MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen, Geir Karlstad, Morten Karlsen, Kari Anne Herland, Nina Eilertsen, Frank Broks, Vidar O. Hansen, Ebba Svendsen Forfall: Frank Myklebust Varamedlemmer: Torfinn Vassvik Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tønnessen, sekretær Bente Mortensen, kontorsjef Einar Ditløvsen Innkalling: Per mail Merknader: Ingen merknader Behandlede saker: 1 4/02 Underskrifter: Marius Nilsen Vidar O. Hansen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/09 09/00068 GODKJENNING AV INNKALLINGEN - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0002/09 09/00070 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0003/09 08/00701 ÅRSBUDSJETT /09 09/00096 VALG AV NYE REPRESENTANT TIL NÆRINGS- OG OMSTILLINGSUTVALGET Side 2 av 27

3 0001/09 GODKJENNING AV INNKALLINGEN - VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innstilling: Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges Behandling: Vedtak: Innkallingen godkjennes. Protokoll fra forrige møte godkjennes. Som protokollunderskrivere velges Marius Nilsen og Vidar O. Hansen 0002/09 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Innstilling: Behandling: - Rådmannen orienterte om mulig etablering av etatsmuseum i Gamvik - Orientering fra Gamvik Eiendom v/per Carstens - Orientering fra ordfører vedr. Aker Seafood - Rådmannen orienterte om at Nordkapp kommune har sagt opp avtalen med Midt Finnmark PPD Vedtak: - Rådmannen orienterte om mulig etablering av etatsmuseum i Gamvik - Orientering fra Gamvik Eiendom v/per Carstens - Orientering fra ordfører vedr. Aker Seafood - Rådmannen orienterte om at Nordkapp kommune har sagt opp avtalen med Midt Finnmark PPD 0003/09 ÅRSBUDSJETT 2009 Side 3 av 27

4 Innstilling fra formannskapet: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2009 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2009 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2009 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Det vedtas en investeringsramme på ,-. I ramma inngår følgende tiltak Renovering skolebygg ,- Renovering kirkebygg ,- Nødstrømsaggregat rådhus/helsesenter ,- Garasje kommunelege fullføring ,- Prosjektingeniør/kommuneplanen ,- Oppgradering brannstasjonen pålegg A-tilsyn ,- Startlån fra Husbanken til videreformidling ,- Egenkapitalinnskudd KLP ,- Brannteknisk oppgradering/pålegg etter branntilsyn ,- Skifte kledning Brodtkorb ,- Renovering fjernvarmeanlegg ,- Renovering trappeheis internatet/omsorgsboliger ,- Oppgradering leiligheter, vikarer og engasjementer ,- Oppgradering Mehamn samfunnshus/inventar ,- Oppgradering Mehamn barnehage uteområde ,- Opprydding/ renovering POLAR ,- Oppgradering lyd- og bildestudio ,- Sum investering ,- Tiltakene finansieres slik: Sum finansiering ,- Salg av hus/eiendom ,- Opptak av ordinært lån ,- Overført fra drift ,-(egenkapitalinnskudd KLP) Overføring fra drift ,- (nytt tilskudd renovering) Overføring fra drift ,- (ekstra rammetilskudd) Tilskudd fra Kraftlaget ,- (nødstrøm) Tilskudd fra ENOVA ,- (fjernvarmeanlegg) Tilskudd Norsk Kulturminnefond ,- (Brodtkorb) Bruk av eksisterende lån ,- (kommuneplanarbeid) Side 4 av 27

5 * Bruk av amortiseringslån ,- (skolebygg) * Bruk av amortiseringslån ,- (kirkebygg) * Startlån til videre utlån ,- (Husbanken) Investeringsbudsjettet forutsetter at den statlige pakka som legges fram gir rom for investeringer innenfor anslått ramme for amortiseringslån, evt statlige tilskudd. Endringer i forhold til forutsetning som er lagt vil bli tatt med på formannskapets innstillingsmøte. Administrasjonen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og rentetilknytning. 6. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatser pr måned - Inntekt under 4G 1.100,- - Inntekt over 4G 2.380,- Satsene er ekskl. kostpenger. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.400,- ¾ plass: 1.700,- Kulturskole barn pr halvår 1. Aktivitet 500,- 2. Aktivitet 250,- 3. Aktivitet 150,- 1. Søsken 250,- 2. Søsken 150,- Kulturskole voksne pr halvår - Pr aktivitet 1.000,- Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger dette er lavere) 350,- pr time (eller tillatt maksimalbeløp dersom 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : Økning i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter Side 5 av 27

6 Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 11,- 11,22 2 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 11,- 11,22 2 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 11, Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 11, Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: ,5 Renovasjonsgebyr for reindrift, pr enhet ,5 Renovasjonsgebyr for hytter, pr enhet ,5 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg ,50 3 Leie av vannmåler: Alle priser i tabellen er uten mva. Uteetaten - Traktorgraver (kun med sjåfør) 700,- pr time - Hjullaster (kun med sjåfør) 1.000,- pr time - Lagsbil (kun med sjåfør) 700,- pr time - Spylevogn (kun med mannskaper) 1.000,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 200,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 1.000,- pr døgn - Asfaltsag, vals, pumpe 4.000,- pr uke - Hoppetusse, tilhenger 150,- pr time - Hoppetusse, tilhenger 700,- pr døgn - Hoppetusse, tilhenger 2.500,- pr uke - Steamkjele (kun med mannskaper) 1.000,- pr time - Vanntining med tineaggregat 1.500,- fastpris Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Alle leiesatsene er lik Leie av lagerplass i kommunale bygg - Plass til bil 2.000,- pr år - Plass til båt 2.000,- pr år - Plass til scooter 1500,- pr år - Plass til sluffe/slede 1500,- pr år - Annen lagring Etter avtale Side 6 av 27

7 De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. 3. KULTURSEKTOR Torgavgift - Pr dag 157,50,- - Pr uke 525,- - Pr sesong 2.625,- Leie idrettshallen - 1 hall-del 105,- pr time - 2 hall-deler 105,- pr time - Hele hallen 157,50,- pr time - Treningsrom 105,- pr time - Leie av idrettshallen med kjøkken og garderober til stevner 630,- pr dag - Leie av kjøkken og møterom 210,- pr dag - Basseng, private leiere 262,50,- pr time - Basseng, idrettslag aktiv trening 105,- pr time Leie av samfunnshus Mehamn - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1.575,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 2.100,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 1.050,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- - Restaurant og kjøkken til møter 262,50,- - Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 1.050,- - Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 1.050,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Leie av samfunnshus Gamvik - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 525,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1.050,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 525,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Skjånes skole/gymnastikksal - Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest) 525,- - Gymsal med kjøkken(til fest) 525,- - Gymsal til konserter, utstillinger etc 525,- - Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- - Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 525, - Møter 262,50,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Side 7 av 27

8 Alle betalingssatser er økt med 5% fra Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Kost på institusjoner - Ansatte, middag 100,- frokost/kvelds 50,- - Hjemmesykepleiens pasienter, middag 65,- frokost/kvelds 30,- - Andre, middag 120,- frokost/kvelds 70,- - Tillegg for emballert mat 5,- pr porsjon Ingen endringer fra Korttidsopphold på institusjoner - Pr dag eller pr natt 100,- - Pr døgn 121,- Betalingssatser hjemmehjelp - Nettoinntekt under 2G, kr ,- kr 50,- pr time, maks kr 150,- pr måned - Nettoinntekt mellom 2-3G, kr kr 75,- pr time - Nettoinntekt mellom 3-4G, kr kr 100,- pr time - Nettoinntekt over 4G, kr kr 150,- pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Det ligger inne en økning på alle kategorier fra Årsavgift trygghetsalarm - Pr bruker/år 1000,- (økning på 400,-) Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Vinterlagring av motoriserte kjøretøy for funksjonshemmede (Leie av lagerplass i kommunale bygg) Pr. kjøretøy 1500,- (nytt gebyr fra 2009) De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 8 av 27

9 Brøytetjeneste er ikke en lovpålagt tjeneste. Denne tjenesten tilbys kun til de som har nettoinntekt lavere enn 2 G. Betaling for denne tjenesten beregnes etter antall timer pr. år basert på gjeldende timepris for hjemmehjelp(50,- /time) Brukere med nettoinntekt over 2 G bes bestille brøytetjeneste privat 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 7. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens godtgjørelse. 3. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer som også er ledere av hovedutvalg (adu, mtu, sbu, kfu, hsu) får en fast godtgjørelse på kr pr år. med månedlig utbetaling. 4. For alle 13 faste medlemmer i kommunestyret utbetales det kr pr medlem til de respektive parti Side 9 av 27

10 5. Kontrollutvalgets leder får kr i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 6. Øvrige ledere eller medlemmer i alle andre utvalg får ingen godtgjørelse. 7. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 8. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: 50% stilling som sekretær på rådhuset, økonomiavdelingen, legges ned fra % stilling som sekretær på rådhuset, servicekontoret, legges ned fra % stilling som fagarbeider ved Gamvik barnehage, nedlegges fra % stilling som assistent ved Gamvik barnehage nedlegges fra % reduksjon i renholdsstilling som følge av nedleggelse av Gamvik barnehage fra % stilling som psykiatrisk sykepleier settes vakant fra % stilling som oppmålingsingeniør settes vakant fra ,66% stilling som bibliotekassistent i Gamvik og Skjånes nedlegges fra Følgende tjenestetilbuds endringer ligger inne i budsjettramma: Gamvik barnehage nedlegges fra Barn gis tilbud om plass i Mehamn barnehage. Brøytetjeneste for eldre tilbys kun til brukere med mindre enn 2G i netto inntekt og betaling innkreves med bakgrunn i antall timer pr år med den timesats som er gjeldende for hjemmehjelp(50,-/time) Bibliotektilbudet i Gamvik og Skjånes tilbys ved utlagte bokkasser Biblioteket i Mehamn flyttes til Mehamn skole Avtalen om landbrukstjenester med Lebesby reforhandles Det foretas en reduksjon på ,- på helsesektoren Det opprettes et studiesenter ved Mehamn skole i løpet av 2009 Det settes av midler til sommerjobb for ungdom Rådmannens forslag med AP`s forslag til endringer legges ut som formannskapet innstilling til offentlig ettersyn. Representanten Siv Anita Steel kom med følgende protokolltilførsel: Side 10 av 27

11 Er det satt av nok penger til tap på fordringer? Jeg er bekymret over situasjonen på fordringsstørelsen. Under skolemateriell må dette fordeles til skolene ut fra elevtall. Behandling: Det ble lagt fra 3 forslag til endringer i formannskapets innstilling: Forslag fra AP: Gamvik Arbeiderpartis endringer på formannskapets forslag til Gamvik kommunes budsjett for 2009 Drift Økte utgifter: Gamvik skole kr Reserverposten kr Reservertposten er for liten og bør økes. Dette er penger som er spart på reduserte reiseutgifter og kjøp av institusjonsplasser på helse. Rekruttering/stabilisering kr Kampen om riktig kompetanse er allerede startet. Hvilke tiltak bør vi benytte for å utdanne og tiltrekke oss denne kompetansen. Det er i formannskapets budsjett satt av kr. 200 tusen til dette innenfor helse. Summen er sannsynligvis ikke stor nok, og flere grupper bør nås ved slike tiltak ikke bare innefor helse men også andre områder. Det bør opprettes utdanningsstipend, stabiliseringspakker, rekrutteringspakker og utdanning lokalt der det er mulig. Til vedlikehold av bygdeveien på Nervei settes av kr Kultur kr Da store deler av arbeidstiden til kulturkonsulent brukes i forebyggende arbeid for ungdom innenfor rus, bør også deler av lønnsutgiftene dekkes fra de områdene det naturlig ville falt under. Sosial, edruskap, barnevern og psykiatri. Dette medfører at også andre grupper kan få større nytte av kultursektoren. Reduserte utgifter: 50 % av vaktmester lønn flyttes fra drift til investering kr Gamvik kommune bruker kr.1,78 millioner på reiseutgifter og kursing. Dette er i meste laget i forhold til et budsjett som er så sårbart som årets. Postene reduseres med 1/2 kr Disse pengene overføres reservertposten og kan dersom kr ikke holder på reiser tilbakeføres. Uspesifisert helse kr Sosialhjelp kr Side 11 av 27

12 Edruskap kr Barnevern kr Psykiatrisk helsevern kr Kjøp av institusjonsplasser kr Summen overføres til reservertposten og vil kunne brukes til opprinnelig formål hvis behovet dukker opp. Økte inntekter Frie midler fra tiltakspakken kr Rentereduksjon kr Kommentarer: Næring: Gamvik kommune skal jobbe aktivt for å få til et mer aktivt og robust næringsliv i hele kommunen. Viktige satsingsområder vil være fiskeri, turisme samt kompetanseheving innefor flere felt. Næringsarbeidet styrkes med kr 200 som egenandel for å få ut ubrukte tildelinger fra Det øremerkes kr 100 til sommerjobb for ungdom Kommunestyret anser rekruttering til fiskeryrket som meget viktig. Det skal legges til rette for rekruttering ved at Gamvik kommune medvirker slik at rekrutteringskvoten for ungdom blir brukt. Gamvik kommune skal legge til rette slik at det han skaffes tilveie flere kystbåter. En slik tilrettelegging skal være en viktig del av næringslivssatsningen. Oppgradering av privatkaier, lys, fendring, leidere, strøm og vann til båter, egnesentral, tilrettelegging for å bo på land, fritidsaktiviteter samt styrking av utelivstilbudet er viktig. Det samme gjelder markedsføringen av Gamvik som fiskerikommune. Frisam: Kommunestyret ber adm. utarbeide et forslag for å etablere en frivillighetssentral. Dette i samarbeid med lag/foreningen. Et slikt tiltak vil kunne utløse driftsmidler på anslagsvis 300 per år fra staten. Økt utgift med kr 30. Festivaler: Gamvik kommunestyre anser at festivaler er viktig i markedsføring av egen kommune. Det er ønskelig at Nordkynfestivalen utvides til å omfatte flere aktiviteter i hele kommunen. Ungdom: Tiltaket Ungdommens hus er planlagt oppstartet i løpet av kommunestyreperioden. Ungdomsrådet bes starte opp med planleggingen og også komme opp med forslag på lokaliteter. Det samme gjelder motorkrossbane. Det bør i løpet av året gjennomføres en forstudie. En evt motorkrossbane vil være en naturlig del av satsingen på omstilling med turisme og trivsel for bl.a. tilreisende fiskere. Forprosjektet tildeles kr. 50 fra næring. Eldre: Kommunestyret ber eldrerådet utarbeide et forslag til opprettelse av et dagaktivitetstilbud. Tilbudet den kulturelle spaserstokk, samt andre tilbud til eldre bes vurdert som en del av dagaktivitetstilbudet. Tilbudene er tenkt å inngå i aktivitørtilbudet på Mehamn helsesenter. Det settes av inntil 30 til dette arbeidet. Side 12 av 27

13 Økonomiavdelingen: Kommunestyret ber om en vurdering om samarbeid med andre kommuner for billigere drift. HMS-arbeid: Kommunestyret ønsker økt fokus på HMS-arbeidet. (gjelder også anskaffelse av nødvendig data-verktøy). Det settes av inntil 140. UNDERVISNING: Gamvik skole opprettholdes som 1-10 skole med et SFO-tilbud. Skolestrukturen og skolekretsene skal ikke vurderes flere ganger i kommunestyreperioden. Kommunestyret ønsker at fiskeri skal ha en større rolle i skole og barnehager. Fiskeri er kommunens viktigste næring. Ungene må læres om de ulike muligheter og verdiene på området. Kommunestyret ber om at det utarbeides planer for styrking av undervisningen om dette feltet. Kommunestyret ber adm om å se på muligheten for at de som mister arbeidet i Gamvik barnehage kan tilbys jobb ved Gamvik skole/sfo/skolefrokost/leksehjelp/heldagsskole. Dette vil være god personellbehandling/økonomi. Kommunestyret ber om at administrasjonen skal se på muligheten for innføring av: -Heldagsskole med leksehjelp og mer fysisk fostring. -SFO skal følge skoleruta. -Ungdomsbedrifter (erfaring viser at elever som har deltatt i ungdomsbedrifter i ungdomskolen ofte etablerer egne bedrifter senere i livet). -Utvide kulturskolen til å bli en del av skoledagen og som et tilbud på alle skolene. -Se på muligheten for å innføre sommerskole (samarbeid med andre sektorer bla næring og kultur). -Kommunestyret ber om at skole, kultur og næring samarbeider om turprosjektet På gamle tufter. Etter at planer er utarbeidet settes det av inntil kr 100 fra næring for nødvendig utarbeidelse av brosjyrer, skilting m.v. -Kommunestyret ønsker at skolene skal samarbeide tettere for å utnytte resurssene bedre og for å skape samhold. Det foreslås felles undervisning noen dager høst/vår. Skolene utarbeider planer for dette som refereres for SBU og FSK. Skolene styrkes med kr 500 for 2009 i tillegg til opprinnelig budsjett. Beløpene fordeler seg med 300 til Mehamn og 100 til Skjånes og 100 til Gamvik. Beløpene kan brukes til å bedre kvaliteten på undervisningen/skolen ved f.eks innkjøp av datautstyr, materiell osv. Beløpene disponeres av den enkelte skole. Bruken refereres i FSK/SBU. Det foreslås en økt styrking for 2010 med 1.mill. LOSA: Kommunestyret ønsker at LOSA skal være det naturlige valget for elevene i kommunen. LOSA tilbudet skal styrkes ved å bedre kvaliteten på undervisningsmateriellet og øke ressurs til veiledning for elevene. Det avsettes kr 100 for For 2010 er det ønskelig med en opptrapping. Ressursen kan inngå som en del av det planlagte studiesenteret. Side 13 av 27

14 Studiesenter: Kommunene i Øst-Finnmark regionråd planlegger et samarbeid om et kompetansenettverk. Vår kommune vil som en del av omstillingen satse på opplæring. Innefor næringslivet og off etater er tilgangen på riktig kompetanse en utfordring. En utdanning på høyere nivå fra videregående til høyskole og kurs for næringsliv og organisasjoner vil styrke kommunens omstillingsevne. Det settes av kr 300 til et forprosjekt/hovedprosjekt. I dette ligger innkjøp av utstyr, markedsføring og lignende for oppstart. Finansieres ved lån og fra næring. Studiesenteret forventes etablert i løpet av sommeren Samlokalisering: Kommunestyret ber om en utredning av samlokalisering av barnevern, helsesøster, psykiatritjenesten og PPD til et familiesenter. Det bes undersøkt hva andre sammenlignbare kommuner har gjort. SOSIAL: Kommunestyret ber adm om å reforhandle skjenkekontrollavtalen eller finne nye samarbeidspartnere for å redusere utgiftene og for å få til en bedre og mer hensiktsmessig kontroll. HELSE: Kommunestyret ber om at det startes en gjennomgang av organiseringen av helsesektoren. Det må ses på tiltak for stabilisering og rekruttering, produksjon og bruk av overtid, samt behov for ekstrahjelp. En må få til en bedre utnyttelse av ressursene gjennom effektiviseringstiltak og økt samarbeid både i og på tvers av sektorgrensene. Kommunestyret ber om at det innleies en konsulent til dette. Arbeid må gjennomføres i samarbeid med HSU og ADU. I forbindelse med regjeringens samhandlingsreform, ber kommunestyret om n vurdering av hvilke områder som kan være aktuelle for vår kommune. KULTUR: Kommunestyret ønsker at kulturkonsulentens arbeidsoppgaver dreies mer over mot rusforebyggende arbeid blant barn og unge. I tillegg bes adm vurdere opprettelsen av en stilling som sosalarb/miljøarb/barne- og ungdomsarbeider. Stillingen er tenkt å omfatte forebyggende arbeid med rus, ettervern rus, aktivitetstilbud og trivsel for eldre/barn og ungdom. Stillingen må også ses i sammenheng med et evt. familiesenter. Kulturaktiviteter: Sommeren er normalt en tid med få aktiviteter. -Aktiviteter innenfor sang, dans, drama, musikk, idrett, media, kunst og lignende ønskes planlagt. -Kan slike aktiviteter gjennomføres som leirskole og også tilbys utenbys brukere? -Et nærmere samarbeid med vennskapskommunen Onega vil også være naturlig. -Svømmebassenget i Mehamn kan være åpent i sommermånedene, men innenfor eksisterende rammer. -Flere festivaler bør vurderes. Spesielt i de store høytider hvor mange utflyttede er hjemme på besøk. Side 14 av 27

15 Disse prosjektene må ses på sammen med de andre sektorene i kommunen. Dette som rekruttering og stabiliseringstiltak. Prosjektet faller naturlig inn under omstilling og næring og kr 100 øremerkes til tiltaket økt kulturaktivitet. Bibliotek: Mehamn bibliotek flyttes til Mehamn skole. Det forutsettes at det ikke påløper store kostnader i forbindelse med flyttingen. Flyttingen kan gjøres på dugnad av lag/foreninger mot et mindre vederlag. Bibliotekarstillingen kan bli endret i forbindelse med flytting og tilpasset for å styrke studiesentertilbudet, skolebibliotektjenesten og LOSA. Filialtilbudene i Gamvik og Skjånes opprettholdes på dagens nivå. Tilbudet er svært viktig for en befolkning som har mistet nesten alt av tilbud de siste årene. HAVN/NÆRING: Gamvik-Nordkyn havn KF. Overføring reduseres. Landbruksforvaltning: Ressursbruken er stor i forhold til landbrukets størrelse selv om det i tillegg utføres også andre tjenester for Gamvik kommune ved landbrukskontoret. Kontrakten reforhandles evt sies opp. OPPMÅLINGSMYNDIGHET: Oppmålingsingeniør har sagt opp sin stilling. Stillingen settes vakant. Tjenester leie hos Asplan Viak evt. andre. Annet: - Kommunestyret er bekymret over det høye driftsnivået i kommunen. Rentereduksjon og driftspakke har vært med på å balansere driftsbudsjettet for Kommunestyret ber administrasjonen legge frem månedlige virksomhets- og regnskaps-rapporter for kommunestyret. Overskridelser på 10 % eller mer, med sum over kr. 10 skal kommenteres. - Møtegodtgjørelse til medlemmer av utvalg og ikke til partiene. - Ved en evt. ny rentenedgang styrkes likviditeten. - Mehamn bibliotek selges. Investeringsbudsjettet Økninger: Fiskeflåte kr til forprosjekt kr Fiskeindustrien i kommunen er veldig sårbar i forhold til å få tilstrekelig med fisk til produksjon. Leveringsforpliktelsene for tråler leveranser og lokal kystflåte er ikke store nok. Fisk er det vi skal leve av, nå må vi satse. Låneopptak 2009 kr Asfaltering/vei, inkludert utskifting av vann/kloakk kr Når det gjelder asfaltering ar vi stor grad ferdig med asfalteringen på stedet Gamvik. Veien ut til Slettnes bør utbedres og asfalteres. På Skjånes har vi en del arbeid igjen før vi er ferdige. I Side 15 av 27

16 Mehamn har vi flere veier med dårlig asfalt og også noen uten asfalt. Låneopptak 2009 kr som brukes til forberedelser for asfaltering. Mehamn skoleplass kr Trivsel på skolen er viktig. Vi ser fra Gamvik og Skjånes at ballbinge og lekestativer er på plass. Dette fortjener også barna i Mehamn. Digitalkino kr Kinoene i Norge skal nå digitaliseres. Et godt kinotilbud hvor du også kan få overført konserter, teaterforestillinger og konferanser direkte er et konkurranse moment i forhold til å trekke til oss nye innbyggere. I 2009 vil Film og Kino i samarbeid med distributørene digitalisere kinoene. Ca. 2/3 av utgiftene vil bli dekket for de som ønsker å være med, dette tilbudet ser ikke ut som om det vil være tilgjengelig i Nødstrømsaggregat kr Et nødstrømsaggregat plassert ved idrettshallen vil kunne dekke helsesenter, skole, barnehage og idrettshall. Dette vil kunne være med på å styrke kriseberedskapen i kommunen og sikre at store verdier vil ødelegges ved langvarig strømbrudd. Dataservere flyttes til helsesenteret i stedet for å bygge ut nødstrøm på rådhuset. En slik løsning vil være dyrere men bedre. Mehamn samfunnshus kr Utbedring av Mehamn samfunnshus slik at vi kan ta imot riksteateret og andre reisende teater er et bra trivselstiltak. Ved innkjøp av teleskopisk amfi både til kino/teater/konferanser vil tilbudet bli enda bedre. Lys- og lydanlegg må også tilpasses. Ambulansegarasje kr Til forprosjekt kr i 2009 Når forslaget om bygging av ambulansegarasje ved helsesenteret ble utsatt pga Helse finnmarks økonomi forsvant også noen av planene om bedre utnyttelse av lokalene på helsesenteret og samhandling med helse Finnmark. Tiltaket var så bra at Gamvik kommune bør starte dette arbeidet, uten avtale med helseforetaket. Tiltaket vil over tid være kostnadsfritt for kommunen. Lyd/bildestudio kr Summen avsatt er ikke stor nokk for de investeringer som må gjøres i forbindelse med LOSA, helsesenter og studiesenter Opprydding/renovering og oppgradering av havner kr I forbindelse med satsingen på reiseliv må opprydding/renoveringsarbeidet iverksettes hurtigere. Rot og skjemmende bygginger er ikke akkurat et godt varemerke i forhold til reiseliv og matproduksjon. Gamvik samfunnshus kr Gulvet har fuktskader og må skiftes, fortrinnsvis i idrettsgulv. Mehamn idrettshall kr Side 16 av 27

17 Idrettshallen lekker, belysningen er ikke tilfredsstillende, gulvet har sunket 4-5 cm i garderobene. Utbygging av hallen med rom hvor brytematten kan ligge permanent, slik at treningen ikke trenger å foregå på samfunnshuset uten mulighet for dusjing. Ferdigstillelse av skytebane. Utstyret er dårlig og bør skiftes ut. Søknad om tippemidler bør sendes snarest. Prosjektingeniør/kommuneplan økning kr Summen foreslått av rådmann kan bli for lav da vi nå har vakanse i stillingen innenfor oppmåling. Annet: Eldrebølgen når også Gamvik kommune om vi ønsker det eller ikke. Vi bør begynne planleggingen for fremtiden. I formannskapets innstilling ber kommunestyret om at en gjennomgang av organiseringen og ressursbruken innenfor helse igangsettes. Sannsynligheten for at vi ikke har tilstrekelig med institusjons og omsorgsplasser er stor, planlegging for å møte et større behov bør starte nå. Vil en endring i bruken av helsesenteret være mulig hvis tannlegekontor, legekontor, psykiatri og helsesøster flytter til andre lokaler? Dette er muligheter vi bør undersøke. Andre løsninger bør også vurderes. Her ønsker vi at alle kan komme med innspill til hvor eldreboliger eventuelt bør bygges. Gamvik kommune starter nå en stor prosses med kommuneplan. Dette er en meget viktig oppgave hvis vi skal være klar til å møte utfordringene i fremtiden. Innenfor kommuneplanen er det flere viktige planer som bør rulleres snarest. Planer som idretts og anleggsplan og plan for kulturbygg er områder hvor vi med oppdaterte planer slik at vi kan søke om lån og tilskudd for renovering av bla. Idrettshall og samfunnshus. Dette er planer som kulturkonsulent bør utarbeide/rullere snarest senest 1. Juni slik at regjeringens økte tilskudd til tippemidler kan benyttes i kommunen. Kultur bes om å arbeide mer mot flere grupper i kommunen, også mot flere steder i kommunen. Midler fra kultur skal ikke tildeles før evalueringen av 2008 er gjennomført, dette utgjør kr Av disse tildeles fra kommunestyret kr til Nordkinn FK sin seniorsatsing. For Gamvik kommunes satsingsområde ungdom år er det vanskelig å finne bedre tiltak enn fotball i Finnmarksserien for trivsel og markedsføring. Tilbudet med filialbibliotek Gamvik og Skjånes endres ikke. Ordningen med servicefilial på Skjånes nedlegges da tilbudet også er på filialbiblioteket og dermed synes unødvendig. Gamvik kommunes hjemmeside er lite oppdatert, det er lite nytt stoff som legges ut. Møteinnkallinger, møteprotokoller, postjournaler og lignende er ønskelig at legges ut. Kommunestyret ber rådmannen om at dette bedres. Møtegodtgjørelse kr pr kommunestyremedlem utbetales til faste medlemmer av kommunestyret eller til det formål medlemmet måtte velge. Satsen for tapt arbeidsfortjeneste økes med kr Side 17 av 27

18 Kommunestyret ber administrasjonen om å redegjøre for innkjøpsavtalen med Finnut til formannskapet og se om det er områder som kan tilføres/fjernes med tanke på styrking av næringsutviklingen i kommunen. Alle investeringer skal godkjennes av formannskapet for igangsetting. Noen av de investeringer som er bevilget kan falle innenfor bla. skolemilliarden, formannskapet delegeres fullmakt til å endre tiltaket fra egne lån til å komme inn under skolemilliarden hvis dette er mer formålstjenelig for kommunen. For å redusere sårbarheten i budsjett for Pålegges rådmannen å legge frem forslag til kompenserende tiltak for formannskapet innen utgangen av mars. Kommunestyret ønsker for 2010 at rammen for sektorene behandles innen utgangen av juni. Forslag fra Høyre: Gamvik Høyre støtter formannskapets innstilling med AP`s endringer til budsjett for 2009 med følgende endringer: Fast godtgjørelse ordfører/varaordfører ,- ( ) KLP ,- ( ) Leie/leasing traktorgraver ,- ( ) Leie/leasing traktorgraver ,- ( ) Reduksjon i ordinært låneopptak ,- Forslag fra SV: På grunn av kommunes dårlige økonomi settes ordførerens stillingsgrad til 50% og varaordførerens stillingsgrad til 5%. Avstemming: Avstemmingen tok utgangspunkt i formannskapets innstilling, og det ble først stemt over de fremlagte endrings/tilleggsforslag. Disse ble det votert over i følgende rekkefølge: SV`s forslag ble først tatt opp til votering. Endringsforslaget falt med 12 mot 1 stemme. Deretter ble det stemt over Høyres forslag. Endringsforslaget falt med 10 mot 3 stemmer. Deretter ble det stemt over AP`s endringsforslag. Dette forslaget ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer. Avslutningsvis ble AP`s forslag til endring satt opp mot formannskapets innstilling. AP`s forslag ble vedtatt med 10 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for å beholde formannskapets innstilling uendret. Formannskapets innstilling med endringsforslag fra AP vedtas som årsbudsjett for Gamvik kommune Vedtak: Side 18 av 27

19 10. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2009 med tilhørende investeringsplan. 12. Skatteinntektene for 2009 settes til kr ,- 13. Skattøret og formueskatten for 2009 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 14. Det vedtas en investeringsramme på ,-. I ramma inngår følgende tiltak Renovering skolebygg ,- Renovering kirkebygg ,- Nødstrømsaggregat rådhus/helsesenter ,- Garasje kommunelege fullføring ,- Prosjektingeniør/kommuneplanen ,- Oppgradering brannstasjonen pålegg A-tilsyn ,- Startlån fra Husbanken til videreformidling ,- Egenkapitalinnskudd KLP ,- Brannteknisk oppgradering/pålegg etter branntilsyn ,- Skifte kledning Brodtkorb ,- Renovering fjernvarmeanlegg ,- Renovering trappeheis internatet/omsorgsboliger ,- Oppgradering leiligheter, vikarer og engasjementer ,- Oppgradering Mehamn samfunnshus/inventar ,- Oppgradering Mehamn barnehage uteområde ,- Opprydding/ renovering POLAR og andre kaier ,- Oppgradering lyd- og bildestudio ,- Oppgradering Mehamn skole/uteområdet ,- Reparasjon av taklekkasje Mehamn idrettshall ,- Gulv Gamvik samfunnshus ,- Forprosjekt fiskeflåte ,- Asfaltering forarbeid ,- Forprosjekt ambulansegarasje ,- Digitalkino Mehamn ,- Sum investering ,- Tiltakene finansieres slik: Sum finansiering ,- Salg av hus/eiendom ,- Overført fra drift ,-(egenkapitalinnskudd KLP) Overføring fra drift ,- (statstilskudd renovering) Tilskudd fra Kraftlaget ,- (nødstrøm) Side 19 av 27

20 Tilskudd fra ENOVA ,- (fjernvarmeanlegg) Tilskudd Norsk Kulturminnefond ,- (Brodtkorb) Bruk av eksisterende lån ,- (kommuneplanarbeid) Opptak av nye lån ,- Nye låneopptak fordeler seg slik: Lån med amortiseringstilskudd til renovering skolebygg ,- Lån med amortiseringstilskudd renovering kirkebygg ,- Opptak av startlån fra Husbanken til videreformidling ,- Opptak av lån til lyd/billedstudio Mehamn skole/helsesenter ,- Opptak av lån opprusting av leiligheter ,- Opptak av lån nødstrømsaggregat ,- Opptak av lån opprusting uteområde Mehamn barnehage ,- Opptak av lån fullføring garasje kommunelege ,- Opptak av lån oppgradering Mehamn samfunnshus ,- Opptak av lån Brodtkorbbruket ,- Opptak av lån asfaltering/forarbeider ,- Opptak av lån renovering kaier ,- Opptak av lån revidering kommuneplan ,- Opptak av lån forprosjekt ambulansegarasje ,- Opptak av lån reparasjon taklekkasje Mehamn idrettshall ,- Opptak av lån digitalkino Mehamn ,- Opptak av lån forprosjekt fiskeflåte ,- Opptak av lån renovering gulv Gamvik samfunnshus ,- Administrasjonen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og rentetilknytning. 15. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatser pr måned - Inntekt under 4G 1.100,- - Inntekt over 4G 2.380,- Satsene er ekskl. kostpenger. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.400,- ¾ plass: 1.700,- Kulturskole barn pr halvår Side 20 av 27

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE 1 1. Årsmelding fra sektorene Årsmeldingen er administrasjonene rapport til Kommunestyret over aktiviteten i 2008, og må ses

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer