Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde"

Transkript

1 Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting med nettverk av ressurspersonar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna er kompetanseheving, samhandling og samarbeid slik at kreftpasientar og andre pasientar med behov for lindrande behandling, samt deira pårørande, opplever god kvalitet og tryggleik i alle nivå i helsetenesta. Nettverksarbeidet har vore forankra i ein felles avtale mellom Helse Fonna, kommunane i Helse Fonna-området, Kreftforeningen Distrikt Vestlandet og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) sidan Etter ny samhandlingsstruktur mellom Helse Fonna og kommunane skal nettverket etablerast som eit fagnettverk under FoU-enhet for samhandling, med eit mandat frå Samhandlingsutvalget. Samhandlingsutvalget vedtok 12. desember 2014 eit mandat for nettverket som er i tråd med tidlegare avtale. Frå 2014 er Høgskolen Stord-Haugesund (HSH) og Kreftomsorg Rogaland (KOR) innlemma som partar i nettverket. Fysio- og ergoterapeutar er og inkluderte i arbeidet. Organiseringa av nettverket vert nå slik: Odda sjukehus Jondal Odda Ullensvang Nettverket vil framleis ha ei styringsgruppe med ein representant frå kvar av partane Helse Fonna, kommunane, Høgskolen, KLB og Kreftforeningen. Ei driftsgruppe har ansvar for den daglege drifta av nettverket, og leiaren er representert i styringsgruppa.

2 I Helse Fonna er det til saman 104 ressurssjukepleiarar fordelt på dei seks nettverksgruppene. 27 fysio- og ergoterapeutar er og ein del av nettverket, med ei eiga driftsgruppe. Sjukepleiarnettverket Alle ressurssjukepleiarar som har deltatt i nettverket i 2014, har fått oppdatert kompetanse i fleire tema innan palliasjon gjennom fagleg undervisning på nettverksmøte og årleg fellessamling. Ressurssjukepleiarane har blitt oppmoda til å vidareformidle stoffet i internundervisning på arbeidsplassen sin. Litt over 50% har hatt slik undervisning. Dette er likt med tidlegare. Ressurssjukepleiarane har fått kjennskap til Individuell plan innan palliasjon og bruken av denne, samt informasjon om hospiteringsordninga i Helse Fonna. Rapporteringa syner at 27% av ressurssjukepleiarane har deltatt i utarbeiding av Individuell plan i Svært få (<20%) har hospitert mens de har vore ressursperson. Ressurssjukepleiarane har blitt anbefalt å ha minst eitt årleg møte med leiaren sin og lage ein plan for arbeidet som ressursperson. Rapporteringa syner at berre 25% hadde hatt eit slikt møte. Tverrfagleg samhandling har vore i fokus, og andre faggrupper har vore invitert inn på nettverksmøta. Klinisk arbeid for ressurssjukepleiarane 67% av ressurssjukepleiarane og 54% av leiarane har deltatt i rapporteringa for Rapporteringa syner at over 90% bruker nasjonale retningslinjer for symptomlindring (Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon eller handboka frå Lindring i Nord). ESAS /ESAS-r er innført i nesten alle verksemdene, men vert nytta i ulik grad avhengig av pasientgruppa. Ein god del både sjukepleiarar og leiarar skriv i rapporteringa at rolla som ressursperson har blitt meir tydeleg det siste året. Leiarane nyttar ressurssjukepleiar i pasientarbeidet i eigen sone/avdeling eller på tvers av sonar/avdelingar og som ressursperson, rollemodell og rettleiar for kollegaer. Ein mindre del nyttar ressurspersonen i systemarbeid. 27% av ressurssjukepleiarane har sett av øyremerka tid til funksjonen. 70% av leiarane meiner at funksjonen som ressurssjukepleiar bidrar i stor eller svært stor grad til betre kvalitet på kreftomsorg og lindrande behandling. 28% meiner at nettverket bidrar til ein viss grad. Arbeid i nettverksgruppene Det har vore arrangert i alt 12 nettverksmøte i Alle nettverksgruppene har hatt eit nettverksmøte om våren og eit om hausten. Nettverksmøta er på 6 timar. På kvart nettverksmøte har den lokale ressurspersonen hatt ansvar for å ynskja velkommen og å skriva referat. På førehand har dei tatt imot påmelding, skaffa lokale, sørgja for lunsj og forberedt presentasjon av eit case. Det går på omgang mellom kommunane å arrangera nettverksmøta. Tida fram til lunsj har vore satt av til refleksjon ressurspersonane imellom, der dei alle deler utfordringar og positive ting frå rolla som ressursperson i sin kommune eller avdeling. Etter lunsj har det vore satt av tid til fagleg undervisning. Her har det også vore mogeleg for andre enn ressurspersonar å delta. På slutten av dagen har ein fast på programmet presentasjon av eit case som utgangspunkt for felles refleksjon. 2

3 Lokal fastlege eller tilsynslege har blitt invitert til å fortelja frå sitt arbeid og dela erfaringar innan kreftbehandling og palliasjon. Dette har vore ein positiv erfaring i fleire kommunar. Til nettverksmøta med tema åndelig omsorg har lokale prestar blitt invitert til å delta. Det har vore bra oppmøte på desse undervisningane. Tema for nettverksmøta i 2014 Alle nettverka har fått same undervisning, fordelt på vår og haust. Undervisninga har vore gjennomført på denne måten: 1. Tema: Åndelig og eksistensiell omsorg hjå den palliative pasienten. Undervisning i «åndelig omsorg og nærværskompetanse» ved Lars Helge Myrset, institusjonsprest i Stavanger og medarbeidar KLB 2. Tema: Kvalme hjå den palliative pasienten Undervisning ved ein kreftsjukepleiar i kvart nettverk: Åse Olsson, kreftsjukepleiar på Odda sjukehus Mette Stadheim, kreftkoordinator i Odda kommune Eirunn Steine, kreftsjukepleiar Bømlo kommune Mona Didriksen, kreftsjukepleiar ved Kirurgisk klinikk, Haugesund sjukehus Unni N. Jamne, kreftsjukepleiar i Vindafjord kommune Hilde Håland, kreftkoordinator i Karmøy kommune Eva Johansen, kreftkoordinator i Haugesund kommune Oppmøte 2014 Nettverk Indre Haugalandet: Nettverk Hardanger: Nettverk Sunnhordland: vår: 13 av 17 ressurssjukepleiarar og 1 ergo-/fysioterapeut haust: 16 av 17 ressurssjukepleiarar og 2 ergo-/fysioterapeutar vår: 11 av 12 ressurssjukepleiarar og 2 ergo-/fysioterapeutar haust: 10 av 12 ressurssjukepleiarar og 1 ergo-/fysioterapeut vår: 19 av 26 ressurssjukepleiarar og 2 ergo-/fysioterapeutar haust: 22 av 26 ressurssjukepleiarar og 2 ergo-/fysioterapeutar Nettverk Ytre Haugaland Nord: vår: 15 av 15 ressurssjukepleiarar haust: 12 av 15 ressurssjukepleiarar Nettverk Ytre Haugaland Midt: vår: 11 av 12 ressurssjukepleiarar haust: 8 av 12 ressurssjukepleiarar Nettverk Ytre Haugaland Sør: vår: 13 av 19 ressurssjukepleiarar haust: 13 av 19 ressurssjukepleiarar Det er viktig å oppretthalda kontinuitet i nettverket, og difor har ein starta opp med å registrera også dei ressurspersonane som ikkje kjem på nettverksmøta. Dersom ein ressursperson gjentatte gonger ikkje møter på nettverksmøta, vil medlemmer i driftsgruppa ta dette opp med den det gjeld, og finna årsaka til fråværet. Dersom grunnen er liten interesse eller at personen av andre grunnar ikkje ynskjer å delta, kan leiar bli spurt om å finne ein ny ressursperson. 60% av ressurssjukepleiarane som har rapportert, har vore i funksjonen 3 år eller meir. 16% er nye i funksjonen siste året. 3

4 Leiarane skriv i rapporteringa at nettverksmøta er særs viktige for ressurspersonane: dei får auka kompetansen og blir trygge i faget, dei får utveksla erfaringar, drøfta etiske dilemma og knytt kontaktar som er nyttige i samhandlinga. Ein del leiarar skriv at dei ynskjer meir informasjon om aktivitetane i nettverket. Driftsgruppa Driftsgruppa har hatt 4 møte i 2014: 4. februar på Karmøy 20. mai i Kvinnherad 23. september i Vindafjord 25. november i Odda Det har vore engasjerte medlemmer i driftsgruppa og mange saker har vore diskutert. Representantar i driftsgruppa Det har vore nokre endringar i medlemmer i driftsgruppa i Driftsgruppa hausten 2014 er: Grete Skeie Sørhus, Vindafjord kommune og KLB, leiar Synnøve Gårder, Haugesund sjukehus Laila Johannesen, Palliativt team, Helse Fonna og KLB Åse Olsson, Odda sjukehus Tone Sellevold, Kreftforeningen Distrikt Vestlandet Cathrine Aasheim, Fitjar kommune (kommen inn i staden for Kvinnherad) Berit Røksund, Stord sjukehus Mette Stadheim, Odda kommune (kommen inn i staden for Eidfjord) Annbjørg V. Tjøsvoll, Karmøy kommune May Kristin Valen, HSH Målfrid Eide, KOR (ny part i nettverket) Styringsgruppa Styringsgruppa for nettverket har bestått av Dagny Faksvåg Haugen, KLB (leiar), Berit Haaland, Helse Fonna, Bjarne Braatveit, kommunerepresentant, Sølvi Eide Lunde, HSH, Geir Vangsnes, Kreftforeningen Distrikt Vestlandet og Grete Skeie Sørhus, leiar av driftsgruppa. Styringsgruppa har hatt to møte i 2014, samt eit dialogmøte med representantar frå Samhandlingsutvalget. Den viktigaste oppgåva har vore å få vidareført nettverksavtalen i eit nytt mandat. Introduksjonskurs Det vart arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar 27. november 2014, med 28 deltakarar. Representantar frå driftsgruppa hadde ansvar for planlegging av kurset. Synnøve Gårder, Medisinsk klinikk og Astrid Eritsland, fysioterapeut, begge Haugesund sjukehus, samt Grete Skeie Sørhus gjennomførte kurset på HSH. Målsetting for kurset var å gi kunnskap om organisering av nettverket og palliativ verksemd i regionen, samt å drøfta forventningar til og bevissthet om rolla som ressursperson. Kreftstatus nasjonalt og i vår region vart presentert av overlege Gunnar Sjøen frå Anestesiavdelinga, Haugesund sjukehus. Det vart gitt innføring i relevante verktøy og 4

5 presentert erfaringar frå ressurspersonar frå kommune og sjukehus. Gruppearbeid hadde fokus på å utarbeida plan for å komma i gang som ressursperson og å presentera funksjonen og rolla i kommunen. Fellessamling Fellessamlinga vart arrangert 11. mars i Tabernaklet med tema Til pasientens beste. Målet var å få oppdatert kunnskap og gode verktøy for samhandling, kjennskap til aktuelle prosjekter for palliasjon i Helse Fonna-området, kunne bruke Individuell plan og bli inspirerte til tverrfagleg samarbeid og vidare arbeid i nettverket. Dagen vart innleia med foredrag over tema «Samhandling høgt og lågt til pasientens beste» av leiar i KLB, Dagny Faksvåg Haugen. Sølvi Eide Lunde, HSH, presenterte si masteroppgåve om Individuell plan, «Ein plan for eit verdig liv». Grete Skeie Sørhus synte praktisk utfylling av IP. Astrid Eritsland og Hildegunn Håland hadde innlegg om samhandling sett frå fysioterapeuten sin ståstad, og Elisabeth Andersland fortalte om erfaringar frå samhandling rundt ALSpasient. Alle deltakarane vart delt inn i refleksjonsgrupper, med eiga gruppe for leiarane. Deretter vart det presentert aktuelle prosjekt frå Helse Fonna-regionen: Prosjekt om åndeleg og eksistensiell omsorg, ved Mette H. Austrheim, Tysvær kommune LCP-prosjekt på Haugesund sjukehus, ved Laila Johannesen og Synnøve Gårder Erfaringar med samhandling i palliativ fase, sett frå fysioterapeuten sin ståstad, ved Eldbjørg Mathea Nesse, Bømlo. Til slutt vart resultat frå årleg rapportering presentert ved Dagny F. Haugen. Evalueringsskjema ga veldig gode og konstruktive tilbakemeldingar på dagen. Det er ei utfordring er at det er mange nye ressurspersonar og samtidig mange som har lang erfaring som ressursperson over mange år. Fleire gode forslag til neste års fellessamling vart gitt. Velkomstbrev og nyheitsbrev Alle nye ressurspersonar har fått tilsendt velkomstbrev med nyttig informasjon. Nyheitsbrev frå nettverket vert sendt ut til alle ressurspersonar og leiarar vår og haust. Nettsider Nettsida er i løpet av 2014 blitt fornya og er framleis under revidering. Sida blir meir brukarvennleg. På nettsida ligg oppdatert informasjon om dato for alle nettverksmøte og andre arrangement i nettverket i tillegg til nyheitsbreva. Nettsida har namneliste med oversikt over alle ressurspersonar. Utviklingsarbeid Det vert fortsatt arbeidd med å oppretta og drifta nettverk av fysioterapeutar og ergoterapeutar i Helse Fonna. Fysioterapeut Astrid Eritsland ved Palliativt team, Haugesund Sjukehus har leia dette arbeidet. Fysioterapeutar som jobbar med palliasjon i kommunane og på sjukehus, har vore invitert til nettverksmøta i løpet av Fysioterapeutane i nettverket vart inviterte til introduksjonskurset, og det var mange som deltok. 5

6 Fysio- og ergoterapinettverket I perioden frå oktober til desember blei fysioterapeuten i Palliativt team, Helse Fonna kjøpt fri av KLB til å arbeide med nettverk i 20% stilling. Det vart utarbeidd eit skriv om ressurspersonen si rolle, kompetanse og funksjon, samt arbeidsplan for ressursperson. Dette er nyttige dokument for rolleavklaring, i samarbeidet mellom leiar og ressursperson og for å syne at partane er forplikta på mandatet for nettverket. Mange fysio- og ergoterapeutar frå kommunane deltok på introduksjonskurset. Frå denne gruppa og frå Stord sjukehus vart det rekruttert representantar til driftsgruppa. Driftsgruppa består nå av: Marianne H. Espeland, fysioterapeut, Stord sjukehus Eldbjørg Nesse, fysioterapeut, Bømlo kommune Gunnhild Nereng, fysioterapeut, Haugesund kommune Agneta Gaard, ergoterapeut, Haugesund sjukehus Sigrid Bakkevold, fysioterapeut Haugesund sjukehus Astrid Eritsland, fysioterapeut, Palliativt team, leiar av gruppa Leiaren i driftsgruppa har hospitert ved Sunniva senter for lindrende behandling ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus i Bergen og hos Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus, Bergen. Konklusjon Nettverket har hatt eit aktivt år med gode samlingar og gjennomgåande godt oppmøte. Mange av ressurspersonane har vore lenge i nettverket og har mykje kompetanse. Samtidig er det nyttig at nye kjem til og sikrar rekruttering. Leiarane gir ei god vurdering av arbeidet. I 2014 er det vedtatt eit nytt mandat (ny avtale) for nettverket og det er blitt eit fagleg nettverk under FOU-eining for samhandling i Helse Fonna. Delinga av det ytre nettverket har fungert positivt. Høgskolen Stord-Haugesund og Kreftomsorg Rogaland er tatt inn som partar i nettverket, og det er utvida til å omfatte fysioterapeutar og ergoterapeutar. Rapporteringa syner at det er forbetringspotensial i bruken av Individuell plan og at mange ressurssjukepleiarar framleis ikkje har eit årleg planleggingsmøte med leiaren sin. Hospitering burde vore nytta meir. Desse punkta vert satsingsområde i Januar 2015 Grete Skeie Sørhus, leiar for driftsgruppa, sjukepleienettverket Astrid Eritsland, leiar for driftsgruppa, fysio- og ergoterapinettverket 6

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Samhandlingsutvalet Referat Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Til stades: Meldt fråfall: Referent: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune Kari Ugland, Helse Fonna

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Palliativ ressursgruppe, Flora kommune. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving.

Palliativ ressursgruppe, Flora kommune. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving. 1 1. Innleiing Fokus for prosjektet er å heve kompetansen i kommunen i høve pleie og omsorg for kreftpasienter i Flora kommune. Flora kommune skal heve kompetansen

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle Årsrapport 2014 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2014 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest

Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Årsrapport 2014 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest 1 Redaksjon: Dagny Faksvåg Haugen, Aud Myhre Forsidefoto: Dagny Faksvåg Haugen 2 Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

Se hvem som stiller til valg i år

Se hvem som stiller til valg i år Illustrasjonsfoto Colourbox Se hvem som stiller til valg i år Mange engasjerte sykepleiere ønsker å gjøre en ekstra innsats som styremedlemmer i faggruppen vår de to neste årene. Møt dem på de neste sidene,

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer