Palliativ ressursgruppe, Flora kommune. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Palliativ ressursgruppe, Flora kommune. Prosjektbeskriving. Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving."

Transkript

1 Palliativ ressursgruppe. Prosjektbeskriving. 1

2 1. Innleiing Fokus for prosjektet er å heve kompetansen i kommunen i høve pleie og omsorg for kreftpasienter i Flora kommune. Flora kommune skal heve kompetansen i Omsorgstenesta når det gjeld pasientar som treng palliativ behandling. Som vedtatt i Flora kommune sin Helseplan har kommunen sett saman ei tverrfagleg palliativ ressursgruppe, som eit ledd i kompetanseheving i høve pasientar med langtkomen kreft. Lindrande behandling og omsorg ved livets slutt omfattar tenester som aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar med langtkomen sjukdom og kort forventa levetid. Lindring av smerter og andre plagsomme symptom står sentralt, saman med tiltak retta mot psykiske, sosiale og åndeleg/eksistensielle problem. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mogleg livskvalitet for pasientar, og pårørande. Mange kreftpasientar treng årleg kommunal omsorgsteneste særskilt i sluttfasen av livet. Prinsippa for palliativ behandling kan og nyttast tidlegare i sjukdomsfasen, samstundes som det vert gitt kurativ og livsforlengande behandling. Prinsippa kan og nyttast ved andre sjukdommar enn kreft som ved HIV/ AIDS, avansert hjarte og lungesjukdommar og andre neurologiske sjukdommar m.m. 2. Prosjektets faglege forankring 2.2. Statlege og regionale føringar for palliasjon og kreftomsorg. 1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (04/2010). Målet med handlingsprogrammet er å forbetre behandlinga av pasientar med inkurable kreftsjukdommar og avgrensa levetid, og å sikre eit like godt behandlingstilbod i heile landet. 1. Regional kreftplan for Helseregion Vest har som målsetting å sikre ein heilskapleg samanhengande, saumlaus behandlingskjede Mål Målet med prosjektet er å etablere ei palliativt ressursgruppe samansett av personell tilsett i Flora kommune. Ressursgruppa skal fungere som ein støttefunksjon til dei etablerte omsorgs/helsetenestene i Flora kommune, og medverke til å styrke kompetansen ved undervisning og rettleiing, støtte pasient og pårørande og medverke til at pasienten er godt symptomlindra siste levetida Palliativ ressursgruppe: Anette Barlund, kreftsjukepleiar og ressurssjukepleiar i lindrande behandling (heimeteneste Eikefjord) Anne Grete Sagen, ressurssjukepleiar i lindrande behandling (heimeteneste Krokane) 2

3 Karoline Westlund, helsesøster og ressurssjukepleiar i lindrande behandling (heimeteneste Havreneset) Wenche Holme, ressurssjukepleiar i lindrande behandling (heimeteneste Havreneset) Helge Sårheim, sjukeheimslege, fastlege og lege i palliativ ressursgruppe. Kari Orheim, sosionom, NAV Florø Jeanette Svarstad. Fysioterapeut., Dag Leirvik, Sogneprest. Det er ressurssjukepleiarane i lindrande behandling som har det daglege ansvaret for drifta av ressursgruppa. Dei arbeider i kvar si eining i heimetenestene, og har ansvar for dagleg kompetanseoverførig og kompetanseheving i drift. Tverrfaglege undervisningar vert planlagt av heile ressursgruppa. Heile palliativ ressursgruppe vert samla om lag 4 gonger i året. Prosjektgruppe: Prosjektgruppa står for den daglege drifta av prosjektet. Trude Gulbranson er konsulent i Omsorgsadministrasjon, og vert prosjektleiar for prosjektet. Ressurssjukepleiarane er i dagleg drift, og i direkte pasientretta kontakt. Ressurssjukepleiarane bistår i tillegg sakshandsamarane i kommunen med vurderingar av kreftpasientar. Trude R. Gulbranson. Prosjektleiar. Sjukepleiar, tidlegare ressurssjukepleiar og Master i organisasjon og leiing. Anne Grete Sagen, ressurssjukepleiar. Videreutdanning i lindrande behandling 1 og 2.. Anette Barlund, ressurssjukepleiar. Videreutdanning i Kreftsjukepleie. Wenche Holme, ressurssjukepleiar Karoline Westlund, ressurssjukepleiar og utdanna helsesøster. Styringsgruppe Norunn Stavø, Pleie og omsorgssjef., leiar i Styringsgruppa. Jan Helge Dale, kommunelege Elisabeth Norman Leversund, sakshandsamar/konsulent Omsorgstenesta Stine Hovland. Fagleiar, Omsorgstenesta. Trude R. Gulbranson, prosjektleiar, sekretær i Styringsgruppa Samarbeidsinstansar: Regionalt kompetansesenter for lindrande behandling Etablert fagnettverk i regionen. Andre kommunar I eit nytt og utvida prosjekt frå våren 2012, ynskjer vi å organisere palliativ seng/ rom på Furuhaugane Omsorgssenter Langtidsavdelinga. Dette er og planfesta i Helseplan I dette prosjektet vil vi søkje samarbeid med Undervisningssjukeheimen i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppa ser det som viktig å få planfesta dette i Flora kommune sin nye heilskaplege Helse og Omsorgsplan som skal handsamast i Florø bystyre i juni

4 3. Prosjektbeskriving Prosjektet er forankra i Flora kommune sin helseplan Flora kommune fikk i tillegg kr i tilskot frå Helsedirektoratet for prosjektet hausten Prosjektet har eit tydeleg mandat som ligg til grunn for arbeidet. Ein vil søkje Helsedirektoratet om nye midlar frå I tillegg er det lagt inn kr i forslag til budsjett Mandat: Mandat er skrevet med feit skrift, og korleis prosjektet er komt i høve arbeidet med mandatet står med normal skrift. 1. Finne gode modeller for samhandling med pårørande i sjukdomsfasen og i sorgarbeidet etterpå. Det er eit mål i prosjektet å gi kreftpasientane eit mest mogleg saumlaust tenestetilbod. Ressurssjukepleiarane i palliativ ressursgruppe er medlemmer i Nettverk av ressurssjukepleiarar i lindrande behandling i Helse Førde. Ressurssjukepleiarane er tilsette i kvar sine avdelingar i heimetenesta i Omsorgstenesta, og er dermed den daglege linken mellom avdelingane, palliativt ressursgruppe og spesialisthelsetenesta. Dette gir pasientar, pårørande og dei øvrige tilsette i tenestene ekstra tryggleik. Etter vert ressursgruppa utvida med sjukepleiar frå Furuhaugane langtidsavdeling, der det palliative rommet skal vere. I tillegg ein sjukepleiar frå kortidsavdelinga ved Furuhaugane Omsorgssenter. Denne avdelinga tar imot kortidspasientane, og er per i dag den avdelinga som får kreftpasientane som er på vurderingsopphold/ kortidsopphold. 2. Utarbeide rutinar for ivaretaking av pårørande. Desse ligg i permen frå ressursgruppa. I tillegg er det bestillt brosjyrer og pårørande-mapper frå kompetansesenteret. 3. Utarbeide standard for omsorg og behandling for sjukeheimspasientar i livets sluttfase. Flora kommune har utarbeidd ein eigen standard for lindrande behandling. Standarden er utarbeidd for å kvalitetssikre pleie og omsorga i alle einingane i Flora kommune. Standarden er basert på Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, og ved å følge retningslinjer og standard vil ein oppfylle kravet om fagleg forsvarlegheit. I arbeidet med standarden har vi nytta; IS-1529; Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Kompetansesenteret i lindrande behandling Helse Vest 2006 sin Systematisk symptomregistrering i lindrende behandling- ved hjelp av esas, Stavanger kommune sin Standard for omsorgs og behandling ved livets slutt. Helse Nord: Håndbok i lindrende behandling. 1. Utarbeide rutinar for korleis nytte kompetansen internt i Flora kommune på tvers av einingar og område. 2. Utarbeide samhandlingsrutinar med Helse Førde. Ressursgruppa har komt med innspel til pleie og omsorgssjef som er med i ei gruppe som arbeider med samhandlingsprosedyrar mellom kommune og Helse Førde. 3. Legge til rette for fagleg oppdatering. I prosjektperioden frå august 2011 til utgangen av desember skal ressursgruppa finne si form. Ein skal og legge til rette for best mogeleg kompetanseheving i tenesta. Dette er/skal gjennomførast i høve prosjektmidlane: 8 hospiteringsdagar ved medisinsk avdeling og medisinsk politklinikk ved Helse Førde ( 4 ressurssjukepleiarar) 4

5 4 dagars smertekurs ved Haukeland sjukehus for Kreftsjukepleiar og ressurssjukepleiar med lindrande behandling 1 og 2. 2 dagars kurs i Grunnleggande palliasjon ved Sunniva klinikken, Haraldsplass. 2 ressurssjukepleiarar deltok. Fagdag med grunnkurs i lindrande behandling, trygderettar ved sosionom, undervisning frå Sogneprest, undervisning frå kreftforeininga. Jubileumsseminar KLB region Vest. 4 deltakarar. Gjennom hospitering frå kommune til Helse Førde har ein og senka terskelen for kontakt og samhandling mellom sjukehus og kommune. Det er eit ønske å få videreføre hospiteringsordningar. Det er og eit ønske om å få personell frå kreftavdelinga til å hospitere i kommunen ved passande høve. 4. Framdriftsplan Dato Tiltak Tid Mål Ansvar Status 5. sept Fagdag med palliativt team helse Førde Hjelp til å finne gode arbeidsmetodar Kreftsjukepleiar 5. sept Møte med Naustdal kommune 12 september Medio september Oktober 11. og 12. oktober 25.og 27. oktober Workshop ressurssjukepleiarar og prosjektkoordinator Planlegge undervisningsoppleg g og lage kvalitetspermar Samle prosjektgruppa/ heile palliative ressurs for informasjon. 2 ressurssjukepleiarar. Hospitering kreftavdelinga og kreft poliklinikken, sjukehuset i Førde. 2 ressurssjukepleiarar. Hospitering for ressursgruppa Hjelp til å finne gode arbeidsmetodar for ressursgruppa Arbeide ut standard for palliasjon, undervisningsopp legg, og forme ressursgruppa. Lage kvalitetspermar Lage informasjon som skal nå ut til avdelingane Godkjenning av planer og arbeid for palliativ ressursgruppe Kompetansehevin g. Lære seg tekniske prosedyrer. Skaffe kontakter. Kompetansehevin g. Lære seg tekniske Kreftsjukepleiar Prosjektkoordin ator Ressurssjukeple iarane og prosjektkoordin ator Palliativ ressursgruppe Ressurssjukeple iarane Ressurssjukeple iarane 5

6 7-11 november 8. november 10. november 1. og 2. desember Fagdag 8. desember kreftavdelinga og kreft poliklinikken, sjukehuset i Førde. Kurs i smertebehandling. Bergen Prosjektleiarsamling KLB. Bergen Jubileumsseminar Kompetansesenteret i lindrande behandling Kurs. Grunnleggande palliasjon 1 og 2. Bergen Internundervisning heimejournal og kvalitetsperm frå palliativ ressursgruppe Internundervisning frå sosionom/nav Internundervisning v/ sjukehusprest Einar Skudal Undervisning frå kreftsjukepleiar ved Førde sjukehus Torill Tysse Selen Undervisning frå Kreftforeininga 4 dagar dagar prosedyrer. Skaffe kontakter. Kompetansehevin g. Kunne vurdere pasientar med langvarige smerter, akutt smerte og smerte hos alvorlig sjuke og døyande. Behandlingstiltak. Møte med helse Vest kommunar som har fått tilskot til prosjekt. Fagdag Kompetansehevin g Anne Grete og Anette Prosjektleiar Ressurssjukeple iarane + lege i ressursgruppa+ prosjektleiar Wenche og Karoline Palliativ ressursgruppe Kunne ikkje reise grunna storm. Reiser på kurs i mai Har avtale Gjenomført Har avtale 5. Budsjett 6

7 6. Vedlegg: Fagdag i grunnleggande palliasjon. Torsdag 8. desember inviterer ressursgruppa i palliasjon til fagdag på Havglytt. Program: Grunnleggande palliasjon ved kompetansesenteret i Lindrande behandling, Torill Tysse Sælen m/ ressurssjukepleiarar i kreftomsorg Lunsj med suppe, kake og kaffe Informasjon om doktorgradsprosjekt ved stipendiat og høgskulelektor Marianne Gjertsen Den vanskelege samtalen ved sjukehusprest ved sjukehuset i Førde Einar Skudal Påmelding via din avdelingsleiar til innan 20. november. 7

8 Deltakarar på fagdagen den : Renate Haugland Sjukepleiar Heimeteneste Havreneset Helge Sårheim Fastlege/ sjukeheimslege Sunnfjord Medisinske Senter og Furuhaugane Omsorgssenter Dag Leirvik Sokneprest i Flora Helen Selvik Skulbørstad Avdelingsleiar Furuhaugane Omsorgssenter, kortidsavdelinga. Janne Berstad Avdelingsleiar Flora Omsorgssenter. Skjerma avdeling. Wenche W. Eikås Flora Omsorgssenter Jeanette Svarstad Fysioterapeut Fysio/ ergo avdelinga. Flora Sissel Havikbotten Omsorgsarbeidar Furuhaugane Omsorgssenter, kortidsavdelinga Hilde Hjorteseth Furuhaugane Omsorgssenter Monika Nøttingnes Sjukepleiar Flora Omsorgssenter. Pleieavdelinga Line Aalstad Sjukepleiar Flora Omsorgssenter. Pleieavdelinga Wenche G. Halbrend Sjukepleiar Heimeteneste Eikefjord Lene Engebø Sjukepleiar Heimeteneste Eikefjord Britt Sofi Terøy Sjukepleiar Heimeteneste Eikefjord Trude Volle Furuhaugane Omsorgssenter Kortidsavdelinga. Maria Angela Thingnes Sjukepleiar-student Heimeteneste Eikefjord Margot F. Hansen Avdelingsleiar Flora Omsorgssenter. Pleieavdeling. Karoline Westlund Ressurssjukepleier Heimeteneste Havreneset Anne-Grete Sagen Ressurssjukepleier Heimeteneste Krokane Anette Barlund Kreftsjukepleiar / Heimeteneste Eikefjord Ressurssjukepleiar Wenche L. Holme Ressurssjukepleiar Heimeteneste Havreneset Ann Kristin E. Larsen Sjukepleiar Heimeteneste Havreneset Hilde Bakke Sumstad Sjukepleiar Heimeteneste Havreneset Tonje Brandsøy Sjukepleiar-student Heimeteneste Havreneset Anne Lene S. Korneliussen Omsorgsarbeidar Furuhaugane Omsorgssenter, Kortidsavdelinga Cathrine J. Dahleng Omsorgsarbeidar Furuhaugane Omsorgssenter, Kortidsavdelinga Anne Margrethe Hjertenes Sjukepleiar Furuhaugane Omsorgssenter, Kortidsavdelinga Tove Hopen Sjukepleiar Flora Omsorgssenter. Skjerma avdeling. Marita Fredlund Sjukepleiar- student Heimeteneste Krokane Sara Rønnekleiv Hjelpepleiar Furuhaugane Omsorgssenter. Langtidsavdelinga Berit Nordal Hjelpepleiar Furuhaugane Omsorgssenter. Kortidsavdelinga Elin Sørbotten Avdelingsleiar Furuhaugane Omsorgssenter. 8

9 Langtidsavdelinga Heidi Levang Sjukepleiar Furuhaugane Omsorgssenter. Langtidsavdelinga Gisela Kachel Sjukepleiar Heimetenesta Eikefjord Grete Terøy Apalseth Sjukepleiar Heimetenesta Eikefjord Janne AA Gjertsen Sjukepleiar Furuhaugane Omsorgssenter. Kortidsavdelinga. Trude R. Gulbranson Konsulent/ prosjektleiar Flora kommune Omsorgsadministrasjon 9

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Samhandlingsutvalet Referat Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Til stades: Meldt fråfall: Referent: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune Kari Ugland, Helse Fonna

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer