MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009"

Transkript

1

2

3 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /09 Tenesteutvalet PS /10 Os Formannskap PS /10 Os Formannskap PS / Tenesteutvalet PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. 2. Forslag til tiltak, for å lukke driftsgapet mellom vedteke driftsnivå for 2010 og rekneskapsprognose 2009, vert gjennomført som vist i tabellane nedanfor (Tabell og 3.6.2), tiltak 1-13, med unntak for at tiltak 9, reduksjon i plassar i pleie og omsorg, inntil vidare ikkje vert sett i verk. Dette vil gje ei innsparing i drift innan Helse og sosialområdet på mellom 5-7 mill kr. (Heilårsverknad 8-11 mill kr.) Innan oppvekst/kulturområdet vil innsparing verte kr 10 mill. (Heilårsverknad 10 mill) I tillegg mellom kr og 1 mill i innsparing på Fellesområdet/teknisk. (Heilårsverknad 1,5 mill) Samla innsparing kr mill kr i (Heilårsverknad mill kr) 3. Det vert føresett at effekt av innsparing fortløpande vert rapportert i månadsrapportane. Tabell Tiltak for å få aktiviteten ned på vedteken ramme for 2010 når Verknad 2010 Heilårsverknad 1. Gjennomgang av nivå på tenestene innan PU, rus, psykiatri 1. tertial 1-2mill 2-4 mill 2. Nye turnusar innan PU (-1,5 årsverk) 1.tertial Lio Avlastning frå vaken til kvilande nattevakt 1. halvår Lio avlastning Nye turnusar (1,5 årsverk) 1. halvår Ikkje utvide tilbodet når flytting til ny avlastning (sparer 2 årsverk) 1.halvår Effektivisering av baksio/rusbolig, m.m. (1,5 stilling) 1.halvår Butiltaka for rus vert ikkje utvida i ny bustad. Restbustadene får anna bruk 1.halvår 0,5-1 mill 1-2 mill ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 13/10 8.Nav sosial sosialhjelpssatsane vert ståande på 2009 nivå Tiltak etter. 5.2 skal nøye vurderast straks Pleie omsorg: redusere 4 plassar + reduksjon dagsenter (-2,8 årsverk til saman) 1.tertial ** 10. Variabel lønn - Mindreforbruk i heile området helse sosial, ca 5 % = 3 årsverk straks ** Sum: 5,8-7,3 mill 9-12 mill 11. Trekk 3% i einingar som hadde meirforbruk ( timetal, vikarbruk, m.m.) straks 3, 5 mill 3,5mill 12. Trekk i ramma for alle einingar (timetal, vikarbruk, m.m.) straks 6,5 mill 6,5 mill Sum 10 mill 10 mill ** Tiltaka vert ikkje vidareført for Tabell Tiltak i områder som ikkje har hatt driftsavvik når Verknad 2010 Heilårsverknad 13. Toppleiargruppa reduksjon ( inneber at det ikkje vert tilsett i ledige stillingar) Det er verdt å merke seg at toppleiargruppa er etablert utan tilførsel av økonomiske ressursar. Dvs gjennom omdanning av andre stillingar. Reduksjonen som er føreslått er såleis ei neto innsparing i høve til tidlegare ressursar til leiing. 1. halvår Os, Knut Terje Rekve Rådmann Side 4 av 21

5 Sak 13/10 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Administrasjonen orienterte om førebels rekneskapsresultat for Formell sak med 3. tertialraport inkl årsprognose for 2009 vert fremja til formannskapet 16.februar. Vedtak: Formannskapet tek den førebelse orienteringa til etterretning. 3. tertialrapport 2009 vert handsama i Os formannskap 16. februar og i ekstraordinært møte i Os kommunestyre 23. februar. Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Leiar Hedevig Holst (H) kom med følgjande tillegg til framlegg til vedtak: Prosjektrapportering skal inn i vedtaket. Pkt. 2.2 skal ha oversikt over kva offentlege areal som finnes og kva kommunen treng. I pkt. 2.4 skal det stå kvifor ting ikkje fungerer Pkt. 2.8 oversikt over planar datoane må sjekkast og oppdaterast S. 29, matprosjektet, bør gå ein ny runde med lokale leverandørar på tørrmat. Den eine leverandøren treng konkurranse S. 36 om medarbeidarar. Der skal vera eit eige punkt om HMS S. 42 tabellen der må innehalda framdriftsrapportering (anna gjenståande arbeid). Treng eige punkt om tiltaksmidlar Leiv Gunnar Heggland (FrP) vil i dei neste rapportane ha oversikt over dei 10 mest kritiske/viktigaste rapportane. Innstillinga, med tillegga, vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2009 som melding med desse endringane for ettertida: Prosjektrapportering skal inn i vedtaket. Pkt. 2.2 skal ha oversikt over kva offentlege areal som finnes og kva kommunen treng. I pkt. 2.4 skal det stå kvifor ting ikkje fungerer Pkt. 2.8 oversikt over planar datoane må sjekkast og oppdaterast S. 29, matprosjektet, bør gå ein ny runde med lokale leverandørar på tørrmat. Den eine leverandøren treng konkurranse S. 36 om medarbeidarar. Der skal vera eit eige punkt om HMS S. 42 tabellen der må innehalda framdriftsrapportering (anna gjenståande arbeid). Treng eige punkt om tiltaksmidlar Rapportane ha oversikt over dei 10 mest kritiske/viktigaste rapportane. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Hedevig Holst (H) kom med følgjande tilleggsframlegg: Neste tertialrapport skal innehalda ei oversikt over tiltaksmidlar. Framtidige tertialrapportar skal innehalda oversikt over og framdrift i desse prosjekta: Varafjell oppvekstsenter Byvegen (Industrivegen) utleigebustader for vanskelegstilte Vatn Oseana kunst- og kultursenter Oversikt over ferdigstilte prosjekt Holst sitt framlegg vert å senda over til administrsjonen. Side 5 av 21

6 Sak 13/10 Samrøystes vedtak som innstillinga frå formannskapet. Vedtak: Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2009 som melding med endring i tabellen 6.1 der MVAkompensasjonen vert justert opp med kr til kr og disposisjonsfond for formannskapet vert justert tilsvarande til kr ,-. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg: med følgjande endring i tabellen 6.1 der MVA-kompensasjonen vert justert opp med kr til kr og disposisjonsfond for formannskapet vert justert tilsvarande til kr ,-. Innstillinga med tillegget vart sarmøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2009 som melding med endring i tabellen 6.1 der MVAkompensasjonen vert justert opp med kr til kr og disposisjonsfond for formannskapet vert justert tilsvarande til kr ,-. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Hedevig Holst (H) kom med følgjande protokollmerknad: Det er sterkt beklageleg at 1. tertialrapport 2009 ikkje har vore lagt fram for tenesteutvalet i forkant av behandlinga i kommunestyret. Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek 1. tertialrapport 2009 som melding. På bakgrunn av tertialrapporten vil kommunestyret tilføra Område for oppvekst og kultur kr ,- til styrking av barnevernet og læremiddel i skulen. Midlane vert henta frå kommunestyret sin reservepost (atthalden ramme på 4 mill. kr). Protokollmerknad frå Hedevig Holst (H): Det er sterkt beklageleg at 1. tertialrapport 2009 ikkje har vore lagt fram for tenesteutvalet i forkant av framlegget til kommunestyret. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek 1. tertialrapport 2009 som melding. På bakgrunn av tertialrapporten vil kommunestyret tilføra Område for oppvekst og kultur kr ,- til styrking av barnevernet og læremiddel i skulen. Midlane vert henta frå kommunestyret sin reservepost (atthalden ramme på 4 mill. kr). Side 6 av 21

7 Sak 13/10 Vedlegg: Årsmelding/Tertialrapport 3 tertial 2009 Eige vedlegg. Saksopplysningar: Det vert vist til tertialrapporten, som klart synleggjer dei driftsutfordringar som Os kommune har i høve eksisterande driftsnivå. No i ettertid ser eg ikkje at vi kan ta inn meirforbruket for 2009 i rammene for 2010 i tillegg til å justere rammene ned til vedteke budsjettert nivå. Det vil i for sterk grad gå ut over brukarane av tenestene. Driftsavviket for 2009 må såleis dekkast av finansavkastninga for Slik sett får einingane tilbakeført dei driftsfonda som vart trekt inn i 2008 for å dekke tapet på finans. I høve framlegg til tiltak, har rådmannen, grunna sterkt press på tenesta, vurdert det slik at tiltak som går på reduksjon av plassar i Pleie og omsorg på noverande tidspunkt ikkje vert sett i verk. Der vi skal sjå på bemanning og turnusplanar er vi bunden av formelle fristar i høve iverksetjing. Vi vil freiste få effekt av tiltaka så raskt som mogeleg, og vonar på godt samarbeid med dei tillitsvalde. Rådmannen har ikkje lagt opp til formelle oppseiingar i organisasjonen på bakgrunn av innstramminga, men vil utnytte alle dei rom som oppstår når det vert ledigheit i stillingar. Med den turnover som er i organisasjonen skal dette gå. Dette siste er viktig i høve kommunen sitt omdømme og at tiltaka ikkje skal medføre effektivitetstap i høve til intern uro. Alvoret i situasjonen er formidla i heile organisasjonen. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Side 7 av 21

8

9 Sak 14/10 MØTEBOK OMBYGGING HELSESTASJON/RÅDHUS Saksbehandlar: Geir Engelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 09/1252 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 53/09 Os Formannskap PS /10 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Momsrefusjonen vert tilbakeført prosjektet 1055 Rådhuset/Vindu mot fjorden som ein del av finansieringa til ombygging av helsestasjonen/rådhuset. Samla kostnad er med det kalkulert til 12 millionar kroner eksklusiv mva (innan løyvd ramme), 13,8 millionar kroner inkl. mva. Den avgrensa ombygginga vil omfatta: etg. med helsestasjonen og kommunetorget samt tilgangskontroll for publikum 2. VVS, automatikk, elektisk- og datakabling vurdert for heile rådhuset 3. Ombygging av midtfløyen 3. etg. som eksempel på korleis landskap vil fungera. Det vil samstundes frigje areal i 1. etg. til helsestasjonen. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

10 Sak 14/10 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande tilleggsframlegg: Intensjonsavtalen vert å leggja fram for formannskapet for slutthandsaming. Innstillinga, med tillegget vart samrøystes vedeke. Vedtak: Formannskapet tek orienteringa til etterretning. Administrasjonen får fullmakt til å forhandla fram utkast til intensjonsavtale med grunneigar, med tanke på framtidig arrondering og utbygging i 1. etg. Intensjonsavtalen vert å leggja fram for formannskapet for slutthandsaming. Side 9 av 21

11 Sak 14/10 Vedlegg: Saksopplysningar: Kommunestyret løyvde i møtet , i samband med Budsjett 2009 og Økonomiplan , midlar til ombygging i rådhuset for å betra tilhøva med tilgangskontroll, arkiv, helsestasjon, samt tilhøva rundt Visningssenteret. Formannskapet ga i møtet tilslutning til administrasjonen sine planar om ombygging av rådhuset. Hovudformålet med ombygginga, ut over dei ovanfor nemde, er betre bruk av areal, kor kontorlandskap vil føra til mindre trong for kvadratmeter. I tillegg vil ei landskapsløysing vera meir fleksibel med tanke på framtidige endringar i ein dynamisk organisasjon, den vil letta kommunikasjonen mellom tilsette og gje auka innsikt i kvarandre sine arbeidsoppgåver. Målet er å sikra føremålstenlege og framtidsretta lokale for alle tenester/funksjonar på rådhuset. Administrasjonen har lagt til grunn ein intensjonen om ikkje å bruka Visningssenteret i kommunal regi, men ha det tilgjengeleg for marknaden. Av den grunn bør det gjerast minst mogeleg med Visningssenteret for å unngå ekstrakostnader. Det ligg nå føre ein rapport frå forprosjektet som skal gje grunnlag for avgjerd og prioriteringar for korleis ein best kan nytta løyvde midlar. Dette omfattar: Kartleggja dagens situasjon og gje forslag til: 1. Framtidig totalløysing som omfattar alle som i dag har arbeidsplassen sin på rådhuset 2. Korleis best nytta dei løyvde midlane på 12 millionar kroner, gitt følgjande prioritering: etg. med helsestasjonen og kommunetorget samt tilgangskontroll for publikum 2. VVS, automatikk, elektisk- og datakabling vurdert for heile rådhuset 3. Det er og ønskjeleg å byggja om midtfløyen 3. etg. som vist i planane, som eksempel på korleis landskap vil fungera. Det vil samstundes frigje areal i 1. etg. til helsestasjonen. Løysinga vil basera seg på følgjande prinsipp: 1. Alle kan arbeida i landskap, leiinga og. Unntak berre der kor eit fagmiljø/ei teneste ved lov ikkje kan dela saksopplysningar om einskildklient grunna lovheimel. I så fall kan ein vurdera bruk av stillerom eller cellekontor. 2. Det vert ikkje etablert store landskap og dei einskilde fagmiljøa i ei eining kan grupperast og skjermast om det er ønskjeleg. 3. Alle møteromma, stillerom, kopirom og andre fellesrom er disponibel for alle einingar/tilsette. Stillerom kan vera små rom; i prinsippet for 2 personar. 4. Alle einingar/tilsette vert sikra naudsynt tilgong til stillerom og møte-/konferanserom. 5. Det bør verta etablert gode sosiale rekreasjonsområde, samstundes som det vert lagt vekt på å skapa gode arbeidsplassar med omsyn på areal, lys, støy, skjerming, ergonomi. 6. Byggherre vil sjå til opplæring i etikette for det å arbeide i landskap. Side 10 av 21

12 Sak 14/10 Forprosjektet har prosjektkalkyle for total ombygging på 43 millionar kroner inkl. mva. Dette er ikkje aktuelt sett i forhold til gitt økonomisk ramme. Avgrensa ombygging innanfor dei løyvde midlane er kalkulert til 13,8 millionar kroner inkl. mva. Samla kostnad vil verta i underkant av 12 millionar kroner om momsrefusjon vert tilbakeført prosjektet som ein del av finansieringa. Avgrensa ombygging vil omfatta: etg. med helsestasjonen og kommunetorget samt tilgangskontroll for publikum 5. VVS, automatikk, elektisk- og datakabling vurdert for heile rådhuset 6. Det er og ønskjeleg å byggja om midtfløyen 3. etg. som vist i planane, som eksempel på korleis landskap vil fungera. Det vil samstundes frigje areal i 1. etg. til helsestasjonen Ein vil då dekkja hovudformålet samt ordna VVS, automatikk, elektisk- og datakabling i heile rådhuset. Det ligg føre rapportar på at dette er heilt naudsynt. Ein vil samstundes leggja grunnlaget for eventuelt seinare å kunna byggja om etappevis. Løysinga for helsestasjonen er ikkje optimal med omsyn tol mogeleg utviding i framtida. Eit alternativ kunne vore å leiga lokale til helsestasjonen. Dette er imidlertid spesielt utstyrte lokale som ein må leiga dyrt eller kosta investeringane. Av den grunn meiner ein at ein er best tent med å investera i eige bygg. Det vil i ein overgangsperiode verta aktuelt å leiga areal i underkant av 200 m 2 kontorplassar eksternt, tilsvarande ein driftsutgift på rundt kroner pr. år. Bruk av Visningssenteret til kontor er lite aktuelt, då det vil krevja ekstrakostnader mellom anna innan VVS. Side 11 av 21

13 Sak 15/10 MØTEBOK OS BYGG OG EIGEDOM - DRIFTS OG VEDLIKEHALD KONTRAKT Saksbehandlar: Christian Moe Arkiv: 614 &01 Arkivsaksnr.: 09/992 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato / Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /10 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek rapporten frå Ernst & Young AS til etterretning. Formannskapet legg til grunn at overføringa av kr 1 mill til OBE i januar 2010 er å rekne som endeleg oppgjer av kontrakten og at dei anleggsmidlane som er omtala i rapporten vert overførte til Os kommune. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 15/10 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek meldinga til etterretning. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Norvald Skåtøy (Ap) er ugild i denne saka. Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande utsetjingsframlegg frå Tvs, Krf og Ap: Saka er ikkje godt nok førebudd for vedtak i dette formannskapsmøtet. Formannskapet ber administrasjonen leggja fram ny saksutgreiing som drøfter alternativ for heilskapeleg organisering og drift av så vel vaktmeistertenesta som framtidig målsetjing og drift av Os Bygg og eigedom AS. Neverdal sitt framlegg fekk 3 røyster (1Ap, 1Krf, 1Tvs) og fall. Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg til avsnitt 2 frå FrP/H: Tenesta vert inntil vidare organisert som ei eiga avdeling direkte under rådmannen med eige budsjett og rekneskap, og formannskapet skal haldast fortløpande orientert om økonomi, bestillar- /utførarmodellen, personalmessige tilhøve, produksjon o.s.v. Drift- og vedlikehaldsoppgåvene skal løysast innanfor den økonomiske ramma som vi avsette til desse oppgåvene i budsjetet for Nyorganiseringa skal evaluerast etter eit år. I denne samanhengen skal også full konkurranseutsetjing av tenesteområdet vurderast. Administrasjonen sine 2 første avsnitt vart samrøystes vedteke. Tillegget frå FrP/H vart vedteke mot 3 røyster (1Tvs, 1Ap, 1Krf). Administrasjonen sine 3 siste avsnitt vart samrøystes vedteke. Vedtak: Monopolet Os Bygg og Eiendom AS har hatt, når det gjeld drift og vedlikehald av dei kommunale bygga og eigedomane, inkl grøntområda, vert oppheva. Os kommune tek over oppgåvene i høve til drift og vedlikehald av dei kommunale bygg og eigedomar. Tenesta vert inntil vidare organisert som ei eiga avdeling direkte under rådmannen med eige budsjett og rekneskap, og formannskapet skal haldast fortløpande orientert om økonomi, bestillar- /utførarmodellen, personalmessige tilhøve produksjon o.s.v. Drift- og vedlikehaldsoppgåvene skal løysast innanfor den økonomiske ramma som vi avset til desse oppgåvene i budsjetet for Ny organisering skal evaluerast etter eit år. I denne samanhengen skal også full konkurranseutsetjing av tenesteområdet vurderast. Kommunen sin revisor får i oppgåve å gå gjennom økonomien i selskapet, og et evt økonomisk oppgjer som følge av Os Bygg og Eigedom AS ikkje lenger har monopol på drift og vedlikehald av dei kommunale bygga. Dei tilsette får tilbod om tilsetjing i Os kommune på vanlege kommunale vilkår. Tilsetjinga vil skje snarast. Vedtaket er fatta med heimel i Kommunelova 13. Side 13 av 21

15 Sak 15/10 Vedlegg: 1. Oppdragsmandat Ernst & Young, datert 16. september Rapport frå Ernst & Young, datert 4. desember 2009 unnateke off. innsyn jfr. off.l Brev frå OBE, datert , motteke Saksopplysningar: Bakgrunn Med bakgrunn i vedtak i formannskapet 23. juni 2009, sa Os kommune i brev av 1. juli 2009 opp vedlikehaldskontrakten med Os Bygg og Eigedom AS (OBE). Oppseiinga vart gjort i forståing med OBE, og vart gjort gjeldande frå og med 1. september I samband med at Os kommune tok over vedlikehaldet, var det også bestemt at Os kommune skulle ta over dei nødvendige anleggsmidlar knytt til vaktmeistertenesta. For å avgjere kor mykje Os kommune skulle betale til OBE for vedlikehaldstenesta i perioden 1. januar til 30. september 2009, samt dei aktuelle anleggsmidlane, bestemte formannskapet at kommunens revisor skulle avklare det økonomiske oppgjeret. Det viste seg at revisor, Deloitte AS, ikkje hadde lov å revidere eige arbeid, og dei kunne derfor ikkje gjere jobben. Det vart derfor gjennomførd ein anbodskonkurranse om jobben, og oppdraget vart tildelt Ernst & Young AS (EY) i brev av Oppdraget til EY går fram av oppdragsmandatet, sjå brev av : Gjennomgang av Os Bygg og Eigedom AS sine regnskaper for å avdekke hva Os kommune rettmessig skal betale for vaktmestertjenesten levert fra 1. januar 2009 til 1. september Samtidig skal verdien av anleggsmidler som eventuelt overføres fra Os Bygg og Eiendom AS til Os kommune vurderes. Det går fram av rapporten at EY har hatt møte med Os kommune og OBE, samt rekneskapsførar og revisor hos OBE, i samband med arbeidet. I samband med arbeidet har OBE kome med innspel til EY om kva dei meiner skal takast med av utgifter, samt korleis verdien på ulike aktiva skal fastsetjast. Desse kommentarane er tekne inn og behandla i rapporten frå EY. Rapporten vart oversendt OBE for uttale den 6. januar 2010 med frist for uttale den 15. januar I e-post av 13. januar 2010 ba OBE om å få utsett fristen for tilbakemelding til månadsskiftet. På tross av purring har ikkje OBE kommentert rapporten. Rapporten frå EY Selskapsgjennomgangen er gjort i medhald av dei lover og reglar som gjeld, og i tråd med god revisjonsplikt. Den gjer etter administrasjonen sin meining ei balansert og nøytral framstilling av saka. EY har ikkje gjennomførd ein fullstendig gjennomgang av selskapet, herunder ein verifikasjon av dei motttekne dokumenta og opplysningane. Dette er i tråd med oppdraget, då ein slik fullstendig gjennomgang ville vore mykje meir arbeidskrevjande og truleg ikkje ført til ein annan konklusjon. Konklusjon i rapporten frå EY EY har gjort følgjande berekning av oppgjeret: 1. Os kommune skal betale kr 2,1 mill ekskl mva til OBE som endelig oppgjør. Side 14 av 21

16 Sak 15/10 2. Dette vil gi OBE et overskudd før skatt på kr 1,1 mill kr 3. Overskuddet vil inngå som en del av utbyggegrunnlaget i OBE og kan tilbakeføres Os kommune som en del av utbytte for regnskapsåret Konsekvensen av overskuddet som genereres i OBE som følge av høy timesats og salg av eiendeler er for øvrig økt betalbar skatt i selskapet. Administrasjonen sine kommentarar Rapporten er grundig og tek opp dei aktuelle problemstillingane som gjeld kontrakten. Administrasjonen er i det alt vesentlege einig med den oppsummeringa som vert gjort til sist i rapporten, og vel å leggje denne til grunn. I januar 2010 ba OBE om ei overføring på kr 1 mill. pga stram likviditet. På grunn av grunngjevinga og konklusjonen i rapporten frå EY, vart ønskje etterkome og rekneskapsført i Dette gjer at det berekna underskotet på kr 2.1 mill, nå er redusert til kr 1,1 mill. I følgje rapporten vil ei betaling frå Os kommune på kr 1,1 mill gje eit overskot på tilsvarande beløp. Dersom OBE får eit overskot på kr 1.1 mill, og det vert tatt ut som utbyte, vert overføringa redusert med om lag kr pga skatt. I fjølge vedlikehaldsavtala med OBE skulle arbeidet utførast til sjølvkost, slik at det ikkje skulle genererast noko overskot. Det synest derfor riktig å sei at overføringa på kr 1 mill i januar 2010 utgjer endeleg oppgjer av kontrakten med OBE og at dei anleggsmidlane som er omtala i rapporten skal overførast til Os kommune. Os Christian Moe Jurist/controller Os kommune mottok brev frå OBE, datert , vedr rapporten, sjå vedlegg. Vi kan ikkje sjå at dei opplysningane som kjem fram i brevet gjer nokon endring i det vi her har gjort greie for. Os Chrisitan Moe Side 15 av 21

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Sak 16/10 MØTEBOK VAL AV REPRESENTANT TIL 17. MAI-KOMITEEN FOR 2010 OG Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/349 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 16/08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS /10 Os kommunestyre PS /10 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Som representant av 17. mai-komiteen for 2010 og 2011 vert vald. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 16/10 Vedlegg: Saksopplysningar: Etter siste val vart Wenche Synnøve Fagerthun vald som representant til 17.-mai-komiteen for 2008 og Det er no tid for å velja representant for dei neste to åra. Wenche Synnøve Fagerthun har vore førespurd om å fortsetja i to år til, men har takka nei. Det må såleis veljast ny representant for 2010 og Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 17 av 21

29 Sak 17/10 MØTEBOK SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - VISELOFTET AS Saksbehandlar: Rønnaug Askeland Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 10/189 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/10 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap gjev Viseloftet Ltd. serverings- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikke i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i Brugata 1, 2. etg. og gang og balkong i 3.etg. Arealet går fram av innsendt skisse, stempla inn Skjenketider må følgja ordinære skjenketider i Retningsliner for sals- og skjenkeløyve i Os kommune i perioden Dagleg leiar er Marianne Hylland Curtis. Jens-Erik Aasmundseth er styrar for skjenkeløyvet og Trym Thomas er avløysar. Løyvet gjeld fram til Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

30 Sak 17/10 Vedlegg: Søknad om serverings- og skjenkeløyve Skisse over arealet. Driftskonsept Avtale mellom Viseloftet Ltd. og Peking House Firmaattest Aksjeoverdragelse og fullmakt Uttale frå Nav Os Sosial Uttale frå Lensmannen i Os Unntatt off.h. etter off.h.loven Saksopplysningar: Viseloftet Ltd. er eigd 100% av Marianne H. Curtis som også eig og driv Bar2Be i Os. Dei søkte i første omgang for areal både i 2. og 3. etg., men dei har levert inn ny skisse over skjenkeareal. Det vert nå berre søkt om areal i 2. etg. og eit lite areal i 3. etg. som gjev tilgang til ein balkong på baksida. Denne er tenkt som røykebalkong. Sjå vedlagte skisse. Areala i 2. etg. er tidlegare disponerte av Matstova AS og Peking House. Peking House har overlatt leigekontrakt til Viseloftet. I denne delen har Viseloftet også drive skjenkeløyve vidare på Peking House sitt løyve. Av søknaden går det fram at 2. etg. er tenkt å fungera som restaurant på dagtid og tidleg kveldstid med bl.a. kaffibar, servering av pizza og andre menyelement som passar inn i ein enkel, uformell restaurant. 2. etg. er også tenkt brukt som bar/natklubb med live pianomusikk eller trubadur alle dagar i veka. Det vil vera aldersgrense 20 år, men at dei vender seg til ei aldersgruppe mellom år. Det vert skrive at det skal vera samarbeid med Pizzabakeren. Os kommune har pr. d.d. ikkje fått søknad om serveringsløyve frå desse. Det er søkt om å få skjenka til kl fredag og laurdag. Administrasjonen tilrår ikkje dette. Det er i dag gjeve nattklubbløyve fredag og laurdag og dagar før helligdagar til 2 skjenkestadar i Os, Bar2Be og Opus ut denne skjenkeperioden. Det er innhenta uttale frå lovpålagte høyringsinstansar. Eigar leverte skatteattest saman med søknad om løyve frå Bar2Be som vart behandla i møte Vi har difor ikkje henta inn nye skatteopplysningar på henne. Det er kome inn uttale frå Nav Os Sosial og Lensmannen i Os. Nav Os Sosial rår frå skjenkeløyve ut frå haldning om restriktiv skjenkepolitikk. Subsidiært vil dei rå frå skjenking av alkoholhaldig drikk i gruppe 3. Lensmannen har ikkje merknader i høve dagleg leiar og styrar og avløysar av skjenkeløyvet. Han vil ikkje tilrå skjenketid til kl og grunngjev dette med at det vert stor oppsamling av folk i sentrum etter stengetid. Dette vil skapa ordensmessige utfordringar som politiet i Os ikkje har kapasitet til. Han rår til at skjenkinga opphøyrer kl Dagleg leiar og styrar og avløysar av skjenkeløyvet har avlagt prøvane som vert krevde etter lova. Då alle kriterier er oppfylte etter serveringslova, alkohollova og Os kommune sine retningsliner for sals- og skjenkeløyve i Os kommune, rår administrasjonen til at søknaden vert innvilga. Rønnaug Askeland Konsulent Side 19 av 21

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Sak 18/10 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/25 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/10 Os Formannskap PS /10 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

54

55 Sak 19/10 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 10/26 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 7/10 Os Formannskap PS /10 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

56

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Frå: 17.00 til 20.15

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Frå: 17.00 til 20.15 OS KOMMUNE Rådmannens stab MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02. Frå: 17.00 til 20.15 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Espen Aspenes Marianne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Liafjellet Møtedato: 10.03.2010 Frå: 09.00 til 14.50

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Liafjellet Møtedato: 10.03.2010 Frå: 09.00 til 14.50 OS KOMMUNE Rådmannens stab MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Liafjellet Møtedato: 10.03.2010 Frå: 09.00 til 14.50 Før møtet tok til, var det synfaring ved Hegglandsdalen skule med frammøte kl. 09.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Bjørnefjorden gjestetun Møtedato: 23.06.2009 Frå: 09.00 til 15.10

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Bjørnefjorden gjestetun Møtedato: 23.06.2009 Frå: 09.00 til 15.10 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Bjørnefjorden gjestetun Møtedato: 23.06.2009 Frå: 09.00 til 15.10 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding. Sak 103/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS 01.04.2009 19/09 Os kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 1/10 Tenesteutvalet PS 03.02.2010

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 1/10 Tenesteutvalet PS 03.02.2010 Sak 1/10 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/27 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 1/10 Tenesteutvalet PS 03.02.2010 Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt gjort kjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer