Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09.05-09.50 Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause"

Transkript

1 Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause Heiltidskultur i helse- og omsorgstenestene - moglegheiter og konsekvensar 10: Alternative turnusordningar i Fjell resultat i prosjekt Kort pause Erfaring med langvakter i sjukeheim på Karmøy Lunsj Informasjon om 5 ulike interne tiltak i kommunen Kort pause «Født til omstilling»

2

3

4 Heiltid, deltid og arbeidstid. A. Toft, KS 25.febr Fjell

5 Alltid: Lov og avtaleverk er grunnlaget Evt. søke dispensasjon

6 Ny kunnskap Felleserklæringa Muligheter «gode historiar»

7 Ulike behov - heltidskultur som løsning VINN VINN VINN Ref: FAFO, Moland 2012 ARBEIDSMILJØ

8 Vellukka utviklingsprosjekt Mål kvifor gjer vi dette? Kva er spørsmålet? Mål skal vere kjent av alle Mål skal vere målbare «vi vil oppnå..»

9 Motivasjon for endring Kva motiverer? ref. sirkeldiagrammet: kvalitet i tenestene? meir samla fritid? større stilling? Korleis motivere? - informere, informere, informere. Eldsjeler. Spørre proffene/brukarane. Møte, konferanse. «T T T» lære frå andre «what is in it for me?» gode rapporter - ny kunnskap! kloke grep

10

11

12 SLUTTRAPPORT Alternative turnus- og arbeidstidsordningar HOVUDMÅL I PROSJEKT ( ) Generell reduksjon av uønskt deltid* i kommunen - og spesifikk reduksjon på 30 % innan sektorane helse, sosial og omsorg( HSO) innan 2013 SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

13 KJENT UTFORDRING I KOMMUNAR Omfattande bruk av deltidsstillingar spesielt i kommunehelsetenesta Deltidskultur uløyseleg knytt til organisering av arbeidstid og kor ofte tilsette arbeider helg Tilsette manglar tilbod om høgare stillingar % ikkje nøgd med stillingsstorleik Mange tilsette ønskjer å arbeide deltid ideell stilling for mange er 80 % (Amble 2008, Moland Bråthen 2012a) SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

14 Deltidskultur møter ikkje framtida sine krav! Felleserklæring frå partar i kommunesektoren i 2013 ( KS, NSF, Fagforbundet og Delta) Hovudregel skal vera 100 % stillingar Heiltidskultur vil gje ein vinn-vinn-vinn situasjon for brukarar, tilsette og arbeidsgjevar Eit mangfald av alternative arbeidstidsordningar kan brukast Tilsette si helse og tryggleik i fokus (KS 2013) SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

15 HEILTIDSKULTUR NAUDSYNT? YNSKJER TILSETTE FULL STILLING?

16 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG 1. Årsplan tatt i bruk på 10 av 11 tenestestader helse sosial og omsorg Naudsynt for «mangfald» når det gjeld tiltak Kompetansekrevjande Fleire arbeidstidsordningar kan veljast ulike livsfasar SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

17 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG 2. Fast avtale om arbeid meir enn 3.kvar helg 94 tilsette deltek i ordning kr 3000,- ekstra per arbeidshelg > 16 per år ved fast stilling 50 % eller meir Resultat : 22 færre tilsette generell auke i stillingar SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

18 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG tilsette har auka fast stilling med timebank Snitt auke - 20 % 14,5 årsverk - eksisterande ferievikarbudsjett Reduksjon av tilsette med uønskt deltid SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

19 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG tilsette arbeider i ulike langvakts-ordningar Resultat Arbeid 4 kvar helg 21 færre tilsette Generell auke i stillingar frå 21 til 3 vaktskift på ei veke ( fleire døgnvakter i strekk) auka søknad til ledige stillingar tilsette, brukarar og leiarar nøgde SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

20 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG 5. Arbeid på tvers av ulike einingar skule / SFO heimehjelp / heimesjukepleie dagsenter / heimesjukepleie 100 % praksisplassar fagbrev på kortare tid skule / avlasting? dagarbeid med helg i turnus innan omsorg? Resultat : trong for færre tilsette høgare stillingar kompetanseutvikling Planlagt kurs i vår opplæring innan pleie og omsorg SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

21 TILTAK MED BEST EFFEKT INNAN SOSIAL OG OMSORG - Ulike langvakts-ordningar med arbeid 4. kvar helg Bruk av timebank og kombinasjonsstillingar mellom dagarbeid og turnus (heimehjelp/ heimesjukepleie) Bruk av timebank og fast 2 ekstra helger per år ordning med langvakter og ekstra arbeidshelger 43 færre tilsette ordning med arbeid på tvers av einingar (dag/turnus) 33 færre tilsette SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

22 ANDRE RESULTAT Del av stillingar < 50 % er redusert med 25% utgjer om lag 15 % i stillingsbudsjetta naudsynt å behalde dei - dersom fleire skal få 100% færre vakante stillingar SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

23 ANDRE RESULTAT ARBEIDSTIDSORDNINGAR OG SJUKEFRÅVÆR Sjukefråvær HSO: Redusert med 1, 7 % frå Ingen klar samanheng men tenestestader med ulike langvaktsordningar viser lågt / størst reduksjon i sjukefråvær SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

24 RESULTAT HOVUDMÅL Uønskt deltid - prosentdel av alle tilsette Fjell komm, alle Barnehagesjefen Administrasjonen Skulesjefen Eigedomssjefen Sosialsjefen Helsesjefen Omsorgssjefen SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

25 RESULTAT HOVUDMÅL Endring i tal tilsette med uønskt deltid Fjell Kommune Helse,sosial og omsorg reduksjon uønskt deltid i kommune 35 % (62) - reduksjon uønskt deltid HSO 44 % (53) SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

26 VURDERING RESULTAT HOVUDMÅL PROSJEKTMÅL ER NÅDD! Framleis langt frå mål om heiltidskultur! Studie i 2012 viste: - 44% av tilsette i turnus vil ha 100% stilling - 85 % av tilsette i turnus vil ha mellom % Ved prosjektslutt: < 20 % har 100 % stilling SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

27 STRATEGI HEILTIDSKULTUR SAMARBEID Langvakter kva 4. helg Timebank / Særtillegg for ekstra helger Arbeid på tvers av tenestestader kurs 100 % praksisplassar- kortare vei til fagbrev Utlysing kvar 3 mnd. - ta grep for å få fleire 100 % Startstillingar på 100 % med fleire helgar? ANNA? Framleis mogleg med auka gevinst! SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

28

29 Erfaring med langturnus i sykehjem på Karmøy

30 RESULTATER FRA KARMØY Omsorgstjenesten fra 2002 til okt 2013: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt fra 55% til 70,9% (lederne inkl) Stillinger mellom % økt fra 216 til 431 Stillinger under 40% redusert fra 178 til 52 Stillinger mellom 40-75% økt fra ca 500 til 561

31 OVERORDNA MÅL Mål i Karmøy nedfelt i Strategisk kompetanseplan: 75% stilling innen % stilling innen 2020 Dersom måloppnåelse reduserer vi antall rekrutteringer med ca 600. Kan vi la være?

32 Kopervik bu- og behandlingsheim Langturnus ved demensavdelingen 21 brukere ca 16 årsverk i turnus (+1,5 årsverk)

33 LANGTURNUS Kopervik bbh, demensavd. Politisk vedtak mai 2012 Kartlegging høst ønsket langturnus Oppstart års prosjekt med turnus bestående av ordinær turnus og langturnus 3 faste langturnusteam i 6 ukers turnus hver tredje helg

34 LANGTURNUS Kopervik bbh, demensavd. Hvert team består av: 1 sykepleier i 100% 2 fagarbeidere 85% Sykepleiere: 4 dager på, 6/7 dager fri Fagarbeidere: 3 dager på, 7 dager fri

35 LANGTURNUS Kopervik bbh, demensavd. Før langturnus: Gjennomsnitt stillingsstørrelse: 60,38% Ved delvis langturnus: 72,5%

36 Evaluering - prosess Alle ansatte har fått uttale seg skriftlig 9 ansatte i langturnus har hatt samtaler med leder Pårørendeundersøkelse ved dementavdelingen Lederne har uttalt seg Rapport er sendt prosjektgruppene som skal ha avsluttende møter 12. mars. Evalueringen legges frem på personalmøter. Det er søkt dispensasjon t vakter (NSF, Fagforbundet og Delta)

37 Langturnus - dementavdeling 9 ansatte i 3 team (13 t vakter, 3/4 på, 6/7 fri) (100% og 85% stillinger) Mål: Sysselsettingsgrad på 75% Nærvær 95% Redusere utagerende episoder med 50%

38 Ansattes tilbakemelding Flertallet ønsker at prosjektet skal fortsette som en fast ordning

39 Ansattes tilbakemelding Positivt: Mer ro og bedre oversikt Bedre tid til oppgavene og bedre oppgavefordeling Fornøyde brukere og pårørende Bedre kompetansedekning Mindre bruk av vikarer Gode friperioder for de ansatte Kjekt å prøve noe nytt

40 Ansattes tilbakemelding Negativt/forbedringsområder: Kan bli tett å jobbe med de samme personene Leier ikke inn vikar ved sykdom 0930-vakt for sent å begynne på jobb Litt samarbeidsutfordringer mellom langturnus ordinær turnus Mister kontakt med enkelte kolleger Hvilerom bør flyttes til roligere sted pausen er viktig

41 Ansattes tilbakemelding - oppsummert 8 av 9 i langturnus vil fortsette, 1 ny har meldt interesse ( 2 spl ber om mixturnus) Samtaler med de 9 i langturnus: Langturnus oppleves ikke helsehemmende Viktig med god teamsammensetning Fagansvarlig sykepleier bør ikke jobbe langturnus Arbeidstidsordningen har gått over all forventning totalt sett. Ansatte sier de trodde de skulle bli trettere enn de faktisk blir.

42 Pårørendeundersøkelse 10 av 21 svarte Svært god tilbakemelding totalt sett og tydelige indikasjoner på forbedringsområder Vi kan bli bedre på informasjon, brukernes mulighet til dagligdagse gjøremål/aktiviteter og brukernes mulighet til å bestemme selv. Kommentarer på lange vakter: Brukerne blir tryggere på pleierne Mer ro i avdelingen Langvakter er bra i.f.m. terminalpleie

43 Ledernes innspill Økt kvalitet på tjenestene og mer kontinuitet Bedre kompetansedekning Mindre administrering av vakter/vikarer Mange fornøyde ansatte, men alltid noe å forbedre Viktig å følge tett opp ordningen som leder ta på alvor! Bra å kombinere ordinær turnus med langturnus vanskelig å få alle til å jobbe langturnus Viktig at ansatte gjør dette frivillig

44 Målbare resultater Sysselsettingsgrad hele avdelingen: 72,5% - for de i langturnus 90,33% Nærvær hele avdelingen: : 94,1% (samme periode året før var 92,4%) Nærvær for de som jobber langturnus: : 97,4% (samme periode året før var 95%)

45 Konklusjon langturnusprosjekt Kopervik bbh Fordelene ved langturnus er mye større enn ulempene og det er stor grad av måloppnåelse. Langturnusordningen fortsetter med noen justeringer på teamsammensetning, vakter inntil 14 timer og finne annet pauserom. Omgjøring av ekstravaktmidler til faste stillinger.

46 Vea sykehjem Nye Vea sykehjem åpnet nov 2012 Total langturnus inntil 14 t vakter - kun 91% stillinger i turnus (100% for fagansvarlige) Alle (unntatt fagansvarlige) jobber langturnus 4 dager på, 7 dager fri, 3 dager på, 7 dager fri hver 3. helg faste team Langturnus: 69 ansatte, 91% still. Hvis vanlig turnus: 138 ansatte, 46%still.

47 Vea sykehjem Litt enklere ved et nytt sykehjem jobbsøkere vet hva de søker på Gode evalueringer så langt Høyt nærvær men for tidlig å konkludere Ingen vil tilbake til ordinær turnus Diakonhjemmet høgskole skal forske på langturnusordningen på Vea sykehjem Spennende tider fremover

48 Fordeler langturnus Færre ansatte i høy stilling brukerne får det bedre, mindre administrasjon Høy stilling og mer lønn til de ansatte Bedre organisering faste lag Redusere vikarinnleie v/sykdom Bedre dekning kvelder og helger

49 Fordeler langturnus Økt kvalitet og kontinuitet Ikke rapport vaktskifte dag/kv innsparing: 2-3 timer pr dag- mer brukertid Lange friperioder for ansatte

50 Ulemper langturnus Vikarinnleie verre å få vikarer Kan utløse mer overtid Etter langfri må ansatte oppdatere seg Samarbeid i team kan bli for tett Pauser på 1-1,5 time vekk fra avdelingen kan bli en utfordring MÅ gjennomføres!!! Krever oppfølging, dispensasjon, evaluering

51 Prosess hva gjorde vi? Prosjektgrupper bredt sammensatt Tydelig på mål og tiltak -konkrete Tydelig prosjektbeskrivelse Tydelig på at ansatte skulle bli hørt og involvert ingen tvang - RAUSHET Tydelig på at vi ønsket kritiske innspill Tydelig på ønsket om å få til noe sammen og et godt samarbeid i hele virksomheten

52 Ringer i vann - smitteeffekt Ansatte er allerede begynt å snakke om fremtiden. Hva når prosjektene avsluttes? Kan noen på somatisk avdeling få prøve langturnus? Det tenkes og snakkes.

53 Prosess hva gjorde vi? God tid på planlegging Flere personalmøter enn vanlig med informasjon, rom for drøfting, litt mat og en god porsjon humor Ansatte har deltatt i utarbeidelsen av arbeidstidsordningen, nye rutiner og kontinuerlig fått komme med forslag til forbedringer Jobbet skrittvis

54 Fremtidsdrøm God kvalitet fornøyde brukere Engasjerte og fornøyde ansatte Å oppnå smitteeffekt ringer i vann Få til en endringskultur i virksomheten Balanse i økonomien Å lykkes - måloppnåelse (kan gi inspirasjon til nye utviklingsprosjekter)

55 Foreløpig oppsummering BRUKERFOKUS er rett fokus Ansatte ved Karmøys eldste sykehjem, er endringsvillige og ønsker forbedring God stemning og små seire gir smitteeffekt Det å ha tro på medarbeiderne og gi dem ansvar og oppgaver, øker selvtilliten og gir energi i hverdagen Ledelsen må følge tett opp! Ikke tro vi har enerett på vettet mange kan mer enn oss heldigvis!

56 BRUKERUTTALELSE Det er viktig at kommunen hører etter hva folk vil og mener og tar tak i det og får fingen ut og faktisk gjør noe med det! 16 år gammel jente Har vi råd til å vente i flere år til før vi gjør noe?

57 Fornøyde ansatte, brukere og ledelse

58

59 Plan for opplæring og kompetanseheving 2013 helse-, omsorg og sosial

60 Fjell kommune SØKNADSSKJEMA FOR OPPLÆRING Send til: Opplæringsgruppa v/anne Marie Halleraker Postboks STRAUME Stad: Dato: OPPLYSNINGAR OM SØKJAREN Namn: Adresse: Poststad: Telefon privat: Telefon arbeid: Fødd: Stilling: Stillingsprosent: Tilsett i Fjell kommune frå: OPPLYSNINGAR OM ARBEIDSPLASSEN Arbeidsplass: Namnet til næraste overordna: Næraste overordna har godkjent søknaden (baksida) Ja Nei Eventuelt permisjonsbehov: OPPLYSNINGAR OM KURSET, OPPLÆRINGA, VIDAREUTDANNINGA E.L. Kva slag opplæring: Stad for opplæringa: Kurset tek til: Kostnader: Kurs: Materiell: Reiser: Relevans for arbeidet og stillinga: Kurset er ferdig: Framhald på baksida

61

62 Fjell kommune Forprosjekt til Sjef i eige liv HELSE OG OMSORGSTENSTER I FRAMTIDA

63 Fjell kommune Behov - bakgrunn Nasjonalt Lokalt April 2013 Desember 2012

64 Fjell kommune Vi vert stadig fleire fram til og vi vert endå fleire eldre... Gruppa år = 100 prosent auke Gruppa år = 250 prosent auke Gruppa år = 290 prosent auke Gruppa 90 år = 400 prosent auke

65 Fjell kommune Visjon: Sjef i eige liv Helse og omsorgstenestene i Fjell skal hjelpa deg som innbyggjar til å leva eit mest mogeleg sjølvstendig liv, også når du vert ramma av alvorleg sjukdom og funksjonssvikt. Vi vil at du då framleis skal vera sjef i eige liv og helst i eigen heim! I slike høve vil du oppleva at vi gjev deg rask og kompetent hjelp og at vi støttar deg i å mobilisera eigne og andre sine ressursar t.d. familie, venner, naboar og frivillige."

66 Fjell kommune Helselandsby med lokalmedisinsk senter

67 Fjell kommune Behov - forprosjekt Aksjonssenteret Frivillig innsats Private leveransar

68 Fjell kommune Framgangsmåte Basis i Sjef i eige liv Intervju Henta kunnskap og erfaring Samarbeid med private bedrifter og forskingsmiljø

69 Fjell kommune Samandrag Tryggleik for rask og kompetent hjelp! Kommunen i ny rolle som tilretteleggjar og samspelar Testa ut delar av ein totalmodell for framtidige tenester til eldre levert av både kommune, frivillige og private Kommunen kan ikkje fiksa alt åleine!

70

71 Kreftkoordinator Prosjektstilling i 3 4 år 75 % av lønnsmidlene er dekka av Kreftforeningen Fordeling mellom Fjell og Sund kommune Kvalitet i fokus Ønske om det skal verta ei permanent ordning

72 Fakta om kreft nye tilfeller av kreft årlig har eller har hatt kreft Flere får kreft, flere overlever kreft og flere lever lenger med kreft Avansert behandling følgjetilstander, seinskadar Samhandlingsreformen

73 Oppgaver For kreftpasienter og pårørande i alle fasar av sjukdommen Råd og vegledning Kompetanseheving Samhandling Oversikt over tilbud i kommunen og frivillige organisasjoner

74 Henvisning Lågtersketilbod Trenger ingen søknad eller vedtak Alle kan ta kontakt Tlf. mobil: Nettside: Fjell kommune, tenester, omsorg Samarbeid viktig

75

76 Visingsleilegheit Kvar? Bu-og servicesenteret Kva er dette? Vanleg leilegheit som har div tekniske hjelpemiddel. Kvifor? Visa både brukarar, pårørande, tilsette i omsorg og helsetenestene eit lite utval av omsorgsteknologien.

77 Visingsleilegheit Del av «Sjef i eige liv» Ta vekk frykt for teknologi Gi hjelp slik at ein kan klare seg sjølv, mest mogeleg Gi fridom Mestringskjensle Trygge pårørande

78 Visingsleilegheit Prøva ut ulike alarmar som vil bli meir vanleg framover. Døralarm GPS kommunen har ikkje tenesta enno Ikkje overvåking trygging og sikring

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 Kartlegging av dagens status innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Agdenes kommune med mål om en framtidig bærekraftig omsorgstjeneste "Vi skal bli best på pleie- og omsorgstjenester" Arbeidsdokument fra

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 Tilgards 2014 LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 SAMMENDRAG Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Å rsrapportering 2014

Å rsrapportering 2014 Å rsrapportering 204 Siste frist for levering:6. januar 205. Sendes: sekretariat@kmd.dep.no Kommune: Lunner kommune Dato: 6..205 Prosjektleder: Ole Øystein Larsen, 932593. Hvorfor og hvordan rapportere?

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser.

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser. Om prosjektet I desember 2001 ga administrasjonen ved rådmannen, en anbefaling til et prosjekt på temaet seniortiltak. Personal- og organisasjonsavdelingen tok ledelse i prosjektet, da temaet ligger under

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer