MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009"

Transkript

1

2

3 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /09 Tenesteutvalet PS /10 Os Formannskap PS /10 Os Formannskap PS / Tenesteutvalet PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. 2. Forslag til tiltak, for å lukke driftsgapet mellom vedteke driftsnivå for 2010 og rekneskapsprognose 2009, vert gjennomført som vist i tabellane nedanfor (Tabell og 3.6.2), tiltak 1-13, med unntak for at tiltak 9, reduksjon i plassar i pleie og omsorg, inntil vidare ikkje vert sett i verk. Dette vil gje ei innsparing i drift innan Helse og sosialområdet på mellom 5-7 mill kr. (Heilårsverknad 8-11 mill kr.) Innan oppvekst/kulturområdet vil innsparing verte kr 10 mill. (Heilårsverknad 10 mill) I tillegg mellom kr og 1 mill i innsparing på Fellesområdet/teknisk. (Heilårsverknad 1,5 mill) Samla innsparing kr mill kr i (Heilårsverknad mill kr) 3. Det vert føresett at effekt av innsparing fortløpande vert rapportert i månadsrapportane. Tabell Tiltak for å få aktiviteten ned på vedteken ramme for 2010 når Verknad 2010 Heilårsverknad 1. Gjennomgang av nivå på tenestene innan PU, rus, psykiatri 1. tertial 1-2mill 2-4 mill 2. Nye turnusar innan PU (-1,5 årsverk) 1.tertial Lio Avlastning frå vaken til kvilande nattevakt 1. halvår Lio avlastning Nye turnusar (1,5 årsverk) 1. halvår Ikkje utvide tilbodet når flytting til ny avlastning (sparer 2 årsverk) 1.halvår Effektivisering av baksio/rusbolig, m.m. (1,5 stilling) 1.halvår Butiltaka for rus vert ikkje utvida i ny bustad. Restbustadene får anna bruk 1.halvår 0,5-1 mill 1-2 mill ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 13/10 8.Nav sosial sosialhjelpssatsane vert ståande på 2009 nivå Tiltak etter. 5.2 skal nøye vurderast straks Pleie omsorg: redusere 4 plassar + reduksjon dagsenter (-2,8 årsverk til saman) 1.tertial ** 10. Variabel lønn - Mindreforbruk i heile området helse sosial, ca 5 % = 3 årsverk straks ** Sum: 5,8-7,3 mill 9-12 mill 11. Trekk 3% i einingar som hadde meirforbruk ( timetal, vikarbruk, m.m.) straks 3, 5 mill 3,5mill 12. Trekk i ramma for alle einingar (timetal, vikarbruk, m.m.) straks 6,5 mill 6,5 mill Sum 10 mill 10 mill ** Tiltaka vert ikkje vidareført for Tabell Tiltak i områder som ikkje har hatt driftsavvik når Verknad 2010 Heilårsverknad 13. Toppleiargruppa reduksjon ( inneber at det ikkje vert tilsett i ledige stillingar) Det er verdt å merke seg at toppleiargruppa er etablert utan tilførsel av økonomiske ressursar. Dvs gjennom omdanning av andre stillingar. Reduksjonen som er føreslått er såleis ei neto innsparing i høve til tidlegare ressursar til leiing. 1. halvår Os, Knut Terje Rekve Rådmann Side 4 av 21

5 Sak 13/10 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Administrasjonen orienterte om førebels rekneskapsresultat for Formell sak med 3. tertialraport inkl årsprognose for 2009 vert fremja til formannskapet 16.februar. Vedtak: Formannskapet tek den førebelse orienteringa til etterretning. 3. tertialrapport 2009 vert handsama i Os formannskap 16. februar og i ekstraordinært møte i Os kommunestyre 23. februar. Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Leiar Hedevig Holst (H) kom med følgjande tillegg til framlegg til vedtak: Prosjektrapportering skal inn i vedtaket. Pkt. 2.2 skal ha oversikt over kva offentlege areal som finnes og kva kommunen treng. I pkt. 2.4 skal det stå kvifor ting ikkje fungerer Pkt. 2.8 oversikt over planar datoane må sjekkast og oppdaterast S. 29, matprosjektet, bør gå ein ny runde med lokale leverandørar på tørrmat. Den eine leverandøren treng konkurranse S. 36 om medarbeidarar. Der skal vera eit eige punkt om HMS S. 42 tabellen der må innehalda framdriftsrapportering (anna gjenståande arbeid). Treng eige punkt om tiltaksmidlar Leiv Gunnar Heggland (FrP) vil i dei neste rapportane ha oversikt over dei 10 mest kritiske/viktigaste rapportane. Innstillinga, med tillegga, vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2009 som melding med desse endringane for ettertida: Prosjektrapportering skal inn i vedtaket. Pkt. 2.2 skal ha oversikt over kva offentlege areal som finnes og kva kommunen treng. I pkt. 2.4 skal det stå kvifor ting ikkje fungerer Pkt. 2.8 oversikt over planar datoane må sjekkast og oppdaterast S. 29, matprosjektet, bør gå ein ny runde med lokale leverandørar på tørrmat. Den eine leverandøren treng konkurranse S. 36 om medarbeidarar. Der skal vera eit eige punkt om HMS S. 42 tabellen der må innehalda framdriftsrapportering (anna gjenståande arbeid). Treng eige punkt om tiltaksmidlar Rapportane ha oversikt over dei 10 mest kritiske/viktigaste rapportane. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Hedevig Holst (H) kom med følgjande tilleggsframlegg: Neste tertialrapport skal innehalda ei oversikt over tiltaksmidlar. Framtidige tertialrapportar skal innehalda oversikt over og framdrift i desse prosjekta: Varafjell oppvekstsenter Byvegen (Industrivegen) utleigebustader for vanskelegstilte Vatn Oseana kunst- og kultursenter Oversikt over ferdigstilte prosjekt Holst sitt framlegg vert å senda over til administrsjonen. Side 5 av 21

6 Sak 13/10 Samrøystes vedtak som innstillinga frå formannskapet. Vedtak: Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2009 som melding med endring i tabellen 6.1 der MVAkompensasjonen vert justert opp med kr til kr og disposisjonsfond for formannskapet vert justert tilsvarande til kr ,-. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg: med følgjande endring i tabellen 6.1 der MVA-kompensasjonen vert justert opp med kr til kr og disposisjonsfond for formannskapet vert justert tilsvarande til kr ,-. Innstillinga med tillegget vart sarmøystes vedteke. Vedtak: Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2009 som melding med endring i tabellen 6.1 der MVAkompensasjonen vert justert opp med kr til kr og disposisjonsfond for formannskapet vert justert tilsvarande til kr ,-. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Hedevig Holst (H) kom med følgjande protokollmerknad: Det er sterkt beklageleg at 1. tertialrapport 2009 ikkje har vore lagt fram for tenesteutvalet i forkant av behandlinga i kommunestyret. Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek 1. tertialrapport 2009 som melding. På bakgrunn av tertialrapporten vil kommunestyret tilføra Område for oppvekst og kultur kr ,- til styrking av barnevernet og læremiddel i skulen. Midlane vert henta frå kommunestyret sin reservepost (atthalden ramme på 4 mill. kr). Protokollmerknad frå Hedevig Holst (H): Det er sterkt beklageleg at 1. tertialrapport 2009 ikkje har vore lagt fram for tenesteutvalet i forkant av framlegget til kommunestyret. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek 1. tertialrapport 2009 som melding. På bakgrunn av tertialrapporten vil kommunestyret tilføra Område for oppvekst og kultur kr ,- til styrking av barnevernet og læremiddel i skulen. Midlane vert henta frå kommunestyret sin reservepost (atthalden ramme på 4 mill. kr). Side 6 av 21

7 Sak 13/10 Vedlegg: Årsmelding/Tertialrapport 3 tertial 2009 Eige vedlegg. Saksopplysningar: Det vert vist til tertialrapporten, som klart synleggjer dei driftsutfordringar som Os kommune har i høve eksisterande driftsnivå. No i ettertid ser eg ikkje at vi kan ta inn meirforbruket for 2009 i rammene for 2010 i tillegg til å justere rammene ned til vedteke budsjettert nivå. Det vil i for sterk grad gå ut over brukarane av tenestene. Driftsavviket for 2009 må såleis dekkast av finansavkastninga for Slik sett får einingane tilbakeført dei driftsfonda som vart trekt inn i 2008 for å dekke tapet på finans. I høve framlegg til tiltak, har rådmannen, grunna sterkt press på tenesta, vurdert det slik at tiltak som går på reduksjon av plassar i Pleie og omsorg på noverande tidspunkt ikkje vert sett i verk. Der vi skal sjå på bemanning og turnusplanar er vi bunden av formelle fristar i høve iverksetjing. Vi vil freiste få effekt av tiltaka så raskt som mogeleg, og vonar på godt samarbeid med dei tillitsvalde. Rådmannen har ikkje lagt opp til formelle oppseiingar i organisasjonen på bakgrunn av innstramminga, men vil utnytte alle dei rom som oppstår når det vert ledigheit i stillingar. Med den turnover som er i organisasjonen skal dette gå. Dette siste er viktig i høve kommunen sitt omdømme og at tiltaka ikkje skal medføre effektivitetstap i høve til intern uro. Alvoret i situasjonen er formidla i heile organisasjonen. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Side 7 av 21

8

9 Sak 14/10 MØTEBOK OMBYGGING HELSESTASJON/RÅDHUS Saksbehandlar: Geir Engelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 09/1252 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 53/09 Os Formannskap PS /10 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Momsrefusjonen vert tilbakeført prosjektet 1055 Rådhuset/Vindu mot fjorden som ein del av finansieringa til ombygging av helsestasjonen/rådhuset. Samla kostnad er med det kalkulert til 12 millionar kroner eksklusiv mva (innan løyvd ramme), 13,8 millionar kroner inkl. mva. Den avgrensa ombygginga vil omfatta: etg. med helsestasjonen og kommunetorget samt tilgangskontroll for publikum 2. VVS, automatikk, elektisk- og datakabling vurdert for heile rådhuset 3. Ombygging av midtfløyen 3. etg. som eksempel på korleis landskap vil fungera. Det vil samstundes frigje areal i 1. etg. til helsestasjonen. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

10 Sak 14/10 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande tilleggsframlegg: Intensjonsavtalen vert å leggja fram for formannskapet for slutthandsaming. Innstillinga, med tillegget vart samrøystes vedeke. Vedtak: Formannskapet tek orienteringa til etterretning. Administrasjonen får fullmakt til å forhandla fram utkast til intensjonsavtale med grunneigar, med tanke på framtidig arrondering og utbygging i 1. etg. Intensjonsavtalen vert å leggja fram for formannskapet for slutthandsaming. Side 9 av 21

11 Sak 14/10 Vedlegg: Saksopplysningar: Kommunestyret løyvde i møtet , i samband med Budsjett 2009 og Økonomiplan , midlar til ombygging i rådhuset for å betra tilhøva med tilgangskontroll, arkiv, helsestasjon, samt tilhøva rundt Visningssenteret. Formannskapet ga i møtet tilslutning til administrasjonen sine planar om ombygging av rådhuset. Hovudformålet med ombygginga, ut over dei ovanfor nemde, er betre bruk av areal, kor kontorlandskap vil føra til mindre trong for kvadratmeter. I tillegg vil ei landskapsløysing vera meir fleksibel med tanke på framtidige endringar i ein dynamisk organisasjon, den vil letta kommunikasjonen mellom tilsette og gje auka innsikt i kvarandre sine arbeidsoppgåver. Målet er å sikra føremålstenlege og framtidsretta lokale for alle tenester/funksjonar på rådhuset. Administrasjonen har lagt til grunn ein intensjonen om ikkje å bruka Visningssenteret i kommunal regi, men ha det tilgjengeleg for marknaden. Av den grunn bør det gjerast minst mogeleg med Visningssenteret for å unngå ekstrakostnader. Det ligg nå føre ein rapport frå forprosjektet som skal gje grunnlag for avgjerd og prioriteringar for korleis ein best kan nytta løyvde midlar. Dette omfattar: Kartleggja dagens situasjon og gje forslag til: 1. Framtidig totalløysing som omfattar alle som i dag har arbeidsplassen sin på rådhuset 2. Korleis best nytta dei løyvde midlane på 12 millionar kroner, gitt følgjande prioritering: etg. med helsestasjonen og kommunetorget samt tilgangskontroll for publikum 2. VVS, automatikk, elektisk- og datakabling vurdert for heile rådhuset 3. Det er og ønskjeleg å byggja om midtfløyen 3. etg. som vist i planane, som eksempel på korleis landskap vil fungera. Det vil samstundes frigje areal i 1. etg. til helsestasjonen. Løysinga vil basera seg på følgjande prinsipp: 1. Alle kan arbeida i landskap, leiinga og. Unntak berre der kor eit fagmiljø/ei teneste ved lov ikkje kan dela saksopplysningar om einskildklient grunna lovheimel. I så fall kan ein vurdera bruk av stillerom eller cellekontor. 2. Det vert ikkje etablert store landskap og dei einskilde fagmiljøa i ei eining kan grupperast og skjermast om det er ønskjeleg. 3. Alle møteromma, stillerom, kopirom og andre fellesrom er disponibel for alle einingar/tilsette. Stillerom kan vera små rom; i prinsippet for 2 personar. 4. Alle einingar/tilsette vert sikra naudsynt tilgong til stillerom og møte-/konferanserom. 5. Det bør verta etablert gode sosiale rekreasjonsområde, samstundes som det vert lagt vekt på å skapa gode arbeidsplassar med omsyn på areal, lys, støy, skjerming, ergonomi. 6. Byggherre vil sjå til opplæring i etikette for det å arbeide i landskap. Side 10 av 21

12 Sak 14/10 Forprosjektet har prosjektkalkyle for total ombygging på 43 millionar kroner inkl. mva. Dette er ikkje aktuelt sett i forhold til gitt økonomisk ramme. Avgrensa ombygging innanfor dei løyvde midlane er kalkulert til 13,8 millionar kroner inkl. mva. Samla kostnad vil verta i underkant av 12 millionar kroner om momsrefusjon vert tilbakeført prosjektet som ein del av finansieringa. Avgrensa ombygging vil omfatta: etg. med helsestasjonen og kommunetorget samt tilgangskontroll for publikum 5. VVS, automatikk, elektisk- og datakabling vurdert for heile rådhuset 6. Det er og ønskjeleg å byggja om midtfløyen 3. etg. som vist i planane, som eksempel på korleis landskap vil fungera. Det vil samstundes frigje areal i 1. etg. til helsestasjonen Ein vil då dekkja hovudformålet samt ordna VVS, automatikk, elektisk- og datakabling i heile rådhuset. Det ligg føre rapportar på at dette er heilt naudsynt. Ein vil samstundes leggja grunnlaget for eventuelt seinare å kunna byggja om etappevis. Løysinga for helsestasjonen er ikkje optimal med omsyn tol mogeleg utviding i framtida. Eit alternativ kunne vore å leiga lokale til helsestasjonen. Dette er imidlertid spesielt utstyrte lokale som ein må leiga dyrt eller kosta investeringane. Av den grunn meiner ein at ein er best tent med å investera i eige bygg. Det vil i ein overgangsperiode verta aktuelt å leiga areal i underkant av 200 m 2 kontorplassar eksternt, tilsvarande ein driftsutgift på rundt kroner pr. år. Bruk av Visningssenteret til kontor er lite aktuelt, då det vil krevja ekstrakostnader mellom anna innan VVS. Side 11 av 21

13 Sak 15/10 MØTEBOK OS BYGG OG EIGEDOM - DRIFTS OG VEDLIKEHALD KONTRAKT Saksbehandlar: Christian Moe Arkiv: 614 &01 Arkivsaksnr.: 09/992 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato / Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /10 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek rapporten frå Ernst & Young AS til etterretning. Formannskapet legg til grunn at overføringa av kr 1 mill til OBE i januar 2010 er å rekne som endeleg oppgjer av kontrakten og at dei anleggsmidlane som er omtala i rapporten vert overførte til Os kommune. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 15/10 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek meldinga til etterretning. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Norvald Skåtøy (Ap) er ugild i denne saka. Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande utsetjingsframlegg frå Tvs, Krf og Ap: Saka er ikkje godt nok førebudd for vedtak i dette formannskapsmøtet. Formannskapet ber administrasjonen leggja fram ny saksutgreiing som drøfter alternativ for heilskapeleg organisering og drift av så vel vaktmeistertenesta som framtidig målsetjing og drift av Os Bygg og eigedom AS. Neverdal sitt framlegg fekk 3 røyster (1Ap, 1Krf, 1Tvs) og fall. Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg til avsnitt 2 frå FrP/H: Tenesta vert inntil vidare organisert som ei eiga avdeling direkte under rådmannen med eige budsjett og rekneskap, og formannskapet skal haldast fortløpande orientert om økonomi, bestillar- /utførarmodellen, personalmessige tilhøve, produksjon o.s.v. Drift- og vedlikehaldsoppgåvene skal løysast innanfor den økonomiske ramma som vi avsette til desse oppgåvene i budsjetet for Nyorganiseringa skal evaluerast etter eit år. I denne samanhengen skal også full konkurranseutsetjing av tenesteområdet vurderast. Administrasjonen sine 2 første avsnitt vart samrøystes vedteke. Tillegget frå FrP/H vart vedteke mot 3 røyster (1Tvs, 1Ap, 1Krf). Administrasjonen sine 3 siste avsnitt vart samrøystes vedteke. Vedtak: Monopolet Os Bygg og Eiendom AS har hatt, når det gjeld drift og vedlikehald av dei kommunale bygga og eigedomane, inkl grøntområda, vert oppheva. Os kommune tek over oppgåvene i høve til drift og vedlikehald av dei kommunale bygg og eigedomar. Tenesta vert inntil vidare organisert som ei eiga avdeling direkte under rådmannen med eige budsjett og rekneskap, og formannskapet skal haldast fortløpande orientert om økonomi, bestillar- /utførarmodellen, personalmessige tilhøve produksjon o.s.v. Drift- og vedlikehaldsoppgåvene skal løysast innanfor den økonomiske ramma som vi avset til desse oppgåvene i budsjetet for Ny organisering skal evaluerast etter eit år. I denne samanhengen skal også full konkurranseutsetjing av tenesteområdet vurderast. Kommunen sin revisor får i oppgåve å gå gjennom økonomien i selskapet, og et evt økonomisk oppgjer som følge av Os Bygg og Eigedom AS ikkje lenger har monopol på drift og vedlikehald av dei kommunale bygga. Dei tilsette får tilbod om tilsetjing i Os kommune på vanlege kommunale vilkår. Tilsetjinga vil skje snarast. Vedtaket er fatta med heimel i Kommunelova 13. Side 13 av 21

15 Sak 15/10 Vedlegg: 1. Oppdragsmandat Ernst & Young, datert 16. september Rapport frå Ernst & Young, datert 4. desember 2009 unnateke off. innsyn jfr. off.l Brev frå OBE, datert , motteke Saksopplysningar: Bakgrunn Med bakgrunn i vedtak i formannskapet 23. juni 2009, sa Os kommune i brev av 1. juli 2009 opp vedlikehaldskontrakten med Os Bygg og Eigedom AS (OBE). Oppseiinga vart gjort i forståing med OBE, og vart gjort gjeldande frå og med 1. september I samband med at Os kommune tok over vedlikehaldet, var det også bestemt at Os kommune skulle ta over dei nødvendige anleggsmidlar knytt til vaktmeistertenesta. For å avgjere kor mykje Os kommune skulle betale til OBE for vedlikehaldstenesta i perioden 1. januar til 30. september 2009, samt dei aktuelle anleggsmidlane, bestemte formannskapet at kommunens revisor skulle avklare det økonomiske oppgjeret. Det viste seg at revisor, Deloitte AS, ikkje hadde lov å revidere eige arbeid, og dei kunne derfor ikkje gjere jobben. Det vart derfor gjennomførd ein anbodskonkurranse om jobben, og oppdraget vart tildelt Ernst & Young AS (EY) i brev av Oppdraget til EY går fram av oppdragsmandatet, sjå brev av : Gjennomgang av Os Bygg og Eigedom AS sine regnskaper for å avdekke hva Os kommune rettmessig skal betale for vaktmestertjenesten levert fra 1. januar 2009 til 1. september Samtidig skal verdien av anleggsmidler som eventuelt overføres fra Os Bygg og Eiendom AS til Os kommune vurderes. Det går fram av rapporten at EY har hatt møte med Os kommune og OBE, samt rekneskapsførar og revisor hos OBE, i samband med arbeidet. I samband med arbeidet har OBE kome med innspel til EY om kva dei meiner skal takast med av utgifter, samt korleis verdien på ulike aktiva skal fastsetjast. Desse kommentarane er tekne inn og behandla i rapporten frå EY. Rapporten vart oversendt OBE for uttale den 6. januar 2010 med frist for uttale den 15. januar I e-post av 13. januar 2010 ba OBE om å få utsett fristen for tilbakemelding til månadsskiftet. På tross av purring har ikkje OBE kommentert rapporten. Rapporten frå EY Selskapsgjennomgangen er gjort i medhald av dei lover og reglar som gjeld, og i tråd med god revisjonsplikt. Den gjer etter administrasjonen sin meining ei balansert og nøytral framstilling av saka. EY har ikkje gjennomførd ein fullstendig gjennomgang av selskapet, herunder ein verifikasjon av dei motttekne dokumenta og opplysningane. Dette er i tråd med oppdraget, då ein slik fullstendig gjennomgang ville vore mykje meir arbeidskrevjande og truleg ikkje ført til ein annan konklusjon. Konklusjon i rapporten frå EY EY har gjort følgjande berekning av oppgjeret: 1. Os kommune skal betale kr 2,1 mill ekskl mva til OBE som endelig oppgjør. Side 14 av 21

16 Sak 15/10 2. Dette vil gi OBE et overskudd før skatt på kr 1,1 mill kr 3. Overskuddet vil inngå som en del av utbyggegrunnlaget i OBE og kan tilbakeføres Os kommune som en del av utbytte for regnskapsåret Konsekvensen av overskuddet som genereres i OBE som følge av høy timesats og salg av eiendeler er for øvrig økt betalbar skatt i selskapet. Administrasjonen sine kommentarar Rapporten er grundig og tek opp dei aktuelle problemstillingane som gjeld kontrakten. Administrasjonen er i det alt vesentlege einig med den oppsummeringa som vert gjort til sist i rapporten, og vel å leggje denne til grunn. I januar 2010 ba OBE om ei overføring på kr 1 mill. pga stram likviditet. På grunn av grunngjevinga og konklusjonen i rapporten frå EY, vart ønskje etterkome og rekneskapsført i Dette gjer at det berekna underskotet på kr 2.1 mill, nå er redusert til kr 1,1 mill. I følgje rapporten vil ei betaling frå Os kommune på kr 1,1 mill gje eit overskot på tilsvarande beløp. Dersom OBE får eit overskot på kr 1.1 mill, og det vert tatt ut som utbyte, vert overføringa redusert med om lag kr pga skatt. I fjølge vedlikehaldsavtala med OBE skulle arbeidet utførast til sjølvkost, slik at det ikkje skulle genererast noko overskot. Det synest derfor riktig å sei at overføringa på kr 1 mill i januar 2010 utgjer endeleg oppgjer av kontrakten med OBE og at dei anleggsmidlane som er omtala i rapporten skal overførast til Os kommune. Os Christian Moe Jurist/controller Os kommune mottok brev frå OBE, datert , vedr rapporten, sjå vedlegg. Vi kan ikkje sjå at dei opplysningane som kjem fram i brevet gjer nokon endring i det vi her har gjort greie for. Os Chrisitan Moe Side 15 av 21

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Sak 16/10 MØTEBOK VAL AV REPRESENTANT TIL 17. MAI-KOMITEEN FOR 2010 OG Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/349 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 16/08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS /10 Os kommunestyre PS /10 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Som representant av 17. mai-komiteen for 2010 og 2011 vert vald. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 16/10 Vedlegg: Saksopplysningar: Etter siste val vart Wenche Synnøve Fagerthun vald som representant til 17.-mai-komiteen for 2008 og Det er no tid for å velja representant for dei neste to åra. Wenche Synnøve Fagerthun har vore førespurd om å fortsetja i to år til, men har takka nei. Det må såleis veljast ny representant for 2010 og Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 17 av 21

29 Sak 17/10 MØTEBOK SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - VISELOFTET AS Saksbehandlar: Rønnaug Askeland Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 10/189 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/10 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap gjev Viseloftet Ltd. serverings- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikke i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i Brugata 1, 2. etg. og gang og balkong i 3.etg. Arealet går fram av innsendt skisse, stempla inn Skjenketider må følgja ordinære skjenketider i Retningsliner for sals- og skjenkeløyve i Os kommune i perioden Dagleg leiar er Marianne Hylland Curtis. Jens-Erik Aasmundseth er styrar for skjenkeløyvet og Trym Thomas er avløysar. Løyvet gjeld fram til Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

30 Sak 17/10 Vedlegg: Søknad om serverings- og skjenkeløyve Skisse over arealet. Driftskonsept Avtale mellom Viseloftet Ltd. og Peking House Firmaattest Aksjeoverdragelse og fullmakt Uttale frå Nav Os Sosial Uttale frå Lensmannen i Os Unntatt off.h. etter off.h.loven Saksopplysningar: Viseloftet Ltd. er eigd 100% av Marianne H. Curtis som også eig og driv Bar2Be i Os. Dei søkte i første omgang for areal både i 2. og 3. etg., men dei har levert inn ny skisse over skjenkeareal. Det vert nå berre søkt om areal i 2. etg. og eit lite areal i 3. etg. som gjev tilgang til ein balkong på baksida. Denne er tenkt som røykebalkong. Sjå vedlagte skisse. Areala i 2. etg. er tidlegare disponerte av Matstova AS og Peking House. Peking House har overlatt leigekontrakt til Viseloftet. I denne delen har Viseloftet også drive skjenkeløyve vidare på Peking House sitt løyve. Av søknaden går det fram at 2. etg. er tenkt å fungera som restaurant på dagtid og tidleg kveldstid med bl.a. kaffibar, servering av pizza og andre menyelement som passar inn i ein enkel, uformell restaurant. 2. etg. er også tenkt brukt som bar/natklubb med live pianomusikk eller trubadur alle dagar i veka. Det vil vera aldersgrense 20 år, men at dei vender seg til ei aldersgruppe mellom år. Det vert skrive at det skal vera samarbeid med Pizzabakeren. Os kommune har pr. d.d. ikkje fått søknad om serveringsløyve frå desse. Det er søkt om å få skjenka til kl fredag og laurdag. Administrasjonen tilrår ikkje dette. Det er i dag gjeve nattklubbløyve fredag og laurdag og dagar før helligdagar til 2 skjenkestadar i Os, Bar2Be og Opus ut denne skjenkeperioden. Det er innhenta uttale frå lovpålagte høyringsinstansar. Eigar leverte skatteattest saman med søknad om løyve frå Bar2Be som vart behandla i møte Vi har difor ikkje henta inn nye skatteopplysningar på henne. Det er kome inn uttale frå Nav Os Sosial og Lensmannen i Os. Nav Os Sosial rår frå skjenkeløyve ut frå haldning om restriktiv skjenkepolitikk. Subsidiært vil dei rå frå skjenking av alkoholhaldig drikk i gruppe 3. Lensmannen har ikkje merknader i høve dagleg leiar og styrar og avløysar av skjenkeløyvet. Han vil ikkje tilrå skjenketid til kl og grunngjev dette med at det vert stor oppsamling av folk i sentrum etter stengetid. Dette vil skapa ordensmessige utfordringar som politiet i Os ikkje har kapasitet til. Han rår til at skjenkinga opphøyrer kl Dagleg leiar og styrar og avløysar av skjenkeløyvet har avlagt prøvane som vert krevde etter lova. Då alle kriterier er oppfylte etter serveringslova, alkohollova og Os kommune sine retningsliner for sals- og skjenkeløyve i Os kommune, rår administrasjonen til at søknaden vert innvilga. Rønnaug Askeland Konsulent Side 19 av 21

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Sak 18/10 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/25 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/10 Os Formannskap PS /10 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

54

55 Sak 19/10 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 10/26 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 7/10 Os Formannskap PS /10 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

56

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer