Søknad om statsgaranti og statlig støtte for. EuroSkills 2018 i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om statsgaranti og statlig støtte for. EuroSkills 2018 i Norge"

Transkript

1 Søknad om statsgaranti og statlig støtte for EuroSkills 2018 i Norge

2 WorldSkills Norway søker med dette om en statsgaranti på kr og et statsbidrag/tilskudd på kr til arrangement av EuroSkills på Lillehammer, Norge i

3 3

4 HVA ER EUROSKILLS? Euroskills, eller Yrkes-EM som vi kaller det, er det største arrangementet innen yrkesfaglige konkurranser i Europa for ungdom i alderen år. Gjennom praktiske arbeidsoppgaver, som en internasjonal jury enes om, konkurreres over tre dager i ca. 45 ulike fag innen følgende hovedområder: Creative Art and Fashion, Information & Communication Technology, Manufacturing & Engineering Technology, Construction and Building, Transportation and Logistics and Sosial, Personal & Hospitality Services. Se vedlagt liste over de fag som står programmet for Det overordnede målet med konkurransene er: - å øke anseelsen og respekten for yrkesfagene i samfunnet - å øke interessen blant ungdom for en yrkesfaglig utdanning - å stimulere til faglig dyktiggjørelse. Med ca. 500 ungdommer og like mange eksperter fra over 30 land er EuroSkills et unikt yrkesfaglig fellesskap som skaper dialog og samhandling og knytter varige forbindelser over landegrensene mellom ungdommene og ekspertene i de respektive deltakerland. Arrangementet bidrar sterkt til økt forståelse og respekt mellom ulike kulturer og nasjoner. (se BAKGRUNN EuroSkills har eksistert siden 2008 etter mønster fra WorldSkills Competition (Yrkes-VM), som har arrangert yrkeskonkurranser fra tidlig på 1950-tallet. (www.worldskills.org) WorldSkills Norway (WSN) som ideell organisasjon ble etablert i 1990 av partene i arbeidslivet (NHO, LO) og partenes landsforeninger og forbund, samt fylkeskommuner, yrkesopplæringsnemnder og opplæringskontorer. Formålet er: «Å fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge og bidra til økt forståelse for denne utdannings verdi for landet. Arbeide for stabil og tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning. Bidra til kvalitet i opplæringen og effektiv gjennomføring, både i skole og bedrift. Bidra til at yrkeskonkurranser blir tatt i bruk som pedagogisk verktøy for økt motivasjon og mestring.» (Fra WSNs vedtekter) Det internasjonale perspektivet er stadig viktigere, og samhandling på tvers av landegrensene gir positive utviklingsmuligheter, ikke bare for den enkelte deltaker, men også for nasjonene som deltar. Det å kunne se egen utvikling, egne erfaringer og egen læring sammenlignet med andre lands, fag- og yrkestradisjoner er en utfordring og gir en mulighet. Den teknologiske utviklingen har på kort tid gitt muligheter til økt samhandling på tvers av land, kontinenter og kulturer. Denne erkjennelse legger grunnlaget for de mål som WorldSkills Norway har satt seg i forbindelse med lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser: - å styrke yrkesfagene i det norske utdanningssystemet - å stimulere til faglig utvikling og høy faglig kvalitet - å bidra til å skaffe tilstrekkelig rekruttering til yrkesfagene - å bidra til utvikling av internasjonal konkurranseevne for Norge 4

5 EurosSkills 2012 Spa Belgia Yrkeslandslaget 2012 EurosSkills Spa Belgia

6 UTFORDRINGER I Norge har kunnskaper og dyktighet på fagarbeidernivå tradisjonelt hatt lav prestisje og relativt liten oppmerksomhet. I de senere årene har det imidlertid vært tydelige tegn på bedring. Flere skolereformer har bidratt til økt interesse og status for yrkesfagene, sist med Stortingsmelding 20 «på rett vei» som bidrar til et vesentlig løft for de yrkesfaglige studieprogrammene. Mange bedrifter satser etter hvert systematisk på å utvikle fagkompetanse hos egne medarbeidere mens andre fortsatt viser liten vilje og evne til å delta i opplæringen av fremtidige fagarbeidere. En av grunnene til dette er at studieprogrammene etter manges mening er blitt for generelle og for lite målrettet mot det enkelte fag. Den allmenne og politiske interesse og kunnskap om fagog yrkesopplæringen er for utydelig og for lite fremtredende i samfunnsdebatten. De unges valg av utdanning tyder på at ulike yrkesfag mange steder ikke har tilstrekkelig appell til de unge i forhold til behovet for faglært arbeidskraft. Rekrutteringen til flere fag og bransjer er for svak, med hederlig unntak innenfor noen enkeltfag som har maktet å tiltrekke seg interesse, bl.a. ved hjelp av representanter som har utmerket seg i internasjonale konkurranser. Nasjonale grenser betyr i dag mindre enn før. Økonomien er i stor grad blitt global. Kompetanse er blitt satsingsområde for å lykkes i internasjonal konkurranse. Internasjonalisering krever tilpassing til en ny konkurransevirkelighet, for bedrifter, for bransjer, for regioner og for nasjoner. Vår egen nasjonale kompetansesatsing må derfor defineres og utvikles slik at den kan måle seg med andre lands investeringer. Rekruttering som er tilpasset dagens og morgendagens behov krever nasjonal koordinering av flere aktører. Det samme gjelder for stimulering av befolkningens kreativitet og potensiale for læring og systematisk oppbygging av holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Det er full enighet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet at når kun 55 % av de som begynner på yrkesfaglig utdanning fullfører løpet, da har vi store utfordringer å ta tak i som nasjon. SAMFUNNSKONTRAKTEN AV 2012 Samfunnskontrakten ble undertegnet våren 2012 av kunnskapsministeren og partene i arbeidslivet (m.fl.) og har følgende hovedmål: Partenes overordnete mål er å sikre en bred rekruttering til yrkesopplæringen. Gjennom at flere gjennomfører utdanningen sikrer man at arbeidslivets behov dekkes. Det at flere fullfører en utdanning, gir et trygt ståsted i arbeidslivet og et godt grunnlag for senere samfunnsdeltakelse. Samfunnskontraktens overordnete mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og fremskaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det. Samfunnskontrakten er prisverdig konkret og nevner mange tiltak som skal gjøres for at flere skal gjennomføre sin yrkesopplæring i skole og bedrift. Tiltakene ansvarliggjør både staten, fylkeskommunen og partene i arbeidslivet med egne tiltakspunkter der støtte til konkurranser og WorldSkills Norway er nevnt spesielt. I tillegg gjentas støtteerklæringen i slutten av dokumentet under overskriften Et felles ansvar for alle partene i samfunnskontrakten: Utvikle nye og gi støtte til statushevende tiltak, slik som WorldSkills og lokale former for yrkeskonkurranser. Et arrangement som EuroSkills 2018 vil være et viktig element i å konkretisere forslagene i Samfunnskontrakten og gjøre dem om til praktiske, gjennomførbare tiltak som vil ha stor effekt i å nå målene om å få flere elever over på lærekontrakter og en større andel som vil gjennomfører og fullfører fag- og yrkesutdanningen. Brukt riktig kan EuroSkills 2018 gi et nytt løft for fagog yrkesutdanningen i Norge! 6

7 Øyvind B. Dalelv WorldSkills 2011 London - gold medalist Skill: Cooking 7

8 EUROSKILLS 2018 I NORGE, HVA DET ER OG HVILKET OMFANG EuroSkills 2018 på Lillehammer vil omfatte: Yrkeskonkurranser i ca. 45 forskjellige yrkesfag Forskjellige sosiale events; åpnings- og avslutningsseremonier, mottakelser og bankett/middag, sightseeing for deltakere, eksperter, delegater Yrkesveiledning/karriereveiledning Prøv-deg selv for besøkende skoleungdom Konferanser, seminarer, guidede besøk til bedrifter, skoler, organisasjoner, både for internasjonale og nasjonale besøkende Skills Village Europe I det følgende beskrives dette noe nærmere. Om konkurransene Antall konkurranser og hvilke fag bestemmes ca. 1 år i forveien av generalforsamlingen i WorldSkills Europe. Her har alle medlemslandene en stemme hver. Antall og hvilke fag som står programmet kan endres noe, dette avhenger av hvor mange land som ønsker å delta i de enkelte fag. Yrkeskonkurransene går over tre dager. I noen av de store fagene med mange deltakere (eksempel kokkefaget) og fag hvor utstyret er ekstremt ressurskrevende (eksempel CNC dreiing og fresing) kjøres det skift. Dette gjelder pr. dato i et få tall fag. I de øvrige fagene konkurrerer deltakerne hele tiden. For alle fagene er det utarbeidet følgende dokumenter: Technical Outline, som beskriver hva faget dreier seg om, hva konkurransen skal innehold og hvordan den skal bedømmes. Den inneholder også bestemmelser om hva som er tillatt å bruke av verktøy og utstyr. Test Project, som er selve oppgaven/e som skal utføres, med eventuelle tegninger, materiallister og vurderingskriterier Infrastructur List, som forteller hva slags utstyr og materiell arrangøren skal skaffe til veie Health and Saftety Manual, som er retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet for faget De to første dokumentene er utarbeidet av en samlet jury (ekspertene (dommerne) fra alle deltakerlandene) og vedtatt ca. 1 år før konkurransen. Disse blir revidert for hver konkurranse. Det er vanlig at hvert land som stiller med en deltaker i et fag også stiller med en ekspert. Ekspertenes rolle er å delta i alt forberedelsesarbeidet sammen med de øvrige ekspertene, veilede egen deltaker i treningsarbeidet, samt å være en del av juryen under selve konkurransen. Under konkurransen gjelder egne regler for kommunikasjon mellom ekspert og egen deltaker. Oppgavene som brukes under EuroSkills 2018 vil være i henhold til de internasjonale standarder som gjelder innen de enkelte fag, og utstyr og maskineri vil være av topp moderne kvalitet.de produktene som blir laget vil bli aksjonert bort/solgt og pengene vil gå til gode formål i Norge. Hvert konkurransefag har en shopmaster med en assistent. Disse har ansvar for at konkurransestanden bygges opp i henhold til beskrevne dokumenter og at alt av maskiner og utstyr fungerer og at riktige materialer og råvarer er tilstede alle konkurransedagene. Det er arrangørlandet som har ansvar for å skaffe tilveie disse personene. Sosiale events Et EuroSkills inneholder både en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni. Disse skjer henholdsvis dagen før konkurransene starter og dagen etter det hele er over, og er planlagt lagt til Olympiaanlegget på Gjøvik. Etter avslutningsseremonien blir det farewellparty for alle deltakere, eksperter, delegater og støtteapparat samme sted. I tillegg til seremoniene legges det opp til mottakelser for prominente gjester. Det legges også inn sightseeing for deltakere og eksperter. Hensikten er både å få vist frem regionen og få deltakerne og ekspertene til å bli kjent før det hele braker løs. Yrkes-/karriereveieldning, informasjon, seminarer, etc. I samarbeid med karrieresentrene vil yrkes- og karriereveiledning være en viktig del av arrangementet. Det blir både informasjon og demonstrasjoner, samt seminarer som vil bidra til at besøkende ungdom, foreldre/foresatt og lærere får kunnskap om hvilke muligheter som byr seg innen yrkesfag, og hva som er viktig for videre valg. Prøv deg selv områder I samarbeid med opplæringskontorene, skolene og bransjene vil det bli tilrettelagt områder hvor besøkende skoleungdom får prøve seg innen forskjellige yrkesfag. Erfaringsmessig er dette svært populært og lærerikt for de som prøver seg. Disse områdene vil være betjent av både ungdom og voksne knyttet til de enkelte fag. Spesielt vil elever og lærlinger bli brukt til å veilede de besøkende ungdommene. Disse aktivitetene vil skje både på konkurranseområdet for EuroSkills 2018, men også på strategiske steder i Lillehammer by, deriblant i gågaten. Det legges opp til at hele Lillehammer vil bli sterkt preget av EuroSkills

9 Elin Susan Havreberg WorldSkills 2013 Leipzig - Medallion of Excellence Skill: Floristry 9

10 Konferanser Det vil bli arrangert en rekke internasjonale og nasjonale konferanser hvor aktuelle problemstillinger vil bli behandlet. Temaer vil være skole/jobbrelaterte som f.eks.: Gjennomføringsproblematikken i yrkesutdanningen Rekruttering til fag og linjer etc. Akademia kontra yrkesfag, hvordan får vi en riktigere fordeling? Hva kan vi gjøre med den store arbeidsløshet blant unge i mange land? Har Norge noe å vise til her som andre kan lære av? Hvilke tiltak planlegger andre land? Utvekslingsprogam for unge, begrensninger og muligheter Det vil bli norske presentasjoner så vel som foredrag fra utenlandske forsknings- og fagmiljøer. Valg av foredragsholdere vil bli gjort i nært samarbeid med fagmiljøene i OECD og EU landene, samt gjennom vårt kontaktnett i WorldSkills Europe og WorldSkills International. Skills Village Europe I en egen avdeling på området vil det avsettes plass til Skills Village Europe. Her vil alle medlemslandene få anledning til å bestille en egen stand for å presentere sitt land og sitt utdanningssystem. Her vil også sponsorer, organisasjoner, skoler, bedrifter, etc. få anledning til å vise seg frem. Dette skal bekostes av utstiller selv. Totalt omfang EuroSkills 2018 vil totalt kreve ca m2 (uten seremoniene). Antall dager for selve arrangementet er 5 dager, inkludert seremoniene men det kreves ca. 1 ukes i forkant til rigging og forberedelser på området, samt 3-5 dager i etterkant til nedrigging. Arrangementet er planlagt til høsten Antall involvert: 500 deltakere 400 eksperter 50 lagledere 30 tekniske delegater 30 offisielle delegater 150 observatører (fra medlemslandene) 25 fra WSE styret, sekretariat 30 organisasjonskomite Til sammen 1215 personer. I tillegg kommer 90 shopmasters (2 per fag) og 30 frivillige. Deltakerlandsby Det legges opp til at de fleste deltakerne vil bo i en deltakerlandsby i gangavstand fra arenaen. Dette gjøres bevisst for å riste ungdommene sammen og legge til rette for dialog, fellesskap og samhandlinger. Det vil bli laget forskjellige prosjekter, ekskursjoner og presentasjoner som vil legge vekt på interaksjon og felles opplevelser for deltakerne. Det vil også bli mulig for medlemsland å legge deltakerne og ekspertene sine på andre rimelige boenheter i kort avstand fra arenaen. At kostnadene for medlemslandene holdes på et rimelig nivå er svært viktig for at Norge skal få tildelt arrangementet i konkurranse med andre land. Organisasjonskomité Det vil bli etablert en organisasjonskomite for arbeidet med EuroSkills Lillehammer Straks beslutning om tildeling er gitt (våren 2014) vil WorldSkills Norway igangsette arbeid for å få på plass bemanning og fremdriftsplan for arbeidet. Det er i budsjettet allerede fra 2014 avsatt midler til dette. 10

11 Petter Kristiansen WorldSkills 2011 London - Medallion of Excellence Skill: Autobody repair 11

12 HVORFOR EUROSKILLS 2018 TIL NORGE? Norge har deltatt i internasjonale konkurranser gjennom mange år, første gang i WorldSkills i Amsterdam i 1991 og senere hvert annet år frem til i dag. I tillegg har vi siden 2008 i deltatt i EuroSkills. Interessen for å delta har økt hele tiden, og i dag deltar vi i ca. 20 fag fra en rekke ulike bransjer. Dette har gitt både medaljer og mye omtale. Ikke minst har det vært et bevis for at norsk fagopplæring er grunnleggende god. Det personlige utbytte har vært stort for deltakerne. Det å komme igjennom kvalifiserings- og uttakskonkurranser er i seg selv en stor bragd, men å delta i internasjonale konkurranser, møte topp dedikerte ungdommer på sin egen alder og oppleve på kroppen andres arbeidsmetoder og kvalitetskrav har skjerpet egne faglige ambisjoner og ikke minst stoltheten for sitt eget fag. Det er mange tidligere konkurrenter som har fått den nødvendige troen på seg selv til å utvikle seg faglig videre, og flere har også startet egne virksomheter. Likeledes har et stort antall skoler, bedrifter og miljøer hatt mange positive erfaringer ved å la sine medarbeidere delta aktivt som instruktører, dommere og faglig veiledere i forbindelse med trening, forberedelse og gjennomføring av konkurransene, både i innland og utland. Et EuroSkills i Norge i 2018 vil mangedoble denne positive effekten og gi ringvirkninger ut over hele landet til langt flere enn de som vil delta i de enkelte konkurransene. DET INTERNASJONALE PERSPEKTIVET I internasjonale statistikker og analyser har det lenge vært fokusert på andelen av ungdomskullene som tar høyere utdanning, og kapasiteten i høyere utdanning har vært bygget ut kraftig for å møte den økende etterspørselen. Det er mange grunner til at dette bildet nå endrer seg og at fagopplæringen og kvaliteten på denne mer og mer kommer i søkelyset: 1. Den globale konkurransen krever flere og bedre fagarbeidere også i teknologisk avanserte høykostland. Mange land opplever at de får for mange unge mennesker med lange akademiske utdannelser og mangler tilstrekkelig antall av de gode fagarbeiderne. OECD-landene kan ikke konkurrere på pris, men må gjøre det på kvalitet og spesialisering. Det krever en god miks av arbeidskraften. Det er derfor en feiloppfatning at det bare er den akademiske delen av arbeidskraften som utgjør «spissen» av et lands kompetanse, det er like mye den avanserte og dyktige fagarbeider. 2. Internasjonale studier viser at en kombinasjon av utdanning og arbeid som jo et godt fagopplæringsløp gir kan gi meget gode praktiske så vel som akademiske resultater. Arbeidsplassen som en høykvalitets- og effektiv læringsarena er betydelig undervurdert og underutnyttet som læringsarena i en utdanningssammenheng. 3. I tillegg til fagkompetansen, vil en utdanning på en arbeidsplass også mer effektivt kunne utvikle myke kompetanser slik som kundebehandling, personalhåndtering, planlegging, prosjektarbeid og samarbeid i reelle omgivelser og situasjoner. I noen OECD land har man kommet lenger på dette området enn i Norge. 4. Skoler og utdanningsinstitusjoner kan, mht. maskinpark og utstyr, lett sakke akter ut i en verden (og en global økonomi) som endrer seg meget raskt. Derimot kan utdanning og opplæring på en arbeidsplass gi en mer oppdatert utdanning ved hjelp av moderne utstyr, nyeste teknologi, nyeste kompetanse og nyeste arbeidsmetoder. Også på dette området har Norge noe å strekke seg etter. Selv om vi har et opplærings-system basert på kombinasjon skole/bedrift (to + to) er det behov i mange bransjer for å få en større grad av veksling skole/ arbeid gjennom hele løpet. 5. Kombinasjonen av arbeid og utdanning gir lettere overgang mellom utdanning og arbeidsliv. Praksis og arbeidserfaring er ofte helt avgjørende for å få den første jobben. 6. Fagopplæringen fanger opp den delen av ungdomskullene som lettest faller fra i de akademiske løpene. Det å satse på kvalitet og muligheter i fagopplæringen er i de fleste land den beste måten å hindre frafall på. Det å synliggjøre fagopplæringen i samfunnet som en fremtidsrettet og moderne del av utdanningssystemet blir stadig viktigere for vår konkurransekraft. For å oppnå dette er derfor EuroSkills og tilsvarende internasjonale konkurranser blant de viktigste tiltakene vi kan sette inn til beste for ungdom selv så vel som for vårt land. 12

13 Vi Van Vu WorldSkills competitor Skill: Hairdressing 13

14 KONKURRANSER SOM GIR MENING FOR MANGE NOEN SYNERGIEFFEKTER Gjennom samarbeid med myndighetene, partene i arbeidslivet, skoleeiere og andre aktører skal vi skape et bredt eierskap og fornyet optimisme i hele fagopplærings-norge! Vi skal bygge videre på de gode erfaringene som finnes med skolemesterskap og lærlingekonkurranser. Vi skal skape økt forståelse for at konkurranser er et viktig verktøy for å skape oppmerksomhet og interesse rundt yrkesfagene og er kvalitetsfremmende for den enkelte så vel som for faget, skoler og bedrifter. Lokalt engasjement Frem mot EuroSkills 2018 vil vi se langt flere lokale og regionale konkurranser enn i dag. Vi vil delta i et større antall internasjonale konkurranser frem mot 2018 for å øke vårt læringsutbytte både som deltakere og som arrangører. Dette vil bidra til å få frem flere dyktige deltakere, som igjen vil føre til mer medieomtale og økt interesse. Det vil også være mulig for bransjer og fylkesmyndigheter til få med flere eller nye fag for å gi dem større oppmerksomhet enn det de får i dag. Skolekonkurranser Når det gjelder skolekonkurranser, er vi ikke redde for å stimulere de dyktige eller «vinnerne». Vi har dokumentasjon på at de gode trekker resten av klassen med seg slik at det generelle fagnivået heves hos alle, og elevene blir stolte av sin egen skole og klasse. Parallellen til toppidretten er klar. Det er en stor fordel å ha topper som vinner konkurranser, enten det er skolekonkurranser eller lærlingekonkurranser. De er gode forbilder i kraft av sine prestasjoner og øker interessen for de respektive fag. Men for å dra nytte av dette er det helt avgjørende at konkurransene blir godt synlige og presentert på en slik måte at media finner det spennende og relevant å rapportere. Det er også svært viktig at skolekonkurransene blir organisert slik at de dekker læreplanmålene og at de blir en naturlig del av opplæringen. Utenlandsopphold Utenlandsopphold for skoleelever og lærlinger som en del av skole-/læretiden eksisterer i dag. Dette tilbudet kan videreutvikles og spisses inn mot flere fag og inn mot de deltakerland som vil kunne gi oss mest mulig læringsutbytte. Et opphold kunne avsluttes med en vennskapelig konkurranse som vil gi en verdifull tilbakemelding om krav til tempo og kvalitet. Utenlandsopphold gir økt faglig kompetanse, bedre kulturell forståelse og nyttige kontakter. Utdanningsprogram Et arrangement som EuroSkills i 2018 vil være en fin anledning til å utdanne flere eksperter/dommere, tilretteleggere og arrangørteknisk personell (bl.a. shopmaster) til alle fagkonkurransene. Det er mye teknisk utstyr i et så stort arrangement som skal klargjøres, driftes og overvåkes. Ikke minst vil et effektivt IT-system være av stor viktighet. I samarbeid med videregående skoler, fagskoler, høgskoler og bedrifter vil dette kunne gi et kompetanseløft for mange relevante grupper som f.eks. studenter, lærere, instruktører i bedrifter, medlemmer av prøvenemnder etc. Frivillige I tillegg til ren faglig kompetanse trengs det også et stort antall frivillig ungdom med sosiale ferdigheter og språkkompetanse. Et eget frivillig-program som kan være regionalt eller landsdekkende, vil gi deltakerne økt kompetanse innen ulike språk, kulturer og religioner. Ut fra hva vi selv har opplevd gjennom mange internasjonale konkurranser vet vi godt hvordan vi ønsker at et slikt frivillig-program skal fungere! Kulturprogram Vi vil invitere videregående skoler og høgskoler til å delta i et kulturprogram for å utvikle åpnings- og avslutningsseremonier. Dette vil være en krevende og spennende oppgave som vil omfatte mange personer. Samtidig som vi skal presentere vår egen kultur for et internasjonalt ungdomspublikum, må vi også ta hensyn til deltakerlandenes ulike kulturelle uttrykksformer slik at presentasjonene ikke blir oppfattet som støtende. Det vil være behov for elever/studenter som kan være med på kreative prosesser med hensyn til å utvikle grafiske profiler, brosjyremateriell på ulike språk, webside med løpende informasjon etc. Høgskolen i Lillehammer vil bl.a. bli trukket inn i forhold til TV og filming fra arrangementet. 14

15 WorldSkill Leipizig, juli 2013 Avslutningsseremoni WorldSkill Lepizig, juli 2013 WorldSkills Norway Fra mingle-området Norske deltagere i sving 15

16 LOKALISERING - LILLEHAMMER Ut fra de gode erfaringene med Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Olympiaparken som samarbeidsparter i arrangementet av Yrkes-NM i 2010, ønsker WorldSkills Norway å legge Euroskills 2018 til Lillehammer. Både fylkeskommunen og kommunen ser på dette med stor entusiasme og vil svært gjerne være med som partnere i å arrangere EuroSkills Brev som bekrefter dette ligger vedlagt. Arrangementet vil utløse et bredt samarbeid i hele regionen innenfor skole og utdannings-sektoren, fra ungdomsskole- til høgskolenivå. Industribedriftene i Raufoss-Gjøvik området vil også bli trukket inn i arrangementet som et av de mest innovative og avanserte industriclustere i landet. Fasilitetene i Olympiaparken er gode og med den utvidelse som nå planlegges i forbindelse med Ungdoms-OL i 2016 (YOG) blir de enda bedre. Vi diskuterer allerede med YOG hvordan vi best mulig kan oppnå positive synergieffekter av dette arrangementet. I tillegg til å bruke de haller og fasiliteter som i 2018 er i Olympiaparken vil det også være nødvendig å bygge opp flyttbare haller. Disse vil bli plassert på Stampesletta vegg i vegg med de eksisterende og faste hallene. KONKURRANSEOMRÅDE 8 min gange fra gågate/sentrum TOGSTASJON 2 timer fra Oslo Lufthavn INNKVARTERING Birkebeiner Hotel & Apartment YOG deltagerlandsby Radison Hotel Lillehammer GÅGATA/SENTRUM 2 min gange fra togstasjonen 16

17 Gågata Lillehammer 17

18

19 BUDSJETT EURO SKILL S 2018 Budsjettet er satt opp på basis av erfaringstall fra siste EuroSkills i Belgia i 2012 og budsjett for neste EuroSkills i 2014 i Frankrike. Likeledes er det innhentet erfaringstall fra Olympiaparken på Lillehammer. Budsjettet er satt opp med 2013-priser og det forutsettes at det foretas en prisjustering frem mot 2018 i henhold til utviklingen av det generelle kostnadsnivået. Alle priser er beregnet inklusive MVA. BUDSJETT ÅR FOR ÅR, KOSTNADER (Hele tusen) Leie konk. arena m/infrastruktur Maskiner og utstyr til konkurransene Overnatting og opphold for 1215 pers Åpning/avslutning, div. aktiviteter Busstransport, deltakere/elever i Oppl Konferanser og møter 715 PR, media, kommunikasjon Oppl.program teknisk/adm.pers Helse, sanitet, sikkerhet 200 Stimuleringsmidler til nye fag/bransjer Personell, adm., prosjektledelse WSE-avgifter/rettigheter Uforutsette hendelser/reserve SUM SUM TOTALT De fire første årene skal dekkes av statsbidraget på kr. 54,4 mill. Vi håper på en positiv behandling av søknaden og gir selvsagt ytterligere opplysninger ved behov. Som kjent er søknadsfristen for EuroSkills 2018 satt til 1. januar 2014, mens frist for å sende Letter of Intention er 1. oktober Med vennlig hilsen WorldSkills Norway Svein Oppegaard (NHO) Hans Christian Gabrielsen (LO) Elisabeth Lange Styreleder Nestleder i styret Sekretariatsleder VEDLEGG Støtteerklæring fra Oppland fylkeskommune Støtteerklæring fra Lillehammer kommune Støtteerklæring fra NHO/LO Støtteerklæring fra Norsk Industri Støtteerklæring KS Støtteerklæring Utdanningsforbundet Støtteerklæring fra Norges Bilbransjeforbund Intensjonsavtale NELFO Oversikt over fag på programmet for 2014 Om WorldSkills Norway 19

20 VEDLEGG: Støtteerklæring fra Oppland fylkeskommune 20

21 VEDLEGG: Støtteerklæring fra Lillehammer kommune 21

22 VEDLEGG: Støtteerklæring fra NHO/LO 22

23 VEDLEGG: Støtteerklæring fra Norsk Industri 23

24 VEDLEGG: Støtteerklæring KS 24

25 VEDLEGG: Støtteerklæring Utdanningsforbundet Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og forskning World Skills Norge 7072 Majorstua0306 Oslo Støtteerklæring fra Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet er opptatt av innhold og kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Vi er representert både i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen (SRY) og i styret for World Skills Norway, som vi mener gjør en viktig innsats for å fremme yrkesfagene. Vi ser positivt på at Worldskills Norway vil søke om å stå som arrangør av Yrkes- EM (Europamesterskapet i yrkesfag), Euroskills 2018, og at Lillehammer og Olympiaparken er valgt som konkurransearena. Utdanningsforbundet ser på dette som en enestående anledning til å få et positivt og fornyet fokus på fag- og yrkesopplæringen. Ved å sette søkelyset på innhold, kvalitet og rekruttering til yrkesfagene i et internasjonalt perspektiv vil Euroskills 2018 være en viktig motivasjonsfaktor for våre klassinger. Vi tror også at et slikt arrangement vil kunne bidra til at flere får opp øynene for betydningen av å ta inn lærlinger og benytte fagarbeidere, og vi håper dette kan bidra til at flere vil bli lærebedrifter. Vi tror at et europamesterskap vil få mye oppmerksomhet, og vil bidra til å fremme nødvendig og kanskje til dels mangelfull kunnskap om de mange spennende mulighetene som ligger i yrkesfagene. Det vil trolig også bidra til at flere unge vil vurdere yrkesfag som en mulig utdanningsretning når de skal over i videregående skole. Utdanningsforbundet ønsker å støtte Worldskills Norway i dette viktige arrangementet. Vi vil spre budskap og informasjon om Euroskills 2018 gjennom våre organisasjonsledd og tette kontakt med våre medlemmer. Vi vil også oppfordre skoleledere, lærere, rådgivere og elever i ungdomskolen til å komme til Olympiaparken og få oppleve konkurransene på nært hold. Med vennlig hilsen Ragnhild Lied Leder, Utdanningsforbundet Postadresse Besøksadresse E-post/Internett Postboks 9191 Grønland Hausmanns gate 17 Tlf OSLO 0182 OSLO Faks Org.nr Bankkonto

26 VEDLEGG: Støtteerklæring fra Norges Bilbransjeforbund 26

27 VEDLEGG: Intensjonserklæring NELFO 27

28 VEDLEGG: Om WorldSkills Norway Om WorldSkills Norway WorldSkills Norway er den norske, nasjonale organisasjonen for WorldSkills International og er Norges representant i de internasjonale organene som er knyttet til WorldSkills. Organisasjonen ble etablert i 1990 og deltok i WorldSkills Competition første gang i Siden den gang har Norge deltatt i alle WorldSkills Competitions. Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Kommunesektorens organisasjon, Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet, Yrkesorganisasjonenes Sentralorganisasjon, Virke, Spekter, en rekke landsforeninger i NHO og fagforbund i LO, fylkeskommunene, opplæringskontor og skoler. Organisasjonsnummer: Formål: Gjennom å utvikle, initiere, organisere eller støtte yrkesfaglige konkurranser skal WorldSkills Norway: Fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge og bidra til økt forståelse for denne utdanningens verdi for landet. Arbeide for stabil og tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning. Bidra til kvalitet i opplæringen og effektiv gjennomføring, både i skole og bedrift. Bidra til at yrkeskonkurranser blir tatt i bruk som pedagogisk verktøy for økt motivasjon og mestring. Postadresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo E-postadresse: Internett: Telefon: Ansatte: Det er ingen ansatte i organisasjonen. Daglig leder (sekretariatsleder) Elisabeth Lange er ansatt i Norsk Industri og leies ut til WorldSkills Norway, ett årsverk. Styret Navn Organisasjon E-post Mobil Styreleder Svein Oppegaard, NHO Nestleder Hans Chr. Gabrielsen, LO Styremedlem Carla Botten-Verboven Norsk Industri norskindustri.no 28

29 E-postadresse: Internett: Telefon: VEDLEGG: Om WorldSkills Norway Ansatte: Det er ingen ansatte i organisasjonen. Daglig leder (sekretariatsleder) Elisabeth Lange er ansatt i Norsk Industri og leies ut til WorldSkills Norway, ett årsverk. Styret Navn Organisasjon E-post Mobil Styreleder Svein Oppegaard, NHO Nestleder Hans Chr. Gabrielsen, LO Styremedlem Carla Botten-Verboven Norsk Industri norskindustri.no Styremedlem Benedikte Sterner LO Styremedlem Sigrun Vågeng KS Styremedlem Nils Askeland NHO (Kværner AS) Styremedlem Solveig Eldegard Utdanningsforbundet utdanningsforbundet.no Styremedlem Herdis Floan Sør Trøndelag FK Styremedlem Kjellfrid Blakstad Fagforbundet fagforbundet.no Observatør: Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet Karl Gunnar Kristiansen vara

30 VEDLEGG: Oversikt over fag på programmet for 2014 EuroSkills 2014 Competitions No Skills Competition No Trades No C n of C 1010 Floristry 1011 Florist Window Display 1031 Visual Merchandiser Hairdressing 1041 Hairdresser Fashion 1061 Fashion Design & Product 2 Development 1070 Stonemasonry 1071 Stonemasoner Enterprise ICT Team 2011 ICT Specialists Cross Media Publishing Manufacturing Technologies Web Designer Graphic Designer Print Technician CNC-Machining CAD 3020 Industrial Control 3021 Industrial Control Technician Welding 3031 Welder Mobile Robotics 3071 Mobil Robot Technician Mechatronics 3081 Mechatronics Technician Electronics 3091 Electronics Technician Landscape Gardening & Design Landscape Garden Designer Landscape Gardener Installation Technology Plumber/Central Heating Refrigeration Technician Carpentry 4031 Building Carpenter Plastering/Dry Wall Systems 4041 Plasterer/Dry Wall Systems 2 Installer 4050 Painting 4051 Painter Road Construction 4061 Road Builder 4070 Woodcraft Technology Joiner Cabinetmaker Wood Machine Technician 4080 Electrical Installations 4081 Electrician Bricklaying 4091 Bricklayer Wall & Floor Tiling 4111 Wall & Floor Tiler Metal Roofing 4121 Metal Roofer Floor Laying 4131 Floor Layer Transport Technology 5011 Truck Driver Automotive Technology Light 5021 Light Vehicle Technician 1 Vehicle 5040 Motorcycle Technology 5041 Motorcycle Technician Agricultural Mechanic 5051 Agricultural Machine Technician Caring 6021 Caring Farrier 6031 Farrier Cleaning Services 6042 Maintenance Cleaning Specialist M1 Surface Cleaning Specialist Cook & Serve Cook Waiter Hotel Reception 6071 Hotel Receptionist Entrepreneurship Challenge 6081 Entrepreneurship 2 yellow text = Demonstration Skills red Text = Skills on notice EuroSkills Competitions 2014 ES2014_Competitions Version: v1.0 unpublished Date: of 1 30

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016)

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) Kompetanse og utdanning Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) 2 Innhold Innledning og bakgrunn 03 1. Læring gjennom arbeid 05 1.1 Hovedbudskap 05 1.2 Samarbeid mellom næringslivet og utdanningssektoren

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

St meld nr 22 (1996-97)

St meld nr 22 (1996-97) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet St meld nr 22 (1996-97) Innhold Side Side 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Lærlingordningen...... 3 Bakgrunn

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer