LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL"

Transkript

1 LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL Nr 1/2011 FEBRUAR INFORMASJONSSKRIV FRÅ LANDBRUKSKONTORET Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Nærings og miljøtiltak i skogbruket (SMIL) Søknadsfrist: 31. mars 2011 Søknaden skal sendast kommunen på gjeldande søknadsskjema. Tildeling av midlane skal politisk handsamast i Årdal og Aurland. Administrasjonen kjem med framlegg til disponering av midlane. I Lærdal vert søknadene handsama administrativt. Type prosjekt som er aktuelle for offentleg stønad Tiltak som minskar ureining, og fremmar miljøverdiar i kulturlandskapet utover det ein kan rekne med ved vanleg landbruksdrift. Vegetasjonskontroll i kulturlandskap prega av attgroing med t.d. husdyr på beite, rydding, kratt, urter og gras og hogging / rydding av skog. Tiltak som er retta mot ivaretaking av truga / sårbare artar, eller område med eit spesielt høgt / særeige artsmangfald. Utbetring og vedlikehald av ferdselsårer som t.d. stiar, bruer m.m. Informasjon til ålmenta om kultur og naturverdiar, t.d. skilting. Utvendig restaurering av freda eller verneverdige bygningar eller installasjonar der desse inngår som ein del av landbruket sitt kulturlandskap. Restaurering (utvendig) av bygningar, og stell av landskap i stølsområde. Uttak av biobrensel (ved) for å halda landskapet ope. I tillegg kjem nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 1

2 Takk for meg! Etter ei fartstid på til saman ca 32 år i kommunal landbruksforvaltning har eg no valt å slutta, og skal vera pensjonist frå 1. mars. Eg tok til på Jordstyrekontoret i Lærdal 11. november 1974 og hadde eit avbrot herifrå frå november -87 til mars -93. Etter kvart vart det så felles Landbrukskontor med fyrst Årdal og så også Aurland. Det har skjedd mykje i denne tida, det har vore generasjonsskifte på dei aller fleste gardsbruk og det har vore store endringar både i produksjon og driftsform, og ikkje minst arbeidsoppgåvene her ved kontoret. Dette har vore ei interessant tid og eg vil takka for det gode samarbeidet eg har hatt med folket i næringa i denne tida. Sjølv om eg no sluttar som sakshandsamar skal eg vera kårmann og arbeida vidare ved 1 2 dagar i veka ei tid framover. Då med oppgradering av gardskart som einaste arbeidsfelt. Med venleg helsing Gunnstein Fond for fiske, vilt- og friluftsliv i Årdal kommune Midlane skal nyttast til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv i Årdal kommune, og komma ålmenta til gode. Midlane kan nyttast til fylgjande tiltak: 1. Auka tilgjenge til fiske-, vilt- og friluftsressursane 2. Opplæringstiltak 3. Informasjonsarbeid 4. Forskning/kartlegging/driftsplanlegging. Søknad om støtte frå fondet skal sendast: Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen og vert handsama i Årdal formannskap. Budsjett og finansieringsplan for tiltaket skal ligga ved søknaden. Søknadsfrist: 10. mars Fiskefond i Årdal kommune Midlane skal nyttast til kultivering og fremjing av fiske i elvar og vatn i Årdal kommune, og komma ålmenta til gode. Midlane kan nyttast til fylgjande tiltak: 1. Kultiveringsarbeid 2. Opplæringstiltak 3. Informasjonsarbeid 4. Auka tilgjenge til fiskeresursane 5. Forsking/kartlegging/driftsplanlegging 6. Næringsutvikling basert på fiske som utmarksressurs Søknad om støtte frå fonda skal sendast Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen og vert handsama i Årdal formannskap. Budsjett og finansieringsplan for tiltaket skal ligga ved søknaden. Søknadsfrist: 10. mars 2

3 Tinging av settefisk og Tilskot frå Fiskefond II i Lærdal Midlar frå Fiskefond II kan nyttas til utsetting av settefisk og ulike andre tiltak. Søknadsfrist for andre tiltak er 1. april. Tinging av settefisk må snarast leverast: Lærdal kommune, Postboks 83, 6886 Lærdal på fastsett skjema. Skjema finn du også på kommunen si heimeside. Spørsmål kan rettast til Felles landbrukskontor ÅLA, tlf , Magnhild Aspevik TINGING AV SETJEFISK I LÆRDAL KOMMUNE ÅR 2011 Namn på vatn Tal tinga fisk Tal fanga fisk i 2010 Eigar av vatna Adresse Telefonnr. Gardskart - oppgradering Arbeidet er no i gang. Kart vart utsendt til grunneigarar i Årdal i veke 5 med svarfrist 1. mars. Kart vert etter planen utsendt til grunneigarar i Lærdal i veke 8 med ca 3 veker svarfrist. Kart vert utsendt til grunneigarar i Aurland så snart det av praktiske grunnar let seg gjera. Ny sakshandsamar Trygve Skjerdal er tilsett i 50% engasjement på Felles Landbrukskontor ÅLA frå 25.januar til 25.juli Hovudarbeidsoppgåver for stillinga er viltforvaltning i dei tre kommunane Årdal, Lærdal og Aurland. Kontorstad vil for det meste vere rådhuset i Aurland. Telefon til kontoret er Strategi for landbruksrelatert næring og bygdeutvikling Til dagleg kalla BU-strategien for Sogn og Fjordane kom ut og ligg på Fylkesmannen si heimeside. 3

4 Lovpålagd praktisk HMS-kurs for Landbruket (Gjeld Lærdal og Årdal) 12 timars grunnleggjande kurs i helse- miljø og sikkerheit (HMS) Kurset er skreddarsydd for gardbrukaren og andre som arbeider med praktisk jordbruk. Tilfredstiller kravet i arbeidsmiljølova til opplæring av leiarar. KSL matmerk: Har ansvarlig eier/driver gjennomført lovpålagt opplæring i HMS-arbeid? JA / NEI? Del 1 Del 2 Del 3 6 timar E-læring Eigenstudie på internett fleksibel bruk testing/bestått 3 timar i gruppe med lærar: motivasjon haldningar grunnl. om HMS råd E-læring 3 timar i gruppe med lærar gardsvandring drøfte løysingar systemforståing organisering Mål: Ha ei grunnleggjande systemforståing, evne til å sjå ting i samanheng og kunna bruka si forståing i praktisk HMS-arbeid til eiga nytte. Ha teke i bruk eit dokumentasjonsverktøy som tilfredstiller krav til systematisk HMSarbeid. Tema: Ulykker Psykisk helse Ergonomi Arbeidsgjevaransvar Brann- og el.sikkerheit Kjemisk biologisk arbeidsmiljø Opplæring og beredskap Støy Tiltak og rutiner. Stad: Kommunestyresalen - Lærdal Rådhus Tid: Måndag 7. mars kl Påmelding til: Sentralbord tlf Gunnstein Husdal tlf Solgun Haugen tlf Frist for påmelding: 1. mars 2011 Pris: Kr ,- for medlemer i LHMS Kr ,- for andre Kr. 950,- for deltakar nr 2 frå same bedrift Arrangør: Lærdal Bondelag Lærdal bondelag 4

5 Kurs i Driftsleiing og samarbeid i samdrift 16. mars Målgruppe: Bønder i samdrift og bønder som vurderer samdrift. Kva utfordringar ligg det å gå inn i, og å vere i ei samdrift? Kva må ein tenkje gjennom før ein etablerer eit slikt samarbeid? Kva konfliktar kan oppstå og korleis løyse dei? Kurset kan vere med å gjere kvarandre bevisste på si eiga og andre si rolle i eit samarbeid. Korleis leier og organiserer vi arbeid og samarbeid. Avklare forventningar til kvarandre og drifta. Konkrete oppgåveløysingar frå kvardagen. Olav Eikenæs frå Familievernkontoret på Nordfjordeid vil halde kurset, saman med Jan Ove Lotsberg. Olav Eikenæs er familieterapaut, teolog og økonom. Har 30 års erfaring frå familiekontor og som menighet/sykehusprest. Har oppdrag i næringslivet i forhold til utvikling, omorganisering og konfliktløysing. Har dei siste 15 åra møtt bondelag og unge bønder med temaet : Fleire generasjoner på same tun. Jan Ove Lotsberg er fagrådgjevar i Tine. Hovedarbeidsområde er etablering, oppløysing og omorganisering av samdrifter. Han er og autoristert rekneskapsfører. I tillegg blir ein samdriftsbonde i frå Voss med. Han vil innleie med å fortelje om sin kvardag i eiga samdrift og nokre av deira utfordringar. Kurset blir halde i Kyrkjestova i Vik, kl Det blir servert lunsj midt på dagen. Pris: 600 til 900 kr (rabatt for person 2, 3, frå same samdrift). Påmelding til: eller ta kontakt med Anne Therese Kusslid, tlf: Påmeldingsfrist: 10. mars Dersom du har spørsmål knytt til kurset, ta kontakt med Veronika Seim Bech, Vik Kommune, tlf: el eller Anne Therese Kusslid, Mo og Jølster vgs, tlf: e-post: Mvh Veronika Seim Bech Vik Kommune Anne Therese Kusslid Mo og Jølster vgs 5

6 B Returadresse: Lærdal kommune Postboks LÆRDAL Informasjon på E-post Alle som me kjenner E-postadressa til vil no få infoskriv elektronisk. Dei som absolutt vil ha det i posten kan reservera seg og framleis få det i posten. Hugs å melda frå om endringar i E-postadresse til: Det er elles utlagt på kommunane sine heimesider under: Landbruk Aurland kommune si heimeside: Lærdal kommune si heimeside: Årdal kommune si heimeside: Telefonar/E-postadresser: Namn Telefon Mobiltelefon E-postadresse Aurland kommune -sentralbord -landbrukskontoret Lærdal kommune -sentralbord Årdal kommune -sentralbord Gunnstein Husdal Magnhild Aspevik Solgun Haugen Silje Bjørgan Torgersen Landbrukstenester, Sogn

Landbruksplan for Etne 2005 2007

Landbruksplan for Etne 2005 2007 Landbruksplan for Etne 2005 2007 Etne kommune 2005 1 Forord Oppstart av arbeidet med Landbruksplan for Etne 2004-2007 vart vedtatt i Komite Natur april 2004. Planen skulle sjå landbruket i samanheng med

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Korte kurs i landbruket 2011/2012 Sogn og Fjordane og Hordaland

Korte kurs i landbruket 2011/2012 Sogn og Fjordane og Hordaland Korte kurs i landbruket /2012 og Dette er eit oversyn over dei fleste landbruksrelaterte kurs som vert arrangert i /2012 i Sogn og Fjordane og i. Kursa vert arrangert av ulike landbruksaktørar i fylka.

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 21., 22. og 23. oktober Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist 2. oktober. Sogn og Fjordane, Hordaland,

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11 Mars 2011 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ LANDBRUKSKAFE I HEIDAL, WEISTAD KAFE, 23. MARS KL. 11-13

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer