) 1.030,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 206,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 1.030,- pr døgn - Asfaltsag, vals, pumpe 4.120,- pr uke - Hoppetusse, tilhenger 155,- pr time - Hoppetusse, tilhenger 721,- pr døgn - Hoppetusse, tilhenger 2.575,- pr uke - Steamkjele (kun med mannskaper) 1.030,- pr time - Vanntining med tineaggregat 1.550,- fastpris Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leiesatsene har ikke vært økt siden 2008 og økes med gjennomsnittlig 3 % Leie av lagerplass i kommunale bygg - Plass til scooter 1545,- pr år - Plass til sluffe/slede 1545,- pr år - Annen lagring Etter avtale Satsene er økt med ca 3 %. De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Lagring av biler og båter m.m henvises til Gamvik Nordkyn Havn KF. Side 11 av 26

12 3. KULTURSEKTOR Torgavgift - Pr dag 157,50,- - Pr uke 525,- - Pr sesong 2.625,- Leie idrettshallen - 1 hall-del 110,- pr time - 2 hall-deler 110,- pr time - Hele hallen 170,- pr time - Treningsrom 110,- pr time - Leie av idrettshallen med kjøkken og garderober til stevner 655,- pr dag - Leie av kjøkken og møterom 218,- pr dag - Basseng, private leiere 273,- pr time - Basseng, idrettslag aktiv trening 110,- pr time Leie av samfunnshus Mehamn - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1.640,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 2.180,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 1.100,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 110,- - Restaurant og kjøkken til møter Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 1.110,- - Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 1.110,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.110,- Leie av samfunnshus Gamvik - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 525,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1.050,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 525,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Skjånes skole/gymnastikksal - Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest) 525,- - Gymsal med kjøkken(til fest) 525,- - Gymsal til konserter, utstillinger etc 525,- - Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- - Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 525, - Møter 262,50,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Alle betalingssatser er økt med 5 % fra Side 12 av 26

13 Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Kost på institusjoner - Ansatte, middag 105,- frokost/kvelds 53,- - Hjemmesykepleiens pasienter, middag 68,- frokost/kvelds 32,- - Andre, middag 126,- frokost/kvelds 74,- - Tillegg for emballert mat 5,- pr porsjon Det er lagt inn en økning på gjennomsnittlig 5 % fra Satsene har ikke vært justert siden budsjett Korttidsopphold på institusjoner - Pr dag eller pr natt 105,- - Pr døgn 127,- Det er lagt inn en økning på 5 %. Samme kommentar som over. Betalingssatser hjemmehjelp - Nettoinntekt under 2G, kr ,- kr 52,- pr time, maks kr 158,- pr måned - Nettoinntekt mellom 2-3G, kr kr 79,- pr time - Nettoinntekt mellom 3-4G, kr kr 105,- pr time - Nettoinntekt over 4G, kr kr 158,- pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. G beløpet er oppdatert pr oktober Satsene er i gjennomsnitt økt med 5 % fra Årsavgift trygghetsalarm - Pr bruker/år 1050,- Satsen er økt med 5 % fra Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Vinterlagring av motoriserte kjøretøy for funksjonshemmede (Leie av lagerplass i kommunale bygg) Pr. kjøretøy 1575,- Side 13 av 26

14 Satsen er økt med 5 % De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Brøytetjeneste er ikke en lovpålagt tjeneste. Denne tjenesten tilbys kun til de som har nettoinntekt lavere enn 2 G. Betaling for denne tjenesten beregnes etter antall timer pr. år basert på gjeldende timepris for hjemmehjelp(52,- /time) Brukere med nettoinntekt over 2 G bes bestille brøytetjeneste privat 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 7. Godtgjørelse til kommunale ombud. 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse. Side 14 av 26

15 3. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer som også er ledere av hovedutvalg (adu, mtu, sbu, kfu, hsu) får en fast godtgjørelse på kr pr år. med månedlig utbetaling. 4. For alle 13 faste medlemmer i kommunestyret utbetales det kr pr medlem som godtgjørelse eller som gave til det tiltak medlemmet ønsker. 5. Kontrollutvalgets leder får kr i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 6. Øvrige ledere eller medlemmer i alle andre utvalg får ingen godtgjørelse. 7. Reise- og diettutgifter utbetales etter statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 8. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: 190 % stilling som sykepleier opprettes midlertidig med virkning fra ,23 % stilling som hjelpepleier/omsorgsarbeider opprettes midlertidig med virkning fra Stillingsressursen på legekontoret økes med 10 % midlertidig merkantil stilling fra Alle stillingene er et tiltak i et forsøksprosjekt med overbemanning på helsesektor for å redusere overtid/vikarkostnader. Stillingen opprettes for budsjettåret Effekten evalueres i løpet av året før det evt tas stilling til videreføring. 100 % midlertidig stilling som kommuneplanarbeider/sekretær opprettes fra i forbindelse med vedtatt og igangsatt utarbeidelse av kommuneplan. Stillingen opprettes for budsjettåret % stilling som aktivitør/ergoterapeut som har stått vakant i 2009 stilles også vakant i % stilling som oppmålingsingeniør som har vært vakant i 2009 nedlegges permanent fra % stilling som næringssjef nedlegges fra Funksjonen flyttes til daglig leder i det kommunale foretaket Gamvik Nordkyn Utvikling KF 100 % stilling som byggforvalter flyttes fra vaktmesterteamet til teknisk etats administrasjon fra Side 15 av 26

16 100 % midlertidig stilling som byggeleder/prosjektleder gjøres om til 100 % fast stilling fra Stillingen finansieres gjennom investeringsbudsjettet. Behandling: Forslag fra rådmannen: Nytt pkt. 8:Godtgjørelse kommunale foretak: leder i styre i KF gis godtgjørelse på 4% av ordførers årsgodtgjørelse. Medl. gis 0.1% pr. møte de deltar i. Det forelegges en avtale angående Gamvik-Nordkyn Utvikling KF styreledergodtgjørelse. Denne videreføres ut valgperioden. Forslag fra Høyre: Kommunestyret vedtar formannskapets driftsbudsjett med Gamvik Høyres forslag til endringer. Det vedtas en investeringsramme på I ramma inngår følgende tiltak: Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole Prosjektingeniør/kommuneplanen Fullføre renovering Brodtkorb Brannvernmateriell Nytt inntak Nervei Vannverk Revidering hovedplan for vann og avløp + ledningskartverk Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA Oppgradering kaier Reduksjon avfall / komprimator Oppgraderinger bygg + inventarfornyelse Følgende poster utgår i hht. Formannskapets forslag: 1. Forprosjekt, Polar 2. Studiesenter 3. Forskuttering utbygging av molo 4. Oppgradering veier/asfaltering Tiltakene finansieres slik: Bruk av eksisterende lån: som finansierer Reduksjon av avfall/komprimator Brodtkorbbruget- renovering Opptak av nye lån Forslag fra Arbeiderpartiet: Endringer: Side 16 av 26

17 Drift 3510 Bibliotek 370 Bibliotek Div. kontorutgifter Telefon Programvare Bøker Varig vernede arbeidsplasser, Kopmolla, kr Økning med 3 plasser for 2010 med virkning fra 1/9. Disse midlene sette på reservert tilleggsbevillinger. Det gjennomføres møte i løpet av første halvår 2010 med Kopmolla med begrunnelse at de 3 årsplassene vi allerede bevilger midler til, skal være i bruk. Før disse midlene bevilges Kopmolla. Inndekning 3001 vaktmesterteam 130 Administrasjonsbygg Materialer vedlikehold bygg. Av midlene til kultur øremerkes kr til Nordkinn FK seniorsatsing. Investeringer: Fiskeri prosjekt flåte omfattes også til å inneholde landsiden. Økning kr låneopptak. Arealplan. Informasjonsbehovet er stort for å dekke dette området økes området med kr låneopptak. Høyres forslag ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag: 3 stemmer avgitt til fordel for Høyres forslag mot 8 stemmer til fordel for Arbeiderpartiets forslag, som ble vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2010 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2010 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2010 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Det vedtas en investeringsramme på ,-. I ramma inngår følgende tiltak Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole ,- Prosjektingeniør/kommuneplanen ,- Side 17 av 26

18 Fullføre renovering Brodtkorb ,- Forprosjekt Kulturhuset Polar ,- Brannvernmateriell ,- Nytt inntak Nervei vannverk ,- Revidering hovedplan for vann og avløp ,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA ,- Ledningskartverk VA ,- Oppgradering kaier ,- Reduksjon avfall / komprimator Studiesenter ,- Oppgraderinger bygg ,- Forskuttering utbygging molo Mehamn ,- Oppgradering veier/asfaltering ,- Sum investering ,- Tiltakene finansieres slik: Bruk av eksisterende lån: ,- som finansierer Polar forprosjekt ,- Brodtkorbbruket- renovering ,- Opptak av nye lån: ,- som finansierer: Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole ,- Brannvernmateriell ,- Nytt inntak Nervei vannverk ,- Revidering hovedplan for vann og avløp ,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA ,- Brodtkorbbruket- renovering ,- Utarbeidelse kommuneplan ,- Ledningskartverk VA ,- Oppgradering kaier ,- Studiesenter ,- Oppgraderinger bygg ,- Forskuttering utbygging molo Mehamn ,- Oppgradering veier/asfaltering ,- I tillegg videreføres vedtatte investeringer i 2009 med følgende summer i 2010: Ombygging Mehamn skole(amortiseringslån fra 2009) ,- Renovering kirkebygg(amortiseringslån 2009) ,- Nødstrømsaggregat helsesenter ,- Side 18 av 26

19 Mehamn samfunnshus, oppgradering scene lys med mer ,- Mehamn idrettshall ,- Forprosjekt fiskeflåte ,- Tiltakene er finansiert gjennom låneopptak i Inntekter ved salg av hus og eiendommer vedtatt i 2009 og 2010 settes av til fiskerifond, FSK er fondsstyre, egenkapitalinnskudd/lån til fiskeflåte. For 2009 er beregnet sum kr ,-. 6. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatser pr måned - Inntekt under 4G 1.300,- - Inntekt over 4G 2.330,- Satsene er ekskl. kostpenger. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.500,- ¾ plass: 1.700,- Halvplass økning kr. 100,- fra Kulturskole barn pr halvår 4. Aktivitet 515,- 5. Aktivitet 258,- 6. Aktivitet 155,- 3. Søsken 258,- 4. Søsken 155,- Satsene øker i gjennomsnitt med 3 % Kulturskole voksne pr halvår - Pr aktivitet 1.030,- Satsen øker med 3 % Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger dette er lavere) 360,- pr time (eller tillatt maksimalbeløp dersom Side 19 av 26

20 Satsen øker med ca 3 % 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : Økning i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 11,22 12,- 7 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 11,22 12,- 7 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 12,08 12,08 0 Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 12,08 12,08 0 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet ,04 Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet ,04 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg 257, ,8 Leie av vannmåler: ,5 Alle priser i tabellen er uten mva. For en ordinær husholdning (boenhet) vil de kommunale avgiftene bli på ,- inklusive mva i Uteetaten - Traktorgraver (kun med sjåfør) 721,- pr time - Hjullaster (kun med sjåfør) 1.030,- pr time - Lagsbil (kun med sjåfør) 721,- pr time - Spylevogn (kun med mannskaper) 1.030,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 206,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 1.030,- pr døgn - Asfaltsag, vals, pumpe 4.120,- pr uke - Hoppetusse, tilhenger 155,- pr time - Hoppetusse, tilhenger 721,- pr døgn - Hoppetusse, tilhenger 2.575,- pr uke - Steamkjele (kun med mannskaper) 1.030,- pr time - Vanntining med tineaggregat 1.550,- fastpris Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Side 20 av 26

21 Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leiesatsene har ikke vært økt siden 2008 og økes med gjennomsnittlig 3 % Leie av lagerplass i kommunale bygg - Plass til scooter 1545,- pr år - Plass til sluffe/slede 1545,- pr år - Annen lagring Etter avtale Satsene er økt med ca 3 %. De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Lagring av biler og båter m.m henvises til Gamvik Nordkyn Havn KF. 3. KULTURSEKTOR Torgavgift - Pr dag 157,50,- - Pr uke 525,- - Pr sesong 2.625,- Leie idrettshallen - 1 hall-del 110,- pr time - 2 hall-deler 110,- pr time - Hele hallen 170,- pr time - Treningsrom 110,- pr time - Leie av idrettshallen med kjøkken og garderober til stevner 655,- pr dag - Leie av kjøkken og møterom 218,- pr dag - Basseng, private leiere 273,- pr time - Basseng, idrettslag aktiv trening 110,- pr time Leie av samfunnshus Mehamn - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1.640,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 2.180,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 1.100,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 110,- - Restaurant og kjøkken til møter Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 1.110,- - Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 1.110,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.110,- Leie av samfunnshus Gamvik - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 525,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1.050,- Side 21 av 26

22 - Storsal til konserter, utstillinger etc 525,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Skjånes skole/gymnastikksal - Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest) 525,- - Gymsal med kjøkken(til fest) 525,- - Gymsal til konserter, utstillinger etc 525,- - Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- - Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 525, - Møter 262,50,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Alle betalingssatser er økt med 5 % fra Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Kost på institusjoner - Ansatte, middag 105,- frokost/kvelds 53,- - Hjemmesykepleiens pasienter, middag 68,- frokost/kvelds 32,- - Andre, middag 126,- frokost/kvelds 74,- - Tillegg for emballert mat 5,- pr porsjon Det er lagt inn en økning på gjennomsnittlig 5 % fra Satsene har ikke vært justert siden budsjett Korttidsopphold på institusjoner - Pr dag eller pr natt 105,- - Pr døgn 127,- Det er lagt inn en økning på 5 %. Samme kommentar som over. Betalingssatser hjemmehjelp - Nettoinntekt under 2G, kr ,- kr 52,- pr time, maks kr 158,- pr måned - Nettoinntekt mellom 2-3G, kr kr 79,- pr time - Nettoinntekt mellom 3-4G, kr kr 105,- pr time - Nettoinntekt over 4G, kr kr 158,- pr time Side 22 av 26

23 Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. G beløpet er oppdatert pr oktober Satsene er i gjennomsnitt økt med 5 % fra Årsavgift trygghetsalarm - Pr bruker/år 1050,- Satsen er økt med 5 % fra Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Vinterlagring av motoriserte kjøretøy for funksjonshemmede (Leie av lagerplass i kommunale bygg) Pr. kjøretøy 1575,- Satsen er økt med 5 % De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Brøytetjeneste er ikke en lovpålagt tjeneste. Denne tjenesten tilbys kun til de som har nettoinntekt lavere enn 2 G. Betaling for denne tjenesten beregnes etter antall timer pr. år basert på gjeldende timepris for hjemmehjelp(52,- /time) Brukere med nettoinntekt over 2 G bes bestille brøytetjeneste privat 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Side 23 av 26

24 Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 7. Godtgjørelse til kommunale ombud. 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførerens godtgjørelse. 3. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer som også er ledere av hovedutvalg (adu, mtu, sbu, kfu, hsu) får en fast godtgjørelse på kr pr år. med månedlig utbetaling. 4. For alle 13 faste medlemmer i kommunestyret utbetales det kr pr medlem som godtgjørelse eller som gave til det tiltak medlemmet ønsker. 5. Kontrollutvalgets leder får kr i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 6. Øvrige ledere eller medlemmer i alle andre utvalg får ingen godtgjørelse. 7. Reise- og diettutgifter utbetales etter statens regulativ. 8. Godtgjørelse kommunale foretak: Leder i styret i KF gis godtgjørelse på 4% av ordførers årsgodtgjørelse. Medlemmer gis 0.1% pr. møte de deltar i. Det forelegges en avtale angående Gamvik-Nordkyn Utvikling KF styreledergodtgjørelse. Denne videreføres ut valgperioden. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 8. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: 190% stilling som sykepleier opprettes midlertidig med virkning fra Side 24 av 26

25 33,23% stilling som hjelpepleier/omsorgsarbeider opprettes midlertidig med virkning fra Alle stillingene er et tiltak i et forsøksprosjekt med overbemanning på helsesektor for å redusere overtid/vikarkostnader. Stillingen opprettes for budsjettåret Effekten evalueres i løpet av året før det evt tas stilling til videreføring. Stillingsressursen på legekontoret økes med 10% fast merkantil stilling fra % midlertidig stilling som kommuneplanarbeider/sekretær opprettes fra i forbindelse med vedtatt og igangsatt utarbeidelse av kommuneplan. Stillingen opprettes for budsjettåret % stilling som aktivitør/ergoterapeut som har stått vakant i 2009 stilles også vakant i % stilling som oppmålingsingeniør som har vært vakant i 2009 nedlegges permanent fra % stilling som næringssjef nedlegges fra Funksjonen flyttes til daglig leder i det kommunale foretaket Gamvik Nordkyn Utvikling KF 100% stilling som byggforvalter flyttes fra vaktmesterteamet til teknisk etats administrasjon fra % midlertidig stilling som byggeleder/prosjektleder gjøres om til 100% fast stilling fra Stillingen finansieres gjennom investeringsbudsjettet. Drift 3510 Bibliotek 370 Bibliotek Div. kontorutgifter Telefon Programvare Bøker Varig vernede arbeidsplasser, Kopmolla, kr Økning med 3 plasser for 2010 med virkning fra 1/9. Disse midlene settes på reservert tilleggsbevillinger. Det gjennomføres møte i løpet av første halvår 2010 med Kopmolla med begrunnelse at de 3 årsplassene vi allerede bevilger midler til, skal være i bruk. Før disse midlene bevilges Kopmolla. Inndekning 3001 vaktmesterteam 130 Administrasjonsbygg Materialer vedlikehold bygg. Av midlene til kultur øremerkes kr til Nordkinn FK seniorsatsing. Investeringer: Fiskeri prosjekt flåte omfattes også til å inneholde landsiden. Økning kr låneopptak. Arealplan. Informasjonsbehovet er stort for å dekke dette området økes området med kr låneopptak. Side 25 av 26

26 Vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 47/09 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF - SØKNAD OM GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK Innstilling: Gamvik kommunestyre gir tillatelse til at Gamvik Nordkyn havn KF tar opp et lån på ,- i Kommunalbanken. Låneformål: Utbedring av kai under Polarbrygga. Behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/morten Karlsen: Planen er god og kommunestyret ser positivt på låneopptak for å forbedre Polar. Kommunestyret ønsker imidlertid å få forelagt KF`ets handlingsplan for 2010 og framover. Saken utsettes til neste kommunestyremøte og behandles i samsvar med handlingsplan. Det ble foretatt avstemming mellom rådmannens innstilling og arbeiderpartiets forslag: 4 stemmer for rådmannens innstilling mot 7 stemmer til fordel for arbeiderpartiets forslag, som ble vedtatt. Vedtak: Planen er god og kommunestyret ser positivt på låneopptak for å forbedre Polar. Kommunestyret ønsker imidlertid å få forelagt KF`ets handlingsplan for 2010 og framover. Saken utsettes til neste kommunestyremøte og behandles i samsvar med handlingsplan. Vedtatt med 7 stemmer mot 4. Side 26 av 26

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 0010/07 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 06.12.2007 Tid: Kl 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Marius

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 08.12.2008 Tid: 14.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, varaordf. Siv A. Steel, Kai Brox, Inger Roren

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elna Nilsen og Camilla Nilsen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Elna Nilsen og Camilla Nilsen. Sak 59/10 Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0051/08 08/00976 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0051/08 08/00976 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 08.12.2008 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 01.12.05 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: 24. november

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 06.12.2011 Tid: 08:30-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Etter møte går vi til hotellet og avslutter året med en juletallerken (ca kl. 14.00) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Etter møte går vi til hotellet og avslutter året med en juletallerken (ca kl. 14.00) SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 16.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Oddbjørg Vatndal Arnulf Olaf Pettersen. Nina Marie Eilertsen Vidar Olav Hansen. Elna Helen Nilsen Siv Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Oddbjørg Vatndal Arnulf Olaf Pettersen. Nina Marie Eilertsen Vidar Olav Hansen. Elna Helen Nilsen Siv Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal Varaordfører Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Sak 76/14 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 02.12.2014 Tid: kl. 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding gebyr 263 276 Torgavgift pr.dag 173 182 Torgavgift pr uke 579 608 Torgavgift pr sesong 2 894 3 039 Kopiering pr stk A4 sort 6 6 Kopiering

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift pr sesong 2 756 2 894 Kopiering pr stk A4 sort 5 6

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.12.05 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/07 07/00968 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/07 07/00968 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal Kristiansen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Frank Broks, Kai Brox Gamvik kommune Møtested: MS Ingøy Møtedato: 31.10.2008 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Tilstede: Ordfører Marius Nilsen, varaordfører Siv Steel Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik. Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl. 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Dag Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/649 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Sak 11/09. Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200. Til stede på møtet Sak 11/09 Møtested: Restauranten Møtedato: 19.05.2009 Tid: 1200 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Kai Brox, Kari-Anne Herland, Geir Karlstad, Inger Roren, Ebba Svendsen,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Torgavgift pr.dag 165 165 Torgavgift pr uke 551 551 Torgavgift pr sesong 2 756 2 756 Kopiering pr stk A4 sort 2 5 Kopiering pr stk A4 farge 5 10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 24.11.2016 Tid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 19.09.05 Tid: 14.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen(AP), Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 10.03.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox, Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/09 09/1052 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/09 09/1052 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten Møtedato: 14.12.2009 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 28/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Roger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.07.2009 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 02.12.04 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 13/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 13.04.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten. Møtedato: 12.12.2013 Tid: kl. 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 31.08.2011 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/11 11/567 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Willy Andreassen, Frank Tore Nygård Forfall: Beate

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 0.02.3 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.4 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

BETALINGSREGULATIVGAMVIK KOMMUNE

BETALINGSREGULATIVGAMVIK KOMMUNE 1.1 INNTEKTERUNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr Torgavgift pr.dag Torgavgift pr uke Torgavgift pr sesong Laminering pr stk Laminering pr stk 276,00 283,00 182,00 187,00 608,00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Frank Wensel, Harald Hansen. Synøve Vassvik, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Frank Wensel, Harald Hansen. Synøve Vassvik, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger L. Hansen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2016 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Geir Rune Hansen, Willy Andreassen, Elisabeth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 3/14 sak 18/14

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 3/14 sak 18/14 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kst. rådmann MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Unn Berit Guttormsen, Frank

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer