Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1"

Transkript

1

2 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER SIKKERHETS INSTRUKSJONER Sikkerhetsinstruksjoner ved igangkjøring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Slå av og sikring av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner ADRESSER OG TELEFONNUMMER BESTILLINGSVEILEDNING MONTERINGS ANVISNING EMBALLASJE, TRANSPORT OG LAGRING...15 KAPITTEL 3 - BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MEBA Betjening av maskinen Annet betjeningsutstyr SKJÆREKANAL KORRIGERINGSVERDIER EKSEMPEL PÅ MATERIAL LÅSING I STIKKE...20 KAPITTEL 4 - MEBA BÅNDSAGBLAD SAGBLAD SORTIMENT FOR MEBA BI-METAL-BÅNDSAG-BLADER VALG AV TANNINGS INNDELING (TPI) SKJÆREHASTIGHET TABELL BYTTE AV SAGBLAD SAGBLADBÅND STRAMMING INNKJØRING AV NYE SAGBLADBÅND...32 KAPITTEL 5 - SERVICE OG VEDLIKEHOLD GENERELLE ANVISNINGER OVERSIKT - MASKINBILDE SMØREPUNKT OLJE SMØREPUNKT SMØREFETT (GREASE) DRIVVERK (GIR) Bruksanvisning for Movimot Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende drivverk BYTTE AV SAGBLADSTYRINGENE HYDRAULIKK OLJETYPER DRIFT OG BETJENING AV STYRING C BETJENINGSPANEL Beskrivelse av tastatur Beskrivelse av taste funksjoner HOVEDMENY Styringsenhet Referanse posisjon Hovedmeny valg...56 Side : 1

3 6.3 AUTOMATISK MODUS Automatisk driftsmodus Avbrudd funksjon ved automatisk modus Ingen materiale registrert MANUELL MODUS Enkelt kutt Service meny MATERIAL SLUTT Null posisjonering av materiale FEILMELDINGER NØDSTOPP...73 KAPITTEL 7 - MEKNISKE RESERVEDELER RESERVEDELER FOR TILLEGGSUTSTYR KAPITTEL 8 - HYDRAULIKK SKJEMA KAPITTEL 9 - ELEKTRISKE SKJEMA KAPITTEL 10 - MICRO SPRAYER (OPSJON) MONTERING INNSTILLING AV MICRO SPRAYER RESERVEDELER FOR MICRO SPRAYER HØY YTELSE SMØREOLJE MEBA HL Side : 2

4 Kapittel 1 - Tekniske data 1.1 Tekniske data Modell: MEBApro 260 AP Skjære kapasitet: RUND REKTANGULÆRT 260 mm 300 x 260 mm Rest material stykk lengde: Manuell.: ca. 10 mm Auto : ca. 90 mm Skjære hastighet: Skjære trykk: Senke hastighet: m/min AC-Driftenhet. Elektrisk trinnløs justerbar mm/min - trinnløs Sagbladbånd størrelse: 3700 x 27 x 0,9 Sagbladbånd stramming: Maskin vekt: Maskin størrelse: lengde x bredde x høyde: Maks material vekt: Arbeids høyde: med maskin monteringsputer: Støy: Ved hjelp av håndratt ca kg (netto) ca x 1650 x 1850 mm maks. 250 kg/m 750 mm ca. 800 mm (opsjon) 74 db(a) Tekniske endringer forbeholdes. Side : 3

5 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder Elektrisk tilkobling: Strømforsyning: 3 x 400 V / N / PE 50Hz Strømforsyning vinkel display: 1,5 V / 7Ah Trykkluft: Sagbladbånd motor: Innmatingsmotor: Total effektbehov: Nominell strøm: Hoved sikring: Strømforsyningskobling: 6-8 bar, min. 50 l/min 1,5 kw 0,25 kw min.: 1,8 kw 12 A 16 A 16A CEE kontakt Strømnett faser og nøytral leder er tilkoblet med Y-kondensator med jordledning. Ved strømforsyningsspenningen vil lekasje strømmer ledes over disse kondensatorene til jordledningen. Maksimal lekasje strøm ved asymetrisk inngang er 80 ma. Dersom det ikke er mulig å utføre uten FI-bryter, kan problemet med å slå på og av løses ved å velge FI bryter med forsinkelse eller FI krets med forhøyet frigjørings strøm (eksempelvis 300 ma). Påfyllings mengder: Hydraulikk: Kjølevæske tank: Micro-Sprayer: ca. 7 liter ca. 140 liter. ca. 1,2 liter. Sørg alltid for at maskinen er påfylt korrekt mengde væske og olje. Mangelfull overholdelse av angitte volum kan føre til alvorlig skade på maskinen! Tekniske endringer forbeholdes. Side : 4

6 1.3 Skjære kapasitet Modell: MEBApro 260 AP Rund materiale Rektangulært materiale Alle størrelse mål er angitt i mm. Side : 5

7 Kapittel 2 - Generelle Instruksjoner 2.1 Sikkerhets instruksjoner MEBA sagmaskiner og anlegg er utstyrt med omfattende beskyttelse og sikkerhetsutstyr. Allikevel vil det alltid gjenstå en rest risiko ved drift og betjening av en slik maskin. Sagmaskiner og anlegg kan ikke av funksjonsmessige årsaker skjermes for alle fare områder, blandt annet områdene ved inn og utmating av materiale. Derfor kan ikke absolutt sikkerhet garanteres ved maskinen. Derfor er det svært viktig at en arbeider med den største forsiktighet ved drift og betjening av maskinen, slik at fare for ulykker og skader reduseres til et minimum. Alt personell som skal utføre drift, service, vedlikehold, kontroll eller reparasjon arbeid ved denne maskinen må ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Maskinen leveres med CE-samsvarserklæring. Driftsansvarlig må garantere at hele anlegget er i samsvar med CE Maskindirektiv nr. 89/392. I henhold til lokale sikkerhetsfohold, må det eksempelvis benyttes tilleggs sikkerhetsgjerder eller sikkerhets lysbarrierer. MEBA leverer tilleggs sikkerhetsutstyr på forespørsel. Bare når alt sikkerhetsutstyr er montert i henhold til lokale sikkerhetsbehov, kan det utstedes CE-samsvarserklæring og anlegget påføres godkjent CE-merke. Tilleggs sikkerhetsutstyr er ikke inkludert i vår leveranse, men kan leveres på forespørsel. Ingen båndsag er uten fare områder! Oppmerksom: Maskinen skal bare benyttes i henhold til maskinens angitte bruksområde. Ta alltid i betraktning produsentens service og vedlikeholds instruksjoner. Service, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av autorisert personell som innehar nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, og som er kjent med maskinens risiko og faremomenter! Adgangssikring ved hjelp av laserlys barriere Igangkjøring og årlig kontroll Sikkerhetsforskrifter krever i henhold til ZH 1/281, henholdsvis ZH 1/597 at oppstart og igangkjøring av sikkerhetsutstyr bare skal utføres av autorisert personell fra produsenten, som utfører nødvendige kompabilitet kontroll mellom lys barriere sikkerhetsutstyret og maskinen styringen. I henhold til forskifter medhensyn til forbygging av ulykker VBG1 og VGB5 skal autorisert personell utføre årlig kontroll av maskinens sikkerhetsutstyr. Side : 6

8 Sikkerhets avstand Det er en forsinkelsetid fra en lysbarriere brytes og inntil maskinen er i stillstands. Lysbarriere sikkerhetsutstyret må derfor monteres slik at en ikke rekker å nå frem til de farlige områdene ved maskinen før denne forsinkelsetiden har passert. Til bruk ved kalkulering av minimum sikkerhets avstand, benyttes en faktor på 1.6 m/s som basis. Sikkerhets lysbarrierer vil ikke kunne sikre mot skader som forårsakes av flygende objekter. Reparasjon av lysbarrierer Reparasjon av lysbarriere sikkerhetsutstyr skal bare utføres av produsent eller personell som innehar nødvendige autorisasjoner fra produsent. Modifisering eller inngrep i sikkerhetsutstyret er strengt forbudt. Advarsel uttrykk benyttet i denne bruksanvisningen Utforming og oppsett av denne bruksanvisningen er basert på anbefalinger fra ANSI vedrørende bruk av advarsel uttrykk, se tabell nedenfor. Advarsel uttrykk Fare Advarsel Oppmerksom Referanse Viktig Benyttes Direkte skadelig fare; mulig resultat; Død eller alvorlig kroppsskader. Farlig situasjon; mulig resultat; Død eller alvorlig kroppsskader. Mulig farlig situasjon; mulig resultat; Lett kroppsskade; Benyttes også ved fare for materielle skader. Mulig skadelig situasjon; mulig resultat; Maskinen eller annet materiell kan utsettes for skader. Anvendelse tips eller nyttig informasjon. Følg angitte sikkerhetsinstruksjoner slik at en unngår at eventuelle skader kan oppstå! Side : 7

9 2.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner ved igangkjøring av maskinen Før metall båndsag maskinen (videre nevnt som maskin) settes i drift må bruksanvisningen leses grundig. Ved automatiske maskiner og anlegg er opplæring fra kvalifisert MEBA-fagpersonell nødvendig. Påfyll nødvendig hydraulikk olje og kjølevæske før det foretaes oppstart av maskinen (se kapittel 1.2 for påfyllingsvolum) og fjern eventuelle transport sikringer fra maskinen Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen Grip aldri på sagbladet eller område ved sagbladet når maskinen er i drift! Når materiale blir fastspent, er det en overhengene fare med hensyn til klemskader. Sagbladet kan trekke med seg løssittende klær ved områdende som ikke er beskytted ved maskinen. Det er fare for alvrolig kroppskade og avkutting av kroppsdeler ved sagblad området. Det er fare for at det kan oppstå kroppsskade ved bevegelige maskindeler bårde ved sagen (sagbuen) og rullebanen. Lengdeanslag (måleutstyr) kan føre til kroppskader når de er i bevegelse oppover eller nedover. Ved innmating eller utmating av materiale kan det oppstå kroppskader dersom en oppholder seg ved maskin endene. Det er ikke tillatt å oppholde seg ved maskinens ender. Det er fare for øyeskader dersom en kikker direkte inn i sikkerhetslaser lyset. Maskinen må bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Nye maskin operatører må grundig gjennomgå nødvendig opplæring før betjening av maskinen. Ved siden av de godkjente alminnelige sikkerhetsforskriftene (UVV og EU forskriftene) ta spesielt hensyn til de etterfølgende punktene. Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte bruks område (formål). Dette er først og fremst saging av metall, hvor sage materialet låses fast ved hjelp av en tilpassende anretning og sag prosesseringen gjennomføres halv eller hel automatisk. Side : 8

10 Ved ikke forskriftsmessig bruk av maskinen påtar ikke produsenten seg noe form for ansvar eller garantier. Materialet som skal sages må minimum ha en lengde på 10 mm som låses fast i stikken. Dersom en utfører saging av materiale som ikke er tilstrekkelig fastspent i stikken, vil dette kunne føre til skade på maskien. Sikkerhetsutstyr og beskyttelse deksler må aldri fjernes når maskinen er i drift. Bruk vernehansker ved håntering av materiale både ved innmating og utmating. Utfør aldri håntering av materiale, verken ved innmating eller utmating når maskinen prosesserer. Hold aldri i materiale når maskinen prosesserer. Materiale skal alltid fastspennes i stikken, og ved behov må også vertikalstikke benyttes. Materiale må alltid understøttes av nødvendige rullebaner, både ved innmating og utmatingsområdet. Kontroller alltid at materiale er tilstrekkelig fastspent i stikken før saging av materiale utføres. Kontroller alltid at materiale ikke kan bevege seg av seg selv når maskinen er i drift. Observer alltid at materialet ikke kan falle ned eller på annen måte bevege seg ukontrollerbart når materiale transporteres på rullebanene, eventuelt ved lengdemåling og sorteringsutstyret. Utfør aldri justering av sagbladstyringene når maskinen er i drift. Etterlat aldri verktøy eller annet utstyr på eller ved maskinen, og spesielt ikke ved maskinens bevegelige deler. Spon kan føre til skader eller feil funksjon ved maskinen, sørg derfor for at maskinen allltid er tilstrekkelig rengjort. Ikke la maskinen prosessere uten at den er under oppsyn. Ikke klatre over barrierer eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen, med unntak av når det skal utføres vedlikehold og service på maskinen. Maskinen må da alltid være slått av og hovedstrøm bryter må sikres slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Et laserlys eller skygge linje arbeidslysviser farlige områder ved maskinen, og benyttes for sikring av maskinens arbeidsområde. Både laserlys og skyggelinje arbeidslys er tilgjengelig som tilleggsutstyr for alle maskinmodeller. Laserlys Skyggelinje arbeidslys Side : 9

11 Maskin operatøren er ansvarlig for å overvåke fare områdene og sørge for at ingen oppholder seg innenfor disse områdene. Dersom det oppstår en prosesserings forstyrrelse eller et nødstilfelle, trykk umiddelbart NØDSTOPP bryteren. Dette fører til at maskinen settes i stillstands. Deaktiver NØDSTOPP bryteren først etter at prosesserings forstyrrelsen er fjernet eller fare situasjonen er over. Kjølesmøre midler kan inneholde helseskadelige stoffer. Informasjon med hensyn til dette finner du i den til en hver tid rådende sikkerhets datablad for kjølesmøre middelet. Sikkerhets databladet inneholder også informasjon om miljømessig avfalls håndtering av middelet. Sikkerhets lysbarrierer vil ikke kunne sikre mot skader som forårsakes av flygende objekter. VIKTIG: Maskinen skal bare benyttes til maskinens tiltenkte arbeidsområde. Bruksanvisninger og vedlikeholdsanvisninger fra produsent må til en hver tid følges. Betjening, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert personell, som igjennom utdannelse innehar grundig opplæring og er underviste om driftsfarer Sikkerhetsinstruksjoner ved vedlikehold av maskinen Det må utføres regelmessig og grundig vedlikehold av maskinen. Ved vedlikeholds arbeid eller når sikkerhetsutstyr er fjernet, må maskinen alltid være avslått og hovedbryteren må sikres ved hjelp av en lås. Arbeid på det elektriske anlegget skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell. Ved arbeid på det hydrauliske anlegget, må anlegget på forhånd gjøres trykk løst. Ved bytte av sagbladbånd må vernehansker og vernebriller benyttes. Plastikk beskyttelsen (tann beskyttelse) på sagbladbåndet fjernes etter at sagbladbåndet er montert. Side : 10

12 2.1.4 Slå av og sikring av maskinen Maskinen må alltid slåes av og sikres når det skal utføres vedlikehold, reparasjon eller annet service arbeid ved maskinen. Når maskinen er slått av, må hovedstrømbryter sikres slik at ikke uønsket oppstart kan oppstå og i tillegg må maskinen kobles fra strømforsyningen. I tillegg må det henges opp tydlige skilt om at det utføres service/vedlikeholds arbeid ved maskinen. Kontroller alltid at maskinen er frakoblet strømforsyningen før det utføres service eller vedlikeholdsarbeid ved maskinen! Sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner Sikkerhetsinstruksjonene gjelder både for rullebaner med og uten motorisert drift. Sikkerhetsinstruksjonene sørger også for at en oppnår en problemfri og sikker drift ved maskinen, samt at en sikrer at det ikke oppstår verken skader på personell eller maskin. Generelle sikkerhetsinstruksjoner ved rullebaner Bruk bare egnet løfteutstyr ved mating og fjerning av materiale. Ikke beveg deg under løftet materiale. Kontroller at løfteutstyret innehar tilstrekkelig kapasitet. Plasser materialet forsiktig på rullebanen. Sikre rundt materiale mot å rulle ned fra rullebanen. Monter vertikal sidestøtter for sikring av rundt materiale mot å rulle ned fra rullebanen. Ved saging av buntet materiale, må materialet sikres slik at de ikke kan gli fra hverandre (dersom mulig, bør buntet materiale sveises i material endene). Ikke forflytt materialet som skal sages parallell i forhold til rullebane aksen. Ikke opphold deg mellom separate rullebaner. Ikke monter rullebaner i områder som benyttes til gangsoner. Sikkerhetsgjerder og annet sikkerhetsutstyr skal bare fjernes ved utførelse av reparasjon og vedlikeholdsarbeid ved rullebanen. Maskinen og rullebanene må da sikres som beskrevet i foregående kapittel. Ved utførelse av reparasjon eller vedlikeholdsarbeid, skal maskinen og rullebanene sikres mot at uønsket oppstart av anlegget kan utføres. Vedlikeholdsarbeid skal bare utføres når maskinen og rullebanene er sikret i henhold til sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold av maskinen. Side : 11

13 2.2 Adresser og telefonnummer P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Hvordan komme til oss : Fra: Reiserute Oslo Lufthavn Gardermoen E6 (retning Oslo) Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Oslo Sentrum Ring 2 mot Carl Berners plass Trondheimsveien Ring 3 retning Valle Hovin Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Sandvika/Lysaker E6 mot Trondheim Nedre Kalbakkvei Østre Aker vei (RV 163) Stålfjæra Side : 12

14 2.3 Bestillingsveiledning Båndsag Sagbladbånd. Ved bestilling av sagbladbånd blir følgende angivelser benyttet : (neden forstående sagbladbånd angivelse er bare eksempelvis) sagbladbånd størrelse : lengde x høyde x bredde f.eks x 27 x 0,9 tann inndeling (tenner pr tomme) f.eks. 4/6 TPI Skjærekant materiale Verktøy stål, Bi-Metall eller hardmetall Dersom det skulle oppstå vanskeligheter ved valg av sagbladbånd, henholdsvis ved et bestemt bruksområde for et sagbladbånd, oppgi vennligst følgende tilleggs informasjon : Material betegnelsen til kutte materialet, material råstoff nummer. Material størrelser ( diameter, vegg tykkelse, bredde...). Material tverrsnitt ( full materiale, profil, rør,...). Overflate type. Prosesserings type ( enkel, lag- eller bunt- kutting). Sagbladbånd størrelse eller maskin type. Spesielle krav ( Overflate, skjæresnitt flate,...). Ved hjelp av disse angivelsene vil vi finne frem til et egnet sagbladbånd. Reserve- og slitasjedeler. Ved bestilling av reserve- og slitasjedeler behøver vi følgende angivelse : MEBA EDV-nummer. Antall. Maskin type. Maskin nummer. Maskin produksjons år. Eventuelle beskrivelser eller skisse av delen, henholdsvis monteringssted og funksjon. Side : 13

15 2.4 Monterings anvisning Båndsag Montering, elektrisk og pneumatisk tilkobling. Montering. Bore avstand og bore diameter må måles opp, henholdsvis hentes fra fundament flaten. Den minste bæreevnen til fundamentet utregnes fra vekten til maskinen ( se tekniske data ) og maksimal material vekt. Oppsett av maskinen : Plasser en vater på stikkeområdet, henholdsvis på flaten ( i material prosesserings retningen og i sagbue retningen). Maskinen vatres opp ved hjelp av underlag eller maskin pute elementer. Dersom mulig bør maskinen festes fast til fundamentet ved hjelp av maskin bolter. Tilhørende utstyr som lengde anslag eller automatiske transportør innretninger må også vatres og monteres presist og nøyaktig i forhold til maskinen. Dersom maskinen skal prosessere i miljø hvor den kan bli utsatt for frost, må det benyttes hydraulikk olje og kjølevæske middel som spesielt egnet for dette, eller maskinen må utstyres med en oppvarmings enhet. Standard utgaven av maskinen skal ikke plasseres utendørs. Elektrisk tilkobling : Den tilkoblede nettspenningen må stemme overens med den angitt drifts spenningen. Tilkoblings verdiene med hensyn til kw, kan avleses ved i vedlagt koblingsskjema eller i kapittelet tekniske data. Sagbladbånd drifts hjulet må bevege seg med klokke retningen. Sagbladbåndet må alltid bevege seg i retningen Lukk stikken (omdreinings pil ved sagbladbånd drivhjulet). For å endre omreinings retningen, byttes to av fasene på strømforsynings kontakten (Ikke bytt kablene på maskinen, men bytt på kontakten!). Pneumatisk tilkobling : Ved bruk av tilleggs utstyr (Micro-Sprayer, Lengde Anslag,...) tilkobles støvfri, olje holdig trykkluft med trykk på 4 8 bar. Side : 14

16 2.5 Emballasje, transport og lagring Generelt : Før transportering av maskinen ved hjelp av en truck, plasser maskinen på kraftige tre planker og beskytt den mot støv o.l. ved hjelp av gjennomsiktig plastikk folie. Ved sjø emballering, bør maskinen før den plasseres på de kraftige tre plankene, innkapsles i gjennomsiktig plastfolie, henholdsvis krympet. Det er absolutt nødvendig å legge ved en silisium fuktsamler pose. Før transport, likeså før lagring må alle blanke maskindeler påføres rustbeskyddende middel. Deretter må de innsmurte delene ettersmøres med syrefritt fett. Transport instruksjoner : Blir maskinen flyttet ved hjelp av en kran, er det viktig å merke seg, att stroppene, henholdsvis kjettingene må festes i en travers med tilstrekklig avstand slik at ikke sagbuen eller betjeningsdelene blir skadet. Hydraulikk og drivverk : Hydraulikk olje beholderen må fullstendig tømmes før transportering. Girolje skal ikke avtappes. Ved lagring av maskinen, må hydraulikk olje beholderen påfylles i forhold til fastsatt nivå med anbefalt hydraulikk olje. Maskinen må hver 6 8 uke startes opp og det må utføres en funksjonstest av alle maskin funksjonene. Når en utfører dette vil en forhindre irreparabel dannelser av harpiks aktig klumping og fast klebing av de hydrauliske delene. Dersom maskinen er uten drift i ett år eller lenger, så må alle oljene (hydraulikk, gir...) byttes før oppstart av maskinen. Kjølevæske middel [Emulsjon] : Prinsipielt skal bare kjølevæske middel være påfylt maskinen når den er i drift. Kjølevæske middel har bare en begrenset holdbarhetstid og begynner deretter å brytes ned (ved stillstands øker graden av nedbryting). For å minske rustdannelser på maskin deler, må forskriften til kjølevæske middel produsenten følges. Ved frost fare må tilsvarende frost beskyttende middel tilsettes. Ved transport, likeledes ved lagring må kjølevæske beholderen fullstendig tømmes. Oppmerksom : Før første fylling av kjølevæske beholderen utføres, må transportør maskindeler og verktøy fjernes. Side : 15

17 Kapittel 3 - Betjening av maskinen 3.1 Betjening av MEBApro 260 AP Betjening av maskinen 1 Trykk bryter Slå AV/PÅ digital kontroller 2 Kontroller Digital kontroller (styring) 3 Potensiometer Innstilling av sagbladmatehastighet (mm/min) 4 Valgbryter Kjølevæske system MikroSprayer system 5 Tabell Tabell over standard innstillingsverdier 6 Sopp formet bryter NØDSTOPP-bryter Side : 16

18 1. Slå AV/PÅ digital kontroller Båndsag Slå PÅ den digitale kontrolleren ved å trykke den grønne bryteren Slå AV den digitale kontrolleren ved å trykke på den røde bryteren 2. Digital kontroller (styring) Se kapittel 6. i bruksanvisningen for mer infromasjon om den digitale kontrolleren (styringen). 3. Innstilling av sagbladmatehastighet (senking av sagbuen) Sagbladmatehastigheten kan reguleres trinnløst ved å dreie på knotten. Sagbladmatehastigheten må justeres i henhold til material størrelse, material, sagblad tanning og material betingelser. Dersom det tillatte skjæretrykket overskrides, vil sagbladmatehastigheten automatisk bli redusert inntil skjæretrykket er innenfor tillatt grenseområde igjen. På denne måten oppnår en optimal skjære ytelse og optimal sagblad utnyttelse og levetid. For å oppnå optimale skjære resultat og minimal stress for maskinen og sagbladet, skal sagbladmatehastigheten stilles inn slik at en i størst mulig grad unngår automatisk redusksjon av matehastigheten. Altså sagbuen senker seg med en konstant hastighet. En korrekt innstilt matehastighet kan observeres ved å kontrollere at spindelen roterer med konstant hastighet. Side : 17

19 4. Kjøling Båndsag Ved hjelp av valgbryter pos. 9 kan du forhåndsvelge ønsket kjøling, kjølevæskepumpe eller kjølesmøre-spray. Ved å plassere valgbryter i venstre posisjon, blir kjølevæskepumpe satt som valgt kjølingstype. Ved å plassere valgbryter i høyre posisjon, blir kjølesmøre-spray satt som valg kjølingstype. Ved å plassere valgbryter i midt-posisjon "0", deaktiveres kjølefunksjonen. Innstilling av kjølevæske mengde utføres ved justering av henholdsvis kjølevæskekrane ved respektive sagblad styringer eller innstilling av kjølesmøre systemet. Ved utførelse av et enkelt kutt, vil det valgte kjølesystemet bli aktivert automatisk slik at det slåes på ved start av kuttingen og av når kuttingen er ferdig utført. Kjølesystem funksjonen aktiviseres bare når sagbladet er i drift. 5. Tabell over standard innstillingsverdier Tabellen over standard innstillingsverdier inneholder informasjon om innstillingsverdier for saging av ulike materialer og størrelser. For mer informasjon, se kapittel NØDSTOPP-bryter Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren slik at maskinen øyeblikkelig settes i stillstands. Dersom det oppstår et nødstilfelle, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren! Side : 18

20 3.1.2 Annet betjeningsutstyr MikroSpray system Kjøling/smørein på denne maskinen er basert på MikroSpray system. MikroSpray systemet sørger for konstant med spray av smøreolje på sagbladet. Redusert behov for kjøling minimaliseres ved at en benytter høy effektive sagblader (bi-metal). MEBA MikroSpray system drives av trykkluft. Trykkluft system med et trykk på 6-8 bar, omlag 13 gal/min er må tilkobles MikroSpray systemet. MikroSpray beholderen må påfylles MEBA kjølesmøre olje av typen HL 30 (0,25 gal.). Se kapittel 10 for mer informasjon om MEBA MikroSpray system. Skjærehastighet Du kan justere sagblad hastigheten trinnløst ved hjelp av en ACmotor. Hastigheten kan justeres trinnløst i området m/min. Du kan justere hastigheten ved å drei på knotten (se bilde til høyre) hvor hastigheten er angitt på skalaen. Det har ingen betydning om hastigheten endres når motoren ikke er i operativ drift. 3.2 Skjærekanal korrigeringsverdier Ved sagmaskiner oppstår det en så kalt skjærekanal når en utfører kutting. Standard verdier (ca): Skjærekanal bredde 1.5 mm ved sagblad med bredde på 0.9 mm Skjærekanal bredde 1.7 mm ved sagblad med bredde på 1.1 mm Skjærekanal bredde 1.9 mm ved sagblad med bredde på 1.3 mm Side : 19

21 3.3 Eksempel på material låsing i stikke Fast spenning av materialet i stikken Riktig fast spenning av materialet som skal kuttes kan føre til vesentlig forbedring med hensyn til skjære kvalitet og prosesserings tid. Det enkelte materialet må alle med riktig trykk spennes, og også hvis mulig riktig formtilpasset, fast. Stikke trykket bør settes så høyt som mulig, og bare reduseres ved fast spenning av tynn veggede materiale. Materialet bør mates i maskinen slik at den faktiske skjærekanal lengden under prosessering endres minst mulig. Eksempel på låsing av materialet i stikken for svingramme maskiner. Eksempel på låsing av materialet i stikken for to søyleførings maskiner. Eksempel på låsing av materialet i stikken for begge maskin typer. Side : 20

22 Kapittel 4 - MEBA båndsagblad 4.1 Sagblad sortiment for MEBA BI-Metal-Båndsagblader MEBA Bimetal: For verksted drift. For profiler og bunter. For små og hyppig varierende material størrelser. For hyppig vekslende full materialer med inntil 150 mm skjærekanal bredde. MEBA Bimetal -S-: For samtlige stål typer opptil 45 HRC. For alle material størrelser. For rustfrie - metaller. For serie kutting. For små og midlere material størrelser. For edelstål (spesial stål) profiler. MEBA Spesial PB: Optimalisert, aggressiv tannings profil. Kutting av ikke massive deler, som profiler, I-bjelker, vinkel jern, kanal profiler, rør, rør bunter og ledningsrør. Egnet for kombinert kutting av profil- og full- materiale. Kutter også dårlig støttede, lange I bjelker. Minsker klemming på sagbladet igjennom økt bredde på sagkanalen for å oppnå tilleggs åpning. Kutter materialer med lett og midlere sponbarehet, som kullstoff fattig stål, bløt stål, profiler , Rør For edelstål (spesial stål) profiler på grunn av høyere tann slitestyrke. MEBA Spesial H2: Egnet for alle materialer med sponbareheter fra middels stor til stor sponbarhet. Full materiale og tykk veggede rør av verktøy stål, som H13, D2, A2, og edelstål (spesial stål). Også for stål legeringer. Egner seg også for legeringer ofte brukt av luft- og rom- fart industrien, som Ti-6Al-4V, 17-4PH, Monel og Inconel. Øker levetiden ved å øke skjære hastigheten på grunn av en særdeles skarp skjære egg. Finslipt positiv sponvinkel, dermed øker skjære presisjonen. Side : 21

23 MEBA Bimetal sagblader produsert av pre-fabrikert bånd stål. Båndet er solid sammenføyd med tannraden ved hjelp av en elektronisk sveise prosess. Båndranden er produsert med 4% chrome tilsvarende alle andre høy kvalitets Bi-metal sagbladbånd. Ved hjelp av en høy grad med kobolt blanding på omlag 8% oppnås slitesterke skjæretenner og den reduserte andelen med hardmetall gir en spesiell kvalitet ved skjæreeggene med hensyn til redusert skjærevibrasjon ved kutting av rør, profiler og bunt kutting. Fordeler: Høy kutte presisjon Høy slitestyrke ved hjelp av høy legert skjærestål med 8 % kobolt Lang levetid ved varierende skjære materialer Bruksområde: For verksted drift. For profiler og bunter. For små og hyppig varierende material størrelser. For hyppig vekslende full materialer med inntil 150 mm skjærekanal bredde Fordeler: Økt skjære presisjon og slitestyrke ved høy legert skjærestål med 8% kobolt og 10% molybden Økt skjæreegg levetid sammenlignet med Bi-metal sagblad Bruksområde: For samtlige stål typer opptil 45 HRC. For alle material størrelser. For rustfrie - metaller. For serie kutting. For små og midlere material størrelser. For edelstål (spesial stål) profiler Side : 22

24 MEBA spesial sagblader med kvalitet "PB" og "H2" benyttes ved svært vanskelige kutte oppgaver. Ved hjelp av høy legeringer sikrer en at varme resistanse og slitasje resistanse blir betraktelig forbedret. Ved hjelp av optimalisert tann geometri garanteres maksimal skjæreytelse og ekstremt lang levetid uten at dette forringer skjære presisjonen. Derfor er kutting av høy legert og spesial legert materialer ved bruk av spesial båndsagbladene "PB" og "H2" mye mer økonomisk. Fordeler: Optimalisert aggresiv tanningsprofil Mer resistant mot tannbrudd Lite tann og sagblad slitasje Bred skjærekanal for mer mellomrom slik at en unngår at sagbladet kniper seg fast i materialet Tåler høyere skjære temperatur og således ekstrem høy slitestyrke Høy levetid også ved kutting av lange og dårlig understøttede profiler Bruksområde: For bunt kutting av store material størrelser. Egnet for kombinert kutting av profil- og fullmateriale. For kutting av alle typer bunt og profil typer. For kutting av lange I-profiler med dårlig understøtting. For kutting av stål med lav eller middels sponbarhet og fine stål profiler Fordeler: Finslipt tanningsprofil med spesial konstruert presisjons tann geometri Finslipt positiv skjærevinkel og finslipt tannings mellomrom Tenner med høy hastighets skjærestål M42 Svært høy materialslitestyrke, termisk stress egenskaper og slitestyrke Redusert skjærekraft og høyere skjære presisjon, som gir lengre levetid ved høyere skjærehastigheter Bruksområde: Egnet for kutting av medium til høy hardhet metall materialer. Full materiale og tykk veggede rør av verktøy stål og edelstål. For legert stål og herdede materialer. Egner seg også for legeringer ofte brukt av luft- og rom- fart industrien, som Ti-6Al-4V, 17-4PH, Monel og Inconel. Side : 23

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer