Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune"

Transkript

1 Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune 1

2 Innhold 1.0 Bakgrunn og behov Førde kommune Sentrale dokument Sentrale føringar innan samhandling, kreft, palliasjon og kvalitet som ligg til grunn for prosjektet Ressurssjukepleiarar i lindrande behandling og kreftomsorg Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) MÅL Hovudmål Delmål Målgruppe Aktuelle samarbeidspartar i dette prosjektet Metode Gjennomføring av tiltaka- implementering og evaluering Kommunalt lindrande team Prosjektorganisering Milepælplan Prosjektnamn Implementering av standard for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Prosjekteigar Prosjektansvarleg Førde kommune Kommunalsjef Kurt Even Andersen Prosjektleiar Berit Ullebust, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester, Sogn og Fjordane Prosjektet sin startdato og sluttdato Startdato: Sluttdato: Prosjektet si totale budsjettramme (Eigenfinansiering kr kr i evt. tildelte midlar) Hovudmål Førde kommune ynskjer gjennom kompetanseheving og gode samarbeidsrutinar å gje eit kvalitativt godt tilbod til pasientar med behov for lindrande behandling og omsorg. 2

3 1.0 Bakgrunn og behov Lindrande behandling (palliasjon) er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar der sjukdom ikkje kan kurerast. Den palliative prosessen startar når det er erkjent at sjukdommen er uhelbredeleg og avsluttast når pasienten dør, men palliasjon omfattar også sorgarbeid og oppfølging av etterlatte. Målet med behandlinga er at pasientar med alvorleg sjukdom og deira pårørande skal oppleve best mogeleg livskvalitet. Lindring av pasienten sin fysiske smerte og andre plagsomme symptom, saman med tiltak retta mot psykiske, sosiale og åndelege/ eksistensielle problem, står sentralt. Pleie og omsorg for alvorleg sjuke vert praktisert på alle nivå i helsetenestene og stiller krav til at pasientar til ei kvar tid har tilgang til nødvendig kompetanse. Oppsummert forsking viser likevel at pasientar får utilstrekkeleg smertelindring som følgje av manglande kompetanse hos helsepersonell (Broglio et al. 2014). Det er også vist at dei fleste pasientar ynskjer å dø heime, men at dei færraste får dette ynskje oppfylt (Bostrøm og Disch. 2012; Landmark og Raunekjær 2012). I Norge har andelen som dør heime stabilisert seg på 15%, og den har vore synkande dei siste åra (Statistisk sentralbyrå; Sørbye, 2012). Årsakene til dette kan vere fleire, men undersøkingar viser, at skal pårørande ivareta palliative og døande pasientar heime må dei få god informasjon og rettleiing, støtte, tryggleik, avlastning og oppleve at heimetenesta og legar har kunnskap om grunnleggande palliasjon (Melin- Johansson et al Sørbye). Vidare må helsepersonell også formidle at dei innehar kompetanse og tryggleik til å kunne ivareta ein verdig heimedød (Sørbye 2012). Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet 2015) gjev kunnskapsbaserte anbefalingar for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt. Handlingsprogrammet seier også kva kompetanse helsepersonell på dei ulike nivåa i helsetenestene bør ha. Dette gjeld alt helsepersonell som arbeider med alvorlig sjuke og døande pasientar, uansett fagområde, behandlings- og omsorgsnivå. Grunnleggande palliasjon ivaretek: kartlegging av symptom og plager symptomlindring informasjon til pasient og pårørande pårørande 3

4 terminal pleie sorgarbeid og oppfølging av etterlatte dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene rutiner for palliasjon Førde kommune har i 2015 utarbeidd ein standard basert på Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet, 2015) og lokale behov. Ein har gjennom prosjektarbeidet dokumentert og gjort seg erfaringar med korleis ein kan etablere felles møteplassar mellom pasient/pårørande, kommunehelseteneste og sjukehus, samt gode samarbeidsrutinar. Standarden er likevel ikkje gjort godt nok kjend, og rutinane er ikkje godt nok innarbeidde. Det er derfor ikkje klart for den enkelte helsearbeider som møter desse pasientane og deira pårørande, kva som skal vere innhaldet i tenester som vert gitt. For å heve kompetanse om grunnleggande palliasjon har prosjektgruppa gjennomført internundervisning for pleiepersonalet ved sjukeheim og heimetenesta i kommunen, men det er behov for å heve kompetansen hos involverte faggrupper, som legar, fysioterapeutar og andre. Det er derfor behov for eit tverrfagleg kurs i palliasjon og omsorg ved livets slutt. Førde kommune har i dag seks ressurssjukepleiarar i lindrande behandling og kreftomsorg fordelt på sjukeheim og heimetenesta. Desse er ein del av det regionale nettverket i Helseregion Vest. Dei har gjennom nettverket tileigna seg kompetanse i palliasjon, og skal ha medansvar for å utvikle gode system på eigen arbeidsplass. Førde kommune har som formål med dette prosjektet å nytte eksisterande kompetanse til å implementere standard og rutinar for god palliasjon i kommunen, samt gjennomføre eit tverrfagleg kurs i palliasjon. 1.1 Førde kommune 4

5 Førde kommune ligg midt i Sogn og Fjordane og har om lag innbyggjarar. Førde er den mest folkerike kommunen i fylket, og har hatt ein jamn folkevekst på omlag 1,5% dei siste åra. Folketalsutvikling viser at veksten blant dei yngre aldersgruppene vil stagnere frå 2020 og utover, medan andelen eldre vil auke monaleg i same periode. I 2040 vil andelen eldre over 67 år i Førde utgjere 20 % av folketalet (mot 10 % i dag), og står ovanfor store utfordringar knytt til mellom anna aukande tal eldre, fleire demente, fleire med kroniske lidingar og behov for palliasjon. Helse- og omsorgstenesta er inndelt i tenesteområder, med ein kommunalsjef som hovudansvarleg. Tenesteområda er: pleie- og omsorg, helse og barn, psykatriteneste, bu- og miljø for psykisk utviklingshemma, sjukeheim, heimebasert omsorg inkl. omsorgsbustader, dagsenter og dagtilbod for demente som bur heime. Førde Helsetun har 72 plassar og består av ei korttids- og langtidseining samt eining for demente. Korttidseininga har også avlastningsplassar for pårørande med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Denne kan bli gitt som heimehjelp, dagsenter eller avlastingsopphald på sjukeheimen. Det er også oppretta eit palliativt rom ved Førde Helsetun der aktuelle pasientar kan nytte palliativ korttidsplass. Førde kommune oppretta for eitt år sidan Tildelingskontor som koordinerer samarbeid med spesialisthelsetenesta, føretar kartleggingsbesøk hos pasientar og pårørande, identifiserer behov og tildeler aktuelle tenester. 1.2 Sentrale dokument Sentrale føringar innan samhandling, kreft, palliasjon og kvalitet som ligg til grunn for prosjektet. Stortingsmelding nr 47 samhandlingsreforma «Rett behandling på rett sted til rett tid». Regjeringa kom i 2009 med reform som gjev ei ny rollefordeling mellom sjukehus og kommunar. Det er stort fokus på koordinering av tenester, førebygging og utfordringar knytt til demografi og livsstil. Samhandlingsreforma gir kommunane større ansvar for oppfølging og behandling, og kommunehelsetenesta blir utfordra på kompetanse, ressursar, organisering og samhandling. 5

6 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi , seier at: Fleire kjem til å overleve og leve lenger med kreft. Det er derfor nødvendig å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å kunne møte den store auken i krefttilfelle i åra som kjem. Strategien seier vidare at sjølv om fleire overlever, er det framleis mange som dør av kreft. Kreft er fortsatt den sjukdommen som bidrar mest til for tidleg død, og arbeidet med lindrande behandling og omsorg ved livets slutt skal styrkast. Ein ser også at det er viktig å auke kompetansen om lindrande behandling i kommunane, fordi dei kommunale helse- og omsorgstenestene vil få ansvar for fleire og sjukare kreftpasientar med samansette behov. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, Helsedirektoratet, Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon er utarbeidd som ein del av dei nasjonale handlingsprogramma for kreftbehandling. Handlingsprogrammet omfatter tre ulike deler: Rettleiing i forhold til kjenneteikn og utfordringar ved palliasjon, faglege retningslinjer for aktuelle symptom og tilstandar, samt anbefalingar for organisering og kompetanse. Dokumentet er basert på best mogeleg tilgjengeleg kunnskap. Målet med handlingsprogrammet er å forbetre behandlinga av pasientar med inkurable kreftsjukdommar og avgrensa levetid, og å sikre eit like godt behandlingstilbod i heile landet. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten ( ), seier at tenester av god kvalitet, er tenester som: - Er verknadsfulle Avgjersler om behandling, førebygging, pleie, omsorg og sosiale tenester skal byggje på påliteleg kunnskap om effekt av tiltak. 6

7 - Er trygge og sikre Risiko for feil og uheldige hendingar skal vere på eit minimum. Involverer brukarar, og sikrar brukarmedverknad God kvalitet føreset at brukarane sine erfaringar og synspunkt påverkar tenestene. - Er samordna, og prega av kontinuitet God kvalitet føreset at tenestene er samordna og gir opplevinga av kontinuitet. - Utnyttar ressursane på ein god måte Ressursane må utnyttast på ein slik måte at brukaren og samfunnet elles får mest mogleg tilbake. - Er tilgjengelege og rettferdig fordelt Ressursane i tenestetilbodet skal vere tilgjengeleg og fordelte på ein slik måte at alle har lik moglegheit til å oppnå eit godt resultat. 1.3 Ressurssjukepleiarar i lindrande behandling og kreftomsorg 7

8 Hausten 2004 starta Kreftforeningen, seksjon vest, Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest (KLB) og Kreftavdelinga, Helse Førde arbeidet med å etablere eit nettverk av ressurssjukepleiarar i den offentlege helsetenesta i Sogn og Fjordane. I Førde kommune er det ressurssjukepleiarar ved dei tre einingane ved Førde Helsetun, samt i kvar av dei tre sonene i Heimetenesta. I følgje delavtale om drift av nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane, blir ressurssjukepleiar definert som følgjer: «Ressurssjukepleiar i kreftomsorg og lindrande behandling er i avtalen å forstå som sjukepleiar med særleg kompetanse og interesse innan kreftomsorg og lindrande behandling som har eit definert ansvarsområde og funksjon innan desse felta på arbeidsplassen sin, og som deltek i felles nettverk.» Målet med dette nettverket av ressurssjukepleiarar er å sikre kvalitet og kontinuitet i pleie- og omsorgstilbodet til kreftpasientar med behov for lindrande behandling. Vidare seier delavtalen at dette omsorgstilbodet også skal inkludere pårørande. Målet er at pasienten og familien skal oppleve god kvalitet, tryggleik og samhandling, i alle nivå av helsetenesta. I følgje arbeidsavtale/funksjonsbeskriving til ressurssjukepleiarane, har dei mellom anna eit ansvar for å utarbeide gode rutinar for oppfølging og pleie til kreftpasientar med behov for palliativ behandling og terminal pleie. Dei har også, saman med sin leiar, ansvar for å etablere rutinar for samarbeid og samhandling som sikrar pasienten kontinuitet og samanheng i behandlinga. Ressurssjukepleiarar har også eit ansvar for å drive intern undervisning som sikrar god kompetanse innanfor kreftomsorga, samt arbeide for at denne kompetansen også kjem andre pasientgrupper til gode. 1.4 Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) 8

9 Førde kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane. Utviklingssentra er ei nasjonal satsing, og hovudmålet er å vere pådrivar for kunnskap og kvalitet i sjukeheim og heimetenester. Hovudoppgåver for Utviklingssenteret: drive kunnskapsutvikling og erfaringsformidling bidra til implementering av nasjonale føringar ha forpliktande samarbeid med utdannings- og forskingsinstitusjonar, kommunar og stat understøtte lokale initiativ til kvalitetsforbetring, og vere pådrivar for kunnskap og kvalitet innanfor kommunale helse- og omsorgstenester USHT i Sogn og Fjordane driv ulike prosjekt, arrangerar kurs og fagdagar, er involvert i forsking og har mange samarbeidspartar både lokalt, regionalt og nasjonalt. 2.0 MÅL 2.1. Hovudmål Førde kommune ynskjer gjennom kompetanseheving og gode rutinar å gje eit kvalitativt godt tilbod til pasientar med behov for lindrande behandling og omsorg, ved livets slutt. 9

10 2.2 Delmål 1. Tverrfagleg kartleggingsmøte er utført når behovet for palliasjon er identifisert. 2. Sjekkliste for kartleggingssamtale er brukt i 80 % av kartleggingsmøta, og opplysningar er dokumentert i elektronisk journal. 3. Pas/pårørande har i 100 % av kartleggingssamtalene motteke liste over viktige telefonnummer i sjukehus og kommune. 4. Det er i 100% av kartleggingssamtalene gjort klare avtaler for medisinsk ansvar/ oppfølging av spesialisthelsetenesta, fastlege og tenestene i kommunen. 5. Det er i 100% av kartleggingssamtalene bestemt oppfølgingsmøter mellom pas/pårørande, fastlege og aktuelle fagpersonar i kommune. 6. Temaet om kvar pasienten ynskjer å dø er tatt opp i oppfølgingssamtaler og dokumentert. 7. Når det er identifisert at pasienten er døande, er tiltaksplan for «Livets siste dagar» sett i verk. 8. Etterlatte får tilbod om samtale 3-4 veker etter dødsfall. 9. Kursdagar i palliasjon og omsorg ved livets slutt er gjennomført i mai Dokumenterte rutinar er nedfelt i kommunen sitt kvalitetsstyringssystem i juni

11 11. Evaluering av implementert standard er gjennomført jan Målgruppe Direkte målgruppe: Helsepersonell ved Førde Helsetun og Heimetenesta, sjukeheimslegar, fastlegar ved Førde Legesenter og andre aktuelle samarbeidspartar som fysioterapeut/ ergoterapeut og teolog. Indirekte målgruppe: Pasientar og pårørande. 2.4 Aktuelle samarbeidspartar i dette prosjektet - Ressurssjukepleiarar i lindrande behandling og kreftomsorg i Førde kommune - Heimetenesta og einingar ved Førde Helsetun - Tildelingskontoret i Førde kommune - Fast- og sjukeheimslegar / kommuneoverlege - Kreftkoordinator i Førde kommune - Brukarar og pårørande - Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane - Kreftavdelinga, Helse Førde - Prest/diakon i Førde kommune - Sosionom - Fysio- og ergoterapi 3.0 Metode Prosjektet er sikra forankring på rådmannsnivå og einingsleiarar på Førde Helsetun og Heimetenesta, samt kommuneoverlege. Vidare vil brukarar - og pårørande som 11

12 mottar eller har motteke palliativ behandling i kommunen, vere viktige samarbeidspartar som referansegruppe for implementering av standarden. Det er sett ned styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe( jfr.s.15), der prosjektgruppa rapporterer til styringsgruppa på faste møter (jfr.s.17). Etter intensjonen til både delavtalen mellom Helse Førde, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Kreftforeningen, samt funksjonsbeskriving til ressurssjukepleiarane, skal ressurssjukepleiar i dette prosjektet ha ei aktiv rolle saman med leiararar for å implementere standard for palliasjon i drift, samt evaluering og vedlikehald. Målet med ressurssjukepleiarar i nettverk for lindrande behandling, er å sikre kvalitet og kontinuitet i pleie- og omsorgstilbodet til kreftpasientar og andre med behov for lindrande behandling. Ein ynskjer å styrke forankring av ressurssjukepleiar si rolle på eigen arbeidsplass og på tvers av einingar i kommunen. Førde kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane. Kreftkoordinator har i tillegg til kreftkoordinering, ei 50% stilling som utviklingskoordinator i USHT. I tillegg til å sikre framdrift i prosjektet, vil ein viktig del av prosjektleiar si oppgåve vere å innhente erfaringar frå andre USHT sitt arbeid innan palliasjon. Det vil også vere viktig å spreie erfaringar frå dette prosjektet til andre kommunar i fylket som USHT samarbeider med. 3.1 Gjennomføring av tiltaka- implementering og evaluering Gjennom prosjektet i 2015 vart det utarbeidd forslag til rutinar innan palliasjon og omsorg ved livets slutt. Desse rutinane er i hovudsak: Tverrfagleg kartleggingssamtale når behovet for palliasjon er identifisert Sjekkliste for tema og innhald i kartleggingssamtala Bruk av ESAS, som kartleggingsverkty ved symptom 12

13 Tverrfagleg oppfølgingssamtale med pas/pårørande heime eller på sjukeheim Samarbeidsrutinar ved aktiv symptomlindring Terminal omsorg- Tiltakspakke for «Livets siste dagar» Oppfølgingssamtale med etterlatte Det er kjent at implementering av nye rutinar i helsetenestene er komplisert og tidkrevjande, og ikkje minst må dei som utøver praksis ha kunnskap om det som skal implementerast. Prosjektet vil bli gjennomført i to fasar (jfr.s.16 ), der ein i første fase vil ha fokus på informasjon og høyring av standard ut til ulike faggrupper og einingar i kommunen, og Kreftavdelinga i Helse Førde. Det vil også bli lagt vekt på registrering av tiltaksplan for døyande, «Livets siste dager» i denne fasen. For å ivareta pasientar og pårørande si stemme, skal standarden også til høyring hos aktuelle pasientar og pårørande. Vidare må dei nye tiltaka i integrerast i eksisterande rutinar, og såleis bli ein del av dagleg drift. Det må også vere klare føringar for korleis praksis skal dokumenterast i journalsystemet. For å få dette til må det vere eit tett samarbeid med leiinga. Vidare må standarden inn i kommunen sitt dokumenterte kvalitetsstyringssystem, der det er plan og ansvar for revisjon. I andre fase av prosjektet vil ein legge vekt på evaluering og vedlikehald. For å evaluere dokumentert praksis vil ein undersøke i journalen til palliative pasientar. Ein vil også evaluere om palliative pasientar og deira pårørande har motteke ein praksis som samsvarar med utarbeidde rutinar. I forkant vil prosjektgruppa utarbeide ein intervjuguide, og evalueringa vil bli utført av ressurssjukepleiarar i prosjektet. Det vil også vere viktig å ha diskusjonsmøter mellom dei som utøver tenestene, prosjektgruppe og leiinga undervegs for å identifisere aktuelle barrierar for nye rutinar, og kva som må til for å imøtekomme desse og eventuelt korrigere praksis. For å bidra til god kompetanse i palliasjon på tvers av faggrupper, vil det bli gjennomført eit tverrfagleg kurs i palliasjon over to dagar i mai -16 (vedlegg 2). Målsetninga for dette kurset er å bidra til økt kompetanse om palliasjon i form av aktiv kartlegging, symptomlindring, pleie og omsorg for alvorleg sjuke og døande menneske. Målgruppe er legar, sjukepleiarar og anna helsepersonell i primær- og spesialisthelsetenesta som møter pasientar med behov for aktiv symptomlindring. 13

14 Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i etterutdanningsprogram for legar og sjukepleiarar. Samarbeidspartane for å organisere dette kurset er USHT, Kreftavdelinga/ Palliativt team, Helse Førde, samt Forum for kreftsykepleie i Sogn og Fjordane. 3.2 Kommunalt lindrande team Det vil vere aktuelt å innhente erfaringar om det er formålstenleg med eit tverrfaglig lindrande team i kommunen. Teamet er tenkt skal vere pådrivar innan palliativ omsorg, samhandling og systemarbeid internt i kommunen. Vidare kan teamet vere rådgjevande for leiarar og dei som utøver praksis. I tillegg skal gruppa ta initiativ for kompetanseheving om aktuelle tema i samarbeid med ressurssjukepleiarar i lindrande behandling. Ein planlegg at gruppa skal bestå av: Ressurssjukepleiar frå Førde Helsetun og Heimetenesta Fastlege/ kommuneoverlege Kreftkoordinator Fysioterapeut Prest/ diakon Leiar av Frivillegsentral Psykiatrisk sjukepleiar 3.2 Prosjektorganisering 14

15 Prosjekteigar: Førde kommune Styringsgruppe: Kommunalsjef, kommuneoverlege, einingleiarar pleie- og omsorg Prosjektleiar USHT/Kreftkoordinator Referansegruppe: Palliativt team, Helse Førde, fysioterapeut,brukar og pårørande, Tildelingskontoret, fast- og sjukeheimslege Prosjektgruppe: Prosjektleiar 2 ressurssjukepleiarar sjukeheim og heimeteneste 3.3. Milepælplan Fase 1). Frå febr-16 til juni -16 Fase 2). Frå aug- 16 til febr -17 Høyring av standard ut i aktuelle einingar i kommunen, legar i kommune og Pall.Team, Helse Førde, brukarar og pårørande Utarbeide skjema for evaluering av rutinar hos helsepersonell og pas/pårør 15

16 Registrering av tiltaksplan for døyande Implementere rutinar i kommunen sitt kvalitetsstyringssystem. Dokumentasjon av praksis, og rutinar i kommunen, og mellom sjukehus og kommune Evaluering av implementerte tiltak Tilbakemelding av evaluering til praksisfeltet Utgreie behovet for kommunalt lindrande team med styringsgruppe og leiarar. Tverrfagleg kurs i palliasjon 16

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Mål: At ressurssjukepleiarar og deira leiarar - vert kjent med oppbygginga av nettverket i regionen - får

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Årsplan Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane

Årsplan Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane Årsplan 2019 Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane 1.0 Formål

Detaljer

Frå brosjyren vår kreftsjukepleietenesta i Vindafjord

Frå brosjyren vår kreftsjukepleietenesta i Vindafjord Kreftpasienten er skipper på eiga skute, men kreftsjukepleiar kan vera los i uryddig farvatn. Kreftsjukepleietenesta i Vindafjord kommune v/ Grete Skeie Sørhus Kreftsjukepleiar i Vindafjord kommune og

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Palliasjon, verdi- og grunnlagstenkning

Palliasjon, verdi- og grunnlagstenkning Palliasjon, verdi- og grunnlagstenkning Kris5ansand, april 2015 Geir Andvik, Styremedlem NPF Avdelingssjef, krecavdelinga Helse Førde Bakgrunnsdokumentasjon: NOU 1984:30 Pleie og omsorg for alvorlig syke

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017 Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2017 Målsetting for nettverket Målet for nettverket av ressurspersonar

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Satsingsområde frå strategiplanen Det er vald ut satsingsområde for nettverket ut frå strategiplanen. I 2019 vil ein ha fokus på desse emna:

Satsingsområde frå strategiplanen Det er vald ut satsingsområde for nettverket ut frå strategiplanen. I 2019 vil ein ha fokus på desse emna: Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2019 Målsetting for nettverket Målet for nettverket av ressurspersonar

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Tema 2019: «Sorg» «Barn som pårørande» «Når noko går galt» «Rehabilitering og aktivitet»

Tema 2019: «Sorg» «Barn som pårørande» «Når noko går galt» «Rehabilitering og aktivitet» Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2019 Årsplanen byggjer på følgjande dokument: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Årsplan Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane.

Årsplan Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane. Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane Årsplan 2018 Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane. Innhald

Detaljer

Å ta i bruk tiltaksplan for døyande i Kvinnherad kommune

Å ta i bruk tiltaksplan for døyande i Kvinnherad kommune Å ta i bruk tiltaksplan for døyande i Kvinnherad kommune Den døyande pasienten WHO- har utarbeida retningslinjer for behandling av døyande: den døyande skal vere informert om at han er døyande for å kunne

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Fagleg nettverk mellom kommunane, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Særskilde utfordringar for kommunane Demensomsorga Grethe Fosse, kommuneoverlege og sjukeheimslege, Radøy kommune Er vi klare for samhandling? Samhandler vi på eigen

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2018

Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2018 Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Handlingsplan for nettverket i Helse Fonna 2018 Målsetting for nettverket Målet for nettverket av ressurspersonar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens!

Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens! Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens! Masfjorden kommune har eit folketal på 1652 og eit areal på 558 km2. Kommunen er geografisk inndelt i tre soner, der kvar sone

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Årsplan Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane.

Årsplan Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane. Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane Årsplan 2017 Nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane. Innhald

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskuleutdanning i helse og sosialfag Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskulane i Hordaland 7 fagskular Tekniske og maritime fag, marine fag, grøne fag, helse og sosialfag Hordaland fagskulestyre m/7

Detaljer

Undervisningsheimetenester i Ottadalen

Undervisningsheimetenester i Ottadalen Undervisningsheimetenester i Ottadalen Orientering om søknad s til Helsedirektoratet frå kommunane Skjåk, k, Lom og Vågå Svein Holen Sektorsjef i Vågå V kommune Brev frå Helsedirektoratet til alle kommunar

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

Palliativ ressursgruppe, Flora kommune. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving.

Palliativ ressursgruppe, Flora kommune. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving. 1 1. Innleiing Fokus for prosjektet er å heve kompetansen i kommunen i høve pleie og omsorg for kreftpasienter i Flora kommune. Flora kommune skal heve kompetansen

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Kvardagsrehabilitering i Vindafjord kommune «Aktiv i eige liv»

Kvardagsrehabilitering i Vindafjord kommune «Aktiv i eige liv» Kvardagsrehabilitering i Vindafjord kommune «Aktiv i eige liv» Presentasjon av kommunen 8900 innbyggjarar Stor kommune i areal. Heimetenester er lokaliserte på; Ølen omsorgssenter og Vindafjordtunet. Gir

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane

Telemedisin i Sogn og Fjordane Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Møte i styringsgruppa 27. august 2013 SOGN OG FJORDANE Status i prosjektet Kick-off møte 10. juni 2013 med styrings- og prosjektgruppe Justert prosjektdirektiv

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Felles FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Hovedstrategien er ei felles

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

GODE PASIENTFORLØP. Presentasjon av internkontrollrutiner og heimemapper

GODE PASIENTFORLØP. Presentasjon av internkontrollrutiner og heimemapper GODE PASIENTFORLØP Presentasjon av internkontrollrutiner og heimemapper Litt om oss Suldal kommune er ein vidstrakt kommune med i underkant av 4000 innbyggjarar. Som følgje av lang reiseveg til spesialist-

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Palliasjon og omsorg ved livets slutt

Palliasjon og omsorg ved livets slutt Palliasjon og omsorg ved livets slutt Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst, Torunn Wester Enhetsleder Helsekonferansen 13. november 2012 Definisjon av palliasjon Aktiv behandling,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Presentasjon v/ Svanhild Løge Skålheim Kreftsjukepleiar Suldal kommune April-12

Presentasjon v/ Svanhild Løge Skålheim Kreftsjukepleiar Suldal kommune April-12 Frivillige i teneste for sjuke? Presentasjon v/ Svanhild Løge Skålheim Kreftsjukepleiar Suldal kommune April-12 Frivillige hender - eit tilbod frå frivillige hjelparar innan kreftomsorga i Suldal kommune

Detaljer

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen Sesjonsleiar Førsteamanuensis Grete Netteland, HSF Arrangør: Knutepunkt for digital kompetanse i forvaltninga helse

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Grete Skeie Sørhus - medarb. KLB & leiar for driftsgruppa Helse Fonna området (kreftsjukepleiar i Vindafjord kommune)

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

RAPPORT FRÅ FORPROSJEKTET KREFTBEHANDLING I KOMMUNEN

RAPPORT FRÅ FORPROSJEKTET KREFTBEHANDLING I KOMMUNEN RAPPORT FRÅ FORPROSJEKTET KREFTBEHANDLING I KOMMUNEN Eit samarbeid mellom Sykehuset Telemark HF og kommunane Tokke og Vinje Samandrag Tokke kommune tok hausten 2018 eit initiativ for å undersøkje mogelegheita

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa. Om onkologien idag

Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa. Om onkologien idag Hva er palliasjon Hvordan implementere? Stein Kaasa 1 Om onkologien idag 2 Flere får kreft 1975: 12941 nye krefttilfeller 2010: 28271 nye krefttilfeller 3 og flere lever med kreft 1975: 52 572 personer

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer