Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09.05-09.50 Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause"

Transkript

1 Bygging av merkevare for framtida - krevjande og inspirerande! Kort pause Heiltidskultur i helse- og omsorgstenestene - moglegheiter og konsekvensar 10: Alternative turnusordningar i Fjell resultat i prosjekt Kort pause Erfaring med langvakter i sjukeheim på Karmøy Lunsj Informasjon om 5 ulike interne tiltak i kommunen Kort pause «Født til omstilling»

2

3

4 Heiltid, deltid og arbeidstid. A. Toft, KS 25.febr Fjell

5 Alltid: Lov og avtaleverk er grunnlaget Evt. søke dispensasjon

6 Ny kunnskap Felleserklæringa Muligheter «gode historiar»

7 Ulike behov - heltidskultur som løsning VINN VINN VINN Ref: FAFO, Moland 2012 ARBEIDSMILJØ

8 Vellukka utviklingsprosjekt Mål kvifor gjer vi dette? Kva er spørsmålet? Mål skal vere kjent av alle Mål skal vere målbare «vi vil oppnå..»

9 Motivasjon for endring Kva motiverer? ref. sirkeldiagrammet: kvalitet i tenestene? meir samla fritid? større stilling? Korleis motivere? - informere, informere, informere. Eldsjeler. Spørre proffene/brukarane. Møte, konferanse. «T T T» lære frå andre «what is in it for me?» gode rapporter - ny kunnskap! kloke grep

10

11

12 SLUTTRAPPORT Alternative turnus- og arbeidstidsordningar HOVUDMÅL I PROSJEKT ( ) Generell reduksjon av uønskt deltid* i kommunen - og spesifikk reduksjon på 30 % innan sektorane helse, sosial og omsorg( HSO) innan 2013 SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

13 KJENT UTFORDRING I KOMMUNAR Omfattande bruk av deltidsstillingar spesielt i kommunehelsetenesta Deltidskultur uløyseleg knytt til organisering av arbeidstid og kor ofte tilsette arbeider helg Tilsette manglar tilbod om høgare stillingar % ikkje nøgd med stillingsstorleik Mange tilsette ønskjer å arbeide deltid ideell stilling for mange er 80 % (Amble 2008, Moland Bråthen 2012a) SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

14 Deltidskultur møter ikkje framtida sine krav! Felleserklæring frå partar i kommunesektoren i 2013 ( KS, NSF, Fagforbundet og Delta) Hovudregel skal vera 100 % stillingar Heiltidskultur vil gje ein vinn-vinn-vinn situasjon for brukarar, tilsette og arbeidsgjevar Eit mangfald av alternative arbeidstidsordningar kan brukast Tilsette si helse og tryggleik i fokus (KS 2013) SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

15 HEILTIDSKULTUR NAUDSYNT? YNSKJER TILSETTE FULL STILLING?

16 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG 1. Årsplan tatt i bruk på 10 av 11 tenestestader helse sosial og omsorg Naudsynt for «mangfald» når det gjeld tiltak Kompetansekrevjande Fleire arbeidstidsordningar kan veljast ulike livsfasar SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

17 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG 2. Fast avtale om arbeid meir enn 3.kvar helg 94 tilsette deltek i ordning kr 3000,- ekstra per arbeidshelg > 16 per år ved fast stilling 50 % eller meir Resultat : 22 færre tilsette generell auke i stillingar SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

18 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG tilsette har auka fast stilling med timebank Snitt auke - 20 % 14,5 årsverk - eksisterande ferievikarbudsjett Reduksjon av tilsette med uønskt deltid SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

19 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG tilsette arbeider i ulike langvakts-ordningar Resultat Arbeid 4 kvar helg 21 færre tilsette Generell auke i stillingar frå 21 til 3 vaktskift på ei veke ( fleire døgnvakter i strekk) auka søknad til ledige stillingar tilsette, brukarar og leiarar nøgde SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

20 EIT MANGFALD AV TILTAK ER SETT i GANG 5. Arbeid på tvers av ulike einingar skule / SFO heimehjelp / heimesjukepleie dagsenter / heimesjukepleie 100 % praksisplassar fagbrev på kortare tid skule / avlasting? dagarbeid med helg i turnus innan omsorg? Resultat : trong for færre tilsette høgare stillingar kompetanseutvikling Planlagt kurs i vår opplæring innan pleie og omsorg SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

21 TILTAK MED BEST EFFEKT INNAN SOSIAL OG OMSORG - Ulike langvakts-ordningar med arbeid 4. kvar helg Bruk av timebank og kombinasjonsstillingar mellom dagarbeid og turnus (heimehjelp/ heimesjukepleie) Bruk av timebank og fast 2 ekstra helger per år ordning med langvakter og ekstra arbeidshelger 43 færre tilsette ordning med arbeid på tvers av einingar (dag/turnus) 33 færre tilsette SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

22 ANDRE RESULTAT Del av stillingar < 50 % er redusert med 25% utgjer om lag 15 % i stillingsbudsjetta naudsynt å behalde dei - dersom fleire skal få 100% færre vakante stillingar SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

23 ANDRE RESULTAT ARBEIDSTIDSORDNINGAR OG SJUKEFRÅVÆR Sjukefråvær HSO: Redusert med 1, 7 % frå Ingen klar samanheng men tenestestader med ulike langvaktsordningar viser lågt / størst reduksjon i sjukefråvær SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

24 RESULTAT HOVUDMÅL Uønskt deltid - prosentdel av alle tilsette Fjell komm, alle Barnehagesjefen Administrasjonen Skulesjefen Eigedomssjefen Sosialsjefen Helsesjefen Omsorgssjefen SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

25 RESULTAT HOVUDMÅL Endring i tal tilsette med uønskt deltid Fjell Kommune Helse,sosial og omsorg reduksjon uønskt deltid i kommune 35 % (62) - reduksjon uønskt deltid HSO 44 % (53) SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

26 VURDERING RESULTAT HOVUDMÅL PROSJEKTMÅL ER NÅDD! Framleis langt frå mål om heiltidskultur! Studie i 2012 viste: - 44% av tilsette i turnus vil ha 100% stilling - 85 % av tilsette i turnus vil ha mellom % Ved prosjektslutt: < 20 % har 100 % stilling SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

27 STRATEGI HEILTIDSKULTUR SAMARBEID Langvakter kva 4. helg Timebank / Særtillegg for ekstra helger Arbeid på tvers av tenestestader kurs 100 % praksisplassar- kortare vei til fagbrev Utlysing kvar 3 mnd. - ta grep for å få fleire 100 % Startstillingar på 100 % med fleire helgar? ANNA? Framleis mogleg med auka gevinst! SLUTTRAPPORT Alternative turnus og arbeidstidsordningar

28

29 Erfaring med langturnus i sykehjem på Karmøy

30 RESULTATER FRA KARMØY Omsorgstjenesten fra 2002 til okt 2013: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt fra 55% til 70,9% (lederne inkl) Stillinger mellom % økt fra 216 til 431 Stillinger under 40% redusert fra 178 til 52 Stillinger mellom 40-75% økt fra ca 500 til 561

31 OVERORDNA MÅL Mål i Karmøy nedfelt i Strategisk kompetanseplan: 75% stilling innen % stilling innen 2020 Dersom måloppnåelse reduserer vi antall rekrutteringer med ca 600. Kan vi la være?

32 Kopervik bu- og behandlingsheim Langturnus ved demensavdelingen 21 brukere ca 16 årsverk i turnus (+1,5 årsverk)

33 LANGTURNUS Kopervik bbh, demensavd. Politisk vedtak mai 2012 Kartlegging høst ønsket langturnus Oppstart års prosjekt med turnus bestående av ordinær turnus og langturnus 3 faste langturnusteam i 6 ukers turnus hver tredje helg

34 LANGTURNUS Kopervik bbh, demensavd. Hvert team består av: 1 sykepleier i 100% 2 fagarbeidere 85% Sykepleiere: 4 dager på, 6/7 dager fri Fagarbeidere: 3 dager på, 7 dager fri

35 LANGTURNUS Kopervik bbh, demensavd. Før langturnus: Gjennomsnitt stillingsstørrelse: 60,38% Ved delvis langturnus: 72,5%

36 Evaluering - prosess Alle ansatte har fått uttale seg skriftlig 9 ansatte i langturnus har hatt samtaler med leder Pårørendeundersøkelse ved dementavdelingen Lederne har uttalt seg Rapport er sendt prosjektgruppene som skal ha avsluttende møter 12. mars. Evalueringen legges frem på personalmøter. Det er søkt dispensasjon t vakter (NSF, Fagforbundet og Delta)

37 Langturnus - dementavdeling 9 ansatte i 3 team (13 t vakter, 3/4 på, 6/7 fri) (100% og 85% stillinger) Mål: Sysselsettingsgrad på 75% Nærvær 95% Redusere utagerende episoder med 50%

38 Ansattes tilbakemelding Flertallet ønsker at prosjektet skal fortsette som en fast ordning

39 Ansattes tilbakemelding Positivt: Mer ro og bedre oversikt Bedre tid til oppgavene og bedre oppgavefordeling Fornøyde brukere og pårørende Bedre kompetansedekning Mindre bruk av vikarer Gode friperioder for de ansatte Kjekt å prøve noe nytt

40 Ansattes tilbakemelding Negativt/forbedringsområder: Kan bli tett å jobbe med de samme personene Leier ikke inn vikar ved sykdom 0930-vakt for sent å begynne på jobb Litt samarbeidsutfordringer mellom langturnus ordinær turnus Mister kontakt med enkelte kolleger Hvilerom bør flyttes til roligere sted pausen er viktig

41 Ansattes tilbakemelding - oppsummert 8 av 9 i langturnus vil fortsette, 1 ny har meldt interesse ( 2 spl ber om mixturnus) Samtaler med de 9 i langturnus: Langturnus oppleves ikke helsehemmende Viktig med god teamsammensetning Fagansvarlig sykepleier bør ikke jobbe langturnus Arbeidstidsordningen har gått over all forventning totalt sett. Ansatte sier de trodde de skulle bli trettere enn de faktisk blir.

42 Pårørendeundersøkelse 10 av 21 svarte Svært god tilbakemelding totalt sett og tydelige indikasjoner på forbedringsområder Vi kan bli bedre på informasjon, brukernes mulighet til dagligdagse gjøremål/aktiviteter og brukernes mulighet til å bestemme selv. Kommentarer på lange vakter: Brukerne blir tryggere på pleierne Mer ro i avdelingen Langvakter er bra i.f.m. terminalpleie

43 Ledernes innspill Økt kvalitet på tjenestene og mer kontinuitet Bedre kompetansedekning Mindre administrering av vakter/vikarer Mange fornøyde ansatte, men alltid noe å forbedre Viktig å følge tett opp ordningen som leder ta på alvor! Bra å kombinere ordinær turnus med langturnus vanskelig å få alle til å jobbe langturnus Viktig at ansatte gjør dette frivillig

44 Målbare resultater Sysselsettingsgrad hele avdelingen: 72,5% - for de i langturnus 90,33% Nærvær hele avdelingen: : 94,1% (samme periode året før var 92,4%) Nærvær for de som jobber langturnus: : 97,4% (samme periode året før var 95%)

45 Konklusjon langturnusprosjekt Kopervik bbh Fordelene ved langturnus er mye større enn ulempene og det er stor grad av måloppnåelse. Langturnusordningen fortsetter med noen justeringer på teamsammensetning, vakter inntil 14 timer og finne annet pauserom. Omgjøring av ekstravaktmidler til faste stillinger.

46 Vea sykehjem Nye Vea sykehjem åpnet nov 2012 Total langturnus inntil 14 t vakter - kun 91% stillinger i turnus (100% for fagansvarlige) Alle (unntatt fagansvarlige) jobber langturnus 4 dager på, 7 dager fri, 3 dager på, 7 dager fri hver 3. helg faste team Langturnus: 69 ansatte, 91% still. Hvis vanlig turnus: 138 ansatte, 46%still.

47 Vea sykehjem Litt enklere ved et nytt sykehjem jobbsøkere vet hva de søker på Gode evalueringer så langt Høyt nærvær men for tidlig å konkludere Ingen vil tilbake til ordinær turnus Diakonhjemmet høgskole skal forske på langturnusordningen på Vea sykehjem Spennende tider fremover

48 Fordeler langturnus Færre ansatte i høy stilling brukerne får det bedre, mindre administrasjon Høy stilling og mer lønn til de ansatte Bedre organisering faste lag Redusere vikarinnleie v/sykdom Bedre dekning kvelder og helger

49 Fordeler langturnus Økt kvalitet og kontinuitet Ikke rapport vaktskifte dag/kv innsparing: 2-3 timer pr dag- mer brukertid Lange friperioder for ansatte

50 Ulemper langturnus Vikarinnleie verre å få vikarer Kan utløse mer overtid Etter langfri må ansatte oppdatere seg Samarbeid i team kan bli for tett Pauser på 1-1,5 time vekk fra avdelingen kan bli en utfordring MÅ gjennomføres!!! Krever oppfølging, dispensasjon, evaluering

51 Prosess hva gjorde vi? Prosjektgrupper bredt sammensatt Tydelig på mål og tiltak -konkrete Tydelig prosjektbeskrivelse Tydelig på at ansatte skulle bli hørt og involvert ingen tvang - RAUSHET Tydelig på at vi ønsket kritiske innspill Tydelig på ønsket om å få til noe sammen og et godt samarbeid i hele virksomheten

52 Ringer i vann - smitteeffekt Ansatte er allerede begynt å snakke om fremtiden. Hva når prosjektene avsluttes? Kan noen på somatisk avdeling få prøve langturnus? Det tenkes og snakkes.

53 Prosess hva gjorde vi? God tid på planlegging Flere personalmøter enn vanlig med informasjon, rom for drøfting, litt mat og en god porsjon humor Ansatte har deltatt i utarbeidelsen av arbeidstidsordningen, nye rutiner og kontinuerlig fått komme med forslag til forbedringer Jobbet skrittvis

54 Fremtidsdrøm God kvalitet fornøyde brukere Engasjerte og fornøyde ansatte Å oppnå smitteeffekt ringer i vann Få til en endringskultur i virksomheten Balanse i økonomien Å lykkes - måloppnåelse (kan gi inspirasjon til nye utviklingsprosjekter)

55 Foreløpig oppsummering BRUKERFOKUS er rett fokus Ansatte ved Karmøys eldste sykehjem, er endringsvillige og ønsker forbedring God stemning og små seire gir smitteeffekt Det å ha tro på medarbeiderne og gi dem ansvar og oppgaver, øker selvtilliten og gir energi i hverdagen Ledelsen må følge tett opp! Ikke tro vi har enerett på vettet mange kan mer enn oss heldigvis!

56 BRUKERUTTALELSE Det er viktig at kommunen hører etter hva folk vil og mener og tar tak i det og får fingen ut og faktisk gjør noe med det! 16 år gammel jente Har vi råd til å vente i flere år til før vi gjør noe?

57 Fornøyde ansatte, brukere og ledelse

58

59 Plan for opplæring og kompetanseheving 2013 helse-, omsorg og sosial

60 Fjell kommune SØKNADSSKJEMA FOR OPPLÆRING Send til: Opplæringsgruppa v/anne Marie Halleraker Postboks STRAUME Stad: Dato: OPPLYSNINGAR OM SØKJAREN Namn: Adresse: Poststad: Telefon privat: Telefon arbeid: Fødd: Stilling: Stillingsprosent: Tilsett i Fjell kommune frå: OPPLYSNINGAR OM ARBEIDSPLASSEN Arbeidsplass: Namnet til næraste overordna: Næraste overordna har godkjent søknaden (baksida) Ja Nei Eventuelt permisjonsbehov: OPPLYSNINGAR OM KURSET, OPPLÆRINGA, VIDAREUTDANNINGA E.L. Kva slag opplæring: Stad for opplæringa: Kurset tek til: Kostnader: Kurs: Materiell: Reiser: Relevans for arbeidet og stillinga: Kurset er ferdig: Framhald på baksida

61

62 Fjell kommune Forprosjekt til Sjef i eige liv HELSE OG OMSORGSTENSTER I FRAMTIDA

63 Fjell kommune Behov - bakgrunn Nasjonalt Lokalt April 2013 Desember 2012

64 Fjell kommune Vi vert stadig fleire fram til og vi vert endå fleire eldre... Gruppa år = 100 prosent auke Gruppa år = 250 prosent auke Gruppa år = 290 prosent auke Gruppa 90 år = 400 prosent auke

65 Fjell kommune Visjon: Sjef i eige liv Helse og omsorgstenestene i Fjell skal hjelpa deg som innbyggjar til å leva eit mest mogeleg sjølvstendig liv, også når du vert ramma av alvorleg sjukdom og funksjonssvikt. Vi vil at du då framleis skal vera sjef i eige liv og helst i eigen heim! I slike høve vil du oppleva at vi gjev deg rask og kompetent hjelp og at vi støttar deg i å mobilisera eigne og andre sine ressursar t.d. familie, venner, naboar og frivillige."

66 Fjell kommune Helselandsby med lokalmedisinsk senter

67 Fjell kommune Behov - forprosjekt Aksjonssenteret Frivillig innsats Private leveransar

68 Fjell kommune Framgangsmåte Basis i Sjef i eige liv Intervju Henta kunnskap og erfaring Samarbeid med private bedrifter og forskingsmiljø

69 Fjell kommune Samandrag Tryggleik for rask og kompetent hjelp! Kommunen i ny rolle som tilretteleggjar og samspelar Testa ut delar av ein totalmodell for framtidige tenester til eldre levert av både kommune, frivillige og private Kommunen kan ikkje fiksa alt åleine!

70

71 Kreftkoordinator Prosjektstilling i 3 4 år 75 % av lønnsmidlene er dekka av Kreftforeningen Fordeling mellom Fjell og Sund kommune Kvalitet i fokus Ønske om det skal verta ei permanent ordning

72 Fakta om kreft nye tilfeller av kreft årlig har eller har hatt kreft Flere får kreft, flere overlever kreft og flere lever lenger med kreft Avansert behandling følgjetilstander, seinskadar Samhandlingsreformen

73 Oppgaver For kreftpasienter og pårørande i alle fasar av sjukdommen Råd og vegledning Kompetanseheving Samhandling Oversikt over tilbud i kommunen og frivillige organisasjoner

74 Henvisning Lågtersketilbod Trenger ingen søknad eller vedtak Alle kan ta kontakt Tlf. mobil: Nettside: Fjell kommune, tenester, omsorg Samarbeid viktig

75

76 Visingsleilegheit Kvar? Bu-og servicesenteret Kva er dette? Vanleg leilegheit som har div tekniske hjelpemiddel. Kvifor? Visa både brukarar, pårørande, tilsette i omsorg og helsetenestene eit lite utval av omsorgsteknologien.

77 Visingsleilegheit Del av «Sjef i eige liv» Ta vekk frykt for teknologi Gi hjelp slik at ein kan klare seg sjølv, mest mogeleg Gi fridom Mestringskjensle Trygge pårørande

78 Visingsleilegheit Prøva ut ulike alarmar som vil bli meir vanleg framover. Døralarm GPS kommunen har ikkje tenesta enno Ikkje overvåking trygging og sikring

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

innovasjon- nytenking - samarbeid MOT HEILTIDSKULTUR Janne Mo

innovasjon- nytenking - samarbeid MOT HEILTIDSKULTUR Janne Mo innovasjon- nytenking - samarbeid MOT HEILTIDSKULTUR 26.01.17 Janne Mo BAKGRUNN LOKALT - mange års samarbeid mellom partane - Brukarbehov - kontinuitet og kompetanse 24/7-365 d i året Periodevis utfordring

Detaljer

SLUTTRAPPORT Alternative turnus- og arbeidstidsordningar

SLUTTRAPPORT Alternative turnus- og arbeidstidsordningar FJELL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Alternative turnus- og arbeidstidsordningar HOVUDMÅL I PROSJEKT (2012-2013) Generell reduksjon av uønskt deltid* i kommunen - og spesifikk reduksjon på 30 % innan sektorane helse,

Detaljer

Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida

Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida Utfordringar 70 % vekst i Fjell fram til 2040 - større vekst for eldre o 65-69 år = 100 % auke o 70-79 år = 250 % auke o 80-89 år

Detaljer

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida?

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Janne Mo 18.10.16 Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Framtid Eldre ønskjer å bu heime Mangel på helsepersonell Kompetansekrevjande samhandlingsreform Ny stor undersøking

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Innovasjonskonferansen, Værnes 08.11.2012 Fjell kommune Drivkrefter for utvikling av helselandsbyen Handlekraft Delegasjon Kompetanse Lokal samhandling Helselandsbyen: Kommunale og

Detaljer

Selje kommune Helse og omsorg

Selje kommune Helse og omsorg Selje kommune Helse og omsorg 31.10.16 Ein kort presentasjon Selje er ein kystkommune lengst nord i S og Fj 2 780 innbyggjarar Auke i folketalet siste par åra, etter langvarig nedgang Har mange eldre Mange

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

Sluttrapport Alternative turnus og arbeidstidsordningar Fjell kommune

Sluttrapport Alternative turnus og arbeidstidsordningar Fjell kommune 2013 Sluttrapport Alternative turnus og arbeidstidsordningar Fjell kommune 01.01.12-31.12.13 «Satsing mot ufrivillig deltid» Prosjektet er finanisert med midlar frå Arbeidsdepartementet. Janne Mo / Fjell

Detaljer

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i Lindås kommune Innovasjonsprosjekt i offentleg sektor 01.08.12 31.07.15 Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider

Det store heiltidsvalet. Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Astrid F. Paulsen, rådgjevar i KS Sølvi Olrich Sørebø, prosjektrettleiar Bli helsefagarbeider Det store heiltidsvalet Nokre fakta: Deltid er norma i kommunane Store variasjoner

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan. Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF

Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan. Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune, KrF Gode og relevante fokusområder i SNP Næringslivets rammevilkår Fysisk og sosial

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 27.01.2016 Ref. nr.: 15/43233 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 07/16 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte torsdag 21.

Detaljer

Uønska deltid. Hovudmål : Auka nærvær betre trivsel høgare tenestekvalitet.

Uønska deltid. Hovudmål : Auka nærvær betre trivsel høgare tenestekvalitet. Fyresdal kommune Uønska deltid Hovudmål : Auka nærvær betre trivsel høgare tenestekvalitet. Mål delprosjekt: Uønska deltid skal reduserast med 80% Innan september 2009 Kvifor? Behalde og rekruttere fagpersonell

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

VERDIDEBATT OMSORGSTENESTENE I GOL. OMSORGSPLAN 2013-2025.

VERDIDEBATT OMSORGSTENESTENE I GOL. OMSORGSPLAN 2013-2025. Arkivsak-dok. 12/04585-1 Saksbehandler Berit Rustberggard Saksgang Kommunestyret VERDIDEBATT OMSORGSTENESTENE I GOL. OMSORGSPLAN 2013-2025. Saka vert avgjort av: kommunestyret Vedlegg: - Grunnlagsdokument

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

«Hvorfor er heltidskultur så viktig?» 24. august 2016

«Hvorfor er heltidskultur så viktig?» 24. august 2016 «Hvorfor er heltidskultur så viktig?» 24. august 2016 Velkommen Program kick off for ansatte 24. august 2016 12.00 Film fra Modum kommune Prosjektgruppen ønsker velkommen og forteller om bakgrunnen for

Detaljer

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten

Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Hvordan få det til? - heltid i kommunehelsetjenesten Sammen om en bedre kommune Oppegård Oppegård kommune 27000 innbyggere 37 km2 Pleie- og omsorgsektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

EN TID FOR ALT?? Arbeidstidsordninger på brukernes og arbeidstagernes premisser.

EN TID FOR ALT?? Arbeidstidsordninger på brukernes og arbeidstagernes premisser. EN TID FOR ALT?? Arbeidstidsordninger på brukernes og arbeidstagernes premisser. Oslo 1-2 nov. 2012 1 2 Pleie-og omsorgssenteret 3 Fakta om Øygarden Folketall 1/1-12: 4500 (Omegn til Bergen) Areal: 64,2

Detaljer

TIME KOMMUNE. Hva har vi gjort og hva har vi lykkes med og hvorfor?

TIME KOMMUNE. Hva har vi gjort og hva har vi lykkes med og hvorfor? TIME KOMMUNE Hva har vi gjort og hva har vi lykkes med og hvorfor? KORLEIS VAR VEIEN VI MÅTTE GÅ? Hva vi har lykkes best med Tilfreds personale: Økte stillinger Fleksibel arbeidstid Godt omdømme: Godt

Detaljer

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent MODALEN KOMMUNE Telefon: 56 59 90 90 Pleie- og omsorgstenesta 5720 MODALEN E-post: postmottak@.kommune.no Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

VEDTAK NR 11/13 I TVISTELØYSINGSNEMNDA. Tvisteløysingsnemnda heldt møte mandag den 4. mars 2013.

VEDTAK NR 11/13 I TVISTELØYSINGSNEMNDA. Tvisteløysingsnemnda heldt møte mandag den 4. mars 2013. Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 18.03.2013 Ref. nr.: 12/31482 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 11/13 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte mandag den

Detaljer

Forum for regionsenterkommunar Helsesjef i Fjell, Terje Handal

Forum for regionsenterkommunar Helsesjef i Fjell, Terje Handal Forum for regionsenterkommunar 11.05.2017 Helsesjef i Fjell, Terje Handal Fellestrekk for region vest Øy- og brusamfunn Innbyggjartal: ca. 37 500 Kystkultur Industri og fiskeri Felles helseprosjekt Ny

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Det store heiltidsvalet i Flora kommune Bergen

Det store heiltidsvalet i Flora kommune Bergen Det store heiltidsvalet i Flora kommune Bergen 30.03.2017 Kjenn din kommune. Trude Gulbranson 2014 Flora kommune KINN PÅ VESTLANDET Vi blir kanskje Kinn kommune Vi er ein del av Vestlandet uansett Noko

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Mestring og deltaking heile livet

Mestring og deltaking heile livet Mestring og deltaking heile livet Korleis fremma mestring og deltaking? Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Prosjektskisse Mars 2015 Bakgrunn Helse- og omsorgstenestene i Vaksdal

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Lindås kommune si erfaring med utvikling av Plan for strategisk kompetansestyring Helse-og omsorgstenester 2012-2015 - Korleis me gjekk fram for å laga planen -

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE

TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE Omsorg TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE 1. FORMÅL Brukarstyrt personleg assistanse er ei samordning av tenester som skal gje personar med omfattande og varige behov for tenestar, praktisk

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Høyanger kommune ved rådmann Arve Varden. Status pr

Høyanger kommune ved rådmann Arve Varden. Status pr Høyanger kommune ved rådmann Arve Varden Status pr 03.09.2013 Bakgrunn Høyanger kommune Tema er Sjukefråver og heiltid/deltid Vårt prosjekt heiter «Reduksjon i sjukefråver i Høyanger kommune» 1. Sjukefråversprosjektet

Detaljer

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Arbeidstidsordninger -kultur og struktur Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Myte 1: Arbeidet må organiseres med deltid Her på sykehjemmet er det to 100 % stillinger, en sykepleierstilling og en hjelpepleierstilling,

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen Sesjonsleiar Førsteamanuensis Grete Netteland, HSF Arrangør: Knutepunkt for digital kompetanse i forvaltninga helse

Detaljer

Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune

Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og behov... 3 1.1 Førde kommune... 4 1.2 Sentrale dokument... 5 1.2.1 Sentrale føringar innan samhandling, kreft,

Detaljer

Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling.

Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling. Ei kartlegging av faktorar som påverkar endringsprosessar i helsesektoren. Ei anonym spyrjeundersøking i ei medisinsk avdeling. Gro Åsnes Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Mål: At ressurssjukepleiarar og deira leiarar - vert kjent med oppbygginga av nettverket i regionen - får

Detaljer

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester..

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. 2 langvakter på 4 uker reduserer deltid med 35% Påvirker dette kvaliteten på tjenestene? Styringkort Visjon: Selvbestemmelse, utvikling og mestring Virksomhetsidè:

Detaljer

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Innovasjon i turnus Bergen 17. mars 2015 Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Mitt utgangspunkt: Løsninger på deltidsproblematikken finnes. Ingen løsninger passer alle, ei heller dagens. 2 2 typer mennesker

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune.

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Desember 2012. Bakgrunn for undersøkinga: Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvaltar prosjektpengar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/09 09/80 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 6/09 08/1890 UØNSKA DELTID

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/09 09/80 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 6/09 08/1890 UØNSKA DELTID OS KOMMUNE Personalavdelinga Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/09 09/80 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM

TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM Omsorg TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. FORMÅL Sikre heildøgns helsehjelp til dei som ikkje får ivareteke eigenomsorg i eigen heim. 2. LOVGRUNNLAG Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Brukerrettet turnus Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Hva handler brukerrettet turnus om? Hensyn til brukerne Fremtidig rekruttering og hele stillinger Effektiv og kvalifisert bemanning gjennom

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer