Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens!"

Transkript

1 Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens! Masfjorden kommune har eit folketal på 1652 og eit areal på 558 km2. Kommunen er geografisk inndelt i tre soner, der kvar sone har eigen barnehage, skule og heimetenesteavdeling. Det er ein felles sjukeheim for heile kommunen, som og har ei dementavdeling. Helseavdelinga i kommunen består av legar, fysioterapeut, helsesøster, psykiatrisk sjukepleiar, jordmor og hjelpemiddelformidling. I kommunen er det etablert eit tverrfagleg team som består av legar, fysioterapeut, psykiatrisk sjukepleiar, helsesøster, hjelpemiddelansvarlig, leiarane frå pleie- og omsorg, leiar for barnevern, sosialtenesta og kommunalsjef for pleie og omsorg. Her er og ressurssjukepleiar for kreftomsorg og lindrande behandling representert, spesielt i aktuelle saker. Kommunen er organisert i ein såkalla tonivåmodell med to beslutningsnivå, rådmanns- og avdelingsleiarnivå. Det er planlagt at rådmannsnivået ved kommunalsjef skal delta i styringsgruppa for dette prosjektet. Styringsgruppa vert elles samansett av leiarar som er direkte involvert i feltet. Bakgrunn: I demensplan 2015 står det at vår største omsorgsutfordring som følge av auka levealder og endra alderssammensetning i befolkninga, er tallet på mennesker med demens. Me vil sannsynligvis sjå ei fordobling av mennesker med demenssjukdom i løpet av dei neste 35 år. I tillegg seier Nasjonal stategi for kreftområdet at me har auka forekomst av kreft og at det kan relaterast til auka levealder. Dette fortel oss at me framover kjem til å møte mange fleire mennesker med demens som og har ein kreftsjukdom. Dette vil kreve god kompetanse og gode kartleggingsverktøy for å sikre optimal behandling også til dei som ikkje er kognitivt friske. Me har i dag gode kartleggingsverktøy ( f.eks. ESAS) som fungerer godt for dei som er kognitivt friske. Men for dei som har moderat til stor kognitiv svikt blir dette skjemaet for vanskelig, dei får problem med å svare på spørsmåla. I tillegg ser me at den smerten dei hadde for 10 minutter sidan kan vere glømt i det ein spør dei, med det resultat at dei svarar nei på spørsmål om smerte. Harald Nygaard seier i sin artikkel Demente med smerte får for lite medisiner at det kan og vere lett å anta at avvikande adferd hos desse pasientane skyldes demenssjukdommen og dermed oversjå at vandring, uro passivitet eller aggresjon kan vere smertebetinga. De demente blir derfor gåande rundt med smerter dei skulle blitt behandla for.

2 Undersøkelser som er gjort, både nasjonalt og internasjonalt, støtter opp om det Nygaard seier. Demente pasienter er underbehandla spesielt med tanke på smertestillande (jamfør Stein Husebø Demente tas ikke alvorlig ). Me har vore i kontakt med Løvåsen undervisningssykehjem, Bergen Røde Kors Sykehjem, Abildsø undervisningssykehjem, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Aldring og Helse Nasjonalt kompetansesenter og Geria Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri. Etter å ha snakka med dei, finn me ut at observasjonsskjema for utredning av smerte hjå dement er omtrent ikkje brukt. Me har og vore i kontakt med Karin Torvik, doktorgradsstipendiat og 1.lektor ved sjukepleiarutdanninga i Trondheim, som forsker på smerter og livskvalitet hjå sjukeheimspasienter. Ho har prøvd ut Doloplus 2 i forskningssamanheng, og gir tilbakemeldinger på at den kan vere nyttig å bruke til pasienter med kognitiv svikt. Dette bekrefter også studien Pain in patients living in Norwegian nursing homes utført av K. Torvik, S. Kaasa, Ø. Kirkevold og T. Rustøen. Det kom fram at 65 % av pasientene i gruppa der personalet nytta Doloplus 2 scora på smerte, mot 50 % i gruppa som kunne sjølvrapportere. Målgruppe: Vår målgruppe vil vere pasienter med moderat til stor kognitiv svikt. Hovudmål for prosjektet: Hovudmål 1 er at også pasienter med demens får den smertelindringa dei har krav på. Auka smertelindring vil vere med på å lette kvardagen til dei demente og gi dei ein auka livskvalitet. Praktisk tyder dette at demente pasienter som er urolige eller har adferd som ikkje er vanleg for vedkommande, blir kartlagt og betre behandla for smerte. Hovudmål 2 er at personalet i pleie og omsorg får auka kompetanse i lindrande behandling, med fokus på smertekartlegging hjå demente. Delmål: 1. Alle ansatte på Masfjorden sjukeheim får auka kunnskap om lindrande behandling. 2. Alle ansatte på Masfjorden sjukeheim får opplæring i bruk av observasjonsskjemaet Doloplus Doloplus 2 blir integrert i metodeboka og ein del av kartleggingsverktøyet på avdelinga.

3 Resultatmål: 1. Alle ansatte på Masfjorden sjukeheim har vore på fagdag. 2. Alle ansatte har fått opplæring i bruk av observasjonsskjemaet Doloplus Me har gjennomført hospitering for dei ansatte og prosjektleiar. 4. Doloplus 2 er integrert i metodeboka og blir nytta i avdelinga som kartleggingsverktøy. 5. At ein ser endringar på observasjonsskjemaet etter å ha iverksatt tiltak 6. At me opplever mindre uro og vandring i avdelinga, jamfør det Nygaard seier om at slik uro kan vere tegn på smerte og ikkje grunna i demenssjukdom. Tiltak/Planar: Prosjektet går ut på å få auka kompetanse i lindrande behandling til demente, med fokus på smertelindring. Me vil ta i bruk og prøve ut Doloplus 2 og sjå kva nytte det har i vår smertebehandling til demente. Når det skal iverksettast nye ting i ei avdeling, er det viktig å motivere personalet. Me har kontakt med Løvåsen Undervisningssykehjem og Bergen Røde Kors Sykehjem med tanke på hospitering. Me meinar det vil vere viktig å hospitere både i forhold til motivasjon og kompetanseheving. Sjølv om ikkje Løvåsen Undervisningssykehjem og Bergen Røde Kors Sykehjem brukar observasjonsskjemaet Doloplus 2, vil dei kunne gi oss kompetanse innan temaet smertelindring, korleis ta i bruk skjema og viktigheten av å sette det i system. 1. Fagdag, med Karin Torvik, for heile personalet med fokus på smertekartlegging hjå pasienter med demens i oktober/november Ansvarlig for gjennomføring: ressurssjukepleiar og avdelingsleiar for omsorgsavdeling studiegrupper, a 5 personer, innan Demensomsorgens ABC. Dette er i regi av Helsedirektoratets satsing på kompetanseheving i demensomsorg, jamfør Demensplan Me vil nytte desse studiegruppene til å få integret Doloplus 2. Ansvarlig for gjennomføring: prosjektgruppa. 3. Oppstart og innføring av Doloplus 2 i avdelingane høsten Ansvarlig for gjennomføring: prosjekt- og studiegruppa. 4. Internundervisning på personalmøter (2 stk høsten 2009 og 2 stk våren 2010). Ansvarlig for gjennomføring: ressurssjukepleiar

4 5. Hospitering for ressurssjukepleiar/prosjektleiar ved Bergen Røde Kors Sykehjem/ Løvåsen Undervisningssykehjem. Ansvarlig for gjennomføring: ressurssjukepleiar 6. Hospitering for 6 stk av personalet ved Løvåsen Undervisningssykehjem Ansvarlig for gjennomføring. prosjektleiar 7. Hospitering for 4 stk av personalet ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Ansvarlig for gjennomføring: prosjektleiar Styringsgruppa består av: Avdelingsleiar dementavdeling Avdelingsleiar omsorgsavdeling Kommunalsjef Denne samansetjinga vil sikre den helsemessige forankringa, samt kontakt og styring frå rådmannsnivå. Avdelingsleiarane har og sine eigne budsjett som dei har full styringsrett over. Prosjektgruppa består av: Ressurssjukepleiar, som og er prosjektleiar Tilsynslege ved sjukeheimen 1 hjelpepleiar og 1 sjukepleiar frå dementavdelinga 2 hjelpepleiarar frå Omsorgsavdelinga Samarbeid med andre tjenestetilbod: Karin Torvik vil me ha kontakt med når me skal ta i bruk Doloplus 2. Ho vil rettleie oss i bruken av Doloplus 2. Me har samarbeid med Løvåsen Undervisningssykehjem og Bergen Røde Kors Sykehjem, og vil hospitere der. Løvåsen vil og vere ein viktig samarbeidspartner med tanke på videreformidling av prosjektet. Har som tidligare nemnt vore i kontakt med Geria, som er interessert i å få tilbakemelding på resultata våre etter prosjektperioden.

5 Videreføring av tiltakene etter prosjektperioden: 1. Doloplus 2 vil i første omgang bli prøvd ut på sjukeheimen. Etter prosjektperioden vil me videreføre våre erfaringar til heimetenesta i kommunen. 2. Som nevnt ovanfor vil me, ved hjelp av Løvåsen sykehjem, videreformidle våre resultat til andre kommunar. Masfjorden kommune er med i nettverk for ressurssjukepleiarar innan kreftomsorg og lindrande behandling. Dette nettverket vil og vere sentralt med tanke på videreformidling av våre erfaringar med prosjektet. 3. Prosjektet har overføringsverdi til andre pasienter. Det er og andre pasienter som ikkje kan uttrykke seg, som f. eks pasienter med slag eller hjernetumor. Dersom Doloplus 2 har god effekt hjå demente, er det aktuelt å prøve det ut på desse pasientane. Evalueringsmetode og tidspunkt: 1. Samanlikne observasjonsskjemaet før og etter iverksatte tiltak. Tidspunkt: Dette vil skje fortløpande etterkvart som me behandler pasienten. I tillegg vil me ha ein gjennomgang på alle observasjonsskjemaene etter at dei har vore i bruk i 3, 6 og 10 mnd. Ansvar for gjennomføring: den ansvarlige sjukepleiar for pasienten har ansvar for den fortløpande evalueringa av observasjonsskjemaet. Prosjektgruppa vil ha ansvar for evalueringa etter 3, 6 og 10 mnd. 2. Samanlikne medikamentarket til pasienten før og etter iverksatte tiltak. Tidspunkt: fortløpande etterkvart som pasienten blir behandla. Me vil og ha ein samla evaluering på alle dei aktuelle medikamentarka etter 3, 6 og 10 mnd. Ansvar for gjennomføring: den ansvarlige sjukepleiar har ansvar på den fortløpande evalueringa. Prosjektgruppa vil ha ansvar for evalueringa som er etter 3, 6 og 10 mnd. 3. Spørreundersøkelse til personalet. Tidspunkt: etter 10 mnd Ansvar for gjennomføring: prosjektgruppa 4. Evaluering av heile prosjektet ifht hovudmål, delmål og resultatmål. Tidspunkt: etter 11 mnd. Ansvar for gjennomføring: styringsgruppa

6 Økonomi plan Søkjer om prosjektmidlar til: 20 % prosjektstilling i eit år ,- Frikjøp av tid for prosjektgruppa ,- Utgifter til ekstern kursholdar, Karin Torvik, 2 dager ,- Kurs for heile personalet i pleie og omsorg (60 personar x 1000,-) ,- Matutgifter ved kurs 5 000,- Hospitering for ressurssjukepleiar/prosjektleiar ved Bergen Røde Kors Sykehjem/ Løvåsen Undervisningssykehjem ,- Vikarutgifter ved hospitering for 4 stk av personalet på Bergen Røde Kors Sykehjem i 3 dager kvar ,- Vikarutgifter ved hospitering for 6 stk ved Løvåsen Undervisningssykehjem i 3 dager kvar ,- Reise- og buutgifter ved hospitering: 10 stk a 1000 kr pr døgn ,- Støtte til 2 studiegrupper, 10 personar ,- Sum ,-

PROSJEKTPLAN. Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga. i Hjelmeland kommune. Hjelmeland kommune. Prosjektleiar: Siri Myran

PROSJEKTPLAN. Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga. i Hjelmeland kommune. Hjelmeland kommune. Prosjektleiar: Siri Myran PROSJEKTPLAN Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga i Hjelmeland kommune Hjelmeland kommune : Siri Myran : Elin Fister Hovda 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Fagleg forankring... 4 3 Prosjektets

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i 2013.

Prosjektet skal munne ut i ei doktorgradsavhandling sett saman av tre artiklar og ei samanbinding. Prosjektet skal avsluttas i 2013. NYHETSBREV NR. 4 2010 I dette nummeret: Dyre hjelpemidlar blir dei rett brukt? Samhandling om kreftpasienten Pillefokus på sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø Hjelp meg å huske gratis DVD Systematisk etikkarbeid

Detaljer

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal.

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. ÅFJORD KOMMUNE Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. Veiledere fra Senter for Omsorgsforskning Karin Torvik og Kirsti Torjuul.

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

VOLDA DEMENSPLAN 2013-2016 KOMMUNE. Temaplan Høyringsutkast til offentleg ettersyn

VOLDA DEMENSPLAN 2013-2016 KOMMUNE. Temaplan Høyringsutkast til offentleg ettersyn VOLDA KOMMUNE DEMENSPLAN 2013-2016 Temaplan Høyringsutkast til offentleg ettersyn Samandrag Dette dokumentet er eit høyringsutkast for temaplan: Demensplan 2013-2016. Demensplan kjem i tillegg til kommunedelplan:

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Team Aukra. Team 1 Aukra- Heimetenesta og teknologi hand i hand

Team Aukra. Team 1 Aukra- Heimetenesta og teknologi hand i hand Team Aukra Aukra kommune valgte å jobbe med 2 prosjekt. Det eine prosjektet tok utgangspunkt i sjukeheim / heimetenesta ( 1 ). Det andre fokus på menneske med diagnosa psykisk utviklingshemma ( 2 ). Dette

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi

Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Team Vestnes - Sporings- og varslingsteknologi Forarbeid med Magnhild Tautra Skrive av Frode Nitter Joranger "Verftsarbeidaren". Vestnes er ei båtbyggarkommune. Hurtigbåten i bakgrunnen held bygda saman

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010 I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom Forståelse og mestring av utfordrende

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Palliativ ressursgruppe, Flora kommune. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving.

Palliativ ressursgruppe, Flora kommune. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving. 1 1. Innleiing Fokus for prosjektet er å heve kompetansen i kommunen i høve pleie og omsorg for kreftpasienter i Flora kommune. Flora kommune skal heve kompetansen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet.

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet. 1 Prosjektgruppa for utarbeiding av Rehabiliteringsplan for Lyngen kommune har vært: Gooi de Vries Gunnar Clausen Heike Nykvist Ingolf Isaksen Otto Karlsen prosjektleder formann helse/sosial utvalget PRO

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 06.05.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer