LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL"

Transkript

1 LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL Nr 2/2012 APRIL INFORMASJONSSKRIV FRÅ FELLES LANDBRUKSKONTOR ÅLA Lammingsvakt Aurland Veke 16 Ingjerd mobil (kl mån kl mån 23.4) Veke 17 Ingrid mobil (kl mån kl mån 30.4) Veke 18 Bjørg mobil (kl mån kl mån 7.5) Telefontid er kl elles i døgnet er det akuttvakt. Dette gjeld og Aurland. Før og etter lammingsperioden i Aurland nyttast tlf , Veterinærvakta i Lærdal Telefontida er kl 8-10 alle dagar. Status Gardskartprosessen i Årdal, Lærdal og Aurland No er det gått over eit år sidan Felles Landbrukskontor ÅLA sende ut dei fyrste gardskarta til grunneigarar av registrerte landbrukseigedommar i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland. Det vart sendt ut 72 kart i Årdal, 250 i Lærdal og 200 i Aurland. Forvaltninga har frist til i Årdal og i Lærdal og Aurland med gjera ferdig rettingane. I Årdal skal dei nye kartgrunnlaga og arealtala nyttast frå søknad om produksjonstilskot hausten 2012 og hausten 2013 i Lærdal og i Aurland. Dei som søkjer om produksjonstilskot er sjølve ansvarlege for at opplysningane om storleiken på areala som har rett på tilskot er korrekte. Dei som leiger ut areal som har rett på tilskot er 1

2 ansvarleg for at leigar får oppgjeve rett storleik på leigeareala. Dei utsende karta er basert på Økonomisk kartverk med utrekning av areal på eigedommen utifrå dei opplysningane ein sat inne med pr dags dato. Grunneigarane skulle kontrollera tilsendt materiale og melda frå om eventuelle feil/manglar. Det kunne vera feil i eigedomsgrenser, arealklasse eller det kunne mangla teigar. Det er hovudfokus på dyrka areal i denne omgang. Altso fulldyrka areal, overflatedyrka areal og innmarksbeite. Dette skal vera ein kontinuerleg prosess framover. Me har brukt mykje tid på å gå gjennom karta og eventuelt skriva ut nye kart før dei vart sendt ut til grunneigarane. Dette for å ha eit best mogeleg utgangspunkt. I juni/juli vart det sendt ut 1. purrerunde med 46 kart i Årdal, 114 i Lærdal og 113 i Aurland. Ved 2. purrerunde var det framleis 20 stk i Årdal, 33 i Lærdal og 64 i Aurland som ikkje hadde svart. Grunneigarane fekk beskjed om å gje tilbakemelding skriftleg sjølv om dei ikkje fann nokon feil på kartet. Dette var gjort for at me skulle vera sikre på at dei hadde sett på karta. Skulle det mangla areal med rett til tilskot vil søkjaren få for lite utbetalt. Det er arealet som står på kartet som vil verta gjeldande areal i tilskotssamanheng. Arealtala på gardskart vil overstyra tal på søknaden. Felles Landbrukskontor ÅLA oppfordrar alle som ikkje har gjeve tilbakemelding om å gjera det snarast. Solgun Haugen, prosjektleiar Info frå fylkesmannen: BU-strategien 2012 Bygdeutviklingsmidlane (BU-midlane) som Fylkesmannen forvaltar, skal først og fremst nyttast til mobilisering og tiltak som fremjar omstilling, nyskaping og framtidsretta sysselsetting i bygdene knytt til landbruket sine ressursar. Bedriftsretta søknadar skal sendast til Innovasjon Norge. Grensa for tilskot frå Bygdeutviklingsmidlane er auka frå kr ,- til kr ,-. Samstundes er det opna for å gje inntil 50% investeringsstøtte til planting av økologiske fruktfelt. Jordbruksoppgjeret 2011 løfta den øvre grensa for investeringsstøtte til bedriftsretta tiltak innan bygdeutvikling. I Sogn og Fjordane vert det no gitt inntil 30 % investeringsstøtte t.d. til bygging av nye fjøs. Med denne endringa får ein utbyggar fullt tilskot for byggekostnader på opp til kr 3 millionar. Det er særleg nye lausdriftsfjøs som vil nyte godt av den auka ramma. Investeringar i sauefjøs er svært gunstig då kostnadene ligg under 3 mill og utbyggjar får 30% tilskot på heile byggekostnaden. Sogn og Fjordane har saman med Hordaland eit nasjonalt ansvar for auka dyrking av økologisk frukt. Gjennom jordbruksoppgjeret er det opna for ein auke i investeringsstøtta frå 30 % til 50 %. Dette vert gjort fordi det er dyrare å etablere ein økologisk fruktgard enn ein med konvensjonell drift. Det vert lyst ut tiltaksmidlar til landbruksrelatert nærings- og bygdeutvikling i Sogn og Fjordane. Søknadsfristen er 13. april. Dette gjeld BU-midlar til tilretteleggingstiltak, tilretteleggingstiltak i skogbruket, økologisk 2

3 landbruk og prosjektet Frukt og bær rundt neste sving. For nærare infomasjon sjå på heimesida til fylkesmannen i Sogn og Fjordane under landbruk. Tilskotsordningar i skogbruket, Nærings-og miljøtilskot i skogbruket, NMSK Følgjande tilskot og vilkår gjeld: Tilskot til skogkultur i kommunane Aurland, Lærdal og Årdal er på 70%. Dette gjeld tilskot til følgjande føremål: Førehandsrydding, planting, avstandsrydding i skog (bartre/lauvtre) opp til 8 meters høgd. Det vert også gitt tilskot til nyplanting og suppleringsplanting, same sats, 70%. Ein er pliktig i høve skoglova å forynge med ny skog der skog vert avverka. NMSK-tilskot gjeld berre for areal som er eller skal bli skogproduserande. Det vert også gitt tilskot (70%) til stammekvisting der dette er meint som eit kvalitetshevande tiltak. Tilskot til produksjon/opparbeiding av skogsflis til bioenergi til bruk i eige anlegg/produksjon eller for sal er på 43 kr pr kubikkmeter flis frå heiltrevirke frå regulering og tynning. Dette gjeld også for flis frå attgroingsvirke i kulturlandskapet. Tilskot til skogsdrift i vanskeleg terreng skal godkjennast på førehand av Fylkesmannen. Søknadene skal ha kartvedlegg som viser driftsområdet og at naudsynte miljøomsyn vert tekne. Taubanetilskotssatsar: - Gran kr 100,- pr m³ - Furu/(lauv)* kr 150,- pr m³ Som følgje av mykje orkanskadd skog vert driftsapparatet og tilskota prioritert for å kunne redde mest mogleg av stormskadd skog. Støtte til juletreproduksjon skjer gjennom Bygdeutviklingsmidlane (BU-midlar) og Innovasjon Norge etter søknad til heimekommunen. Det vert gitt støtte til nyanlegg med samla arealmål på minst 20 dekar. Dette vil i utgangspunktet gjelde kostnader til planting, plantearbeid, inngjerding og kompetanseheving. Til hausten vil Fylkesmannen og Innovasjon Norge samarbeide om eit tilbod om kurs og opplæring i juletreproduksjon for nyetablerarar. Alle tilskotssøknader må gå gjennom kommunen så ta kontakt med Felles Landbrukskontor ÅLA for spørsmål omkring dette. Sjå elles nettsida til Fylkesmannen/Landbruk/skogbruk Gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker Kontaktperson: Merete Larsmon Statens landbruksforvaltning har gjort vedtak om ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker med verknad frå Desse satsane gjeld og for kommunane om ikkje anna gebyr vert bestemt. For Årdal, Lærdal og Aurland gjeld fylgjande satsar: - søknad om konsesjon etter konsesjonslova 2og 3 kr søknad om deling etter jordlova 12 kr 2000 Gebyr for handsaming av søknadar vert sendt ut når søknad om konsesjon eller deling etter jordlova vert motteke. 3

4 Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA, v/ingunn B. Skjerdal tlf eller på e-post til Lokal forskrift om spreiing av husdyrgjødsel Felles Landbrukskontor ÅLA har utarbeidd eit framlegg til lokal forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel. Bakgrunnen for arbeidet er at Felles landbrukskontor ÅLA kvart år mottek og handsamar søknadar om utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel. Ei lokal forskrift som endrar fristen for spreiing til 30.september vil forenkle kvardagen til gardbrukarane og kommunen. Prosessen med etablering av lokal forskrift vert køyrd parallelt i Aurland, Lærdal og Årdal kommune. Forvaltningsutvalet i Lærdal kommune, Plan og utvikling i Aurland kommune og formannskapet i Årdal kommune har vedteke oppstart av arbeidet med den lokal forskrifta i dei tre kommunane. Framlegg til forskrift er sendt på høyring ligg tilgjengeleg på heimesidene til kommunane under Landbruk. Fristen for å kome med høyringsinnspel er sett til Innspel til arbeidet med lokal forskrift kan sendast: Årdal kommune, pb 40, 6881 Årdalstangen Lærdal kommune, Postboks 83, 6886 Lærdal Aurland kommune, Vangen Aurland Ved spørsmål ta kontakt med Ingunn B. Skjerdal Viltforvaltning I tida framover vert det lagt ut ein del informasjon om hjorteviltforvaltning på heimesidene til kommunane under landbruk. Vårteljing av hjort Teljedatoar i 2012 er: Onsdag 4. april Torsdag 12. april Måndag 23. april Torsdag 3. mai Måndag 14. mai Teljinga startar kl Det vert nytta lys. Endring av vald Søknad om endring/samanslåing av jaktvald og etablering/endring av bestandsplan for hjort, elg og rådyr må fremjast snarast, og seinast innan 1. mai. Søknadsskjema for godkjenning av jaktvald, får du på Landbrukskontoret. Søknaden skal sendast til kommunen. Landbrukskontoret Feltkontrollørkurs i Sogndal fredag 20. april Ved å gjennomføra feltkontrollørkurs kan du godkjenne jaktlaget sitt viltkjøt for sal til lokale restaurantar, hotell og butikkar. 4

5 Lokalitet: Campus Fosshaugane, Stadionbygget (Auditorium 1. etg) -like ved inngang til NRK. Kl Prisar: Feltkontrollørkurs, ordinær: kr 2500,-; spesialpris studentar: kr 1500,- Påmelding: Betal kursavgifta til konto , merk innbetalinga Feltkontrollør Sogndal (ev inkl. -student ), og send ein e-post til adressa med namn, mobiltelefon, e-postadresse, jegernummer og fødselsår. Forkunnskapar: registrert i jegerregisteret i min. 5 år og ha vore med å slakta minst 20 hjortevilt. Har du spørsmål om dette kurset, ta kontakt med Stein Joar Hegland på tel: , eller e- post: Sjå for meir. Kurs Motorsag Dersom du nytter motorsag som ein del av di næring på garden er du pålagd å ha gjennomført motorsagkurs. Meld frå til Felles Landbrukskontor ÅLA, dersom du er interessert i kurs. Er interessa stor nok vil vi organisere kurs til hausten. Kostnad ca kr 1430,-, omfang 15 timar. Kontakt Felles Landbrukskontor ÅLA på telefon eller e-post innan 20.april. Kjøp / sal / byte Vatningsvogn Har Pomas 2 vatningsvogn (230m slange), vil gjerne byta den i Pomas 1. Er nokon interessert ta kontakt med Dagfinn Wendelbo tlf Kjøp av fôr eller fôr til sals? Kontakt landbrukskontoret Informasjon frå Felles Landbrukskontor ÅLA Heimesida vs info på e-post/infoskriv. Infoskrivet frå Felles landbrukskontor ÅLA er eit ekstra tilbod til dykk vi har mest kontakt med. Vi har eit mål om å kome med ca 4 infoskriv i løpet av eit år. Mellom kvar utgjeving får vi mykje informasjon frå ulike hald som vi distribuerar fortløpande til dei vi har e-postadresse til. Denne informasjonen legg vi i tillegg ut på internett på kommunane sine heimesider under Landbruk aktuelt. Vi må be dykk som ikkje har oppgjeve e-postadresse til landbrukskontoret om å følgja med på denne sida. Vi har ingen mulighet til å sende ut all informasjon vi får pr brev. 5

6 B Returadresse: Lærdal kommune Postboks LÆRDAL Informasjon på E-post Alle som me kjenner E-postadressa til får informasjonsskrivet elektronisk. Dei som absolutt vil ha det i posten kan reservera seg og framleis få det i posten. Hugs å melda frå om endringar i E-postadresse til: Infoskrivet er også lagt ut på kommunane sine heimesider under: Landbruk Aurland kommune si heimeside: Lærdal kommune si heimeside: Årdal kommune si heimeside: Telefonar/E-postadresser: Namn Telefon Mobiltelefon E-postadresse Aurland kommune -sentralbord -landbrukskontoret Lærdal kommune -sentralbord Årdal kommune -sentralbord Magnhild Aspevik Solgun Haugen Ingunn B. Skjerdal L A Gunnstein Husdal Landbrukstenester, Sogn

Landbruksplan for Etne 2005 2007

Landbruksplan for Etne 2005 2007 Landbruksplan for Etne 2005 2007 Etne kommune 2005 1 Forord Oppstart av arbeidet med Landbruksplan for Etne 2004-2007 vart vedtatt i Komite Natur april 2004. Planen skulle sjå landbruket i samanheng med

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Vedteke i kommunestyresak 3/14 i Sel og kommunestyresak 81/13 i Vågå Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå INNLEIING...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer