MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0169/04 04/00985 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0170/04 04/00986 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0171/04 04/00987 REFERATSAKER 0172/04 04/00984 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET 0173/04 04/00784 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA LOKALE LØNNSFORHANDLINGER. 0174/04 04/00295 TANAFJORDPROSJEKTET - SØKNAD OM UTSETTELSE 0175/04 04/00566 PARTSREDERIET MIKKELSEN DA - SØKNAD OM OMDISPONERING/OVERFØRING AV INNVILGET TILSKUDD 0176/04 04/00983

2 LEASING AV BILER - HJEMMETJENESTEN, LEGETJENESTEN OG TEKNISK SEKTOR 0177/04 04/00961 VIDEREFØRING AV KASSAKREDITT TIL /04 04/00901 ÅRSBUDSJETT FOR /04 04/01015 KOLONNETIDER TIL SKJÅNES VINTEREN 2004/2005 SETT I SAMMENHENG MED FLYTIDENE 0180/04 04/01020 FRANK BROKS - MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKNAD OM DISPENSASJON 0181/04 04/01019 JØRN A. OLSEN - MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKNAD OM DISPENSASJON 0182/04 04/00904 STEIN-ARILD OLAUSSEN, MEHAMN. DELINGSSØKNAD HYTTETOMT LAGGO 0183/04 04/01027 MORTEN MYKLEBUST, MEHAMN. DELINGSSØKNAD HYTTETOMT ELVEVIKA Mehamn, Roger Hansen ordfører

3 Sak 0169/04 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN - PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00985 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0169/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Møteinnkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges. Side 3 av 31

4 Sak 0170/04 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00986 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0170/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : De oppførte saker tas til orientering.? Kunngjort for salg Mehamn Fellesfryselager v/bostyrer Vidar Zahl Arntzen. Salgsprospekt ligger på rådhuset.? Melding om planlegging Digermulen vindkraftverk i Gamvik kommune. Avholdt folkemøte og møte med Gamvik kommune.? Vedrørende søknad om godkjenning av Mehamn som transithavn. Jfr. brev fra fiskeri- og kystdepartamentet. Side 4 av 31

5 Sak 0171/04 REFERATSAKER Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00987 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0171/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Saken tas til orientering. Følgende saker refereres: 04/ ADM/SEK/JAK /04 SUS Mehamn Kystfiske AS ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT 03/ TEK/SEK/GKH P /04 Kystverket Troms og Finnmark INFORMASJON OM BUNNKJETTINGSANLEGGENE I GAMVIK KOMMUNE Side 5 av 31

6 Sak 0172/04 NORDKYN KRAFTLAG AL - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 01 Arkivsaksnr.: 04/00984 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0172/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Gamvik kommune foreslår følgende representanter til Nordkyn Kraftlags styre for perioden : XXXXX med vararepresentant XXXXX XXXXX med vararepresentant XXXXX Jfr. brev fra Nordkyn Kraftlag AL datert Norskyn Kraftlags representantskap skal velge nytt styre. Gamvik kommune har 2 representanter i styret. Disse velges for en periode på 3 år, fra Kraftlagets representantskapsmøte avholdes den Disse er på valg: Oddvar Jensenmed vara Per Carstens Bjarne Jensen med vara Marius Nilsen Side 6 av 31

7 Sak 0173/04 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA LOKALE LØNNSFORHANDLINGER. Saksbehandler: Merethe Andersen Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 04/00784 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0173/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Formannskapet godkjenner følgende protokoller fra lokale lønnsforhandlinger i år: - Protokoller fra forhandlinger i h.h.t. H.T.A. kap. 4.A.1. - Protokoller fra forhandlinger i h.h.t. H.T.A. kap Protokoll fra forhandlinger i h.h.t. H.T.A. kap Protokoller fra lederlønnsforhandlinger i h.h.t. H.T.A. kap Som en del av det sentrale tariffoppgjør pr var det satt av 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger for stillinger i kap. 4. For Gamvik kommune utgjorde dette en pott på til sammen kr ,- Forhandlingene i kap. 4 og 5 ble gjennomført den 25. oktober mellom det administrative forhandlingsutvalg og de respektive fagforeningene. Resultatet ble at det ble oppnådd enighet mellom samtlige fagforeninger med unntak av Bibliotekarforbundet, jfr. vedlagte protokoller. I forhandlingene for stillingene i kap. 4 holdt en seg innenfor den pott som var fastsatt (når en tar høyde for permisjoner som gjør at lønnstillegget ikke blir utbetalt for til neste år). Forhandling i h.h.t. Hovedtariffavtalens kap. 5.3 (særskilte forhandlinger) ble gjennomført den 19. november mellom det administrative forhandlingsutvalg og Kommunalansattes Fellesorganisasjon, jfr. vedlagte protokoll. Lederlønnsforhandlingene ble gjennomført den 22. november mellom det politiske forhandlingsutvalget og de respektive fagforeningene. Protokollene fra disse forhandlingene vil bli ettersendt. M.h.t. økonomisk konsekvens av de lokale forhandlingene er tatt høyde for i budsjettet, jfr. posten reservert lønnsøkning. Det bes om at formannskapet godkjenner ovennevnte protokoller m.h.t. økonomisk konsekvens. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 7 av 31

8 Sak 0174/04 TANAFJORDPROSJEKTET - SØKNAD OM UTSETTELSE Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 04/00295 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/04 Nærings- og utviklingsutvalget /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Tanafjordprosjektet Utvikling av næring og kultur i Tanafjorden gis utsettelse til med å ferdigstille prosjektet og få utbetalt innvilget tilskudd kr ,-. Innvilget tilskudd overføres til neste år. Behandling/vedtak i Nærings- og utviklingsutvalget den sak 0022/04 Behandling: Fellesforslag fra AP og AV: Det bevilges et tilskudd pålydende kr ,-. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0068/04 Behandling: Ingen bemerkninger. Vedtak: Det bevilges et tilskudd pålydende kr ,-. Tilskuddet utbetales etter gjeldende standardvilkår. Enstemmig vedtak. Viser til brev av Innvilget tilskudd kr ,-. Tanafjordprosjektet Utvikling av næring og kultur i Tanafjorden opplyser i brevet at de ikke vil være i stand til å gjennomføre prosjektet i år. De søker derfor om forlengelse i minst ett fra tilsagndato med å fullføre prosjektet og få tilskuddet utbetalt. Rådmannen vil anbefale søknaden. Innvilget tilskudd overføres til år Side 8 av 31

9 Side 9 av 31 Sak 0174/04

10 Sak 0175/04 PARTSREDERIET MIKKELSEN DA - SØKNAD OM OMDISPONERING/OVERFØRING AV INNVILGET TILSKUDD Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00566 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/04 Nærings- og utviklingsutvalget /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Formannskapet godkjenner at det tildelte tilskudd kr ,- overføres til Nobø AS for kjøp av båt på 15 kvotemeter. Før tilskuddet utbetales må kjøpekontrakt og tilsagnsbrev fra bank foreligge som viser fullfinansiering. Videre må skatteattest for firma Nobø AS foreligge. Behandling/vedtak i Nærings- og utviklingsutvalget den sak 0026/04 Behandling: Partsrederiet Mikkelsen gis et tilskudd på kr ,-. Næringsutvalget ber formannskapet vurdere ei forskottering fra neste års fondsmidler for å fullfinansiere prosjektet. Vedtatt enstemmig. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0134/04 Behandling: Ingen bemerkninger. Vedtak: Partsrederiet Mikkelsen gis et tilskudd på kr ,-. Enstemmig vedtak.partsrederiet Mikkelsen gis et tilskudd på kr ,-. Næringsutvalget ber formannskapet vurdere ei forskottering fra neste års fondsmidler for å fullfinansiere prosjektet. I formannskapets møte den ble partsrederiet Mikkelsen DA innvilget et tilskudd på kr ,- til kjøp av fiskebåt (kvotebåt). I brev av søkes det om omdisponering av tilskuddet til annen bår (kvotebåt). Side 10 av 31

11 Sak 0175/04 Odd-Arne Mikkelsen m/fl. eier i dag mk Charmi og mk Odd-Tore gjennom selskapene Nobø AS og Peod AS. Det er for tiden planer om å fusjonere disse selskapene. MK Odd-Tore er et gammelt fartøy, som de ikke kan drifte ordinært med. For å få en tilfredsstillende kvote til Charmi (18 kvotemeter) slik at de kan opprettholde økonomien i selskapet og sikre arbeidsplassene (4 mann), skal de selge mk Odd-Tore på 14 kvotemeter og kjøpe tilbake en båt på 15 kvotemeter. Det søkes om å få overført det innvilgede tilskuddet fra Partsrederiet Mikkelsen DA til Nobø AS for kjøp av en båt (fiskerettigheter) på 15 kvotemeter. Rådmannens merknader: Siden tilskuddet fortsatt skal brukes til kjøp av båt (en større båt) og det nye selskapet har samme eierinteresser anbefales søknaden. Side 11 av 31

12 Sak 0176/04 LEASING AV BILER - HJEMMETJENESTEN, LEGETJENESTEN OG TEKNISK SEKTOR Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 25 &52 Arkivsaksnr.: 04/00983 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0176/04 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Gamvik kommune inngår avtale om leasing av en bil til hjemmetjenesten. Leasingkostnad inntil kr ,- pr år Leasingtid: 5 år 2. Gamvik kommune inngår avtale om leasing av en bil til legetjenesten. Leasingkostnad inntil kr ,- pr år Leasingtid: 5 år 3. Gamvik kommune inngår avtale om leasing av en varebil til feier, teknisk sektor Leasingkostnad inntil kr ,- pr år Leasingtid: 5 år 4. Gamvik kommune inngår avtale om leasing av en bil til vaktmester for eldre/vaktbil, teknisk sektor. Leasingkostnad inntil kr ,- pr år Leasingtid: 5 år 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå leasingavtale. Transportbehovet for hjemmetjenesten og legetjenesten er noe forskjellig. Legetjenesten: I dag utføres legetjenesten sin transport mest med drosje og litt kjøring med egen bil, anslag ca kr ,- pr år. Det er transport rundt i hele kommunen og i Lebesby kommune når legen her har vakt der. Kostnader ved legevaktkjøring til pasienter i Lebesby kommune, dekkes av Lebesby kommune. Begrunnelse for egen bil er at det er lettvint og praktisk og den er tilgjengelig når legen trenger den. Kommunelege 1 har ikke egen bil. Det kan være problematisk å komme seg ut til pasientene hvis drosjer ikke er tilgjengelig. Side 12 av 31

13 Sak 0176/04 Transportkostnader for legetjenesten Kjøre/reiesutg.legetjenesten Leasingtilbud Egen Drosje Totalt Suzuki XL- Honda Outlander bil 7 HRV Pr. måned Pr år Kr. 2000,- genandel lege Leietilbudet er inkl.: Forsikring x x x service x x x dekkforbruk x årsavgift x x 5 års leasing x x x Antall km Egenandel selvforskylt , , ,- skade Erstatningsbil ved service x x Kommunelege 1 ønsker eventuelt også å kunne bruke bilen privat mot ei månedlig leie. Dette vil i tilfelle utløse fordelsbeskatning på vedkommende person. Lege nr 2 må i tilfelle bruke drosje når denne har vakt. Hjemmetjensten: I dag utføres transporten delvis med drosje, anslag kr ,- pr år og egen bil ca kr ,- pr år, til sammen kr ,-. Det er transport rundt i Mehamn og til Gamvik en dag pr. uke. I dag går de ansatte ofte rundt i Mehamn og bruker delvis spark og sykkel. Dette er svært upraktisk og tar mye tid. Hensikten med bruk av bil i hjemmetjenesten vil være foruten å gjøre det lettere for personalet å ta seg fram, også tidsbesparelse. For å kunne spare tid er det nødvendig at bilen som er i bruk hele tiden er til disposisjon for hjemmetjenesten. Dersom drosjen skal brukes må den være tilgjengelig mellom kl og kl og kl og Presset på hjemmetjenesten har økt på grunn av omorganiseringen og nedbemanningen i Ved å få tilgang til bil i tjenesten vil man kunne få en bedre utnyttelse av de ansatte og en mer effektiv tjeneste. De fleste hjemmetjenestene i Finnmark har allerede leasingbil til bruk i tjenesten. Side 13 av 31

14 Sak 0176/04 Transportkostnader for hjemmetjenesten Kjøre/reiesutg.hjemmetjenesten Leasingtilbud Egen bil Drosje Totalt Suzuki Honda Colt 1,1 Ignis HRV Pr. måned Pr år Leietilbudet er inkl.: Forsikring x x x service x x x dekkforbruk x årsavgift x x 5 års leasing x x x Antall km Egenandel selvforskylt , , ,- skade Erstatningsbil ved service x x Teknisk sektor: Leasingbehov: 2 biler Bil til feier Feieren har som kjent fått utvidet sitt arbeidsområde til å gjelde både Lebesby og Gamvik kommune. Han er helt avhengig av å benytte bil til denne tjenesten til enhver tid. Feierbilen kan ikke påregnes brukt i annen drift. Det er kjøpt inn en eldre bruktbil til tjenesten. Denne står nå med defekt girkasse, og det må vurderes hvorvidt reparasjon eller utskifting vil være det riktige valget. Leasingkostnad bil til feier Bilmerke Leasingkostnad pr år Suzuki XL 7 vare Kr ,- Bil til vaktmester for eldre/vaktbil Vaktmester for eldre har en utstrakt besøksfunksjon i sitt arbeid; det være seg bringing av mat og diverse teknisk utstyr samt snemåking. Han er helt avhengig av å benytte bil til denne tjenesten. Det er kjøpt inn en eldre bruktbil til tjenesten. Denne står nå med defekt girkasse, og det må vurderes hvorvidt reparasjon eller utskifting vil være det riktige valget. Denne vaktmesterbilen er i tillegg påtenkt brukt som vaktbil på kvelds-/nattestid og i helgene. Grunnen til dette er følgende: Brannvakta benytter i dag den lille lastebilen. Ved utrykning Side 14 av 31

15 Sak 0176/04 skaper dette praktiske problemer: Brannvakta kjører til flyplassen og henter brannbilen. Lastebilen blir stående igjen på flyplassen slik at den må hentes der av mannskaper som møter ved brannstasjonen; dette for at vi skal kunne rykke ut med redningshengeren. Verdifull tid går dermed til spille ved at lastebilen ikke står ved brannstasjonen slik den burde. Leasingkostnad for bil til eldre/vaktbil Bilmerke Leasingkostnad pr år Suzuki XL 7 vare Kr ,- Konklusjon: Ut ifra det som er omtalt foran vil en anbefale leasing av en bil til hjemmetjenesten. Driften i dag er svært urasjonell. Videre vil en anbefale leasing av to varebiler til teknisk sektor. Rådmannen er noe usikker når det gjelder legetjenesten. Det kan være grunner som taler for den ordningen vi har i dag med bruk av drosje. Det kan imidlertid være praktisk at legetjenesten også har en bil til disposisjon for sine oppdrag. Side 15 av 31

16 Sak 0177/04 VIDEREFØRING AV KASSAKREDITT TIL Saksbehandler: Herdis H. Karlstad Arkiv: 2 Arkivsaksnr.: 04/00961 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0177/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Kassakreditten på 9 millioner hos Nordea Bank ASA videreføres til Kassakreditten har i 2004 ikke vært brukt opp til limit. Det er budsjettert med store investeringer i Vanligvis vil investeringen påføre kommunen utbetalinger før nye lån er tatt opp, slik at det kan være fornuftig å ha god limit på kassakreditten. Videreføring av kassakreditten skal godkjennes av formannskapet. Side 16 av 31

17 Sak 0178/04 ÅRSBUDSJETT FOR 2005 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00901 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0178/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2005 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2005 settes til kr ,- 4. Skattøret og formueskatten for 2005 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatsene pr. mnd: Inntekt: Under 4 G 1.885,- Mellom 4-6 G 2.295,- Over 6 G 2.500,-,- Satsene er ekskl. kostpenger. Satsene er uendret fra Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1185,-(ingen økning) ¾ plass: 1452,-,-(ingen økning) Kulturskolen: Satsene fra 2004 beholdes. Dette gir følgende egenbetaling for aktiviteter pr. halvår: BARN: 1. aktivitet: 464,- 2. aktivitet: 237,- 3. aktivitet: søsken: 237,- 2. søsken: 124,- Side 17 av 31

18 Sak 0178/04 VOKSNE: 1. aktivitet: 827,- 2. aktivitet: 402,- 3. aktivitet: 288,- Timesatsen for kjøp av tjenester settes til 232,- pr. time for lag og foreninger. 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : 2004: 2005 Økning i %: Tilknytningsavgift vann/avløp: 60,- pr m2 60,- pr m2 0 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeindustri: 5,85 6,00 2,5 Årsavgift vann målt/stipulert boliger/andre bygg: 5,85 6,00 2,5 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri: 6, ,3 Årsavgift avløp målt/stipulert boliger/andre bygg: 6,50 6,65 2,3 Minste årsavgift vann boliger/andre bygg: ,5 Minste årsavgift avløp boliger/andre bygg: ,3 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: ,3 Feiing pr røkløp: Tilsyn med fyringsanlegg (minst hvert 4. år) Leie av vannmåler: 210, LEIEPRISER UTEETATEN : Lastebil Traktorgraver Lastebilen utleies kun med sjåfør. Leies kun ut med sjåfør ,- pr. time Timepris ,- pr. time og i helger 575,- pr. time Timepris og i helger 575,- pr. time Hjullaster Leies kun ut med sjåfør. Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 710,- pr. time Lagsbil Leies kun ut med sjåfør Timepris ,- pr. time 1500 Timepris og i helger 470,- pr. time Spylevogn Leies kun ut inkl. mannskaper. Minste leiepris kr. 600,- Timepris , Timepris og i helger 650,- Side 18 av 31

19 Sak 0178/04 Asfaltsag Vals Timepris 130,- Timepris 130,- Døgnpris 590,- Døgnpris 590,- Ukepris 2300,- Ukepris 2300,- Hoppetusse Pumpe Tilhengere Timepris 65,- Timepris 130,- Timepris 65,- Døgnpris 360,- Døgnpris 590,- Døgnpris 360,- Ukepris 1150,- Ukepris 2300,- Ukepris 1200,- Steamkjele Leies kun ut med mannskaper. Timepris , Timepris og i helger 650,- Vanntining med tineaggregat Fastpris 700,- Sementblander, stor : Sementblander, liten Timepris 250,- Timepris 65,- Døgnpris 820,- Døgnpris 360,- Ukepris 3000,- Ukepris 1300,- Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at Kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leie av lagerplass i kommunale bygg: Plass til bil: 1000,- pr år. Plass til båt: 650,- pr år Plass til scooter: 500,- pr år Sluffe/slede: 200,- pr år Annen lagring: Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Side 19 av 31

20 Sak 0178/04 3. KULTURSEKTOR Det er ikke lagt inn noen endringer for Det gir følgende betalingssatser: Torgavgift : Pr. dag 250,- Pr. uke 1.236,- Pr. sesong 5.223,- Leie idrettshallen: 1 hall-del pr. time 35,- 2 hall-deler pr. time 55,- Hele hallen pr. time 93,- Treningsrom pr. time 35,- Leie av idrettshallen med kjøkken og garderobe til stevner kr. 577,- pr. dag. Leie av kjøkken og møterom kr. 124,- pr. dag. Ved store arrangementer(messer o.l.) avtales leiesatsen med rådmannen (eller den han bemyndiger) i hvert enkelt tilfelle. Basseng pr. time Basseng pr. time 175,- private leiere 88,- idrettslag aktiv trening. Privat leie av ungdomsklubben kr pr. time. Leie av samfunnshusene: Mehamn: Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1215,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1494,- Storsal til konserter, utstillinger etc 546,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Restaurant og kjøkken til møter 134,- Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 639,- Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 494,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 433,- Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 865,- Storsal til konserter, utstillinger etc 371,- Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1617,- Gamvik herredshus: Inntektsbringende arrangementer 319,- Møter 129,- Festarrangementer 1 dag 371,- Side 20 av 31

21 Sak 0178/04 Skjånes skole/gymnastikksal Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest på kvelden) 762,- Gymsal med kjøkken(til fest) 330,- Gymsal til konserter, utstillinger etc 268,- Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 36,- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 216, Møter 129,- Salgsmesser - utenbygds leietakere 1514,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Derav lavere priser enn for leie av Gamvik samfunnshus. Nervei flerbrukshus Inntektsbringende arrangementer 258,- Møter 103,- Festarrangementer 1 dag 258,- Overnatting 103,- Leietakere av Nervei flerbrukshus besørger selv vasking etter arrangementer. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie av når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Ingen økning av gjeldende satser. Dette gir følgende betalingssatser: Kost på institusjoner: MIDDAG FROKOST/KVELDS Ansatte 82,- 41,- Hjemmesykepleiens pasienter 52,- 23,- Andre 103,- 52,- Korttidsopphold på institusjoner: 61,- pr. dag eller pr. natt. 122,- pr. døgn Betalingssatser hjemmehjelp: Netto inntekt under 2G: kr ,- kr. 15,00 pr time/52,- mnd Netto inntekt mellom 2-3G: kr , ,- kr. 21,00 pr time Netto inntekt mellom 3-4G: kr , ,- kr. 42,00 pr time Netto inntekt over 4G: kr ,- kr. 56,00 pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Årsavgift trygghetsalarmer pr. bruker: 515,- Side 21 av 31

22 Sak 0178/04 Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Side 22 av 31

23 Sak 0178/04 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol: Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,16 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1000,-/år. * Skjenking av øl: 0,31 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,73 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 2,71 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3000,-/år Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. 6. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på ,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 15% av ordførerens godtgjørelse. 3. Øvrige ledere, medlemmer og møtende varamedlemmer i kommunale råd, nemnder og utvalg gis følgende møtegodtgjørelse pr. møte de deltar i: Medlemmer av kommunestyret: 430,- (1% av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av formannskapet: 860,- (2% av ordførers årsgodtgjørelse pr. møte) Medlemmer av hovedutvalgene teknisk og miljø, næring og utvikling, oppvekst og omsorg og administrasjonsutvalget: 300,- Leder av de samme hovedutvalgene: pr. år + 150,- pr. møte Leder og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget: kr 300,- pr. møte. Leder av ad hoc utvalg (utvalg med begrenset funksjonstid nedsatt for en enkelt Side 23 av 31

24 Sak 0178/04 sak/saksområde: 300, pr. møte Medlemmer av ad hoc utvalg: 150,- pr. møte Medlemmer av kontrollutvalget: 860,- Leder av kontrollutvalget: 5.000,- pr år + 430,- pr møte 4. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 7. Følgende stillinger opprettes/endres:? Engasjementsstillingen som prosjektmedarbeider på kultursektoren i 60% utvides fra til 100%. Tilsettingen gjøres tidsbegrenset ut 2005.? Det opprettes en 100% fast stilling som barnevernskonsulent/sosialkurator med virkning fra ? Vaktmestertilling i 50% med oppmøtested Skjånes utvides til 100% fra Stillingen tillegges oppgaver med vedlikeholdsplanlegging, ENØK tiltak og generell byggforvaltning.? Det opprettes en 50% fast stilling som miljøarbeider innen psykiatrien fra ? Det opprettes en 4% stillingsressurs som bibliotekassistent på Skjånes fra ? Det opprettes en 3% stillingsressurs som biblioteksassistent i Gamvik fra Vedlagt ligger følgende dokumenter som rådmannens forslag til årsbudsjett for 2005:? Hovedoversikter samt talldel over fordeling av utgifter og inntekter på kontonivå.? Tekstdel med forklaring til hvert ansvarsområde på drifts- og investeringsbudsjettet. Når det gjelder økonomiplan for kommende 4 års periode vil denne bli rullert våren 2005 i tråd med nylig utarbeidede retningslinjer for behandling av årsbudsjett og økonomiplan i Gamvik kommune. Kommunestyrets endelige vedtak av årsbudsjett for 2005 vil være bindende for økonomiplanens første år. Side 24 av 31

25 Sak 0179/04 KOLONNETIDER TIL SKJÅNES VINTEREN 2004/2005 SETT I SAMMENHENG MED FLYTIDENE Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/01015 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0179/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Nærmere saksorientering legges fram på møte. Side 25 av 31

26 Sak 0180/04 FRANK BROKS - MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKNAD OM DISPENSASJON Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 04/01020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0180/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Gamvik kommune gir søkeren Frank Broks tillatelse til å kjøre med snøscooter fra Varnessletta frem til egen hytte i Steinvågen, samt tillatelse til å hente rekved på Varnesodden. Veden skal på forhånd være samlet opp og klargjort for transport. Søknad om tillatelse til å kjøre fra egen bolig i Gamvik etter omsøkt trasè frem til hytta avslås. Begrunnelse: Gamvik kommune, (formannskapet), har i sak 09/04 vedtatt at scootertrafikk i omsøkt område skal kanaliseres ut fra Varnessletta. Sakens bakgrunn: Frank Broks søker om tillatelse til å kjøre med snøscooter fra bopel i Gamvik via Lille Holmevannet og Veslevikvannet, frem til egen hytte i Steinvågen. Subsidiært søker han om tillatelse til å kjøre fra Varnessletta. Det søkes også om tillatelse til å hente rekved ved Varnesodden. Dispensasjon for å kjøre frem til egen hytte er i utgangspunktet en kurant sak. I omsøkt tilfelle vil store deler av kjøretraseèn ligge innenfor Naturvernreservatet. I vedtak fra formannskapet i sak 0009/04 er det bestemt at trafikken i området skal begrenses slik at utgangspunktet for all kjøring skal foregå fra Varnessletta. Utskrift av møtebok sendes: Frank Broks, 9775 GAMVIK Landbrukskontoret, 9740 LEBESBY Side 26 av 31

27 Sak 0181/04 JØRN A. OLSEN - MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKNAD OM DISPENSASJON Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 04/01019 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0181/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Søknaden innvilges. Gamvik kommune gir søkeren Jørn Are Olsen dispensasjon for å kjøre med snøscooter fra løype 3 frem til familiens hytte i Steinfjorden. Formål: Transport av utstyr og bagasje. Tidsrom: d.d Sakens bakgrunn: Det søkes om tillatelse til å kjøre frem til familiens hytte i Steinfjorden. Det søkes om at dispensasjonen innvilges for maks antall år. Hytteeier og hans barn kan innvilges dispensasjon etter 5c. Alle andre søkere skal behandles etter 6, (Politisk behandling). Søkeren har lagt ved en skriftlig bruksrett for hytta fra eieren Yngvar Larsen. Da en tilsvarende søknad ble behandlet i fjor ble det bestemt at man bare gir dispensasjon for en sesong av gangen for å kjøre frem til leid hytte, samt at denne typen dispensasjon bare gis for ett leieforhold pr hytte. Utskrift av møtebok sendes: Jørn Are Olsen, 9770 MEHAMN Landbrukskontoret, 9740 LEBESBY Side 27 av 31

28 Sak 0182/04 STEIN-ARILD OLAUSSEN, MEHAMN. DELINGSSØKNAD HYTTETOMT LAGGO Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: 611 L33 Arkivsaksnr.: 04/00904 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0182/04 Formannskapet Rådmannens innstilling : Innstilling, alternativ 1: Gamvik kommune har vurdert den foreliggende søknad. Kommunen viser til tre lignende søknader om hyttetomt på statsgrunn som er blitt avslått tidligere i år som følge av at offentlige høringsinstanser har avgitt begrunnet negativ uttalelse til søknadene. Kommunen finner ikke at det i denne saken foreligger særlige grunner som skulle tilsi en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. En fradeling som omsøkt vil således være i strid med gjeldende planbestemmelser og dermed i strid med plan- og bygningsloven 63. Med henvisning til bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt plan-og bygningsloven ledd bokstav c og Miljøverndepartementets fortolkning av denne, avslås søknaden. Innstilling, alternativ 2: Søknaden sendes på offentlig høringsrunde og tas deretter opp til realitetsbehandling. Fra Erling Jægervand foreligger søknad om tillatelse til deling av eiendom i forbindelse med at Stein-Arild Olaussen, Mehamn, søker om hyttetomt i Laggo. Søknadsdato: Omsøkt område ligger i landbruks-, natur- og friområde (LNF) sone B i kommuneplanens arealdel. Planens bestemmelser gir i utgangspunktet anledning til å fradele enkelttomter som omsøkt dersom berørte offentlige høringsinstanser ikke har vesentlige innvendinger. Søknaden skal behandles av kommunen som søknad om delingstillatelse etter plan- og bygningslovens 93h. Miljøverndepartementets fortolkning av bestemmelsene knyttet til planog bygningslovens 20-4 om landbruks-, natur- og friområder medfører at søknaden også må behandles som en søknad om dispensasjon. Gamvik kommune har behandlet tre lignende søknader om hyttetomt i Laggo inneværende år. I alle tilfellene har berørte offentlige høringsinstanser hatt sterke innvendinger mot søknadene. Hovedbegrunnelsen er at det ikke har foreligget særlige grunner for å gi dispensasjon fra kravet om planmessig utbygging i LNF-områdene. Av fylkesmannens vurderinger i forbindelse med avgjørelsen av en annen klagesak av tilsvarende karakter framgår blant annet følgende (sitat fra brev av ): Kravet til særlige grunner er ikke utdypet i loven, men begrepet er nærmere definert i rettspraksis og juridisk teori. For at særlige grunner skal kunne sies å foreligge, må det foreligge spesielle forhold som etter en konkret vurdering kan sies å være av en slik karakter og ha en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de arealdisponeringshensyn som planen er ment å ivareta i det aktuelle Side 28 av 31

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer